EFIX Explorer wersja podstawowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFIX Explorer wersja podstawowa"

Transkrypt

1 EFIX Explorer wersja podstawowa Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Jak uzyskać dostęp 3. Moduły platformy a) Moduł informacyjny b) Notowania i wykresy c) Rekomendacje d) Zlecenia dotyczące jednostek funduszy Nabycie Umorzenie Zamiana Zamiana w obrębie różnych TFI Zlecenia odrzucone 4. Praktyczne przykłady składania zleceń na platformie EFIX Explorer przy dostosowaniu struktury portfela do zaleceń zawartych w rekomendacji wydawanej przez Departament Doradztwa EFIX DM. 1. Informacje ogólne EFIX Explorer, to internetowa platforma, do której dostęp mają wyłącznie klienci EFIX Dom Maklerski S.A. Za pomocą platformy możesz składać zlecenia zakupu, umorzenia lub zamiany jednostek uczestnictwa TFI oraz korzystać z rekomendacji inwestycyjnych, które pomogą Ci wybrać najlepszy fundusz i moment zakupu lub umorzenia jednostek. To wyjątkowe narzędzie, które łączy wiedzę i wskazania doświadczonego zespołu analityków EFIX Dom Maklerski S.A. z łatwością zarządzania i kontrolowania zleceń nabycia i umarzania jednostek TFI. W EFIX Explorer sprawdzisz również bieżące notowania oraz publikowane przez dział analiz raporty i informacje gospodarcze. 1

2 2. Jak uzyskać dostęp Aby skorzystać z zasobów i możliwości EFIX Explorer, Klient powinien podpisać umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez EFIX DM. Po jej podpisaniu Klient otrzymuje pocztą elektroniczną nazwę użytkownika oraz jednorazowe hasło (za pomocą SMS), które umożliwią zalogowanie się do platformy EFIX Explorer znajdującej się pod adresem: Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła. 2

3 2. Moduły platformy Platforma podzielona jest na cztery podstawowe działy: Publikacje, Notowania, Rekomendacje, Zlecenia. a) Moduł informacyjny Publikacje. W tym miejscu Klient znajdzie najnowsze opracowania i raporty analityków EFIX DM. Część z tych raportów jest dedykowana tylko dla Użytkowników platformy i nie ma do nich dostępu w inny sposób. Opracowania te dotyczą głównie rynków walutowych, akcyjnych, towarowych oraz sfery makroekonomicznej. 3

4 b) Notowania i wykresy Notowania. W tej części Użytkownik ma dostęp do notowań setek instrumentów finansowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia ona także analizę wykresów przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi analizy technicznej. Dodatkowo pod wykresem znajduje się lista ostatnio analizowanych wykresów, co ułatwia poruszanie się pomiędzy wybraną grupą instrumentów finansowych. Szczegółowy opis funkcjonalności modułu notowań został zamieszczony na stronach serwisu ticker.pl. Bezpośredni link do opisu jest następujący: 4

5 c) Rekomendacje Rekomendacje. W sekcji Rekomendacje Użytkownik ma dostęp do rekomendacji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wydawanych przez Dział Doradztwa EFIX Dom Maklerski S.A. Rekomendacja to sformalizowane i oparte na uzasadnieniu analitycznym zalecenie działania lub powstrzymania się od działania dotyczące jednostek funduszy inwestycyjnych. Rekomendacje dla poszczególnych Klientów są dopasowane do ich profili inwestycyjnych, które są określane w momencie podpisania Umowy o doradztwo inwestycyjne. W przypadku, gdy Klient posiada Profil Bezpieczny, otrzymuje on dostęp do rekomendacji dla Portfela Bezpiecznego. Dla Profilu Zrównoważonego, Klient otrzymuje dostęp do rekomendacji Portfela Zrównoważonego i Bezpiecznego. Dla Profilu Agresywnego Klient otrzymuje dostęp do rekomendacji Portfela Agresywnego, Zrównoważonego i Bezpiecznego. Gdy Dział Doradztwa wydaje nową rekomendację, Użytkownik będzie o tym powiadomiony między poprzez platformę EFIX Explorer, SMS-em lub em. Ponadto Klient ma możliwość wyszukiwania historycznych rekomendacji z wybranego okresu. Aby przeczytać całą treść rekomendacji, należy Kliknąć Pobierz rekomendację, co 5

6 spowoduje rozpoczęcie pobierania rekomendacji w formacie PDF. Dodatkowo w tej sekcji, Klient bezpośrednio może złożyć zlecenie dostosowujące jego portfel inwestycyjny do portfela modelowego. Aby przejść do modułu składania zleceń, należy kliknąć Dostosuj portfel. Fragment przykładowej rekomendacji wygląda następująco: 6

7 d) Zlecenia dotyczące jednostek funduszy Zlecenia. W tej sekcji Użytkownik ma możliwość złożenia dyspozycji zakupu, zamiany bądź umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Użytkownik może także znaleźć historię swoich dyspozycji oraz monitorować aktualny status dyspozycji. 7

8 Nabycie jednostek uczestnictwa. Aby złożyć dyspozycję zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych należy w sekcji zlecenia kliknąć Nabycie jednostek. Następnie otworzy się okno, w którym użytkownik ma do wyboru Towarzystwo, którego fundusze chce nabyć. Użytkownik dokonuje wyboru spośród funduszy zarządzanych przez określone wcześniej towarzystwo. Kolejnym krokiem, jaki powinien wykonać Użytkownik, jest wpisanie kwoty, za jaką chce nabyć jednostki uczestnictwa, oraz hasła, które znajduje się na dokumencie Wniosek o nadanie hasła. Gdy wszystkie dane są prawidłowe, należy kliknąć Dalej. 8

9 W następnym okienku Użytkownikowi pokaże się wypełniona dyspozycja zlecenia. Użytkownik jest proszony o sprawdzenie poprawności złożonej dyspozycji i jej zatwierdzenia lub poprawienia. Gdy Użytkownik znalazł błąd, należy kliknąć Popraw i zmienić błędną dyspozycję. Gdy Użytkownik jest pewien, że dyspozycja jest zgodna z jego zamiarem, należy kliknąć Wyślij. UWAGA! Po wysłaniu zlecenia nie ma możliwości jego anulowania lub poprawy. 9

10 Po wysłaniu zlecenia, Użytkownik otrzyma na podany adres informację potwierdzającą złożenie zlecenia z datą jego złożenia, unikalnym numerem oraz aktualnym statusem zlecenia. Zmiana statusu zlecenia z Oczekujące na Przyjęte do realizacji nastąpi w momencie otrzymania dyspozycji przez pracownika EFIX DM. Z kolei zmiana statusu z Przyjęte do realizacji na Zrealizowane nastąpi w momencie przekazania zlecenia przez pracownika EFIX DM odpowiedniemu TFI. Wraz z przyznaniem zleceniu statusu Zrealizowane Klient otrzymuje wszelkie konieczne informacje do wykonania przelewu na rachunek wybranego funduszu. Zasilenie rachunku odpowiednią, określoną przez Klienta w zleceniu kwotą jest warunkiem przyjęcia zlecenia do faktycznego wykonania przez TFI. Potwierdzenie realizacji zlecenia Klient otrzyma pocztą w terminie właściwym dla każdego towarzystwa. 10

11 Umorzenie jednostek uczestnictwa. Aby złożyć dyspozycję umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w głównym ekranie sekcji Zlecenia należy kliknąć Umorzenie jednostek. Następnie Użytkownikowi pokazuje się okno dyspozycji. Należy wybrać towarzystwo oraz fundusz, którego jednostki Użytkownik chce umorzyć, wpisać numer rejestru, na którym zapisane są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Pole Jednostka umożliwia wybór pomiędzy: Liczba jednostek, Kwota, Wszystko. Jeżeli Klient chce umorzyć określoną liczbę jednostek, powinien wybrać Liczba jednostek i w polu poniżej wpisać liczbę, którą chce umorzyć. Gdy Klient chce uzyskać określoną kwotę, powinien wybrać Kwota i w polu poniżej wpisać kwotę, za jaką chce umorzyć jednostki uczestnictwa. Gdy natomiast chce umorzyć wszystkie posiadane jednostki, powinien wybrać Wszystko, a pole poniżej automatycznie zostanie wypełnione. Niżej znajdują się dwa pola dotyczące nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który powinny zostać przelane środki z umorzenia jednostek. Następnie Klient powinien wpisać hasło, zgodne z tym, które określił na dokumencie Wniosek o nadanie hasła. Aby przejść dalej, należy kliknąć Dalej. Następnie, w okienku, pojawi się wypełniona dyspozycja Klienta. Jeżeli dyspozycja jest zgodna z zamiarem Klienta, w następnym okienku należy kliknąć Wyślij, a gdy Klient zauważył błąd, należy kliknąć Popraw i poprawić dyspozycję. 11

12 12

13 Zamiana jednostek uczestnictwa. Aby zamienić jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego na inny W OBRĘBIE JEDNEGO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, należy na głównym ekranie w sekcji Zlecenia kliknąć Zamiana jednostek. Wtedy Użytkownikowi pokaże się okienko dyspozycji, w którym musi on wybrać, które jednostki chce zamienić. W polu Zamiana z należy wybrać towarzystwo i fundusz, który Klient chce zamienić oraz wpisać numer rejestru, na którym te jednostki są zapisane. W polu Zamiana na należy wybrać to samo towarzystwo oraz fundusz, na który wybrane jednostki chce się zamienić. Jeżeli Klient posiada już rejestr, na którym są zapisane jednostki (fundusz na który zamieniamy), należy wpisać jego numer. Gdy takiego rejestru nie posiada, należy wybrać pole Nowy rejestr. W polu jednostka Klient ma do wyboru: Liczba jednostek, Kwota, Wszystko. Jeżeli Klient chce zamienić określoną liczbę jednostek, powinien wybrać Liczba jednostek i w polu poniżej wpisać liczbę, którą chce zamienić. Gdy Klient chce zamienić określoną kwotę, powinien wybrać Kwota i w polu poniżej wpisać kwotę, za jaką chce zamienić jednostki uczestnictwa. Gdy natomiast chce zamienić wszystkie posiadane jednostki określonego funduszu, powinien wybrać Wszystko, a pole poniżej automatycznie zostanie wypełnione. Na samym końcu należy wpisać hasło zgodne z tym, które Klient wpisał w dokumencie Wniosek o nadanie hasła i kliknąć Dalej. Następnie pojawi się wypełniona dyspozycja, którą Klient może poprawić lub wysłać. Gdy jest zgodna z jego zamiarem, należy kliknąć Wyślij, gdy natomiast Klient zidentyfikuje błąd, należy kliknąć Popraw. 13

14 UWAGA! Jeżeli Klient chce dokonać zamiany jednostek uczestnictwa w obrębie różnych towarzystw, powinien najpierw złożyć dyspozycję umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu, którego jednostki posiada, a następnie złożyć dyspozycję nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, którego jednostki chce posiadać. 14

15 Zlecenia odrzucone Pozycja Zlecenia Odrzucone dotyczy zleceń, które zostały błędnie wypełnione przez Klienta, co stało się powodem niemożności ich realizacji. Powodem odrzucenia zlecenia może być np. podanie błędnego hasła w formularzu zlecenia wypełnianym przez Klienta lub podanie niewłaściwego formatu lub numeru rejestru w przypadku umorzenia lub konwersji jednostek. W przypadku odrzucenia zlecenia uprawniony pracownik EFIX DM kontaktuje się z Klientem, by ten powtórnie wypełnił formularz zlecenia. 4. Praktyczne przykłady składania zleceń na platformie EFIX Explorer przy dostosowaniu struktury portfela do zaleceń zawartych w rekomendacji wydawanej przez Departament Doradztwa EFIX DM. Przykład 1. Gotówka - > portfel zalecany W sytuacji, gdy Klient posiada jedynie gotówkę i zamierza dokonać zakupu jednostek uczestnictwa kierując się rekomendowaną strukturą portfela, wykorzystuje do tego celu zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Gdy rekomendacja sugeruje podział kapitału tak, by na jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych przypadło 25 proc. kapitału, a na jednostki uczestnictwa funduszy obligacji 75 proc. kapitału, a Klient posiada w gotówce złotych, to dokonuje on zakupu jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych za złotych oraz jednostek uczestnictwa funduszy obligacji za złotych. Opisana wyżej sytuacja należy do wyjątkowych, gdyż występuje zazwyczaj tylko na początku współpracy Klienta z EFIX DM. Znacznie częściej w momencie dostosowania portfela Klient posiada już jakieś jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Gdy Klient posiada już jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i zamierza dostosować swój portfel do portfela modelowego, rekomendowanego przez Departament Doradztwa Inwestycyjnego, możemy wyróżnić dwie różne sytuacje. W sytuacji pierwszej Klient posiada jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Drugą sytuację możemy wyróżnić, gdy Klient posiada jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dwa, różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i chciałby 15

16 dostosować swój portfel do portfela modelowego, rekomendowanego przez Departament Doradztwa Inwestycyjnego. Wykonanie takich operacji zostało opisane niżej. Przykład 2. Portfel posiadany -> portfel zalecany (w ramach jednego TFI) Przyjmijmy, że Klient posiada jednostki uczestnictwa funduszu akcyjnego zarządzanego przez Skarbiec TFI o wartości złotych, oraz jednostki uczestnictwa funduszu obligacji również o wartości złotych. Zatem struktura portfela wynosi 50 proc. dla funduszy akcji i 50 proc. dla funduszy obligacji. W pewnym momencie Departament Doradztwa EFIX DM wydał rekomendację zalecającą zbudowanie portfela, który składa się 25 proc. udziału w funduszach akcyjnych i 75 proc. udziału funduszy obligacji. Oba zalecane fundusze zarządzane są przez TFI Skarbiec. W takim przypadku Klient może skorzystać ze zlecenia zamiany części posiadanych jednostek funduszu akcji na jednostki funduszu obligacji. W tym konkretnym przykładzie sprowadza się to do wypełnienia formularza zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa funduszu akcji o wartości złotych, na jednostki funduszu obligacji. Po takiej zamianie Klient zredukuje ilość kapitału ulokowanego w funduszu akcyjnym, a zwiększy ilość kapitału w funduszu obligacji, co doprowadzi do osiągnięcia struktury zalecanej w rekomendacji. Przykład 3. Portfel posiadany -> portfel zalecany (w ramach różnych TFI) Klient posiada jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez różne TFI, lub jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne TFI niż te, które są rekomendowane. W takim przypadku dostosowanie portfela do portfela modelowego wymaga wykorzystania dwóch oddzielnych procedur i jest rozłożona w czasie. Tu nie ma możliwości wykorzystania zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa. Klient, by dostosować portfel do zalecanego w rekomendacji powinien w pierwszym kroku umorzyć jednostki uczestnictwa funduszy, których nie ma w rekomendacji (zlecenie umorzenia), a następnie wykorzystując środki z tego umorzenia zakupić jednostki uczestnictwa funduszy (zlecenie nabycia) sugerowanych przez EFIX DM. Jest to procedura długotrwała (może trwać ponad tydzień), gdyż wymaga przeprowadzenia dwóch oddzielnych zleceń u dwóch różnych TFI. 16

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Citi Trade Portal CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com [Wpisz tekst] Bankiem Handlowym

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika CitiDirect EB - Citi Trade Portal Handlu Instrukcja Użytkownika InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek-piątek 8.00

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Spis treści. 1 Pierwsze logowanie 2 2 Zlecenie kupna lub sprzedaży 4 3 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia 6 4 Anulowanie zlecenia 6 5 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo