Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK"

Transkrypt

1 Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy uŝyciu następujących typów Kart : a) Karty kredytowe Visa Silver, Karty kredytowe MasterCard Silver, MasterCard Paypass, MasterCard <30, MasterCard Silver Narciarska i Karty kredytowe Visa Silver Akcja Pajacyk zwane dalej Kartami kredytowymi Silver oraz Karty kredytowe Visa Classic Electronic, b) Karty kredytowe Visa Gold, Karty kredytowe MasterCard Gold i Visa Gold Akcja Pajacyk zwane dalej Kartami kredytowymi Gold, c) Karty kredytowe Visa Classic 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Visa Classic Uniwersytet Jagielloński, Visa Classic Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Visa Orange karta wydawana do 17 sierpnia 2009 r., Visa Classic LSH,,Starówka, Visa Money, Visa Silver KKS Lech, MasterCard PAYBACK. Karty kredytowe wydawane do 28 lutego 2009 r. tj. Visa Multikino, Visa LuxMed, Visa Voyage, Visa Newsweek, Visa SGH Absolwent oraz Visa SGH Student wydawane we współpracy z innym podmiotem, zwane dalej Kartami Partnerskimi.oraz AlleKarta kredytowa wydawana do 30 czerwca 2009 r., d) Karty kredytowe Visa Platinum, Karty kredytowe Visa Platinum Porsche zwane dalej Kartami kredytowymi Platinum. 2 Definicje Określeniom uŝytym w treści niniejszego Regulaminu nadaje się następujące znaczenie: Abonent osoba, którą wiąŝe z PTK Centertel Sp. z o. o. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (lub osoba przez nią wskazana, uŝytkująca telefon) lub nabycie Karty SIM z dostępnym limitem jednostek taryfowych oraz włączenie się do sieci w przypadku Abonentów POP. Agent rozliczeniowy bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu kart płatniczych. Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu kart płatniczych. Allegro QXL Poland Sp. z o.o. - portal aukcji internetowych Partner, z którym Bank wydał Allekartę kredytową. Antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące się z czytnikiem zbliŝeniowym pozwalające na dokonanie transakcji zbliŝeniowej. Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty, potwierdzona przez Bank. Bank / BZ WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydawca Karty. Bankomat / ATM urządzenie słuŝące do samodzielnej wypłaty gotówki za pomocą Karty bankowej oraz dodatkowo dokonywanie innych operacji, w którym identyfikacja UŜytkownika Karty jest dokonywana poprzez wprowadzenie numeru PIN. Bezpłatny Pakiet informacyjny informację przesyłane w formie wiadomości sms lub/i dotyczące kart kredytowych dla Posiadaczy korzystających z usług BZWBK24. CAT ( Cardholder-Activated Transaction - ang.) - transakcje mające miejsce w terminalach obsługowych lub bezobsługowych, dla których weryfikacja numerem PIN lub podpisem moŝe nie być wymagana np.: opłaty za parkingi, opłaty za autostrady. Centrum Komunikacji jednostka Banku Zachodniego WBK S.A. świadcząca przez 24 godziny na dobę (24/7/365) telefoniczną obsługę uŝytkowników kart oraz pomoc techniczną i merytoryczną na rzecz Posiadaczy korzystających z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej. Cykl rozliczeniowy powtarzalny, miesięczny okres, po upływie którego generowane jest Zestawienie operacji. CVV2 / CVC2 ( Card Verification Value ang.) 3-cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie Karty, umieszczony za numerem Karty. Czytnik zbliŝeniowy działające w trybie on-line elektroniczne urządzenie stanowiące integralną część terminala POS słuŝące do przeprowadzania transakcji zbliŝeniowych oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego lub z mikroprocesora. 1

2 Dodatkowe hasło podany przez Posiadacza ciąg znaków, uŝywany do identyfikacji w przypadku telefonicznego kontaktu z Bankiem. Doradca Finansowy pełnomocnik Banku, który poza Oddziałem prezentuje Klientom ofertę Banku, przyjmuje od Klienta wniosek o wydanie Karty kredytowej BZ WBK i przekazuje go do Banku w celu jego rozpatrzenia. Dostępne środki pozostała do wykorzystania przy uŝyciu Karty kwota limitu kredytowego, tj. przyznany limit kredytowy pomniejszony o kwoty dokonanych transakcji oraz preautoryzacji. Dzień rozliczeniowy jest to dzień, w którym jest generowane i drukowane Zestawienie operacji; dla danego UŜytkownika Karty głównej jest to zawsze ten sam dzień miesiąca. JeŜeli dzień ten przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za dzień rozliczeniowy przyjmuje się poprzedzający dzień roboczy. Dzień spłaty jest to dzień, do którego spłata zadłuŝenia lub minimalnej kwoty do zapłaty dokonana przez Kredytobiorcę musi zostać zaksięgowana na koncie Karty kredytowej. Dzień ten przypada 24 dni po dniu rozliczeniowym (a dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego). JeŜeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym. Karta płatnicza Karta kredytowa z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, wydawana przez BZ WBK S.A. Karta płatnicza kredytowa Karta identyfikująca wydawcę i upowaŝnionego UŜytkownika (Posiadacza/ UŜytkownika Karty dodatkowej), uprawniająca z wykorzystaniem udzielonego kredytu (limitu kredytowego) - do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty (transakcji gotówkowych i bezgotówkowych). Karta główna Karta wydana Posiadaczowi / Kredytobiorcy. Karta dodatkowa Karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza Karty kredytowej. Karta Partnerska Karta kredytowa wydana przez BZ WBK S.A. wspólnie z Partnerem. Karta ze zdjęciem Karta, na której zostało umieszczone zdjęcie i zeskanowany wzór podpisu UŜytkownika Karty. KKS Lech Klub piłkarski z którym Bank wydaje karty Visa Silver KKS Lech. Kod identyfikacyjny poufny numer (numer NIK oraz PIN do karty bądź usług BZWBK24, token do usług BZWBK24, Telekod w usłudze Teledysponent), hasło lub inne oznaczenie Posiadacza/UŜytkownika, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie słuŝą do elektronicznej identyfikacji tych osób. Konto Karty kredytowej rachunek kredytowy, prowadzony przez Bank w walucie polskiej, przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania i rozliczania transakcji krajowych oraz zagranicznych dokonanych przy uŝyciu Karty kredytowej lub dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, a takŝe do rozliczania wszelkich opłat i prowizji naleŝnych Bankowi i naleŝnego Bankowi oprocentowania naliczanego od kwoty wykorzystanego kredytu. Do tego konta przypisana jest Karta wydana Posiadaczowi oraz wszystkie Karty wydane UŜytkownikom Kart dodatkowych. Konto osobiste rachunek bankowy (oszczędnościowy) będący w aktualnej ofercie Banku i prowadzony dla osoby fizycznej, który umoŝliwia przeprowadzanie za jego pośrednictwem rozliczeń pienięŝnych, w tym m. in. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki a vista, etc. Limit kredytu/limit kredytowy/kredyt ustalona indywidualnie dla kaŝdego Kredytobiorcy, określona w Umowie o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, maksymalna kwota zadłuŝenia Kredytobiorcy wobec Banku. Limit wypłaty gotówki kwota maksymalna określona dla poszczególnych typów Kart w 3, do wysokości której w ciągu jednego dobowego cyklu moŝna dokonywać transakcji gotówkowych. Limit do przelewu elektronicznego kwota maksymalna jaką Posiadacz moŝe przelać w ramach usług BZWBK24 określona w umowie BZWBK24. Loyalty Partner - Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 148, Warszawa, organizator programu bonusowego PAYBACK. LuxMed- kliniki medyczne - partner Karty Visa LuxMed. 2

3 Minimalna kwota do zapłaty wskazana w Zestawieniu operacji kwota stanowiąca 5% wykorzystanego limitu kredytu nie mniej niŝ 50 złotych, którą Posiadacz zobowiązany jest spłacić w określonym przez Bank terminie płatności. Money.pl (Money.pl sp. z o.o.) portal internetowy - partner, z którym Bank wydaje Kartę Visa Money. Multikino (Multikino Sp. z o.o.) sieć multipleksów - partner, z którym Bank wydał Kartę Visa Multikino. Newsweek Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Partner, z którym Bank wydał Kartę Visa Newsweek. NIK nadawany przez Bank Numer Identyfikacyjny Klienta składający się z 8 cyfr, który jest wykorzystywany przez Klienta w celu identyfikacji podczas korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZBK24 dla Karty kredytowej. Nota Informacyjna - szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych BZ WBK S.A. Operacja/Transakcja dokonanie przy uŝyciu Karty transakcji bezgotówkowej i gotówkowej: a takŝe pozostałych operacji dokonywanych przy uŝyciu Kart określonych w niniejszym Regulaminie oraz transakcji bezgotówkowej dokonanej z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. PAYBACK multipartnerski program lojalnościowy organizowany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. PIN (Osobisty Numer Identyfikacyjny) cyfrowy kod słuŝący do identyfikacji Posiadacza lub UŜytkownika Karty, korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze. PIN do Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej numer zapewniający Klientowi wyłączność dostępu do Usług Bankowości Elektronicznej. PIN Mailer przesyłka zawierająca nadany UŜytkownikowi Karty numer PIN. PIN-pad podłączona do terminala POS klawiatura, przy uŝyciu której UŜytkownik wprowadza numer PIN karty podczas dokonywania transakcji bezgotówkowej. Placówka partnerska - placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. Posiadacz / Kredytobiorca osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 2 ust. 1 punkt 1) podpunkt a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe ( Dz. U z późn. zm.), o pełnej zdolności do czynności prawnych, uzyskująca dochody w Polsce, posiadająca w Banku konto Karty kredytowej, która na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie. Posiadacz jest równocześnie UŜytkownikiem Karty głównej. Preautoryzacja operacja polegająca na zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania, dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, w hotelach i firmach wynajmujących samochody. Kwota pre-autoryzacji jest kwotą szacunkową i moŝe róŝnić się od kwoty faktycznego obciąŝenia na rachunku. Pre-paid - ładowanie konta - transakcja bezgotówkowa polegająca na bezpośrednim przelaniu Środków z rachunku Karty kredytowej za pośrednictwem bankomatu na właściwe konto operatora GSM. Przelew elektroniczny z rachunku karty kredytowej autoryzowana transakcja bezgotówkowa dokonywana z rachunku karty kredytowej za pośrednictwem usługi BZWBK24 internet oraz usługi Teledysponent w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla usług BZWBK24 limitów przelewów. Usługa przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej uruchamiana jest na podstawie odrębnej Umowy Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24. PTK Centertel Sp. z o. o. operator sieci telefonii komórkowej Orange, partner z którym Bank wydał Kartę Visa Orange. RATIO Kredyt Ratalny - przewidziana niniejszym Regulaminem i Umową modyfikacja zasad spłaty limitu kredytowego, zgodna z zasadami opisanymi w 13 Regulaminu. Regulacje Umowy w zakresie zmiennej stopy oprocentowania kredytu i wzorce umów łączące Bank i Klienta, w szczególności regulaminy, zasady oraz taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe Regulamin Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 3

4 Ręczny powielacz (imprinter) urządzenie działające w trybie off-line, słuŝące do dokonywania w punktach akceptujących Karty płatnicze transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie Karty; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją SPRZEDAś, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku). Ręczna wypłata gotówki - Wypłata gotówki w bankach i innych instytucjach finansowych oraz punktach usługowo handlowych (często powiązana z płatnością za rachunki), pozwalająca posiadaczowi karty na realizację wypłaty gotówki przy wykorzystaniu terminala POS (podobnie jak w przypadku bankomatu). Transakcja jest akceptowana przez posiadacza karty, w zaleŝności od typu terminala, podpisem lub kodem PIN. SecureCode przyjęta przez organizację MasterCard nazwa usługi 3D-Secure. SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Partner z którym Bank wydał Kartę Visa SGH Absolwent i Visa SGH Student. Sieć bankomatów BZWBK24 bankomaty naleŝące do Banku Zachodniego WBK S.A. lub dzierŝawione przez Bank. Skrzynka odbiorcza funkcjonalność usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 internet umoŝliwiająca informowanie Klienta przez Bank o Regulacjach lub ich zmianach smskod jednorazowy kod słuŝący do identyfikacji Posiadacza Karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach dostępu do Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz w ramach dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure, przesyłany na Ŝądanie Posiadacza Karty na numer telefonu GSM wskazany przez Posiadacza Karty w Umowie BZWBK24. Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, zawierająca m. in. opłaty i prowizje pobierane przez Bank za czynności związane z obsługą Kart kredytowych oraz z Usługami Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej w tym usługą przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej T&E Usługodawca (Travel and Entertainment) świadczący usługi związane z podróŝami. Usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypoŝyczalnie samochodów, statki wycieczkowe. Teledysponent - usługa przyznana ma mocy Umowy BZWBK24 do konta VIP, polegająca na bezpośrednim połączeniu z konsultantem naszego Banku, gdzie moŝna uzyskać informacje o rachunkach oraz zlecić wykonanie przelewów. Dyspozycje potwierdza Klient numerem NIK i Telekodem. TELEKOD numer zapewniający Klientowi dostęp do usługi Teledysponent Terminal elektroniczny POS urządzenie, którego integralną część moŝe stanowić czytnik zbliŝeniowy słuŝące do dokonywania w punktach akceptujących Karty płatnicze transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez odczytanie danych Karty z paska magnetycznego, mikroprocesora lub anteny zbliŝeniowej wbudowanej w kartę; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest wydrukiem z terminala z adnotacją SPRZEDAś, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest wydrukiem z terminala z adnotacją GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku). Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez Posiadacza/UŜytkownika Karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złoŝenie podpisu na wydruku z terminala, za wyjątkiem transakcji typu CAT i transakcji zbliŝeniowych. Token urządzenie kryptograficzne generujące jednorazowe kody słuŝące do identyfikacji Posiadacza Karty i do akceptacji jego dyspozycji w ramach dostępu do Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz w ramach dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure. Transakcja autoryzowana transakcja, podczas której dochodzi do zapytania o autoryzację, automatycznie (on-line) pomniejszająca limit kredytowy. Transakcja bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy uŝyciu Karty głównej lub Karty dodatkowej lub z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Transakcja w terminalu zaopatrzonym w pin-pad moŝe wymagać wprowadzenia numeru PIN. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się równieŝ zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez internet, transakcje zbliŝeniowe i transakcje typu CAT. Transakcja gotówkowa dokonanie przy uŝyciu Karty głównej lub Karty dodatkowej wypłaty gotówki. 4

5 Transakcja nieautoryzowana transakcja, podczas której, niezaleŝnie od BZ WBK S.A., nie dochodzi do zapytania o autoryzację, pomniejszająca limit kredytowy w terminie późniejszym (off-line). Transakcja no show transakcja związana z nieodwołaniem rezerwacji u Usługodawcy typu T&E. Nieodwołana rezerwacja powoduje obciąŝenie rachunku kwotą za pierwszą dobę. Transakcja zagraniczna transakcja dokonana w walucie obcej lub w PLN u Akceptanta mającego siedzibę poza granicami Polski. Transakcja zbliŝeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonana przy uŝyciu Karty z anteną zbliŝeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliŝeniowym. Polega na realizacji płatności poprzez zbliŝenie Karty do czytnika zbliŝeniowego bez konieczności potwierdzenia transakcji przez Posiadacza/UŜytkownika Karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złoŝenie podpisu na wydruku z terminala. Typ Karty kredytowej kaŝda z Kart wymieniona w 1 Regulaminu, posiadająca własną nazwę, która zawiera m. in. wskazanie systemu płatniczego, w ramach którego funkcjonuje (np. odrębnymi typami Kart są Karty: Visa Gold i Visa Gold Akcja Pajacyk ). Umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej/umowa Umowa zawarta między Posiadaczem Karty kredytowej (UŜytkownikiem Karty głównej) i Bankiem, określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez Bank Posiadaczowi limitu kredytowego i z wydanej Karty oraz warunki udostępniania Posiadaczowi i korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej. Zawarcie Umowy jest niezbędnym warunkiem wydania Karty. Umowa o wydanie dodatkowej Karty kredytowej - Umowa zawarta pomiędzy UŜytkownikiem Karty dodatkowej i Bankiem, określająca zasady korzystania z dodatkowej Karty kredytowej. Zawarcie tej umowy jest niezbędnym warunkiem wydania Karty dodatkowej. Umowa Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24/Umowa BZWBK24 Umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem Karty kredytowej i Bankiem określająca warunki korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 w tym z przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Usługi dodatkowe usługi przeznaczone dla Posiadaczy i UŜytkowników Kart; są one oferowane standardowo (w cenie Karty) lub opcjonalnie (za dodatkową opłatą). Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej dostęp do Konta Karty kredytowej Posiadacza za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. internetu / WAP, telefonu stacjonarnego, SMS, oraz usługi Teledysponent według zawartej umowy usług BZWBK24, świadczone na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, o ile nie została zawarta wcześniej Umowa BZWBK24. Usługa 3D-Secure usługa dodatkowego zabezpieczenia transakcji płatności dokonywanych przy uŝyciu Karty w sklepach internetowych oferujących tego typu usługę poprzez zastosowanie dodatkowej autoryzacji transakcji czyli tzw. bezpieczny protokół, który został przyjęty przez organizacje płatnicze (Visa International, MasterCard International). UŜytkownik Karty/UŜytkownik Karty dodatkowej osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, upowaŝniona przez Posiadacza / Kredytobiorcę do dokonywania w imieniu i na rzecz tego Posiadacza operacji przy uŝyciu Karty dodatkowej. Waluta rozliczeniowa waluta stosowana przez Bank zgodnie z regulacjami odpowiednio organizacji Visa lub MasterCard przy rozliczeniach transakcji dokonanych w innej walucie niŝ złoty polski. Wniosek/Wniosek o wydanie Karty głównej/karty dodatkowej/o umieszczenie zdjęcia na Karcie pisemny wniosek składany na formularzu bankowym udostępnianym przez Bank m.in. w oddziałach Banku. Wniosek o umieszczenie zdjęcia na Karcie stanowi albo odrębny formularz albo integralną część Wniosku o wydanie Karty. ZłoŜenie w Banku stosownie uzupełnionego, podpisanego Wniosku stanowi niezbędny warunek wydania Karty. Verified by Visa przyjęta przez organizację Visa nazwa usługi 3D-Secure. Voyage Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, partner, z którym Bank wydał Kartę Visa Voyage. Zablokowanie Karty czynność polegająca na czasowym wstrzymaniu moŝliwości dokonywania transakcji autoryzowanych przy uŝyciu Karty. Zablokowanie Karty głównej skutkuje takŝe czasowym wstrzymaniem moŝliwości dokonywania transakcji przy uŝyciu wszystkich wydanych Kart dodatkowych (z wyłączeniem sytuacji gdy blokada karty głównej dotyczy 3-krotnie niepoprawnie wprowadzonego Pin-kodu przez Posiadacza lub zgłoszenia utraty karty głównej przez osobę trzecią)oraz transakcji z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Bank nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przy uŝyciu zablokowanej Karty. 5

6 Zablokowanie lub zastrzeŝenie Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej czynność polegająca na uniemoŝliwieniu dostępu do Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 za pośrednictwem wszystkich lub wybranych kanałów elektronicznych. ZastrzeŜenie Karty operacja polegająca na nieodwołalnym wstrzymaniu moŝliwości dokonywania transakcji autoryzowanych. ZastrzeŜenie Karty głównej skutkuje takŝe nieodwołalnym wstrzymaniem moŝliwości dokonywania transakcji przy uŝyciu wszystkich wydanych Kart dodatkowych oraz z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Zestawienie operacji Zestawienie transakcji w formie dokumentowej lub Zestawienie transakcji w formie elektronicznej, o których mowa w 6 ust 5 Regulaminu. Zestawienie operacji dla Karty dodatkowej Zestawienie drukowane dla UŜytkownika na wniosek Posiadacza. 3 Postanowienia ogólne [Rodzaje transakcji, które mogą być dokonywane przy uŝyciu Kart] 1. Karty kredytowe objęte niniejszym Regulaminem słuŝą do realizowania transakcji autoryzowanych i nieautoryzowanych: a) bezgotówkowych płatności za towary i usługi, w punktach oznaczonych odpowiednio znakiem Visa lub MasterCard i akceptujących dokonanie płatności Kartą, w kraju i za granicą, w tym dokonywanie płatności drogą pocztową, telefoniczną i przez Internet (tj. bez fizycznego przedstawienia Karty) oraz przelewów z rachunku karty kredytowej w usługach BZWBK24 b) gotówkowych w bankach zrzeszonych w organizacji odpowiednio Visa lub MasterCard, w bankomatach akceptujących Karty odpowiednio Visa lub MasterCard oraz w tych punktach akceptujących Karty płatnicze, które świadczą usługę wypłaty gotówkowej przy uŝyciu terminala elektronicznego POS i/lub imprintera na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych przez Bank dziennych limitów wypłat. 2. Karty kredytowe nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem określonym w ust. 1, w szczególności do finansowania działalności gospodarczej. 3. Karty kredytowe nie mogą być uŝywane dla celów niezgodnych z prawem, włącznie z zakupem towarów i usług zakazanych prawem w kraju jurysdykcji Posiadacza i UŜytkownika. [Limity kwotowe wypłat gotówkowych] 4. Limity dzienne dla transakcji gotówkowych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Platinum oraz Karty kredytowej Platinum Porsche zł, b) dla Karty kredytowej Gold zł, c) dla Karty kredytowej Visa Orange zł, d) dla pozostałych Kart kredytowych zł. nie więcej jednak niŝ kwota dostępnych środków. [Limity ilościowe wypłat gotówkowych] 5. Ilościowe limity dzienne dla transakcji gotówkowych wynoszą: a) dla Karty kredytowej Platinum oraz Karty kredytowej Platinum Porsche 25 wypłat, b) dla pozostałych Kart kredytowych 10 wypłat. [Limity kwotowe transakcji bezgotówkowych] 6. Limity dzienne dla transakcji bezgotówkowych są równe kwocie dostępnych w chwili dokonywania danej transakcji środków (tj. nie więcej niŝ przyznany limit kredytowy, pomniejszony o kwoty dokonanych transakcji oraz preautoryzacji). [Limity ilościowe transakcji bezgotówkowych] 7. Ilościowe limity dzienne dla transakcji bezgotówkowych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Platinum, Karty kredytowej Platinum Porsche oraz Karty kredytowej Gold 30 transakcji, b) dla pozostałych Kart kredytowych 27 transakcji. [Limity dzienne do przelewów elektronicznych]: - zabezpieczone smskodem/tokenem od 100 zł do zł. - niezabezpieczone smskodem/tokenem od 50 zł do zł. Określone w umowie usług BZWBK24. 6

7 [Limity kwotowe transakcji zbliŝeniowych] 8. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliŝeniowych przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez organizację MasterCard i wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji. Wysokość tego limitu moŝe być zmieniona. 9. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliŝeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana przez organizację MasterCard i moŝe być róŝna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. Wysokość tego limitu moŝe być zmieniona. 10. Informację o zmianie wysokości limitu moŝna uzyskać w Oddziałach Banku na terenie całego kraju lub w Centrum Komunikacji. 11. Dokonywanie transakcji zbliŝeniowych jest moŝliwe tylko dla Karty, która posiada określoną funkcjonalność umoŝliwiającą dokonywanie takich transakcji potwierdzoną stosownym oznaczeniem karty o brzmieniu PayPass. 12. Transakcja zbliŝeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa w ust. 8 i 9, nie moŝe zostać zrealizowana W takim przypadku transakcja zostanie zrealizowana jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS z zastrzeŝeniem ust NiezaleŜnie od wysokości kwoty transakcji zbliŝeniowej moŝe zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS mimo, iŝ zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliŝeniowej. [ Usługi dodatkowe] 14. Posiadanie Karty kredytowej upowaŝnia takŝe do korzystania z: a) dostępu do rachunku Karty za pośrednictwem kanałów elektronicznych, b) ubezpieczeń określonych w notach ubezpieczenia, c) usługi kredytu ratalnego Ratio, d) innych usług dodatkowych. [Karta MasterCard PayPass, MasterCard <30 oraz MasterCard PAYBACK] 15. Karta umoŝliwia dokonywanie na całym świecie transakcji bezgotówkowych w punktach usługowohandlowych, w tym transakcji zbliŝeniowych (bezstykowych) oraz transakcji gotówkowych. 4 Wydanie Karty [Warunki ubiegania się o Kartę] 1. Warunkiem ubiegania się o Kartę jest: a) wiek minimum 18 lat w przypadku UŜytkownika Karty głównej i 13 lat w przypadku UŜytkownika Karty dodatkowej, b) złoŝenie w Oddziale Banku lub u Doradcy Finansowego lub w Placówce partnerskiej stosownie uzupełnionego i podpisanego Wniosku na bankowym formularzu oraz dokumentów, o których mowa w podpunkcie d), c) złoŝenie Wniosku za pośrednictwem Internetu (nie dotyczy kart wymienionych w 1 ust. d) lub telefoniczne w Centrum SprzedaŜy Telefonicznej i Elektronicznej oraz następnie tuŝ przed wydaniem Karty złoŝenie w Oddziale stosownie uzupełnionego i podpisanego Wniosku, o którym mowa w podpunkcie b) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie d), d) przedłoŝenie dokumentów wymaganych przez Bank do rozpatrzenia Wniosku pod warunkiem, Ŝe dokumenty te będą zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym oraz będą sporządzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, e) w przypadku Kart MasterCard <30 w momencie składania Wniosku nie ukończony 30 rok Ŝycia. [Karta w opcji standardowej i Karta ze zdjęciem] 2. Klient moŝe ubiegać się o Kartę w opcji standardowej lub w opcji ze zdjęciem i skanowanym podpisem (nie dotyczy kart, o które wnioski są składane w Placówce partnerskiej oraz Kart Visa Platinum, Visa Platinum Porsche, Visa Classic LSH,,Starówka, Visa Money, Visa Multikino, Visa LuxMed, Visa Voyage, AlleKarta kredytowa, Visa Newsweek, Visa SGH Absolwent, Visa SGH Student, Visa Silver KKS Lech, Visa Classic Electronic, MasterCard PayPass, MasterCard <30, MasterCard Silver Narciarska oraz MasterCard PAYBACK). Ubiegając się o Kartę w opcji ze zdjęciem i skanowanym wzorem podpisu, naleŝy dołączyć do Wniosku zdjęcie paszportowe lub do dowodu osobistego (w kolorze) opisane numerem PESEL oraz złoŝyć wzór podpisu, który ma być umieszczony na Karcie. 3. Bank moŝe odmówić przygotowania Karty ze zdjęciem, jeŝeli przesłane zdjęcie nie będzie spełniać standardów zdjęcia dowodowego lub paszportowego lub jego jakość nie będzie wystarczająca. Bank wyda wówczas Kartę w opcji bez zdjęcia i podpisu UŜytkownika. W takiej sytuacji Klient moŝe, pod warunkiem złoŝenia Wniosku o umieszczenie zdjęcia na Karcie wraz ze zdjęciem w odpowiednim formacie, otrzymać duplikat Karty w opcji ze skanowanym zdjęciem i podpisem jej UŜytkownika. Po wydaniu takiego duplikatu zostanie pobrana opłata za umieszczenie na Karcie zdjęcia i podpisu UŜytkownika zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 4. Bank nie jest zobowiązany do zwrotu zdjęcia. 7

8 [Odmowa wydania Karty] 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia złoŝonego Wniosku o wydanie Karty Bank zawiadamia Wnioskodawcę o odmowie wydania Karty kredytowej. Bank nie jest zobowiązany do podania powodów odmowy wydania Karty. [Warunki wydania temu samemu Posiadaczowi więcej niŝ jednej Karty] 6. Posiadacz lub UŜytkownik moŝe być UŜytkownikiem więcej niŝ jednej Karty kredytowej BZ WBK jeŝeli w ocenie Banku Posiadacz dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową. [Sposób doręczenia Karty] 7. Karta zostanie doręczona: a) dla Kart nowych lub Kart z nowym numerem, (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust.a do c) o które wnioski były składane w Oddziale Banku listem poleconym na adres do korespondencji lub na Ŝyczenie Posiadacza lub UŜytkownika do wskazanego Oddziału Banku. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wysyłki Karty na list zwykły. W przypadku przyznania limitu kredytowego innego niŝ wnioskowany, Karta zostanie dostarczona zawsze do Oddziału Banku gdzie był składany Wniosek o wydanie Karty; b) dla nowych Kart lub Kart z nowym numerem (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. d) przesyłką kurierską na adres do korespondencji lub na Ŝyczenie Posiadacza lub UŜytkownika do wskazanego Oddziału Banku. W przypadku przyznania limitu kredytowego innego niŝ wnioskowany, Karta zostanie dostarczona zawsze do Oddziału Banku gdzie był składany Wniosek o wydanie Karty; c) dla Kart nowych, o które wnioski były składane telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust.a do c) listem poleconym na adres do korespondencji wskazany we wniosku po wcześniejszym podpisaniu Umowy i Wniosku w oddziale. Na Ŝyczenie Posiadacza lub UŜytkownika do wskazanego Oddziału Banku w którym Posiadacz lub UŜytkownik deklaruje chęć odebrania Karty, d) dla Kart nowych, o które wnioski były składane w Placówce partnerskiej listem poleconym na adres do korespondencji. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wysyłki karty na list zwykły, e) dla Kart nowych, o które wnioski były składane telefonicznie (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. d) przesyłką kurierską na adres do korespondencji. Na Ŝyczenie Posiadacza lub UŜytkownika do wskazanego Oddziału Banku, w którym Posiadacz lub UŜytkownik deklaruje chęć odebrania karty; f) w przypadku Karty wznowionej (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust.a do c) listem zwykłym na adres do korespondencji lub na Ŝyczenie Posiadacza lub UŜytkownika do wskazanego Oddziału Banku. W przypadku wznowień Kart dodatkowych Bank moŝe wysyłać te Karty na adres korespondencyjny Posiadacza, który niezwłocznie powiadomi o tym UŜytkownika. g) w przypadku Karty wznowionej (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. d) przesyłką kurierską na adres do korespondencji lub na Ŝyczenie Posiadacza lub UŜytkownika do wskazanego Oddziału Banku. W przypadku wznowień Kart dodatkowych Bank moŝe wysyłać te Karty na adres korespondencyjny Posiadacza, który niezwłocznie powiadomi o tym UŜytkownika. h) w przypadku duplikatu Karty - do wskazanego Oddziału Banku, z wyłączeniem wniosków składanych w Placówce partnerskiej, gdzie duplikat jest wysyłany listem poleconym na adres do korespondencji. 8. Karta wysłana będzie nieaktywna - aktywacja nastąpi poprzez: a) dokonanie przez posiadacza Karty głównej lub uŝytkownika karty dodatkowej pierwszej transakcji z PINem (wypłata gotówki, płatność za towary/usługi w terminalu zaopatrzonym w pin-pad) lub b) uaktywnienie w bankomacie za pomocą opcji Aktywacja Karty lub c) usługę BZWBK24 internet, wyłącznie dla Posiadacza karty głównej korzystającego jednocześnie z Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Internet, który dokonuje przelewów posługując się smskodem lub tokenem. 9. Bank zastrzega sobie prawo przesłania Kart nowych/wznawianych do Oddziałów Banku jeŝeli zaistnieje taka konieczność, w szczególności konieczność zawarcia Umowy w przypadku udzielenia limitu kredytowego innego niŝ wnioskowany, Aneksu do Umowy, dostarczenie nowych dokumentów lub jeśli wnioski o wydanie Karty pochodzą ze sprzedaŝy internetowej, telefonicznej lub jakiejkolwiek innej poza Bankiem. Informacja na temat zmienionego sposobu wysyłki Karty zostanie Klientowi przekazana wraz z Zestawieniem operacji lub osobną korespondencją. 10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie zaktualizowanie przez Klienta danych zawartych we Wniosku oraz w Umowie/ Umowie o wydanie dodatkowej Karty kredytowej, w tym danych osobowych i adresowych przez Posiadacza lub stosownie UŜytkownika Karty. [Skutek wydania Karty] 11. Wydanie Karty kredytowej równoznaczne jest z uruchomieniem limitu kredytowego. W przypadku specjalnych ofert kierowanych dla Klientów Banku, uruchomienie limitu następuje po złoŝeniu Wniosku i podpisaniu Umowy. [Nieodebranie Karty] 12. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn niezaleŝnych od Banku Karta nie zostanie odebrana przez Posiadacza/UŜytkownika, np. z powodu dłuŝszej nieobecności w domu, nie zwalnia to z uiszczenia opłaty za Kartę. 13. W przypadku nieotrzymania karty wysłanej na adres korespondencyjny Klienta naleŝy skontaktować się telefonicznie z Centrum Komunikacji i zgłosić brak Karty. JeŜeli Poczta Polska zwróci Kartę do Banku, 8

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r. z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 6 ust. 24-26, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym,

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym, Obowiązuje od dnia 31.05.2010. Zasady wydawania i uŝywania Kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności Antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1 1 Obowiązuje od 25 listopada 2013 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PAYBACK Chèque Déjeuner / Karty prepaid MasterCard PAYBACK ZbliŜeniowej Chèque Déjeuner

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PAYBACK Chèque Déjeuner / Karty prepaid MasterCard PAYBACK ZbliŜeniowej Chèque Déjeuner Zasady korzystania z Karty prepaid PAYBACK Déjeuner / Karty prepaid PAYBACK ZbliŜeniowej Déjeuner 1 Zasady korzystania z Karty prepaid PAYBACK Déjeuner / Karty prepaid PAYBACK ZbliŜeniowej Déjeuner 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia

instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 1 Zasady korzystania z instrumentów pieniądza elektronicznego Karty prepaid MasterCard Karty prepaid VISA oraz ze zbliŝeniowych instrumentów pieniądza elektronicznego Karty prepaid MasterCard PayPass Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Karty z doładowaniem Premium

Zasady korzystania z Karty z doładowaniem Premium Obowiązują od 14.10.2012 r. Zasady korzystania z Karty z doładowaniem Premium 1. Karta z doładowaniem Premium ( Karta ) jest instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo