BADANIE WYDATKÓW NA GOSPODARKÊ ŒCIEKOW I OCHRONÊ WÓD W WOJEWÓDZTWACH DOLNOŒL SKIM I ŒL SKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE WYDATKÓW NA GOSPODARKÊ ŒCIEKOW I OCHRONÊ WÓD W WOJEWÓDZTWACH DOLNOŒL SKIM I ŒL SKIM"

Transkrypt

1 BADANIE WYDATKÓW NA GOSPODARKÊ ŒCIEKOW I OCHRONÊ WÓD W WOJEWÓDZTWACH DOLNOŒL SKIM I ŒL SKIM Katarzyna Frodyma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1. Wstêp Wp³yw cz³owieka na œrodowisko naturalne mo emy rozpatrywaæ w trzech g³ównych aspektach: zanieczyszczania i ochrony powietrza, zanieczyszczania i ochrony wód oraz zanieczyszczania i ochrony gleby (szerzej [Strza³ko, Massor-Pietraszewska 26]). W prezentowanym artykule szczególna uwaga poœwiêcona zostanie gospodarce wodnej. Woda nale y wprawdzie do zasobów odnawialnych, ale tempo jej wykorzystania nie mo e byæ szybsze ni proces odnawiania, zw³aszcza e Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach naturalnych (por. [Poskrobko 27, s. 198; Ma³achowski 27, s. 156; Py³ka-Gutowska 24, s. 117]). Ponadto ze zu yciem wody wi¹ e siê tak e pogorszenie stanu wód i ekosystemów od nich zale nych, dlatego w³aœnie tak wa ne s¹ nak³ady finansowe na gospodarkê œciekami i ochronê wód. Celem prowadzonych badañ jest ocena wydatków na ochronê wód oraz prezentacja efektów rzeczowych badanych inwestycji w województwach dolnoœl¹skim i œl¹skim na tle Polski. W badaniu porównane zosta³y wydatki inwestycyjne zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹ w województwach dolnoœl¹skim i œl¹skim w latach Przestawiono tak e efekty rzeczowe inwestycji w ochronê œrodowiska w Polsce oraz we wskazanych województwach. Uwzglêdniono tak e œrodki finansowe pochodz¹ce z Funduszu Spójnoœci, w ramach którego od roku 2 realizowane s¹ ró nego rodzaju projekty zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Zbadane zosta³y zale noœci pomiêdzy wysokoœci¹ sumowanych w kolejnych latach wydatków inwestycyjnych na gospodarkê wodn¹ a efektami rzeczowymi tych inwestycji.

2 8 Katarzyna Frodyma 2. Wydatki inwestycyjne na gospodarkê wodn¹ Zgodnie z danymi pochodz¹cymi z G³ównego Urzêdu Statystycznego 1 wydatki inwestycyjne na gospodarkê wodn¹ to przede wszystkim nak³ady na: ujêcia i doprowadzenia wody, budowê i modernizacjê stacji uzdatniania wody, zbiorniki wodne, regulacjê i zabudowê rzek i potoków, obwa³owania przeciwpowodziowe, stacje pomp na zawa³ach i obszarach depresyjnych. POLSKA 1% (z³) Stacje pomp na zawa³ach i obszarach 125 depresyjnych 8% Obwa³owania przeciwpowodziowe 1 Regulacja i zabudowa 6% rzek i potoków 75 Zbiorniki wodne Budowa 4% i modernizacja 5 stacji uzdatniania wody 2% Ujêcia 25 i doprowadzenia wody % OGÓ EM Rys. 1. Wysokoœæ i struktura nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê œciekow¹ i chronê wód w Polsce w latach 2-26 ród³o: opracowanie w³asne. Na rysunku 1 krzywa prezentuje wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych w Polsce w latach W 2 r. wynosi³y one 43 z³ w przeliczeniu na 1 mieszkañca. Po znacznym spadku nak³adów w 21 r. (gdy wynios³y one jedynie 34 z³) nast¹pi³ okres zwiêkszania nak³adów a do 24 r. (52 z³). Nastêpnie zanotowano nieznaczny spadek w 25 r. (45 z³) i w koñcowym okresie badania, czyli w 26 r., znów by³o to 52 z³ w przeliczeniu na 1 mieszkañca. 1 Dane statystyczne pochodz¹ ze strony internetowej GUS-u [Internet 3] oraz Rocznika Statystycznego Województw.

3 Badanie wydatków na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód... 9 Strukturê wydatków prezentuje wykres s³upkowy (rys. 1). W ca³ym badanym okresie blisko po³owa wydatków dotyczy³a ujêæ i uzdatniania wody (najmniej, bo tylko 45%, w 23 r., natomiast w pocz¹tkowym 2 r. oraz koñcowym 26 r. by³o to 52% ogólnych nak³adów na gospodarkê wodn¹). Od 12% (2 r.) do 18% (26 r.) nak³adów przeznaczane by³o na budowê i modernizacjê stacji uzdatniania wody. Oko³o 12-14% w kolejnych latach (z wyj¹tkiem 25 r., gdy by³o to a 2%) to nak³ady na budowê zbiorników wodnych. Nieco mniej (6-14%) to wydatki na regulacjê i zabudowê rzek i potoków. W badanym okresie zdecydowanie zmala³y wydatki na obwa³owania przeciwpowodziowe (z 14% w 2 r. do 7% w 26 r). Tylko blisko 1% nak³adów przeznaczane by³o na budowê stacji pomp na zawa³ach i obszarach depresyjnych. W województwie dolnoœl¹skim nak³ady inwestycyjne na gospodarkê wodn¹ by³y zdecydowanie wy sze ni œrednia krajowa (rys. 2), która w badanym okresie wynosi³a nieco ponad 44 z³ w przeliczeniu na 1 mieszkañca. Najmniej wynosi³y w 21 r. tylko 5 z³ w przeliczeniu na 1 mieszkañca, najwiêcej zaœ w 24 r. 84 z³. W 26 r. by³o to 71 z³ na 1 mieszkañca. W województwie œl¹skim nak³ady na gospodarkê wodn¹ by³y niemal tej samej wysokoœci co przeciêtnie w Polsce. Wynios³y najmniej 33 z³ (w 22 r.), a najwiêcej 51 z³ (w 25 r.). W 26 r. wydatki inwestycyjny wynosi³y 41 z³ w przeliczeniu na 1 mieszkañca. Struktura wydatków w województwie dolnoœl¹skim by³a analogiczna do tej zaobserwowanej dla Polski. W województwie œl¹skim zdecydowanie wzrasta³ w badanym okresie udzia³ wydatków na ujêcia i doprowadzenia wody; w 2 r. stanowi³y one 43%, a w 26 r. ju a 72% ogólnych nak³adów. Zdecydowanie ni sze nak³ady (zw³aszcza w latach 23-26), bo poni ej 5%, przeznaczano na obwa³owania przeciwpowodziowe. Nak³ady na stacje pomp na zawa³ach i obszarach depresyjnych stanowi³y w latach 2-22 mniej ni,5%, a od 23 r. w ogóle nie s¹ ponoszone (rys. 2). Warto zwróciæ uwagê na zró nicowanie wysokoœci nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê wodno-œciekow¹ w poszczególnych województwach. Z tabeli 1 wynika, e zró nicowanie to jest bardzo wysokie i roœnie w kolejnych latach. Wspó³czynnik zmiennoœci dla wysokoœci nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê wodn¹ w przeliczeniu na 1 mieszkañca w poszczególnych województwach w 2 r. wyniós³ 16%, w 26 r. zaœ ju a 275%.

4 1 Katarzyna Frodyma 1% Dolnoœl¹skie (z³) 8% % 75 4% 5 2% 25 % % Œl¹skie (z³) 125 8% 1 6% 75 4% 5 2% 25 % Ujêcia i doprowadzenia wody 24 Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody Zbiorniki wodne Regulacja i zabudowa rzek i potoków Obwa³owania przeciwpowodziowe Stacje pomp na zawa³ach i obszarach depresyjnych OGÓ EM Rys. 2. Wysokoœæ i struktura nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód w województwach dolnoœl¹skim i œl¹skim w latach 2-26 ród³o: opracowanie w³asne.

5 Badanie wydatków na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód Tabela 1. Wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê wodn¹ w przeliczeniu na 1 mieszkañca w poszczególnych województwach w latach 2-26 (w z³) Województwa Rok Dolnoœl¹skie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie ódzkie Ma³opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Œl¹skie Œwiêtokrzyskie Warmiñsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Statystyki Œrednia 44,3 35,9 36,5 43,4 51,5 42,9 52,7 Odchylenie standardowe 27,7 2,6 15,4 18,6 2,3 18,1 19,2 Wspó³czynnik zmiennoœci 16% 174% 236% 233% 254% 236% 275% ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego.

6 12 Katarzyna Frodyma Na rys. 3 zaprezentowano uporz¹dkowanie województw ze wzglêdu na wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê wodn¹ w przeliczeniu na 1 mieszkañca DO KP LB LL LO ML MZ OP PK PD PM SL SW WM WK ZP Rys. 3. Liniowe uporz¹dkowanie województw ze wzglêdu na wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê wodn¹ w latach 2-26 ród³o: opracowanie w³asne. W badanym okresie nak³ady na gospodarkê wodn¹ w województwach dolnoœl¹skim i œl¹skim by³y niemal tej samej wysokoœci, jednak po przeliczeniu tych kwot na 1 mieszkañca danego województwa widaæ, i zdecydowanie wy sze nak³ady ponoszono w województwie dolnoœl¹skim. Jak wynika z rys. 3, województwo to zajmowa³o drug¹ pozycjê w rankingu w latach 2-21 oraz 24-26, a w latach 23 i 26 trzecie miejsce. Tylko w 22 r. wiêcej inwestowa³o siê w województwie œl¹skim (miejsce 1) ni w województwie dolnoœl¹skim (miejsce 5). Województwo œl¹skie w pozosta³ych latach zajmowa³o zdecydowanie gorsze pozycje w rankingu (w latach 21 i miejsce 5, w 26 r. zaœ dopiero 12). Na rysunku 4 zaprezentowano wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê wodn¹ w wartoœciach bezwzglêdnych. Jak widaæ, nie przeliczaj¹c tych nak³adów na 1 mieszkañca, dowiadujemy siê, e w dwóch omawianych województwach s¹ to niemal takie same kwoty.

7 Badanie wydatków na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód (z³) województwo dolnoœl¹skie podregion: Wroc³aw wroc³awski legnicki jeleniogórsko- -wa³brzyski (z³) 25 województwo œl¹skie podregion: rybnicko- -jastrzêbski centralny œl¹ski bielsko-bialski czêstochowski Rys. 4. Wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód w latach w podregionach nale ¹cych do województwa dolnoœl¹skiego i œl¹skiego ród³o: opracowanie w³asne.

8 14 Katarzyna Frodyma W województwie dolnoœl¹skim najmniej inwestuje siê w podregionie legnickim. W 24 r. najwiêksze nak³ady zaobserwowano w podregionie wroc³awskim, w 26 r. zaœ w podregionie jeleniogórsko-wa³brzyskim. W województwie œl¹skim najwiêksze wydatki poniesiono w podregionie centralnego œl¹ska, a najmniejsze w podregionie czêstochowskim. 3. Projekty dotycz¹ce gospodarki wodno-œciekowej w ramach Funduszu Spójnoœci Od daty akcesji do Unii Europejskiej Polska sta³a siê najwiêkszym beneficjentem œrodków z Funduszu Spójnoœci spoœród wszystkich krajów cz³onkowskich UE. Œrodki z Funduszu Spójnoœci maj¹ pomóc Polsce wywi¹zaæ siê z zobowi¹zañ akcesyjnych zwi¹zanych z dostosowaniem do norm UE w najtrudniejszych i wymagaj¹cych najwiêkszych nak³adów finansowych obszarach, w wypadku których Polska uzyska³a najd³u sze okresy przejœciowe. Wspó³finansowanie z Funduszu Spójnoœci mog¹ uzyskaæ inwestycje dotycz¹ce: poprawy jakoœci wód powierzchniowych, polepszenia jakoœci i dystrybucji wody przeznaczonej do picia, racjonalizacji gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, poprawy jakoœci powietrza, zapewnienia bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego 2 W latach 2-26 rozpoczêtych zosta³o w Polsce 88 projektów, z czego jeden dotyczy³ ochrony powietrza, osiem zwi¹zanych by³o z gospodark¹ odpadami, a zdecydowanie najwiêcej, bo a 79 projektów, dotyczy³o gospodarki wodno-œciekowej. Wysokoœæ dofinansowania projektów zwi¹zanych z gospodark¹ œciekow¹ w Polsce by³a ró na w badanym okresie. W 2 r. Polska otrzyma³a œrodki w wysokoœci ponad 4 mln euro, w 21 r. by³o to blisko 34 mln euro. W latach Fundusz Spójnoœci wspomóg³ projekty w kwotach o wysokoœci ok. 2 mln euro. Lata 24 (69 mln euro) i 25 (8 mln euro) to zdecydowanie wiêcej pozyskanych œrodków. Niestety w 26 r. Polska wykorzysta³a jedynie 36 mln euro. Na rysunku 5 przedstawiono wysokoœæ dofinansowania na projekty wodno-œciekowe z Funduszu Spójnoœci w przeliczeniu na 1 mieszkañca w Polsce oraz w województwach dolnoœl¹skim i œl¹skim. Nazwy projek- 2 Informacje ogólne o Funduszu Spójnoœci pochodz¹ ze strony internetowej Centrum Informacji o Œrodowisku [Internet 1].

9 Badanie wydatków na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód tów realizowanych w tych województwach oraz wysokoœæ dofinansowania zaprezentowano w tab. 2 i 3. W województwie dolnoœl¹skim w latach 2-26 podjêto realizacjê siedmiu projektów wodno-œciekowych dofinansowywanych przez Funduszu Spójnoœci (tab. 2). (euro) 7 6 POLSKA Dolnoœl¹skie Œl¹skie Rys. 5. Wysokoœæ dofinansowania z Funduszu Spójnoœci na projekty wodno-œciekowe w Polsce oraz w województwach dolnoœl¹skim i œl¹skim w przeliczeniu na 1 mieszkañca w latach 2-26 ród³o: opracowanie w³asne. Najwy sze dofinansowanie ponad 2 tys. euro w przeliczeniu na 1 mieszkañca uzyskano w 2 r. (rys. 5). W latach œrodki z Unii Europejskiej stanowi³y nieco ponad 1 tys. euro w przeliczeniu na 1 mieszkañca. W 25 r. dofinansowanie wynios³o 17 tys. euro na 1 mieszkañca. W województwie œl¹skim w latach rozpoczêto osiemnaœcie projektów (tab. 3). Jeden z nich (oczyszczanie œcieków i uzdatnianie wody pitnej w Czêstochowie) zosta³ ju zakoñczony, a zakoñczenie innego (Katowice oczyszczanie œcieków) planowane jest na koniec 28 r. Dla pozosta³ych (podobnie jak to ma miejsce w województwie dolnoœl¹skim) planowana data zakoñczenia inwestycji to r. lub r. Wysokoœæ dofinansowania z Funduszu Spójnoœci w przeliczeniu na 1 mieszkañca w województwie dolnoœl¹skim by³a wy sza ni przeciêtnie w Polsce (z wyj¹tkiem 25 r.). Najwy sze dofinansowanie ze

10 16 Katarzyna Frodyma œrodków Unii Europejskiej mia³o miejsce w 24 r. (6 tys. euro w przeliczeniu na 1 mieszkañca rys. 5). Tabela 2. Projekty Funduszu Spójnoœci realizowane w województwie dolnoœl¹skim w latach 2-26 Rok Nazwa projektu Dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci w euro jako % kosztów kwalifikowanych projektu Data (planowana) zakoñczenia inwestycji 2 22 Gospodarka odpadami sta³ymi we Wroc³awiu, etap I Poprawa jakoœci wody we Wroc³awiu Oczyszczanie œcieków w Boles³awcu Zaopatrzenie w wodê i oczyszczanie œcieków w Jeleniej Górze Oczyszczanie œcieków w Wa³brzychu Poprawa gospodarki wodno-œciekowej we Wroc³awiu etap II Karkonoski system wodoci¹gów i kanalizacji etap I ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Œrodowiska.

11 Badanie wydatków na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód Tabela 3. Projekty Funduszu Spójnoœci realizowane w województwie œl¹skim w latach 2-26 Rok Nazwa projektu Dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci jako % kosztów w euro kwalifikowanych projektu Data (planowana) zakoñczenia inwestycji Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku 21 Katowice oczyszczanie œcieków Modernizacja gospodarki œciekowej w Gliwicach Oczyszczanie œcieków i uzdatnianie wody pitnej 22 w Czêstochowie Oczyszczanie œcieków Ruda Œl¹ska Gospodarka œciekowa w Sosnowcu Oczyszczanie œcieków na ywiecczyÿnie Zaopatrzenie w wodê i oczyszczanie œcieków w Chorzowie-Œwiêtoch³owicach Gospodarka wodno-œciekowa w Bêdzinie Gospodarka œciekowa na terenie gmin Jastrzêbie Zdrój, Mszana i Godów Gospodarka œciekowa w Tychach Gospodarka wodno-œciekowa w Pszczynie, etap I Gospodarka wodno-œciekowa w Raciborzu Poprawa gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy Bytom Poprawa gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy Zabrze Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej w Mys³owicach Gospodarka œciekowa Zawiercia , Zaopatrzenie w wodê i kanalizacjê Piekar Œl¹skich , ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Œrodowiska. 4. Efekty rzeczowe inwestycji w gospodarkê wodn¹ W artykule ocenie poddano jedynie rzeczowe efekty inwestycji w gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód. Za zmienne charakteryzuj¹ce efekty rzeczowe przyjêto: ujêcia wody (m 3 /dobê w przeliczeniu na 1 mieszkañca);

12 18 Katarzyna Frodyma (m3/dobê) 8 a) ujêcia wody (km) 4 c) sieæ wodoci¹gowa (km) e) obwa³owania przeciwpowodziowe Rys. 6. Efekty rzeczowe inwestycji w gospodarkê wodn¹ w Polsce oraz wojewódz- ród³o: opracowanie w³asne.

13 Badanie wydatków na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód (m 3 /dobê) (km) (m 3 ) b) uzdatnianie wody d) regulacja i zabudowa rzek i potoków f) zbiorniki wodne Polska twach dolnoœl¹skim i œl¹skim w latach 2-26

14 2 Katarzyna Frodyma uzdatnianie wody (m 3 /dobê w przeliczeniu na 1 mieszkañca); sieæ wodoci¹gow¹ (km/1 km 2 powierzchni); regulacjê i zabudowê rzek i potoków (km/1 km 2 powierzchni); obwa³owania przeciwpowodziowe (km/1 km 2 powierzchni); zbiorniki wodne (m 3 / w przeliczeniu na 1 mieszkañca). W latach 2-23 powstawa³o wiêcej nowych ujêæ wody (por. rys. 6a i b). Z kolei ostatnie trzy lata (24-26) to zwiêkszona iloœæ wody uzdatnionej do picia. Nowe ujêcia wody w przeliczeniu na 1 mieszkañca by³y w badanym okresie zdecydowanie wy sze w województwie dolnoœl¹skim (z wyj¹tkiem 2 r.). W 21 r. w województwie dolnoœl¹skim by³o wiêcej nowych ujêæ wody ni œrednio w Polsce. Je eli chodzi o uzdatnianie wody, to równie odnotowano wiêksze efekty w województwie dolnoœl¹skim. W 22 r. iloœæ uzdatnionej wody w przeliczeniu na 1 mieszkañca w województwach dolnoœl¹skim i œl¹skim by³a prawie identyczna (przy czym niemal dwa razy mniejsza ni œrednio w Polsce). Jedynie w 26 r. uzdatnionej wody przyby³o wiêcej w województwie œl¹skim ni dolnoœl¹skim. W kolejnych latach mala³a d³ugoœæ nowych sieci wodoci¹gowych w Polsce (rys. 6c); w 26 r. by³o to ok. 19 km na 1 km 2 powierzchni. Z wyj¹tkiem 21 r. w badanym okresie wiêcej nowych sieci wodoci¹gowych powstawa³o w województwie œl¹skim; w 25 r. by³o to prawie 36 km w przeliczeniu na 1 km 2 powierzchni. Regulacja rzek i potoków w 2 i 26 r. odbywa³a siê na odcinku ok. 7 km na 1 km 2 powierzchni; tylko w 23 r. by³o to ponad 27 km na 1 km 2 (rys. 6d). W województwie dolnoœl¹skim najwiêcej efektów w postaci regulacji rzek i potoków zanotowano w pocz¹tkowym okresie badania, tj. w latach W województwie œl¹skim najwiêkszy przyrost regulowanych i zabudowanych rzek i potoków nast¹pi³ w 21 r. oraz w latach W badanym okresie mala³a liczba obwa³owañ przeciwpowodziowych w Polsce do nieco ponad 3 km na 1 km 2 powierzchni w 26 r. (rys. 6e). Spadek ten by³ bardzo widoczny w województwie dolnoœl¹skim, gdzie w pocz¹tkowym okresie (2 r.) powsta³o 16 km nowych obwa³owañ (w przeliczeniu na 1 km 2 powierzchni), w 24 r. ju tylko nieco ponad 2 km, a w latach w ogóle nie powsta³y nowe obwa³owania przeciwpowodziowe. W województwie œl¹skim d³ugoœæ obwa³owañ przeciwpowodziowych by³a zwykle dwa, trzy razy d³u sza ni œrednio w Polsce, z wyj¹tkiem 22 i 26 r., kiedy to d³ugoœæ obwa³owañ przeciwpowodziowych wynios³a niemal tyle samo w województwie œl¹skim co œrednio w kraju.

15 Badanie wydatków na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód Bardzo ró nie w kolejnych latach wygl¹da³a budowa nowych zbiorników wodnych. W 22 r. ich objêtoœæ wzros³a tylko o 3 m 3, podczas gdy w 25 r. by³o to niemal 14 m 3 w przeliczeniu na 1 mieszkañca Polski (por. rys. 6f). Zdecydowanie najwiêkszy przyrost pojemnoœci zbiorników wodnych zanotowano w 23 r. w województwie dolnoœl¹skim ponad 9 tys. m 3, w 25 r. zaœ w województwie œl¹skim prawie 1 tys. m Zale noœci pomiêdzy wydatkami na gospodarkê wodn¹ a efektami rzeczowymi tych inwestycji W celu zbadania zale noœci pomiêdzy wydatkami inwestycyjnymi na ochronê œrodowiska a efektami rzeczowymi tych inwestycji w latach 2-26 wyznaczono macierz wspó³czynników korelacji liniowej (tab. 4). Badaniu podlega³y sumowane nak³ady inwestycyjne w kolejnych latach przeliczone na liczbê mieszkañców województwa w ostatnim z sumowanych lat. Efekty rzeczowe mierzone by³y syntetycznie 3 w ka dym roku osobno. Tabela 4. Wspó³czynniki korelacji liniowej pomiêdzy sumowanymi nak³adami na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód a efektami rzeczowymi tych inwestycji* Nak³ady zsumowane do roku Efekty w roku ,2177,5171,1127,323,468,843,2553 2,4983,937,2823,4796,178, ,54,2557,511,129,272 22,3567,5398,9, ,5562,64, ,441,269 25,1569 *pogrubion¹ kursyw¹ zaznaczona wartoœci, dla których p-value < 5. ród³o: obliczenia w³asne. 3 Zmienna syntetyczna powsta³a jako œrednia arytmetyczna ze znormalizowanych efektów omówionych w pkt 4.

16 22 Katarzyna Frodyma Najbardziej istotne s¹ wyniki znajduj¹ce siê na g³ównej przek¹tnej (tab. 4). Widaæ statystycznie istotn¹ zale noœæ korelacyjn¹ pomiêdzy efektami w 21 r. a zsumowanymi nak³adami inwestycyjnymi z lat oraz pomiêdzy efektami w 24 r. a nak³adami z lat I w zasadzie tylko efekty w tych dwóch latach (21 i 24) istotnie zale ¹ od nak³adów inwestycyjnych. Zastanawiaj¹ca jest ujemna zale noœæ pomiêdzy efektami w 26 r. a nak³adami z lat wczeœniejszych. Warto zwróciæ uwagê, e wczeœniejsze badania, w których nak³ady inwestycyjne by³y brane pod uwagê osobno w poszczególnych latach, da³y podobne zale noœci korelacyjne 4. Wprawdzie poszczególne wartoœci wspó³czynników korelacji by³y w poprzednich badaniach nieco ni sze, ale równie tam widaæ by³o statystycznie istotn¹ korelacjê pomiêdzy efektami w 24 r. a wydatkami z lat 2-22 (wspó³czynnik korelacji liniowej na poziomie,53-,59). Ponadto zauwa yæ mo na by³o siln¹ zale noœæ korelacyjn¹ pomiêdzy efektami w 23 r. a nak³adami w roku 22 r. (,75), która nie pojawi³a siê w przypadku nak³adów sumowanych. Zastanawiaj¹cy jest brak wyraÿnych korelacji w pozosta³ych latach, które potwierdzi³yby hipotezê o zale noœci efektów rzeczowych od zsumowanych nak³adów inwestycyjnych. Pierwszym nasuwaj¹cym siê wyt³umaczeniem jest zbyt krótki okres badania. Projekty inwestycyjne zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska to zwykle d³ugoterminowe prace (co widaæ na przyk³adzie projektów wodno-œciekowych dofinansowywanych z Funduszu Spójnoœci), których efekty mog¹ byæ jeszcze niewidoczne. Ponadto czêœæ tych nak³adów ponoszona jest na modernizacjê, której efekty równie mog¹ byæ s³abo widoczne. 6. Podsumowanie Nak³ady na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód w Polsce wskazuj¹ powolny trend wzrostowy. Z przeprowadzonych badañ wynika, e najwiêksze wydatki dotycz¹ ujêæ i uzdatniania wody. Jest to ok. 5% nak³adów na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód w Polsce. Struktura tych wydatków w poszczególnych województwach jest mocno zró nicowana. Dofinansowanie ze œrodków unijnych jest tak e bardzo zró nicowane w ujêciu przestrzennym i czasowym w Polsce. Województwa dolno- 4 Wyniki tych badañ przedstawiono w referacie pt. Badanie wydatków na ochronê œrodowiska w Polsce w ujêciu wojewódzkim wyg³oszonym na XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Po³udniowej, Osieczany 6-8 V 28 r.

17 Badanie wydatków na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód œl¹skie i œl¹skie nale ¹ jednak do czo³ówki województw, które pozyska³y w latach 2-26 najwiêcej œrodków z Unii Europejskiej. Województwo œl¹skie zajê³o drugie miejsce ze wzglêdu na wysokoœæ dofinansowania z Funduszu Spójnoœci w przeliczeniu na 1 mieszkañca, a województwo dolnoœl¹skie by³o pi¹te. Zaledwie w kilku przypadkach zauwa yæ mo na statystycznie istotn¹ zale noœæ pomiêdzy zsumowanymi wydatkami inwestycyjnymi na gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód a efektami rzeczowymi tych nak³adów w kolejnych latach. Otwarte pozostaje pytanie: dlaczego brak jest tych zale noœci. Jednym z wyjaœnieñ zaistnia³ej sytuacji mo e byæ to, i s¹ to inwestycje d³ugoterminowe, a ich efekty bêd¹ widoczne dopiero w nastêpnych latach. W dalszych badaniach skupiona zostanie uwaga tak e na ocenie efektów nierzeczowych inwestycji w ochronê œrodowiska, takich jak wp³yw wydatków inwestycyjnych na jakoœæ ycia mieszkañców. Literatura Ma³achowski K. (red.), Gospodarka a œrodowisko i ekologia, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 27. Poskrobko B. (red.), Zarz¹dzanie œrodowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 27. Py³ka-Gutowska E., Ekologia z ochrona œrodowiska, Wydawnictwo Oœwiata, Warszawa 24. Strza³ko J., Massor-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o ekologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 26. ród³a internetowe [1] strona internetowa Centrum Informacji o Œrodowisku. [2] ww.mos.gov.pl strona internetowa Ministerstwa Œrodowiska. [3] strona internetowa G³ównego Urzêdu Statystycznego.

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r.

Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r. CZÊŒÆ III Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województw 2002 r. Czêœæ III opracowania, traktuj¹ca o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województw jest elementem uzupe³niaj¹cym materia³. Zosta³a ona po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE

- 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE - 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE Na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku Przepisy wprowadzaj ce reform ustroju szkolnego nast pi a w Polsce reforma ustroju

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 9 Arkadiusz Artyszak Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU

Bardziej szczegółowo

2. Sytuacja demograficzna

2. Sytuacja demograficzna 2. Sytuacja demograficzna W województwie opolskim mieszka 1043,0 tys. osób, tj. 2,7% ogólnej liczby ludnoœci Polski oraz 0,2% ludnoœci Unii Europejskiej 2. Wed³ug stanu na koniec wrzeœnia 2006 r. liczba

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXII 2011 PIOTR LANDSBERG FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE W skali Polski w roku 2008 udzia wydatków z bud etów samorz dów terytorialnych na kultur i ochron dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

5. Sytuacja na rynku pracy

5. Sytuacja na rynku pracy 5. Sytuacja na rynku pracy Obserwuje siê systematyczn¹ poprawê na rynku pracy. W roku 2006 w regionie, podobnie jak w ca³ym kraju, notowano dalszy wzrost liczby pracuj¹cych. Jednoczeœnie zwiêkszy³o siê

Bardziej szczegółowo

3. Sytuacja w gospodarce w latach

3. Sytuacja w gospodarce w latach 3. Sytuacja w gospodarce w latach 1998 2006 3.1. Produkt krajowy brutto w Polsce Tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. by³o znacznie wiêksze ni w roku poprzednim i najwy sze od 9 lat (tab. 11). W roku

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena organizacji oceny projektów przedsi biorców w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych

Ocena organizacji oceny projektów przedsi biorców w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych Ocena organizacji oceny projektów przedsi biorców w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych Prezentacja wst pnych wyników Zakres raportu Ocena planowania i realizacji konkursów dla przedsi biorców Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

T-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz o us³ugach dostêpu do sieci Internet

T-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz o us³ugach dostêpu do sieci Internet G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

1. Narzêdzia ekonomiczne ochrony œrodowiska

1. Narzêdzia ekonomiczne ochrony œrodowiska Górnictwo i Geoin ynieria Rok 29 Zeszyt 4 2005 Beata Trzaskuœ- ak* ANALIZA DZIA ANIA INSTRUMENTÓW EKONOMICZNYCH OCHRONY ŒRODOWISKA 1. Narzêdzia ekonomiczne ochrony Polski system ochrony charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO OWEGO W POLSCE W LATACH

ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO OWEGO W POLSCE W LATACH 146 B. Pepliñski STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom IX l zeszyt 3 Benedykt Pepliñski Akademia Rolnicza w Poznaniu ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badania ankietowego w ród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dotycz ce szacunku planowanych wydatków maj tkowych w latach

Podsumowanie badania ankietowego w ród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dotycz ce szacunku planowanych wydatków maj tkowych w latach Podsumowanie badania ankietowego w ród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dotycz ce szacunku planowanych wydatków maj tkowych w latach 2014-2020. Zbli aj ca si nowa perspektywa finansowa (2014-2020) bud

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD

4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4. Przegl¹d sytuacji gospodarczej w wybranych sekcjach PKD 4.1. Przemys³ 4.1.1. Podmioty gospodarcze w przemyœle Wed³ug stanu na koniec 26 r. w opolskim przemyœle funkcjonowa³y 8683 podmioty gospodarcze

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU

SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU Czêœæ II SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU ukasz Ostrowski Wprowadzenie Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

METODA DEA W ANALIZIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA GOSPODARKĘ ODPADAMI

METODA DEA W ANALIZIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA GOSPODARKĘ ODPADAMI Katedra Statystyki METODA DEA W ANALIZIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA GOSPODARKĘ ODPADAMI XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE Mysłakowice k. Karpacza 17-18

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I EFEKTYWNOŒÆ GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC 1. Bogdan Klepacki, Tomasz Rokicki

DOCHODY I EFEKTYWNOŒÆ GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC 1. Bogdan Klepacki, Tomasz Rokicki ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T., Z. 1, 1 DOCHODY I EFEKTYWNOŒÆ GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC 1 Bogdan Klepacki, Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NASTROJÓW GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W III KWARTALE 2006 R.

ZMIANY NASTROJÓW GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W III KWARTALE 2006 R. 51 ZMIANY NASTROJÓW GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W III KWARTALE 2006 R. Mieczys³aw Kowerski 1, Dawid D³ugosz 1, Jaros³aw Bielak 1 1. Wprowadzenie Zgodnie z przyjêtymi za³o eniami w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ IX ANALIZA ZMIAN CEN PODSTAWOWYCH RÓDE ENERGII W LATACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM DREWNA OPA OWEGO

Rozdzia³ IX ANALIZA ZMIAN CEN PODSTAWOWYCH RÓDE ENERGII W LATACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM DREWNA OPA OWEGO Krzysztof Adamowicz Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Œrodowiskiem w Tucholi Rozdzia³ IX ANALIZA ZMIAN CEN PODSTAWOWYCH RÓDE ENERGII W LATACH 1995-2005 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM DREWNA OPA OWEGO Praca powsta³a

Bardziej szczegółowo

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok Warszawa, dnia 14 lutego 2008 roku Załącz do uchwały Nr 4 / 2008/I dnia 10 Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok Centrala Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Warszawa, 24 marca 2016

ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Warszawa, 24 marca 2016 ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH Warszawa, 24 marca 2016 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008 Szymon Komusiński ski Przekształcenia przestrzenne sieci pasaŝerskiego transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-200 2008 Pytania badawcze: 1. Jaka była a skala regresu sieci pasaŝerskiego transportu

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Regionalne dysparytety

Regionalne dysparytety Regionalne dysparytety rozwoju spo³eczno-ekonomicznego Miros³aw Gorczyca, dr hab. n. ek., prof. w Katedrze Mikroekonomii, Wydzia³ Ekonomiczny, Wy sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2013 Spis treści Wstęp 3 1. Informacje o zdających egzamin w maju 2013 r. 3 2. Absolwenci ubiegający się o świadectwo dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Opinia nr 13 Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu Państwa na 2005 rok, stosownie do zakresu działania Komisji uchwalona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. 2006. 129.902) w Art. 18 ust. 2 stanowi: Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2006 ROKU NA TLE LAT

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2006 ROKU NA TLE LAT Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych ISBN 978-83-60455-02-9 978-83-7511-058-6 978-83-7511-058-6 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Stanisław Krasowicz Wiesław Oleszek Puławy, 2010r. Nauka ogniwo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach zbytu wêgla oraz polityka cenowo-kosztowa szans¹ na poprawê efektywnoœci w polskim górnictwie

Sytuacja na rynkach zbytu wêgla oraz polityka cenowo-kosztowa szans¹ na poprawê efektywnoœci w polskim górnictwie Materia³y XXVIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 12 15.10.2014 r. ISBN 978-83-62922-37-6 Waldemar BEUCH*, Robert MARZEC* Sytuacja na rynkach

Bardziej szczegółowo

ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WIEPRZOWEGO W POLSCE W LATACH

ZRÓ NICOWANIE REGIONALNE KOSZTÓW ZAKUPU MIÊSA WIEPRZOWEGO W POLSCE W LATACH 162 B. Pepliñski, STOWARZYSZENIE D. Majchrzycki EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom VIII zeszyt 2 Benedykt Pepliñski, Dariusz Majchrzycki Akademia Rolnicza w Poznaniu ZRÓ NICOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni ziemi w województwie śląskim. Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Ochrona powierzchni ziemi w województwie śląskim. Anna Wrześniak Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Województwo śląskie jest jednym z najmniejszych województw w skali kraju, ale równocześnie nie terenem bardzo zaludnionym i silnie zurbanizowanym. Specyfika tego województwa związana zana jest także z

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REGIONALNEGO ZRÓ NICOWANIA ROLNICTWA POLSKI W 2006 ROKU REGIONAL DIFFERENTIATION OF POLISH AGRICULTURE IN 2006 YEAR ANALYSIS.

ANALIZA REGIONALNEGO ZRÓ NICOWANIA ROLNICTWA POLSKI W 2006 ROKU REGIONAL DIFFERENTIATION OF POLISH AGRICULTURE IN 2006 YEAR ANALYSIS. 28 Agata Binderman STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom X zeszyt 2 Agata Binderman Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANALIZA REGIONALNEGO ZRÓ NICOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

W S T P. Powszechno nauczania j zyków obcych w roku szkolnym 2008/2009

W S T P. Powszechno nauczania j zyków obcych w roku szkolnym 2008/2009 W S T P Nauczanie j zyka obcego w szko ach polskich mo e mie charakter nauczania obowi zkowego lub dodatkowego. Nauczanie j zyka obcego jako przedmiotu obowi zkowego przewidziane jest w ramowych planach

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiêbiorstw w województwie lubelskim w latach

Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiêbiorstw w województwie lubelskim w latach 20 NR 6-2006 Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiêbiorstw w województwie lubelskim w latach 1999-2005 Kazimierz Tucki 1 Podstawowe wskaÿniki charakteryzuj¹ce gospodarkê od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343

Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343 Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343 w sprawie realizacji obowi¹zku weryfikacji oœwiadczeñ maj¹tkowych przez urzêdy skarbowe W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym i wczesnoszkolnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości

Bardziej szczegółowo

Dzia anie 3.4 Mikroprzedsi biorstwa

Dzia anie 3.4 Mikroprzedsi biorstwa Dzia anie 3.4 Mikroprzedsi biorstwa Monitoring informacyjny (stan na 31 sierpnia 2006 r.) Kontraktacja Lokalizacja Ilo podpisanych umów lub decyzji Polska 2432 Dolno skie 122 Kujawsko-Pomorskie 63 Lubelskie

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

2.8. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w uk³adzie regionalnym (wojewódzkim)

2.8. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w uk³adzie regionalnym (wojewódzkim) Dodatkowo w Warszawie, powsta³o wiele firm zajmuj¹cych siê importem towarów konsumpcyjnych. Towary te rozsy³ane s¹ nastêpnie do innych województw, gdzie nastêpuje ich rzeczywista konsumpcja. W Warszawie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. 1. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo