PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY"

Transkrypt

1 PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

2 RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO PRZELEW JEDNORAZOWY Przelew na rachunek inwestycyjny Przelew na rachunek bieżący własny lub zdefiniowany PRZELEWY CYKLICZNE Nowy przelew cykliczny Usunięcie przelewu cyklicznego PRZELEWY OCZEKUJĄCE Usunięcie przelewu oczekującego RACHUNKI ZDEFINIOWANE HISTORIA OPERACJI HISTORIA CODZIENNYCH ROZLICZEŃ RYNKOWYCH HISTORIA RACHUNKU ZABEZPIECZAJĄCEGO HISTORIA RACHUNKU PIENIĘŻNEGO KS WYCIĄGI I POTWIERDZENIA INFORMACJA PODATKOWA Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, Warszawa Dom Maklerski Pekao prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Aktualizacja na dzień:

3 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Na stronie SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące środków pieniężnych w ramach wybranego rachunku. Strona SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO obejmuje następujące sekcje: Wybrany rachunek, Szczegóły rachunku, Szczegóły rachunku pieniężnego, Należności i zobowiązania. W sekcji Szczegóły rachunku pieniężnego ( Rys. 1.1) zawarte są informacje: 1. Informacje ogólne Środki pieniężne wartość środków zaksięgowanych na rachunku, bez uwzględniania nierozliczonych środków z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych, środków zablokowanych pod aktywne zlecenia kupna oraz środków pieniężnych z kredytu, Inne blokady Środki dostępne do wypłaty wartość wolnych środków pieniężnych, które można wypłacić z rachunku inwestycyjnego, Środki dostępne pod zlecenia kupna środki, za które można nabyć papiery wartościowe. Wartość zleceń zakupu bez blokady środków Waluta - rozwijana lista umożliwiająca wybór waluty w zależności od aktywowanych usług na rachunku Klienta i dostępnych rachunków walutowych. 2. Należności i zobowiązania Suma należności całkowita kwota należności wynikająca z nierozliczonych zleceń sprzedaży, Przyznany limit zobowiązań wartość limitu zobowiązań klienta z tytułu aneksu określającego szczegółowe warunki płatności (OTP), Suma nieuregulowanych zobowiązań z tytułu transakcji kupna OTP suma nierozliczonych zobowiązań z tytułu wykorzystania limitu OTP, Wykorzystany limit zobowiązań - wykorzystany limit zobowiązań klienta z tytułu umowy OTP, Kwota zobowiązań przeterminowanych - nieuregulowane zobowiązania z tytułu umowy OTP

4 3. Środki zablokowane pod zlecenia Wartość aktywnych zleceń kupna wraz z prowizją wartość wszystkich aktywnych zleceń kupna wraz z prowizją, Środki zablokowane pod IPO - środki zablokowane pod zlecenia na rynek pierwotny, Środki zablokowane pod zlecenia na rynek wtórny - środki zablokowane ze względu na aktywne zlecenia zakupu. 4. Limit kredytowy Wartość przyznanego limitu kredytu przyznany limit kredytu na rynek wtórny, Dostępny limit kredytu niewykorzystana część przyznanego kredytu, Aktualny stan zadłużenia aktualne zadłużenie, Wymagana wartość zabezpieczeń kredytu - wymagana wartość aktywów na rachunku klienta stanowiąca zabezpieczenie posiadanego przez klienta kredytu, Wartość zabezpieczeń kredytu wartość aktywów będących zabezpieczeniem kredytu z uwzględnieniem współczynników wagi ryzyka dla papierów wartościowych, Procent kredytu pokryty zabezpieczeniami procentowy udział wartości zabezpieczeń w stosunku do wykorzystanego limitu kredytowego. 5. Kredyt na rynek pierwotny KREDYT NA nazwa papieru wartościowego, na który przyznano kredyt. 6. Depozyt zabezpieczający dane ogólne Wymagany depozyt wstępny w DM wymagana wartość depozytu w Domu Maklerskim dla całego portfela instrumentów pochodnych. 7. Depozyt zabezpieczający środki pieniężne Depozyt posiadany w DM - faktyczna wartość depozytu w Domu Maklerskim dla otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, Depozyt minimalny (KDPW) - minimalna wartość depozytu w KDPW dla otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, wartość nie jest aktualizowana w trakcie sesji giełdowej, Nadwyżka ponad depozyt minimalny różnica pomiędzy depozytem posiadanym w Domu Maklerskim, a depozytem minimalnym (KDPW)

5 8. Zabezpieczenie krótkiej sprzedaży Depozyt wymagany maksymalny - wymagana przez DM wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaży dla otwartych pozycji oraz aktywnych zleceń. Depozyt wymagany minimalny - minimalna wymagana wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaży. w tym wymagana wartość depozytu w gotówce - minimalna wymagana wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaży, która musi być ustanowiona w gotówce. Depozyt posiadany -całkowita wartość ustanowionego zabezpieczenia krótkiej sprzedaży. w tym wartość depozytu ustanowionego w gotówce - całkowita wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaży ustanowiona w gotówce. w tym wartość depozytu ustanowionego w pw - uznana wartość zabezpieczenia krótkiej sprzedaży ustanowiona w papierach wartościowych. Nadwyżka / Niedobór w stosunku do depozytu minimalnego - dodatnia / ujemna różnica pomiędzy zabezpieczeniem krótkiej sprzedaży posiadanym a wymaganym depozytem minimalnym. 9. Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych Rekompensata za utracone prawa z papierów wartościowych stanowiących pożyczki zaciągnięte - suma rekompensat za utracone pożytki z papierów wartościowych będących przedmiotem zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych. Wartość takich rekompensat jest wyliczana jako suma wartości brutto świadczeń utraconych przez pożyczkodawców dla każdego waloru, na którym miało miejsce przyznanie pożytków w trakcie trwania pożyczki papierów wartościowych. W sekcji Należności i zobowiązania zawarte są informacje o należnościach i zobowiązaniach klienta, które zostaną rozliczone w poszczególnych dniach: Należności kwota należności ze zrealizowanych zleceń sprzedaży, rozliczana w poszczególnych dniach na rachunku, Zobowiązania (ogółem) zobowiązania z tytułu zleceń zakupu, do rozliczenia w poszczególnych dniach; zobowiązania wynikają zarówno ze środków zablokowanych jak i wykorzystanych limitów OTP, Zobowiązania z tytułu OTP - kwota zobowiązań OTP wykorzystanych przez Klienta w poszczególnych dniach

6 Rys Szczegóły rachunku pieniężnego - 5 -

7 2. PRZELEW JEDNORAZOWY Na stronie PRZELEW JEDNORAZOWY Przelew jednorazowy zgrupowano trzy typy przelewów: Przelew na rachunek inwestycyjny przelew w czasie rzeczywistym (on-line) z rachunku bieżącego prowadzonego przez Bank Pekao S.A. na rachunek inwestycyjny, Przelew na rachunek bieżący własny - przelew w czasie rzeczywistym (on-line) z rachunku inwestycyjnego na rachunek bieżący prowadzony przez Bank Pekao S.A. Przelew na rachunek bieżący zdefiniowany przelew środków z rachunku inwestycyjnego na rachunek bieżący prowadzony przez inny Bank Przelew na rachunek inwestycyjny Aby wykonać przelew na rachunek inwestycyjny należy w sekcji Typ przelewu z listy rozwijalnej wybrać Na rachunek inwestycyjny (Rys. 2.1). W polu Z rachunku wskazać na liście rozwijalnej numer rachunku, z którego ma być pobrana kwota przelewu. Podać kwotę przelewu i w polu Na rachunek wskazać docelowy rachunek inwestycyjny. Następnie wybrać przycisk <Dalej>, który spowoduje przekierowanie do strony potwierdzenia dyspozycji. Po sprawdzeniu parametrów należy zaakceptować dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>. Rys. 2.1 Przelewy jednorazowy Przelew na rachunek inwestycyjny - 6 -

8 2.2. Przelew na rachunek bieżący własny lub zdefiniowany W sekcji Typ przelewu należy wybrać typ przelewu jaki ma zostać wykonany: Przelew na rachunek bieżący własny lub Przelew na rachunek bieżący zdefiniowany (Rys. 2.2). Korzystając z formularza należy określić między jakimi rachunkami ma zostać wykonany przelew: Z rachunku wskazując rachunek z którego ma zostać wykonany przelew; Na rachunek wybierając rachunek, na który ma zostać wykonany przelew. Dla typu przelewu Na rachunek bieżący zdefiniowany - na liście dostępne są numery rachunków, które zostały zdefiniowane przez Klienta w Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao lub w serwisie Pekao24Makler > Rachunek Pieniężny > Rachunki zdefiniowane. Pola Nazwa / Imię i nazwisko odbiorcy oraz Adres odbiorcy zostaną wypełnione automatycznie. Pole Opis przelewu będzie niedostępne dla przelewów w obrębie Pekao. W przypadku przelewów poza Bank Pekao konieczne jest wypełnienie pola. Należy wprowadzić kwotę przelewu, która nie może być większa niż kwota w polu Środki dostępne do wypłaty w sekcji Rachunek pieniężny. Jeśli przelew ma dotyczyć wszystkich środków, można odznaczyć pole: Wszystkie środki. Pole Kwota przelewu zostanie automatycznie zablokowane do edycji. Dla przelewów z datą przyszłą przelew zostanie wykonany w dniu wskazanym w dyspozycji na koniec dnia operacyjnego. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy wybrać <Dalej>. Automatycznie zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia szczegółów przelewu na rachunek bieżący. Aby wykonać przelew należy kliknąć przycisk <Zatwierdź> Rys Przelewy jednorazowy Przelew na rachunek bieżący własny - 7 -

9 3. PRZELEWY CYKLICZNE Na stronie PRZELEWY CYKLICZNE (Rys. 3.1) można sprawdzić listę zdefiniowanych przelewów cyklicznych oraz zdefiniować nowe przelewy cykliczne Nowy przelew cykliczny Aby zdefiniować przelew cykliczny należy wybrać link Dodaj nowy przelew cykliczny, następnie z listy rozwijalnej Typ przelewu czy przelew ma być wykonany na rachunek bieżący własny czy na rachunek bieżący zdefiniowany. W polu Na rachunek należy z listy rozwijalnej rachunków predefiniowanych wskazać numer rachunku bieżącego. Po wskazaniu rachunku pola Nazwa / Imię i Nazwisko odbiorcy oraz Adres odbiorcy zostaną wypełnione automatycznie. Należy zdefiniować Rodzaj przelewu cyklicznego poprzez wybranie z listy rozwijalnej: Przelew odsetek od obligacji - należy wskazać nazwę obligacji z listy rozwijalnej Nazwa papieru oraz określić Liczbę papierów, od których mają być przelewane odsetki. Aby przekazywać wszystkie odsetki uzyskiwane z tytułu posiadanych obligacji, należy odznaczyć dodatkowo Wszystkie aktualnie posiadane. Wykup obligacji - należy wskazać nazwę obligacji z listy rozwijalnej Nazwa papieru oraz określić Liczbę papierów lub zaznaczyć pole Wszystkie aktualnie posiadane. Dywidenda - należy wskazać nazwę papieru wartościowego z listy rozwijalnej Nazwa papieru oraz określić Liczbę papierów lub zaznaczyć pole Wszystkie aktualnie posiadane. Przelew środków finansowych po rozliczeniu sesji w tym celu należy wybrać Przelew dostępnych środków po rozliczeniu sesji, w polu Data rozpoczęcia wpisać datę, od której ma być realizowany dany przelew cykliczny. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy nacisnąć przycisk <Dalej>. Weryfikację poprawności wprowadzonych danych należy potwierdzić przyciskiem <Zatwierdź> (Rys. 3.2)

10 Rys Nowy przelew cykliczny Krok 1/2 Rys Nowy przelew cykliczny Krok 2/2-9 -

11 3.2. Usunięcie przelewu cyklicznego Aby usunąć dyspozycję przelewu cyklicznego należy na stronie PRZELEWY CYKLICZNE, z listy zdefiniowanych przelewów cyklicznych wybrać przelew do usunięcia i nacisnąć przycisk <Usuń> (Rys. 6.). Nastąpi przekierowanie do strony potwierdzenia dyspozycji usunięcia przelewu cyklicznego, którą należy potwierdzić przyciskiem <Zatwierdź>. Rys Przelewy cykliczne

12 4. PRZELEWY OCZEKUJĄCE Strona PRZELEWY OCZEKUJĄCE (Rys. 4.1). W celu wykonania przelewu z datą przyszłą należy dodatkowo na stronie przelewu na rachunek bieżący zaznaczyć opcję Wykonaj z datą przyszłą. Po zaznaczeniu opcji wyświetlone zostaną pola do wprowadzenia daty przelewu. Zaznaczenie opcji spowoduje, że przelew nie będzie wykonywany online, nawet jeśli wprowadzona data jest datą dzisiejszą. Uwaga! Wprowadzona data musi być dniem roboczym Usunięcie przelewu oczekującego Aby usunąć przelew z datą przyszłą należy na stronie Przelewy oczekujące, z listy przelewów wybrać przelew do usunięcia i nacisnąć link <Usuń>. Wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem usunięcia przelewu, na którym należy potwierdzić składaną dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>. Rys Przelewy oczekujące

13 5. RACHUNKI ZDEFINIOWANE Na stronie RACHUNKI ZDEFINIOWANE (Rys. 5.1) prezentowana jest lista rachunków zdefiniowanych. Rachunek zdefiniowany można usunąć wybierając link <Usuń> znajdujący się po prawej stronie wiersza z wybranym rachunkiem. Jeżeli dla danego rachunku istnieje aktywna dyspozycja cykliczna należy najpierw usunąć tę dyspozycję. Po kliknięciu przycisku <Usuń> nastąpi przekierowanie do strony zawierającej parametry rachunku zdefiniowanego. Dyspozycje należy potwierdzić przyciskiem <Zatwierdź>. Aby dodać nowy rachunek zdefiniowany należy wybrać link <Dodaj nowy rachunek zdefiniowany>. Nastąpi przekierowanie do strony, na której należy wybrać rachunek docelowy z listy rozwijalnej: Własny Na liście Numer rachunku bieżącego będzie możliwość wybrania rachunku prowadzonego przez Bank Pekao S.A. Nazwisko właściciela rachunku zostanie dopisane automatycznie, Inny należy wpisać numer rachunku bankowego prowadzony w banku innym niż Bank Pekao S.A. Z listy należy wybrać nazwisko właściciela rachunku. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać przycisk <Dalej>. Nastąpi przekierowanie do strony zawierającej parametry dopisywanego rachunku. Dyspozycję należy zatwierdzić przy użyciu aktywnej metody autoryzacji i przycisku <Zatwierdź>. Rys Lista rachunków zdefiniowanych

14 6. HISTORIA OPERACJI Na stronie HISTORIA OPERACJI prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące operacji w ramach wybranego rachunku. W sekcji Wyszukiwanie operacji należy określić przedział dat dla Historii operacji. Dodatkowo można wybrać Typ operacji, jaki ma zostać wyszukany. Jeśli typ nie zostanie wybrany, zostaną wyszukane wszystkie wykonane operacje. Listę operacji można ograniczyć do: przelewów, prowizji, zleceń kupna/sprzedaży, wpływu odsetek od obligacji. Po określeniu parametrów wyszukiwania należy nacisnąć przycisk <Szukaj>. Wyświetlona zostanie Historia operacji na rachunku pieniężnym (Rys. 6.1). W sekcji Historii operacji na rachunku pieniężnym prezentowany jest następujący zakres informacji: Data, Operacja wskazująca na rodzaj dyspozycji, Kwota, Saldo po operacji, Waluta. Aby przystąpić do drukowania należy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Rys Rachunek pieniężny historia operacji

15 7. HISTORIA CODZIENNYCH ROZLICZEŃ RYNKOWYCH Na stronie HISTORIA CODZIENNYCH ROZLICZEŃ RYNKOWYCH prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące codziennych rozliczeń rynkowych związanych z posiadanymi pozycjami w derywatach w ramach wybranego rachunku. W celu wygenerowania historii CRR, w sekcji Wyszukiwanie operacji należy określić daty dla zakresu historii. Dodatkowo z listy rozwijalnej: Portfel ograniczyć historię do jednego z portfeli. Po określeniu parametrów wyszukiwania należy nacisnąć przycisk <Szukaj>. Wyświetlona zostanie Historia CRR. Aby przystąpić do drukowania należy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Rys Historia codziennych rozliczeń rynkowych

16 8. HISTORIA RACHUNKU ZABEZPIECZAJĄCEGO Na stronie HISTORIA RACHUNKU ZABEZPIECZAJĄEGO prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące rachunku zabezpieczającego w ramach wybranego rachunku. W sekcji Wyszukiwanie operacji w celu wygenerowania Historii rachunku zabezpieczającego należy określić daty dla wydruku historii. Po określeniu parametrów wyszukiwania należy nacisnąć przycisk <Szukaj>. Wyświetlona zostanie Historia rachunku zabezpieczającego w formie widocznej na (Rys. 8.1). Aby przystąpić do drukowania należy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Rys Historia rachunku zabezpieczającego

17 9. HISTORIA RACHUNKU PIENIĘŻNEGO KS Na stronie HISTORIA RACHUNKU PIENIĘŻNEGO KS prezentowane są informacje dotyczące rachunku pieniężnego krótkiej sprzedaży z uwzględnieniem operacji dotyczących transakcji krótkiej sprzedaży i odkupu, przelewów środków pieniężnych dotyczących zabezpieczenia pozycji krótkiej oraz historii pozostałych opłat związanych z obsługą krótkiej sprzedaży. Historię możesz sprawdzić dla wybranego okresu. W sekcji Wyszukiwanie operacji w celu wygenerowania Historii operacji na rachunku pieniężnym krótkiej sprzedaży należy określić zakres dat oraz podać Typ operacji: Transakcje krótkiej sprzedaży / odkupu Przelewy na zabezpieczenie / zwolnienie zabezpieczenia Inne koszty z tytułu KS. Po określeniu parametrów wyszukiwania należy nacisnąć przycisk <Szukaj>. Wyświetlona zostanie Historia operacji na rachunku pieniężnym krótkiej sprzedaży (Rys. 9.1). Aby przystąpić do drukowania należy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. Rys Historia rachunku pieniężnego KS

18 10. WYCIĄGI I POTWIERDZENIA Na stronie WYCIĄGI I POTWIERDZENIA prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące rachunku. Strona WYCIĄGI I POTWIERDZENIA (Rys. 10.1) obejmuje następujące sekcje: Pobieranie wyciągu, Wyszukiwanie wyciągu z rachunku, Pobieranie potwierdzeń transakcji. Rys Rachunek pieniężny wyciągi i potwierdzenia

19 W sekcji Pobieranie wyciągu można pobrać wyciąg roczny. W tym celu należy z listy rozwijalnej wybrać żądaną datę. W sekcji Wyszukiwanie wyciągu z rachunku należy podać datę dla wyciągu i zaakceptować przyciskiem <Szukaj>. Wyświetlony zostanie Wyciąg z rachunku, obejmujący następujące informacje: Data i godzina wygenerowania wyciągu Wartość portfela - wartość rachunku stanowiąca sumę wszystkich kont finansowych oraz wartość papierów wartościowych wyznaczoną iloczynem ich liczby oraz ostatniej ceny zamknięcia, w tym: aktywa własne - wartość rachunku stanowiąca sumę wszystkich kont finansowych oraz wartość papierów wartościowych wyznaczoną iloczynem ich liczby oraz ostatniej ceny zamknięcia pomniejszona o wysokość zaangażowania kredytowego; pozagiełdowe instrumenty finansowe; zadłużenie - wysokość zaangażowania kredytowego. Lista walorów: Nazwa papieru, Rejestr operacyjny - rejestr instrumentów finansowych i praw do otrzymania instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży, Blokady - liczba zablokowanych instrumentów finansowych, Prawa własności - stan posiadania zarejestrowany w izbie rozrachunkowej (KDPW). W przypadku zawierania transakcji odpowiednia liczba pojawia się po ich rozliczeniu transakcji w izbie rozrachunkowej (rozliczenie w KDPW dla akcji są to 3 dni robocze, a dla obligacji 2 dni robocze, instrumenty terminowe są rozliczane w dniu zawarcia transakcji), Cena rynkowa - ostatnia cena dla danego waloru, wyznaczona ceną zamknięcia na poprzedniej sesji, Wartość rynkowa - iloczyn liczby papierów wartościowych oraz ceny ostatniego zamknięcia, Waluta. Informacje dodatkowe: Depozyt zabezpieczający w papierach wartościowych i KS, Lista pozagiełdowych instrumentów finansowych: Rejestr operacyjny - rejestr pozagiełdowych instrumentów finansowych i praw do otrzymania pozagiełdowych instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży. Blokady - liczba zablokowanych pozagiełdowych instrumentów finansowych. Prawa własności - stan posiadania pozagiełdowych instrumentów finansowych. Wartość nominalna - wartość nominalna posiadanych pozagiełdowych instrumentów finansowych

20 Środki pieniężne: Suma środków pieniężnych - suma wszystkich kont finansowych rachunku inwestycyjnego. Rachunek pieniężny - saldo środków pieniężnych zaksięgowanych na rachunku, bez uwzględnienia nierozliczonych należności ze sprzedaży instrumentów finansowych oraz blokad pod aktywne zlecenia zakupu i zobowiązania z tytułu nierozliczonych transakcji zakupu. Należności - należności z tytułu nierozliczonych transakcji sprzedaży. Należności blokowane (nieobjęte Funduszem gwarantowania rozliczeń KDPW) - należności z tytułu nierozliczonych transakcji sprzedaży, których nie można wykorzystać pod zlecenia zakupu do czasu rozliczenia transakcji przez KDPW (np. z transakcji pakietowych). Zobowiązania opłacone - wartość nierozliczonych transakcji zakupu w części opłaconej środkami pieniężnymi. Zobowiązania OTP - wartość nierozliczonych transakcji zakupu w części z odroczonym terminem płatności. Środki na lokacie overnight - środki objęte lokatą overnight. Środki blokowane (zapisy) - środki gotówkowe, zablokowane pod zapisy na rynku pierwotnym. Depozyt zabezpieczający w IRIP minimalna wartość depozytu zabezpieczającego dla otwartych pozycji, wyliczona w KDPW po rozliczeniu ostatniej sesji. Nadwyżka ponad depozyt minimalny różnica pomiędzy depozytem posiadanym w Domu Maklerskim a Depozytem zabezpieczającym w IRIP Środki pieniężne zablokowane pod KS Środki pieniężne zablokowane pod zabezpieczenie KS Zobowiązania KS Należności KS Aby wydrukować wyciąg, należy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF. W sekcji Pobieranie potwierdzeń transakcji należy podać zakres dat i zaakceptować przyciskiem <Szukaj>. Aby wydrukować wyciąg, należy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF

21 11. INFORMACJA PODATKOWA Na stronie INFORMACJA PODATKOWA prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące rachunku. W tym miejscu możliwy jest podgląd historii podatkowej z lat ubiegłych. W sekcji Historia podatkowa z listy rozwijalnej należy wybrać rok, dla którego ma być pobrana historia podatkowa. W sekcji PIT-8C z listy rozwijanej należy wybrać rok, dla którego ma być pobrany formularz a następnie zaakceptować warunki pobierania PIT-8C wybierając przycisk AKCEPTUJ I POBIERZ PIT. Rys Informacja podatkowa

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. RACHUNEK PIENIĘśNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO...str.2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5 2.2. Przelew na rachunek bieŝący własny lub zdefiniowany... str.5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Serwis internetowy () 5 3.1. Pierwsze logowanie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Suplement Wersja systemu: 3.38.006C Data wydania dokumentu: 2014-08-29 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo