3. Ustawienia serwisu mobilnego...str Moje dane...str Karta kodów jednorazowych...str Hasło i PIN...str. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Ustawienia serwisu mobilnego...str. 6. 5. Moje dane...str. 11. 7. Karta kodów jednorazowych...str. 18. 8. Hasło i PIN...str. 20"

Transkrypt

1 PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA (Aktualizacja na dzień: ) Ustawienia 1. Ustawienia domyślne...str Ustawienia zleceń...str Ustawienia serwisu mobilnego...str Profil notowań...str Moje dane...str Zarządzanie autoryzacją...str Karta kodów jednorazowych...str Hasło i PIN...str Obsługa serwisów...str Licznik sesji...str Zmiana kontrastu...str Rejestr zdarzeń...str. 25 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, Warszawa Dom Maklerski Pekao działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 1/25

2 USTAWIENIA W zakładce USTAWIENIA dostępnej z poziomu serwisu Pekao24Makler (Rys.1) moŝna definiować ustawienia z zakresu Usług maklerskich (sekcje 1 5 Podręcznika) oraz definiować i modyfikować ustawienia dla usługi Pekao24 (sekcje 6 12 Podręcznika). Rys. 1. Ustawienia Serwis Pekao24Makler. 1. Ustawienia domyślne Strona Ustawienia domyślne (Rys. 2) umoŝliwia zdefiniowanie i zmianę ustawień domyślnych w serwisach zdalnych Domu Maklerskiego, w zakresie: Rachunek domyślny Aktualny rachunek domyślny zalogowanie do serwisu maklerskiego nastąpi automatycznie na wskazany rachunek Strona startowa Aktualna strona startowa wybrana strona będzie wyświetlana domyślnie jako pierwsza strona po kaŝdym zalogowaniu do serwisu maklerskiego W celu dokonania zmiany określonego parametru na stronie Ustawienia domyślne naleŝy wybrać przycisk <Zmień> w wierszu z wybranym parametrem. 2/25

3 Rys. 2. Ustawienia domyślne. W sekcji Rachunek domyślny moŝna zdefiniować lub zmienić rachunek inwestycyjny wskazany jako domyślny. W celu zdefiniowania lub zmiany rachunku domyślnego naleŝy kliknąć na link <Zmień>, co spowoduje wyświetlenie nowej strony (Rys. 3). Na stronie: ZMIANA RACHUNKU DOMYŚLNEGO KROK 1/2 naleŝy z listy rozwijanej: Wybierz rachunek domyślny - wskazać rachunek inwestycyjny. Lista rozwijalna zawiera rachunki, do których Klient jest właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem. Po wybraniu nowego rachunku domyślnego naleŝy wybrać przycisk <Zapisz>. Rys. 3. Zmiana rachunku domyślnego krok 1/2. Następnie wyświetlona zostanie strona: ZMIANA RACHUNKU DOMYŚLNEGO KROK 2/2 stanowiąca potwierdzenie dokonywanej zmiany rachunku domyślnego. (Rys. 4). 3/25 Rys.4. Zmiana rachunku domyślnego - krok 2/2.

4 Po dokonaniu weryfikacji w celu zapisania zmian w serwisie Pekao24Makler naleŝy wybrać przycisk <Zatwierdź>. W sekcji Strona startowa moŝna ustawić stronę, która będzie otwierana automatycznie po poprawnym zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler. W celu zdefiniowania lub zmiany strony startowej naleŝy kliknąć na link <Zmień>, co spowoduje wyświetlenie nowej strony (Rys. 5). Rys.5. Zmiana strony startowej. Korzystając z listy rozwijalnej: Nowa strona startowa, naleŝy wskazać wybraną stronę z listy dostępnych stron prezentowanych w oknie wyboru, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem <Zatwierdź>. 2. Ustawienia zleceń Strona Ustawienia zleceń (Rys. 6) umoŝliwia zdefiniowanie i zmianę ustawień domyślnych w serwisach zdalnych Domu Maklerskiego, w zakresie sekcji Ustawienia zleceń oraz Autoryzacja zleceń maklerskich. 4/25

5 Rys.6. Ustawienia zleceń. W sekcji Ustawienia zleceń (Rys. 6) moŝna dokonać zmian w zakresie: Domyślna wartość parametru zleceń OTP (Odroczony Termin Płatności) parametr odpowiedzialny za domyślne ustawienie wartości w polu OTP na stronach Akcje, Obligacje oraz Inne Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie internetowym parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów zlecenia w serwisie Pekao24Makler - Internet. Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie telefonicznym parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów zlecenia w serwisie Pekao24Makler - Telefon. Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów zlecenia w Pekao24Makler Serwis mobilny. W celu dokonania zmiany wybranego parametru naleŝy wybrać przycisk <Zmień> w wierszu z wybranym parametrem. 5/25

6 W sekcji Autoryzacja zleceń maklerskich (Rys. 6) moŝna dokonać zmian w zakresie: Autoryzacja zleceń w serwisie telefonicznym (dotyczy wszystkich sesji) parametr odpowiedzialny za włączenie lub wyłączenie autoryzacji zleceń dla dyspozycji zleceń realizowanych w serwisie Pekao24Makler - Telefon. Autoryzacja zleceń w serwisie internetowym (dotyczy wszystkich sesji) parametr odpowiedzialny za włączenie lub wyłączenie autoryzacji zleceń dla dyspozycji zleceń realizowanych w serwisie Pekao24Makler - Internet. Autoryzacja zleceń w ramach bieŝącej sesji parametr umoŝliwiający wyłączenie autoryzacji zleceń w serwisie Pekao24Makler - Internet w ramach bieŝącej sesji. Opcja warunkowa - dostępna, gdy parametr Autoryzacja zleceń w serwisie internetowym (dotyczy wszystkich sesji) jest aktywny. W celu dokonania zmiany wybranego parametru naleŝy kliknąć na link <Aktywuj> (jeśli parametr jest nieaktywny) lub <Deaktywuj> (jeśli parametr jest aktywny) w wierszu z wybranym parametrem oraz potwierdzić zmianę. 3. Ustawienia serwisu mobilnego Strona Ustawienia serwisu mobilnego (Rys.7) pozwala na definiowanie i zmianę ustawień dla serwisu Pekao24Makler Serwis mobilny. Rys. 7. Ustawienia serwisu mobilnego W sekcji Ustawienia serwisu mobilnego moŝna dokonać zmian w zakresie: Status dostępu do serwisu Pekao24Makler Serwis mobilny: AKTYWNY pozwala na składanie dyspozycji po zalogowaniu do serwisu mobilnego, PASYWNY umoŝliwia wyłącznie wgląd w stan rachunku inwestycyjnego i obserwację notowań, W celu dokonania zmiany statusu dostępu naleŝy wybrać przycisk <Zmień> w wierszu z wybranym parametrem. 6/25

7 Definiowanie instrumentów finansowych do notowań mobilnych Funkcja umoŝliwia zdefiniowanie do 20 instrumentów finansowych i indeksów, które będą widoczne w sekcji Notowania dostępnej w serwisie mobilnym. Instrumenty zdefiniowane do notowań prezentowane będą przy wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych przez Klienta. Aby przejść do strony definiowania instrumentów finansowych do notowań (Rys.8) naleŝy wybrać link <Zmień> w wierszu definiowanie instrumentów. Wyświetlona zostanie strona umoŝliwiająca: wyszukanie nazwy instrumentu (Rys. 8) poprzez wpisanie kilku znaków z nazwy i akceptację z wykorzystaniem opcji <Szukaj> Rys. 8. Ustawienia serwisu mobilnego Wyszukiwanie nazwy instrumentu do notowań dopisanie bądź usunięcie instrumentu do/z Listy instrumentów (Rys. 9) prezentowanej poniŝej okna wyboru poprzez uŝycie linków <dodaj> bądź <usuń>. Rys. 9. Ustawienia serwisu mobilnego Dodawanie/ Usuwanie nazwy instrumentu do notowań 7/25 Predefiniowanie instrumentów finansowych do formularza zleceń Funkcja umoŝliwia zdefiniowanie do 20 instrumentów finansowych do formularza zleceń dostępnego serwisie mobilnym. Instrumenty zdefiniowane do zleceń prezentowane będą przy wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych przez Klienta, dla zleceń typu KUPNO. Dla zleceń typu SPRZEDAś lista zostanie zawęŝona do instrumentów zaksięgowanych na danym rachunku inwestycyjnym. Dodawanie instrumentów finansowych do formularza zleceń przebiega analogicznie jak proces dopisywania bądź usuwania instrumentów finansowych do notowań mobilnych.

8 Po wybraniu linku <Zmień> w pozycji Predefiniowanie instrumentów finansowych do formularza zleceń wyświetlona zostanie strona umoŝliwiająca: wyszukanie nazwy instrumentu (Rys. 10) poprzez wpisanie kilku znaków w polu szukaj i akceptację z wykorzystaniem opcji <Szukaj> Rys. 10. Ustawienia serwisu mobilnego Wyszukiwanie nazwy instrumentu w sekcji Predefiniowanie instrumentów do formularza zleceń dopisanie bądź usunięcie instrumentu finansowego do/z Listy instrumentów (Rys. 11) prezentowanej poniŝej okna wyboru poprzez uŝycie linków <dodaj> bądź <usuń>. Rys. 11. Ustawienia serwisu mobilnego Dodawanie/ Usuwanie nazwy instrumentu do formularza zleceń Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym (Rys. 12) parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów zlecenia w Pekao24Makler Serwis mobilny. W celu dokonania zmiany naleŝy na stronie Ustawienia serwisu mobilnego w pozycji Wyświetlanie potwierdzenia wybrać przycisk <Zmień>. Rys. 12. Ustawienia serwisu mobilnego Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym 8/25

9 4. Profil notowań Strona Profil notowań (Rys. 13) umoŝliwia zmianę pakietu notowań. Rys.13. Profil notowań. Aby dokonać zmiany pakietu notowań, naleŝy wybrać przycisk <Zmień>. Notowania w czasie rzeczywistym (pakiety: PLUS, PRESTIGE, VIP) dostępne są po podpisaniu Umowy Abonenckiej. Umowę naleŝy podpisać w dowolnym Punkcie Przyjmowania Zleceń DM Pekao. W przypadku moŝliwości wyboru pakietu notowań innego niŝ pakiet STANDARD lub promocyjny PAKIET PLUS (podpisana Umowa Abonencka), po wybraniu opcji <Zmień> wyświetlona zostanie strona: Zmiana pakietu notowań Krok 1/2 (Rys. 14) umoŝliwiająca: dokonanie wyboru pakietu w oknie wyboru: Nowy pakiet notowań naleŝy wskazać właściwą nazwę pakietu wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego, w oknie wyboru: Aktualnie obciąŝany rachunek naleŝy wybrać numer rachunku inwestycyjnego, który będzie obciąŝany opłatami. 9/25

10 Rys.14. Profil notowań Zmiana pakietu notowań Krok 1/2. Po dokonaniu wyboru pakietu i wskazaniu numeru rachunku inwestycyjnego, naleŝy nacisnąć przycisk <Zapisz>. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony potwierdzenia dyspozycji (Rys. 15). Uwaga! NaleŜy pamiętać, Ŝe Dom Maklerski Pekao pobiera opłaty za udostępniane pakiety po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w wysokości opłaty za najdroŝszy pakiet do jakiego Klient miał w danym miesiącu dostęp, bez względu na okres czasu przez jaki pakiet notowań był udostępniony. Rys.15. Profil notowań Zmiana pakietu notowań Krok 2/2 10/25

11 5. Moje dane Strona Moje dane (Rys.16) obejmuje następujące sekcje: Moje dane, Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych, Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku, Dane klienta. Rys.16. Moje dane. 11/25

12 W pierwszej sekcji Moje Dane (Rys. 17) istnieje moŝliwość zmiany danych w zakresie: Numeru telefonu do oddzwaniania, Numeru telefonu do PekaoSMS, Adresu korespondencyjnego do usługi Pekao24, Adresu . Rys.17. Sekcja Moje dane. W celu dokonania aktualizacji wybranej pozycji naleŝy wybrać link <Zmień> w wierszu z wybranym parametrem. Następnie wyświetlona zostanie strona umoŝliwiająca dokonanie aktualizacji wybranych danych (przykładowo: Zmiana numeru telefonu do SMS KROK 1/2 Rys.18). Rys.18. Zmiana numeru telefonu do PekaoSMS Krok 1/2 Po wprowadzeniu danych w pozycji: Nowy Numer telefonu do SMS naleŝy uŝyć przycisku <Dalej>, aby przejść do strony umoŝliwiającej dokonanie autoryzacji dyspozycji. (Rys.19). 12/25

13 Rys.19. Zmiana numeru telefonu do PekaoSMS Krok 2/2 Po weryfikacji danych i wprowadzeniu kodu autoryzacji naleŝy uŝyć przycisku <Zatwierdź>. Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zmiana numeru telefonu do PekaoSMS, zmiana numeru telefonu do oddzwaniania oraz zmiana adresu korespondencyjnego do usługi Pekao24 - naleŝą do grupy dyspozycji, wymagających dodatkowego telefonicznego potwierdzenia zlecenia zmiany przez konsultanta. W celu zakończenia procedury zmiany danych - konsultant skontaktuje się na (podany przed zmianą) numer telefonu do oddzwaniania. Aktualizacja adresu zostanie automatycznie zapisana w serwisie internetowym bez wymogu oddzwaniania. Na stronie Moje Dane dla wybranego rachunku inwestycyjnego moŝna równieŝ określić: Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych, Adres korespondencyjny rachunku. 13/25

14 Rys.20. Sposób przekazywania potwierdzeń / Adres korespondencyjny rachunku Aby zdefiniować Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych (Rys. 20) naleŝy zaznaczyć wybraną formę: Elektronicznie, lub Pocztą a następnie zaakceptować wybór przyciskiem <Zmień>. Po weryfikacji wprowadzonych danych naleŝy potwierdzić dyspozycję wprowadzając kod autoryzacyjny i dokonać akceptacji przyciskiem <Zatwierdź>. (Rys.21). Rys.20. Autoryzacja zmiany sposobu przekazywania potwierdzeń / wyciągów rocznych W sekcji Adres korespondencyjny rachunku moŝna zaktualizować dane wykorzystywane przez Dom Maklerski do przekazywania korespondencji związanej z obsługą wskazanego rachunku. Aby uzyskać moŝliwość edycji poszczególnych pól naleŝy wybrać przycisk <Zmień> umieszczony pod tabelą danych (Rys.20). 14/25

15 Automatycznie zostanie wyświetlony formularz umoŝliwiający aktualizację poszczególnych danych (Rys. 21). Po wprowadzeniu aktualizacji naleŝy wybrać przycisk <Zapisz>. Rys. 21. Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku. W kolejnym kroku naleŝy dokonać weryfikacji wprowadzonych zmian oraz dokonać autoryzacji dyspozycji wprowadzając kod autoryzacyjny. Sekcja Dane Klienta umoŝliwia przegląd danych osobowych Klienta przechowywanych przez Dom Maklerski Pekao (Rys. 22): Dane osobiste (imię, nazwisko, numer Klienta, data urodzenia, PESEL), 15/25 Dane dotyczące dokumentów toŝsamości (rodzaj, numer, data waŝności, kraj wydania), Pozostałe dane (czy rezydent- tak/nie, ograniczona zdolność prawna tak/nie, imię matki, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, numery telefonów kontaktowych, adres , kraj urodzenia, kraj obywatelstwa), Adres zameldowania, Adres zamieszkania do celów podatkowych, Adres korespondencyjny klienta, Dane podatkowe (kraj, NIP, zagraniczny numer podatkowy, Urząd skarbowy), Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Aneks telekomunikacyjny. Z poziomu serwisu internetowego Pekao24Makler nie ma moŝliwości modyfikacji tych danych. Aktualizacji danych moŝna dokonać w Punktach Przyjmowania Zleceń Domu Maklerskiego Pekao zlokalizowanych w Oddziałach Banku. Po wybraniu przycisku Szczegóły prezentowane są dane dla usługi Pekao24.

16 16/25 Rys. 22. Dane Klienta.

17 6. Zarządzanie autoryzacją Na stronie Zarządzanie autoryzacją (Rys. 23) moŝna wybrać bądź dokonać zmiany metody autoryzacji uŝywanej w serwisie Pekao24Makler Internet, spośród następujących opcji: PekaoToken aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umoŝliwia generowanie kodów jednorazowych słuŝących do zatwierdzania operacji zlecanych w serwisie internetowym. Token sprzętowy urządzenie wielkości karty kredytowej słuŝące do generowania kodów jednorazowych, którymi akceptowane są operacje zlecane w serwisie internetowym Pekao24 oraz za pośrednictwem konsultantów w serwisie telefonicznym. Pełni identyczną funkcję jak PekaoToken, z tą róŝnicą, Ŝe pozwala dodatkowo autoryzować operacje zlecane przez konsultantów telefonicznych. W Domu Maklerskim metoda dostępna jest dla Klientów, którzy zawarli z Bankiem Pekao SA umowę o korzystanie z Bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24. Kody SMS metoda autoryzacji polegająca na wysyłaniu wiadomości SMS z opisem autoryzowanej operacji oraz sześciocyfrowym kodem na wskazany przez Ciebie numer telefonu do SMS. W celu dokonania autoryzacji operacji naleŝy wpisać przesłany kod SMS do odpowiedniego pola w serwisie oraz zatwierdzić. Karta kodów jednorazowych metoda autoryzacji wykorzystująca kartę kodów jednorazowych wysyłanych w formie papierowej drogą pocztową. Karta zawiera listę 40-tu jednorazowych, sześciocyfrowych kodów, słuŝących do zatwierdzania operacji w serwisach usługi Pekao24Makler (z wyłączeniem serwisu automatycznego Pekao24Makler - Telefon). W celu dokonania autoryzacji operacji naleŝy wpisać wybrany kod do odpowiedniego pola w serwisie internetowym lub podyktować kod konsultantowi w przypadku składania dyspozycji telefonicznie. Strona Zarządzanie autoryzacją (Rys. 23) obejmuje dwie główne sekcje: Aktywna metoda autoryzacji pole prezentujące informację o aktualnie wykorzystywanej metodzie autoryzacji, Alternatywne metody pole prezentujące inne, dostępne metody autoryzacji z moŝliwością dokonania wyboru i zmiany metody. W celu dokonania zmiany metody autoryzacji naleŝy, przy wybranej metodzie autoryzacji, wybrać link: <Ustaw jako aktywną>. Uwaga! Operacja wymaga potwierdzenia zmiany dotychczas wykorzystywaną metodą autoryzacji. W przypadku zmiany sposobu akceptacji dyspozycji z karty kodów jednorazowych / PekaoTokena /Tokena sprzętowego - na kody SMS, w serwisie internetowym operacja będzie dodatkowo potwierdzana kodem SMS. 17/25

18 Rys. 23. Zarządzanie Autoryzacją. 7. Karta kodów jednorazowych Strona Karta kodów jednorazowych (Rys.24) umoŝliwia definiowanie ustawień w zakresie: Aktywacji karty kodów jednorazowych, Anulowania karty kodów jednorazowych, Zamówienia nowej karty kodów jednorazowych, Podglądu szczegółów karty kodów jednorazowych. 18/25 Rys. 24. Karta kodów jednorazowych. W celu aktywacji karty kodów jednorazowych naleŝy wybrać przycisk <Aktywuj> przy wybranym numerze karty.

19 Wyświetlona zostanie strona Aktywacja karty kodów jednorazowych (Rys. 25). Rys. 25 Aktywacja karty kodów jednorazowych krok 1/2. W formularzu naleŝy wprowadzić numer identyfikacyjny karty, która ma być aktywowana. Po wprowadzeniu numeru karty naleŝy dokonać akceptacji wyboru przyciskiem <Zatwierdź>. Wyświetlony zostanie formularz aktywacyjny karty (Rys. 26), w którym naleŝy podać kod jednorazowy z aktywnej karty kodów jednorazowych, oraz pierwszy kod z nowej karty kodów i zaakceptować dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>. Rys. 26. Aktywacja karty kodów jednorazowych krok 2/2. Anulowania karty kodów jednorazowych dokonuje się poprzez wybranie przycisku <Anuluj> (Rys. 24). Dyspozycja ta wymaga potwierdzenia. Zamówienie karty kodów jednorazowych odbywa się poprzez wybranie przycisku <Zamów nową kartę kodów jednorazowych> (Rys. 24). Zostanie wyświetlona strona umoŝliwiająca wskazanie liczby zamawianych do wysłania kart kodów jednorazowych (Rys.27). Rys. 27. Zamówienie nowej karty kodów jednorazowych. W celu zapisania w systemie dyspozycji zamówienia naleŝy wybrać przycisk <Zatwierdź>. Wybranie opcji <Szczegóły> (Rys. 24) spowoduje wyświetlenie szczegółów wybranej karty kodów jednorazowych w tym liczbę wykorzystanych kodów oraz błędnych prób. 19/25

20 8. Hasło i PIN Na stronie Hasło i PIN (Rys. 28) moŝna dokonać zmiany hasła do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler oraz zmiany PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler. Dodatkowo z poziomu tej strony moŝna dokonać regeneracji numeru PIN do całej usługi Pekao24Makler. Na stronie dostępne są trzy główne sekcje: Zmiana hasła do serwisu PekaoInternet umoŝliwia zmianę hasła do serwisu internetowego, Zmiana PIN do PekaoSMS i TelePekao umoŝliwia zmianę numeru PIN do serwisów Pekao24 (w tym do Pekao24Makler), Regeneracja PIN umoŝliwia złoŝenie dyspozycji wygenerowania nowego numeru PIN do Pekao24 (w tym do Pekao24Makler). Rys. 28. Hasło i PIN. 20/25

21 W celu zmiany hasła do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler w sekcji Zmiana hasła do PekaoInternet naleŝy wypełnić pola: Stare hasło wprowadzić aktualne hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler, Nowe hasło wprowadzić nowe hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler, Potwierdź nowe hasło powtórzyć nowe hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler. Wpisując hasło system informuje o stopniu jego bezpieczeństwa. Ustanawiane hasło powinno spełniać następujące warunki: minimalna długość hasła to 8 znaków, maksymalna - 16, hasło moŝe składać się z małych i duŝych liter (są rozróŝniane), cyfr i znaków specjalnych: * - = [ ] V, / # $ % ~ & * ( ) _ + { } :. < >? i nie powinno być słowem występującym w słowniku. Po wprowadzeniu wymaganych danych zmiana hasła nastąpi po kliknięciu przycisku <Zatwierdź>. Analogiczne są kroki operacji zmiany numeru PIN w sekcji: Zmiana PIN do PekaoSMS i TelePekao, naleŝy wypełnić pola: Stary PIN wprowadzić aktualny PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler, (czterocyfrowy kod, który wraz z numerem klienta słuŝy do logowania w Pekao24Makler - Telefon), Nowy PIN wpisać nowy PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler, Potwierdź nowy PIN powtórnie wpisać nowy PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler. Numer PIN powinien się składać z czterech cyfr. Po wprowadzeniu wymaganych danych zmiana numeru PIN nastąpi po kliknięciu przycisku <Zatwierdź>. W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu wymiany hasła i numeru PIN dane moŝna wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej, dostępnej po prawej stronie dyspozycji zmiany. Regeneracja numeru PIN odbywa się poprzez kliknięcie przycisku <Regeneruj PIN>. Regeneracja numeru PIN jest jedną z dyspozycji, która musi zostać dodatkowo telefoniczne potwierdzona przez konsultanta, który w celu potwierdzenia dyspozycji zadzwoni na numer telefonu do oddzwaniania. Po zakończeniu procesu regeneracji w serwisach Pekao24Makler naleŝy posługiwać się nowym numerem PIN. Przy logowaniu do Pekao24Makler - Internet serwis automatycznie wymusi ustanowienie nowego indywidualnego hasła zdefiniowanego przez Klienta. 21/25

22 9. Obsługa serwisów Strona Obsługa serwisów (Rys. 29) umoŝliwia definiowanie dostępności poszczególnych serwisów Pekao24 i Pekao24Makler, jak równieŝ zablokowanie całej usługi. Na stronie dostępne są dwie sekcje: Blokada wszystkich serwisów Obsługa serwisów Rys. 29. Obsługa serwisów. W celu zablokowania wszystkich serwisów Pekao24 w tym Pekao24Makler naleŝy zaznaczyć pole wyboru: Blokada wszystkich serwisów oraz kliknąć przycisk <Zatwierdź>. Po zatwierdzeniu zmiany nastąpi automatyczne wylogowanie z serwisu internetowego. W celu deaktywowania wybranego serwisu naleŝy na stronie Obsługa serwisów wybrać właściwy wiersz z nazwą serwisu i kliknąć w link <Deaktywuj>. Dyspozycję naleŝy potwierdzić aktywną metodą autoryzacji. W celu odblokowania funkcjonalności nieaktywnego serwisu naleŝy wybrać przycisk <Aktywuj>. Aktywacja serwisu wymaga dokonania autoryzacji (Rys. 30). 22/25

23 Rys. 30. Autoryzacja zmiany statusu serwisów. Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego naleŝy zaakceptować dyspozycję wybierając przycisk <Zatwierdź>. 10. Licznik sesji Strona Licznik sesji (Rys. 31) umoŝliwia włączenie prezentacji lub ukrycie pola z informacją o czasie, po upływie którego nastąpi automatyczne zakończenie sesji internetowej (powodujące wylogowanie z serwisu). Po włączeniu funkcji: Licznik sesji czas pozostały do końca sesji będzie widoczny w prawym górny rogu aplikacji. Rys.31. Licznik sesji. W celu włączenia lub wyłączenia prezentacji na stronie Licznik sesji naleŝy wybrać odpowiednie pole Włącz lub Wyłącz i zaakceptować zmianę przyciskiem <Zatwierdź>. 23/25

24 UWAGA! Bez względu na widoczność licznika sesja zostanie przerwana po 15 minutach. Dla Klientów maklerskich sesja internetowa moŝe być automatycznie podtrzymywana jeśli otwarte jest okno Notowania lub Zlecenia bieŝące. 11. Zmiana kontrastu Strona Zmiana kontrastu (Rys. 32) umoŝliwia określenie ostrości kolorystyki strony serwisu. W ramach opcji wyboru na stronie Zmiana kontrastu dostępne są: Niski kontrast Standardowy kontrast Wysoki kontrast Rys. 32 Zmiana kontrastu. 24/25

25 Po odznaczeniu opcji poziomu kontrastu w celu zapisania ustawień naleŝy wybrać przycisk <Zatwierdź>. Zmiana będzie obowiązująca zarówno dla części bankowej jak i maklerskiej. 12. Rejestr zdarzeń Na stronie Rejestr zdarzeń (Rys.33) moŝna obejrzeć historię zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa oraz operacji bankowych dokonanych za pośrednictwem serwisów Pekao24 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Rys. 33. Rejestr zdarzeń. 25/25

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA LOGOWANIE I USTAWIENIA 1. Logowanie...str.2 1.1. Pierwsze logowanie... str.2 1.2. Kolejne logowanie... str.4 1.3. Bezpieczeństwo... str.5 2. Wspólne elementy serwisu...str.6

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. I LOGOWANIE I USTAWIENIA LOGOWANIE I USTAWIENIA 1. LOGOWANIE DO SERWISU PEKAO24MAKLER... 2 1.1. Pierwsze logowanie... 2 1.2. Kolejne logowanie... 4 1.3. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE I USTAWIENIA

LOGOWANIE I USTAWIENIA LOGOWANIE I USTAWIENIA 1. LOGOWANIA...str.2 1.1. Pierwsze logowanie... str.2 1.2. Kolejne logowanie... str.4 1.3. Bezpieczeństwo... str.5 2. WSPÓLNE ELEMENTY SERWISU...str.6 2.1. Główne menu... str.6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. RACHUNEK PIENIĘśNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO...str.2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5 2.2. Przelew na rachunek bieŝący własny lub zdefiniowany... str.5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PAPIERÓW 1. Aktywa...str.2 2. Blokada instrumentów finansowych...str.5 3. Blokada pod depozyt...str.6 3.1.Blokowanie... str.7 3.2.Odblokowanie... str.8 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PekaoTokena dla użytkowników Pekao24

Instrukcja obsługi PekaoTokena dla użytkowników Pekao24 Instrukcja obsługi PekaoTokena dla użytkowników Pekao24 Spis treści Ustawienia telefonu wymagane przy korzystaniu z aplikacji str. 3 1 Wymagania techniczne telefonu str. 3 2 Konfiguracja telefonu str.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PEKAOTOKENA DLA UŻYTKOWNIKÓW PEKAO24

INSTRUKCJA OBSŁUGI PEKAOTOKENA DLA UŻYTKOWNIKÓW PEKAO24 INSTRUKCJA OBSŁUGI PEKAOTOKENA DLA UŻYTKOWNIKÓW PEKAO24 SPIS TREŚCI WYMAGANE USTAWIENIA TELEFONU 3 ZMIANA METODY AUTORYZACJI NA PEKAOTOKEN 3 OBSŁUGA PEKAOTOKENA NA URZĄDZENIACH Z SYSTEMEM ANDROID I ios

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Windows Phone impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System ios impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO Spis treści 1. Pierwsze użycie tokena nadanie numeru PIN... 3 2. Przygotowanie tokena do pracy... 4 3. Logowanie do serwisu KB24... 4 4. Autoryzacja przelewów....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 74/DM/DWS/2017

Komunikat nr 74/DM/DWS/2017 internetowy Komunikat nr 74/DM/DWS/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania i korzystania z Kanałów zdalnych, rodzajów dyspozycji, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Logowanie z użyciem tokena

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Android impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 89/DM/DWS/2017

Komunikat nr 89/DM/DWS/2017 internetowy Aplikacja mobilna na Konsultant automatyczny kodem jednorazowym 24) oddzwonieniem Komunikat nr 89/DM/DWS/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania i korzystania z

Bardziej szczegółowo

MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU

MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU W systemie Millenet dla Przedsiębiorstw dodanie lub aktualizację numeru telefonu może wykonać dowolny użytkownik (własne dane użytkownika)

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny AXA

Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Plan Inwestycyjny AXA Zasady korzystania z serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE 1 SPIS TREŚCI I. Aktywacja serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE 2 1.1. AXAKOD 2 1.2. HASŁO1 2 1.3. HASŁO2 2 1.4. Aktywacja

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Oferta publiczna...str. 2. 2. Prawa poboru...str. 4. 3. Zamiana obligacji...str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Oferta publiczna...str. 2. 2. Prawa poboru...str. 4. 3. Zamiana obligacji...str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA NOWE EMISJE 1. Oferta publiczna...str. 2 2. Prawa poboru...str. 4 3. Zamiana obligacji...str. 7 4. Sesja specjalna...str. 9 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW RACHUNEK PAPIERÓW 1. AKTYWA... 2 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 5 3. BLOKADY POD ZABEZPIECZENIE KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY... 6 3.1. BLOKOWANIE

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO)

Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO) Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO) Oferent, który ma lub miał kiedyś zawartą z Lubuskim OW NFZ umowę

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

1. AKTYWA...str BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7

1. AKTYWA...str BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7 RACHUNEK PAPIERÓW 1. AKTYWA...str.2 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str.6 3. BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7 3.1.Blokowanie instrumentów finansowych pod depozyt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI Podpis elektroniczny wprowadzenie... 4 Elementy pakietu e-podpis... 5 Instalacja pakietu do podpisu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

E-faktura PKP Energetyka

E-faktura PKP Energetyka E-faktura PKP Energetyka Podręcznik użytkownika 1. Rejestracja na portalu... 2 1.1. Wybór rodzaju klienta... 2 1.2. Formularz dla klient indywidualnego... 2 1.3. Formularz dla jednoosobowej działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS SPIS TREŚCI Wstęp Jeżeli nie posiadasz jeszcze profilu na PUE Z serwisu bankowości elektronicznej Millenet Ze strony internetowej ZUS Jeżeli posiadasz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS

AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS Aby skorzystać z usługi Asset Management, należy posiadać rachunek brokerski. Poniżej zamieszczamy opis otwarcia rachunku w Systemie Bankowości Internetowej

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Aktywacja karty w telefonie

Aktywacja karty w telefonie Aktywacja karty w telefonie Aktywacja karty w telefonie W celu aktywacji karty mobilnej Visa HCE Klient powinien: 1. pobrać aplikację Portfel SGB ze sklepu Google Play 2. wpisać na telefonie Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo