Obowiązujący od dnia 10 września 2009 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązujący od dnia 10 września 2009 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK"

Transkrypt

1 Obowiązujący od dnia 10 września 2009 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy użyciu następujących typów Kart : a) Karty kredytowe Visa Silver BZ WBK, Karty kredytowe MasterCard Silver BZ WBK, MasterCard Paypass BZ WBK, MasterCard <30 BZ WBK i Karty kredytowe Visa Silver BZ WBK Akcja Pajacyk zwane dalej Kartami kredytowymi Silver BZ WBK oraz Karty kredytowe Visa Classic Electronic BZ WBK, b) Karty kredytowe Visa Gold BZ WBK, Karty kredytowe MasterCard Gold BZ WBK i Visa Gold BZ WBK Akcja Pajacyk zwane dalej Kartami kredytowymi Gold BZ WBK, c) Karty kredytowe Visa Classic BZ WBK 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Visa Classic BZ WBK Uniwersytet Jagielloński, Visa Classic BZ WBK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Visa Orange, Visa Classic BZ WBK LSH,,Starówka, Visa Money,, Visa Silver KKS Lech, Karty kredytowe wydawane do 28 lutego 2009 r. tj. Visa Multikino, Visa LuxMed, Visa Voyage, Visa Newsweek, Visa SGH Absolwent oraz Visa SGH Student wydawane we współpracy z innym podmiotem, zwane dalej Kartami Partnerskimi.oraz AlleKarta kredytowa wydawana do 30 czerwca 2009 r., d) Karty kredytowe Visa Platinum BZ WBK, Karty kredytowe Visa Platinum Porsche BZ WBK zwane dalej Kartami kredytowymi Platinum BZ WBK. 2 Definicje Określeniom użytym w treści niniejszego Regulaminu nadaje się następujące znaczenie: Abonent osoba, którą wiąże z PTK Centertel Sp. z o. o. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (lub osoba przez nią wskazana, użytkująca telefon) lub nabycie Karty SIM z dostępnym limitem jednostek taryfowych oraz włączenie się do sieci w przypadku Abonentów POP. Agent rozliczeniowy bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych. Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych. Allegro QXL Poland Sp. z o.o. - portal aukcji internetowych, Partner, z którym Bank wydaje Allekartę kredytową oraz kartę Visa Allegro Super Sprzedawca. Antena zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej. Autoryzacja operacja upoważniająca usługodawcę do akceptacji Karty, potwierdzona przez Bank. Bank / BZ WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydawca Karty. Bankomat / ATM urządzenie służące do samodzielnej wypłaty gotówki za pomocą Karty bankowej oraz dodatkowo dokonywanie innych operacji, w którym identyfikacja Użytkownika Karty jest dokonywana poprzez wprowadzenie numeru PIN. Bezpłatny Pakiet informacyjny informację przesyłane w formie wiadomości sms lub/i dotyczące kart kredytowych dla Posiadaczy korzystających z usług BZWBK24. CAT ( Cardholder-Activated Transaction - ang.) - transakcje mające miejsce w terminalach obsługowych lub bezobsługowych, dla których weryfikacja numerem PIN lub podpisem może nie być wymagana np.: opłaty za parkingi, opłaty za autostrady. Centrum Komunikacji jednostka Banku Zachodniego WBK S.A. świadcząca przez 24 godziny na dobę (24/7/365) telefoniczną obsługę użytkowników kart oraz pomoc techniczną i merytoryczną na rzecz Posiadaczy korzystających z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej. Cykl rozliczeniowy powtarzalny, miesięczny okres, po upływie którego generowane jest Zestawienie operacji. CVV2 / CVC2 ( Card Verification Value ang.) 3-cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie Karty, umieszczony za numerem Karty. Czytnik zbliżeniowy działające w trybie on-line elektroniczne urządzenie stanowiące integralną część terminala POS służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego lub z mikroprocesora. 1

2 Dodatkowe hasło podany przez Posiadacza ciąg znaków, używany do identyfikacji w przypadku telefonicznego kontaktu z Bankiem. Doradca Finansowy pełnomocnik Banku, który poza Oddziałem prezentuje Klientom ofertę Banku, przyjmuje od Klienta wniosek o wydanie Karty kredytowej BZ WBK i przekazuje go do Banku w celu jego rozpatrzenia. Dostępne środki pozostała do wykorzystania przy użyciu Karty kwota limitu kredytowego, tj. przyznany limit kredytowy pomniejszony o kwoty dokonanych transakcji oraz preautoryzacji. Dzień rozliczeniowy jest to dzień, w którym jest generowane i drukowane Zestawienie operacji; dla danego Użytkownika Karty głównej jest to zawsze ten sam dzień miesiąca. Jeżeli dzień ten przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za dzień rozliczeniowy przyjmuje się poprzedzający dzień roboczy. Dzień spłaty jest to dzień, do którego spłata zadłużenia lub minimalnej kwoty do zapłaty dokonana przez Kredytobiorcę musi zostać zaksięgowana na koncie Karty kredytowej. Dzień ten przypada 24 dni po dniu rozliczeniowym (a dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego). Jeżeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym. Karta płatnicza Karta kredytowa z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, wydawana przez BZ WBK S.A. Karta płatnicza kredytowa Karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego Użytkownika (Posiadacza/ Użytkownika Karty dodatkowej), uprawniająca z wykorzystaniem udzielonego kredytu (limitu kredytowego) - do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty (transakcji gotówkowych i bezgotówkowych). Karta główna Karta wydana Posiadaczowi / Kredytobiorcy. Karta dodatkowa Karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza Karty kredytowej. Karta Partnerska Karta kredytowa wydana przez BZ WBK S.A. wspólnie z Partnerem. Karta ze zdjęciem Karta, na której zostało umieszczone zdjęcie i zeskanowany wzór podpisu Użytkownika Karty. KKS Lech Klub piłkarski z którym Bank wydaje karty Visa Silver KKS Lech. Kod identyfikacyjny poufny numer (numer NIK oraz PIN do karty bądź usług BZWBK24, token do usług BZWBK24, Telekod w usłudze Teledysponent), hasło lub inne oznaczenie Posiadacza/Użytkownika, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie służą do elektronicznej identyfikacji tych osób. Konto Karty kredytowej rachunek kredytowy, prowadzony przez Bank w walucie polskiej, przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania i rozliczania transakcji krajowych oraz zagranicznych dokonanych przy użyciu Karty kredytowej lub dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, a także do rozliczania wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi i należnego Bankowi oprocentowania naliczanego od kwoty wykorzystanego kredytu. Do tego konta przypisana jest Karta wydana Posiadaczowi oraz wszystkie Karty wydane Użytkownikom Kart dodatkowych. Konto osobiste rachunek bankowy (oszczędnościowy) będący w aktualnej ofercie Banku i prowadzony dla osoby fizycznej, który umożliwia przeprowadzanie za jego pośrednictwem rozliczeń pieniężnych, w tym m. in. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki a vista, etc. Limit kredytu/limit kredytowy/kredyt ustalona indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy, określona w Umowie o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, maksymalna kwota zadłużenia Kredytobiorcy wobec Banku. Limit wypłaty gotówki kwota maksymalna określona dla poszczególnych typów Kart w 3, do wysokości której w ciągu jednego dobowego cyklu można dokonywać transakcji gotówkowych. Limit do przelewu elektronicznego kwota maksymalna jaką Posiadacz może przelać w ramach usług BZWBK24 określona w umowie BZWBK24. LuxMed- kliniki medyczne - partner Karty Visa LuxMed. Minimalna kwota do zapłaty wskazana w Zestawieniu operacji kwota stanowiąca 5% wykorzystanego limitu kredytu nie mniej niż 50 złotych, którą Posiadacz zobowiązany jest spłacić w określonym przez Bank terminie płatności. Money.pl (Money.pl sp. z o.o.) portal internetowy - partner, z którym Bank wydaje Kartę Visa Money. 2

3 Multikino (Multikino Sp. z o.o.) sieć multipleksów - partner, z którym Bank wydaje Kartę Visa Multikino. Newsweek Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Partner, z którym Bank wydaje Kartę Visa Newsweek. NIK nadawany przez Bank Numer Identyfikacyjny Klienta składający się z 8 cyfr, który jest wykorzystywany przez Klienta w celu identyfikacji podczas korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZBK24 dla Karty kredytowej. Nota Informacyjna - szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych BZ WBK S.A. Numer Profit numer identyfikacyjny Uczestnika w Programie Profit nadawany przez PTK Centertel Sp. z o. o. Operacja/Transakcja dokonanie przy użyciu Karty transakcji bezgotówkowej i gotówkowej: a także pozostałych operacji dokonywanych przy użyciu Kart określonych w niniejszym Regulaminie oraz transakcji bezgotówkowej dokonanej z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. PIN (Osobisty Numer Identyfikacyjny) cyfrowy kod służący do identyfikacji Posiadacza lub Użytkownika Karty, korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze. PIN do Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej numer zapewniający Klientowi wyłączność dostępu do Usług Bankowości Elektronicznej. PIN Mailer przesyłka zawierająca nadany Użytkownikowi Karty numer PIN. PIN-pad podłączona do terminala POS klawiatura, przy użyciu której Użytkownik wprowadza numer PIN karty podczas dokonywania transakcji bezgotówkowej. TELEKOD numer zapewniający Klientowi dostęp do usługi Teledysponent. Posiadacz / Kredytobiorca osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 2 ust. 1 punkt 1) podpunkt a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe ( Dz. U z późn. zm.), o pełnej zdolności do czynności prawnych, uzyskująca dochody w Polsce, posiadająca w Banku konto Karty kredytowej, która na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie. Posiadacz jest równocześnie Użytkownikiem Karty głównej. Preautoryzacja operacja polegająca na zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania, dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, w hotelach i firmach wynajmujących samochody. Kwota pre-autoryzacji jest kwotą szacunkową i może różnić się od kwoty faktycznego obciążenia na rachunku. Pre-paid - ładowanie konta - transakcja bezgotówkowa polegająca na bezpośrednim przelaniu Środków z rachunku Karty kredytowej za pośrednictwem bankomatu na właściwe konto operatora GSM. Program Profit akcja promocyjna, której organizatorem jest PTK Centertel Sp. z o. o., której warunki określa Regulamin Programu Profit. Przelew elektroniczny z rachunku karty kredytowej autoryzowana transakcja bezgotówkowa dokonywana z rachunku karty kredytowej za pośrednictwem usługi BZWBK24 internet oraz usługi Teledysponent w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla usług BZWBK24 limitów przelewów. Usługa przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej uruchamiana jest na podstawie odrębnej Umowy Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24. PTK Centertel Sp. z o. o. operator sieci telefonii komórkowej Orange, organizator Programu Profit, partner z którym Bank wydaje Kartę Visa Orange. Punkty punkty przyznawane Użytkownikowi Karty kredytowej Visa Orange, będącemu jednocześnie uczestnikiem Programu, przez PTK Centertel Sp. z o. o. za korzystanie z jego usług na zasadach określonych w Regulaminie Programu Profit oraz przez Bank każdemu Użytkownikowi Karty Visa Orange zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. RATIO Kredyt Ratalny - przewidziana niniejszym Regulaminem i Umową modyfikacja zasad spłaty limitu kredytowego, zgodna z zasadami opisanymi w 13 Regulaminu. Ręczny powielacz (imprinter) urządzenie działające w trybie off-line, służące do dokonywania w punktach akceptujących Karty płatnicze transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie Karty; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji 3

4 z adnotacją SPRZEDAŻ, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku). Ręczna wypłata gotówki - Wypłata gotówki w bankach i innych instytucjach finansowych oraz punktach usługowo handlowych (często powiązana z płatnością za rachunki), pozwalająca posiadaczowi karty na realizację wypłaty gotówki przy wykorzystaniu terminala POS (podobnie jak w przypadku bankomatu). Transakcja jest akceptowana przez posiadacza karty, w zależności od typu terminala, podpisem lub kodem PIN. SecureCode przyjęta przez organizację MasterCard nazwa usługi 3D-Secure. SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Partner z którym Bank wydaje Kartę Visa SGH Absolwent i Visa SGH Student. Sieć bankomatów BZWBK24 bankomaty należące do Banku Zachodniego WBK S.A. lub dzierżawione przez Bank. smskod jednorazowy kod służący do identyfikacji Posiadacza Karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach dostępu do Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz w ramach dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure, przesyłany na żądanie Posiadacza Karty na numer telefonu GSM wskazany przez Posiadacza Karty w Umowie BZWBK24. Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, zawierająca m. in. opłaty i prowizje pobierane przez Bank za czynności związane z obsługą Kart kredytowych oraz z Usługami Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej w tym usługą przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej T&E Usługodawca (Travel and Entertainment) świadczący usługi związane z podróżami. Usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów, statki wycieczkowe. Teledysponent - usługa przyznana ma mocy Umowy BZWBK24 do konta VIP, polegająca na bezpośrednim połączeniu z konsultantem naszego Banku, gdzie można uzyskać informacje o rachunkach oraz zlecić wykonanie przelewów. Dyspozycje potwierdza Klient numerem NIK i Telekodem. Terminal elektroniczny POS urządzenie, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy służące do dokonywania w punktach akceptujących Karty płatnicze transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez odczytanie danych Karty z paska magnetycznego, mikroprocesora lub anteny zbliżeniowej wbudowanej w kartę; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest wydrukiem z terminala z adnotacją SPRZEDAŻ, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest wydrukiem z terminala z adnotacją GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku). Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez Posiadacza/Użytkownika Karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala, za wyjątkiem transakcji typu CAT i transakcji zbliżeniowych. Token urządzenie kryptograficzne generujące jednorazowe kody służące do identyfikacji Posiadacza Karty i do akceptacji jego dyspozycji w ramach dostępu do Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz w ramach dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure. Transakcja autoryzowana transakcja, podczas której dochodzi do zapytania o autoryzację, automatycznie (on-line) pomniejszająca limit kredytowy. Transakcja bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty głównej lub Karty dodatkowej lub z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Transakcja w terminalu zaopatrzonym w pin-pad może wymagać wprowadzenia numeru PIN. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez internet, transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT. Transakcja gotówkowa dokonanie przy użyciu Karty głównej lub Karty dodatkowej wypłaty gotówki. Transakcja nieautoryzowana transakcja, podczas której, niezależnie od BZ WBK S.A., nie dochodzi do zapytania o autoryzację, pomniejszająca limit kredytowy w terminie późniejszym (off-line). Transakcja no show transakcja związana z nieodwołaniem rezerwacji u Usługodawcy typu T&E. Nieodwołana rezerwacja powoduje obciążenie rachunku kwotą za pierwszą dobę. Transakcja zagraniczna transakcja dokonana w walucie obcej lub w PLN u Akceptanta mającego siedzibę poza granicami Polski. 4

5 Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu Karty z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym. Polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzenia transakcji przez Posiadacza/Użytkownika Karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala. Typ Karty kredytowej każda z Kart wymieniona w 1 Regulaminu, posiadająca własną nazwę, która zawiera m. in. wskazanie systemu płatniczego, w ramach którego funkcjonuje (np. odrębnymi typami Kart są Karty: Visa Gold BZ WBK i Visa Gold BZ WBK Akcja Pajacyk ). Uczestnik Programu Profit osoba fizyczna będąca użytkownikiem telefonu w sieci PTK Centertel, wskazana przez Abonenta zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Regulamin Programu Profit, która spełnia warunki uczestnictwa w Programie. Umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej/umowa Umowa zawarta między Posiadaczem Karty kredytowej (Użytkownikiem Karty głównej) i Bankiem, określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez Bank Posiadaczowi limitu kredytowego i z wydanej Karty oraz warunki udostępniania Posiadaczowi i korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej. Zawarcie Umowy jest niezbędnym warunkiem wydania Karty. Umowa o wydanie dodatkowej Karty kredytowej - Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem Karty dodatkowej i Bankiem, określająca zasady korzystania z dodatkowej Karty kredytowej. Zawarcie tej umowy jest niezbędnym warunkiem wydania Karty dodatkowej. Umowa Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24/Umowa BZWBK24 Umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem Karty kredytowej i Bankiem określająca warunki korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 w tym z przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Usługi dodatkowe usługi przeznaczone dla Posiadaczy i Użytkowników Kart; są one oferowane standardowo (w cenie Karty) lub opcjonalnie (za dodatkową opłatą). Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej dostęp do Konta Karty kredytowej Posiadacza za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. internetu / WAP, telefonu stacjonarnego, SMS, oraz usługi Teledysponent według zawartej umowy usług BZWBK24, świadczone na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, o ile nie została zawarta wcześniej Umowa BZWBK24. Usługa 3D-Secure usługa dodatkowego zabezpieczenia transakcji płatności dokonywanych przy użyciu Karty w sklepach internetowych oferujących tego typu usługę poprzez zastosowanie dodatkowej autoryzacji transakcji czyli tzw. bezpieczny protokół, który został przyjęty przez organizacje płatnicze (Visa International, MasterCard International). Użytkownik Karty/Użytkownik Karty dodatkowej osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, upoważniona przez Posiadacza / Kredytobiorcę do dokonywania w imieniu i na rzecz tego Posiadacza operacji przy użyciu Karty dodatkowej. Waluta rozliczeniowa waluta stosowana przez Bank zgodnie z regulacjami odpowiednio organizacji Visa lub MasterCard przy rozliczeniach transakcji dokonanych w innej walucie niż złoty polski. Wniosek/Wniosek o wydanie Karty głównej/karty dodatkowej/o umieszczenie zdjęcia na Karcie pisemny wniosek składany na formularzu bankowym udostępnianym przez Bank m.in. w oddziałach Banku. Wniosek o umieszczenie zdjęcia na Karcie stanowi albo odrębny formularz albo integralną część Wniosku o wydanie Karty. Złożenie w Banku stosownie uzupełnionego, podpisanego Wniosku stanowi niezbędny warunek wydania Karty. Verified by Visa przyjęta przez organizację Visa nazwa usługi 3D-Secure. Voyage Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, partner, z którym Bank wydaje Kartę Visa Voyage. Zablokowanie Karty czynność polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych przy użyciu Karty. Zablokowanie Karty głównej skutkuje także czasowym wstrzymaniem możliwości dokonywania transakcji przy użyciu wszystkich wydanych Kart dodatkowych (z wyłączeniem sytuacji gdy blokada karty głównej dotyczy 3-krotnie niepoprawnie wprowadzonego Pin-kodu przez Posiadacza lub zgłoszenia utraty karty głównej przez osobę trzecią)oraz transakcji z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Bank nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przy użyciu zablokowanej Karty. Zablokowanie lub zastrzeżenie Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej czynność polegająca na uniemożliwieniu dostępu do Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 za pośrednictwem wszystkich lub wybranych kanałów elektronicznych. 5

6 Zastrzeżenie Karty operacja polegająca na nieodwołalnym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych. Zastrzeżenie Karty głównej skutkuje także nieodwołalnym wstrzymaniem możliwości dokonywania transakcji przy użyciu wszystkich wydanych Kart dodatkowych oraz z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Zestawienie operacji Zestawienie transakcji w formie dokumentowej lub Zestawienie transakcji w formie elektronicznej, o których mowa w 6 ust 5 Regulaminu. Zestawienie operacji dla Karty dodatkowej Zestawienie drukowane dla Użytkownika na wniosek Posiadacza. 3 Postanowienia ogólne [Rodzaje transakcji, które mogą być dokonywane przy użyciu Kart] 1. Karty kredytowe objęte niniejszym Regulaminem służą do realizowania transakcji autoryzowanych i nieautoryzowanych: a) bezgotówkowych płatności za towary i usługi, w punktach oznaczonych odpowiednio znakiem Visa lub MasterCard i akceptujących dokonanie płatności Kartą, w kraju i za granicą, w tym dokonywanie płatności drogą pocztową, telefoniczną i przez Internet (tj. bez fizycznego przedstawienia Karty) oraz przelewów z rachunku karty kredytowej w usługach BZWBK24 b) gotówkowych w bankach zrzeszonych w organizacji odpowiednio Visa lub MasterCard, w bankomatach akceptujących Karty odpowiednio Visa lub MasterCard oraz w tych punktach akceptujących Karty płatnicze, które świadczą usługę wypłaty gotówkowej przy użyciu terminala elektronicznego POS i/lub imprintera na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych przez Bank dziennych limitów wypłat. 2. Karty kredytowe nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem określonym w ust. 1, w szczególności do finansowania działalności gospodarczej. 3. Karty kredytowe nie mogą być używane dla celów niezgodnych z prawem, włącznie z zakupem towarów i usług zakazanych prawem w kraju jurysdykcji Posiadacza i Użytkownika. [Limity kwotowe wypłat gotówkowych] 4. Limity dzienne dla transakcji gotówkowych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Platinum BZ WBK oraz Karty kredytowej Platinum Porsche BZ WBK zł, b) dla Karty kredytowej Gold BZ WBK zł, c) dla Karty kredytowej Visa Orange zł, d) dla Kart kredytowych innych niż Karty kredytowe Gold BZ WBK i Karta kredytowa Visa Orange zł. nie więcej jednak niż kwota dostępnych środków. [Limity ilościowe wypłat gotówkowych] 5. Ilościowe limity dzienne dla transakcji gotówkowych wynoszą: a) dla Karty kredytowej Platinum BZ WBK oraz Karty kredytowej Platinum Porsche BZ WBK 25 wypłat, b) dla pozostałych Kart kredytowych 10 wypłat. [Limity kwotowe transakcji bezgotówkowych] 6. Limity dzienne dla transakcji bezgotówkowych są równe kwocie dostępnych w chwili dokonywania danej transakcji środków (tj. nie więcej niż przyznany limit kredytowy, pomniejszony o kwoty dokonanych transakcji oraz preautoryzacji). [Limity ilościowe transakcji bezgotówkowych] 7. Ilościowe limity dzienne dla transakcji bezgotówkowych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Platinum BZ WBK, Karty kredytowej Platinum Porsche BZ WBK oraz Karty kredytowej Gold BZ WBK 30 transakcji, b) dla pozostałych Kart kredytowych 27 transakcji. [Limity dzienne do przelewów elektronicznych]: - zabezpieczone smskodem/tokenem od 100 zł do zł. - niezabezpieczone smskodem/tokenem od 50 zł do zł. Określone w umowie usług BZWBK24. [Limity kwotowe transakcji zbliżeniowych] 8. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez organizację MasterCard i wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji. Wysokość tego limitu może być zmieniona. 6

7 9. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana przez organizację MasterCard i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. Wysokość tego limitu może być zmieniona. 10. Informację o zmianie wysokości limitu można uzyskać w Oddziałach Banku na terenie całego kraju lub w Centrum Komunikacji. 11. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe tylko dla Karty, która posiada określoną funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie takich transakcji potwierdzoną stosownym oznaczeniem na awersie karty o brzmieniu paypass. 12. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa w ust. 8 i 9, nie może zostać zrealizowana W takim przypadku transakcja zostanie zrealizowana jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS z zastrzeżeniem ust Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS mimo, iż zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej. [ Usługi dodatkowe] 14. Posiadanie Karty kredytowej upoważnia także do korzystania z: a) dostępu do rachunku Karty za pośrednictwem kanałów elektronicznych, b) ubezpieczeń określonych w notach ubezpieczenia, c) usługi kredytu ratalnego Ratio, d) innych usług dodatkowych. [Karta MasterCard Paypass BZ WBK oraz karta MasterCard <30 BZ WBK] 15. Karta umożliwia dokonywanie na całym świecie transakcji bezgotówkowych w punktach usługowohandlowych, w tym transakcji zbliżeniowych (bezstykowych) oraz transakcji gotówkowych. 4 Wydanie Karty [Warunki ubiegania się o Kartę] 1. Warunkiem ubiegania się o Kartę jest: a) wiek minimum 18 lat w przypadku Użytkownika Karty głównej i 13 lat w przypadku Użytkownika Karty dodatkowej, b) złożenie w Oddziale Banku lub u Doradcy Finansowego stosownie uzupełnionego i podpisanego Wniosku na bankowym formularzu oraz dokumentów, o których mowa w podpunkcie d), c) złożenie Wniosku za pośrednictwem Internetu (nie dotyczy kart wymienionych w 1 ust. d) lub telefoniczne w Zespole Sprzedaży Telefonicznej i Elektronicznej oraz następnie tuż przed wydaniem Karty złożenie w Oddziale stosownie uzupełnionego i podpisanego Wniosku, o którym mowa w podpunkcie b) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie d), d) przedłożenie dokumentów wymaganych przez Bank do rozpatrzenia Wniosku pod warunkiem, że dokumenty te będą zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym oraz będą sporządzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, e) Wniosek złożony za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie zostanie pozytywnie rozpatrzony pod warunkiem, że Wniosek (zgodnie z podpunktem c) oraz dokumenty, o których mowa w podpunkcie d), nie będą zawierały danych niezgodnych z danymi podanymi telefonicznie lub we Wniosku internetowym. f) dodatkowo dla Kart Visa Orange posiadanie aktywnego numeru telefonu w sieci Orange. g) w przypadku Kart MasterCard <30 w momencie składania Wniosku nie ukończony 30 rok życia. [Karta w opcji standardowej i Karta ze zdjęciem] 2. Klient może ubiegać się o Kartę w opcji standardowej lub w opcji ze zdjęciem i skanowanym podpisem (nie dotyczy Karty Visa Platinum BZ WBK, Visa Platinum Porsche BZ WBK, Visa Classic BZ WBK LSH,,Starówka, Visa Money, Visa Multikino, Visa LuxMed, Visa Voyage, AlleKarta kredytowa, Visa Newsweek, Visa SGH Absolwent, Visa SGH Student, Visa Silver KKS Lech, Visa Classic Electronic, MasterCard Paypass oraz MasterCard <30). Ubiegając się o Kartę w opcji ze zdjęciem i skanowanym wzorem podpisu, należy dołączyć do Wniosku zdjęcie paszportowe lub do dowodu osobistego (w kolorze) opisane numerem PESEL oraz złożyć wzór podpisu, który ma być umieszczony na Karcie. 3. Bank może odmówić przygotowania Karty ze zdjęciem, jeżeli przesłane zdjęcie nie będzie spełniać standardów zdjęcia dowodowego lub paszportowego lub jego jakość nie będzie wystarczająca. Bank wyda wówczas Kartę w opcji bez zdjęcia i podpisu Użytkownika. W takiej sytuacji Klient może, pod warunkiem złożenia Wniosku o umieszczenie zdjęcia na Karcie wraz ze zdjęciem w odpowiednim formacie, otrzymać duplikat Karty w opcji ze skanowanym zdjęciem i podpisem jej Użytkownika. Po wydaniu takiego duplikatu zostanie pobrana opłata za umieszczenie na Karcie zdjęcia i podpisu Użytkownika zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 4. Bank nie jest zobowiązany do zwrotu zdjęcia. 7

8 [Odmowa wydania Karty] 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia złożonego Wniosku o wydanie Karty Bank zawiadamia Wnioskodawcę o odmowie wydania Karty kredytowej. Bank nie jest zobowiązany do podania powodów odmowy wydania Karty. [Warunki wydania temu samemu Posiadaczowi więcej niż jednej Karty] 6. Posiadacz lub Użytkownik może być Użytkownikiem więcej niż jednej Karty kredytowej BZ WBK jeżeli w ocenie Banku Posiadacz dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową. [Sposób doręczenia Karty] 7. Karta zostanie doręczona: a) dla Kart nowych lub Kart z nowym numerem, (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust.a do c) o które wnioski były składane w Oddziale Banku listem poleconym na adres do korespondencji lub na życzenie Posiadacza lub Użytkownika do wskazanego Oddziału Banku. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wysyłki Karty na list zwykły. W przypadku przyznania limitu kredytowego innego niż wnioskowany, Karta zostanie dostarczona zawsze do Oddziału Banku gdzie był składany Wniosek o wydanie Karty; b) dla nowych Kart lub Kart z nowym numerem (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. d) przesyłką kurierską na adres do korespondencji lub na życzenie Posiadacza lub Użytkownika do wskazanego Oddziału Banku. W przypadku przyznania limitu kredytowego innego niż wnioskowany, Karta zostanie dostarczona zawsze do Oddziału Banku gdzie był składany Wniosek o wydanie Karty; c) dla Kart nowych, o które wnioski były składane telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust.a do c) listem poleconym na adres do korespondencji wskazany we wniosku po wcześniejszym podpisaniu Umowy i Wniosku w oddziale lub za pośrednictwem kuriera. Na życzenie Posiadacza lub Użytkownika do wskazanego Oddziału Banku w którym Posiadacz lub Użytkownik deklaruje chęć odebrania Karty., d) dla Kart nowych, o które wnioski były składane telefonicznie (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. d) przesyłką kurierską na adres do korespondencji. Na życzenie Posiadacza lub Użytkownika do wskazanego Oddziału Banku, w którym Posiadacz lub Użytkownik deklaruje chęć odebrania karty; e) w przypadku Karty wznowionej (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust.a do c) listem zwykłym na adres do korespondencji lub na życzenie Posiadacza lub Użytkownika do wskazanego Oddziału Banku. W przypadku wznowień Kart dodatkowych Bank może wysyłać te Karty na adres korespondencyjny Posiadacza, który niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika. f) w przypadku Karty wznowionej (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. d) przesyłką kurierską na adres do korespondencji lub na życzenie Posiadacza lub Użytkownika do wskazanego Oddziału Banku. W przypadku wznowień Kart dodatkowych Bank może wysyłać te Karty na adres korespondencyjny Posiadacza, który niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika. g) w przypadku duplikatu Karty - do wskazanego Oddziału Banku. 8. Karta wysłana będzie nieaktywna - aktywacja nastąpi poprzez: a) dokonanie przez posiadacza Karty głównej lub użytkownika karty dodatkowej pierwszej transakcji z PINem (wypłata gotówki, płatność za towary/usługi w terminalu zaopatrzonym w pin-pad) lub b) uaktywnienie w bankomacie za pomocą opcji Aktywacja Karty lub c) usługę BZWBK24 internet, wyłącznie dla posiadacza karty głównej korzystającego jednocześnie z Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Internet, który dokonuje przelewów posługując się smskodem lub tokenem. 9. Bank zastrzega sobie prawo przesłania Kart nowych/wznawianych do Oddziałów Banku jeżeli zaistnieje taka konieczność, w szczególności konieczność zawarcia Umowy w przypadku udzielenia limitu kredytowego innego niż wnioskowany, Aneksu do Umowy, dostarczenie nowych dokumentów lub jeśli wnioski o wydanie Karty pochodzą ze sprzedaży internetowej, telefonicznej lub jakiejkolwiek innej poza Bankiem. Informacja na temat zmienionego sposobu wysyłki Karty zostanie Klientowi przekazana wraz z Zestawieniem operacji lub osobną korespondencją. 10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie zaktualizowanie danych zawartych we Wniosku oraz w Umowie/ Umowie o wydanie dodatkowej Karty kredytowej, w tym danych osobowych i adresowych przez Posiadacza lub stosownie Użytkownika Karty. [Skutek wydania Karty] 11. Wydanie Karty kredytowej równoznaczne jest z uruchomieniem limitu kredytowego. W przypadku specjalnych ofert kierowanych dla Klientów Banku, uruchomienie limitu następuje po złożeniu Wniosku i podpisaniu Umowy. [Nieodebranie Karty] 12. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Banku Karta nie zostanie odebrana przez Posiadacza/Użytkownika, np. z powodu dłuższej nieobecności w domu, nie zwalnia to z uiszczenia opłaty za Kartę. 13. W przypadku nieotrzymania karty wysłanej na adres korespondencyjny Klienta należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Komunikacji i zgłosić brak Karty. Jeżeli Poczta Polska zwróci Kartę do Banku, 8

9 będzie ona do odbioru w placówce Banku, którą wskaże pracownik Centrum Komunikacji. Jeżeli Karta nie zostanie zwrócona do Banku, pracownik Centrum Komunikacji dokona zastrzeżenia Karty i Bank wyda wówczas nową Kartę, którą prześle na adres korespondencyjny. 14. W przypadku nieodebrania Karty z Oddziału Banku przez osobę uprawnioną w Oddziale Banku po upływie 60 dni od dnia podpisania Umowy, złożenia wniosku o duplikat, automatycznego wznowienia Karty Bank dokona likwidacji Karty. Uznaje się wówczas, że Umowa zostaje rozwiązana z upływem tego terminu, z zastrzeżeniem ust. 15. Jeżeli w tym terminie Posiadacz lub Użytkownik powiadomi Bank o niemożności odebrania Karty, Bank może przechować Kartę. 15. W przypadku nieodebrania Karty wydanej, wznowionej lub duplikatu, w myśl ust. 14 przez uprawnioną osobę w określonym powyżej terminie, Bank nie dokonuje zwrotu kwoty opłaty za kartę wynikającej z Taryfy. [Karty dodatkowe] 16. Posiadacz może ubiegać się o wydanie Kart dodatkowych dla osób, którym we Wniosku o wydanie dodatkowej Karty kredytowej udzieli zgody na dokonywanie operacji w ciężar konta Karty kredytowej w imieniu i na rzecz Posiadacza z jednoczesnym zrzeczeniem się uprawnienia do odwołania tej zgody do momentu odebrania Karty dodatkowej jej Użytkownikowi lub jej zastrzeżenia. Posiadacz może ubiegać się maksymalnie o trzy Karty dodatkowe dla trzech wybranych osób. 17. Karta dodatkowa wydawana jest Użytkownikowi po zawarciu Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. 18. Bank ma prawo odmówić wydania Karty dodatkowej bez podania przyczyn. [Okres ważności Karty] 19. Okres ważności Karty wskazany jest na jej awersie. Okres ważności wydanych Kart dodatkowych kończy się wraz z upływem okresu ważności Karty głównej. Karta jest ważna do upływu ostatniego dnia miesiąca określonego jako koniec okresu ważności Karty. [Inne] 20. Karta zostanie wydana i doręczona pod niezbędnym warunkiem uprzedniego i pozytywnego: rozpatrzenia przez Bank Wniosku i zawarcia Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. 21. W przypadku specjalnych ofert kierowanych do Klientów Banku, spersonalizowana Karta Visa Classic Electronic wraz z ofertą limitu jest doręczana Klientowi przed złożeniem stosownego Wniosku i zawarcia Umowy. Otrzymana przez Klienta Karta kredytowa VISA Classic Electronic jest kartą płaską, bez możliwości dokonania jakiejkolwiek transakcji przed otrzymaniem PIN-u. 22. W przypadkach wskazanych w ust. 21 warunkiem przekształcenia spersonalizowanego plastiku Karty w kartę kredytową, w tym przede wszystkim - uruchomienia limitu w Karcie Visa Classic Electronic jest złożenie Wniosku, podpisanie Umowy oraz o ile są wymagane spełnienie dodatkowych warunków wskazanych przez Bank. Limit kredytowy zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. 23. Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w umieszczone na awersie specjalne oznaczenie o brzmieniu paypass. 24. Karta główna oraz Karty dodatkowe stanowią własność Banku i powinny zostać zwrócone na każde jego żądanie. 5 Używanie Karty i wykorzystanie limitu kredytowego [Korzystanie z kredytu] 1. Wysokości limitów kredytowych, które mogą być przyznane przez Bank Kredytobiorcy kształtują się następująco: Typ Karty kredytowej Limit minimalny Limit maksymalny Visa Platinum BZ WBK, Visa Platinum Porsche BZ WBK zł zł Visa Gold BZ WBK, MasterCard Gold BZ WBK, zł zł Visa Gold BZ WBK Akcja Pajacyk Visa Silver BZ WBK, MasterCard Silver BZ WBK, MasterCard zł zł Paypass BZ WBK, Visa Silver BZ WBK Akcja Pajacyk, Visa Classic BZ WBK LSH Starówka, AlleKarta kredytowa, Visa Silver KKS Lech, Visa Classic Electronic BZ WBK Visa Orange, Visa Classic BZ WBK: 300 lat Uniwersytetu zł zł Wrocławskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Visa Money, Visa Multikino, Visa LuxMed, Visa Voyage, Visa zł zł Newsweek, Visa SGH Absolwent, Visa SGH Student MasterCard < zł zł 2. Limit kredytowy jest przyznawany indywidualnie każdemu Kredytobiorcy na podstawie zweryfikowanych przez Bank danych zawartych we Wniosku, w wysokości uzależnionej od dokonanej przez Bank oceny 9

10 zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie w ramach konta Karty kredytowej przy użyciu wszystkich wydanych Kart lub z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. W ciężar limitu kredytowego wchodzą: a) kwoty z tytułu dokonanych autoryzacji, rozliczonych transakcji autoryzowanych i nieautoryzowanych dokonywanych przy użyciu wszystkich wydanych Kart Posiadaczowi i Użytkownikom, b) kwoty z tytułu transakcji dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, c) kwoty wszelkich opłat i prowizji związanych z: wydaniem i używaniem wszystkich Kart wydanych Posiadaczowi i Użytkownikom, z udostępnieniem i korzystaniem z przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, z udostępnieniem i korzystaniem z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej oraz z usług dodatkowych, sporządzaniem różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta, przekroczeniem przyznanego limitu kredytowego, obsługą nieterminowej spłaty Kwoty minimalnej oraz inne wskazane w Taryfie Opłat i Prowizji, d) kwoty z tytułu odsetek umownych naliczanych od kwot dokonanych transakcji przy użyciu wszystkich Kart wydanych Posiadaczowi i Użytkownikom oraz z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Wskazane w podpunktach a) do d) należności stanowią podlegające spłacie zadłużenie Posiadacza wobec Banku i zmniejszają wysokość dostępnego limitu kredytu do wykorzystania. 3. Użytkownik Karty głównej jak i Użytkownicy wszystkich Kart dodatkowych dokonują transakcji w ciężar jednego limitu kredytowego tego, który został przyznany Kredytobiorcy. 4. Użytkownicy Kart: głównej i dodatkowych dokonując transakcji, zobowiązani są nie przekraczać kwoty przyznanego przez Bank limitu kredytowego. Użytkownik Karty głównej ponosi pełną odpowiedzialność za przekroczenie limitu kredytowego. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego skutkuje obciążeniem konta Karty kredytowej opłatą za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. Przekroczenie limitu kredytowego może skutkować zablokowaniem lub zastrzeżeniem Kart przez Bank a także wszczęciem postępowania windykacyjnego wobec Kredytobiorcy w celu zaspokojenia wierzytelności Banku. 5. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji może zmniejszyć na okres do 7 dni dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku. Zwolnienie blokady przed rozliczeniem transakcji oraz upływem 7 dni od ustanowienia blokady może zwiększyć dostępne środki, jednak Posiadacz lub Użytkownik Karty nie powinien dokonywać transakcji w poczet zwolnionych środków przeznaczonych na rozliczenie transakcji. [Zwiększenie wysokości limitu kredytowego] 6. Zwiększenie limitu kredytowego może nastąpić w zależności od decyzji Banku, po złożeniu poprawnie i kompletnie wypełnionego Wniosku o zwiększenie limitu kredytowego w Oddziale Banku. Kwota limitu może zostać zwiększona po 6-miesięcznym okresie prawidłowego korzystania z przyznanego pierwotnie limitu oraz po przedłożeniu przez Kredytobiorcę dokumentów określonych we Wniosku o wydanie Karty. Zwiększenie limitu może również nastąpić na podstawie aneksu do Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, który Bank wysyła na adres korespondencyjny Posiadacza. Jeżeli Posiadacz wyraża zgodę na zwiększenie limitu podpisuje aneks do Umowy i przesyła go na wskazany przez Bank adres. 7. Złożenie Wniosku o zwiększenie limitu kredytowego oraz przyznanie podwyższonego limitu kredytowego stanowią aneks do zawartej Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej. Zwiększenie limitu kredytowego może powodować konieczność podpisania przez Posiadacza stosownie zmienionego oświadczenia o poddaniu się egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego. Obowiązujący limit kredytowy jest zawsze podawany w polu: Limit kredytu na miesięcznym Zestawieniu operacji przesyłanym Posiadaczowi. [Duplikaty] 8. W przypadku niemożności posługiwania się Kartą (fizyczne uszkodzenie Karty lub całkowite zniszczenie Karty) Posiadacz może wystąpić o wydanie duplikatu Karty, tzn. Karty o takim samym numerze i terminie ważności jak Karta uszkodzona. Wydanie duplikatu Karty możliwe jest po uprzednim zwrocie Karty uszkodzonej do Banku lub po złożeniu pisemnego oświadczenia o całkowitym zniszczeniu Karty lub też telefonicznie w Centrum Komunikacji. Dla duplikatu Karty nie wydaje się nowego numeru PIN do takiej Karty przypisany jest numer PIN Karty poprzedniej. Wydanie duplikatu Karty jest możliwe również w sytuacji opisanej w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Wydanie duplikatu Karty nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. 9. Przy wydawaniu duplikatu Karty może nastąpić zmiana opcji Karty tj. umieszczenie bądź rezygnacja z umieszczenia zdjęcia z zastrzeżeniem 4 pkt. 2. W celu umieszczenia zdjęcia i skanowanego wzoru podpisu należy złożyć odpowiednio wypełniony formularz Wniosku o umieszczenie zdjęcia na Karcie oraz dołączyć zdjęcie paszportowe lub do dowodu osobistego (w kolorze), opisane numerem PESEL i złożyć wzór podpisu, który ma zostać umieszczony na Karcie. W przypadku chęci rezygnacji z umieszczania na Karcie zdjęcia i wzoru podpisu należy pisemnie zgłosić ten fakt w Oddziale Banku, lub telefonicznie w Centrum Komunikacji. 10

11 10. Jeżeli przy wnioskowaniu o wydanie duplikatu Karty Posiadacz nie złoży Wniosku o zmianę opcji Karty (ze standardowej na Kartę ze zdjęciem lub odwrotnie), duplikat zostanie wydany w takiej opcji, w jakiej była wydana pierwotna Karta. [Zmiana typu Karty w trakcie trwania okresu ważności] 11. Klient ma prawo, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 13, złożyć wniosek do Banku, o zamianę produktu (jednego typu Karty kredytowej na inny) w trakcie trwania okresu ważności pierwotnie wydanej Karty. Jeżeli Bank rozpatrzy Wniosek pozytywnie i zostanie wydana Posiadaczowi Karta innego typu, saldo zadłużenia istniejącego na koncie Karty zostanie przeniesione na konto nowowydanej Karty. 12. Zmiana typu Karty głównej jest jednoznaczna ze zmianą wszystkich wydanych do Karty głównej Kart dodatkowych. Wydanie Kart nowego typu powoduje obciążenie konta Karty głównej opłatami za wymianę Kart zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. Wydanie nowego zmienionego typu Karty nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej w związku z tym, że warunki używania Karty oraz jej termin ważności nie ulegają zmianie. 13. Tryb wskazany w ust. 11 ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Kart funkcjonujących w tym samym systemie płatniczym, tj. odpowiednio Visa lub MasterCard. Nie jest możliwe dokonanie zamiany Karty jednego systemu na Kartę innego systemu płatniczego, np. Karty Visa Silver BZ WBK na Kartę MasterCard Silver BZ WBK. Wobec faktu, że w takich przypadkach zamiana Karty nie jest możliwa, należy złożyć wniosek o wydanie nowej Karty. 14. Zamiana typu Karty może zostać dokonana w Oddziale Banku lub telefonicznie w Centrum Komunikacji. [Zasady używania Karty] 15. Korzystać z Karty może wyłącznie osoba, której imię i nazwisko umieszczone jest na awersie Karty na podstawie danych wpisanych we Wniosku. 16. Zarówno Posiadacz jak i Użytkownik Karty zobowiązany jest do: a) używania Karty tylko w okresie ważności, b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz Prawa dewizowego, c) właściwego zabezpieczenia Karty przed zagubieniem, kradzieżą czy zniszczeniem, należy chronić Kartę przed stopieniem, złamaniem lub zgięciem, nie należy umieszczać Karty w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne mogące spowodować rozmagnesowanie Karty, d) utrzymania w tajemnicy numeru PIN, e) utrzymania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim używanych w usłudze 3D-Secure tokena lub telefonu komórkowego (na który na żądanie Posiadacza Karty przesyłany jest smskod), f) nie ujawniania danych umieszczonych na Karcie w celach innych niż dokonanie transakcji lub zgłoszenie utraty Karty, g) przestrzegania zapisów zawartych w Umowie/Umowie o wydanie dodatkowej Karty kredytowej oraz niniejszym Regulaminie, h) nie udostępniania Karty oraz Kodu Identyfikacyjnego osobom trzecim, i) nie przechowywania Karty razem z numerem PIN, j) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty Karty lub zniszczeniu Karty, k) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty lub wejściu w posiadanie osób trzecich Kodu Identyfikacyjnego, l) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie dokonanych transakcji kartowych i natychmiastowego zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości, m) przechowywania i ochrony z zachowaniem należytej staranności Karty i Kodu identyfikacyjnego oraz używanych w usłudze 3d-Secure tokena i telefonu komórkowego (na który na żądanie Posiadacza Karty przesyłany jest smskod), 17. Podczas dokonywania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych Posiadacz/ Użytkownik okazuje Kartę i podpisuje wydruk z terminala elektronicznego POS (ewentualnie wprowadza numer PIN jeśli terminal wyposażony jest w PIN-pad) lub okazuje Kartę i podpisuje rachunek z ręcznego powielacza (tzw. imprintera) identycznie jak na rewersie Karty (nie dotyczy wybranych transakcji typu CAT i PayPas poniżej 50 PLN). Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane tylko w oparciu o podpis złożony na Karcie. 18. Przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na prośbę obsługi punktu handlowousługowego Posiadacz/Użytkownik Karty powinien okazać dokument tożsamości oraz wyrazić zgodę na spisanie cech dowodu tożsamości w celu potwierdzenia faktu dokonania transakcji. 19. Przy transakcji dokonywanej przy użyciu Karty ale bez fizycznego jej przedstawienia: telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez Internet Posiadacz/Użytkownik karty, w zależności od wymagań Usługodawcy, może zostać poproszony o podanie numeru Karty, daty ważności oraz nazwiska Użytkownika, a przy transakcjach internetowych dodatkowo CVV2,. W przypadku udostępnienia usługi 3D-Secure również numeru NIK oraz PIN do usługi BZWBK24, kodu sms lub numeru z tokena. Przy dokonywaniu tego typu transakcji nie należy nigdy podawać numeru PIN do karty. 20. Posiadacz/Użytkownik dokonując transakcji o których mowa w ust. 19 powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa. W szczególności nie powinien ujawniać numeru Karty i daty jej ważności jeśli nie ma pewności, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane lub jeśli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione. 11

12 21. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciążających rachunek karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.), Posiadacz karty zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni przed datą rezygnacji z karty. 22. Nie ma możliwości wykonania przelewu z konta karty kredytowej w celu uznania rachunku innej karty kredytowej w BZ WBK oraz dokonania zasileń telefonu pre-paid, zleceń stałych, przelewów walutowych, zakładania lokat, operacji związanych z funduszami inwestycyjnymi Arka. [Usługa 3D-Secure] 23. Podczas dokonywania transakcji na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty, Posiadacz Karty kredytowej ma możliwość przeprowadzenia dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure z wykorzystaniem tokena lub smskodu udostępnionego w ramach Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet. Posiadacz Karty może dokonać aktywacji usługi 3D-Secure poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Usługach Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet jak również podczas dokonywania zakupów w sklepach internetowych, które mają wdrożoną usługę 3D-Secure. Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz. 24. Korzystanie z usługi 3D-Secure oraz jej aktywacja są dostępne tylko dla Posiadaczy Kart korzystających, z Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet, którzy przy dokonywaniu przelewów posługują się tokenem lub smskodem. 25. Korzystanie z usługi 3D-Secure oraz jej aktywacja nie są dostępne dla Użytkowników dodatkowych kart kredytowych wydanych do rachunku karty kredytowej głównej. 26. Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu zakupu w Internecie jest jej dostępność w danym sklepie internetowym. W sklepach internetowych, które mają wdrożoną usługę 3D-Secure Posiadacz dokonujący transakcji internetowych zostanie poproszony o dodatkową weryfikację transakcji. W przypadku gdy Posiadacz nie zarejestruje się w usłudze 3D-Secure transakcje dokonywane przy użyciu Kart kredytowych BZ WBK będą przebiegać na dotychczasowych zasadach. Usługa dodatkowej autoryzacji transakcji 3D-Secure, o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona jest Posiadaczowi w ramach Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet. [Skutki zwrotu Bankowi Karty głównej lub Kart dodatkowych] 27. Posiadacz jak i Użytkownik Karty dodatkowej ma prawo do zwrotu Bankowi wydanej Karty. Zwrot Karty głównej równoznaczny jest z wypowiedzeniem Umowy przez Posiadacza oraz skutkuje rozwiązaniem Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. W takim przypadku Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu również wszystkich Kart dodatkowych oraz do natychmiastowej spłaty salda zadłużenia i uiszczenia wszelkich należnych Bankowi opłat i prowizji w terminie przewidzianym w Umowie oraz niniejszym Regulaminie. 28. Zwrot Bankowi wyłącznie wydanych Kart dodatkowych lub jednej z nich nie stanowi wypowiedzenia zawartej Umowy ale skutkuje rozwiązaniem Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. Wraz ze zwrotem Kart do Banku Użytkownik Karty głównej zobowiązany jest do złożenia jednego z następujących dokumentów: odstąpienia od Umowy wyłącznie w terminie 20 dni od daty jej zawarcia (wzór odstąpienia jest doręczany Posiadaczowi wraz z Umową) bądź rezygnacji z używania Karty i wypowiedzenia Umowy w pozostałych przypadkach (formularz dostępny w Oddziałach BZ WBK S.A.). 29. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne również wobec Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. [Wygaśnięcie prawa do używania Karty] 30. Prawo do używania Karty wygasa w momencie: a) upływu okresu ważności Karty, b) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty, c) wymiany Karty na nową, d) rezygnacji z używania Karty, e) złożenia dyspozycji zamknięcia konta, f) wypowiedzenia, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej, g) wygaśnięcia zgody udzielonej Użytkownikowi przez Posiadacza, h) zastrzeżenia/zablokowania Karty, i) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza, j) utraty zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika Karty, k) śmierci Posiadacza lub Użytkownika Karty. 6 Informacje o transakcjach i reklamacje [Waluta rozliczeniowa] 1. Operacje dokonane przy użyciu Kart realizowane są w walucie kraju, w którym zostały dokonane. Transakcje internetowe dokonywane u Akceptantów mających siedzibę poza granicami Polski są traktowane jak transakcje zagraniczne, niezależnie od wybranej waluty transakcji. W kraju, gdzie dopuszczona jest usługa wyboru waluty transakcji, Posiadacz/Użytkownik może zostać poproszony o podanie z dostępnej listy walut, waluty, w której życzy sobie, aby transakcja została zrealizowana. 12

13 2. Jeżeli Posiadacz/Użytkownik karty dokona zakupu towaru/usługi w walucie obcej, a następnie zwróci towar/usługę, Posiadacz /Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe z tego tytułu różnice kursowe. 3. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane przy użyciu Kart poza granicami Polski przeliczane są na Euro (EUR), według kursu obowiązującego w systemie odpowiednio Visa/MasterCard w dniu rozliczenia transakcji. W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych Kartami systemu Visa w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 4. Kwoty operacji realizowanych przy użyciu Kart wyrażone w walucie obcej, zgodnie z ust. 2 przeliczane są na złote polskie po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. Obciążenie konta z tytułu zrealizowanych transakcji jest dokonywane w złotych polskich i rozliczane przez Bank w dniu otrzymania dokumentów transakcji. W tym samym dniu konto Karty zostaje obciążone kwotami należnych Bankowi opłat lub prowizji. [Zestawienia operacji] 5. Zestawienia operacji obejmują Zestawienia transakcji w formie dokumentowej (papierowej) lub Zestawienia transakcji w formie elektronicznej otrzymywane przez Posiadacza w cyklach miesięcznych. Zestawienia transakcji w formie dokumentowej przesyłane są listem zwykłym w cyklu miesięcznym na adres, wskazany we Wniosku jako adres do korespondencji. Zestawienie jest generowane po zakończeniu cyklu rozliczeniowego tego samego dnia każdego miesiąca wyznaczonego przy generowaniu pierwszego Zestawienia Transakcji i udostępniane w ciągu 10 dni. Zestawienie transakcji w formie elektronicznej jest udostępniane w internecie, Posiadaczowi korzystającemu z usług BZWBK24 Internet. Zestawienie transakcji w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej określa saldo zadłużenia Posiadacza z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu Karty głównej i dodatkowych oraz transakcji dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej wraz z należnymi odsetkami naliczonymi od kwoty wykorzystanego kredytu, prowizjami i opłatami, wskazuje również wysokość Minimalnej kwoty do zapłaty, oraz termin dokonania bieżącej spłaty i numer Konta Karty. 6. Posiadacz może zrezygnować z otrzymywania Zestawień operacji w formie dokumentowej: a) w dowolnej placówce Banku prowadzącej rachunek bankowy, b) telefonicznie w Centrum Komunikacji lub c) w Internecie poprzez usługę BZWBK24 internet, pod warunkiem, iż klient posiada dostęp do usług BZWBK24 przez kanał internet 7. W przypadku rezygnacji z papierowego zestawienia operacji Posiadacz korzystający z usługi BZWBK24 może aktywować Bezpłatny Pakiet Informacyjny polegający na przesyłaniu wiadomości w formie sms lub/i . Zdarzenia wchodzące w Bezpłatny Pakiet Informacyjny: - wygenerowanie zestawienia transakcji, - nadchodzący termin spłaty należności, - brak spłaty należności w terminie. 8. Zestawienie operacji obejmuje transakcje dokonane w danym cyklu rozliczeniowym, tj. przekazane do rozliczenia w okresie od dnia sporządzenia poprzedniego Zestawienia operacji do bieżącego dnia rozliczeniowego, jak również wpłaty dokonane na rachunek Karty w danym cyklu rozliczeniowym. Na bieżącym Zestawieniu operacji znajduje się suma odsetek, w skład której wchodzą: a) odsetki od wszystkich dokonanych przy użyciu Kart transakcji gotówkowych (od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty powstałego w jej wyniku zadłużenia); b) odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Kart w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim Zestawieniu operacji. Dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez Bank; c) odsetki od transakcji dokonywanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim Zestawieniu operacji. Dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek przez Bank. 9. Odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym zostaną wykazane dopiero w następnym Zestawieniu operacji, o ile zostanie spłacona kwota mniejsza od wykazanego na poprzednim Zestawieniu całkowitego zadłużenia Posiadacza wobec Banku. 10. W przypadku otrzymywania zestawienia operacji w formie papierowej, Posiadacz może wystąpić z prośbą do Banku o przesłanie kopii Zestawienia operacji. 11. Posiadacz może wystąpić we wniosku o wydanie Karty dodatkowej lub telefonicznie, za dodatkową opłatą, o udostępnianie Użytkownikowi dodatkowych Zestawień operacji dokonanych przy użyciu Karty dodatkowej. Zestawienie będzie udostępniane w tym samym terminie co Zestawienie operacji dla Posiadacza. 12. Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Bankowi nieotrzymanie w terminie Zestawienia operacji. 13. Nieotrzymanie Zestawienia operacji oraz inne okoliczności, np. pobyt poza miejscem zamieszkania (w tym poza granicami kraju), nie zwalnia Posiadacza z obowiązku dokonania w odpowiednim terminie, tj. do Dnia Spłaty włącznie - zapłaty Bankowi Minimalnej kwoty do zapłaty. [Niezgodność salda, reklamacje] 14. Posiadacz i Użytkownik ma prawo do reklamacji transakcji dokonanych przy użyciu Karty budzących wątpliwość lub związanych z funkcjonowaniem karty. 13

14 15. Złożona reklamacja powinna spełniać wszystkie wymogi formalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Do reklamacji powinny być dołączone stosowne dokumenty w postaci kopii ewentualnych rachunków, potwierdzeń generowanych przez bankomat lub innego rodzaju dokumenty związane z transakcją i wykazujące zasadność reklamacji, w szczególności: przy anulowaniu transakcji w punkcie usługowo-handlowym, Posiadacz/Użytkownik Karty zobowiązany jest do dopilnowania, aby Akceptant po zaakceptowaniu płatności Kartą, wykonał operację korygującą i wydał stosowny dokument potwierdzający wykonany zwrot kwoty transakcji; w przypadku transakcji internetowych, dotyczących rezerwacji lub transakcji pocztowych/ telefonicznych, Posiadacz/Użytkownik Karty zobowiązany jest posiadać kod rezerwacji, a w przypadku anulowania - kod anulowania rezerwacji; przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciążających rachunek karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Posiadacz karty powinien dostarczyć potwierdzenie anulowania pozwolenia na okresowe obciążanie rachunku; w przypadku wystąpienia trudności podczas zapłaty Kartą Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego fakt, że należność została uregulowana w inny sposób; Posiadacz/Użytkownik Karty zobowiązany jest do posiadania paragonów potwierdzających transakcje nieudane, odrzucone itp.; w przypadku reklamacji transakcji dokonanych przy użyciu Karty zastrzeżonej lub przez osoby nieuprawnione (np. kradzież, zgubienie karty) wskazane jest złożenie doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania, załączenie do reklamacji stosownego pisemnego oświadczenia (dot. okoliczności utraty lub nieuprawnionego użycia Karty, itp.) i wydanego przez policję dokumentu potwierdzającego zgłoszenie zdarzenia; w przypadku składania reklamacji za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa 16. Posiadacz jest obowiązany zgłosić Bankowi niezgodności w zestawieniu operacji - dotyczące w szczególności kwestionowanych operacji lub błędu albo innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia operacji bądź w terminie 14 dni od dnia powzięcia w inny sposób informacji o kwestionowanych operacjach. 17. Niezależnie od złożonej reklamacji spłata zadłużenia musi być zgodna z kwotą oraz datą wymagalności wykazaną w Zestawieniu operacji. Ewentualne korekty dokonywane przez Bank są widoczne na kolejnym Zestawieniu transakcji dla karty. 18. Posiadacz jest obowiązany niezwłocznie zgłosić Bankowi nieotrzymanie Zestawienia operacji w ustalonym w Umowie terminie. 19. Reklamacje wymagające złożenia dokumentów, lub jeśli taki wymóg wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, osobiście w dowolnym Oddziale lub listownie. Pozostałe reklamacje mogą być składane ustnie, osobiście w dowolnym oddziale Banku lub za pośrednictwem bądź telefonicznie. 20. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego Bank może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie dokumentów reklamacyjnych zebranych w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji. 21. Reklamacja zostanie rozpatrzona merytorycznie przez Bank w terminach wskazanych poniżej, o ile złożona reklamacja będzie spełniać warunki wskazane w ust. 15 i 19. Terminy do rozpatrzenia złożonej reklamacji biegną od chwili, kiedy reklamacja spełnia przesłanki do jej merytorycznego rozpatrzenia, o których mowa wyżej. Posiadacz otrzyma na życzenie potwierdzenie złożenia reklamacji, jeżeli reklamacja została złożona w Oddziale osobiście przez Posiadacza. 22. W przypadku złożenia reklamacji transakcji dokonanej w bankomatach należących do sieci BZ WBK S.A. oraz w terminalach i imprinterach, którą rozliczył Bank - BZ WBK S.A. rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Bank uznaje konto Posiadacza kwotą kwestionowanej transakcji. 23. W przypadku złożenia reklamacji transakcji dokonanych w bankomatach nie należących do sieci BZ WBK S.A. oraz transakcji dokonanych przy użyciu terminali i imprinterów nie rozliczanych przez Bank BZ WBK S.A. - Bank rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania odpowiedzi lub stosownych dokumentów od agenta rozliczeniowego lub innego uprawnionego samoistnego posiadacza urządzenia, w którym została dokonana transakcja oraz w uzasadnionych przypadkach uzna warunkowo konto Posiadacza reklamowaną kwotą na czas trwania postępowania reklamacyjnego. 24. Bank rozpatrzy pozostałe (niewymienione w ust. 22 i 23) reklamacje dotyczące używania Kart niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. 25. W uzasadnionych przypadkach Bank wykonuje uznanie warunkowe konta Posiadacza na czas rozpatrywania reklamacji, a w sytuacji negatywnego zakończenia reklamacji bądź zwrotu dokonanego przez Usługodawcę, Bank ponownie obciąży rachunek kwotą dokonanego wcześniej uznania warunkowego. 26. Reklamacja, o której mowa w ust. 23, przekazywana jest do rozpatrzenia za pośrednictwem organizacji Visa lub MasterCard do agenta rozliczeniowego bądź innego uprawnionego samoistnego posiadacza urządzenia, w którym została dokonana transakcja. W przypadku, gdy ww. podmiot rozpatrujący reklamację: a) potwierdzi zasadność reklamacji, to w sytuacji jeśli Bank uznał konto Posiadacza kwotą transakcji - Bank w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiedzi poinformuje Posiadacza o pozytywnym zakończeniu reklamacji; 14

15 b) potwierdzi zasadność reklamacji, to w sytuacji jeśli Bank nie uznał konta Posiadacza kwotą transakcji - Bank w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiedzi poinformuje Posiadacza o pozytywnym zakończeniu reklamacji oraz uzna konto Posiadacza; c) potwierdzi, że reklamacja jest nieuzasadniona, to w sytuacji jeśli Bank uznał konto Posiadacza kwotą transakcji - Bank w terminie 5 dni roboczych obciąża konto Posiadacza kwotą kwestionowanej transakcji wraz z należnymi opłatami wynikającymi z Taryfy oraz poinformuje Posiadacza o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji; d) potwierdzi, że reklamacja jest nieuzasadniona, to w sytuacji jeśli Bank nie uznał konta Posiadacza kwotą transakcji - Bank w terminie 5 dni roboczych informuje Posiadacza o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. 7 Rozliczenia transakcji [Spłata zadłużenia] 1. Zobowiązania wobec Banku powstałe w wyniku używania Karty kredytowej oraz wykorzystywania przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej mogą być regulowane w formie: a) przelewu dokonanego przez Użytkownika Karty głównej w bankomacie sieci BZWBK24 przy użyciu dowolnej Karty elektronicznej wydanej Posiadaczowi przez Bank albo przy użyciu tłoczonej Karty debetowej Visa Classic BZ WBK. W celu uznania Konta Karty kredytowej w dniu wykonania przelewu spłata powinna być wykonana najpóźniej do godziny dnia roboczego (od poniedziałku do piątku); b) przelewu / przekazu bankowego dokonanego w Oddziale BZ WBK S.A. (Konto Karty kredytowej zostanie uznane w dniu wykonania wpłaty, jeżeli wpłata ta zostanie wykonana w Oddziale BZ WBK S.A. najpóźniej do godziny 16:00 ); c) wpłat gotówkowych dokonanych na rzecz BZ WBK S.A. w Oddziale Banku (Konto Karty kredytowej zostanie uznane w dniu wykonania wpłaty, jeżeli wpłata ta zostanie wykonana najpóźniej do godziny 16.00); d) przelewu / przekazu, wpłat gotówkowych dokonanych na rzecz BZ WBK S.A. w oddziale innego banku, jednostce pocztowej, lub innej instytucji przyjmującej wpłaty gotówkowe (w tym przypadku należy uwzględnić fakt, iż konto Karty kredytowej zostanie uznane dopiero po przekazaniu środków z tytułu przelewu / przekazu czy wpłaty gotówkowej do BZ WBK S.A.); e) automatycznej spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 3; f) elektronicznego przelewu za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz usługi Teledysponent. W celu uznania Konta Karty kredytowej w dniu wykonania przelewu spłata powinna być wykonana najpóźniej do godziny 16 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku). 2. W każdym z wyżej wymienionych przypadków (z wyłączeniem sytuacji wskazanej w ust. 1.a) wymagane jest podanie numeru konta Karty kredytowej, za pośrednictwem którego dokonywana jest spłata powstałych należności ujętych w każdym Zestawieniu operacji przesyłanym Posiadaczowi. [Automatyczna spłata zadłużenia] 3. W sytuacji, gdy Posiadacz posiada konto osobiste w BZ WBK S.A. lub innym banku, który przeprowadza rozliczenia w trybie polecenia zapłaty, może skorzystać z jednej z dwóch wskazanych poniżej usług automatycznej spłaty zadłużenia na koncie Karty kredytowej, z zastrzeżeniem postanowień ust.4 i 5: a) spłaty minimalnej kwoty do zapłaty (polecenie zapłaty); b) spłaty całości zadłużenia na rachunku Karty kredytowej (polecenie zapłaty bądź więcej niż jedno polecenie zapłaty jeśli kwota zadłużenia jest wyższa niż równowartość 1000 euro ustalona wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie). 4. Posiadacz Karty kredytowej, który skorzystał z jednej z form automatycznej spłaty zadłużenia, wskazanych w ust. 3, jest zobowiązany do zapewnienia na wskazanym do rozliczeń koncie osobistym odpowiedniej kwoty środków (umożliwiającej dokonanie spłaty całości bieżącego zadłużenia albo Minimalnej kwoty do zapłaty) w dniu wskazanym w Zestawieniu operacji jako Dzień spłaty, nie później niż do godz Mechanizm funkcjonowania usługi automatycznej spłaty zadłużenia jest następujący: a) w przypadku spłaty minimalnej kwoty do zapłaty - w dniu spłaty Bank ponawia zapytanie o stan środków finansowych Posiadacza widniejących na koncie osobistym wskazanym do obciążeń w godzinach 08:00 oraz 16:30. W przypadku Posiadaczy posiadających konto osobiste i kartę kredytową w Banku BZ WBK S.A. ostatnie zapytanie o środki następuje kolejnego dnia roboczego o godzinie 08:00, b) w przypadku spłaty całości zadłużenia - w dniu spłaty Bank ponawia zapytanie o stan środków finansowych Posiadacza widniejących na koncie osobistym wskazanym do obciążeń w godzinach 08:00 oraz 16:30. W przypadku Posiadaczy posiadających konto osobiste i kartę kredytową w Banku BZ WBK S.A. ostatnie zapytanie o środki następuje kolejnego dnia roboczego w opcji 5% o godzinie 08: W przypadku, gdy Posiadacz wybrał usługę wskazaną w ust. 3 pkt. b) i całkowita kwota zadłużenia jest wyższa niż równowartość 1000 euro, Bank złoży odpowiednią ilość poleceń zapłaty w kwotach nie przekraczających równowartości 1000 euro. Zaznaczyć należy, iż wykonywanie tych poleceń nastąpi zgodnie z kolejnością w jakiej spłyną one do banku prowadzącego rachunek - jeżeli więc Posiadacz nie zapewni Środków na spłatę całkowitej kwoty zadłużenia, zostanie zaksięgowane tyle poleceń, na ile będzie pokrycie na koncie (w losowej kolejności - tzn. może mieć miejsce przypadek, gdzie zadłużenie wynosi 2002 euro, na 15

16 koncie jest pokrycie na 2000 euro i losowo zostanie zaksięgowane jedno polecenie na 1000 euro, drugie na 2 euro i nie zostanie zaksięgowane polecenie na 1000 euro ponieważ na koncie nie będzie odpowiednich Środków). Ww. zasada nie dotyczy klientów Banku dokonujących spłat należności za pośrednictwem konta osobistego prowadzonego w Banku BZ WBK SA. 7. Posiadacz jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie dokumentów, które są podstawą Świadczenia przez Bank usług, o których mowa w ust. 3. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych (w tym w szczególności błędnego numeru rachunku, w ciężar którego ma być dokonywana spłata zadłużenia), skutkuje niemożnością świadczenia ww. usług przez Bank. 8. Automatyczna spłata Minimalnej kwoty do zapłaty nastąpi pod warunkiem, że odpowiednia kwota nie została zaksięgowana na koncie Karty kredytowej do Dnia spłaty. 9. Automatyczna spłata kwoty całkowitej zostanie pomniejszona o kwoty spłat, jakich Klient dokonał od dnia generowania Zestawienia operacji do Dnia spłaty. 10. W przypadku, gdy Posiadacz korzystający z usług automatycznej spłaty zadłużenia dokona samodzielnej spłaty zadłużenia we wskazanym przez Bank terminie spłaty może dojść do sytuacji podwójnego uznania konta karty kredytowej Posiadacza, kwotą spłacona przez Posiadacza samodzielnie oraz kwotą wynikającą z funkcjonowania usługi automatycznej spłaty. [Spłata Minimalnej kwoty do zapłaty] 11. Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania każdego miesiąca spłaty Minimalnej kwoty do zapłaty określonej w Zestawieniu operacji. [Termin zapłaty Minimalnej kwoty do zapłaty] 12. Kredytobiorca zobowiązany jest do wpłacania Minimalnej kwoty do zapłaty podanej na Zestawieniu operacji w Dniu spłaty, tj. w ciągu 24 dni od daty wydrukowania tego Zestawienia (termin płatności podany jest w każdym Zestawieniu). 13. W przypadku powstania zaległości w spłacie kredytu, w postaci niespłacenia w umownym terminie Minimalnej kwoty do zapłaty, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania tego zadłużenia. 14. W przypadku powstania zaległości, o której mowa w ust. 13, Bank ma prawo do zastosowania limitów, ograniczeń i sankcji wskazanych w Umowie i w niniejszym Regulaminie. 15. O powstaniu zaległości, o której mowa w ust. 13, Bank powiadomi Posiadacza wyznaczając w zawiadomieniu termin do dobrowolnej spłaty całego zadłużenia. 16. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 15, Bank może zastrzec Kartę i wypowiedzieć niniejszą Umowę. [Dzień uznawany za datę płatności] 17. Za datę spłaty uznaje się datę wpływu Środków na konto Karty kredytowej. [Ostateczna spłata kredytu] 18. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z jakichkolwiek przyczyn w tym, jeżeli Karta nie zostanie wznowiona na kolejny okres, ostateczna spłata wszelkich należności Kredytobiorcy wobec Banku (kwoty wykorzystanego kredytu, w tym odsetek, opłat i prowizji) powinna nastąpić w terminie wskazanym na zestawieniu transakcji jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia: a) upływu okresu ważności Karty nie wznowionej albo b) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z przyczyn innych niż niewznowienie Karty. 19. W ciągu 14 dni od dokonania ostatecznej i całkowitej spłaty kredytu Bank dokona ostatecznego rozliczenia kredytu, uwzględniając powstałe nadpłaty i niedopłaty. 20. W terminie wskazanym w ust. 19 Bank przeksięguje powstałą nadpłatę na konto innej karty kredytowej Posiadacza lub konto osobiste Posiadacza prowadzone przez Bank, a w przypadku braku takiej możliwości na odrębny, nieoprocentowany rachunek, o ile Posiadacz nie wskaże Bankowi innego sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na zamykanym koncie Karty kredytowej. 21. Bank ma prawo do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie złożonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w przepisach obowiązującego Prawa bankowego. [Konsekwencje opóźnienia w dokonaniu płatności] 22. Od niespłaconej kwoty należności wobec Banku w terminie jej wymagalności, określonym w ust.18, Bank nalicza odsetki od należności przeterminowanych w wysokości określonej w Umowie, obowiązującej na dzień powstania zadłużenia przeterminowanego. 8 Opłaty, prowizje i oprocentowanie [Opłaty i prowizje] 1. Opłaty, prowizje i oprocentowanie zmniejszają wysokość limitu kredytowego dostępnego do wykorzystania jako podlegające spłacie zadłużenie Posiadacza wobec Banku. 2. Bank pobiera należne opłaty i prowizje wymienione w aktualnej Taryfie opłat i prowizji poprzez obciążanie Konta Karty kredytowej, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, niniejszym Regulaminie oraz Taryfie opłat i prowizji, kwotami wszelkich opłat i prowizji związanych z: używaniem wszystkich Kart wydanych 16

17 Posiadaczowi i Użytkownikom, udostępnieniem i korzystaniem z przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, udostępnieniem i korzystaniem z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej oraz z usług dodatkowych, sporządzaniem różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów i kopii i innych dokumentów na życzenie Posiadacza lub Użytkownika, przekroczeniem przyznanego limitu kredytowego, obsługą nieterminowej spłaty Minimalnej kwoty do zapłaty oraz pozostałymi tytułami płatności wskazanymi w Taryfie Opłat i Prowizji, w szczególności: a) wydanie Karty powoduje obciążenie konta Karty kwotą rocznej opłaty za Kartę z góry oraz w przypadku wyboru opcji Karty ze zdjęciem za umieszczenie zdjęcia i podpisu na Karcie, b) po wznowieniu Karty Bank obciąża Posiadacza opłatą roczną lub miesięczną za Kartę za kolejny rok/ miesiąc z góry oraz - w przypadku posiadania Karty ze zdjęciem - opłatą za umieszczenie na wznawianej Karcie zdjęcia i podpisu Użytkownika; c) opłaty roczne i miesięczne za Kartę w drugim roku okresu jej ważności pobierane są z góry za kolejny rok / miesiąc używania Karty. 3. Po 3 miesiącach od wydania nowej Karty konto Karty kredytowej obciążane jest opłatą roczną za wydanie Karty chyba, że w danym okresie Karta jest objęta promocją czy zwolnieniem z opłaty. W ciągu 30 dni od dnia wznowienia Karty konto Karty kredytowej obciążane jest opłatą roczną lub miesięczną za Kartę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. [Zmiana wysokości opłat i prowizji] 4. Zmiana wysokości opłat i prowizji, o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od zmiany stóp procentowych NBP, poziomu cen instrumentów finansowych na krajowym rynku pieniężnym, poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS, stopnia pracochłonności i zakresu lub formy realizacji określonych czynności. 5. O zmianie wysokości stawek opłat lub prowizji pobieranych przez Bank za czynności związane z obsługą Karty Bank poinformuje Posiadacza i Użytkowników otrzymujących Zestawienia operacji dla Kart dodatkowych przesyłając stosowną informację wraz z Zestawieniem operacji. [Odsetki umowne] 6. W ciężar wykorzystanej kwoty limitu kredytowego Bank pobiera odsetki umowne według odpowiednich, zmiennych stóp procentowych ustalonych według zasad określonych w Umowie i Regulaminie. 7. Naliczanie odsetek odbywa się w oparciu o zasadę wyrażoną w postaci ilorazu 365/360 (lub 366/360 w roku przestępnym), co oznacza przyjęcie faktycznej ilości dni w okresie obrachunkowym w stosunku do 360 dni w roku obrachunkowym. 8. W dniu generowania Zestawienia operacji Bank nalicza odsetki: a) dla transakcji gotówkowych od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty wykorzystanego w ten sposób kredytu. Na zestawieniu transakcji wskazane są odsetki wyliczone do dnia wystawienia tego zestawienia włącznie. W celu zasięgnięcia informacji o wysokości zadłużenia (w tym odsetek) na dzień spłaty można skontaktować się z Centrum Komunikacji. b) dla transakcji bezgotówkowych w tym transakcji zrealizowanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej - od dnia zaksięgowania transakcji w BZ WBK S.A. do dnia dokonania spłaty wykorzystanego w ten sposób kredytu, o ile do Dnia spłaty określonego na poprzednim Zestawieniu operacji Posiadacz nie dokonał całkowitej spłaty zadłużenia. 9. Spłata Minimalnej kwoty, jak i jakakolwiek wyższa spłata niż Kwota minimalna, jest przeznaczona na spłatę poszczególnych części zadłużenia w następującej kolejności: a) odsetki, b) prowizje, c) opłaty, d) dokonane transakcje gotówkowe (w kolejności chronologicznej według daty księgowania), e) dokonane transakcje bezgotówkowe w tym transakcje zrealizowane z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej (w kolejności chronologicznej według daty księgowania). Zawsze jednak przed aktualnym zadłużeniem pokrywane jest zadłużenie z poprzedniego Zestawienia transakcji jeśli nie zostało spłacone - również zgodnie z kolejnością wskazaną powyżej. 10. Saldo dodatnie na koncie Karty kredytowej jest nieoprocentowane. [Zmiana wysokości odsetek umownych] 11. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i wskazywana jest w każdym Zestawieniu operacji. Bank, dokonując zmiany oprocentowania limitu kredytowego kieruje się zmianami rentowności jednego z następujących instrumentów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej banków, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, zmiany oprocentowania na rynku międzybankowym wg notowań Reutersa (strona WIBOR). [Odsetki od zadłużenia przeterminowanego] 12. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są jedynie w przypadku postępowania windykacyjnego po wypowiedzeniu Umowy. Odsetki naliczane są od momentu upływu okresu wypowiedzenia. 17

18 13. Odsetki naliczane są wg rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, która jest równa czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dzień powstania zadłużenia przeterminowanego. 9 Wznowienia i zastrzeżenia Kart [Wznowienie Karty] 1. Na 30 dni przed upływem okresu ważności Karty, w zależności od decyzji Banku, Karta zostaje wznowiona, z zastrzeżeniem postanowienia 11 ust 3 Regulaminu. Jeżeli Klient na 45 dni przed terminem wznowienia nie zgłosi w Banku zmiany opcji Karty, Karta zostanie wznowiona w opcji Karty poprzedniej (tj. ze zdjęciem lub bez zdjęcia jak Karta poprzednia). Wznowienie Karty kredytowej równoznaczne jest z przedłużeniem okresu trwania Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej na okres ważności wznawianej Karty. Wznowienie Karty na kolejny okres oraz przedłużenie okresu obowiązywania Umowy może powodować konieczność zawarcia stosownego Aneksu do Umowy. Przy wznowieniu Klient może dokonać aktualizacji zdjęcia lub podpisu, składając na 45 dni przed upływem terminu aktualnie używanej Karty Wniosek o Kartę ze zdjęciem, dołączając nowe zdjęcie i składając nowy wzór podpisu. 2. Przy wznowieniu Karty nie następuje zmiana numeru PIN. Karta wznowiona dostarczana jest zgodnie z postanowieniem 4 ust. 7, 8 i 9 niniejszego Regulaminu. 3. Przy wznowieniu Karty kredytowej MasterCard <30, gdy Posiadacz ma ukończony 30 rok życia, Bank ma prawo do dokonania zmiany rodzaju Karty, bez konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy. W takim przypadku następuje zmiana numeru PIN. Opłaty za Kartę kredytową zgodnie z Taryfą dla danego produktu kartowego. 4. Jeżeli Użytkownik Karty głównej nie jest zainteresowany wznowieniem Karty głównej lub dodatkowych, jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej w Banku najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, z zastrzeżeniem postanowienia 15 ust. 9 Użytkownik Karty dodatkowej może zgłosić w tym samym trybie rezygnację ze wznowienia używanej przez niego Karty. 5. Brak skutecznego doręczenia Bankowi wypowiedzenia Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej karty kredytowej w terminie wskazanym w ust. 4, skutkuje wznowieniem Kart na koszt Posiadacza. 6. Brak wznowienia Karty głównej skutkuje brakiem możliwości korzystania z przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej z upływem okresu ważności Karty głównej oraz niewznowieniem Kart dodatkowych bez konieczności odrębnego informowania o tym Użytkowników Kart dodatkowych. 7. W przypadku wznowienia Karty termin ostatecznej spłaty kredytu jest odpowiednio przedłużany z uwzględnieniem okresu ważności Karty wznawianej. 8. Karty dodatkowe wznawiane są bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. [Zablokowanie i zastrzeżenie Karty] 9. W przypadku zagubienia bądź stwierdzenia kradzieży Karty Posiadacz /Użytkownik Karty zobowiązany jest ten fakt bezzwłocznie zgłosić w Centrum Komunikacji telefonicznie lub w Oddziale Banku w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem zgubienia bądź kradzieży Karty Posiadacz/Użytkownik zgłasza wniosek o jej zastrzeżenie. Jeśli zastrzeżenie Karty zgłoszone zostało osobiście przez Posiadacza lub Użytkownika w Oddziale osoba dokonująca zastrzeżenia podpisuje potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. Jeden egzemplarz potwierdzenia przyjęcia zastrzeżenia przez Bank otrzymuje Posiadacz/Użytkownik, drugi pozostaje w dokumentacji Banku. 10. W wyjątkowych sytuacjach fakt utraty karty może zostać zgłoszony przez osoby trzecie lub przez Posiadacza Karty, po udzieleniu informacji identyfikujących Użytkownika Karty wymaganych przez osobę przyjmującą zgłoszenie zastrzeżenia Karty w Centrum Komunikacji. 11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10 jest równoznaczne z zablokowaniem Karty do momentu zgłoszenia osobistego Użytkownika Karty. Blokada kart embosowanych nie zabezpiecza karty całkowicie przed dokonaniem transakcji nieautoryzowanych. 12. Posiadacz/Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku stwierdzenia transakcji, której nie dokonywał pomimo, że Karta nie została skradziona lub zagubiona. W takim przypadku Posiadacz/Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zwrócenia Karty do Banku. 13. Po dokonaniu zastrzeżenia Karty Bank może wydać Użytkownikowi Karty głównej lub Karty dodatkowej nową Kartę w miejsce utraconej. Karta wydana w miejsce utraconej w ciągu 30 dni od daty zastrzeżenia Karty będzie oznaczona nowym numerem, lecz będzie miała taki sam termin końcowy okresu ważności jak Karta zastrzeżona oraz nie zmienione warunki jej używania. Karta zostanie wydana bez nowego numeru PIN do takiej Karty przypisany jest numer PIN Karty poprzedniej. Jeżeli Klient wraz ze zgłoszeniem zastrzeżenia nie zmieni opcji Karty, Karta zostanie wydana w opcji Karty poprzedniej odpowiednio ze zdjęciem lub bez zdjęcia. Wydanie Karty nowej w miejsce utraconej nie powoduje konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. Rezygnacja z wydania karty nowej w miejsce utraconej przez Posiadacza karty głównej skutkuje zablokowaniem wydanych do jej rachunku kart dodatkowych. 14. Karta odnaleziona, która została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta. Posiadacz/Użytkownik powinien niezwłocznie zwrócić Kartę zastrzeżoną do najbliższego Oddziału Banku. Zablokowanie Karty nie wpływa na sposób naliczania odsetek, tzn. odsetki od dokonanych transakcji naliczane są w sposób określony w Umowie i w niniejszym Regulaminie. 18

19 15. Bank ma prawo do zablokowania lub zastrzeżenia Karty (głównej oraz dodatkowej) w przypadku posługiwania się nią przez Posiadacza/Użytkownika niezgodnie z uregulowaniami Umowy, niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. 16. Bank ma prawo do zastrzeżenia i zablokowania Karty również w następujących przypadkach: - zaistnienia podejrzenia, że informacje zawarte na Karcie zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione, - zaistnienia podejrzenia, że Kartą może posłużyć się osoba nieuprawniona. 17. Bank zastrzegając Kartę wzywa Posiadacza/Użytkownika do jej zwrotu, i może wypowiedzieć Umowę/ Umowę o wydanie dodatkowej Karty kredytowej wzywając jednocześnie Posiadacza konta do spłaty Bankowi całkowitego zadłużenia wobec Banku wynikającego z Umowy. 18. W przypadku zastrzeżenia Karty głównej przez Bank Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego w terminie przewidzianym w Umowie i niniejszym Regulaminie uregulowania zadłużenia wynikającego z Umowy oraz zwrotu wydanych Kart dodatkowych. Zastrzeżenie Karty przez Kredytobiorcę i rezygnacja z wydania Karty nowej w miejsce utraconej również zobowiązuje Kredytobiorcę do spłaty istniejącego zadłużenia wobec Banku w terminie przewidzianym w Umowie i niniejszym Regulaminie i skutkuje rozwiązaniem Umowy oraz Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. 19. O zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty Bank poinformuje Posiadacza. 20. Bank może na wniosek Posiadacza zastrzec Kartę dodatkową, natomiast w stosunku do kart dodatkowych zatrzymanych w bankomatach, kartę dodatkową zablokować 21. W przypadku trzeciego z kolei błędnego wprowadzenia numeru PIN w bankomatach lub terminalach POS wyposażonych w PIN-Pad, karta zostanie w systemie zablokowana. Kartę można odblokować telefonując do Centrum Komunikacji. 22. Posiadacz karty głównej korzystający jednocześnie z Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz tokena luba SMSKodu ma możliwość odblokowania Karty głównej poprzez usługę BZWBK24 internet [Ubezpieczenia] 23. Posiadacz Karty wymienionej w 1 ust. a do c, od momentu dokonania aktywacji karty zgodnie z Regulaminem objęty jest bezpłatnym ubezpieczeniem Bezpieczne Pieniądze w skład którego wchodzi ubezpieczenie od skutków nieuprawnionego użycia Karty (od momentu utraty Karty do momentu zgłoszenia zastrzeżenia w Banku) do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro obliczonej według kursu określonego w 10 ust. 9 niniejszego Regulaminu oraz ubezpieczeniem od kradzieży gotówki pobranej z bankomatu lub kasy Oddziału Banku w ciągu 2 godzin od momentu wypłaty. Zasady działania ubezpieczenia oraz tryb dochodzenia roszczeń opisane są w Nocie informacyjnej Bezpieczne Pieniądze. 24. Posiadacz lub Użytkownik Karty wymienionej 1 ust. d od momentu dokonania pierwszej transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej automatycznie objęty jest bezpłatnym ubezpieczeniem Bezpieczne Pieniądze Platinum, w skład którego wchodzi ubezpieczenie od skutków nieuprawnionego użycia Karty (od momentu utraty Karty do momentu zgłoszenia zastrzeżenia w Banku) do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro obliczonej według kursu określonego w 10 ust. 9 niniejszego Regulaminu oraz ubezpieczeniem od kradzieży gotówki pobranej z bankomatu lub kasy Oddziału Banku w ciągu 24 godzin od momentu wypłaty oraz utrata lub zniszczenie towarów zakupionych Kartą i rabunek dokumentów, portfela lub aktówki jednocześnie z Kartą. Ubezpieczenie nie obejmuje transakcji dokonanych przy użyciu przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Zasady działania ubezpieczenia oraz tryb dochodzenia roszczeń opisane są w Nocie informacyjnej Bezpieczne Pieniądze Platinum. 25. Zgłoszenia dotyczące szkód opisanych w ust.23 i 24 rozpatruje Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach opisanych w Nocie informacyjnej Bezpieczne Pieniądze dla szkód opisanych w ust. 23 oraz Nocie informacyjnej Bezpieczne Pieniądze Platinum dla szkód opisanych w ust Reklamacje wszystkich transakcji dokonanych Kartą (w tym - zagubioną / skradzioną) rozpatruje Bank. 26. Posiadacz Karty Gold lub Użytkownik Karty Gold BZ WBK S.A. objęty jest bezpłatnym ubezpieczeniem podróżnym pod warunkiem opłacenia za pomocą Karty Gold podróży międzynarodowej odbywanej środkiem transportu przewoźnika zawodowego lub uiszczenia opłaty za zakwaterowanie za granicą lub opłaty za wynajęcie samochodu za granicą, opłaty za wycieczkę zagraniczną, opłaty za autostradę lub opłaty za zatankowanie samochodu, którym Użytkownik udaje się w podróż zagraniczną.,. W skład bezpłatnego pakietu ubezpieczeń podróżnych dla Posiadaczy Kart Gold lub Użytkowników Kart Gold BZ WBK S.A. wchodzą: ubezpieczenia kosztów leczenia, utraty oraz opóźnienia bagażu, następstwa nieszczęśliwych wypadków, assistance - pomoc w podróży, opóźnienie lotu, odpowiedzialność cywilna, nagłe leczenie dentystyczne. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę podczas podróży zagranicznej na terenie całego świata przez pierwsze 60 dni podróży.. Zasady działania ubezpieczenia oraz tryb dochodzenia roszczeń opisane są w Nocie informacyjnej Podróżne Gold. 27. Posiadacz lub Użytkownik Karty wymienionej 1 ust. d oraz maksymalnie dwie osoby towarzyszące w podróży są objęte bezpłatnym ubezpieczeniem podróżnym pod warunkiem opłacenia w całości za pomocą Karty Platinum podróży międzynarodowej odbywanej środkiem transportu przewoźnika zawodowego i/ lub opłaty za zakwaterowanie za granicą lub opłaty za wynajęcie samochodu za granicą lub opłaty za zatankowanie samochodu, którym Użytkownik udaje się w podróż zagraniczną w dniu, w którym wyjeżdża z Polski przy czym zatankowanie musi odbyć się w Polsce. W skład bezpłatnego pakietu ubezpieczeń podróżnych dla Posiadaczy lub Użytkowników Kart Platinum BZ WBK S.A. wchodzą: ubezpieczenia kosztów leczenia, utraty bagażu, następstwa nieszczęśliwych wypadków, assistance - pomoc w podróży, opóźnienie odlotu, opóźnienie w dostarczeniu bagażu, odpowiedzialność cywilna, nagłe leczenie 19

20 dentystyczne. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę podczas podróży zagranicznej na terenie całego Świata przez pierwsze 60 dni podróży. Ubezpieczenie nie obejmuje transakcji dokonanych przy użyciu przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Zasady działania ubezpieczenia oraz tryb dochodzenia roszczeń opisane są w Nocie informacyjnej Podróżne Platinum. 28. Każda Karta kredytowa Platinum wyposażona jest w bezpłatny Pakiet usług typu Assistance. W skład tych usług wchodzą: Usługi Concierge polegające na organizacji usług oraz dostarczeniu wybranych produktów na życzenie Klienta, informacja techniczna polegająca na organizacji pomocy lub doradzaniu w razie problemów związanych z awarią w mieszkaniu, samochodzie, domku letniskowym itp. Usługi Informacyjno- Rezerwacyjne. Serwis działa 24 godziny na całym świecie. Koszty usług spoczywają na Użytkowniku Karty i będą one każdorazowo przedstawiane do autoryzacji przed wykonaniem usługi. 29. Każda Karta główna wymieniona w 1 ust. a do c wyposażona jest w płatny pakiet Twoje Bezpieczeństwo. Posiadacze kart wymienionych w 1 ust. d. mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia Twoje Bezpieczeństwo telefonicznie w Centrum Komunikacji przy wykorzystaniu numeru znajdującego się na Karcie. Twoje Bezpieczeństwo to pakiet ubezpieczeń dzięki któremu Posiadacz Karty głównej jest objęty ochroną przed skutkami następujących zdarzeń: - utrata stałego źródła dochodu, - niezdolności do zarobkowania, - śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. W przypadku utraty stałego źródła dochodu trwającej minimum 30 dni Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie w ratach w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż złotych. Wypłata na konto Karty odbywa się w ratach, maksymalnie przez 12 miesięcy, w odniesieniu do pojedynczej utraty stałego źródła dochodu. W przypadku czasowej i częściowej niezdolności do zarobkowania przekraczającej 30 dni, Towarzystwo Ubezpieczeniowe również wypłaci świadczenie w ratach w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż złotych. Wypłata na konto Karty odbywa się w ratach, maksymalnie przez 12 miesięcy. W przypadku utraty życia wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku całkowitej niezdolności do zarobkowania Towarzystwo Ubezpieczeń dokona wypłaty świadczenia w wysokości całkowitego zadłużenia istniejącego na koncie Karty w dniu zdarzenia, jednak nie więcej niż złotych. Rezygnacja z pakietu może nastąpić telefonicznie w Centrum Komunikacji przy wykorzystaniu numeru znajdującego się na Karcie, nie wcześniej niż po odbiorze Karty. 30. Dla Posiadaczy Kart głównych wymienionych w 1 ust. a do c, opłata za objęcie ochroną ubezpieczeniową wynosi miesięcznie 0,36% salda zadłużenia na rachunku Karty. Opłata za ubezpieczenie wynosi 0 zł: - dla Posiadaczy, którzy wnioskowali o kredyt w Karcie kredytowej i otrzymali nową Kartę kredytową za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz dwa kolejne miesiące kalendarzowe, - dla Posiadaczy, którzy zrezygnowali z niniejszego ubezpieczenia i ponownie do niego przystąpili za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz tryb dochodzenia roszczeń znajdują się w Nocie Informacyjnej Twoje Bezpieczeństwo. 31. Dla Posiadaczy Kart głównych wymienionych w 1 ust. d, opłata za objęcie ochroną ubezpieczeniową wynosi miesięcznie 0,36% salda zadłużenia na rachunku Karty na 28 dzień miesiąca. Opłata za ubezpieczenie wynosi 0 zł: - dla Posiadaczy, którzy wnioskowali o kredyt w Karcie kredytowej i przystąpili do niniejszego ubezpieczenia oraz otrzymali nową Kartę kredytową za miesiąc kalendarzowy, w którym przypada dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz dwa kolejne miesiące kalendarzowe, a dla pozostałych posiadaczy za miesiąc kalendażowy, w którym przypada dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz tryb dochodzenia roszczeń znajdują się w Nocie Informacyjnej Twoje Bezpieczeństwo. 32. Posiadacz lub Użytkownik Karty wymienionej w 1 ust.a do c może przystąpić do płatnego ubezpieczenia Bezpieczne Pieniądze Komfort telefonicznie w Centrum Komunikacji przy wykorzystaniu numeru znajdującego się na Karcie., W skład pakietu Bezpieczne Pieniądze Komfort wchodzi ubezpieczenie przedmiotów zakupionych Kartą oraz pokrycie odtworzenia dokumentów ukradzionych wraz z Kartą. Dodatkowo pakiet Bezpieczne Pieniądze Komfort wzbogacony został w usługi informacyjnoorganizacyjne w ramach Infolinii ogólnej, medycznej, technicznej i prawnej. Zasady działania ubezpieczenia i usług assistance oraz tryb dochodzenia roszczeń opisane są w Nocie informacyjnej Bezpieczne Pieniądze Komfort. Rezygnacja z pakietu może nastąpić w oddziale Banku., nie wcześniej niż po odbiorze Karty. 10 Odpowiedzialność 1. Karta powinna być chroniona przed utratą i zniszczeniem. 2. PIN nie może być udostępniany osobom trzecim. 3. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego numeru PIN może spowodować zablokowanie lub zatrzymanie Karty w bankomacie lub punkcie sprzedaży. 4. W przypadku, gdy Klient zapomni numer PIN, możliwe jest wygenerowanie nowego numeru. Możliwa jest również zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZWBK24 na dowolnie wybrany czterocyfrowy numer. Posiadacz karty głównej korzystający jednocześnie z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz tokena lub SMSKodu ma także możliwość zmiany numeru PIN dla tej karty poprzez Usługę BZWBK24 internet; zmiana numeru PIN tą drogą nie wymaga użycia dotychczasowego numeru PIN. 20

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Regulamin wprowadzony na mocy Uchwały Zarządu PBS nr 13/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku Zmiany: uchwała Zarządu PBS nr 249/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku tekst jednolity Uchwała Zarządu PBS Nr 453/2011

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Regulamin wprowadzony na mocy Uchwały Zarządu PBS nr 13/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku Tekst jednolity wprowadzony na mocy Uchwały Zarządu PBS nr 307/2012 z dnia 11 października 2012 roku Uchwały wprowadzające

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r. z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 6 ust. 24-26, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 30 marca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy użyciu następujących

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart płatniczych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Regulamin wydawania i używania Kart płatniczych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Regulamin wprowadzony na mocy Uchwały Zarządu PBS nr 13/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku Zmiany: uchwała Zarządu PBS nr 249/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku tekst jednolity Uchwały zmieniające: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNICZYCH KART KREDYTOWYCH VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRODNICY

REGULAMIN PŁATNICZYCH KART KREDYTOWYCH VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRODNICY REGULAMIN PŁATNICZYCH KART KREDYTOWYCH VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRODNICY 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin płatniczych kart kredytowych VISA Classic Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zwany

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z kart płatniczych BZ WBK w ramach cyfrowego portfela Android Pay

Regulamin korzystania z kart płatniczych BZ WBK w ramach cyfrowego portfela Android Pay Regulamin korzystania z kart płatniczych BZ WBK w ramach cyfrowego portfela Android Pay I. Zakres Usługi: Cyfrowy portfel Android Pay to usługa świadczona przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

Szadek, kwiecień 2012 r.

Szadek, kwiecień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit Paypass, Visa Electron i Visa Electron młodzieżowa w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2.

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2. 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo