Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r."

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc I. OPŁATY I PROWIZJE Wydanie / korzystanie z karty głównej (opłata roczna) 1) 40 PLN 2) 25 PLN 2) 25 PLN 25 PLN Wydanie / korzystanie z karty dodatkowej (opłata roczna) 1) 40 PLN 2) 25 PLN 2) 25 PLN 25 PLN Wydanie duplikatu karty / wydanie nowej karty w miejsce utraconej na wniosek Posiadacza / Użytkownika karty 40 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN Blokada karty na wniosek Posiadacza / Użytkownika karty 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN Wygenerowanie i wysyłka nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN Zmiana numeru PIN w bankomacie BZ WBK 24 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Odblokowanie numeru PIN w serwisie telefonicznym, zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia przez Klienta 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN Sporządzenie mini-wyciągu w bankomatach BZ WBK 24 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku lub z 3/4 5% min. 10 PLN 5% min. 10 PLN 5% min. 10 PLN 5% min. 10 PLN bankomatu w kraju lub za granicą Wydanie potwierdzenia transakcji kartą wystawionego przez akceptanta transakcji Dodatkowe koszty w przypadku operacji wykonanych za granicą Realizacja przelewu z rachunku karty w ramach opcji Twoje rachunki (transakcja bezgotówkowa), zleconego: 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa (EUR), pobierana jest opłata za przewalutowania do wysokości 1% wartości transakcji, uwzględniona w kwocie transakcji wyrażonej w EUR

2 RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc 1. w serwisie internetowym lub automatycznym serwisie telefonicznym 0 PLN 0 PLN w placówce bankowej lub w serwisie telefonicznym 1% min. 3 PLN 1% min. 3 PLN 0 PLN 0 PLN Realizacja przelewu z rachunku karty: 5% min. 10 PLN 5% min. 10 PLN 5% min. 10 PLN 5% min. 10 PLN Wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu: 1. w trybie przyspieszonym (wysyłka faxem) 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2. w trybie zwykłym (wysyłka przesyłką pocztową) 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN Uruchomienie Planu Spłat Ratalnych kredytu ratalnego w 5 3% min. 5 PLN 0 PLN 3% min. 5 PLN 3% min. 5 PLN karcie Plan Spłat Ratalnych (liczba rat) 6,10,12,18,24 5,10,15 5,10,15,20 5,10,15,20 Zmiana kwoty limitu kredytowego 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN Przekroczenie limitu kredytowego 10% kwoty przekroczenia, min. 30 PLN 10% kwoty przekroczenia, min. 30 PLN 10% kwoty przekroczenia, min. 30 PLN 10% kwoty przekroczenia, min. 30 PLN Odsetki od przeterminowanego kapitału Obliczane według stopy stanowiącej równowartośd czterokrotności bieżącej stopy kredytu lombardowego NBP i wynosi 16,00% Kopia wyciągu wygenerowanego na wniosek Posiadacza 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN Wydruk historii rachunku karty 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN Wydanie zaświadczenia o spłacie/opinii bankowej 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN II. UBEZPIECZENIA Pakiet Życie 0,30% 6) 0,30% 7) 0,30% 7) 0,30% 7) Pakiet Bezpieczne Zakupy 0,50% 6) 0,50% 7) 0,50% 7) 0,50% 7)

3 RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc Pakiet Pełna Ochrona Plus 0,89% 6) 0,89% 7) 0,89% 7) 0,89% 7) Pakiet Podróżnik Europa - 4 PLN / m-c - - Pakiet Podróżnik Świat - 6,5 PLN / m-c - - III. PARAMETRY LIMITU KREDYTOWEGO Ustalany indywidualnie limit kredytowy PLN PLN PLN PLN Dzieo spłaty Wymagana spłata minimalna 8) 24 dzieo od daty generowania wyciągu 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 PLN 24 dzieo od daty generowania wyciągu 5% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 PLN IV CZYNNOŚCI MONITUJĄCE ZWIĄZANE Z NIETERMINOWĄ REALIZACJĄ ZOBOWIĄZAO WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY I NIETERMINOWĄ SPŁATĄ ZADŁUŻENIA 9) 24 dzieo od daty generowania wyciągu 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 20 PLN 24 dzieo od daty generowania wyciągu 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 20 PLN 1. Powiadomienie w formie wiadomości SMS 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 2. Monit telefoniczny 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 3. Korespondencja kierowana do Posiadacza (np. monit listowny, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę): a) Wysyłka listem zwykłym 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN b) Wysyłka listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 4. Wizyta windykacyjna 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku

4 Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostad obciążony Posiadacz w przypadku niewywiązania się ze zobowiązao wynikających z umowy Opłaty administracyjne (m.in. urzędowe ustalenie danych osobowych i adresowych, zapytania do Urzędu Stanu Cywilnego) Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych: Ustawy z r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), Ustawy z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paostwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z Urzędu (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 490), Ustawy z dnia r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz ze zm.), Ustawy z r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz ze zm.), Ustawa z r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1298). Aktualizacja podstaw prawnych: czerwiec 2014 r. 1) Opłata za kartę główną jest wykazywana na pierwszym wyciągu w danym roku obowiązywania Umowy i jest pobierana za: a. wydanie karty, b. udostępnienie karty do użytku począwszy od drugiego roku obowiązywania Umowy. Opłata za wydanie karty jest dodatkowej jest wykazywana na pierwszym wyciągu wygenerowanym po złożeniu wniosku o kartę dodatkową, opłata roczna za kartę dodatkową jest wykazywana w każdą rocznicę pierwszego naliczenia opłaty. Dla karty Media Markt MasterCard Wysokośd opłaty rocznej za kartę (główną i dodatkową) począwszy od drugiego roku użytkowania karty uzależniona jest od sumy transakcji wykonanych z użyciem karty oraz Kuponu Pierwszego Zakupu i zaksięgowanych na rachunku (obrót roczny) oraz terminowej spłaty zadłużenia przez ostatnie 12 miesięcy i wynosi odpowiednio: a) dla karty głównej: - 0 PLN obrót roczny wykonany kartą w wysokości min PLN, - 20,00 PLN obrót roczny wykonany kartą min PLN, b) dla karty dodatkowej: - 0 PLN- obrót roczny wykonany kartą dodatkową w wysokości min PLN, - 20,00 PLN obrót roczny wykonany kartą dodatkową min PLN. 2) Nie dotyczy ofert promocyjnych. 3) Prowizja naliczana od kwoty transakcji 4) Minimalna kwota wypłaty w placówce Banku to 100 PLN. 5) Prowizja pobierana za każdy nowo otwarty Plan Spłat Ratalnych naliczana od kwoty przenoszonej na Plan transakcji / zadłużenia i wykazywana na pierwszym wyciągu po otwarciu danego Planu. 6) Opłata pobierana miesięcznie na koniec okresu rozliczeniowego, wyznaczana w następujący sposób: a) w przypadku Planów Podstawowych - jako procent od kwoty całkowitego zadłużenia na Planach Podstawowych na koniec okresu rozliczeniowego, b) w przypadku Planów Spłat Ratalnych jako procent zadłużenia kapitałowego na Planie Spłat Ratalnych z dnia otwarcia danego Planu lub z dnia przystąpienia do ubezpieczenia obejmującego swoim zakresem dany Plan, zgodnie ze wzorem: stawka ubezpieczenia x kwota otwarcia danego Planu Spłat Ratalnych lub kwota zadłużenia kapitałowego na Planie Spłat Ratalnych z dnia przystąpienia do ubezpieczenia obejmującego swoim zakresem dany Plan (gdy Plan Spłat Ratalnych został otwarty przed przystąpieniem do ubezpieczenia). Wcześniejsza częściowa spłata Planu (np. w wyniku częściowego zwrotu transakcji objętej Planem Spłat Ratalnych w Punkcie Obsługi Klienta lub wpłaty na rachunek kredytowy kwoty przekraczającej wysokośd całkowitego zadłużenia na Planie Podstawowym) nie powoduje zmiany pierwotnie wyznaczonej wysokości miesięcznej opłaty za ochronę ubezpieczeniową, ale może w zależności od kwoty częściowej wcześniejszej spłaty - spowodowad skrócenie okresu spłaty Planu i tym samym zmniejszenie ilości naliczonych opłat miesięcznych za ochronę ubezpieczeniową powiązanych z tym Planem. Kwota opłat z tytułu ochrony ubezpieczeniowej naliczonych w danym okresie rozliczeniowym na Planie Podstawowym oraz na każdym z otwartych Planów Spłat Ratalnych jest wykazywana na wyciągu jako łączna kwota opłat z tytułu ochrony ubezpieczeniowej naliczonych na rachunku kredytowym w danym okresie rozliczeniowym i powiększa kwotę całkowitego zadłużenia na rachunku. 7) Opłata pobierana miesięcznie na koniec okresu rozliczeniowego, wyznaczana w następujący sposób: a) w przypadku Planów Podstawowych - jako procent od kwoty całkowitego zadłużenia na Planach Podstawowych na koniec okresu rozliczeniowego,

5 b) w przypadku Planów Spłat Ratalnych jako procent zadłużenia kapitałowego na Planie Spłat Ratalnych z dnia otwarcia danego Planu lub z dnia przystąpienia do ubezpieczenia obejmującego swoim zakresem dany Plan, zgodnie ze wzorem: stawka ubezpieczenia x kwota otwarcia danego Planu Spłat Ratalnych lub kwota zadłużenia kapitałowego na Planie Spłat Ratalnych z dnia przystąpienia do ubezpieczenia obejmującego swoim zakresem dany Plan (gdy Plan Spłat Ratalnych został otwarty przed przystąpieniem do ubezpieczenia). Wcześniejsza częściowa spłata Planu (np. w wyniku częściowego zwrotu transakcji objętej Planem Spłat Ratalnych w Punkcie Obsługi Klienta lub wpłaty na rachunek kredytowy kwoty przekraczającej wysokośd całkowitego zadłużenia na Planie Podstawowym) nie powoduje zmiany pierwotnie wyznaczonej wysokości miesięcznej opłaty za ochronę ubezpieczeniową, ale może w zależności od kwoty częściowej wcześniejszej spłaty - spowodowad skrócenie okresu spłaty Planu i tym samym zmniejszenie ilości naliczonych opłat miesięcznych za ochronę ubezpieczeniową powiązanych z tym Planem. Kwota opłat z tytułu ochrony ubezpieczeniowej naliczonych w danym okresie rozliczeniowym na Planie Podstawowym oraz na każdym z otwartych Planów Spłat Ratalnych jest wykazywana na wyciągu jako łączna kwota opłat z tytułu ochrony ubezpieczeniowej naliczonych na rachunku kredytowym w danym okresie rozliczeniowym i powiększa kwotę całkowitego zadłużenia na rachunku. 8) W przypadku, gdy kwota całkowitego zadłużenia na rachunku jest mniejsza lub równa kwocie stanowiącej równowartośd 5-krotności opłaty za nadanie listu poleconego, należnośd z Planu Podstawowego nie jest wymagana w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli kwota całkowitego zadłużenia z Planu Podstawowego jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartośd 5-krotności opłaty za nadanie listu poleconego oraz wymagana spłata minimalna z Planu Podstawowego jest niższa niż 20 PLN (Media Markt MasterCard, MasterCard Alsolia) lub 30 PLN (Visa Castorama, Visa E.Leclerc, MasterCard Standard), wówczas wymagana jest spłata niższej z kwot: całośd zadłużenia z Planu Podstawowego lub 20 PLN/30 PLN. Powyższe zasady nie odnoszą się do spłat zadłużenia z tytułu Planu Spłat Ratalnych, co oznacza, że spłata miesięcznej raty z Planu Spłat Ratalnych jest zawsze wymagana niezależnie od kwoty wymaganej spłaty minimalnej z Planu Podstawowego. Wymagana spłata minimalna jest liczona jako suma wymaganej spłaty minimalnej z Planu Podstawowego oraz z rat wynikających z Planu Spłat Ratalnych. 9) Szczegółowe zasady stosowania przez Bank czynności monitujących i naliczania opłat są określone w Umowie o kartę kredytowa oraz w Regulaminie dla kart kredytowych

6 Tabela oprocentowania dla kart kredytowych Media Markt MasterCard, Alsolia MasterCard, MasterCard Standard, Visa Castorama i Visa E.Leclerc obowiązująca od r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc Oprocentowanie dla transakcji Stopa zmienna w skali roku Stopa zmienna w skali roku Stopa zmienna w skali roku Stopa zmienna w skali roku - bezgotówkowych 1) stopa kredytu lombardowego NBP* i wynosi 16,00% Równowartośd iloczynu: 3,80 x NBP* i wynosi 15,20% - gotówkowych stopa kredytu lombardowego NBP* i wynosi 16,00% Równowartośd iloczynu: 3,80 x NBP* i wynosi 15,20% - bezgotówkowych rozłożonych na raty w ramach Planu Spłat Ratalnych 12,90% 13,99% - 5m 15,99% - 10m 16,00% - 15m 12,90% 12,90% - gotówkowych rozłożonych na raty w ramach Planu Spłat Ratalnych 12,90% - 12,90% 12,90% * Wysokośd stopy kredytu lombardowego wynosi 4.00% 1) W przypadku spłaty całości zadłużenia wykazanego na wyciągu przed upływem terminu płatności oprocentowanie wynosi 0%.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych k/toip/01/2014 1 PREMIUM Pakiet Depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku braku regularnych wpływów opłata miesięczna 1) 8 zł 16 zł

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez:

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR. Zawarta w dniu.r. w.przez: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu.r. w.przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH PARTNERSKICH

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH PARTNERSKICH REGULAMIN KART KREDYTOWYCH PARTNERSKICH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 12.04.2015 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Alsolia MasterCard

Regulamin karty kredytowej Alsolia MasterCard Regulamin karty kredytowej Alsolia MasterCard Obowiązujący od dnia 12.04.2015 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu i karty... 6 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard

Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard Obowiązujący od dnia 12.04.2015 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zmienione wzorce załączamy do niniejszej korespondencji.

Szanowni Państwo, Zmienione wzorce załączamy do niniejszej korespondencji. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2012 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu wprowadza zmiany do zawartej z Panem/Panią Umowy o przyznanie limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 5 września 2014r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo