Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu"

Transkrypt

1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy użyciu następujących typów Kart kredytowych (z określonym numerem BIN, jeśli wskazano): a) Visa Silver, MasterCard Silver, MasterCard <30 i Visa Silver Akcja Pajacyk, wydawana do 31 marca 2011 r. Visa Classic Electronic oraz wydawane do 31 marca 2012 r. MasterCard PayPass i MasterCard Silver Narciarska, Karta kredytowa 123, zwane dalej kartami kredytowymi Silver, b) Visa Gold o numerze BIN , MasterCard Gold oraz wydawana do 31 marca 2012 r. Visa Gold Akcja Pajacyk zwane dalej kartami kredytowymi Gold, c) Visa Classic 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Visa Classic Uniwersytet Jagielloński, Visa Classic Uniwersytet Mikołaja Kopernika, MasterCard PAYBACK, wydawana do 17 sierpnia 2009 r. Visa Orange, wydawana do 31 marca 2011 r. Visa Money, wydawana do 31 grudnia 2010 r. Visa Silver KKS Lech, wydawana do 30 czerwca 2009 r. AlleKarta kredytowa oraz wydawana do 31 marca 2012 r. Visa Classic LSH Starówka, d) World MasterCard o numerze BIN , e) Visa Platinum oraz Visa Platinum Porsche zwane dalej kartami kredytowymi Platinum. 2 Definicje Określeniom użytym w treści niniejszego Regulaminu nadaje się następujące znaczenie. Agent rozliczeniowy bank bądź inny podmiot zawierający z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych. Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych. Antena zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym (Terminal POS) pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej. Autoryzacja wyrażenie zgody przez Posiadacza/Użytkownika na wykonanie transakcji płatniczej w sposób określony w Regulaminie w 6, zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych. Autoryzacja on-line - autoryzacja, w wyniku której niezwłocznie zostaje przeprowadzona Weryfikacja Banku oraz następuje pomniejszenie kwoty dostępnych środków o kwotę transakcji; przelewy elektroniczne z Konta Karty są zawsze transakcjami autoryzowanymi on-line. Autoryzacja off-line - autoryzacja, w wyniku której nie dochodzi do Weryfikacji Banku, a kwota dostępnych środków zostaje pomniejszona o kwotę transakcji dopiero w momencie rozliczenia tej transakcji. Rozliczenie transakcji autoryzowanej off-line w przypadku braku dostępnych środków może spowodować przekroczenie kwoty przyznanego Limitu kredytowego. Bank / BZ WBK S.A./BZ WBK Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-950), ul. Rynek 9/11, będący wydawcą Karty oraz dostawcą usług płatniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Dla celów komunikacji Posiadacza/Użytkownika z Bankiem udostępniony jest adres poczty elektronicznej: Lista miejsc, w których Bank wykonuje działalność jest dostępna na stronie internetowej Banku, pod adresem 1

2 Bankomat / ATM urządzenie umożliwiające m.in. dokonywanie wypłat gotówki za pomocą Karty oraz dodatkowo do dokonywania innych operacji, w którym identyfikacja Posiadacza/Użytkownika Karty oraz autoryzacja transakcji jest dokonywana poprzez wprowadzenie numeru PIN. Bezpłatny Pakiet informacyjny informacje dotyczące kart kredytowych przesyłane Posiadaczowi korzystającemu z Usługi BZWBK24 dla Karty kredytowej w formie wiadomości sms lub . BIN (Bank Identification Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej podane na awersie karty, które identyfikują organizację płatniczą (zgodnie z której regulacjami karta została wydana) oraz bank- wydawcę karty. Cykl rozliczeniowy powtarzalny, miesięczny okres czasu, po upływie którego generowane jest Zestawienie operacji. CVV2/CVC2 (ang Card Verification Value 2 / Card Verification Code 2 ) ostatnie 3 cyfry numeru zabezpieczającego, widniejącego na odwrocie Karty, którego podanie może być wymagane, na żądanie Akceptanta, przy dokonywaniu transakcji bez fizycznego użycia Karty. Czytnik zbliżeniowy stanowiące integralną część terminala POS urządzenie elektroniczne służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, pobierające dane Karty przy użyciu anteny zbliżeniowej. Data waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek Karty kredytowej. Dostawca Odbiorcy - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Odbiorcy w zakresie wykonania transakcji. Dostawcą Odbiorcy jest między innymi Agent rozliczeniowy w stosunku do Akceptanta (Odbiorcy). Dodatkowe hasło podany przez Posiadacza ciąg znaków, używany do identyfikacji w przypadku telefonicznego kontaktu z Bankiem. Doładowanie telefonu - transakcja bezgotówkowa polegająca na przelaniu za pośrednictwem bankomatu środków z rachunku Karty kredytowej na konto operatora GSM, celem uiszczenia zapłaty za usługi telekomunikacyjne. Doradca Infolinii Banku osoba, która w imieniu Banku, przeprowadza rozmowy telefoniczne za pośrednictwem Infolinii, upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Banku w zakresie wskazanym w treści 17 Regulaminu. Dostępne środki pozostała do wykorzystania przy użyciu Karty kwota limitu kredytowego, tj. przyznany limit kredytowy pomniejszony o kwoty dokonanych operacji. Duplikat Karty Karta wydana przez Bank w miejsce Karty zniszczonej lub uszkodzonej oraz w przypadku zmiany imienia lub nazwiska Posiadacza/Użytkownika, mająca taki sam numer PIN. Dzień roboczy dzień roboczy Banku lub odpowiednio Dostawcy Odbiorcy. Dzień roboczy Banku dzień niebędący dniem wolnym Banku. Dzień wolny Banku dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota. Dzień rozliczeniowy jest to dzień, w którym jest generowane i drukowane Zestawienie operacji; dla danego Posiadacza Karty głównej jest to zawsze ten sam dzień miesiąca. Jeżeli dzień ten przypadnie na dzień wolny Banku, wówczas za dzień rozliczeniowy przyjmuje się poprzedzający go dzień roboczy Banku. 2

3 Dzień spłaty jest to dzień, do którego spłata zadłużenia lub minimalnej kwoty do zapłaty dokonana przez Kredytobiorcę musi zostać zaksięgowana na koncie Karty. Dzień ten przypada 24 dni po Dniu rozliczeniowym (a dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego). Jeżeli dzień spłaty przypadnie na dzień wolny Banku, wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy Banku następujący bezpośrednio po dniu wolnym Banku. IBAN - międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, określony w odrębnych przepisach, składających się z 28 znaków, z których: dwa pierwsze znaki stanowią kod kraju, w którym prowadzony jest rachunek, dwadzieścia sześć kolejnych znaków stanowią NRB. Infolinia Banku/Infolinia jednostka organizacyjna Banku świadcząca, przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, telefoniczną obsługę Posiadaczy/Użytkowników Kart oraz pomoc techniczną i merytoryczną dla Posiadaczy korzystających z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej, pod numerem tel ( dla dzwoniących z zagranicy). Za pośrednictwem Infolinii możliwe jest również zawarcie Umowy lub Aneksu dot. zwiększenia Limitu kredytowego w formie elektronicznej, w trybie i na zasadach opisanych w 17 Regulaminu. Wszystkie rozmowy przeprowadzane za pośrednictwem Infolinlii są nagrywane (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora). Karta kredytowa/karta instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, płatnicza Karta kredytowa z paskiem magnetycznym lub mikroprocesorem, (Karty z funkcją zbliżeniową wyposażone są dodatkowo w antenę zbliżeniową) wydawana przez BZ WBK, identyfikująca wydawcę i upoważnionego użytkownika (Posiadacza lub Użytkownika Karty dodatkowej), uprawniająca do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty (tj. zlecania przeprowadzenia transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych) zgodnie z postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu. Karta główna /Karta Karta wydana Posiadaczowi. Karta dodatkowa Karta wydana Użytkownikowi, tj. osobie wskazanej przez Posiadacza Karty, upoważnionej do używania Karty dodatkowej i zlecaniu transakcji w ciężar udzielonego Posiadaczowi limitu kredytowego. Karta elektroniczna Karty umożliwiające dokonywanie operacji w bankomatach i innych urządzeniach elektronicznych, realizację transakcji na odległość, niewymagających fizycznego przedstawienia Karty, takich jak: telefoniczne, pocztowe, dokonywane za pośrednictwem telefaksu i przez Internet; są to wszystkie Karty wymienione w 1. Karty tłoczone (embosowane) Karty umożliwiające dokonywanie operacji w bankomatach i innych urządzeniach elektronicznych oraz umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu ręcznych powielaczy, realizację transakcji na odległość, niewymagających fizycznego przedstawienia Karty, takich jak: telefoniczne, pocztowe, za pośrednictwem telefaksu i przez Internet; są to wszystkie Karty wymienione w 1 za wyjątkiem karty Visa Classic Electronic. Karty z funkcją zbliżeniową karty wyposażone w antenę zbliżeniową, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych, na tego typu kartach jest umieszczone specjalne oznaczenie: paywave w przypadku Kart Visa oraz PayPass w przypadku Kart MasterCard. Kod identyfikacyjny poufny numer (numer NIK oraz PIN do karty bądź Usług BZWBK24, odpowiedź tokena do Usług BZWBK24, Telekod w usłudze Teledysponent), hasło lub inne oznaczenie Posiadacza/Użytkownika, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie służą do elektronicznej identyfikacji tych osób. Konto Karty/Rachunek Karty rachunek kredytowy, prowadzony w walucie polskiej, przeznaczony do rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu Karty głównej oraz Kart dodatkowych lub z wykorzystaniem przelewu elektronicznego w ciężar udzielonego Posiadaczowi limitu kredytowego, a także do rozliczania opłat i prowizji oraz odsetek należnych Bankowi. Rachunek Karty jest rachunkiem płatniczym w rozumieniu Ustawy (UUP). Konto osobiste rachunek bankowy prowadzony w PLN dla osoby fizycznej, który umożliwia przeprowadzanie za jego pośrednictwem rozliczeń pieniężnych, w tym m. in. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, etc. 3

4 Limit kredytu/limit kredytowy/kredyt ustalona indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy, określona w Umowie o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, maksymalna kwota zadłużenia Kredytobiorcy wobec Banku. Limit wypłaty gotówki kwota maksymalna określona dla poszczególnych typów Kart w 3, do wysokości której w ciągu jednego dobowego cyklu mogą być dokonywane transakcje gotówkowe przy użyciu Karty; obowiązujący odrębnie dla każdej Karty (głównej, dodatkowej) wydanej do Konta Karty. Limit do przelewu elektronicznego określona w Umowie BZWBK24 kwota maksymalna, do wysokości której Posiadacz może składać zlecenia płatnicze z Rachunku Karty za pośrednictwem Usług BZWBK24 internet. Loyalty Partner - Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, Warszawa, organizator programu lojalnościowego PAYBACK. MasterCard MasterCard International SA organizacja wydawców kart płatniczych, we współpracy z którą Bank wydaje Karty MasterCard, za pośrednictwem której następuje rozliczanie transakcji dokonanych przy pomocy tych Kart. Minimalna kwota do zapłaty wskazana w Zestawieniu operacji kwota stanowiąca określony w Umowie procent wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 złotych, którą Posiadacz zobowiązany jest spłacić w określonym przez Bank terminie płatności (w Dniu spłaty). NIK nadawany przez Bank Numer Identyfikacyjny Klienta składający się z 8 cyfr, który jest wykorzystywany przez Klienta w celu identyfikacji podczas korzystania z Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej. NRB krajowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwudziestu sześciu cyfr, z których: dwie pierwsze cyfry stanowią liczbę kontrolną, wyliczaną przez Bank prowadzący rachunek bankowy, osiem kolejnych cyfr stanowi numer rozliczeniowy, szesnaście ostatnich cyfr stanowi numer porządkowy rachunku bankowego, nadawany przez Bank prowadzący ten rachunek. Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych, stanowiących przedmiot transakcji płatniczej. Odbiorcą jest m.in. Akceptant. Oddział oddział Banku, tj. jednostka organizacyjna Banku prowadząca działalność operacyjną, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. obsługiwała klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Lista tych placówek i obsługujących klientów jednostek centralnych dostępna jest pod adresem: Operacja każda transakcja bezgotówkowa albo gotówkowa dokonana przy użyciu Karty /Kart dodatkowych, a także pozostałe obciążenia i uznania na rachunku Karty, w tym m.in. z tytułu przelewu elektronicznego z rachunku Karty, kwoty opłat, prowizji i odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego, raty Spłaty Ratalnej Ratio. PAYBACK multipartnerski program lojalnościowy organizowany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. PIN (Osobisty Numer Identyfikacyjny) cyfrowy kod służący do identyfikacji Posiadacza albo Użytkownika Karty oraz autoryzacji transakcji dokonywanych z wykorzystaniem urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze. PIN do Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej numer zapewniający Klientowi wyłączność dostępu do Usług Bankowości Elektronicznej. PIN Mailer przesyłka zawierająca numer PIN do Karty głównej lub Karty dodatkowej. 4

5 PIN-pad podłączona do terminala POS klawiatura, przy użyciu której Posiadacz/Użytkownik wprowadza numer PIN podczas autoryzowania transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem terminala POS. Placówka Banku oznacza zarówno Oddział, jak i Placówkę partnerską. Placówka partnerska - placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. Portal Banku strona internetowa Banku na której dostępny jest serwis informacyjny Banku, Posiadacz/Kredytobiorca osoba fizyczna, której Bank udzielił limitu kredytowego, która jest stroną Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej i Posiadaczem Karty głównej. Przelew elektroniczny z rachunku Karty kredytowej transakcja bezgotówkowa dokonywana z Rachunku Karty za pośrednictwem Usługi BZWBK24 internet oraz usługi Teledysponent w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla Usług BZWBK24 limitów przelewów. Usługa przelewu elektronicznego z Rachunku Karty uruchamiana jest na podstawie odrębnej Umowy BZWBK24 i autoryzowana w trybie wskazanym szczegółowo w tych regulacjach. Przelew przelew elektroniczny z rachunku karty kredytowej lub przelew dokonywany z Rachunku Karty przez Bank na zlecenie Posiadacza. Regulacje umowy oraz inne regulacje łączące Bank i Posiadacza, w szczególności regulaminy, zasady oraz Taryfa. Regulamin Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Ręczny powielacz (imprinter) urządzenie działające w trybie off-line, służące do przeprowadzania w punktach akceptujących embosowane Karty płatnicze transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie Karty; autoryzacja transakcji dokonywana jest poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przez Posiadacza/Użytkownika potwierdzana na rachunku transakcji z adnotacją: SPRZEDAŻ, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku) w przypadku transakcji bezgotówkowej bądź autoryzacja GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku) w przypadku transakcji gotówkowej. Ręczna wypłata gotówki transakcja gotówkowa, polegająca na Wypłacie gotówki w bankach i innych instytucjach finansowych oraz punktach usługowo handlowych (często powiązana z płatnością za rachunki), przy wykorzystaniu terminala POS. Transakcja jest autoryzowana przez Posiadacza/Użytkownika, w zależności od typu terminala, własnoręcznym podpisem albo kodem PIN. Sieć bankomatów BZWBK24 bankomaty zarządzane przez Bank i oznaczone logo Banku. Skrzynka odbiorcza skrzynka Posiadacza w Usłudze BZWBK24 internet lub w Usługach BZWBK24 dla Karty kredytowej, o których mowa w 13 niniejszego Regulaminu, na którą Bank doręcza m.in. informacje o treści Regulacji bądź ich zmianach, a także informacje o sprawach organizacyjnych związanych z Usługami BZWBK24 albo Usługami BZWBK24 dla Karty kredytowej, o należnościach przeterminowanych oraz komunikaty o treści marketingowej, będąca trwałym nośnikiem informacji, w rozumieniu UUP. SmsKod jednorazowy kod, przesyłany na żądanie Posiadacza na jego numer telefonu komórkowego wskazany w Umowie BZWBK24, służący do identyfikacji Posiadacza i autoryzacji dyspozycji Posiadacza w ramach Usług BZWBK24 i transakcji dokonywanych przy użyciu Karty, z tytułu zakupu towarów i usług dokonanych w sklepach internetowych z wykorzystaniem usługi 3D- Secure. Taryfa opłat i prowizji /Taryfa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, zawierająca m. in. opłaty i prowizje pobierane przez Bank za czynności związane z wydawaniem i obsługą Kart oraz z Usługami BZWBK24, w tym usługą przelewu elektronicznego z Rachunku Karty. 5

6 T&E (Travel and Entertainment) Usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów, statki wycieczkowe, świadczący usługi związane z podróżami, Terminal POS urządzenie elektroniczne, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służące do autoryzowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego Karty, mikroprocesora a w przypadku transakcji zbliżeniowych, za pośrednictwem anteny zbliżeniowej wbudowanej w Kartę autoryzacja transakcji bezgotówkowej potwierdzana jest rachunkiem transakcji z adnotacją "sprzedaż", "purchase" (lub równoznaczną w innym języku); autoryzacja transakcji gotówkowej potwierdzana jest rachunkiem transakcji z adnotacją: "gotówka", "cash advance", "cash" (bądź równoznaczną w innym języku). Token urządzenie kryptograficzne generujące jednorazowe kody, wydawane Posiadaczom do dnia r., służące do identyfikacji Posiadacza i autoryzacji dyspozycji Posiadacza w ramach Usług BZWBK24 i transakcji dokonywanych przy użyciu Karty, z tytułu zakupu towarów i usług dokonanych w sklepach internetowych z wykorzystaniem usługi 3D-Secure. Transakcja płatnicza/transakcja zainicjowana przez Posiadacza/Użytkownika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Transakcja bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty głównej lub Karty dodatkowej lub zlecenie przelewu elektronicznego z rachunku Karty. Autoryzacja transakcji w terminalu zaopatrzonym w PIN-pad może wymagać wprowadzenia numeru PIN. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również doładowanie telefonu w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagające fizycznego przedstawienia Karty takie jak: telefoniczne, pocztowe, faksem i przez Internet, transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT. Transakcja gotówkowa dokonanie przy użyciu Karty głównej lub Karty dodatkowej wypłaty gotówki, w tym wypłata w bankomacie oraz Ręczna wypłata gotówki. Transakcja no show transakcja związana z nieodwołaniem rezerwacji u Usługodawcy typu T&E. Nieodwołana rezerwacja powoduje obciążenie Rachunku Karty kwotą wskazaną przez Usługodawcę typu T&E w regulaminie świadczenia usług przez tego Usługodawcę, przekazanym Posiadaczowi/Użytkownikowi. Transakcje na odległość to transakcje niewymagające fizycznego przedstawienia Karty, takie jak: zamówienia telefoniczne, mailowe, faksem, pocztowe oraz przez Internet, w których autoryzacja transakcji następuje po podaniu przez klienta wszystkich lub wybranych danych Karty: Posiadacz/Użytkownik może zostać poproszony o numer Karty, datę ważności, CVV2 albo CVC2 i inne dane identyfikujące klienta. W żadnym wypadku przy dokonywaniu transakcji na odległość nie może być wymagane podanie nr PIN do Karty. Transakcja powtarzalna transakcja dokonywana na odległość, której skutkiem jest regularne obciążanie Rachunku ustaloną pomiędzy Posiadaczem/Użytkownikiem a Odbiorcą kwotą w ustalonych okresach czasu (rocznie, kwartalnie, miesięcznie) i ustalonym terminie. Posiadacz/Użytkownik autoryzuje kwotę i tryb obciążania oraz czas obowiązywania umowy z usługodawcą i podaje dane, jak przy pozostałych transakcjach na odległość i dokonując takiej autoryzacji zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie przyszłych obciążeń. Posiadacz/Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać swoją zgodę u Odbiorcy lub w Banku, a w przypadku dalszego obciążania do - reklamowania takich transakcji. Aby odwołanie zgody na usługę powtarzalną było skuteczne, Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt przed zainicjowaniem przez usługodawcę kolejnej transakcji w Banku. Transakcja zagraniczna transakcja dokonana w walucie obcej lub w PLN u Akceptanta mającego siedzibę poza granicami Polski. Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu Karty z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym. Autoryzacja transakcji zbliżeniowej następuje poprzez zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego. Transakcje dokonywane w tym trybie mogą być autoryzowane off-line. 6

7 Transakcje w terminalach typu CAT ( Cardholder Activated Terminal Transaction ang.) transakcje bezgotówkowe inicjowane przez Posiadacza/Użytkownika Karty w urządzeniach samoobsługowych. CAT (typ A lub 3) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (płatność za parkingi, autostrady): kwota transakcji poniżej 40 USD lub odpowiednik w lokalnej walucie, nie dochodzi do Weryfikacji Banku. CAT (typ B lub 2) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (zakup paliwa bez PIN): kwota transakcji poniżej 100 USD lub odpowiednik w lokalnej walucie, dochodzi do Weryfikacji Banku. CAT (typ C lub 1) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (zakup paliwa): dochodzi do Weryfikacji Banku, wymagane podanie numeru PIN. Typ Karty kredytowej każda z Kart wymieniona w 1 Regulaminu, posiadająca własną nazwę, która zawiera m. in. wskazanie systemu płatniczego, w ramach którego funkcjonuje (np. odrębnymi typami Kart są Karty: Visa Gold i Visa Gold Akcja Pajacyk ). Umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej/umowa Umowa zawarta między Posiadaczem Karty kredytowej i Bankiem, określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez Bank Posiadaczowi limitu kredytowego i z wydanej Karty oraz warunki udostępniania Posiadaczowi i korzystania z Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej. Zawarcie Umowy jest niezbędnym warunkiem wydania Karty. Umowa o wydanie dodatkowej Karty kredytowej - umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem, Bankiem i Użytkownikiem określająca zasady korzystania z dodatkowej Karty kredytowej przez Użytkownika. Zawarcie tej umowy jest niezbędnym warunkiem wydania Karty dodatkowej. Umowa Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24/Umowa BZWBK24 Umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem Karty i Bankiem określająca warunki korzystania z Usług BZWBK24, w tym z dokonywania przelewu elektronicznego z Rachunku Karty. Usługi dodatkowe usługi przeznaczone dla Posiadaczy i Użytkowników Kart; są one oferowane standardowo (w cenie Karty) lub opcjonalnie (za dodatkową opłatą). Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej/usługi BZWBK24 dla Karty kredytowej dostęp do Konta Karty kredytowej Posiadacza za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. Internetu, telefonu stacjonarnego, SMS, świadczony na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, o ile nie została zawarta wcześniej Umowa BZWBK24. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24/Usługi BZWBK24 dostęp do usług bankowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. Internetu, telefonu stacjonarnego lub SMS, świadczony na podstawie Umowy BZWBK24. UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Usługa 3D-Secure usługa dodatkowego zabezpieczenia płatności dokonywanych przy użyciu Karty w sklepach internetowych oferujących tego typu usługę poprzez zastosowanie dodatkowej autoryzacji transakcji czyli tzw. bezpieczny protokół, który został przyjęty przez organizacje płatnicze (Visa International pod nazwą Verified by Visa, MasterCard International - pod nazwą MasterCard SecureCode). Użycie Karty posłużenie się Kartą (w tym danymi dotyczącymi Karty) w celu zainicjowania transakcji płatniczej. Użytkownik Karty/Użytkownik Karty dodatkowej osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz tego Posiadacza operacji przy użyciu Karty dodatkowej. 7

8 Visa Visa Europe, organizacja wydawców kart płatniczych, we współpracy z którą Bank wydaje Karty Visa, za pośrednictwem której następuje rozliczanie transakcji dokonanych przy pomocy tych Kart. Waluta rozliczeniowa waluta euro stosowana przez Bank zgodnie z regulacjami odpowiednio organizacji Visa lub MasterCard przy rozliczeniach transakcji dokonanych w innej walucie niż złoty. Warunki ubezpieczenia - szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart BZ WBK. Weryfikacja Banku - sprawdzenie w systemie informatycznym Banku statusu Karty (tj. czy Karta nie jest zastrzeżona lub zablokowana) oraz stanu dostępnych środków w przypadku transakcji autoryzowanej on-line. Wniosek/Wniosek o wydanie Karty głównej/karty dodatkowej wniosek (składany pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie) o udzielenie limitu kredytowego w Rachunku Karty w przypadku karty głównej/ wniosek o kartę dodatkową. Wniosek o zwiększenie limitu - wniosek (składany pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie) o zwiększenie Limitu kredytowego w koncie Karcie kredytowej. Wnioskodawca / Klient osoba fizyczna ubiegającą się o zawarcie z Bankiem Umowy na zasadach określonych w Regulaminie. Zablokowanie Karty czynność polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych on-line przy użyciu Karty oraz transakcji z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z Rachunku Karty. Zablokowanie Karty głównej skutkuje także czasowym wstrzymaniem możliwości dokonywania transakcji autoryzowanej on line przy użyciu wszystkich wydanych Kart dodatkowych (z wyłączeniem sytuacji gdy blokada Karty głównej dotyczy co najmniej 3-krotnie niepoprawnie wprowadzonego kodu PIN przez Posiadacza lub zgłoszenia utraty Karty głównej przez osobę trzecią). Zablokowanie Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej czasowe uniemożliwienie dostępu Posiadacza do Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej dokonywane przez Bank na wniosek Posiadacza lub bez takiego wniosku przez Bank. Zastrzeżenie Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej uniemożliwienie dostępu Posiadacza do Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej; dostęp może być przywrócony na wniosek Posiadacza, ale wymaga ponownej aktywacji Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej i wydania nowego PIN. Zastrzeżenie Karty - operacja polegająca na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania transakcji autoryzowanych on-line przy użyciu Karty. Zestawienie operacji Zestawienie operacji w formie dokumentowej lub Zestawienie operacji w formie elektronicznej, o których mowa w 7 ust. 10 Regulaminu. Zestawienie operacji dla Karty dodatkowej Zestawienie operacji drukowane dla Użytkownika na wniosek Posiadacza, zawierające wyłącznie informacje o transakcjach wykonanych z użyciem Karty dodatkowej wydanej temu Użytkownikowi. Zlecenie płatnicze oświadczenie Posiadacza/Użytkownika lub Odbiorcy skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej. Zwrot - uznanie Rachunku Karty kredytowej kwotą zwróconą przez Akceptanta za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego, np. wskutek zwrotu towaru, za który wcześniej została dokonana zapłata przy użyciu Karty. 3 Postanowienia ogólne [Rodzaje transakcji, które mogą być dokonywane przy użyciu Kart] 8

9 1. Karty kredytowe objęte postanowieniami Regulaminu są międzynarodowymi kartami płatniczymi. Oznacza to, że można się nimi posługiwać zarówno w kraju, jak i za granicą, w miejscach oznaczonych logo danego typu Karty, określonego przez organizację płatniczą Visa lub MasterCard (logo to znajduje się na Karcie). Przy pomocy Kart można dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych na całym świecie, w tym transakcji na odległość (drogą pocztową, telefoniczną lub w sieci internet), we wszystkich punktach handlowych i usługowych wyposażonych w POS lub ręczne powielacze oraz w bankomatach. O możliwości dokonania transakcji przy użyciu karty w danym punkcie handlowym, usługowym (w tym w sieci internet) bądź w bankomacie informuje zamieszczone w widocznym miejscu logo danego typu karty. Informację o możliwości dokonania zapłaty przy użyciu karty za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub drogą pocztową przekazuje osoba obsługująca w imieniu odbiorcy tę płatność. 2. Karty umożliwiają dokonywanie transakcji autoryzowanych on-line lub off-line: a) bezgotówkowych płatności za towary i usługi, w punktach oznaczonych odpowiednio znakiem Visa lub MasterCard i akceptujących dokonanie płatności Kartą, w kraju i za granicą, w tym dokonywanie płatności drogą pocztową, telefoniczną, za pośrednictwem faksu i przez Internet (tj. bez fizycznego przedstawienia Karty) oraz Przelewów, b) gotówkowych w bankach zrzeszonych w organizacji Visa lub MasterCard, w bankomatach akceptujących Karty odpowiednio Visa lub MasterCard oraz w tych punktach akceptujących Karty płatnicze, które świadczą usługę wypłaty gotówkowej przy użyciu terminala elektronicznego POS lub imprintera na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych przez Bank dziennych limitów wypłat gotówki. 3. Karty kredytowe nie mogą być wykorzystywane przez Posiadacza/Użytkownika do celów finansowania działalności gospodarczej. 4. Karty kredytowe nie mogą być używane przez Posiadacza/Użytkownika dla celów niezgodnych z prawem, w tym do zapłaty za towary i usługi którymi obrót jest zakazany prawem w kraju jurysdykcji Posiadacza i Użytkownika lub w kraju dokonania transakcji. [Limity kwotowe wypłat gotówkowych] 5. Limity dzienne dla transakcji gotówkowych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Platinum oraz Karty kredytowej Platinum Porsche zł, b) dla Karty kredytowej Gold oraz Karty kredytowej World MasterCard zł, c) dla Karty kredytowej Visa Orange zł, d) dla pozostałych Kart kredytowych zł, nie więcej jednak niż kwota dostępnych środków. [Limity ilościowe wypłat gotówkowych] 6. Ilościowe limity dzienne dla transakcji gotówkowych wynoszą: a) dla Karty kredytowej Platinum oraz Karty kredytowej Platinum Porsche 25 wypłat, b) dla pozostałych Kart kredytowych 10 wypłat. [Limity kwotowe transakcji bezgotówkowych] 7. Maksymalne dzienne limity kwotowe dla transakcji bezgotówkowych są równe kwocie dostępnych w chwili dokonywania danej transakcji środków (tj. nie więcej niż przyznany limit kredytowy, pomniejszony o kwoty dokonanych, a niespłaconych Operacji) wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Visa Platinum oraz Karty kredytowej Platinum Porsche, World MasterCard zł, b) dla pozostałych Kart Kredytowych zł. [Limity ilościowe transakcji bezgotówkowych] 8. Ilościowe limity dzienne dla transakcji bezgotówkowych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Platinum, Karty kredytowej Platinum Porsche, Karty kredytowej Gold, oraz Karty kredytowej World MasterCard 30 transakcji, b) dla pozostałych Kart kredytowych 27 transakcji. [Limity dzienne do przelewów elektronicznych] 9. Dzienne limity transakcji elektronicznych są określone w Umowie BZWBK24. [Limity kwotowe transakcji zbliżeniowych] 10. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe tylko przy użyciu Karty, która posiada wbudowaną antenę zbliżeniową. Fakt posiadania przez Kartę tej funkcjonalności oznaczany jest poprzez zamieszczenie na awersie Karty napisu Pay Wave dla kart Visa lub PayPass dla kart MasterCard. 9

10 11. Karty umożliwiające dokonywanie transakcji zbliżeniowych: a) MasterCard PayPass, MasterCard <30, MasterCard PAYBACK, World MasterCard, Karta kredytowa 123, b) wydane lub odnowione po dniu 2 października 2011 r. karty MasterCard Silver, MasterCard Gold, Visa Silver i Visa Gold, c) wydawane od dnia 1 czerwca 2012 r. karty Visa Silver Akcja Pajacyk. 12. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana odpowiednio przez organizację Visa lub MasterCard i wynosi obecnie 50 zł dla jednorazowej transakcji. Wysokość tego limitu może być zmieniona. 13. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana odpowiednio przez organizację Visa lub MasterCard i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. 14. Informację o aktualnej wysokości limitu kwotowego transakcji zbliżeniowej można uzyskać w Oddziałach Banku na terenie całego kraju lub na Infolinii Banku. 15. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa w ust. 12 w przypadku kart Visa zostanie zrealizowana jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS. 16. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność dokonania autoryzacji transakcji poprzez podanie numeru PIN. 17. Bank zastrzega sobie prawo do nałożenia innych limitów kwotowych oraz ilościowych transakcji niż wskazane w ust. 5-8, ze względów bezpieczeństwa bądź w przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia przez Posiadacza. Bank powiadomi o tym fakcie Posiadacza telefonicznie lub wraz z najbliższym Zestawieniem Operacji wskazując jednocześnie aktualną wartość limitów. 18. Korzystanie z karty z funkcją zbliżeniową może spowodować przekroczenia dostępnego salda na Rachunku karty. Posiadacz/Użytkownik karty z funkcją zbliżeniową jest zobowiązany dołożyć należytej staranności przy korzystaniu z funkcjonalności zbliżeniowej karty w celu ograniczenia wystąpienia tego typu przekroczeń. 19. Posiadacz ma możliwość złożenia dyspozycji wyłączenia (oraz ponownego aktywowania) funkcjonalności zbliżeniowej Karty głównej, Użytkownik ma prawo złożyć w/w dyspozycje w odniesieniu do Karty dodatkowej, której jest Użytkownikiem. Informacja o sposobie wyłączenia/ ponownego aktywowania funkcji zbliżeniowej zostanie przekazana Posiadaczowi/Użytkownikowi telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią pod nr lub podczas wizyty w Placówce Banku. Wyłączenie/ponowne aktywowanie funkcji zbliżeniowej dotyczy konkretnej Karty i wymaga fizycznego jej posiadania. W przypadku otrzymania duplikatu Karty, Karty wznowionej lub wydania nowej Karty w miejsce utraconej/zastrzeżonej istnieje konieczność ponownego złożenia dyspozycji w celu wyłączenia funkcji zbliżeniowej. Czynności związane z wyłączeniem oraz ponowną aktywacją funkcji zbliżeniowej Kart są wykonywane przez Bank nieodpłatnie. [Limity dzienne dla transakcji realizowanych w Internecie (transakcje na odległość)] 20. Maksymalne kwotowe limity dzienne dla transakcji realizowanych w Internecie, z wyłączeniem przelewów elektronicznych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Visa Platinum, Karty kredytowej Visa Platinum Porsche, World MasterCard zł, b) dla pozostałych Kart Kredytowych zł, nie więcej jednak niż kwota dostępnych w chwili dokonania danej transakcji środków (tj. nie więcej niż przyznany limit kredytowy, pomniejszony o kwotę dokonanych i zaksięgowanych, a niespłaconych Operacji). 21. Ilościowe maksymalne limity dzienne dla transakcji realizowanych w Internecie, z wyłączeniem przelewów elektronicznych wynoszą 10 transakcji dla wszystkich kart kredytowych. 22. Posiadacz może dokonać w ramach ustalonych zgodnie z postanowieniami ust limitów maksymalnych zmiany wysokości wskazanych wyżej limitów, poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pomocą Usług BZWBK24Internet, w Oddziale lub telefonicznie dzwoniąc na Infolinię (od poniedziałku do piątku w godzinach w soboty w godzinach ). 23. Posiadacz karty może również ustalić limit miesięczny dla transakcji wyżej wskazanych. Posiadacz może wnioskować o ustanowienie limitu miesięcznego za pomocą Usług BZWBK24, w Oddziale lub telefonicznie dzwoniąc na Infolinię Banku. 24. Ze względów bezpieczeństwa, dla bankomatów za granicą nie korzystających z technologii umożliwiających odczyt danych z mikroprocesora umieszczonego w karcie (tj. technologii EMV), jest wyłączona możliwość wypłaty gotówki kartą. W związku z tym Posiadacz, który chce skorzystać z tej opcji (wypłata z bankomatów bez EMV) może dokonać jej aktywacji samodzielnie 10

11 w Usługach Bankowości elektronicznej BZ WBK 24 bądź telefonując na infolinie Banku lub w Oddziale Banku. 25. Przy wydaniu karty wznowionej lub duplikatu karty, nowo wydana karta zachowuje dotychczas ustawione funkcjonalności limitów tj. ustawione wcześniej limity transakcji oraz ustawienia opcji Wypłata z bankomatów bez EMV). W przypadku wydania nowej karty w miejsce utraconej Karta nowo wydana będzie miała ustawione limity domyślne - jak dla nowej karty a ich zmiana jest możliwa po ponownym złożeniu dyspozycji przez Posiadacza na zasadach opisanych w ust [Usługi dodatkowe] 26. Posiadanie Karty głównej upoważnia także do korzystania z: a) dostępu do rachunku Karty za pośrednictwem Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej, b) ubezpieczeń wskazanych we Wniosku, c) usługi Spłaty Ratalnej Ratio na warunkach określonych w Regulaminie, d) innych usług dodatkowych. 4 Wydanie Karty 1. Karta główna oraz Karty dodatkowe stanowią własność Banku i w przypadkach określonych w Regulaminie, powinny zostać zwrócone do Banku. 2. Karta zostanie wydana i doręczona pod warunkiem uprzedniego pozytywnego rozpatrzenia przez Bank Wniosku i zawarcia Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. 3. W Placówce partnerskiej Klient nie może ubiegać się o Kartę kredytową Visa Platinum oraz Visa Platinum Porsche. [Warunki ubiegania się o Kartę] 4. Warunkiem ubiegania się o Kartę jest: a) wiek minimum 18 lat w przypadku Posiadacza Karty głównej i 13 lat w przypadku Użytkownika Karty dodatkowej, b) złożenie w Placówce Banku stosownie uzupełnionego i podpisanego Wniosku na bankowym formularzu oraz dokumentów, o których mowa w podpunkcie d), c) złożenie Wniosku telefoniczne za pośrednictwem Infolinii oraz następnie tuż przed przesłaniem Karty złożenie w Oddziale stosownie uzupełnionego i podpisanego Wniosku, o którym mowa w podpunkcie b) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie d), d) przedłożenie dokumentów wymaganych przez Bank do rozpatrzenia Wniosku pod warunkiem, że dokumenty te będą zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym oraz będą sporządzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, e) w przypadku złożenia Wniosku telefonicznie przedłożenie przez Wnioskującego dokumentów potwierdzających zgodność danych podanych przez Klienta telefonicznie, f) podpisanie Karty identyfikacyjnej dla ludności, g) złożenie Wniosku poprzez Usługi BZWBK24 internet a następnie zawarcie Umowy w formie elektronicznej, h) w przypadku Kart MasterCard <30 w momencie składania Wniosku nie ukończony 30 rok życia osoby, dla której jest wydawana Karta. [Odmowa wydania Karty] 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia złożonego Wniosku o wydanie Karty Bank zawiadamia Wnioskodawcę o odmowie wydania Karty kredytowej. Bank nie jest zobowiązany do podania powodów odmowy wydania Karty, z wyłączeniem sytuacji, gdy odmowa nastąpiła w związku z uzyskaniem informacji z określonej bazy danych. [Warunki wydania temu samemu Posiadaczowi więcej niż jednej Karty] 6. Posiadacz może być Posiadaczem więcej niż jednej Karty głównej, jeżeli w ocenie Banku posiada odpowiednią zdolność kredytową. Nie mogą jednak być to Karty tego samego typu. [Sposób przesłania Karty] 7. W przypadku wniosków składanych w Oddziale Banku Karta zostanie przesłana: a) dla Kart nowych lub Kart z nowym numerem, wymienionych w 1 ust. 1 a) oraz 1 c) listem zwykłym na adres do korespondencji, b) dla Kart nowych lub Kart z nowym numerem, wymienionych w 1 ust. 1 b) oraz 1 d) listem poleconym na adres do korespondencji, 11

12 c) dla nowych Kart lub Kart z nowym numerem, wymienionych w 1 ust. 1 e) przesyłką kurierską na adres do korespondencji. 8. W przypadku wniosków składanych telefonicznie Karta zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku po wcześniejszym podpisaniu Umowy i Wniosku w Oddziale zgodnie z ust. 7 powyżej. 9. W przypadku wniosków składanych w Usługach BZWBK24 Karta zostanie przesłana po wcześniejszym zawarciu Umowy w formie elektronicznej dla Kart nowych, wymienionych w 1 ust. 1 a) oraz 1 d) listem poleconym na adres do korespondencji. 10. W przypadku wznowienia, Karta zostanie przesłana: a) listem zwykłym na adres do korespondencji (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. 1 a) do 1 d)), b) listem poleconym na adres do korespondencji (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. 1 e), c) w przypadku wznowień Kart dodatkowych Bank może wysyłać te Karty na adres korespondencyjny Posiadacza, który niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Użytkownika. 11. Dla Kart nowych, o które wnioski były składane w Placówce partnerskiej karta zostanie przesłana listem poleconym na adres do korespondencji wskazany we wniosku. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wysyłki karty na list zwykły. 12. W przypadku duplikatu Karty zostanie ona wysłana do Oddziału Banku. 13. Bank zastrzega sobie prawo przesłania Kart wznawianych do Oddziałów Banku, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w szczególności w przypadku: udzielenia limitu kredytowego na innych warunkach niż wnioskowany i tym samym zawarcia aneksu do Umowy, potrzeby pozyskania od Posiadacza nowych dokumentów. 14. Informacja na temat zmienionego sposobu wysyłki Karty zostanie Posiadaczowi przekazana wraz z Zestawieniem operacji lub osobną korespondencją. [Aktywacja Karty] 15. Karty, przekazywane Posiadaczowi w sposób wskazany w ust są nieaktywne. Kartę można aktywować poprzez: a) dokonanie przez Posiadacza lub Użytkownika transakcji autoryzowanej numerem PIN (wypłata gotówki, płatność za towary/usługi w terminalu zaopatrzonym w PIN-pad), lub b) przeprowadzenie aktywacji w bankomacie za pomocą opcji Aktywacja Karty, lub c) przeprowadzenie aktywacji w Usłudze BZWBK24 internet potwierdzonej smskodem lub kodem z tokena - wyłącznie dla Posiadacza Karty głównej korzystającego jednocześnie z Usługi BZWBK24 internet, d) za pośrednictwem Infolinii Banku. [Nieodebranie Karty] 16. Nieodebranie Karty przez Posiadacza/Użytkownika z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Banku, np. z powodu dłuższej nieobecności Posiadacza/Użytkownika pod wskazanym Bankowi adresem korespondencyjnym, nie stanowi podstawy zwolnienia z uiszczenia opłaty za Kartę. 17. W przypadku nieotrzymania Karty wysłanej na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza/Użytkownika należy skontaktować się telefonicznie z Infolinią Banku i zgłosić nieotrzymanie Karty. Jeżeli Poczta Polska zwróci Kartę do Banku, będzie ona do odbioru w Oddziale Banku, w którym złożono Wniosek. Jeżeli Karta nie zostanie zwrócona do Banku, Doradca Infolinii Banku dokona zastrzeżenia Karty i Bank wyda Posiadaczowi nową Kartę, która zostanie przesłana na adres korespondencyjny. 18. W przypadku nieodebrania Karty z Oddziału Banku przez osobę uprawnioną, po upływie 60 dni od dnia podpisania Umowy, złożenia wniosku o duplikat, automatycznego wznowienia Karty Bank zamyka konto Karty. Uznaje się wówczas, że Umowa została rozwiązana z dniem zamknięcia konta Karty. Jeżeli przed dniem zamknięcia konta Karty Posiadacz lub Użytkownik powiadomi Bank o niemożności odebrania Karty, Bank może przechować Kartę przez okres uzgodniony z Posiadaczem /Użytkownikiem. Opłata za Kartę pobrana za okres od dnia rozwiązania Umowy jest zwracana na Konto Karty. [Karty dodatkowe] 19. Posiadacz może ubiegać się o wydanie Kart dodatkowych dla osób, którym we Wniosku o wydanie dodatkowej Karty kredytowej udzieli zgody na dokonywanie transakcji w ciężar konta Karty kredytowej, w imieniu i na rzecz Posiadacza z jednoczesnym zrzeczeniem się uprawnienia do odwołania tej zgody do momentu zwrotu do Banku Karty dodatkowej wraz z wypowiedzeniem Umowy o kartę dodatkową. Posiadacz może ubiegać się maksymalnie o trzy Karty dodatkowe dla trzech wybranych osób. 12

13 20. Karta dodatkowa wydawana jest Użytkownikowi po zawarciu Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. Użytkownik może odstąpić od Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu przekazywany jest Użytkownikowi wraz z Umową o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. [Okres ważności Karty] 21. Okres ważności Karty wskazany jest na jej awersie. Karta jest ważna, z zastrzeżeniem postanowienia 5 ust. 22 lit. a) oraz 10, do upływu ostatniego dnia miesiąca określonego jako koniec okresu ważności Karty. 5 Używanie Karty i wykorzystanie limitu kredytowego [Korzystanie z kredytu] 1. Wysokości limitów kredytowych, które mogą być przyznane przez Bank Kredytobiorcy, kształtują się następująco: Typ Karty kredytowej Limit minimalny Limit maksymalny Visa Platinum, Visa Platinum Porsche zł zł Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Gold Akcja Pajacyk zł zł Visa Silver, MasterCard Silver, MasterCard Paypass, Visa Silver Akcja Pajacyk, Visa Classic LSH Starówka, AlleKarta kredytowa, Visa Silver KKS Lech, Visa Classic Electronic, MasterCard Silver Narciarska AlleKarta kredytowa zł zł World MasterCard 5000 zł zł Visa Classic 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja 500 zł zł Kopernika, MasterCard PAYBACK Visa Money, Visa Orange zł zł MasterCard < zł zł Karta kredytowa zł zł 2. Limit kredytowy jest przyznawany indywidualnie każdemu Kredytobiorcy na podstawie zweryfikowanych przez Bank danych zawartych we Wniosku, w wysokości uzależnionej od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie w ramach konta Karty kredytowej przy użyciu wszystkich wydanych Kart lub z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. W ciężar limitu kredytowego są zaliczane: a) kwoty z tytułu dokonanych autoryzacji, rozliczonych transakcji autoryzowanych on line oraz off-line dokonywanych przy użyciu wszystkich Kart wydanych Posiadaczowi i Użytkownikom, b) kwoty z tytułu transakcji dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z Rachunku Karty, c) kwoty wszelkich opłat i prowizji związanych z: wydaniem i używaniem wszystkich Kart wydanych Posiadaczowi i Użytkownikom, z udostępnieniem i korzystaniem z przelewu elektronicznego z rachunku Karty, z udostępnieniem i korzystaniem z Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej oraz z usług dodatkowych, sporządzaniem różnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta, przekroczeniem przyznanego limitu kredytowego oraz inne wskazane w Taryfie Opłat i Prowizji, d) kwoty z tytułu należnych odsetek umownych naliczanych od kwot dokonanych transakcji przy użyciu wszystkich Kart wydanych Posiadaczowi i Użytkownikom oraz z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z Rachunku Karty kredytowej. Wskazane w podpunktach a) do d) należności stanowią podlegające spłacie zadłużenie Posiadacza wobec Banku i zmniejszają wysokość kwoty dostępnych środków. 3. Posiadacz, jak i Użytkownicy wszystkich Kart dodatkowych dokonują transakcji w ciężar jednego limitu kredytowego przyznanego Posiadaczowi. 4. Posiadacz oraz Użytkownicy Kart dodatkowych dokonując transakcji, zobowiązani są nie przekraczać kwoty przyznanego przez Bank limitu kredytowego. Posiadacz Karty głównej ponosi pełną odpowiedzialność za przekroczenie limitu kredytowego. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego skutkuje obciążeniem Konta Karty opłatą za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. Przekroczenie limitu kredytowego 13

14 może skutkować zablokowaniem lub zastrzeżeniem Kart przez Bank a także wszczęciem postępowania windykacyjnego wobec Kredytobiorcy w celu zaspokojenia wierzytelności Banku. 5. Każdorazowa autoryzacja on-line może zmniejszyć dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku, na następujący okres czasu: a) Transakcje w bankomatach (wszystkie Karty) w przypadku transakcji wykonanych w bankomatach do 10 dni kalendarzowych, b) Pozostałe transakcje w przypadku transakcji zbliżeniowych u usługodawców typu komunikacja miejska oraz linie autobusowe - do 14 dni kalendarzowych, w przypadku Kart embosowanych do 30 dni kalendarzowych, w tym transakcje zbliżeniowe niewymienione wyżej, w przypadku Kart elektronicznych (płaskich) VISA Classic Electronic - do 6 dni kalendarzowych. 6. Zwolnienie blokady przed rozliczeniem transakcji może zwiększyć kwotę dostępnych środków, jednak Posiadacz zobowiązany jest do utrzymywania kwoty dostępnych środków na Koncie Karty w wysokości zapewniającej pokrycie wszystkich transakcji dokonanych przy użyciu Kart oraz kwot przelewów elektronicznych, a także wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi. 7. Kwoty transakcji autoryzowanych off-line umniejszają dostępny limit w dniu rozliczenia transakcji, bez wcześniejszej blokady środków. 8. Obciążenie Rachunku Karty z tytułu dokonanych transakcji przy użyciu Karty następuje w najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu rozliczenia transakcji przez Bank. 9. Księgowanie Zwrotu dokonanego na Rachunek Karty następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu rozliczenia tej transakcji przez Bank. 10. W sytuacji, gdy Agent rozliczeniowy wykona Zwrot na Konto Karty, a Umowa o Kartę przestała wcześniej obowiązywać z jakichkolwiek przyczyn i Konto Karty zostało już zamknięte, kwota Zwrotu zostanie zaksięgowana na koncie przejściowym Banku celem umożliwienia jej wypłaty Posiadaczowi. W przypadku, gdy Posiadacz Karty jest jednocześnie jedynym posiadaczem Konta osobistego prowadzonego przez Bank kwota Zwrotu zostanie przelana na to konto, w pozostałych przypadkach Posiadacz jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na który Bank przekaże kwotę Zwrotu. 11. Posiadacz/Użytkownik Karty MasterCard ma możliwość odbioru środków na Konto Karty kredytowej, przekazanych w trybie transakcji MoneySend. Transakcja MoneySend polega na transferze środków pomiędzy rachunkami, do których wydano karty MasterCard. Uznanie Konta Karty realizowane jest w PLN. [Zmiana wysokości limitu kredytowego] 12. Zwiększenie limitu kredytowego może nastąpić, pod warunkiem podjęcia stosownej decyzji kredytowej przez Bank, po zawarciu aneksu do Umowy. Przed podjęciem decyzji kredytowej w tej kwestii Bank może zażądać od Posiadacza złożenia wniosku o zwiększenie kwoty Limitu kredytowego lub przedłożenia Bankowi określonych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Posiadacza. 13. Zwiększenie limitu kredytowego może powodować konieczność złożenia przez Posiadacza oświadczenia o poddaniu się egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego o odpowiednio zmienionej treści. 14. W przypadku stwierdzenia przez Bank obniżenia zdolności kredytowej Posiadacza Bank ustala na nowo wysokość przyznanego limitu kredytowego. W przypadku konieczności obniżenia przyznanego limitu kredytowego, Bank informuje o tym Posiadacza, proponując zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Konsekwencją braku akceptacji przez Posiadacza obniżenia limitu kredytowego jest wypowiedzenie Umowy przez Bank z zachowaniem 62-dniowego okresu wypowiedzenia. 15. Obowiązująca wysokość limitu kredytowego jest zawsze podawana na miesięcznym Zestawieniu operacji w polu: Limit kredytu. [Duplikaty] 16. W przypadku: a) zmiany imienia lub nazwiska Posiadacza/ Użytkownika, b) zniszczenia lub uszkodzenia Karty powodującego niemożność posługiwania się Kartą. Bank wydaje duplikat Karty, tzn. Kartę o takim samym numerze i terminie ważności jak Karta zniszczona/uszkodzona. Karta zostanie wydana w opcji bez zdjęcia niezależnie od opcji posiadanej wcześniej (karta w opcji standardowej lub ze zdjęciem). Warunkiem otrzymania duplikatu Karty jest zwrot Karty zawierającej nieaktualne dane osobowe lub uszkodzonej do Placówki Banku lub złożenie pisemnego oświadczenia o całkowitym zniszczeniu Karty oraz wniosku o wydanie duplikatu w Placówce Banku lub telefonicznie poprzez Infolinię Banku. Dla 14

15 duplikatu Karty nie wydaje się nowego numeru PIN do takiej Karty przypisany jest numer PIN Karty poprzedniej. Wydanie duplikatu Karty nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. [Zmiana typu Karty w okresie obowiązywania Umowy] 17. Klient ma prawo, złożyć wniosek do Banku o zamianę produktu (jednego typu Karty kredytowej na inny) w trakcie trwania okresu obowiązywania Umowy oraz okresu ważności pierwotnie wydanej Karty. Jeżeli Bank rozpatrzy Wniosek pozytywnie i zostanie wydana Posiadaczowi Karta innego typu, saldo zadłużenia istniejącego na koncie Karty zostanie przeniesione na konto nowowydanej Karty. 18. Zmiana typu Karty głównej jest jednoznaczna ze zmianą wszystkich wydanych do Karty głównej Kart dodatkowych. Wydanie Kart nowego typu powoduje obciążenie konta Karty głównej opłatami za wymianę Kart zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. Wydanie nowego zmienionego typu Karty nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej w związku z tym, że warunki używania Karty oraz jej termin ważności nie ulegają zmianie. 19. Zamiana typu Karty może zostać dokonana w Oddziale Banku. 20. Bank ma prawo do dokonania zmiany typu Karty w trakcie trwania okresu obowiązywania Umowy, w przypadku wycofania Karty danego typu z oferty, bez konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy. Bank poinformuje Posiadacza o takiej zmianie w trybie określonym w 18 Regulaminu i wskaże jaki typ Karty jest oferowany Posiadaczowi w ramach wymiany Karty. Jeżeli możliwy jest wybór typu Karty przez Posiadacza - Bank informuje o tej możliwości, wskazując dostępne typy Kart oraz określa jaki typ Karty będzie przedmiotem wymiany w przypadku niedokonania wyboru przez Posiadacza. [Zasady używania Karty] 21. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko umieszczone jest na awersie Karty. 22. Zarówno Posiadacz, jak i Użytkownik Karty zobowiązany jest do: a) używania Karty tylko w okresie obowiązywania Umowy, b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy - Prawo dewizowe, c) korzystania z Karty zgodnie z Umową oraz Regulaminem, d) korzystania z przelewów elektronicznych zgodnie z Umową BZWBK24, e) właściwego zabezpieczenia Karty przed zagubieniem, kradzieżą czy zniszczeniem lub przed stopieniem, złamaniem lub zgięciem, rozmagnesowaniem (nie należy umieszczać Karty w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne mogące spowodować rozmagnesowanie Karty), f) utrzymywania w tajemnicy numeru PIN do Karty, g) utrzymania w tajemnicy, przechowywania i ochrony z zachowaniem należytej staranności i nie udostępniania osobom trzecim używanych w usłudze 3D-Secure kodów NIK, PIN, kodów identyfikacyjnych oraz tokena lub telefonu komórkowego, na który na żądanie Posiadacza Karty przesyłane są smskody, h) nie ujawniania danych umieszczonych na Karcie w celach innych niż dokonanie transakcji lub zgłoszenie utraty Karty, w tym nie udostępnianie Karty osobom nieuprawnionym oraz niedopuszczania do kopiowania wizerunku Karty, i) nie przechowywania Karty razem z numerem PIN, j) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, k) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty lub wejściu w posiadanie Kodu Identyfikacyjnego przez osoby trzecie, l) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie dokonanych transakcji i natychmiastowego zgłaszania wszelkich niezgodności lub nieprawidłowości, m) zniszczenia, z chwilą zastrzeżenia Karty, wszystkich nośników, na których PIN został zapisany, n) anulowania wszelkich rezerwacji dokonanych (w szczególności u Usługodawców typu T&E) w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/ wygaśnięciem Umowy/Umowy o Kartę dodatkową, o) cofnięcia zgody udzielonej usługodawcy na inicjowanie Transakcji bezgotówkowych powtarzalnych, dokonywanych w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy/Umowy o Kartę dodatkową, p) Niezwłocznego informowania Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. 15

16 [Identyfikacja Posiadacza podczas kontaktu z Infolinią Banku 23. W przypadku telefonicznego kontaktu Posiadacza Karty z Infolinią Banku, mającego na celu otrzymanie informacji lub zlecenie wykonania dyspozycji dotyczących Karty, Bank dokonuje identyfikacji Posiadacza za pomocą: a) Dodatkowego hasła/hasła dostępu, lub b) innych danych znanych Posiadaczowi Karty, lub c) numeru NIK i hasła PIN wykorzystywanych przez Posiadacza Karty w ramach Usługi BZWBK24 telefon dla Karty kredytowej albo Usługi BZWBK24 telefon. 6 Zlecenia płatnicze, sposób autoryzacji transakcji 1. Aby zlecenie płatnicze zostało prawidłowo wykonane, konieczne jest: użycie Karty przez Posiadacza/Użytkownika w sposób określony w Regulaminie lub, w przypadku zlecenia Przelewu - podanie unikatowego identyfikatora oraz autoryzacja transakcji. 2. Posiadacz/Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie transakcji poprzez udzielenie autoryzacji. Autoryzacja, z wyłączeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w treści Regulaminu obejmuje również kwotę transakcji. 3. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego jest moment, w którym zlecenie przekazane bezpośrednio przez Posiadacza/Użytkownika lub pośrednio przez Odbiorcę lub za pośrednictwem Odbiorcy zostało otrzymane przez Bank. W przypadku, gdy Bank otrzyma zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dla Banku dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Zlecenie płatnicze dostarczane jest do Banku w formie dokumentów rozliczeniowych, zawierających m.in. dane Karty, przy użyciu której dokonano autoryzacji. 4. Obciążenie Rachunku Karty z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu Kart następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank dokumentów rozliczeniowych. 5. Obciążenie Rachunku Karty z tytułu transakcji dokonanych w imprinterze przy użyciu Kart następuje najpóźniej drugiego dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank dokumentów rozliczeniowych. 6. Odwołanie zlecenia płatniczego inicjowanego przez Posiadacza/Użytkownika jest możliwe wyłącznie do chwili jego otrzymania przez Bank. 7. Jeżeli transakcja płatnicza jest inicjowana przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem Posiadacz/Użytkownik nie może odwołać zlecenia po przekazaniu zlecenia Odbiorcy lub udzieleniu autoryzacji transakcji. 8. W sytuacji innej niż opisane w ust. 6-7 Posiadacz/Użytkownik może odwołać zlecenie płatnicze wyłącznie, jeśli uzgodni to z Bankiem i jednocześnie Odbiorca wyrazi na to zgodę. 9. Za odwołanie zlecenia płatniczego Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. [Autoryzacja transakcji] 10. Dla Przelewów elektronicznych z Rachunku Karty: szczegółowe zasady zlecania i autoryzowania transakcji opisane są w Umowie BZWBK 24 oraz Zasadach korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności, w tym w szczególności: a) o ile inne regulacje wiążące Posiadacza z Bankiem nie stanowią inaczej, do prawidłowego wykonania przez Bank przelewu w Usłudze BZWBK24 internet wystarczające jest podanie przez Posiadacza wyłącznie unikatowego identyfikatora, którym jest numer rachunku bankowego podany w formacie akceptowanym przez Bank (NRB, IBAN); b) nie ma możliwości wykonania przelewu z Konta Karty w celu uznania rachunku innej Karty kredytowej w BZ WBK oraz dokonania doładowań telefonu, zleceń stałych, przelewów walutowych, zakładania lokat, operacji związanych z funduszami inwestycyjnymi Arka. 11. Dla Przelewów innych niż wskazane w ust. 10 wymagane jest złożenie Bankowi zlecenia płatniczego obejmującego unikatowy identyfikator oraz kwotę przelewu. Autoryzacja następuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przez Posiadacza pod treścią dyspozycji. 12. Autoryzacje transakcji dokonywanych przy użyciu Kart mogą przebiegać w następujący sposób: a) wprowadzenie nr PIN w terminalu POS z jednoczesnym zaakceptowaniem kwoty transakcji; b) wprowadzenie nr PIN w bankomacie i wybór rodzaju i kwoty transakcji; c) wprowadzenie numeru PIN w urządzeniu CAT z jednoczesnym zaakceptowaniem kwoty transakcji; 16

17 d) złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym transakcję (wydruk z terminala, rachunek z imprintera, umowa dla transakcji T&E) zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na rewersie Karty; e) zbliżenie Karty z funkcją zbliżeniową do czytnika zbliżeniowego po wyświetleniu kwoty transakcji na terminalu; f) zbliżenie Karty z funkcją zbliżeniową do czytnika zbliżeniowego i wprowadzenie numeru PIN z jednoczesnym zaakceptowaniem kwoty transakcji; g) umieszczenie Karty w urządzeniu CAT w celu odczytu danych z paska magnetycznego lub mikroprocesora; h) podanie danych Karty (dane o jakie może poprosić akceptant: numer Karty, dane Posiadacza/Użytkownika, data ważności, CVV2/ CVC2) oraz podanie smskodu lub kodu tokena przy transakcjach na odległość dodatkowo zabezpieczonych 3-D Secure; i) jednorazowe podanie danych Karty (dane o jakie może poprosić akceptant: numer Karty, dane Posiadacza/Użytkownika, data ważności, CVV2/CVC2) dla pierwszej i kolejnych transakcji powtarzalnych. 13. Podczas autoryzowania transakcji w bankomacie Posiadacz/Użytkownik wkłada kartę do bankomatu i wprowadza numer PIN. 14. Podczas autoryzowania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych Akceptantów Posiadacz/Użytkownik: a) okazuje lub wkłada Kartę do terminala POS i wprowadza numer PIN jeśli terminal wyposażony jest w PIN-pad; b) okazuje lub wkłada Kartę i podpisuje wydruk z terminala elektronicznego POS bądź okazuje lub wkłada Kartę i podpisuje rachunek z ręcznego powielacza (tzw. imprintera) zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na rewersie Karty. 15. Przy autoryzowaniu transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na prośbę Akceptanta Posiadacz/Użytkownik Karty powinien okazać dokument tożsamości oraz wyrazić zgodę na spisanie cech dowodu tożsamości w celu potwierdzenia, iż jest osobą uprawnioną do używania Karty. Nieokazanie dokumentu tożsamości może stanowić przyczynę odmowy przeprowadzenia transakcji przy użyciu Karty. 16. Podczas autoryzacji transakcji zbliżeniowych Posiadacz/użytkownik: a) zbliża kartę do czytnika zbliżeniowego, albo b) zbliża kartę do czytnika zbliżeniowego i wprowadza numer PIN. 17. Podczas autoryzacji transakcji w urządzeniach CAT Posiadacz/użytkownik: a) wkłada kartę do urządzenia CAT, albo b) wkłada kartę do urządzenia CAT i wprowadza numer PIN. 18. Przy transakcji dokonywanej przy użyciu Karty, ale bez fizycznego jej przedstawienia: telefonicznie, za pośrednictwem telefaksu, drogą pocztową lub poprzez Internet Posiadacz/Użytkownik karty, w zależności od wymagań usługodawcy, autoryzuje transakcje poprzez wprowadzenie/podanie numeru Karty, daty ważności oraz nazwiska Posiadacza/Użytkownika oraz dodatkowo CVV2/CVC2. W przypadku udostępnienia usługi 3D- Secure Posiadacz loguje się, zgodnie z Umową BZWBK24 do usług bankowości elektronicznej poprzez podanie numeru NIK oraz PIN do BZWBK24 a następnie dodatkowo autoryzuje transakcję poprzez wpisanie smskodu lub kodu z tokena. Przy autoryzowaniu tego typu transakcji nie należy nigdy podawać numeru PIN do Karty. W trakcie korzystania z Usługi BZWBK24 internet komunikacja pomiędzy komputerem Posiadacza a serwerem Banku jest szyfrowana protokołem SSL z zastosowaniem certyfikatu uwierzytelnionego przez firmę VeriSign Inc., wystawionego dla serwera bankowego Przed zalogowaniem się (podaniem NIK i PIN do Usług BZWBK24) Posiadacz powinien upewnić się, czy istotnie nawiązał połączenie z serwerem Banku sprawdzając certyfikat serwera. 19. Posiadacz/Użytkownik dokonując transakcji, o których mowa w ust. 18 powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa. W szczególności nie powinien ujawniać numeru Karty i daty jej ważności jeśli nie ma pewności, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane lub jeśli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione. 20. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny Posiadacz zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni przed datą rezygnacji z Karty. 21. Posiadacz/Użytkownik może wycofać zgodę na wykonanie kolejnych transakcji powtarzających się poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia bezpośrednio u usługodawcy lub w Banku. Oświadczenie skierowane do Banku powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać następujące dane: nazwę Odbiorcy, kwota, waluta transakcji, częstotliwość i termin płatności, termin ostatniej płatności objętych pierwotnie zgodą. Wycofując zgodę Posiadacz/Użytkownik, 17

18 może zastrzec, że wycofanie zgody dotyczy wszystkich kolejnych nie zainicjowanych transakcji płatniczych przez danego Odbiorcę. 22. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa. 23. Za powiadomienie, o którym mowa w ust. 22 Bank pobiera opłatę w wysokości wskazanej w Taryfie, o ile odmowa wykonania zlecenia nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Posiadacza/Użytkownika. [Usługa 3D-Secure] 24. Podczas dokonywania transakcji na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty, Posiadacz Karty ma możliwość przeprowadzenia dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure z wykorzystaniem tokena lub smskodu udostępnionego w ramach Umowy BZWBK24 internet. Posiadacz Karty może dokonać aktywacji usługi 3D-Secure poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Usłudze BZWBK24 internet jak również podczas dokonywania zakupów w sklepach internetowych, które mają wdrożoną usługę 3D-Secure. Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz. 25. Korzystanie z usługi 3D-Secure oraz jej aktywacja są dostępne tylko dla Posiadaczy Kart, którzy zawarli Umowę BZWBK24 i korzystają na jej mocy z Usługi BZWBK24 internet, a przy autoryzacji dyspozycji posługują się tokenem lub smskodem. 26. Korzystanie z usługi 3D-Secure oraz jej aktywacja nie są dostępne dla Użytkowników Kart dodatkowych. 27. Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu zakupu w Internecie jest jej dostępność w danym sklepie internetowym. W sklepach internetowych, które mają wdrożoną usługę 3D-Secure Posiadacz autoryzując transakcje internetowe zostanie poproszony o dodatkową autoryzację transakcji. W przypadku, gdy Posiadacz nie zarejestruje się w usłudze 3D-Secure transakcje dokonywane przy użyciu Kart BZ WBK będą przebiegać na dotychczasowych zasadach. [Skutki zwrotu Bankowi Karty głównej lub Kart dodatkowych] 28. Posiadacz, jak i Użytkownik Karty dodatkowej ma prawo do zwrotu Bankowi wydanej Karty. 29. Zwrot Karty głównej równoznaczny jest z wypowiedzeniem Umowy przez Posiadacza oraz skutkuje rozwiązaniem wszystkich Umów o wydanie Kart dodatkowych. W takim przypadku Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu również wszystkich Kart dodatkowych oraz do całkowitej spłaty zadłużenia oraz uiszczenia wszelkich należnych Bankowi opłat i prowizji w terminie przewidzianym w Umowie oraz Regulaminie. 30. W przypadku zwrotu Kart do Banku Posiadacz zobowiązany jest do złożenia jednego z następujących dokumentów: odstąpienia od Umowy, w terminach i na zasadach określonych w Umowie (wzór odstąpienia jest doręczany Posiadaczowi wraz z Umową) albo rezygnacji z używania Karty i wypowiedzenia Umowy/Umowy o Kartę dodatkową (formularz dostępny w Oddziałach Banku). 31. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne również wobec Umów o wydanie Karty dodatkowej bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. 32. Zwrot Bankowi wyłącznie Kart dodatkowych lub jednej z nich nie stanowi wypowiedzenia zawartej Umowy i skutkuje wyłącznie rozwiązaniem Umowy o wydanie zwróconej Karty dodatkowej. [Wygaśnięcie prawa do używania Karty] 33. Prawo do używania Karty wygasa w momencie: a) upływu okresu ważności Karty, b) uszkodzenia lub zniszczenia Karty, c) wymiany Karty na nową, d) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej z jakichkolwiek przyczyn, e) odstąpienia od Umowy przez Posiadacza/Użytkownika, f) zastrzeżenia/zablokowania Karty, g) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza, h) utraty zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika Karty, i) śmierci Posiadacza lub Użytkownika Karty. 18

19 [Waluta rozliczeniowa] 7 Informacje o transakcjach i reklamacje 1. Transakcje dokonywane przy użyciu Kart realizowane są w walucie kraju, w którym zostały dokonane, z zastrzeżeniem ust Transakcje internetowe autoryzowane u Akceptantów mających siedzibę poza granicami Polski są traktowane jak transakcje zagraniczne, niezależnie od wybranej waluty transakcji. W przypadku transakcji autoryzowanych w PLN u Akceptanta, którego siedziba znajduje się zagranicą, rozliczenie transakcji przez Bank następuje w PLN. 3. W przypadku transakcji przeprowadzanych z udziałem Akceptanta, u którego dopuszcza się dokonanie wyboru waluty transakcji, Posiadacz/Użytkownik może zostać poproszony o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut. 4. Jeżeli Posiadacz/Użytkownik Karty dokona zakupu towaru/usługi w walucie obcej, a następnie zwróci towar/usługę, Posiadacz ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe z tego tytułu różnice kursowe. 5. Transakcje zagraniczne przewalutowywane są na EUR, według kursu obowiązującego w systemie Visa / MasterCard w dniu rozliczenia transakcji w organizacji z zastrzeżeniem ust W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych przy użyciu Kart w walucie innej niż złote polskie (PLN), do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji zgodnie z Taryfą. 7. Kwoty transakcji wyrażone w walucie obcej, przeliczane są na PLN po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku z dnia wprowadzenia danych do systemu Banku. Obciążenie Konta Karty z tytułu zrealizowanych transakcji jest dokonywane w PLN i stanowi ono podstawę do naliczana prowizji za przewalutowanie transakcji. 8. W przypadku dokonywania transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych przy użyciu Kart wydanych w systemie Visa/MasterCard Akceptant może pobrać dodatkową prowizję od transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej dokonanej Kartą (tzw. surcharge). Warunkiem pobrania prowizji jest umieszczenie przez Akceptanta w widocznym miejscu informacji o wysokości pobieranej prowizji. Pobieranie takiej prowizji oraz jej wysokość są niezależne od Banku. [Informacja o stanie Konta i transakcjach w Bankomatach sieci BZWBK24] 9. Posiadacz / Użytkownik Karty może sprawdzić w bankomatach sieci BZWBK24 dostępne środki na rachunku Karty oraz listę ostatnich 10 transakcji dokonanych Kartą. [Zestawienia operacji] 10. Zestawienia operacji obejmują Zestawienia operacji w formie dokumentowej (papierowej) lub Zestawienia operacji w formie elektronicznej otrzymywane przez Posiadacza w cyklach miesięcznych. Zestawienia operacji w formie dokumentowej przesyłane są listem zwykłym w cyklu miesięcznym na adres, wskazany jako adres do korespondencji. Zestawienie jest generowane po zakończeniu cyklu rozliczeniowego tego samego dnia każdego miesiąca wyznaczonego przy generowaniu pierwszego Zestawienia operacji i udostępniane w ciągu 10 dni. Zestawienie operacji w formie elektronicznej jest udostępniane Posiadaczowi korzystającemu z Usługi BZWBK24 internet lub Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej za pośrednictwem posiadanej usługi. Zestawienie operacji w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej określa saldo zadłużenia Posiadacza z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu Karty głównej i dodatkowych oraz transakcji dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej wraz z należnymi odsetkami naliczonymi od kwoty wykorzystanego kredytu, prowizjami i opłatami kurs oraz datę waluty zastosowanej przy obciążeniu Konta Karty, wskazuje również wysokość Minimalnej kwoty do zapłaty, oraz termin dokonania bieżącej spłaty i numer Konta Karty. 11. W przypadku rezygnacji z papierowego Zestawienia operacji Posiadacz korzystający z Usługi BZWBK24 internet lub Usług BZWBK24 dla Karty kredytowej może aktywować Bezpłatny Pakiet Informacyjny polegający na przesyłaniu wiadomości w formie sms lub . Bezpłatny Pakiet Informacyjny obejmuje informacje o: a) wygenerowaniu Zestawienia operacji, b) przypomnieniu o najbliższym terminie spłaty należności ( Dniu Spłaty ), c) braku spłaty należności - co najmniej Minimalnej kwoty do zapłaty w Dniu Spłaty. 12. Zestawienie określa: 19

20 a) wyszczególnienie transakcji dokonanych przy użyciu Karty głównej i dodatkowych oraz dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego w danym okresie rozliczeniowym; b) o ile zostało dokonane przewalutowanie kwoty transakcji - zastosowany przez Bank kurs walutowy; c) datę waluty zastosowaną przy obciążeniu/uznaniu Rachunku Karty; d) aktualnie obowiązującą stopę oprocentowania kredytu; e) wysokość należnych odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanego kredytu; f) kwoty należnych Bankowi prowizji i opłat; g) saldo zadłużenia; h) wysokość Minimalnej kwoty do zapłaty, wskazanej procentowo w Umowie, jednak nie mniejszej niż 50 zł, którą Posiadacz zobowiązany jest spłacić we wskazanym w zestawieniu terminie płatności, o którym mowa w 8 ust. 14), a w przypadku gdy saldo wymagalnego zadłużenia na dzień generowania Zestawienia operacji jest niższe niż 50 zł, to Minimalna kwota do zapłaty odpowiada wartości wymagalnego salda zadłużenia na dzień generowania Zestawienia operacji; i) wysokość bieżącej raty Spłaty Ratalnej Ratio jeśli Posiadacz korzysta z tej usługi; j) termin dokonania spłaty kwoty w wysokości nie mniejszej niż Minimalna kwota do zapłaty (zwany dalej Dniem Spłaty ); k) numer Konta Karty. 13. Zestawienie operacji obejmuje transakcje dokonane w danym cyklu rozliczeniowym, tj. przekazane do rozliczenia w okresie od dnia sporządzenia poprzedniego Zestawienia operacji do dnia sporządzenia bieżącego Zestawienia operacji, oraz obejmuje spłaty powstałego zadłużenia dokonane na rachunek Karty w danym cyklu rozliczeniowym. Zestawienie jest generowane po zakończeniu cyklu rozliczeniowego tego samego dnia każdego miesiąca wyznaczonego przy generowaniu pierwszego Zestawienia operacji i udostępniane w ciągu 10 dni. Na bieżącym Zestawieniu operacji znajduje się suma odsetek, w skład której wchodzą: a) odsetki od wszystkich dokonanych przy użyciu Kart transakcji gotówkowych (od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty powstałego w jej wyniku zadłużenia); b) odsetki od transakcji bezgotówkowych w tym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego dokonanych przy użyciu Kart w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim Zestawieniu operacji. Dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaprzestanie naliczania tych odsetek przez Bank. 14. Odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym zostaną wykazane dopiero w następnym Zestawieniu operacji, o ile nie zostanie spłacona kwota zadłużenia całkowitego wykazanego na poprzednim Zestawieniu, co oznacza, że warunkiem nie naliczenia odsetek od transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Karty jest spłata całej kwoty zadłużenia wykazanej w Zestawieniu do dnia wskazanego jako termin dokonania bieżącej spłaty. 15. Za datę dokonania spłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Karty. 16. Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w przypadku nieotrzymania w terminie Zestawienia operacji. 17. Nieotrzymanie Zestawienia operacji oraz inne okoliczności, np. pobyt poza miejscem zamieszkania (w tym poza granicami kraju), nie zwalnia Posiadacza z obowiązku dokonania w odpowiednim terminie, tj. do Dnia Spłaty włącznie - zapłaty Bankowi Minimalnej kwoty do zapłaty. [Niezgodność salda, reklamacje] 18. Reklamacje dotyczące transakcji nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych muszą zostać zgłoszone niezwłocznie (tj. najszybciej jak jest to możliwe, bez zbędnej zwłoki w normalnych okolicznościach) po otrzymaniu bieżącego Zestawienia operacji bądź udostępnieniu informacji o transakcji w historii Konta Karty w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet, albo po powzięciu o nich wiadomości w inny sposób. 19. Posiadacz/ Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zgłosić Bankowi nieotrzymanie informacji o transakcjach w ustalony w Regulaminie sposób. Posiadacz/Użytkownik ma prawo do reklamacji transakcji dokonanych przy użyciu Karty, budzących wątpliwość lub związanych z funkcjonowaniem Karty. 20. Posiadacz lub Użytkownik może złożyć reklamację ustnie w siedzibie Banku oraz w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku 20

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo