Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK"

Transkrypt

1 Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy uŝyciu następujących typów Kart kredytowych: a) Visa Silver, MasterCard Silver, MasterCard <30 i Visa Silver Akcja Pajacyk, wydawana do 31 marca 2011 r. Visa Classic Electronic oraz wydawane do 31 marca 2012 r. MasterCard PayPass i MasterCard Silver Narciarska zwane dalej kartami kredytowymi Silver, b) Visa Gold, MasterCard Gold oraz wydawana do 31 marca 2012 r. Visa Gold Akcja Pajacyk zwane dalej kartami kredytowymi Gold, c) Visa Classic 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Visa Classic Uniwersytet Jagielloński, Visa Classic Uniwersytet Mikołaja Kopernika, MasterCard PAYBACK, wydawana do 17 sierpnia 2009 r. Visa Orange, wydawana do 31 marca 2011 r. Visa Money, wydawana do 31 grudnia 2010 r. Visa Silver KKS Lech, wydawane do 28 lutego 2009 r. Visa Multikino, Visa LuxMed, Visa Voyage, Visa Newsweek, Visa SGH Absolwent, Visa SGH Student, wydawana do 30 czerwca 2009 r. AlleKarta kredytowa oraz wydawana do 31 marca 2012 r. Visa Classic LSH Starówka, d) World MasterCard, e) Visa Platinum oraz Visa Platinum Porsche zwane dalej Kartami kredytowymi Platinum. 2 Definicje Określeniom uŝytym w treści niniejszego Regulaminu nadaje się następujące znaczenie. Agent rozliczeniowy bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu kart płatniczych. Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu kart płatniczych. Antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące się z czytnikiem zbliŝeniowym pozwalające na dokonanie transakcji zbliŝeniowej. Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty, potwierdzona przez Bank. Bank / BZ WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydawca Karty. Bankomat / ATM urządzenie słuŝące do samodzielnej wypłaty gotówki za pomocą Karty bankowej oraz dodatkowo dokonywanie innych operacji, w którym identyfikacja UŜytkownika Karty jest dokonywana poprzez wprowadzenie numeru PIN. Bezpłatny Pakiet informacyjny informację przesyłane w formie wiadomości sms lub dotyczące kart kredytowych dla Posiadaczy korzystających z usług BZWBK24. CAT ( Cardholder-Activated Transaction - ang.) - transakcje mające miejsce w terminalach obsługowych lub bezobsługowych, dla których weryfikacja numerem PIN lub podpisem moŝe nie być wymagana np.: opłaty za parkingi, opłaty za autostrady. CBTiE Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej jednostka Banku Zachodniego WBK S.A. świadcząca przez 24 godziny na dobę (24/7/365) telefoniczną obsługę uŝytkowników kart oraz pomoc techniczną i merytoryczną na rzecz Posiadaczy korzystających z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej pod numerem tel ( ) dla dzwoniących z zagranicy). Wszystkie rozmowy są rejestrowane (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora). Cykl rozliczeniowy powtarzalny, miesięczny okres, po upływie którego generowane jest Zestawienie operacji. CVV2 / CVC2 ( Card Verification Value ang.) 3-cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie Karty, umieszczony za numerem Karty. Czytnik zbliŝeniowy działające w trybie on-line elektroniczne urządzenie stanowiące integralną część terminala POS słuŝące do przeprowadzania transakcji zbliŝeniowych oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego lub z mikroprocesora. Dodatkowe hasło podany przez Posiadacza ciąg znaków, uŝywany do identyfikacji w przypadku telefonicznego kontaktu z Bankiem. 1

2 Dostępne środki pozostała do wykorzystania przy uŝyciu Karty kwota limitu kredytowego, tj. przyznany limit kredytowy pomniejszony o kwoty dokonanych transakcji oraz preautoryzacji. Dzień rozliczeniowy jest to dzień, w którym jest generowane i drukowane Zestawienie operacji; dla danego Posiadacza Karty głównej jest to zawsze ten sam dzień miesiąca. JeŜeli dzień ten przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za dzień rozliczeniowy przyjmuje się poprzedzający go dzień roboczy. Dzień spłaty jest to dzień, do którego spłata zadłuŝenia lub minimalnej kwoty do zapłaty dokonana przez Kredytobiorcę musi zostać zaksięgowana na koncie Karty kredytowej. Dzień ten przypada 24 dni po dniu rozliczeniowym (a dokonywana spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego). JeŜeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym. Karta płatnicza Karta kredytowa z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, wydawana przez BZ WBK S.A. Karta kredytowa Karta identyfikująca wydawcę i upowaŝnionego Posiadacza/ UŜytkownika Karty dodatkowej, uprawniająca z wykorzystaniem udzielonego kredytu - do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty (transakcji gotówkowych i bezgotówkowych). Karta główna Karta wydana Posiadaczowi. Karta dodatkowa Karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza Karty kredytowej. Karta Partnerska Karta kredytowa wydana przez BZ WBK S.A. wspólnie z Partnerem. Karta ze zdjęciem Karta, na której zostało umieszczone zdjęcie i zeskanowany wzór podpisu Posiadacza/ UŜytkownika Karty. Kod identyfikacyjny poufny numer (numer NIK oraz PIN do karty bądź usług BZWBK24, token do usług BZWBK24, Telekod w usłudze Teledysponent), hasło lub inne oznaczenie Posiadacza/UŜytkownika, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie słuŝą do elektronicznej identyfikacji tych osób. Konto Karty kredytowej / Rachunek Karty kredytowej rachunek kredytowy, prowadzony przez Bank w walucie polskiej, przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania i rozliczania transakcji krajowych oraz zagranicznych dokonanych przy uŝyciu Karty kredytowej lub dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, a takŝe do rozliczania wszelkich opłat i prowizji naleŝnych Bankowi i naleŝnego Bankowi oprocentowania naliczanego od kwoty wykorzystanego kredytu. Do tego konta przypisana jest Karta wydana Posiadaczowi oraz wszystkie Karty wydane UŜytkownikom Kart dodatkowych. Konto osobiste rachunek bankowy (oszczędnościowy) będący w aktualnej ofercie Banku i prowadzony dla osoby fizycznej, który umoŝliwia przeprowadzanie za jego pośrednictwem rozliczeń pienięŝnych, w tym m. in. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki a vista, etc. Limit kredytu/limit kredytowy/kredyt ustalona indywidualnie dla kaŝdego Kredytobiorcy, określona w Umowie o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, maksymalna kwota zadłuŝenia Kredytobiorcy wobec Banku. Limit wypłaty gotówki kwota maksymalna określona dla poszczególnych typów Kart w 3, do wysokości której w ciągu jednego dobowego cyklu moŝna dokonywać transakcji gotówkowych. Limit do przelewu elektronicznego kwota maksymalna jaką Posiadacz moŝe przelać w ramach usług BZWBK24 określona w umowie BZWBK24. Loyalty Partner - Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 148, Warszawa, organizator programu bonusowego PAYBACK. Minimalna kwota do zapłaty wskazana w Zestawieniu operacji kwota stanowiąca określony w Umowie procent wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niŝ 50 złotych, którą Posiadacz zobowiązany jest spłacić w określonym przez Bank terminie płatności (w Dniu spłaty). NIK nadawany przez Bank Numer Identyfikacyjny Klienta składający się z 8 cyfr, który jest wykorzystywany przez Klienta w celu identyfikacji podczas korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZBK24 dla Karty kredytowej. Oddział oznacza oddział Banku. 2

3 Operacja/Transakcja dokonanie przy uŝyciu Karty transakcji bezgotówkowej i gotówkowej, a takŝe pozostałych operacji dokonywanych przy uŝyciu Kart określonych w Regulaminie oraz transakcji bezgotówkowej dokonanej z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. PAYBACK multipartnerski program lojalnościowy organizowany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. PIN (Osobisty Numer Identyfikacyjny) cyfrowy kod słuŝący do identyfikacji Posiadacza lub UŜytkownika Karty, korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze. PIN do Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej numer zapewniający Klientowi wyłączność dostępu do Usług Bankowości Elektronicznej. PIN Mailer przesyłka zawierająca nadany UŜytkownikowi Karty numer PIN. PIN-pad podłączona do terminala POS klawiatura, przy uŝyciu której UŜytkownik wprowadza numer PIN karty podczas dokonywania transakcji bezgotówkowej. Placówka Banku oznacza zarówno Oddział, jak i Placówkę partnerską. Placówka partnerska - placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. Posiadacz / Kredytobiorca osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 2 ust. 1 punkt 1) podpunkt a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe ( Dz. U z późn. zm.), o pełnej zdolności do czynności prawnych, uzyskująca dochody w Polsce, posiadająca w Banku konto Karty kredytowej, która na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie. Preautoryzacja operacja polegająca na zablokowaniu przewidzianej kwoty transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji w przewidzianym terminie lub jej anulowania, dokonywana najczęściej przez linie lotnicze, w hotelach i firmach wynajmujących samochody. Kwota pre-autoryzacji jest kwotą szacunkową i moŝe róŝnić się od kwoty faktycznego obciąŝenia na rachunku. Pre-paid -doładowanie telefonu - transakcja bezgotówkowa polegająca na bezpośrednim przelaniu środków z rachunku Karty kredytowej za pośrednictwem bankomatu na właściwe konto operatora GSM. Przelew / Przelew elektroniczny z rachunku karty kredytowej autoryzowana transakcja bezgotówkowa dokonywana z rachunku karty kredytowej za pośrednictwem usługi BZWBK24 internet oraz usługi Teledysponent w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla usług BZWBK24 limitów przelewów. Usługa przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej uruchamiana jest na podstawie odrębnej Umowy Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24. Regulamin Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK. Ręczny powielacz (imprinter) urządzenie działające w trybie off-line, słuŝące do dokonywania w punktach akceptujących Karty płatnicze transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie Karty; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją SPRZEDAś, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku). Ręczna wypłata gotówki - Wypłata gotówki w bankach i innych instytucjach finansowych oraz punktach usługowo handlowych (często powiązana z płatnością za rachunki), pozwalająca posiadaczowi karty na realizację wypłaty gotówki przy wykorzystaniu terminala POS (podobnie jak w przypadku bankomatu). Transakcja jest akceptowana przez posiadacza karty, w zaleŝności od typu terminala, podpisem lub kodem PIN. SecureCode przyjęta przez organizację MasterCard nazwa usługi 3D-Secure. Sieć bankomatów BZWBK24 bankomaty naleŝące do Banku Zachodniego WBK S.A. lub dzierŝawione przez Bank. Skrzynka odbiorcza funkcjonalność usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 internet umoŝliwiająca informowanie Klienta przez Bank o Regulacjach lub ich zmianach. smskod jednorazowy kod słuŝący do identyfikacji Posiadacza Karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach dostępu do Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz w ramach dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure, przesyłany na Ŝądanie Posiadacza Karty na numer telefonu GSM wskazany przez Posiadacza Karty w Umowie BZWBK24. 3

4 Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, zawierająca m. in. opłaty i prowizje pobierane przez Bank za czynności związane z obsługą Kart kredytowych oraz z Usługami Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej, w tym usługą przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. T&E Usługodawca (Travel and Entertainment) świadczący usługi związane z podróŝami. Usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypoŝyczalnie samochodów, statki wycieczkowe. Teledysponent - usługa przyznana ma mocy Umowy BZWBK24 do konta VIP, polegająca na bezpośrednim połączeniu z konsultantem naszego Banku, gdzie moŝna uzyskać informacje o rachunkach oraz zlecić wykonanie przelewów. Dyspozycje potwierdza Klient numerem NIK i Telekodem. TELEKOD numer zapewniający Klientowi dostęp do usługi Teledysponent. Terminal elektroniczny POS urządzenie, którego integralną część moŝe stanowić czytnik zbliŝeniowy słuŝące do dokonywania w punktach akceptujących Karty płatnicze transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez odczytanie danych Karty z paska magnetycznego, mikroprocesora lub anteny zbliŝeniowej wbudowanej w kartę; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest wydrukiem z terminala z adnotacją SPRZEDAś, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest wydrukiem z terminala z adnotacją GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku). Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez Posiadacza/UŜytkownika Karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złoŝenie podpisu na wydruku z terminala, za wyjątkiem transakcji typu CAT i transakcji zbliŝeniowych. Token urządzenie kryptograficzne generujące jednorazowe kody słuŝące do identyfikacji Posiadacza Karty i do akceptacji jego dyspozycji w ramach dostępu do Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz w ramach dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure. Transakcja autoryzowana transakcja, podczas której dochodzi do zapytania o autoryzację, automatycznie (on-line) pomniejszająca limit kredytowy. Transakcja bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy uŝyciu Karty głównej lub Karty dodatkowej lub z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Transakcja w terminalu zaopatrzonym w pin-pad moŝe wymagać wprowadzenia numeru PIN. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się równieŝ zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez internet, transakcje zbliŝeniowe i transakcje typu CAT. Transakcja gotówkowa dokonanie przy uŝyciu Karty głównej lub Karty dodatkowej wypłaty gotówki. Transakcja nieautoryzowana transakcja, podczas której, niezaleŝnie od BZ WBK S.A., nie dochodzi do zapytania o autoryzację, pomniejszająca limit kredytowy w terminie późniejszym (off-line). Transakcja no show transakcja związana z nieodwołaniem rezerwacji u T&E Usługodawcy. Nieodwołana rezerwacja powoduje obciąŝenie rachunku kwotą za pierwszą dobę. Transakcja zagraniczna transakcja dokonana w walucie obcej lub w PLN u Akceptanta mającego siedzibę poza granicami Polski. Transakcja zbliŝeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonana przy uŝyciu Karty z anteną zbliŝeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliŝeniowym. Polega na realizacji płatności poprzez zbliŝenie Karty do czytnika zbliŝeniowego i moŝe być Transakcją nieautoryzowaną. Typ Karty kredytowej kaŝda z Kart wymieniona w 1 Regulaminu, posiadająca własną nazwę, która zawiera m. in. wskazanie systemu płatniczego, w ramach którego funkcjonuje (np. odrębnymi typami Kart są Karty: Visa Gold i Visa Gold Akcja Pajacyk ). Umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej/umowa Umowa zawarta między Posiadaczem Karty kredytowej i Bankiem, określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego przez Bank Posiadaczowi limitu kredytowego i z wydanej Karty oraz warunki udostępniania Posiadaczowi i korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej. Zawarcie Umowy jest niezbędnym warunkiem wydania Karty. Umowa o wydanie dodatkowej Karty kredytowej - Umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem i Bankiem, określająca zasady korzystania z dodatkowej Karty kredytowej przez UŜytkownika. Zawarcie tej umowy jest niezbędnym warunkiem wydania Karty dodatkowej. 4

5 Umowa Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24/Umowa BZWBK24 Umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem Karty kredytowej i Bankiem określająca warunki korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24, w tym z przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Usługi dodatkowe usługi przeznaczone dla Posiadaczy i UŜytkowników Kart; są one oferowane standardowo (w cenie Karty) lub opcjonalnie (za dodatkową opłatą). Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej dostęp do Konta Karty kredytowej Posiadacza za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. internetu, telefonu stacjonarnego, SMS, oraz usługi Teledysponent według zawartej umowy usług BZWBK24, świadczone na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej, o ile nie została zawarta wcześniej Umowa BZWBK24. Usługa MoneySend - usługa umoŝliwiająca Posiadaczowi/UŜytkownikowi karty MasterCard przekazanie środków pomiędzy rachunkami, do których wydano karty. ObciąŜenie i uznanie Konta Karty kredytowej realizowane jest w PLN. Dla kart typu MasterCard wydawanych przez BZ WBK moŝliwy jest odbiór środków na Konto Karty kredytowej. Usługa 3D-Secure usługa dodatkowego zabezpieczenia transakcji płatności dokonywanych przy uŝyciu Karty w sklepach internetowych oferujących tego typu usługę poprzez zastosowanie dodatkowej autoryzacji transakcji czyli tzw. bezpieczny protokół, który został przyjęty przez organizacje płatnicze (Visa International, MasterCard International). UŜytkownik Karty/UŜytkownik Karty dodatkowej osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, upowaŝniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz tego Posiadacza operacji przy uŝyciu Karty dodatkowej. Waluta rozliczeniowa waluta stosowana przez Bank zgodnie z regulacjami odpowiednio organizacji Visa lub MasterCard przy rozliczeniach transakcji dokonanych w innej walucie niŝ złoty polski. Warunki ubezpieczenia - szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych BZ WBK S.A. Wniosek/Wniosek o wydanie Karty głównej/karty dodatkowej/o umieszczenie zdjęcia na Karcie pisemny wniosek składany na formularzu bankowym udostępnianym przez Bank m.in. w oddziałach Banku. Wniosek o umieszczenie zdjęcia na Karcie stanowi albo odrębny formularz albo integralną część Wniosku o wydanie Karty. ZłoŜenie w Banku stosownie uzupełnionego, podpisanego Wniosku stanowi niezbędny warunek wydania Karty. Wnioskodawca / Klient osoba fizyczna ubiegającą się o zawarcie z Bankiem Umowy na zasadach określonych w Regulaminie. Verified by Visa przyjęta przez organizację Visa nazwa usługi 3D-Secure. Zablokowanie Karty czynność polegająca na czasowym wstrzymaniu moŝliwości dokonywania transakcji autoryzowanych przy uŝyciu Karty. Zablokowanie Karty głównej skutkuje takŝe czasowym wstrzymaniem moŝliwości dokonywania transakcji przy uŝyciu wszystkich wydanych Kart dodatkowych (z wyłączeniem sytuacji gdy blokada karty głównej dotyczy 3-krotnie niepoprawnie wprowadzonego kodu PIN przez Posiadacza lub zgłoszenia utraty karty głównej przez osobę trzecią) oraz transakcji z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Zablokowanie lub zastrzeŝenie Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej czynność polegająca na uniemoŝliwieniu dostępu do Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 za pośrednictwem wszystkich lub wybranych kanałów elektronicznych. ZastrzeŜenie Karty operacja polegająca na nieodwołalnym uniemoŝliwieniu dokonywania transakcji autoryzowanych przy uŝyciu Karty. ZastrzeŜenie Karty głównej skutkuje takŝe nieodwołalnym uniemoŝliwieniu dokonywania transakcji przy uŝyciu wszystkich wydanych Kart dodatkowych oraz z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Zestawienie operacji Zestawienie transakcji w formie dokumentowej lub Zestawienie transakcji w formie elektronicznej, o których mowa w 6 ust 6 Regulaminu. Zestawienie operacji dla Karty dodatkowej Zestawienie drukowane dla UŜytkownika na wniosek Posiadacza. Zwrot - uznanie rachunku Karty kwotą zwróconą przez akceptanta za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego, np. wskutek zwrotu towaru, który wcześniej został zakupiony przy uŝyciu Karty. 5

6 3 Postanowienia ogólne [Rodzaje transakcji, które mogą być dokonywane przy uŝyciu Kart] 1. Karty kredytowe objęte Regulaminem słuŝą do realizowania transakcji autoryzowanych i nieautoryzowanych: a) bezgotówkowych płatności za towary i usługi, w punktach oznaczonych odpowiednio znakiem Visa lub MasterCard i akceptujących dokonanie płatności Kartą, w kraju i za granicą, w tym dokonywanie płatności drogą pocztową, telefoniczną i przez Internet (tj. bez fizycznego przedstawienia Karty) oraz przelewów z rachunku karty kredytowej w usługach BZWBK24, b) gotówkowych w bankach zrzeszonych w organizacji Visa lub MasterCard, w bankomatach akceptujących Karty odpowiednio Visa lub MasterCard oraz w tych punktach akceptujących Karty płatnicze, które świadczą usługę wypłaty gotówkowej przy uŝyciu terminala elektronicznego POS lub imprintera na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych przez Bank dziennych limitów wypłat. 2. Karty kredytowe nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem określonym w ust. 1, w szczególności do finansowania działalności gospodarczej. 3. Karty kredytowe nie mogą być uŝywane dla celów niezgodnych z prawem, włącznie z zakupem towarów i usług zakazanych prawem w kraju jurysdykcji Posiadacza i UŜytkownika. [Limity kwotowe wypłat gotówkowych] 4. Limity dzienne dla transakcji gotówkowych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Platinum oraz Karty kredytowej Platinum Porsche zł, b) dla Karty kredytowej Gold oraz Karty kredytowej World MasterCard zł, c) dla Karty kredytowej Visa Orange zł, d) dla pozostałych Kart kredytowych zł, nie więcej jednak niŝ kwota dostępnych środków. [Limity ilościowe wypłat gotówkowych] 5. Ilościowe limity dzienne dla transakcji gotówkowych wynoszą: a) dla Karty kredytowej Platinum oraz Karty kredytowej Platinum Porsche 25 wypłat, b) dla pozostałych Kart kredytowych 10 wypłat. [Limity kwotowe transakcji bezgotówkowych] 6. Limity dzienne dla transakcji bezgotówkowych są równe kwocie dostępnych w chwili dokonywania danej transakcji środków (tj. nie więcej niŝ przyznany limit kredytowy, pomniejszony o kwoty dokonanych transakcji oraz preautoryzacji). [Limity ilościowe transakcji bezgotówkowych] 7. Ilościowe limity dzienne dla transakcji bezgotówkowych wynoszą odpowiednio: a) dla Karty kredytowej Platinum, Karty kredytowej Platinum Porsche, Karty kredytowej Gold, oraz Karty kredytowej World MasterCard 30 transakcji, b) dla pozostałych Kart kredytowych 27 transakcji. [Limity dzienne do przelewów elektronicznych] 8. Dzienne limity transakcji elektronicznych są określone w umowie usług BZWBK24 i wynoszą odpowiednio: a) zabezpieczone smskodem/tokenem od 100 zł do zł, b) niezabezpieczone smskodem/tokenem od 50 zł do zł. [Limity kwotowe transakcji zbliŝeniowych] 9. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliŝeniowych przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez organizację Visa oraz MasterCard i wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji. Wysokość tego limitu moŝe być zmieniona. 10. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliŝeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana przez organizację Visa oraz MasterCard i moŝe być róŝna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. Wysokość tego limitu moŝe być zmieniona. 11. Informację o zmianie wysokości limitu moŝna uzyskać w Oddziałach Banku na terenie całego kraju lub w CBTiE. 12. Transakcja zbliŝeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa w ust. 9 i 10, w przypadku kart Visa zostanie zrealizowana jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS z zastrzeŝeniem ust NiezaleŜnie od wysokości kwoty transakcji zbliŝeniowej moŝe zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu elektronicznym POS mimo, iŝ zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliŝeniowej. 6

7 14. Dokonywanie transakcji zbliŝeniowych jest moŝliwe tylko dla Karty, która posiada określoną funkcjonalność umoŝliwiającą dokonywanie takich transakcji potwierdzoną stosownym oznaczeniem karty o brzmieniu paywave dla kart Visa lub PayPass dla kart MasterCard. 15. Karty umoŝliwiające dokonywanie transakcji zbliŝeniowych: a) MasterCard PayPass, MasterCard <30, MasterCard PAYBACK, World MasterCard, b) wydane lub odnowione po dniu 2 października 2011 r. karty MasterCard Silver, MasterCard Gold, Visa Silver i Visa Gold, c) wydawane od dnia 1 czerwca 2012 r. karty Visa Silver Akcja Pajacyk. [Usługi dodatkowe] 16. Posiadanie Karty kredytowej upowaŝnia takŝe do korzystania z: a) dostępu do rachunku Karty za pośrednictwem kanałów elektronicznych, b) ubezpieczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia, c) usługi Spłaty Ratalnej Ratio na warunkach określonych w Regulaminie, d) innych usług dodatkowych. 4 Wydanie Karty [Warunki ubiegania się o Kartę] 1. Warunkiem ubiegania się o Kartę jest: a) wiek minimum 18 lat w przypadku Posiadacza Karty głównej i 13 lat w przypadku UŜytkownika Karty dodatkowej, b) złoŝenie w Placówce Banku stosownie uzupełnionego i podpisanego Wniosku na bankowym formularzu oraz dokumentów, o których mowa w podpunkcie d), c) złoŝenie Wniosku za pośrednictwem Internetu (nie dotyczy kart wymienionych w 1 ust. d) oraz ust. e)) lub telefoniczne w CBTiE oraz następnie tuŝ przed wydaniem Karty złoŝenie w Oddziale stosownie uzupełnionego i podpisanego Wniosku, o którym mowa w podpunkcie b) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie d), d) przedłoŝenie dokumentów wymaganych przez Bank do rozpatrzenia Wniosku pod warunkiem, Ŝe dokumenty te będą zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym oraz będą sporządzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, e) w przypadku Kart MasterCard <30 w momencie składania Wniosku nie ukończony 30 rok Ŝycia osoby, dla której jest wydawana Karta. [Karta w opcji standardowej i Karta ze zdjęciem] 2. Wnioskodawca moŝe ubiegać się o Kartę w opcji standardowej lub w opcji ze zdjęciem i skanowanym podpisem (nie dotyczy kart, o które wnioski są składane w Placówce partnerskiej oraz Kart Visa Platinum, Visa Platinum Porsche, World MasterCard, Visa Classic LSH,Starówka, MasterCard PayPass, MasterCard <30, MasterCard Silver Narciarska oraz MasterCard PAYBACK). Ubiegając się o Kartę w opcji ze zdjęciem i skanowanym wzorem podpisu, naleŝy dołączyć do Wniosku zdjęcie paszportowe lub do dowodu osobistego (w kolorze) opisane numerem PESEL oraz złoŝyć wzór podpisu, który ma być umieszczony na Karcie. 3. Bank moŝe odmówić przygotowania Karty ze zdjęciem, jeŝeli przesłane zdjęcie nie będzie spełniać standardów zdjęcia dowodowego lub paszportowego lub jego jakość nie będzie wystarczająca. Bank wyda wówczas Kartę w opcji bez zdjęcia i podpisu Posiadacza /UŜytkownika. W takiej sytuacji Wnioskodawca moŝe, pod warunkiem złoŝenia Wniosku o umieszczenie zdjęcia na Karcie wraz ze zdjęciem w odpowiednim formacie, otrzymać duplikat Karty w opcji ze skanowanym zdjęciem i podpisem jej Posiadacza/UŜytkownika. Po wydaniu takiego duplikatu zostanie pobrana opłata za umieszczenie na Karcie zdjęcia i podpisu Posiadacza/UŜytkownika zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 4. Bank nie jest zobowiązany do zwrotu zdjęcia. [Odmowa wydania Karty] 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia złoŝonego Wniosku o wydanie Karty Bank zawiadamia Wnioskodawcę o odmowie wydania Karty kredytowej. Bank nie jest zobowiązany do podania powodów odmowy wydania Karty, z wyłączeniem sytuacji, gdy odmowa nastąpiła w związku z uzyskaniem informacji z określonej bazy danych. [Warunki wydania temu samemu Posiadaczowi więcej niŝ jednej Karty] 6. Posiadacz moŝe być Posiadaczem więcej niŝ jednej Karty kredytowej BZ WBK jeŝeli w ocenie Banku Posiadacz dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową. Nie mogą jednak być to Karty tego samego typu. [Sposób doręczenia Karty] 7. W przypadku wniosków składanych w Oddziale Banku, karta zostanie doręczona: a) dla Kart nowych lub Kart z nowym numerem, wymienionych w 1 ust. a) oraz c) listem zwykłym na adres do korespondencji. 7

8 b) dla Kart nowych lub Kart z nowym numerem, wymienionych w 1 ust. b) oraz d) listem poleconym na adres do korespondencji. c) dla nowych Kart lub Kart z nowym numerem, wymienionych w 1 ust. e) przesyłką kurierską na adres do korespondencji. d) W przypadku przyznania limitu kredytowego innego niŝ wnioskowany Karta zostanie dostarczona do Oddziału Banku, gdzie był składany Wniosek o wydanie Karty. 8. W przypadku wniosków składanych telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu, karta zostanie doręczona: a) dla Kart nowych, wymienionych w 1 ust. a) oraz c) listem zwykłym na adres do korespondencji wskazany we wniosku. b) dla Kart nowych, wymienionych w 1 ust. b) oraz d) (dotyczy wyłącznie wniosków składanych telefonicznie). listem poleconym na adres do korespondencji wskazany we wniosku. c) W przypadkach określonych w punktach a) i b) karta zostanie doręczona po wcześniejszym podpisaniu Umowy i Wniosku w oddziale. 9. W przypadku wznowienia, Karta zostanie doręczona: a) listem zwykłym na adres do korespondencji (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. a) do d), b) listem poleconym na adres do korespondencji (dotyczy Kart wymienionych w 1 ust. e), c) w przypadku wznowień Kart dodatkowych Bank moŝe wysyłać te Karty na adres korespondencyjny Posiadacza, który niezwłocznie powiadomi o tym fakcie UŜytkownika. 10. Dla Kart nowych, o które wnioski były składane w Placówce partnerskiej listem poleconym na adres do korespondencji wskazany we wniosku. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wysyłki karty na list zwykły. 11. W przypadku duplikatu Karty zostanie ona wysłana do Oddziału Banku, z wyłączeniem wniosków składanych w Placówce partnerskiej, gdzie duplikat jest wysyłany listem poleconym na adres do korespondencji wskazany we wniosku. 12. Karta wysłana będzie nieaktywna - aktywacja nastąpi poprzez: a) dokonanie przez Posiadacza Karty głównej lub UŜytkownika karty dodatkowej pierwszej transakcji z PINem (wypłata gotówki, płatność za towary/usługi w terminalu zaopatrzonym w pin-pad) lub b) uaktywnienie w bankomacie za pomocą opcji Aktywacja Karty lub c) usługę BZWBK24 internet, wyłącznie dla Posiadacza Karty głównej korzystającego jednocześnie z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Internet, który dokonuje operacji posługując się smskodem lub tokenem. 13. Bank zastrzega sobie prawo przesłania Kart nowych/wznawianych do Oddziałów Banku, jeŝeli zaistnieje taka konieczność, w szczególności konieczność zawarcia Umowy w przypadku udzielenia limitu kredytowego na innych warunkach niŝ wnioskowany, aneksu do Umowy, dostarczenie nowych dokumentów lub jeśli wnioski o wydanie Karty pochodzą ze sprzedaŝy internetowej, telefonicznej lub jakiejkolwiek innej formy sprzedaŝy poza Bankiem. Informacja na temat zmienionego sposobu wysyłki Karty zostanie Klientowi przekazana wraz z Zestawieniem operacji lub osobną korespondencją. [Skutek wydania Karty] 14. Wydanie Karty kredytowej równoznaczne jest z uruchomieniem limitu kredytowego 15. Posiadacz/UŜytkownik obowiązany jest do złoŝenia na Karcie podpisu, zgodnego z podpisem złoŝonym na Umowie. Posiadacz / UŜytkownik obowiązany jest posługiwać się tym wzorem podpisu przy podpisywaniu dokumentu potwierdzenia dokonania operacji przy uŝyciu Karty. [Nieodebranie Karty] 16. Nieodebranie karty przez Posiadacza/UŜytkownika z jakichkolwiek przyczyn niezaleŝnych od Banku, np. z powodu dłuŝszej nieobecności w domu Posiadacza/UŜytkownika, nie stanowi podstawy zwolnienia z uiszczenia opłaty za Kartę. 17. W przypadku nieotrzymania karty wysłanej na adres korespondencyjny Klienta naleŝy skontaktować się telefonicznie z CBTiE i zgłosić nieotrzymanie Karty. JeŜeli Poczta Polska zwróci Kartę do Banku, będzie ona do odbioru w Oddziale Banku, którą wskaŝe pracownik CBTiE. JeŜeli Karta nie zostanie zwrócona do Banku, pracownik CBTiE dokona zastrzeŝenia Karty i Bank wyda wówczas nową Kartę, którą prześle na adres korespondencyjny. 18. W przypadku nieodebrania Karty z Oddziału Banku przez osobę uprawnioną, po upływie 60 dni od dnia podpisania Umowy, złoŝenia wniosku o duplikat, automatycznego wznowienia Karty Bank dokona likwidacji Karty. Uznaje się wówczas, Ŝe Umowa zostaje rozwiązana z upływem tego terminu, z zastrzeŝeniem ust. 19. JeŜeli w tym terminie Posiadacz lub UŜytkownik powiadomi Bank o niemoŝności odebrania Karty, Bank moŝe przechować Kartę a Umowa nie ulega rozwiązaniu. 19. W przypadku nieodebrania Karty wydanej, wznowionej lub duplikatu, w myśl ust. 18 przez uprawnioną osobę w określonym powyŝej terminie, Bank nie dokonuje zwrotu kwoty opłaty za kartę wynikającej z Taryfy. [Karty dodatkowe] 20. Posiadacz moŝe ubiegać się o wydanie Kart dodatkowych dla osób, którym we Wniosku o wydanie dodatkowej Karty kredytowej udzieli zgody na dokonywanie operacji w cięŝar konta Karty kredytowej w 8

9 imieniu i na rzecz Posiadacza z jednoczesnym zrzeczeniem się uprawnienia do odwołania tej zgody do momentu zwrotu do Banku Karty dodatkowej lub poinformowania Banku w sposób niebudzący wątpliwości o odwołaniu powyŝszej zgody. Posiadacz moŝe ubiegać się maksymalnie o trzy Karty dodatkowe dla trzech wybranych osób. 21. Karta dodatkowa wydawana jest UŜytkownikowi po zawarciu Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. [Okres waŝności Karty] 22. Okres waŝności Karty wskazany jest na jej awersie. Okres waŝności wydanych Kart dodatkowych kończy się wraz z upływem okresu waŝności Karty głównej. Karta jest waŝna do upływu ostatniego dnia miesiąca określonego jako koniec okresu waŝności Karty. [Inne] 23. Karta zostanie wydana i doręczona pod niezbędnym warunkiem uprzedniego i pozytywnego: rozpatrzenia przez Bank Wniosku i zawarcia Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. 24. Karta główna oraz Karty dodatkowe stanowią własność Banku i powinny zostać zwrócone na kaŝde jego Ŝądanie. 25. W Placówce partnerskiej Klient nie moŝe ubiegać się o Kartę kredytową Visa Platinum oraz Visa Platinum Porsche. 26. Warunkiem realizacji pozytywnej decyzji kredytowej wydanej dla Wniosku złoŝonego telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu jest przedłoŝenie przez Wnioskującego dokumentów potwierdzających zgodność danych podanych przez Klienta telefonicznie lub we wniosku internetowym. 5 UŜywanie Karty i wykorzystanie limitu kredytowego [Korzystanie z kredytu] 1. Wysokości limitów kredytowych, które mogą być przyznane przez Bank Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem ust. 2, kształtują się następująco: Typ Karty kredytowej Limit minimalny Limit maksymalny Visa Platinum, Visa Platinum Porsche zł zł Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Gold Akcja Pajacyk zł zł Visa Silver, MasterCard Silver, MasterCard Paypass, Visa Silver Akcja Pajacyk, Visa Classic LSH Starówka, AlleKarta kredytowa, Visa Silver KKS Lech, Visa Classic Electronic, zł zł MasterCard Silver Narciarska AlleKarta kredytowa World MasterCard 5000 zł zł Visa Orange, Visa Classic 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet zł zł Mikołaja Kopernika, MasterCard PAYBACK Visa Money, Visa Multikino, Visa LuxMed, Visa Voyage, Visa Newsweek, Visa SGH Absolwent, Visa SGH Student zł zł MasterCard < zł zł 2. Maksymalna wysokość limitów kredytowych przyznanych przez Bank Kredytobiorcy w związku z wydaniem karty WORLD MasterCard, dla Kart wydanych w Placówce Partnerskiej wynosi zł. 3. Limit kredytowy jest przyznawany indywidualnie kaŝdemu Kredytobiorcy na podstawie zweryfikowanych przez Bank danych zawartych we Wniosku, w wysokości uzaleŝnionej od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Limit kredytowy jest wykorzystywany wyłącznie w ramach konta Karty kredytowej przy uŝyciu wszystkich wydanych Kart lub z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. W cięŝar limitu kredytowego wchodzą: a) kwoty z tytułu dokonanych autoryzacji, rozliczonych transakcji autoryzowanych i nieautoryzowanych dokonywanych przy uŝyciu wszystkich wydanych Kart Posiadaczowi i UŜytkownikom, b) kwoty z tytułu transakcji dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, c) kwoty wszelkich opłat i prowizji związanych z: wydaniem i uŝywaniem wszystkich Kart wydanych Posiadaczowi i UŜytkownikom, z udostępnieniem i korzystaniem z przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej, z udostępnieniem i korzystaniem z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 dla Karty kredytowej oraz z usług dodatkowych, sporządzaniem róŝnego rodzaju zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na Ŝyczenie klienta, przekroczeniem przyznanego limitu kredytowego oraz inne wskazane w Taryfie Opłat i Prowizji, d) kwoty z tytułu odsetek umownych naliczanych od kwot dokonanych transakcji przy uŝyciu wszystkich Kart wydanych Posiadaczowi i UŜytkownikom oraz z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. 9

10 Wskazane w podpunktach a) do d) naleŝności stanowią podlegające spłacie zadłuŝenie Posiadacza wobec Banku i zmniejszają wysokość dostępnego limitu kredytu do wykorzystania. 4. Posiadacz, jak i UŜytkownicy wszystkich Kart dodatkowych dokonują transakcji w cięŝar jednego limitu kredytowego przyznanego Kredytobiorcy. 5. Posiadacz oraz UŜytkownicy Kart dodatkowych dokonując transakcji, zobowiązani są nie przekraczać kwoty przyznanego przez Bank limitu kredytowego. Posiadacz Karty głównej ponosi pełną odpowiedzialność za przekroczenie limitu kredytowego. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego skutkuje obciąŝeniem konta Karty kredytowej opłatą za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. Przekroczenie limitu kredytowego moŝe skutkować zablokowaniem lub zastrzeŝeniem Kart przez Bank a takŝe wszczęciem postępowania windykacyjnego wobec Kredytobiorcy w celu zaspokojenia wierzytelności Banku. 6. KaŜdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji moŝe zmniejszyć dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku, na następujący okres czasu: a) Transakcje w bankomatach (wszystkie karty) w przypadku transakcji wykonanych w bankomatach do 10 dni kalendarzowych, b) Pozostałe transakcje - karty Visa: w przypadku Kart embosowanych Visa do 30 dni kalendarzowych, w przypadku Kart elektronicznych (płaskich) VISA Classic Electronic - do 6 dni kalendarzowych. c) Pozostałe transakcje - karty MasterCard: w przypadku transakcji bezstykowych przy uŝyciu kart MasterCard PayPass u usługodawców typu komunikacja miejska oraz linie autobusowe - do 14 dni kalendarzowych, w przypadku kart embosowanych MasterCard - do 30 dni kalendarzowych, w tym transakcje bezstykowe niewymienione wyŝej. 7. Zwolnienie blokady przed rozliczeniem transakcji moŝe zwiększyć dostępne środki, jednak Posiadacz zobowiązany jest do utrzymywania salda Konta Karty kredytowej w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy uŝyciu wszystkich Kart wydanych do rachunku, a takŝe pokrycie wszelkich opłat i prowizji naleŝnych Bankowi w związku z ich uŝywaniem. 8. Kwoty nieautoryzowanych transakcji umniejszają dostępny limit w dniu rozliczenia transakcji, bez wcześniejszej blokady środków. 9. ObciąŜenie rachunku karty z tytułu dokonanych transakcji przy uŝyciu Karty następuje najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu rozliczenia transakcji. 10. Księgowanie zwrotu dokonanego na Rachunek karty kredytowej następuje najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu rozliczenia zwrotu. 11. W sytuacji, gdy Agent rozliczeniowy wykona Zwrot na Konto Karty kredytowej, a Umowa o Kartę przestała wcześniej obowiązywać z jakichkolwiek przyczyn i Konto Karty kredytowej zostało juŝ zamknięte, kwota Zwrotu zostanie zaksięgowana na koncie przejściowym Banku celem umoŝliwienia jej wypłaty Posiadaczowi. W przypadku, gdy Posiadacz Karty jest jednocześnie jedynym posiadaczem Konta osobistego kwota Zwrotu zostanie przelana na to konto, w pozostałych przypadkach Posiadacz jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na który Bank przekaŝe kwotę Zwrotu. 12. W przypadku wykonania uznania warunkowego Bank zastrzega sobie moŝliwość zmniejszenia przyznanego limitu kredytowego, w kwocie wcześniej wykonanego uznania warunkowego. 13. Bank zastrzega sobie prawo do nałoŝenia limitów kwotowych oraz ilościowych dla autoryzowanych transakcji ze względów bezpieczeństwa. Limity te będą skutkowały koniecznością skontaktowania się z Bankiem w celu uzyskania autoryzacji na przeprowadzenie transakcji. 14. Posiadacz / UŜytkownik Karty MasterCard ma moŝliwość odbioru środków za pośrednictwem Usługi MoneySend. [Zmiana wysokości limitu kredytowego] 15. Zwiększenie limitu kredytowego moŝe nastąpić, w zaleŝności od decyzji Banku, po zawarciu aneksu do Umowy. Bank moŝe zaŝądać od Posiadacza złoŝenia stosownego wniosku lub przedłoŝenia Bankowi określonych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej. 16. Zwiększenie limitu kredytowego moŝe powodować konieczność podpisania przez Posiadacza stosownie zmienionego oświadczenia o poddaniu się egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego. 17. W przypadku stwierdzenia przez Bank obniŝenia zdolności kredytowej Posiadacza Bank ustala na nowo wysokość przyznanego limitu kredytowego. W przypadku konieczności obniŝenia przyznanego limitu kredytowego, Bank informuje o tym Posiadacza, proponując zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Konsekwencją braku akceptacji przez Posiadacza obniŝenia limitu kredytowego jest wypowiedzenie Umowy przez Bank z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 18. Obowiązujący limit kredytowy jest zawsze podawany w polu: Limit kredytu na miesięcznym Zestawieniu operacji. [Duplikaty] 19. W przypadku niemoŝności posługiwania się Kartą (fizyczne uszkodzenie Karty lub całkowite zniszczenie Karty) Posiadacz moŝe wystąpić o wydanie duplikatu Karty, tzn. Karty o takim samym numerze i terminie waŝności jak Karta uszkodzona. Wydanie duplikatu Karty moŝliwe jest po uprzednim zwrocie Karty uszkodzonej do Placówki Banku lub po złoŝeniu pisemnego oświadczenia o całkowitym zniszczeniu Karty. Wniosek o wydanie duplikatu Karty moŝna równieŝ złoŝyć telefonicznie w CBTiE. Dla duplikatu Karty nie 10

11 wydaje się nowego numeru PIN do takiej Karty przypisany jest numer PIN Karty poprzedniej. Wydanie duplikatu Karty jest moŝliwe równieŝ w sytuacji opisanej w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Wydanie duplikatu Karty nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. 20. Przy wydawaniu duplikatu Karty moŝe nastąpić zmiana opcji Karty tj. umieszczenie bądź rezygnacja z umieszczenia zdjęcia z zastrzeŝeniem 4 pkt. 2. W celu umieszczenia zdjęcia i skanowanego wzoru podpisu naleŝy złoŝyć odpowiednio wypełniony formularz Wniosku o umieszczenie zdjęcia na Karcie oraz dołączyć zdjęcie paszportowe lub do dowodu osobistego (w kolorze), opisane numerem PESEL i złoŝyć wzór podpisu, który ma zostać umieszczony na Karcie. W przypadku chęci rezygnacji z umieszczania na Karcie zdjęcia i wzoru podpisu naleŝy pisemnie zgłosić ten fakt w Oddziale Banku, lub telefonicznie w CBTiE. 21. JeŜeli przy wnioskowaniu o wydanie duplikatu Karty Posiadacz nie złoŝy Wniosku o zmianę opcji Karty (ze standardowej na Kartę ze zdjęciem lub odwrotnie), duplikat zostanie wydany w takiej opcji, w jakiej była wydana pierwotna Karta. [Zmiana typu Karty w okresie obowiązywania Umowy ] 22. Klient ma prawo, złoŝyć pisemny wniosek do Banku o zamianę produktu (jednego typu Karty kredytowej na inny) w trakcie trwania okresu waŝności pierwotnie wydanej Karty. JeŜeli Bank rozpatrzy Wniosek pozytywnie i zostanie wydana Posiadaczowi Karta innego typu, saldo zadłuŝenia istniejącego na koncie Karty zostanie przeniesione na konto nowowydanej Karty. 23. Zmiana typu Karty głównej jest jednoznaczna ze zmianą wszystkich wydanych do Karty głównej Kart dodatkowych. Wydanie Kart nowego typu powoduje obciąŝenie konta Karty głównej opłatami za wymianę Kart zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. Wydanie nowego zmienionego typu Karty nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej w związku z tym, Ŝe warunki uŝywania Karty oraz jej termin waŝności nie ulegają zmianie. 24. Zamiana typu Karty moŝe zostać dokonana w Oddziale Banku. [Zasady uŝywania Karty] 25. Korzystać z Karty moŝe wyłącznie osoba, której imię i nazwisko umieszczone jest na awersie Karty na podstawie danych wpisanych we Wniosku. 26. Zarówno Posiadacz, jak i UŜytkownik Karty zobowiązany jest do: a) uŝywania Karty tylko w okresie obowiązywania Umowy, b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (DZ. U. 2002, Nr 169, poz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy - Prawo dewizowe (Dz. U.2002, Nr 141, poz z późniejszymi zmianami), c) właściwego zabezpieczenia Karty przed zagubieniem, kradzieŝą czy zniszczeniem, naleŝy chronić Kartę przed stopieniem, złamaniem lub zgięciem, nie naleŝy umieszczać Karty w pobliŝu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne mogące spowodować rozmagnesowanie Karty, d) utrzymania w tajemnicy numeru PIN, e) utrzymania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim uŝywanych w usłudze 3D-Secure tokena lub telefonu komórkowego (na który na Ŝądanie Posiadacza Karty przesyłany jest smskod), f) nie ujawniania danych umieszczonych na Karcie w celach innych niŝ dokonanie transakcji lub zgłoszenie utraty Karty, g) przestrzegania zapisów zawartych w Umowie/Umowie o wydanie dodatkowej Karty kredytowej oraz Regulaminie, h) nie udostępniania Karty oraz Kodu Identyfikacyjnego osobom trzecim, i) nie przechowywania Karty razem z numerem PIN, j) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty Karty lub zniszczeniu Karty, k) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty lub wejściu w posiadanie osób trzecich Kodu Identyfikacyjnego, l) bieŝącego monitorowania obciąŝeń rachunku w zakresie dokonanych transakcji kartowych i natychmiastowego zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości, m) zniszczenia z chwilą zastrzeŝenia karty wszystkich nośników, na których PIN został zapisany. n) przechowywania i ochrony z zachowaniem naleŝytej staranności Karty i Kodu identyfikacyjnego oraz uŝywanych w usłudze 3d-Secure tokena i telefonu komórkowego (na który na Ŝądanie Posiadacza Karty przesyłany jest smskod), 27. Podczas dokonywania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych Posiadacz/ UŜytkownik okazuje Kartę i podpisuje wydruk z terminala elektronicznego POS (ewentualnie wprowadza numer PIN jeśli terminal wyposaŝony jest w PIN-pad) lub okazuje Kartę i podpisuje rachunek z ręcznego powielacza (tzw. imprintera) identycznie jak na rewersie Karty (nie dotyczy wybranych transakcji typu CAT i PayPas poniŝej 50 PLN). Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane tylko w oparciu o podpis złoŝony na Karcie. 28. Przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowych przy uŝyciu Karty na prośbę obsługi punktu handlowousługowego Posiadacz/UŜytkownik Karty powinien okazać dokument toŝsamości oraz wyrazić zgodę na spisanie cech dowodu toŝsamości w celu potwierdzenia faktu dokonania transakcji. 29. Przy transakcji dokonywanej przy uŝyciu Karty, ale bez fizycznego jej przedstawienia: telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez Internet Posiadacz/UŜytkownik karty, w zaleŝności od wymagań usługodawcy, moŝe zostać poproszony o podanie numeru Karty, daty waŝności oraz nazwiska Posiadacza/UŜytkownika, a przy transakcjach internetowych dodatkowo CVV2. W przypadku udostępnienia usługi 3D-Secure równieŝ 11

12 numeru NIK oraz PIN do usługi BZWBK24, kodu sms lub numeru z tokena. Przy dokonywaniu tego typu transakcji nie naleŝy nigdy podawać numeru PIN do karty. 30. Posiadacz/UŜytkownik dokonując transakcji o których mowa w ust. 29 powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa. W szczególności nie powinien ujawniać numeru Karty i daty jej waŝności jeśli nie ma pewności, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane lub jeśli istnieje moŝliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione. 31. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciąŝających rachunek karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.), Posiadacz karty zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni przed datą rezygnacji z Karty. 32. Nie ma moŝliwości wykonania przelewu z Konta karty kredytowej w celu uznania rachunku innej karty kredytowej w BZ WBK S.A. oraz dokonania zasileń telefonu pre-paid, zleceń stałych, przelewów walutowych, zakładania lokat, operacji związanych z funduszami inwestycyjnymi Arka. [Usługa 3D-Secure] 33. Podczas dokonywania transakcji na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty, Posiadacz Karty kredytowej ma moŝliwość przeprowadzenia dodatkowej autoryzacji transakcji poprzez usługę 3D-Secure z wykorzystaniem tokena lub smskodu udostępnionego w ramach Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet. Posiadacz Karty moŝe dokonać aktywacji usługi 3D-Secure poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Usługach Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet jak równieŝ podczas dokonywania zakupów w sklepach internetowych, które mają wdroŝoną usługę 3D-Secure. Aktywacja usługi 3D-Secure dokonywana jest tylko raz. 34. Korzystanie z usługi 3D-Secure oraz jej aktywacja są dostępne tylko dla Posiadaczy Kart korzystających, z Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet, którzy przy dokonywaniu przelewów posługują się tokenem lub smskodem. 35. Korzystanie z usługi 3D-Secure oraz jej aktywacja nie są dostępne dla UŜytkowników dodatkowych kart kredytowych wydanych do rachunku karty kredytowej głównej. 36. Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu zakupu w Internecie jest jej dostępność w danym sklepie internetowym. W sklepach internetowych, które mają wdroŝoną usługę 3D-Secure Posiadacz dokonujący transakcji internetowych zostanie poproszony o dodatkową weryfikację transakcji. W przypadku, gdy Posiadacz nie zarejestruje się w usłudze 3D-Secure transakcje dokonywane przy uŝyciu Kart kredytowych BZ WBK będą przebiegać na dotychczasowych zasadach. [Skutki zwrotu Bankowi Karty głównej lub Kart dodatkowych] 37. Posiadacz, jak i UŜytkownik Karty dodatkowej ma prawo do zwrotu Bankowi wydanej Karty. Zwrot Karty głównej równoznaczny jest z wypowiedzeniem Umowy przez Posiadacza oraz skutkuje rozwiązaniem Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. W takim przypadku Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu równieŝ wszystkich Kart dodatkowych oraz do spłaty salda zadłuŝenia i uiszczenia wszelkich naleŝnych Bankowi opłat i prowizji w terminie przewidzianym w Umowie oraz Regulaminie. 38. W przypadku zwrotu Kart do Banku Posiadacz zobowiązany jest do złoŝenia jednego z następujących dokumentów: odstąpienia od Umowy, w terminach i na zasadach określonych w Umowie (wzór odstąpienia jest doręczany Posiadaczowi wraz z Umową) albo rezygnacji z uŝywania Karty i wypowiedzenia Umowy / Umowy o kartę dodatkową (formularz dostępny w Oddziałach Banku). 39. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne równieŝ wobec Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. 40. Zwrot Bankowi wyłącznie Kart dodatkowych lub jednej z nich nie stanowi wypowiedzenia zawartej Umowy, skutkuje wyłącznie rozwiązaniem Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. [Wygaśnięcie prawa do uŝywania Karty] 41. Prawo do uŝywania Karty wygasa w momencie: a) upływu okresu waŝności Karty, b) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty, c) wymiany Karty na nową, d) złoŝenia dyspozycji zamknięcia konta, e) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej z jakichkolwiek przyczyn, f) odstąpienia od Umowy, g) wygaśnięcia zgody udzielonej UŜytkownikowi przez Posiadacza, o której mowa w 4 ust. 20, h) zastrzeŝenia/zablokowania Karty, i) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza, j) utraty zdolności do czynności prawnych przez UŜytkownika Karty, k) śmierci Posiadacza lub UŜytkownika Karty. 6 Informacje o transakcjach i reklamacje [Waluta rozliczeniowa] 1. Operacje dokonane przy uŝyciu Kart realizowane są w walucie kraju, w którym zostały dokonane. Transakcje internetowe dokonywane u Akceptantów mających siedzibę poza granicami Polski są traktowane jak transakcje zagraniczne, niezaleŝnie od wybranej waluty transakcji. W kraju, gdzie dopuszczona jest usługa 12

13 wyboru waluty transakcji, Posiadacz/UŜytkownik moŝe zostać poproszony o podanie z dostępnej listy walut, waluty, w której Ŝyczy sobie, aby transakcja została zrealizowana. 2. JeŜeli Posiadacz/UŜytkownik karty dokona zakupu towaru/usługi w walucie obcej, a następnie zwróci towar/usługę, Posiadacz /UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe z tego tytułu róŝnice kursowe. 3. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane przy uŝyciu Kart poza granicami Polski przeliczane są na Euro (EUR), według kursu obowiązującego w systemie odpowiednio Visa/MasterCard w dniu rozliczenia transakcji. W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych Kartami systemu Visa w walucie innej niŝ EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 4. Kwoty operacji realizowanych przy uŝyciu Kart wyraŝone w walucie obcej, zgodnie z ust. 2 przeliczane są na złote polskie po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. ObciąŜenie konta z tytułu zrealizowanych transakcji jest dokonywane w złotych polskich i rozliczane przez Bank w dniu otrzymania dokumentów transakcji. W tym samym dniu konto Karty zostaje obciąŝone kwotami naleŝnych Bankowi opłat lub prowizji. [Informacja o stanie Konta i transakcjach w Bankomatach BZWBK24] 5. Posiadacz / UŜytkownik Karty moŝe sprawdzić w bankomatach sieci BZWBK24 dostępne środki na rachunku Karty oraz listę ostatnich 10 transakcji dokonanych Kartą. [Zestawienia operacji] 6. Zestawienia operacji obejmują Zestawienia operacji w formie dokumentowej (papierowej) lub Zestawienia operacji w formie elektronicznej otrzymywane przez Posiadacza w cyklach miesięcznych. Zestawienia transakcji w formie dokumentowej przesyłane są listem zwykłym w cyklu miesięcznym na adres, wskazany jako adres do korespondencji. Zestawienie jest generowane po zakończeniu cyklu rozliczeniowego tego samego dnia kaŝdego miesiąca wyznaczonego przy generowaniu pierwszego Zestawienia operacji i udostępniane w ciągu 10 dni. Zestawienie operacji w formie elektronicznej jest udostępniane w internecie, Posiadaczowi korzystającemu z usług BZWBK24 Internet. Zestawienie operacji w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej określa saldo zadłuŝenia Posiadacza z tytułu transakcji dokonanych przy uŝyciu Karty głównej i dodatkowych oraz transakcji dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej wraz z naleŝnymi odsetkami naliczonymi od kwoty wykorzystanego kredytu, prowizjami i opłatami, wskazuje równieŝ wysokość Minimalnej kwoty do zapłaty, oraz termin dokonania bieŝącej spłaty i numer Konta Karty. 7. Posiadacz moŝe zrezygnować z otrzymywania Zestawień operacji w formie dokumentowej: a) w dowolnej placówce Banku prowadzącej rachunek bankowy, b) telefonicznie w CBTiE lub c) w Internecie poprzez usługę BZWBK24 Internet, pod warunkiem, iŝ Posiadacz posiada dostęp do usług BZWBK24 przez kanał Internet 8. W przypadku rezygnacji z papierowego zestawienia operacji Posiadacz korzystający z usługi BZWBK24 moŝe aktywować Bezpłatny Pakiet Informacyjny polegający na przesyłaniu wiadomości w formie sms lub e- mail. Zdarzenia wchodzące w Bezpłatny Pakiet Informacyjny: - wygenerowanie zestawienia operacji, - nadchodzący termin spłaty naleŝności, - brak spłaty naleŝności w terminie. 9. Zestawienie określa: a) zestawienie transakcji dokonanych przy uŝyciu Karty głównej i dodatkowych oraz dokonanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego w danym okresie rozliczeniowym; b) wysokość naleŝnych odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanego kredytu; c) kwoty naleŝnych Bankowi prowizji i opłat; d) saldo zadłuŝenia; e) wysokość Minimalnej kwoty do zapłaty, wskazanej procentowo w Umowie, jednak nie mniejszej niŝ 50 zł, którą Posiadacz zobowiązany jest spłacić we wskazanym w zestawieniu terminie płatności, o którym mowa w 7 ust. 14 ); f) wysokość bieŝącej raty spłaty Ratalnej Ratio jeśli Posiadacz korzysta z tej usługi ; g) termin dokonania spłaty kwoty w wysokości nie mniejszej niŝ Minimalna kwota do zapłaty (zwany dalej Dniem Spłaty ); h) numer rachunku Karty. 10. Zestawienie operacji obejmuje transakcje dokonane w danym cyklu rozliczeniowym, tj. przekazane do rozliczenia w okresie od dnia sporządzenia poprzedniego Zestawienia operacji do dnia sporządzenia bieŝącego Zestawienia operacji, oraz obejmuje spłaty powstałego zadłuŝenia dokonane na rachunek Karty w danym cyklu rozliczeniowym. Zestawienie jest generowane po zakończeniu cyklu rozliczeniowego tego samego dnia kaŝdego miesiąca wyznaczonego przy generowaniu pierwszego Zestawienia operacji i udostępniane w ciągu 10 dni. Na bieŝącym Zestawieniu operacji znajduje się suma odsetek, w skład której wchodzą: a) odsetki od wszystkich dokonanych przy uŝyciu Kart transakcji gotówkowych (od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty powstałego w jej wyniku zadłuŝenia); b) odsetki od transakcji bezgotówkowych w tym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego dokonanych przy uŝyciu Kart w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata 13

14 zadłuŝenia wskazanego w poprzednim Zestawieniu operacji. Dokonanie całkowitej spłaty zadłuŝenia powoduje zaprzestanie naliczania tych odsetek przez Bank. 11. Odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym zostaną wykazane dopiero w następnym Zestawieniu operacji, o ile nie zostanie spłacona kwota zadłuŝenia całkowitego wykazanego na poprzednim Zestawieniu, co oznacza, Ŝe warunkiem nie naliczenia odsetek od transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu Karty jest spłata całej kwoty zadłuŝenia wykazanej w Zestawieniu do dnia wskazanego jako termin dokonania bieŝącej spłaty. 12. Za datę dokonania spłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Karty. 13. Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w przypadku nieotrzymania w terminie Zestawienia operacji. 14. Nieotrzymanie Zestawienia operacji oraz inne okoliczności, np. pobyt poza miejscem zamieszkania (w tym poza granicami kraju), nie zwalnia Posiadacza z obowiązku dokonania w odpowiednim terminie, tj. do Dnia Spłaty włącznie - zapłaty Bankowi Minimalnej kwoty do zapłaty. [Niezgodność salda, reklamacje] 15. Posiadacz i UŜytkownik ma prawo do reklamacji transakcji dokonanych przy uŝyciu Karty budzących wątpliwość lub związanych z funkcjonowaniem karty. 16. ZłoŜona reklamacja powinna spełniać wszystkie wymogi formalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Do reklamacji powinny być dołączone stosowne dokumenty w postaci kopii ewentualnych rachunków, potwierdzeń generowanych przez bankomat lub innego rodzaju dokumenty związane z transakcją i wykazujące zasadność reklamacji, w szczególności: przy anulowaniu transakcji w punkcie usługowo-handlowym, Posiadacz/UŜytkownik Karty zobowiązany jest do dopilnowania, aby Akceptant po zaakceptowaniu płatności Kartą, wykonał operację korygującą i wydał stosowny dokument potwierdzający wykonany zwrot kwoty transakcji; w przypadku transakcji internetowych, dotyczących rezerwacji lub transakcji pocztowych/ telefonicznych, Posiadacz/UŜytkownik Karty zobowiązany jest posiadać kod rezerwacji, a w przypadku anulowania - kod anulowania rezerwacji; przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciąŝających rachunek karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Posiadacz karty powinien dostarczyć potwierdzenie anulowania pozwolenia na okresowe obciąŝanie rachunku; w przypadku wystąpienia trudności podczas zapłaty Kartą Posiadacz/UŜytkownik zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego fakt, Ŝe naleŝność została uregulowana w inny sposób; Posiadacz/UŜytkownik Karty zobowiązany jest do posiadania paragonów potwierdzających transakcje nieudane, odrzucone itp.; w przypadku reklamacji transakcji dokonanych przy uŝyciu Karty zastrzeŝonej lub przez osoby nieuprawnione (np. kradzieŝ, zgubienie karty) wskazane jest złoŝenie doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania, załączenie do reklamacji stosownego pisemnego oświadczenia (dot. okoliczności utraty lub nieuprawnionego uŝycia Karty, itp.) i wydanego przez policję dokumentu potwierdzającego zgłoszenie zdarzenia; w przypadku składania reklamacji za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa 17. Posiadacz jest obowiązany zgłosić Bankowi niezgodności w zestawieniu operacji - dotyczące w szczególności kwestionowanych operacji lub błędu albo innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia operacji bądź w terminie 14 dni od dnia powzięcia w inny sposób informacji o kwestionowanych operacjach. 18. NiezaleŜnie od złoŝonej reklamacji spłata zadłuŝenia musi być zgodna z kwotą oraz datą wymagalności wykazaną w Zestawieniu operacji. Ewentualne korekty dokonywane przez Bank są widoczne na kolejnym Zestawieniu transakcji dla karty. 19. Posiadacz moŝe złoŝyć reklamację ustnie w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku oraz wskazane są na stronie internetowej Banku Reklamacje wymagające złoŝenia dokumentów, lub jeśli taki wymóg wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, osobiście w dowolnej Placówce Banku lub listownie. 20. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego Bank moŝe zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie dokumentów reklamacyjnych zebranych w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji. 21. W przypadku złoŝenia reklamacji transakcji dokonanej w bankomatach naleŝących do sieci BZ WBK S.A. oraz w terminalach i imprinterach, którą rozliczył Bank - BZ WBK S.A. rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złoŝenia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Bank uznaje konto Posiadacza odpowiednią kwotą. 22. W przypadku złoŝenia reklamacji transakcji dokonanych w bankomatach nie naleŝących do sieci BZ WBK S.A. oraz transakcji dokonanych przy uŝyciu terminali i imprinterów nie rozliczanych przez Bank BZ WBK S.A. - Bank rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania odpowiedzi lub stosownych dokumentów od agenta rozliczeniowego lub innego uprawnionego samoistnego posiadacza urządzenia, w którym została dokonana transakcja oraz w uzasadnionych przypadkach uzna warunkowo konto Posiadacza reklamowaną kwotą na czas trwania postępowania reklamacyjnego. 14

15 23. Bank rozpatrzy pozostałe (niewymienione w ust. 21 i 22) reklamacje dotyczące uŝywania Kart niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złoŝenia reklamacji. 24. W uzasadnionych przypadkach Bank wykonuje uznanie warunkowe konta Posiadacza na czas rozpatrywania reklamacji, a w sytuacji negatywnego zakończenia reklamacji albo zwrotu dokonanego przez usługodawcę, Bank ponownie obciąŝy rachunek kwotą dokonanego wcześniej uznania warunkowego. 25. Reklamacja, o której mowa w ust. 22, przekazywana jest do rozpatrzenia za pośrednictwem organizacji Visa lub MasterCard do agenta rozliczeniowego bądź innego uprawnionego samoistnego posiadacza urządzenia, w którym została dokonana transakcja. Po analizie dokumentów dostarczonych przez ww. podmiot Bank: a) potwierdzi zasadność reklamacji, to w sytuacji jeśli Bank uznał konto Posiadacza odpowiednią kwotą transakcji - Bank w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów poinformuje Posiadacza o pozytywnym zakończeniu reklamacji; b) potwierdzi zasadność reklamacji, w sytuacji jeśli Bank nie uznał konta Posiadacza odpowiednią kwotą w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów poinformuje Posiadacza o pozytywnym zakończeniu reklamacji oraz uzna konto Posiadacza; c) potwierdzi, Ŝe reklamacja jest niezasadna, w sytuacji jeśli Bank uznał konto Posiadacza odpowiednią kwotą w terminie 5 dni roboczych obciąŝa konto Posiadacza kwotą dokonanego wcześniej uznania oraz poinformuje Posiadacza o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji; d) potwierdzi, Ŝe reklamacja jest niezasadna, w sytuacji jeśli Bank nie uznał konta Posiadacza odpowiednią kwotą w terminie 5 dni roboczych informuje Posiadacza o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. 26. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej. 27. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 28. Posiadacz moŝe zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów. 29. Spory pomiędzy Posiadaczem a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyŝsza niŝ 8000 zł. 7 Rozliczenia transakcji [Spłata zadłuŝenia] 1. Zobowiązania wobec Banku powstałe w wyniku uŝywania Karty kredytowej oraz wykorzystywania przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej mogą być regulowane w formie: a) przelewu dokonanego przez UŜytkownika Karty głównej w bankomacie sieci BZWBK24 przy uŝyciu dowolnej Karty elektronicznej wydanej Posiadaczowi przez Bank albo przy uŝyciu tłoczonej Karty debetowej Visa Classic BZ WBK. W celu uznania Konta Karty kredytowej w dniu wykonania przelewu spłata powinna być wykonana najpóźniej do godziny dnia roboczego (od poniedziałku do piątku); b) przelewu / przekazu bankowego dokonanego w Oddziale BZ WBK S.A. lub w Placówce partnerskiej (Konto Karty kredytowej zostanie uznane w dniu wykonania wpłaty, jeŝeli wpłata ta zostanie wykonana najpóźniej do godziny 15:00 ); c) wpłat gotówkowych dokonanych na rzecz BZ WBK S.A. w Oddziale Banku lub w Placówce partnerskiej (Konto Karty kredytowej zostanie uznane w dniu wykonania wpłaty, jeŝeli wpłata ta zostanie wykonana najpóźniej do godziny 15.00); d) przelewu / przekazu, wpłat gotówkowych dokonanych na rzecz BZ WBK S.A. w oddziale innego banku, jednostce pocztowej, lub innej instytucji przyjmującej wpłaty gotówkowe (w tym przypadku naleŝy uwzględnić fakt, iŝ konto Karty kredytowej zostanie uznane dopiero po przekazaniu środków z tytułu przelewu / przekazu czy wpłaty gotówkowej do BZ WBK S.A.); e) automatycznej spłaty zadłuŝenia, o którym mowa w ust. 4; f) elektronicznego przelewu za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz usługi Teledysponent. W celu uznania Konta Karty kredytowej w dniu wykonania przelewu spłata powinna być wykonana najpóźniej do godziny dnia roboczego (od poniedziałku do piątku). 2. W kaŝdym z wyŝej wymienionych przypadków (z wyłączeniem sytuacji wskazanej w ust. 1.a) wymagane jest podanie numeru konta Karty kredytowej, za pośrednictwem którego dokonywana jest spłata powstałych naleŝności ujętych w kaŝdym Zestawieniu operacji przesyłanym Posiadaczowi. 3. Po dokonaniu spłaty zadłuŝenia na Koncie karty zostaje zwiększona kwota Dostępnych środków. [Automatyczna spłata zadłuŝenia] 4. W sytuacji, gdy Posiadacz posiada konto osobiste w BZ WBK S.A. lub innym banku, który przeprowadza rozliczenia w trybie polecenia zapłaty, moŝe skorzystać z jednej z dwóch wskazanych poniŝej usług automatycznej spłaty zadłuŝenia na koncie Karty kredytowej, z zastrzeŝeniem postanowień ust.5 i 6: a) spłaty minimalnej kwoty do zapłaty (polecenie zapłaty); b) spłaty całości zadłuŝenia na rachunku Karty kredytowej (polecenie zapłaty bądź więcej niŝ jedno polecenie zapłaty jeśli kwota zadłuŝenia jest wyŝsza niŝ równowartość 1000 euro ustalona wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie). 5. Posiadacz Karty kredytowej, który skorzystał z jednej z form automatycznej spłaty zadłuŝenia, wskazanych w ust. 4, jest zobowiązany do zapewnienia na wskazanym do rozliczeń koncie osobistym odpowiedniej 15

16 kwoty środków (umoŝliwiającej dokonanie spłaty całości bieŝącego zadłuŝenia albo Minimalnej kwoty do zapłaty) w dniu wskazanym w Zestawieniu operacji jako Dzień spłaty, nie później niŝ do godz Mechanizm funkcjonowania usługi automatycznej spłaty zadłuŝenia w przypadku spłaty minimalnej kwoty zadłuŝenia jest następujący: a) w dniu spłaty o godzinie 8:00 Bank wykonuje zapytanie o stan środków finansowych Posiadacza widniejących na koncie osobistym wskazanym do obciąŝeń, b) w przypadku Posiadaczy konta osobistego w BZ WBK S.A. Bank ponawia zapytanie o stan wyŝej wymienionych środków finansowych Posiadacza w dniu spłaty o godzinie 16:30 oraz o godzinie 8:00 kolejnego dnia roboczego. 7. Mechanizm funkcjonowania usługi automatycznej spłaty zadłuŝenia w przypadku spłaty całości zadłuŝenia jest następujący: a) w dniu spłaty o godzinie 8:00 Bank wykonuje zapytanie o stan środków finansowych Posiadacza widniejących na koncie osobistym wskazanym do obciąŝeń, b) w przypadku Posiadaczy konta osobistego w BZ WBK S.A. Bank ponawia zapytanie o stan wyŝej wymienionych środków finansowych Posiadacza w dniu spłaty o godzinie 16:30 oraz w opcji 5% o godzinie 8:00 kolejnego dnia roboczego. 8. W przypadku, gdy Posiadacz wybrał usługę wskazaną w ust. 4 pkt. b) i całkowita kwota zadłuŝenia jest wyŝsza niŝ równowartość 1000 euro, Bank złoŝy odpowiednią ilość poleceń zapłaty w kwotach nie przekraczających równowartości 1000 euro. Zaznaczyć naleŝy, iŝ wykonywanie tych poleceń nastąpi zgodnie z kolejnością w jakiej spłyną one do banku prowadzącego rachunek - jeŝeli więc Posiadacz nie zapewni Środków na spłatę całkowitej kwoty zadłuŝenia, zostanie zaksięgowane tyle poleceń, na ile będzie pokrycie na koncie (w losowej kolejności - tzn. moŝe mieć miejsce przypadek, gdzie zadłuŝenie wynosi 2002 euro, na koncie jest pokrycie na 2000 euro i losowo zostanie zaksięgowane jedno polecenie na 1000 euro, drugie na 2 euro i nie zostanie zaksięgowane polecenie na 1000 euro poniewaŝ na koncie nie będzie odpowiednich Środków). Ww. zasada nie dotyczy klientów Banku dokonujących spłat naleŝności za pośrednictwem konta osobistego prowadzonego w Banku BZ WBK S.A. 9. Posiadacz jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie dokumentów, które są podstawą Świadczenia przez Bank usług, o których mowa w ust. 4. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych (w tym w szczególności błędnego numeru rachunku, w cięŝar którego ma być dokonywana spłata zadłuŝenia), skutkuje niemoŝnością świadczenia ww. usług przez Bank. 10. Automatyczna spłata Minimalnej kwoty do zapłaty nastąpi pod warunkiem, Ŝe odpowiednia kwota nie została zaksięgowana na koncie Karty kredytowej do Dnia spłaty. 11. Automatyczna spłata kwoty całkowitej zostanie pomniejszona o kwoty spłat, jakich Klient dokonał od dnia generowania Zestawienia operacji do Dnia spłaty. 12. W przypadku, gdy Posiadacz korzystający z usług automatycznej spłaty zadłuŝenia dokona samodzielnej spłaty zadłuŝenia we wskazanym przez Bank terminie spłaty moŝe dojść do sytuacji podwójnego uznania konta karty kredytowej Posiadacza, kwotą spłacona przez Posiadacza samodzielnie oraz kwotą wynikającą z funkcjonowania usługi automatycznej spłaty. [Obowiązkowe Spłaty] 13. Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania kaŝdego miesiąca, nie później niŝ w Dniu Spłaty, płatności na rzecz Banku w kwocie nie mniejszej niŝ suma : a) Minimalnej kwoty do zapłaty określonej w Zestawieniu operacji jako procent od bieŝącego salda zadłuŝenia, minimum 50 złotych oraz b) raty spłaty ratalnej Ratio, zgodnie z ustalonym harmonogramem. [Termin zapłaty Minimalnej kwoty do zapłaty] 14. Kredytobiorca zobowiązany jest do wpłacania Minimalnej kwoty do zapłaty podanej na Zestawieniu operacji w Dniu spłaty, tj. w ciągu 24 dni od daty wydrukowania tego Zestawienia (termin płatności podany jest w kaŝdym Zestawieniu). 15. W przypadku powstania zaległości w spłacie kredytu, w postaci niespłacenia w umownym terminie Minimalnej kwoty do zapłaty, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania tego zadłuŝenia. 16. W przypadku powstania zaległości, o której mowa w ust. 15, Bank ma prawo do zastosowania limitów, ograniczeń i sankcji wskazanych w Umowie i w niniejszym Regulaminie. 17. O powstaniu zaległości, o której mowa w ust. 15, Bank powiadomi Posiadacza wyznaczając w zawiadomieniu termin do dobrowolnej spłaty całego zadłuŝenia. 18. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 17, Bank moŝe zastrzec Kartę i wypowiedzieć niniejszą Umowę. [Dzień uznawany za datę płatności] 19. Za datę spłaty uznaje się datę wpływu środków na Konto Karty kredytowej. [Ostateczna spłata kredytu] 20. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z jakichkolwiek przyczyn, ostateczna spłata wszelkich naleŝności Kredytobiorcy wobec Banku powinna nastąpić w Dniu spłaty wskazanym w ostatnim Zestawieniu operacji, nie później jednak niŝ w terminie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 16

17 21. W przypadku, gdy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy zostaną przekazane do Banku do rozliczenia jakiekolwiek transakcje dokonane Kartą Bank wezwie Kredytobiorcę do spłaty powstałego zadłuŝenia, wskazując saldo zadłuŝenia, transakcje objęte tym wezwaniem, numer rachunku do spłaty oraz termin płatności zadłuŝenia. 22. W ciągu 14 dni od dokonania ostatecznej spłaty kredytu Bank dokona rozliczenia kredytu, uwzględniając powstałe nadpłaty i niedopłaty. 23. W terminie wskazanym w ust. 22 Bank przeksięguje powstałą nadpłatę na konto innej karty kredytowej Posiadacza lub konto osobiste Posiadacza prowadzone przez Bank, a w przypadku braku takiej moŝliwości na odrębny, nieoprocentowany rachunek, o ile Posiadacz nie wskaŝe Bankowi innego sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na zamykanym koncie Karty kredytowej. 24. Bank ma prawo do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie złoŝonego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w przepisach ustawy - Prawo bankowe. 8 Opłaty, prowizje i oprocentowanie [Opłaty i prowizje] 1. Opłaty, prowizje i oprocentowanie zmniejszają wysokość limitu kredytowego dostępnego do wykorzystania jako podlegające spłacie zadłuŝenie Posiadacza wobec Banku. 2. Bank pobiera naleŝne opłaty i prowizje za dokonane czynności wymienione w aktualnej Taryfie opłat i prowizji poprzez obciąŝanie Konta Karty kredytowej, w szczególności: a) wydanie Karty głównej powoduje obciąŝenie konta Karty opłatą za Kartę w pierwszym roku. Opłata pobierana jest po 3 miesiącach od wydania nowej Karty, chyba Ŝe w danym okresie Karta jest objęta promocją lub zwolnieniem z opłaty. b) opłaty za Kartę w kolejnych latach pobierane są w trybie rocznym albo miesięcznym zgodnie z dyspozycją klienta. opłata roczna obciąŝa rachunek Karty w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia transakcji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica utworzenia rachunku Karty, pierwsza opłata miesięczna obciąŝa rachunek Karty w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia transakcji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica utworzenia rachunku Karty. Kolejne opłaty miesięczne obciąŝają rachunek Karty, w dniu generowania kolejnych zestawień transakcji. c) Opłata za Kartę dodatkową pobierana jest w tym samym dniu co opłata za Kartę główną. d) W przypadku gdy dla danej Karty moŝliwy jest zarówno roczny jak i miesięczny cykl naliczania opłaty za Kartę, Posiadaczowi Karty głównej przysługuje prawo zmiany cyklu naliczania opłaty za Kartę w kolejnych latach z rocznej na miesięczną i odwrotnie. Dyspozycja, o której mowa wyŝej, będzie skutkowała zmianą cyklu zarówno dla Karty głównej jak i dodatkowej. Rachunek Karty zostanie obciąŝony opłatą za Kartę w dniu wygenerowania pierwszego zestawienia transakcji po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada rocznica utworzenia rachunku Karty. Dyspozycja zmiany cyklu naliczania opłat powinna być zgłoszona przez klienta nie później niŝ tydzień przed końcem miesiąca, w którym upływa rocznica otwarcia rachunku. [Odsetki umowne] 3. W cięŝar wykorzystanej kwoty limitu kredytowego Bank pobiera odsetki umowne według odpowiednich, zmiennych stóp procentowych ustalonych według zasad określonych w Umowie i Regulaminie. 4. Naliczanie odsetek odbywa się w oparciu o zasadę wyraŝoną w postaci ilorazu 365/365 (lub 366/366 w roku przestępnym), co oznacza przyjęcie faktycznej ilości dni w okresie obrachunkowym w stosunku do faktycznej ilości dni w roku obrachunkowym. 5. W dniu generowania Zestawienia operacji Bank nalicza odsetki: a) dla transakcji gotówkowych od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty wykorzystanego w ten sposób kredytu. Na zestawieniu transakcji wskazane są odsetki wyliczone do dnia wystawienia tego zestawienia włącznie. W celu zasięgnięcia informacji o wysokości zadłuŝenia (w tym odsetek) na dzień spłaty moŝna skontaktować się z CBTiE. b) dla transakcji bezgotówkowych w tym transakcji zrealizowanych z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej - od dnia zaksięgowania transakcji w BZ WBK S.A. do dnia dokonania spłaty wykorzystanego w ten sposób kredytu, o ile do Dnia spłaty określonego na poprzednim Zestawieniu operacji Posiadacz nie dokonał całkowitej spłaty zadłuŝenia. 6. Spłata Minimalnej kwoty, jak i jakakolwiek wyŝsza spłata niŝ Kwota minimalna, jest przeznaczona na spłatę poszczególnych części zadłuŝenia w następującej kolejności: a) odsetki; b) prowizje i opłaty; c) kwota zadłuŝenia rozłoŝona na raty w ramach Spłaty ratalnej Ratio ( Usługa RATIO ); d) transakcje gotówkowe chronologicznie wg daty księgowania; 17

18 e) transakcje bezgotówkowe (w tym przelewy z rachunku karty kredytowej) chronologicznie wg daty księgowania z tym,ŝe przed bieŝącym zadłuŝeniem pokrywane jest zaległe zadłuŝenie, równieŝ zgodnie z kolejnością wskazaną powyŝej. 7. Saldo dodatnie na koncie Karty kredytowej jest nieoprocentowane. [Zmiana wysokości odsetek umownych] 8. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i wskazywana jest w kaŝdym Zestawieniu operacji. Bank, dokonując zmiany oprocentowania limitu kredytowego kieruje się przesłankami wskazanymi w Umowie. [Odsetki od zadłuŝenia przeterminowanego] 9. Odsetki od zadłuŝenia przeterminowanego naliczane są jedynie w przypadku postępowania windykacyjnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z jakichkolwiek przyczyn. 10. Odsetki naliczane są wg rocznej stopy oprocentowania zadłuŝenia przeterminowanego, która jest równa czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dzień powstania zadłuŝenia przeterminowanego. 9 PrzedłuŜenie okresu obowiązywania Umowy, wznowienia i zastrzeŝenia Kart 1. Warunkiem przedłuŝenia obowiązywania Umowy na kolejny okres jest podjęcie stosownej decyzji przez Bank. PrzedłuŜenie okresu obowiązywania Umowy łączy się ze wznowieniem Karty, co do której upływa okres jej waŝności. W przypadku decyzji Banku o nie przedłuŝeniu Umowy Posiadacz jest informowany o tym fakcie na co najmniej 30 dni przed upływem terminu jej obowiązywania. [Wznowienie Karty] 2. JeŜeli Posiadacz na 45 dni przed terminem wznowienia nie zgłosi w Banku zmiany opcji Karty, Karta zostanie, z zastrzeŝeniem ust.1, wznowiona w opcji Karty poprzedniej (tj. ze zdjęciem lub bez zdjęcia jak Karta poprzednia). PrzedłuŜenie okresu obowiązywania Umowy moŝe powodować konieczność zawarcia stosownego Aneksu do Umowy. Przy wznowieniu Karty Posiadacz moŝe dokonać aktualizacji zdjęcia lub podpisu, składając na 45 dni przed upływem terminu waŝności aktualnie uŝywanej Karty Wniosek o Kartę ze zdjęciem, dołączając nowe zdjęcie i składając nowy wzór podpisu. 3. Przy wznowieniu Karty nie następuje zmiana numeru PIN. Karta wznowiona dostarczana jest zgodnie z postanowieniem 4 ust niniejszego Regulaminu. 4. Bank ma prawo do dokonania zmiany typu Karty w momencie wznawiania Karty, bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy, zgodnie z aktualną ofertą Banku. 5. W przypadku wycofania Karty danego typu z oferty Bank przy wznowieniu moŝe zmienić typ uŝywanej przez Posiadacza Karty. Bank informuje Posiadacza o wycofaniu Karty danego typu z oferty i tym samym o braku moŝliwości wznowienia Karty dotychczas uŝywanego przez Posiadacza typu na co najmniej na 45 dni przed upływem okresu waŝności Karty (poprzez wysłanie jej na adres do korespondencji lub na skrzynkę odbiorczą). W informacji tej Bank wskazuje, jaki typ Karty będzie przedmiotem wznowienia oraz w stosownych przypadkach informuje o moŝliwości wyboru przez Posiadacza innego typu Karty do wznowienia. W celu wyboru innego typu karty - Posiadacz powinien złoŝyć dyspozycję wyboru typu Karty do wznowienia w dowolnym Oddziale co najmniej 30 dni przed upływem okresu waŝności aktualnie uŝywanej Karty. 6. Wznowienia kart płatniczych o których mowa w ust. 4. mogą nastąpić pod warunkiem, iŝ opłaty i prowizje z tytułu uŝywania kart nie ulegną podwyŝszeniu, chyba Ŝe zmiana typu Karty spowodowana była ustaniem przesłanek formalnych do uŝywania danego typu karty wskazanych przez Bank. 7. Przy wznowieniu Karty kredytowej MasterCard <30, gdy Posiadacz ma ukończony 30 rok Ŝycia, Bank ma prawo do dokonania zmiany rodzaju Karty, bez konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy. Opłaty za Kartę kredytową zgodnie z Taryfą opłat i prowizji dla danego produktu kartowego. 8. JeŜeli UŜytkownik Karty głównej nie jest zainteresowany wznowieniem Karty głównej lub dodatkowych, jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej w Banku najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu waŝności aktualnie uŝywanej Karty, z zastrzeŝeniem postanowienia 16 ust.10. UŜytkownik Karty dodatkowej moŝe zgłosić w tym samym trybie rezygnację ze wznowienia uŝywanej przez niego Karty. 9. Brak skutecznego doręczenia Bankowi wypowiedzenia Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej karty kredytowej w terminie wskazanym w ust. 8, skutkuje, z zastrzeŝeniem postanowienia 11 ust.2, przedłuŝeniem okresu obowiązywania Umowy, które moŝe łączyć się ze wznowieniem Kart - na koszt Posiadacza. 10. Brak przedłuŝenia okresu obowiązywania Umowy dotyczącej Karty głównej skutkuje brakiem moŝliwości korzystania z przelewu elektronicznego z rachunku Karty kredytowej z upływem okresu obowiązywania Umowy głównej, w tym oznacza wygaśnięcie z tym samym dniem umów o Karty dodatkowe bez konieczności odrębnego informowania o tym UŜytkowników Kart dodatkowych. 11. W przypadku wznowienia Karty termin ostatecznej spłaty kredytu jest odpowiednio przedłuŝany z uwzględnieniem nowego okresu obowiązywania Umowy. 12. W przypadku przedłuŝenia okresu obwiązywania Umowy o Kartę główną - okres obowiązywania Umów o Karty dodatkowe jest przedłuŝany bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. [Zablokowanie i zastrzeŝenie Karty] 13. W przypadku zagubienia albo stwierdzenia kradzieŝy Karty Posiadacz /UŜytkownik Karty zobowiązany jest ten fakt bezzwłocznie zgłosić w CBTiE telefonicznie lub w Oddziale Banku bądź Placówce partnerskiej w 18

19 formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem zgubienia bądź kradzieŝy Karty Posiadacz/UŜytkownik zgłasza wniosek o jej zastrzeŝenie. Jeśli zastrzeŝenie Karty zgłoszone zostało osobiście przez Posiadacza lub UŜytkownika w Oddziale lub Placówce partnerskiej osoba dokonująca zastrzeŝenia podpisuje potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. Jeden egzemplarz potwierdzenia przyjęcia zastrzeŝenia przez Bank otrzymuje Posiadacz/UŜytkownik, drugi pozostaje w dokumentacji Banku. 14. W wyjątkowych sytuacjach fakt utraty karty moŝe zostać zgłoszony przez osoby trzecie lub przez Posiadacza Karty, po udzieleniu informacji identyfikujących UŜytkownika Karty wymaganych przez osobę przyjmującą zgłoszenie utraty Karty w CBTiE. 15. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 14 jest równoznaczne z zablokowaniem Karty do momentu zgłoszenia osobistego UŜytkownika Karty. Blokada kart embosowanych nie zabezpiecza karty całkowicie przed dokonaniem transakcji nieautoryzowanych. 16. Posiadacz/UŜytkownik ma obowiązek niezwłocznego zastrzeŝenia Karty w przypadku stwierdzenia transakcji, której nie dokonywał pomimo, Ŝe Karta nie została skradziona lub zagubiona. W takim przypadku Posiadacz/UŜytkownik ma obowiązek niezwłocznego zwrócenia Karty do Banku. 17. W przypadku zastrzeŝenia Karty UŜytkownika przez Posiadacza, Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie UŜytkownika Karty. 18. Po dokonaniu zastrzeŝenia Karty przez Posiadacza/UŜytkownika Bank wyda niezwłocznie Posiadaczowi Karty głównej lub UŜytkownikowi Karty dodatkowej nową Kartę w miejsce utraconej. Karta wydana w miejsce utraconej będzie oznaczona nowym numerem, lecz będzie miała taki sam termin końcowy okresu waŝności, jak Karta zastrzeŝona oraz nie zmienione warunki jej uŝywania. Karta zostanie wydana bez nowego numeru PIN do takiej Karty przypisany jest numer PIN Karty poprzedniej. Karta zostanie wydana w opcji Karty poprzedniej odpowiednio ze zdjęciem lub bez zdjęcia. Wydanie Karty nowej w miejsce utraconej nie powoduje konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy/Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. W przypadku nieaktualnych danych adresowych Klienta, Karta zostanie wysłana na adres oddziału wskazanego przez Klienta. 19. Karta odnaleziona, która została zastrzeŝona, nie moŝe być ponownie uŝyta. Posiadacz/UŜytkownik powinien niezwłocznie zwrócić Kartę zastrzeŝoną do najbliŝszego Oddziału Banku lub Placówki partnerskiej. Zablokowanie Karty nie wpływa na sposób naliczania odsetek, tzn. odsetki od dokonanych transakcji naliczane są w sposób określony w Umowie i Regulaminie. 20. Bank ma prawo do zablokowania lub zastrzeŝenia Karty (głównej oraz dodatkowej) w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w Umowie, posługiwania się Kartą przez Posiadacza/UŜytkownika niezgodnie z uregulowaniami Umowy, Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. 21. Bank ma prawo do zastrzeŝenia lub zablokowania Karty/Kart dodatkowych równieŝ w następujących przypadkach: a) zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwo przez Posiadacza, UŜytkownika lub osoby trzecie w związku z wydaną Kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenie fałszowania Karty/Kart dodatkowych; b) zaistnienia podejrzenia, Ŝe informacje zawarte na Karcie zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione, c) zaistnienia podejrzenia, Ŝe Kartą moŝe posłuŝyć się osoba nieuprawniona. 22. Bank zastrzegając Kartę wzywa Posiadacza/UŜytkownika do jej zwrotu, i moŝe wypowiedzieć Umowę/ Umowę o wydanie dodatkowej Karty kredytowej wzywając jednocześnie Posiadacza konta do spłaty Bankowi całkowitego zadłuŝenia wobec Banku wynikającego z Umowy. 23. W przypadku zastrzeŝenia Karty głównej przez Bank Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego w terminie przewidzianym w Umowie i niniejszym Regulaminie uregulowania zadłuŝenia wynikającego z Umowy oraz zwrotu wydanych Kart dodatkowych. ZastrzeŜenie Karty przez Kredytobiorcę i rezygnacja z wydania Karty nowej w miejsce utraconej równieŝ zobowiązuje Kredytobiorcę do spłaty istniejącego zadłuŝenia wobec Banku w terminie przewidzianym w Umowie i niniejszym Regulaminie i skutkuje rozwiązaniem Umowy oraz Umowy o wydanie dodatkowej Karty kredytowej. 24. Bank poinformuje Posiadacza o zablokowaniu lub zastrzeŝeniu Karty z inicjatywy Banku. 25. Bank moŝe na wniosek Posiadacza zastrzec Kartę dodatkową, natomiast w stosunku do kart dodatkowych zatrzymanych w bankomatach, kartę dodatkową zablokować 26. W przypadku trzeciego z kolei błędnego wprowadzenia numeru PIN w bankomatach lub terminalach POS wyposaŝonych w PIN-Pad, karta zostanie w systemie zablokowana. Kartę moŝna odblokować telefonując do CBTiE. 27. Posiadacz karty głównej korzystający jednocześnie z Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz tokena luba SMSKodu ma moŝliwość odblokowania Karty głównej poprzez usługę BZWBK24 internet. 19

20 [Ubezpieczenia] 28. Wykaz ubezpieczeń dostępnych przy kartach kredytowych Banku Zachodniego WBK a) Ubezpieczenia bezpłatne Typ karty Karta kredytowe Silver, Classic Karty kredytowe Gold MasterCard World Karty kredytowe Platinum Nazwa Ubezpieczenia Bezpieczne Pieniądze Bezpieczne Pieniądze, PodróŜne Gold Pakiety Assistance Gold Bezpieczne Pieniądze PodróŜne World Bezpieczne Pieniądze Platinum, PodróŜne Platinum Pakiety Assistance Platinum b) Ubezpieczenia płatne Typ karty Karty kredytowe Silver, Classic Karta kredytowa World Karty kredytowe Gold Karty kredytowe Platinum Nazwa Ubezpieczenia Twoje Bezpieczeństwo Bezpieczne Pieniądze Komfort Twoje Bezpieczeństwo, Bezpieczne Pieniądze Komfort Twoje Bezpieczeństwo Bezpieczne Pieniądze Komfort Twoje Bezpieczeństwo 29. Zasady ubezpieczeń, podmiot przedmiot, zakres oraz zasady przystąpienia, zasady rezygnacji w przypadku ubezpieczeń płatnych oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli regulują odpowiednie Warunki ubezpieczenia. 30. Wysokość opłaty w przypadku ubezpieczeń płatnych reguluje Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK SA za czynności bankowe dla ludności. 10 Odpowiedzialność 1. UŜytkownik/Posiadacz Karty jest zobowiązany do chronienia Karty przed jej utratą i zniszczeniem. 2. PIN nie moŝe być udostępniany osobom trzecim. 3. W przypadku, gdy Klient zapomni numer PIN, moŝliwe jest wygenerowanie nowego numeru. MoŜliwa jest równieŝ zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZWBK24 na dowolnie wybrany czterocyfrowy numer. Posiadacz karty głównej korzystający jednocześnie z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 internet oraz tokena lub SMSKodu ma takŝe moŝliwość zmiany numeru PIN dla tej karty poprzez Usługę BZWBK24 internet; zmiana numeru PIN tą drogą nie wymaga uŝycia dotychczasowego numeru PIN. 4. Numer Karty moŝe zostać udostępniony tylko w celu dokonania transakcji, zgłoszenia zagubienia, kradzieŝy bądź zniszczenia Karty. 5. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje autoryzowane i nieautoryzowane dokonane za pomocą Karty głównej, jak i Kart dodatkowych wydanych do Konta karty kredytowej oraz z wykorzystaniem przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej. Ponosi równieŝ odpowiedzialność za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego poprzez dokonane transakcje nieautoryzowane, obciąŝające konto w trybie off-line oraz zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty kwoty przekroczenia. 6. Posiadacza karty obciąŝają wszystkie transakcje dokonane w okresie obowiązywania Umowy, nawet jeŝeli rozliczenie transakcji nastąpiło po rozwiązaniu/wygaśnięciu Umowy z jakichkolwiek przyczyn. 7. Posiadacza obciąŝają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił Kartę lub ujawnił Kod identyfikacyjny. 8. W przypadku transakcji mających charakter powtarzalny, Posiadacz karty zobowiązany jest do odwołania usługi bezpośrednio u usługodawcy w celu uniknięcia kolejnych, przyszłych obciąŝeń. Posiadacza karty obciąŝają transakcje mające charakter powtarzalny, które nie zostały wcześniej odwołane u usługodawcy. 9. Posiadacza obciąŝają Operacje dokonane z uŝyciem Karty utraconej do czasu zgłoszenia Bankowi jej utraty do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro obliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia jej utraty. Zastosowanie mają wówczas postanowienia Warunków Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. (Bezpieczne Pieniądze) dla Posiadaczy kart wymienionych w 1 ust. a do d oraz postanowienia Warunków Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Kredytowych Visa Platinum wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. (Bezpieczne Pieniądze Platinum) dla Posiadaczy i UŜytkowników kart wymienionych w 1 ust. e Regulaminu. 10. W przypadku dokonywania transakcji przy uŝyciu Kart wydanych w systemie Visa / MasterCard akceptant moŝe pobrać dodatkową prowizję od transakcji opłaconej Kartą (tzw. surcharge). Warunkiem pobrania prowizji jest umieszczenie przez akceptanta w widocznym miejscu informacji o wysokości pobieranej prowizji. Prowizja oraz jej wysokość są niezaleŝne od banku. 20

Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Obowiązujący od dnia 18 października 2010 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący od dnia 10 kwietnia 2012 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Obowiązujący od dnia 10 kwietnia 2012 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Obowiązujący od dnia 10 kwietnia 2012 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący od dnia 10 września 2009 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Obowiązujący od dnia 10 września 2009 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK Obowiązujący od dnia 10 września 2009 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Regulamin wprowadzony na mocy Uchwały Zarządu PBS nr 13/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku Zmiany: uchwała Zarządu PBS nr 249/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku tekst jednolity Uchwała Zarządu PBS Nr 453/2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r. z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 6 ust. 24-26, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 14 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 30 marca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy użyciu następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Dzień roboczy dzień roboczy Banku lub odpowiednio Dostawcy Odbiorcy. Dzień roboczy Banku dzień niebędący dniem wolnym Banku.

Dzień roboczy dzień roboczy Banku lub odpowiednio Dostawcy Odbiorcy. Dzień roboczy Banku dzień niebędący dniem wolnym Banku. Obowiązujący od dnia 8 lipca 2013 r. Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

Zmiany Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku:

Zmiany Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku: Jest nam niezmiernie miło poinformować, iŝ z dniem 1 marca 2012 roku moŝliwe będzie wydanie karty Payback Multi do wszystkich kont osobistych w PLN (z wyjątkiem konta Avocado). Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Regulamin wprowadzony na mocy Uchwały Zarządu PBS nr 13/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku Tekst jednolity wprowadzony na mocy Uchwały Zarządu PBS nr 307/2012 z dnia 11 października 2012 roku Uchwały wprowadzające

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym,

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym, Obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2012 r. Zasady wydawania i uŝywania Kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności Preambuła Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i uŝywania znajdujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym,

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym, Obowiązuje od dnia 31.05.2010. Zasady wydawania i uŝywania Kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności Antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 18 października 2010 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 18 października 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 18 października 2010 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 27 października 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK 1 Konta osobiste Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne Konto24 VIP 1,25% Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 10 stycznia 2017r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy użyciu Kart

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI I. K@rta wirtualna ING VISA...4 Wspólne zapisy... 4 K@rta wirtualna ING

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, październik 2007 r. Spis treści... 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Wydanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo