REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin, 2013 r.

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej Banku Spółdzielczego w Szczucinie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i uŝywania karty płatniczej VISA Classic Debetowej wydawanych przez Bank Spółdzielczy w Szczucinie oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy uŝyciu tych kart Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umoŝliwiającymi Posiadaczowi karty lub UŜytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji: 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA, w tym dokonywania transakcji zbliŝeniowych; 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA; 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA; 4) sprawdzania wysokości dostępnych środków; 5) aktywację karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN w bankomatach świadczących powyŝsze usługi: 6) płatności dokonywanych w Internecie; 7) awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą, w trybie określonym w Karta VISA Classic Debetowa umoŝliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta) Karty z funkcją zbliŝeniową są wyposaŝone w antenę zbliŝeniową, która znajduje się w prawym, górnym rogu karty płatniczej. 2. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliŝeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN dla jednorazowej transakcji. 3. Informacja o zmianie wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliŝeniowych moŝna uzyskać w placówce sprzedaŝowej Banku, w Contact Center raz na stronie internetowej lub 4. Dokonywanie transakcji zbliŝeniowych jest moŝliwe dla karty, która posiada określoną funkcjonalność umoŝliwiającą dokonywanie takich transakcji potwierdzoną stosownym oznaczeniem na awersie karty- antena zbliŝeniową. 5. Transakcja zbliŝeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa w ust.2, nie moŝe zostać zrealizowana. W takim przypadku transakcja zostanie zrealizowana jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS z zastrzeŝeniem ust NiezaleŜnie od wysokości kwoty transakcji zbliŝeniowej moŝe zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS, mimo iŝ zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliŝeniowej. 7. W przypadku przekroczenia dziennego limitu transakcji zbliŝeniowych, kolejna transakcja zbliŝeniowa w danym dniu nie będzie zrealizowana. W tym przypadku płatność będzie mogła być zrealizowana jako zwykła transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS. 4. UŜywane w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1) antena zbliŝeniowa- elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące się z czytnikiem zbliŝeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliŝeniowej; 2) autoryzacja wyraŝenie przez UŜytkownika karty zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 2

3 3) Bank Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (BPS SA), Bank Spółdzielczy w Szczucinie (BS Szczucin); 4) bankomat - urządzenie umoŝliwiające UŜytkownikowi karty płatniczej wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych operacji przy uŝyciu karty; 5) blokada karty (zastrzeŝenie karty) uniewaŝnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem, 6) czasowa blokada karty czynność dokonywana na wniosek Banku/UŜytkownika karty, polegająca odpowiednio na czasowym wstrzymaniu moŝliwości dokonywania transakcji autoryzowanych; 7) Centrum Kart jednostka organizacyjna Kredyt Banku, dokonująca w imieniu Banku zastrzeŝeń i rozliczeń transakcji dokonanych przy uŝyciu kart debetowych wydawanych przez Bank; 8) czytnik zbliŝeniowy elektroniczne narzędzie stanowiące integralną część terminala POS słuŝące do przeprowadzania transakcji zbliŝeniowych, odczytujące dane z anteny zbliŝeniowej; 9) CVV2/CVC2- trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty uŝywany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego uŝycia karty, w szczególności do realizacji zamówień składanych listownie, telefonicznie lub transakcji dokonywanych przez Internet; 10) dzień roboczy- dzień w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonywania transakcji płatniczej; 11) duplikat karty kolejny egzemplarz karty z takim samym numerem i datą waŝności, jak w karcie dotychczas uŝywanej; 12) informacja o transakcjach informacja podawana na wyciągu z rachunku po zakończeniu kaŝdego miesiąca kalendarzowego, zawierająca wszystkie transakcje rozliczone przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wraz z naleŝnymi Bankowi opłatami i prowizjami; 13) karta międzynarodowa karta płatnicza VISA, spersonalizowana oraz niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 14) karta spersonalizowana karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty/uŝytkownika karty; 15) karta niespersonalizowana karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Posiadacza karty/uŝytkownika karty; 16) kod identyfikacyjny kod PIN (Personal Identyfication Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na karcie słuŝy do elektronicznej identyfikacji UŜytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko UŜytkownikowi karty; 17) kurs walutowy kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w kaŝdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Kurs walutowy moŝe ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza karty; 18) limity transakcyjne kwota, do wysokość której Posiadacz karty/uŝytkownik karty moŝe dokonywać w ciągu jednego dnia transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych, wysokość limitu jest osobno ustalona dla kaŝdej z wymienionych transakcji; 19) Organizacja płatnicza organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart; 20) Posiadacz karty - osoba fizyczna, będąca Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku bankowego, która na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji płatniczych określonych w Umowie; 21) Posiadacz rachunku osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku naleŝy rozumieć kaŝdego ze Współposiadaczy; 22) placówka sprzedaŝowa Banku Centrala Banku, Filia 23) rachunek rachunek słuŝący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 24) Regulamin - Regulamin karty płatniczej Visa Classic debetowa Banku Spółdzielczego w Szczucinie ; 25) Taryfa - Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie; 26) transakcja płatnicza zainicjowana przez UŜytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pienięŝnych; 27) transakcja zbliŝeniowa- (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonana przy uŝyciu karty z anteną zbliŝeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliŝeniowym. Polega na realizacji płatności przez zbliŝenie karty do czytnika zbliŝeniowego bez 3

4 konieczności potwierdzania transakcji przez Posiadacza karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN lub poprzez złoŝenie podpisu na wydruku z terminala; 28) Umowa umowa o kartę płatniczą Visa Classic Debetową, której stronami są Posiadacz karty i Bank; 29) unikatowy identyfikator kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez dostawcę dla uŝytkownika, która jest dostarczana przez jednego uŝytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej transakcji płatniczej uŝytkownika lub jego rachunku płatniczego; 30) UŜytkownik karty osoba fizyczna upowaŝniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji określonych w Umowie, której imię i nazwisko umieszczone są na karcie; 5 Warunkiem wydania nowej karty jest posiadanie rachunku w jednostce Banku. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje się jedną z poniŝszych metod: 1) dokonaniem transakcji w bankomacie z uŝyciem poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN; 2) za pośrednictwem telefonu dzwoniąc do Contact Center pod numerem: ; 3) dokonaniem transakcji w punkcie handlowo-usługowym z uŝyciem poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN Karta jest własnością Banku. 2. Do jednego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty VISA Classic Debetowe, przy czym nie więcej niŝ jedna karta dla jednej osoby. Rozdział II. Wydawanie karty 1. Posiadacz rachunku moŝe ubiegać się o wydanie karty dla siebie i innych osób. 2. W celu otrzymania karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest osobiście złoŝyć w jednostce Banku prowadzącej rachunek wypełniony wniosek i podpisać go w obecności pracownika Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów. Wniosek powinien być takŝe podpisany przez przyszłego UŜytkownika karty w przypadku, jeśli nie jest on Posiadaczem rachunku. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podpisania Umowy. 1. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złoŝenia wniosku Posiadacz karty lub UŜytkownik karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, otrzymuje kod identyfikacyjny PIN, przesyłany pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kodu identyfikacyjnego PIN upowaŝnia Posiadacza karty lub UŜytkownika karty do odbioru karty w placówce sprzedaŝowej Banku, która przyjęła wniosek. 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod identyfikacyjny PIN umoŝliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod identyfikacyjny PIN jest nieczytelny, Posiadacz karty lub UŜytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić placówkę sprzedaŝową Banku prowadzącą rachunek, która wystąpi do Centrum Kart o wygenerowanie nowego kodu identyfikacyjnego PIN do karty Karta niespersonalizowana wraz z kodem identyfikacyjnym PIN wydawana jest w Placówce Banku. 2. W przypadku, gdy Posiadacz karty lub UŜytkownik karty stwierdzi uszkodzenie otrzymanego kodu identyfikacyjnego PIN, w bezpiecznej kopercie z kodem identyfikacyjnym PIN nie będzie kodu identyfikacyjnego PIN lub będzie on niepełny oraz kod identyfikacyjny PIN będzie niemoŝliwy do odczytu to w przypadku kart niespersonalizowanych Bank wydaje Posiadaczowi karty lub UŜytkownikowi karty nową kartę niespersonalizowaną z nowym kodem identyfikacyjnym PIN. 3. Karty wydane jako niespersonalizowane wznawiane są jako karty spersonalizowane

5 4. Karty niespersonalizowane aktywowane są w momencie autoryzacji pierwszej transakcji poprzez uŝycie kodu identyfikacyjnego PIN. 5. Okres waŝności karty niespersonalizowanej wynosi 12 miesięcy i kończy się w ostatnim dniu miesiąca wskazanego na jej awersie Posiadacz karty lub UŜytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złoŝonym we wniosku. Podpis złoŝony na karcie jest wzorem dla wszystkich punktów handlowo-usługowych akceptujących karty, umoŝliwiającym dokonanie transakcji przy uŝyciu karty. 2. W przypadku złoŝenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub róŝni się od wzoru podpisu zawartego we wniosku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a jej kosztami obciąŝony zostanie Posiadacz rachunku Wznowioną kartę Posiadacz karty lub UŜytkownik karty odbiera osobiście w jednostce Banku prowadzącej rachunek podpisując ją w obecności pracownika Banku. 2. Po wznowieniu karty numer karty i kod identyfikacyjny PIN nie ulega zmianie. 3. Przy odbiorze wznowionej karty poprzednio uŝywana karta winna zostać zwrócona do jednostki Banku i zniszczona przez pracownika Banku w obecności Posiadacza karty lub UŜytkownika karty, poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 4. Wznowiona karta jest nieaktywna. Aktywacji karty wznowionej dokonuje Posiadacz karty lub UŜytkownik karty uŝywając dotychczasowego kodu identyfikacyjnego PIN W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz karty moŝe zwrócić się do placówki sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemoŝności zwrócenia karty. 2. Posiadacz karty lub UŜytkownik karty moŝe odebrać duplikat karty w placówce sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek najwcześniej po 14 dniach od dnia, w którym złoŝony został stosowny wniosek. 3. Zmiana danych personalnych Posiadacza karty lub UŜytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty. 4. Poinformowanie Banku przez Posiadacza karty lub UŜytkownika karty o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 40 dni przed końcem okresu waŝności karty powoduje, Ŝe karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę W przypadku rezygnacji z uŝytkowania karty w okresie jej waŝności, Posiadacz karty lub UŜytkownik karty powinien zwrócić ją do placówki sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek lub zniszczyć w sposób uniemoŝliwiający jej dalsze uŝytkowanie. Rozdział III. UŜytkowanie karty 14. Kartą moŝe posługiwać się wyłącznie osoba, której Bank wydał kartę w uŝytkowanie oraz której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty Do kaŝdej nowej karty generowany jest kod identyfikacyjny PIN. 2. Kod identyfikacyjny PIN jest znany wyłącznie Posiadaczowi karty lub UŜytkownikowi karty 5

6 3. Kod identyfikacyjny PIN wykorzystywany jest do autoryzacji transakcji wypłaty gotówki lub przy pomocy terminali elektronicznych w placówkach sprzedaŝowych Banku członkowskich organizacji VISA oraz zakupu towarów lub usług w punktach wyposaŝonych w elektroniczne terminale, posiadające moŝliwość wprowadzania kodu identyfikacyjnego PIN poprzez specjalną klawiaturę. 4. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu identyfikacyjnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Odblokowanie karty moŝe nastąpić następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN Posiadacz karty lub UŜytkownik moŝe dokonywać transakcji w kraju i zagranicą przy uŝyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, z ograniczeniem dziennego limitu. 2. Bank ustala wysokość maksymalnych dziennych limitów transakcyjnych dla wypłat gotówki oraz płatności w punktach handlowo-usługowych dokonywanych przy uŝyciu karty płatniczej. Wysokość limitów transakcyjnych określona jest w Umowie. 3. Posiadacz rachunku moŝe zdefiniować dla kaŝdej karty własne dzienne limity transakcji, niŝsze od limitów transakcyjnych określonych przez Bank i moŝe je w kaŝdej chwili zmieniać. 4. Kwota kaŝdej zrealizowanej transakcji pomniejsza wartość wolnych środków na rachunku Wszystkie transakcje wypłaty gotówki (w bankomacie) są przed ich realizowaniem autoryzowane. 2. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z uŝyciem karty lub w cięŝar rachunku będą autoryzowane przez UŜytkownika karty poprzez: 1) ZłoŜenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów lub w niektórych oddziałach lub placówkach banków; 2) Wprowadzenie kodu identyfikacyjnego PIN u akceptantów w bankomatach oraz oddziałach banków; 3) Podanie numeru karty oraz daty jej waŝności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 w przypadku zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych; 4) ZbliŜenie karty do czytnika zbliŝeniowego, dla transakcji zbliŝeniowych jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez wprowadzenie unikatowego identyfikatora lub złoŝenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z podpisem na karcie; 3. Podczas realizacji transakcji przy uŝyciu karty moŝe zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego toŝsamość Posiadacza karty lub UŜytkownika karty. Nieokazanie dokumentu moŝe być powodem odmowy realizacji transakcji. 4. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu naleŝy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia. 5. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciąŝających rachunek Posiadacza rachunku przy uŝyciu karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Posiadacz karty zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni przed datą rezygnacji z karty Utrata prawa uŝytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu terminu waŝności; 2) zniszczenia lub uszkodzenia; 3) śmierci Posiadacza karty lub UŜytkownika karty; 4) blokady na wniosek Posiadacza karty; 5) blokady karty na wniosek UŜytkownika karty, dla karty mu wydanej; 6) wymiany karty na nową; 7) rozwiązania Umowy przez jedną ze stron. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karty muszą zostać zwrócone do Banku lub zniszczone w sposób uniemoŝliwiający jej dalsze uŝywanie, z wyjątkiem sytuacji określonej w punkcie 3) i 4). 3. Utrata prawa uŝytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich naleŝności z tytułu transakcji dokonanych przy jej uŝyciu równieŝ przez UŜytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z uŝywaniem karty. 6

7 19. W miejsce karty utraconej i zablokowanej karty Bank, na wniosek Posiadacza karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem waŝności i kodem identyfikacyjnym PIN Karta odnaleziona, która wcześniej została zablokowana, nie moŝe być ponownie uŝyta. 2. Bank ma prawo do zablokowania karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, w szczególności wymienionych w ust.3 i 5; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej; 3. Bank moŝe zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Posiadacza/UŜytkownika karty zasad określonych w Regulaminie. 4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza/UŜytkownika karty w związku z uŝywaniem karty, a w szczególności w przypadku Podejrzenia fałszowania karty. 5. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy uŝyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 7. Blokada karty dokonywana jest przez pracownika Banku z inicjatywy Banku bądź na wniosek Posiadacza/UŜytkownika karty i ma charakter czasowy. 8. Bank informuje telefonicznie Posiadacza/UŜytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 21. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA lub zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie rachunku i na rewersie karty, Posiadacz karty lub UŜytkownik karty moŝe otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie VISA. Rozdział IV. Rozliczanie transakcji Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku środków pienięŝnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a takŝe stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy. 2. W przypadku dokonania transakcji powodujących niedozwolone saldo debetowe na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w Umowie. 3. Bank moŝe odmówić wykonania transakcji: 1) której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość limitu transakcyjnego; 2) przy uŝyciu karty zablokowanej; 3) kartą, której kod identyfikacyjny PIN jest zablokowany; 4) kartą, do której utracono prawo uŝytkowania. Rozdział V. Zestawienie transakcji i reklamacje 1. Bank dostarcza Posiadaczowi karty informacje: 23. 7

8 1) umoŝliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej; 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciąŝono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złoŝone zlecenie płatnicze; 3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej, ich wyszczególnienie lub informację o odsetkach naleŝnych od Posiadacza karty; 4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeŝeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczeniem waluty; 5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciąŝeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, bank udostępnia okresowo w sposób określony w ust. 3,4 i Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o rachunek, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane mogą być raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji. 4. Wyciągi bankowe będą odbierane przez Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, bądź przez wskazaną osobę. 5. Częstotliwość sporządzania wyciągów Posiadacz rachunku wskazuje w Umowie. 6. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Posiadacz rachunku zawiadamia niezwłocznie Bank prowadzący rachunek w celu dokonania korekty. Rozdział VI. Postanowienia końcowe Regulamin moŝe zostać zmieniony z waŝnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, majace na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. 2. Informacja o zmianach w Regulaminie zamieszczana jest na tablicach ogłoszeń w placówkach sprzedaŝowych Banku i ogłaszana na stronie internetowej w terminie nie później niŝ dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie. 3. Posiadacz karty ma prawo przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 4. JeŜeli Posiadacz karty zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian. 5. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją Bank zapewnia Posiadaczowi karty zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza karty zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Prawo bankowe i Ustawa o usługach płatniczych. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2014r. 8

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r. z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 6 ust. 24-26, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo