KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. I. wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 2 lat. Aktywacji naleŝy dokonać za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 2. Karta nie posiada formy fizycznej plastiku, a jest jedynie zapisem elektronicznym. 3. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływie terminu waŝności posiadanej karty konieczne jest zawarcie nowej Umowy o nową kartę. 4. Karta posiada zasięg międzynarodowy. 5. Karta przeznaczona do dokonywania transakcji bezgotówkowych na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji dokonanych drogą telefoniczną, pocztową, a takŝe w sieciach komputerowych). 6. Brak moŝliwości wypłat gotówki i realizowania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo usługowych wyposaŝonych w terminale, tzw. POS y. MoŜliwe jest dokonanie przelewu z rachunku karty na inny rachunek prowadzony w Banku. Przelewu takiego moŝna dokonać jedynie poprzez serwis telefoniczny lub system bankowości internetowej. 7. Rachunek karty prowadzony jest w złotych. Wszystkie transakcje krajowe i zagraniczne ostatecznie rozliczane są w złotych. 8. Walutą rozliczeniową dla transakcji dokonanych w innej walucie niŝ złoty jest EUR. 9. Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie VISA International w dniu przeliczenia transakcji. 10. Transakcje dokonane w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz zgodnie z Tabelą podstawową Banku obowiązującej w dniu przeliczenia transakcji. 11. Blokada środków na rachunku związana z dokonaną transakcją kartową utrzymywana jest maksymalnie przez 8 dni kalendarzowych od daty transakcji, w zaleŝności od daty faktycznego obciąŝenia rachunku z tytułu dokonania tej transakcji. 12. Posiadacz karty ma moŝliwość wyboru dziennych limitów transakcyjnych bezgotówkowych dla karty w momencie zamówienia karty lub w trakcie jej waŝności za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, spośród poniŝszych wartości: KWOTY LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W ZŁOTYCH Transakcje bezgotówkowe Do 500 zł Do zł Do zł Do zł Do zł Do zł Do zł Do wysokości salda dostępnego na rachunku 13. Posiadacz karty ma moŝliwość uzyskania informacji o karcie, saldzie rachunku karty i transakcjach nią dokonanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, serwisu telefonicznego lub w dowolnym oddziale Banku i placówce partnerskiej. 14. Opłaty i prowizje związane z uŝytkowaniem karty pobierane są z rachunku karty 15. Wysokość odsetek podwyŝszonych naliczanych przez Bank w przypadku powstania zadłuŝenia posiadacza karty wobec Banku naliczana jest w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość odsetek podwyŝszonych ulega automatycznej zmianie tak, iŝ zawsze wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. 1

2 16. Reklamacje dotyczące transakcji kartowej moŝna zgłosić osobiście w dowolnym oddziale Banku, korespondencyjnie, telefonicznie w Call Centre Banku pod numerami (telefony stacjonarne) lub +48 (032) (telefony stacjonarne i komórkowe), poprzez system bankowości internetowej, poprzez stronę internetową Banku. 17. W przypadku złoŝenia przez posiadacza karty reklamacji transakcji kartowej, o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Bank informuje posiadacza karty pisemnie lub telefonicznie, zgodnie z wyborem Posiadacza karty. 18. Karty wydawane są posiadaczowi karty na podstawie złoŝonego wniosku o kartę za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Dane karty niezbędne do dokonania transakcji na odległość (numer karty, data waŝności) prezentowane są w systemie bankowości internetowej po zawarciu umowy o kartę. Kod CVV2 wysyłany jest za pośrednictwem SMS na numer telefonu komórkowego dedykowanego do otrzymywania kodów autoryzacyjnych. Warunkiem otrzymania karty jest zawarcie przez posiadacza karty Umowy o kartę oraz zapewnienie środków na rachunku karty niezbędnych do pobrania przez Bank opłaty za kartę w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. 19. Opłata za wydanie karty zostanie pobrana automatycznie z rachunku karty. 20. Kod CVV2 wysyłany jest po dokonaniu zamówienia karty. NaleŜy przechowywać go z naleŝytą starannością lub zapamiętać. W przypadku jego utraty lub nieotrzymania, Bank moŝe przesłać CVV2 ponownie. W tym celu koniecznym jest złoŝenie wniosku o pobranie kodu CVV2 za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING BankOnLine. Bank prześle kod CVV2 do istniejącej karty za pośrednictwem SMS na numer telefonu komórkowego dedykowanego do otrzymywania kodów autoryzacyjnych wirtualna ING VISA dla klientów indywidualnych 1. Posiadaczem karty moŝe być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem. wirtualna ING VISA dla małych firm 1. Posiadaczem karty moŝe być osoba fizyczna, będąca rezydentem, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca rachunek bieŝący lub pomocniczy w Banku. 2. UŜytkownikiem karty moŝe być wyłącznie osoba, na którą została zamówiona karta. II. Karta VISA przedpłacona Wspólne zapisy 1. Karta dostarczana jest przez Bank jako karta aktywna. 2. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty 3. Karta posiada zasięg międzynarodowy. 4. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji dokonanych drogą telefoniczną, pocztową, a takŝe w sieciach komputerowych). 5. Kartą nie moŝna dokonywać wypłat gotówki w bankomatach. 6. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji gotówkowych w ramach usługi cashback. Usługa ta umoŝliwia wypłatę gotówki podczas dokonywania płatności bezgotówkowych kartą w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem cashback dla kart, które posiadają udostępnioną taką usługę z uwzględnieniem wysokości limitu transakcyjnego na wypłatę gotówki. W przypadku kart VISA usługa cashback jest dostępna tylko w oznaczonych punktach na terenie kraju. Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi cashback wynosi 200 PLN. 7. MoŜliwe jest dokonanie przelewu z rachunku karty na inny rachunek prowadzony w Banku. Przelewu takiego moŝna dokonać jedynie poprzez serwis telefoniczny lub system bankowości internetowej, w przypadku uŝytkowników tych systemów. 8. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym oddziale Banku lub placówce partnerskiej, gdzie na Ŝądanie posiadacza karty udostępniane jest zestawienie transakcji dokonanych kartą za wskazany przez posiadacza karty okres uŝytkowania karty. 2

3 9. Rachunek karty prowadzony jest w złotych. Wszystkie transakcje krajowe i zagraniczne ostatecznie rozliczane są w złotych. 10. Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie VISA International w dniu przeliczenia transakcji. 11. Kwotę transakcji w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz Tabeli podstawowej Banku, obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. 12. Blokada środków na rachunku związana z dokonaną transakcją kartową utrzymywana jest maksymalnie przez 8 dni kalendarzowych od daty transakcji, w zaleŝności od daty faktycznego obciąŝenia rachunku z tytułu dokonania tej transakcji. 13. Dzienne limity dla transakcji bezgotówkowych i dla transakcji gotówkowych (cashback): KWOTY LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W ZŁOTYCH Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe (cashback) Do wysokości salda W przypadku gdy posiadacz karty jest równocześnie uŝytkownikiem serwisu telefonicznego lub systemu bankowości internetowej istnieje moŝliwość uzyskania informacji o karcie i transakcjach nią dokonanych za pośrednictwem tych systemów. 15. PIN jest niezbędny do pobierania gotówki z kas banków wyposaŝonych w urządzenia do weryfikacji PIN, oraz do dokonywania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w punktach handlowo-usługowych wyposaŝonych w urządzenia do weryfikacji PIN. 16. W przypadku dokonywania transakcji przy uŝyciu PIN trzecie kolejne wprowadzenie błędnego PIN, powoduje zablokowanie moŝliwości posługiwania się PIN do końca bieŝącego dnia. 17. Opłaty i prowizje związane z uŝytkowaniem karty pobierane są z rachunku karty 18. Wysokość odsetek podwyŝszonych naliczanych przez Bank w przypadku powstania zadłuŝenia posiadacza karty wobec Banku naliczana jest w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość odsetek podwyŝszonych ulega automatycznej zmianie tak, iŝ zawsze wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. 19. Reklamacje dotyczące transakcji kartowej moŝna zgłosić osobiście w dowolnym oddziale Banku, placówce partnerskiej, korespondencyjnie, telefonicznie w Call Centre Banku pod numerami (telefony stacjonarne) lub +48 (032) (telefony stacjonarne i komórkowe), poprzez system bankowości internetowej, poprzez stronę internetową Banku. Karta VISA przedpłacona dla klientów indywidualnych prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem. 2. Karta oraz koperta PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku lub placówce partnerskiej. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A dla klientów indywidualnych oraz uiszczenia opłaty za kartę. Karta VISA przedpłacona dla małych firm 1. Posiadaczem karty moŝe być osoba fizyczna lub prawna, będąca rezydentem, prowadząca działalność gospodarczą lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca rachunek bieŝący lub pomocniczy w Banku. 2. UŜytkownikiem karty moŝe być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upowaŝniona przez firmę do uŝytkowania karty, będąca rezydentem lub nierezydentem. 3. Karta oraz koperta PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku lub placówce partnerskiej. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A dla małych firm oraz uiszczenia opłaty za kartę. Posiadacz karty przekazuje kartę i kopertę PIN jej uŝytkownikowi w siedzibie firmy. III. Karta Maestro przedpłacona Wspólne zapisy 3

4 1. Karta dostarczana jest przez Bank jako karta nieaktywna. NaleŜy dokonać aktywacji karty w sposób wskazany w piśmie dołączanym wraz z kartą. 2. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku karty w trakcie jej waŝności moŝliwy jest jedynie przy uŝyciu karty. 3. Klient ma moŝliwość zakupu karty z terminem waŝności dwa lub trzy lata. 4. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty 5. Karta posiada zasięg międzynarodowy. 6. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. 7. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 8. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji gotówkowych w ramach usługi cashback tj wypłatę gotówki podczas dokonywania płatności bezgotówkowych kartą w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem cashback dla kart, które posiadają udostępnioną taką usługę z uwzględnieniem wysokości limitu transakcyjnego na wypłatę gotówki. W przypadku kart Maestro usługa cashback jest dostępna w oznaczonych punktach na terenie kraju oraz za granicą. Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi cashback wynosi 200 PLN. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback jest dokonywana w walucie, w której realizowana jest transakcja bezgotówkowa. W przypadku transakcji realizowanej w walucie innej niŝ waluta rachunku, kwota wypłaty gotówki w ramach cashback nie moŝe przekroczyć równowartości 200 PLN. Przeliczenie jest dokonywane zgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacjach płatniczych dla autoryzacji i rozliczenia transakcji dokonanych przy uŝyciu karty. 9. Rachunek karty prowadzony jest w złotych. Wszystkie transakcje krajowe i zagraniczne rozliczane są w złotych. 10. Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie MasterCard w dniu przeliczenia transakcji. 11. Kwotę transakcji w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz Tabeli podstawowej Banku, obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. 12. Blokada środków na rachunku związana z dokonaną transakcją kartową utrzymywana jest maksymalnie przez 8 dni kalendarzowych od daty transakcji, w zaleŝności od daty faktycznego obciąŝenia rachunku z tytułu dokonania tej transakcji. 13. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w 14. Posiadacz karty ma moŝliwość wyboru dziennych limitów transakcyjnych dla karty w momencie zamówienia karty lub w trakcie jej waŝności spośród poniŝszych wartości: KWOTY LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W ZŁOTYCH Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe Do wysokości salda Zmiana dziennych limitów transakcyjnych moŝliwa jest w oddziale Banku, placówce partnerskiej oraz w systemie bankowości internetowej. 4

5 16. W przypadku gdy posiadacz karty jest równocześnie uŝytkownikiem serwisu telefonicznego lub systemu bankowości internetowej istnieje moŝliwość uzyskania informacji o karcie i transakcjach nią dokonanych za pośrednictwem tych systemów. 17. PIN jest niezbędny do pobierania gotówki z bankomatu, z kas banków wyposaŝonych w urządzenia do weryfikacji PIN, oraz do dokonywania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w punktach handlowousługowych wyposaŝonych w urządzenia do weryfikacji PIN. 18. W przypadku dokonywania transakcji przy uŝyciu PIN trzecie kolejne wprowadzenie błędnego PIN w bankomacie Banku, powoduje uniemoŝliwienie dokonywania transakcji kartowych do czasu jej odblokowania przez uŝytkownika karty telefonicznie pod numerem lub w systemie ING BankOnLine. W przypadku nie odblokowania karty w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej zablokowania, umowa o tą kartę ulega rozwiązaniu a Bank dokonuje zamknięcia karty. 19. W przypadku, gdy uŝytkownik karty nie pamięta numeru PIN do karty, zamiast odblokowania karty, konieczne jest jej zamknięcie/zastrzeŝenie i zamówienie nowej. 20. Opłaty i prowizje związane z uŝytkowaniem karty pobierane są z rachunku karty. 21. Wysokość odsetek podwyŝszonych naliczanych przez Bank w przypadku powstania zadłuŝenia posiadacza karty wobec Banku naliczana jest w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość odsetek podwyŝszonych ulega automatycznej zmianie tak, iŝ zawsze wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. 20. Reklamacje dotyczące transakcji kartowej moŝna zgłosić osobiście w dowolnym oddziale Banku, placówce partnerskiej, korespondencyjnie, telefonicznie w Call Centre Banku pod numerami (telefony stacjonarne) lub +48 (032) (telefony stacjonarne i komórkowe), poprzez system bankowości internetowej, poprzez stronę internetową Banku. Karta Maestro przedpłacona dla klientów indywidualnych prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem. W przypadku osoby małoletniej w jej imieniu występuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 2. MoŜliwe jest zamówienie karty przedpłaconej w opcji: a) bez nadruku imienia i nazwiska oraz ze standardowym wizerunkiem, b) z nadrukiem imienia i nazwiska oraz indywidulanym wizerunkiem z galerii zdjęć Banku. 3. MoŜliwe jest podarowanie osobie trzeciej niepodpisanej karty zamówionej w opcji bez nadruku imienia i nazwiska oraz ze standardowym wizerunkiem. Warunkiem korzystania z karty jest zgłoszenie się osoby obdarowanej do oddziału Banku lub placówki partnerskiej wraz z dokumentem toŝsamości i podpisanie przez nią umowy. 4. W przypadku gdy karta jest wydawana osobie wnioskującej o poŝyczkę pienięŝną nie ma moŝliwości wydania takiej karty z nadrukiem imienia i nazwiska oraz indywidualnym wizerunkiem z galerii zdjęć Banku. Karta ta moŝe być tylko wydana w oddziale Banku lub placówce partnerskiej. 5. W przypadku karty bez nadruku imienia i nazwiska oraz ze standardowym wizerunkiem, karta oraz PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku lub placówce partnerskiej. W przypadku karty z nadrukiem imienia i nazwiska oraz z indywidulanym wizerunkiem, karta oraz PIN są dostarczane na podany w Banku adres korespondencyjny posiadacza karty. 6. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o kartę przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A dla klientów indywidualnych oraz dokonania pierwszej wpłaty na rachunek karty w kwocie odpowiadającej wysokości opłaty za wydanie karty określonej w Tabeli opłat i prowizji. Karta Maestro przedpłacona zakupywana przez firmę dla klienta indywidualnego 1. Posiadaczem karty moŝe być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem, uprawniona przez firmę do otrzymywania od niej świadczeń pienięŝnych. 2. MoŜliwe jest zamówienie karty przedpłaconej w opcji: a) bez nadruku imienia i nazwiska i ze standardowym wizerunkiem, b) z nadrukiem imienia i nazwiska oraz indywidulanym wizerunkiem z galerii zdjęć Banku lub własnym wizerunkiem dostarczonym przez firmę i zaakceptowanym przez Bank. 3. W przypadku karty bez nadruku imienia i nazwiska oraz ze standardowym wizerunkiem karta i PIN jest przekazywana posiadaczowi karty przez firmę. 4. W przypadku karty z nadrukiem imienia i nazwiska oraz z niestandardowym wizerunkiem jest ona przesyłana zgodnie z wyborem firmy bądź na adres oddziału Banku lub placówki partnerskiej bądź na podany w Banku adres korespondencyjny posiadacza karty. PIN jest zawsze przesyłany na adres korespondencyjny posiadacza 5

6 karty. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o kartę przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A oraz uiszczenie przez firmę opłaty za kartę. Karta Maestro przedpłacona dla małych firm 1. Posiadaczem karty moŝe być osoba fizyczna lub prawna, będąca rezydentem, prowadząca działalność gospodarczą lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca rachunek bieŝący lub pomocniczy w Banku. 2. UŜytkownikiem karty moŝe być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upowaŝniona przez firmę do uŝytkowania karty, będąca rezydentem lub nierezydentem. 3. MoŜliwe jest zamówienie karty przedpłaconej w opcji: a. bez nadruku imienia i nazwiska oraz ze standardowym wizerunkiem, b. z nadrukiem imienia i nazwiska oraz indywidulanym wizerunkiem z galerii zdjęć Banku lub własnym wizerunkiem dostarczonym przez firmę i zaakceptowanym przez Bank. 4. W przypadku karty bez nadruku imienia i nazwiska oraz ze standardowym wizerunkiem, karta oraz PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku lub placówce partnerskiej. 5. W przypadku karty z nadrukiem imienia i nazwiska oraz z niestandardowym wizerunkiem jest ona dostarczana zgodnie z wyborem posiadacza karty bądź na adres oddziału Banku lub placówki partnerskiej bądź na podany w Banku adres korespondencyjny posiadacza karty. Natomiast PIN jest zawsze przesyłany na podany w Banku adres korespondencyjny uŝytkownika karty. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o kartę przedpłaconą ING Banku Śląskiego S.A dla małych firm oraz uiszczenia opłaty za kartę. 6

7 Zapisy dotyczące kart przepłaconych, których umowy zostały zawarte przed r. I. Wspólne zapisy dla kart przedpłaconych 1. Karta dostarczana jest przez Bank jako karta aktywna. 2. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku karty w trakcie jej waŝności moŝliwy jest jedynie przy uŝyciu karty. 3. Dzienne limity dla transakcji bezgotówkowych i dla transakcji gotówkowych: KWOTY LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W ZŁOTYCH Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe Do wysokości salda W przypadku gdy posiadacz karty jest równocześnie uŝytkownikiem serwisu telefonicznego lub systemu bankowości internetowej istnieje moŝliwość uzyskania informacji o karcie i transakcjach nią dokonanych za pośrednictwem tych systemów. 5. PIN jest niezbędny do pobierania gotówki z bankomatu, z kas banków wyposaŝonych w urządzenia do weryfikacji PIN, oraz do dokonywania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w punktach handlowousługowych wyposaŝonych w urządzenia do weryfikacji PIN. 6. W przypadku dokonywania transakcji przy uŝyciu PIN trzecie kolejne wprowadzenie błędnego PIN w bankomacie Banku, powoduje uniemoŝliwienie dokonywania transakcji kartowych do czasu jej odblokowania przez uŝytkownika karty telefonicznie pod numerem lub w systemie ING BankOnLine. W przypadku nie odblokowania karty w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej zablokowania, umowa o tą kartę ulega rozwiązaniu a Bank dokonuje zamknięcia karty. 7. W przypadku, gdy uŝytkownik karty nie pamięta numeru PIN do karty, zamiast odblokowania karty, konieczne jest jej zamknięcie/zastrzeŝenie i zamówienie nowej. 8. Blokada środków na rachunku związana z dokonaną transakcją kartową utrzymywana jest maksymalnie przez 8 dni kalendarzowych od daty transakcji, w zaleŝności od daty faktycznego obciąŝenia rachunku z tytułu dokonania tej transakcji. 9. Rachunek karty prowadzony jest w złotych. Wszystkie transakcje krajowe i zagraniczne ostatecznie rozliczane są w złotych. 10. Walutą rozliczeniową dla transakcji dokonanych w innej walucie niŝ złoty jest EUR. 11. Opłaty i prowizje związane z uŝytkowaniem karty pobierane są z rachunku karty. 12. Wysokość odsetek podwyŝszonych naliczanych przez Bank w przypadku powstania zadłuŝenia posiadacza karty wobec Banku naliczana jest w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość odsetek podwyŝszonych ulega automatycznej zmianie tak, iŝ zawsze wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. 13. Reklamacje dotyczące transakcji kartowej moŝna zgłosić w dowolnym oddziale, korespondencyjnie, telefonicznie w Call Centre Banku pod numerami (telefony stacjonarne) lub +48 (032) (telefony stacjonarne i komórkowe), poprzez system bankowości internetowej, poprzez stronę internetową Banku. II. Karty przedpłacone indywidualne: A. Zakupowane przez osobę fizyczną konieczność podpisania Umowy o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych i zapoznania się z Ogólnymi warunkami wydawania i uŝytkowania kart przedpłaconych ING Bank Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych. Karta Maestro przedpłacona Podarunkowa 7

8 prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem. W przypadku osoby z ograniczona zdolnościa do czynności prawnych w jej imieniu występuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 2. MoŜliwe jest podarowanie niepodpisanej karty osobie trzeciej. Warunkiem prawidłowego korzystania z karty jest zgłoszenie się osoby obdarowanej do oddziału Banku wraz z dokumentem toŝsamości i podpisanie przez nią umowy. 3. Bank pobiera opłatę za wydanie karty w wysokości przewidzianej w Tabeli opłat i prowizji za kartę, z co najmniej 12-miesięcznym terminem waŝności. 4. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty 5. Karta posiada zasięg krajowy. 6. Karta oraz koperta z PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A dla klientów indywidualnych oraz uiszczenia opłaty za kartę. 7. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. 8. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 9. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w 10. Transakcje dokonane w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz zgodnie z Tabelą podstawową Banku obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. Karta Maestro przedpłacona PodróŜnika prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem. 2. MoŜliwe jest wydanie karty z nadrukiem imienia i nazwiska posiadacza karty. 3. Bank pobiera opłatę za wydanie karty w wysokości przewidzianej w Tabeli Opłat i Prowizji za kartę, z co najmniej 12-miesięcznym terminem waŝności 4. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty 5. Karta posiada zasięg międzynarodowy. 6. Karta oraz koperta PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku, chyba Ŝe karta jest zamawiana w opcji z nadrukiem imienia i nazwiska, wówczas karta wydawana jest w oddziale Banku, natomiast koperta PIN przesyłana jest na adres korespondencyjny posiadacza karty. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A dla klientów indywidualnych oraz uiszczenia opłaty za kartę. 7. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. 8. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 9. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w 10. Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie MasterCard w dniu rozliczenia transakcji. 11. Transakcje dokonane w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz zgodnie z Tabelą podstawową Banku obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. Karta Maestro przedpłacona Domowa Kasa prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem. 8

9 2. MoŜliwe jest wydanie karty z nadrukiem imienia i nazwiska posiadacza karty. 3. Bank pobiera opłatę za wydanie karty w wysokości przewidzianej w Tabeli Opłat i Prowizji za kartę, z co najmniej 12-miesięcznym terminem waŝności 4. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty 5. Karta posiada zasięg międzynarodowy. 6. Karta oraz koperta PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku, chyba, Ŝe karta jest zamawiana w opcji z nadrukiem imienia i nazwiska, wówczas karta wydawana jest w oddziale Banku, natomiast koperta PIN przesyłana jest na adres korespondencyjny posiadacza karty. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A dla klientów indywidualnych oraz uiszczenia opłaty za kartę. 7. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych,. 8. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 9. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w 10. Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie MasterCard w dniu rozliczenia transakcji. 11. Kwotę transakcji w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz Tabeli podstawowej Banku, obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji.. Karta Maestro przedpłacona 1. Posiadaczem karty moŝe być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem, która złoŝyła w Banku wniosek o poŝyczkę dla klientów indywidualnych. 2. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty 3. Karta posiada zasięg miedzynarodowy. 4. Karta oraz koperta z PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku lub Placówce partnerskiej, w których złoŝono wniosek o poŝyczkę. 5. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, w tym dokonanie wpłat gotówkowych we wpłatomatach Banku. 6. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 7. MoŜliwa jest nieodpłatna zmiana dziennych limitów transakcyjnych w oddziale Banku lub w serwisie telefonicznym HaloŚląski. Dostępne wartości limitów to dla transakcji gotówkowych: 0, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, a dla transakcji bezgotówkowych: 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, do wysokości salda 8. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w 9. Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie MasterCard w dniu rozliczenia transakcji. 10. Kwotę transakcji w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz Tabeli podstawowej Banku, obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. B. Zakupowane przez małą firmę konieczność zawarcia Umowy o kartę przedpłaconą pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a Posiadaczem karty działającym poprzez Pełnomocnika oraz zapoznania się z Ogólnymi warunkami wydawania i uŝytkowania kart przedpłaconych ING Bank Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych. 9

10 Karta Maestro przedpłacona Bonus/Płaca prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem, uprawniona przez firmę do otrzymywania świadczeń pienięŝnych. 2. Bank pobiera opłatę za wydanie karty w wysokości przewidzianej w Tabeli Opłat i Prowizji za kartę, z co najmniej 12-miesięcznym terminem waŝności. Opłatę uiszcza firma zakupująca kartę. 3. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty konieczne jest zakupienie przez firmę nowej karty. 4. Karta posiada zasięg międzynarodowy. 5. Karta oraz koperta PIN wydawane są posiadaczowi karty w siedzibie firmy lub w inny sposób wskazany w umowie zawartej pomiędzy Bankiem a firmą jako pełnomocnikiem posiadacza karty. Warunkiem otrzymania karty jest zawarcie Umowy o kartę przedpłaconą pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a Posiadaczem karty działającym poprzez Pełnomocnika 6. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych,. 7. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 8. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w 9. Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie MasterCard w dniu rozliczenia transakcji. 10. Kwotę transakcji w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz Tabeli podstawowej Banku, obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. Karta Maestro przedpłacona Promocyjna prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem, uprawniona przez firmę do otrzymywania świadczeń pienięŝnych i innych płatności. 2. Bank pobiera opłatę za wydanie karty w wysokości przewidzianej w Tabeli Opłat i Prowizji za kartę, z co najmniej 12-miesięcznym terminem waŝności. Opłatę uiszcza firma zakupująca kartę. 3. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty konieczne jest zakupienie przez firmę nowej karty. 4. Karta posiada zasięg krajowy. 5. Karta oraz koperta PIN wydawane są posiadaczowi karty w siedzibie firmy lub w inny sposób wskazany w umowie zawartej pomiędzy Bankiem a firmą jako pełnomocnikiem posiadacza karty. Warunkiem otrzymania karty jest zawarcie Umowy o kartę przedpłaconą pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a Posiadaczem karty działającym poprzez Pełnomocnika 6. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych. 7. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 8. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w 9. Transakcje dokonane w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz zgodnie z Tabelą podstawową Banku obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. Karta Maestro przedpłacona Bon Okazjonalny 10

11 prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem, uprawniona przez firmę do otrzymywania świadczeń pienięŝnych i innych płatności. 2. Bank pobiera opłatę za wydanie karty w wysokości przewidzianej w Tabeli Opłat i Prowizji za kartę, z co najmniej 24-miesięcznym terminem waŝności. Opłatę uiszcza firma zakupująca kartę. 3. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty konieczne jest zakupienie przez firmę nowej karty. 4. Karta posiada zasięg krajowy. 5. Karta oraz koperta PIN wydawane są posiadaczowi karty w siedzibie firmy lub w inny sposób wskazany w umowie zawartej pomiędzy Bankiem a firmą jako pełnomocnikiem posiadacza karty. Warunkiem otrzymania karty jest zawarcie Umowy o kartę przedpłaconą pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a Posiadaczem karty działającym poprzez Pełnomocnika. 6. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych. 7. Kartą nie moŝna dokonywać wypłat gotówki w bankomatach. 8. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 9. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w 10. Transakcje dokonane w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz zgodnie z Tabelą podstawową Banku obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. III. Karty przedpłacone firmowe konieczność podpisania przez posiadacza karty Umowy o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A. dla małych firm oraz zapoznania się z Ogólnymi warunkami wydawania i uŝytkowania kart przedpłaconych ING Bank Śląskiego S.A. dla małych firm Karta Maestro przedpłacona Delegacyjna 1. Posiadaczem karty moŝe być osoba fizyczna lub prawna, będąca rezydentem, prowadząca działalność gospodarczą lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca rachunek bieŝący lub pomocniczy w Banku. 2. UŜytkownikiem karty moŝe być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upowaŝniona przez firmę do uŝytkowania karty, będąca rezydentem lub nierezydentem. 3. Bank pobiera opłatę za wydanie karty w wysokości przewidzianej w Tabeli Opłat i Prowizji za kartę, z co najmniej 24-miesięcznym terminem waŝności 4. Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres waŝności. Po upływu terminu waŝności posiadanej karty 5. Karta posiada zasięg międzynarodowy. 6. Karta oraz koperta PIN wydawane są posiadaczowi karty w oddziale Banku. Warunkiem otrzymania karty jest podpisanie przez posiadacza karty Umowy o korzystanie z karty przedpłaconej ING Banku Śląskiego S.A dla małych firm oraz uiszczenia opłaty za kartę. Posiadacz karty przekazuje kartę i kopertę PIN jej uŝytkownikowi w siedzibie firmy. 7. Karta umoŝliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych i gotówkowych.. 8. Karta nie umoŝliwia dokonywania transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty (np. transakcji 9. Bank przesyła wyciąg z rachunku karty na adres siedziby posiadacza karty raz w miesiącu. 10. Saldo rachunku karty moŝna sprawdzać w dowolnym bankomacie Banku i bankomacie EURONET lub w dowolnym oddziale Banku. 11. Transakcje zagraniczne dokonane kartą w walutach innych niŝ EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie MasterCard w dniu rozliczenia transakcji. 12. Kwotę transakcji w EUR Bank przelicza na złote według kursu sprzedaŝy dewiz Tabeli podstawowej Banku, obowiązującej w dniu rozliczenia transakcji. 11

12 Zastrzeganie kart poprzez konsultanta poprzez automatyczny serwis HaloŚląski dla uŝytkowników tego serwisu (+48 32) poprzez automatyczny serwis HaloŚląski dla Klientów VIP

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI I. K@rta wirtualna ING VISA...4 Wspólne zapisy... 4 K@rta wirtualna ING

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 14 października

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Ogólne warunki wydawania i uŝytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla małych firm Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki wydawania i uŝytkowania kart przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i uŝytkowania Kart Płatniczych wydawanych przez. ING Bank Śląski S.A.

Zasady wydawania i uŝytkowania Kart Płatniczych wydawanych przez. ING Bank Śląski S.A. Zasady wydawania i uŝytkowania Kart Płatniczych wydawanych przez ING Bank Śląski S.A. Spis treści strona I. Definicje i postanowienia ogólne... 3 II. Warunki wydania karty... 7 III. Wydanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 29 października 2011 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i uŝytkowania Kart Płatniczych wydawanych przez

Zasady wydawania i uŝytkowania Kart Płatniczych wydawanych przez Zasady wydawania i uŝytkowania Kart Płatniczych wydawanych przez ING Bank Śląski S.A. 11 października 2010 r. Spis treści strona I. Definicje i postanowienia ogólne... 3 II. Warunki wydania karty... 7

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

(czynności) pobierania. Pakiet SUPER MAX KONTO STUDENT ROR EXTRA. ROR A VISTA dla osoby. 6 zł 15 zł 0 zł 5 zł 6 zł 7 zł. 1.

(czynności) pobierania. Pakiet SUPER MAX KONTO STUDENT ROR EXTRA. ROR A VISTA dla osoby. 6 zł 15 zł 0 zł 5 zł 6 zł 7 zł. 1. V RACHUNKI -ROZLICZENIOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały 106/2013 AVISTA VIP 1. Prowadzenie A VISTA dla osoby rachunku 1) małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł 6 zł 7 zł VIP 10 zł STANDARD - dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na dzień 15 kwietnia 2016 r. Rozdział V Ubezpieczenia do kart i rachunków 24. Rozdział VI Kredyty i pożyczki 26

Tekst jednolity stan na dzień 15 kwietnia 2016 r. Rozdział V Ubezpieczenia do kart i rachunków 24. Rozdział VI Kredyty i pożyczki 26 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 15 kwietnia 2016 r....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI IV. Obsługa kart płatniczych Maestro, VISA Electron do Konta prywatnego SGB24 1. Wydanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.)

(dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów przeniesionych do Alior Banku z Banku BPH; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) Wprowadzana Nazwa Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 41

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 41 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 marca 2015r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2015 r. Rozdział V Ubezpieczenia do kart i rachunków 23. Rozdział VI Kredyty i pożyczki 25

Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2015 r. Rozdział V Ubezpieczenia do kart i rachunków 23. Rozdział VI Kredyty i pożyczki 25 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2015 r.... Spis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 R 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu za przelew 0 PLN 0 R

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 42

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 42 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 września 2015 r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo konto/prowizje prowadzenie konta obsługa karty debetowej przelew krajowy przelew SEPA (EUR) zlecenie stałe (Internet) bankomat wpłata/wypłata

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych

Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 1 marca 2017 r.... Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych

Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 14 marca 2017 r.... Spis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 29 kwietnia 2013r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla osób fizycznych Katowice, 29 kwietnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN od 1 lutego 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 5 września 2014r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych

Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji Sprawdź zmiany dla swojego konta Obowiązuje CO SIĘ ZMIENIA Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych a) Otwarcie, prowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. szczegółowy wykaz zmian

Taryfa prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. szczegółowy wykaz zmian Taryfa prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. szczegółowy wykaz zmian Zmiany dotyczą: III. Debetowe karty płatnicze... 2. Debetowe karty płatnicze wydawane do rachunków mbiznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych

Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych Regulamin rachunku rozliczeniowego KONTO Z LWEM dla małych firm, Otwartego Konta Oszczędnościowego dla małych firm oraz lokat terminowych dla małych firm Katowice, luty 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie

Czy jest możliwość zabezpieczenia limitu karty blokadą na rachunku papierów wartościowych lub na lokacie Nazwa banku Nazwa karty Maksymalny limit dostępny na karcie kredytowej to: Dostępne waluty, w jakich można rozliczyć transakcje to: Czy bank oferuje przeniesienie karty z innego banku? Jeśli tak, na jakich

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych

Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 22 lipca 2017 r.... Spis

Bardziej szczegółowo