Aby zalogować się do rachunku inwestycyjnego naleŝy wejść na adres strony do logowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby zalogować się do rachunku inwestycyjnego naleŝy wejść na adres strony do logowania http://kbcmakler.pl/v2"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI LOGOWANIE... 2 STRONA GŁÓWNA... 3 ZNAJDŹ PAPIER... 4 ULUBIONE... 9 ZLECENIA Szybkie zlecenie Zlecenie Modyfikacja i anulacja PORTFEL OBSERWOWANE RACHUNEK PIENIĘśNY USŁUGI ANALITYCY I WYCENA

2 Aby zalogować się do rachunku inwestycyjnego naleŝy wejść na adres strony do logowania Następnie naleŝy wpisać siedmiocyfrowy numer rachunku i kod wygenerowany przez klucz cyfrowy. 2

3 Strona główna zawiera zestawienie ogólnych informacji o notowaniach najwaŝniejszych światowych indeksów, surowców, par walutowach, stóp procentowych oraz wiadomości rynkowych. Oczywiście najwaŝniejszą częścią są zakładki, które przenoszą nas w odpowiednie obszary. W prawym górnym rogu strony (mniejsza zielona ramka) znajduje się przycisk, który umoŝliwia podpisanie z góry wielu zleceń jednorazowo. Dzięki temu nie będziemy musieli za kaŝdym razem podpisywać dyspozycji kluczem cyfrowym, licznik w prawym górnym rogu będzie nas informował o aktualnie wykorzystanej liczbie podpisów jednorazowych. Aby wyzerować stan lub ponownie przywrócić pełny stan (niekoniecznie po wyzerowaniu) naleŝy ponownie kliknąć na przycisk. Przy pomocy poniŝszych znaków moŝemy: zwinąć rozwinąć interesujące nas pole. UŜycie powoduje przeniesienie do właściwej zakładki zawierającej bardziej rozbudowane informacje. MoŜemy tam równieŝ przejść wybierając właściwą zakładkę z obszaru obrysowanego czerwoną linią. 3

4 Zakładka Znajdź papier słuŝy do zaawansowanego wyszukiwania interesujących nas instrumentów finansowych przy wykorzystaniu rozbudowanego systemu kryteriów i warunków. Operację wyszukiwania domyślnie rozpoczynamy w mini-zakładce Znajdź papier, ale moŝemy przejść na inne mini-zakładki, które zawierają dodatkowe kryteria wyszukiwania (obszar obrysowany czerwoną linią). Nazwę interesującego nas instrumentu finansowego lub symbol wpisujemy tak jak poniŝej. Po wpisaniu minimum trzech znaków system zacznie nam podpowiadać róŝne nazwy instrumentów, które zaczynają się od tych liter. 4

5 Obszar przeszukiwania według rodzaju papieru moŝemy zaznaczyć w polu Wg typu. Kryterium Wg rynku pozwala nam ograniczyć obszar poszukiwań do interesującego nas obszaru geograficznego (poniŝej zaznaczono Warszawę). 5

6 Wyszukiwany papier wyświetli się na liście, znajdującej się w dolnej części ekranu (spółka Stalexport poniŝej). Następnie znaleziony instrument moŝemy dołączyć do listy papierów obserwowanych. W tym celu naleŝy zaznaczyć interesujący nas instrument, co spowoduje podświetlenie na Ŝółto całej linii z instrumentem i uaktywni przycisk Dodaj do Listy papierów. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie dostępnych List papierów (w naszym przypadku dostępne są dwie listy KBC i lista1). Aby utworzyć nową Listę papierów naleŝy przejść do zakładki Obserwowane. 6

7 System posiada rozbudowane kryteria wyszukiwania, moŝliwości te są dostępne w poszczególnych mini-zakładkach. W mini-zakładce Akcje pojawiają się nowe warunki (zakładki) wyszukiwania Notowania, Analitycy, Wycena i Zysk i dywidenda. KaŜdy z tych warunków posiada kolejne warunki wyszukiwania. Np. W Notowaniach moŝemy zaznaczyć dodatkowy warunek wyszukiwania jak poniŝej (obszar zaznaczony czerwonym kolorem). Następnie system wygeneruje listę instrumentów spełniających te kryteria. 7

8 W zakładce Analitycy moŝemy przeprowadzić proces selekcji jak poniŝej. Po wygenerowaniu listy papierów spełniających nasze kryteria, moŝemy wszystkie instrumenty lub tylko poszczególne dodać do Listy papierów. Nie ma potrzeby dodawania kaŝdego instrumentu oddzielnie, moŝemy to zrobić poprzez zaznaczenie wybranych instrumentów (poniŝej zaznaczono wszystkie) i dodanie do Listy papierów. 8

9 W zakładce Ulubione znajdziemy instrumenty finansowe podzielone na następujące grupy: Portfel aktualny stan naszego rachunku inwestycyjnego Lista papierów wg wcześniej utworzonych list z instrumentami finansowymi Wyniki ostatniego wyszukiwania przeprowadzonego w zakładce Znajdź papier Indeksy najwaŝniejsze indeksy światowe. Po wyborze określonej zakładki pojawi nam się spis instrumentów finansowych, po wybraniu dowolnego instrumentu ze spisu pojawią się szczegółowe informacje związane z tym instrumentem finansowym (poniŝej wybrano GINOROSSI). Klikając na pole arkusz zleceń będzie widoczny karnet ze zleceniami. JeŜeli klikniemy na nazwę instrumentu finansowego w jakimkolwiek miejscu platformy, system przeniesie nas do zakładki Ulubione. 9

10 Zakładka Zlecenia składa się z : - Zlecenia podgląd aktywnych zleceń - ZłóŜ zlecenie składanie zleceń - Historia zleceń Aby złoŝyć zlecenie naleŝy przejść do zakładki ZłóŜ zlecenie, gdzie zlecenie moŝemy złoŝyć w normalnym trybie (w tym trybie nie moŝna złoŝyć zleceń na kontrakty terminowe i opcje) lub kliknąć na, który słuŝy do składania szybkich zleceń (i umoŝliwia złoŝenie zlecenia na kontrakty terminowe i opcje). Szybkie zlecenie moŝna złoŝyć równieŝ z kaŝdego miejsca na platformie transakcyjnej, które jest opatrzone znakiem szybkich zleceń. 10

11 Aby dokonać szybkiego zlecenia najlepiej wyszukać interesujący nas instrument (jeŝeli nie mamy go w Portfelu lub na Liście obserwowanej) w zakładce Znajdź papier, a następnie uŝyć przycisku wprowadzić wszystkie dane i po ich wprowadzeniu naleŝy zaakceptować zlecenie...jeŝeli wcześniej podpisaliśmy z góry limit zleceń jednorazowych to pojawi nam się powyŝsza informacja (wystarczy juŝ tylko potwierdzić parametry zlecenia), jeŝeli limit zleceń jednorazowych nie został z góry podpisany to będziemy musieli podpisać transakcję przy uŝyciu klucza cyfrowego. 11

12 ZłóŜ zlecenie słuŝy do składania zleceń w trybie normalnym (nie moŝna w tym trybie złoŝyć zlecenia na kontrakty terminowe i opcje jest to moŝliwe w trybie szybkich zleceń!!!), który moŝe być szczególnie pomocny dla mniej doświadczonych inwestorów giełdowych. Składając zlecenia w tym trybie system przenosi nas kolejno przez róŝne fazy składania zlecenia. Obecny etap wprowadzania zlecenia do systemu widoczny jest po lewej stronie (czerwona ramka). Po wprowadzeniu nazwy papieru, wyborze typu instrumentu oraz rynku... 12

13 jeŝeli nazwa instrumentu nie była jednoznacza, system wybierze nam instrumenty, które w nazwie zawierają szukaną frazę (w tym przypadku był to zwrot sta i wybraliśmy instrument Stalexport )... 13

14 następnie wskazujemy czy chcemy dokonać zakupu, czy sprzedaŝy oraz jaki typ zlecenia wybieramy, w zielonej ramce widzimy opis co poszczególne typy zleceń oznaczają... 14

15 następnie wskazujemy ilość instrumentu oraz czy zlecenie ma zawierać wielkość ujawnioną (minimalna wielkość ujawniona to 100 sztuk), wskazujemy datę waŝności zlecenia, limit ceny, oraz walutę rozliczenia... W Arkusz zleceń widoczny jest karnet z ofertami. W Cena rynkowa podane są informacje o kursie instrumentu finansowego. Pomiędzy polami przechodzimy poprzez kliknięcie na właściwym pasku (obrysowany obszar). 15

16 następnie po zakończeniu wprowadzania danych dla zlecenia, system wyświetla nam wszystkie parametry zlecenia do ostatecznego sprawdzenia. JeŜeli stwierdzimy, Ŝe wszystko się zgadza akceptujemy je przyciskiem Dalej, jeŝeli jednak jakiś parametr jest niewłaściwy to uŝywając Wstecz moŝemy powrócić do wcześniejszych faz składania zlecenia... 16

17 po zatwierdzeniu parametrów zlecenia przechodzimy do fazy podpisania tansakcji przy pomocy klucza cyfrowego, naleŝy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi poniŝej... po prawidłowym podpisaniu transakcji pojawi się napis: Co oznacza, Ŝe zlecenie zostało prawidłowo złoŝone. 17

18 Aby zmodyfikować lub anulować wcześniej złoŝone zlecenie naleŝy w zakładce Zlecenia wejść do mini-zakladki Zlecenia. Tam znajduje się lista wszystkich aktywnych zleceń. W interesującym nas zleceniu klikamy na co powoduje uaktywnienie nowego okienka (jak na poniŝszym rysunku). Następnie moŝemy zmodyfikowac zlecenie, anulować lub złoŝyć zupełnie nowe zlecenie na danym instrumencie finansowym. 18

19 W zakładce Portfel moŝemy sprawdzić: Aktywa dostępne aktualny stan aktywów dostępnych pod zlecenia Aktywa zablokowane Pozycje zamknięte. Zestawienie aktywów prezentowane jest w ujęciu graficznym (zielona ramka) i w ujęciu szczegółowym (niebieska ramka). Zestawienie aktywów podzielone jest na kategorie, które są prezentowane oddzielnie (Akcje, Kontrakty, Prawa, itp.). JeŜeli na rachunku nie mamy instrumentów z danej kategorii to ta kategoria w ogóle nie pojawia się, czyli jeŝeli np. mamy kategorię Prawa to oznacza, Ŝe na rachunku są zapisane jakieś prawa poboru. 19

20 W ujęciu szczegółowym informacje prezentowane są w sześciu grupach: - Papiery - Zwrot na pozycji - Notowania - Analitycy - Wycena - Zysk i dywidenda. Kliknięcie w nazwę (zielone pole) powoduje rozszerzenie zakresu prezentowanych informacji. W trzech kategoriach: Papiery, Zwrot na pozycji i Notowania dostępny jest przycisk Wybierz kolumny, który umoŝliwia samodzielne ustawienie zakresu prezentowanych informacji. 20

21 W zakładce Obserwowane moŝemy tworzyć, modyfikować oraz analizować Listy papierów. Analiza podzielona jest na: - Zwrot na pozycji - Notowania - Analitycy - Wycena - Zysk i dywidenda. Wybór Listy oraz tworzenie i modyfikacja List moŝliwa jest przy uŝyciu zakładek obrysowanych czerwonym kolorem. 21

22 Listę wybieramy w polu zaznaczonym zielonym kolorem. Aby utworzyć nową Listę papierów wybieramy Dodaj Listę papierów, nadajemy nazwę i akceptujemy. Lista zostanie dodana do obszaru zaznaczonego kolorem zielonym. Jedna lista moŝe zawierać maksimum 20 instrumentów. JuŜ istniejącą Listę papierów moŝemy zmodyfikować uŝywając Edytuj Listę papierów moŝemy zmienić nazwę, usunąć walor oraz przenieść walor z jednej listy na inną. W tej zakładce nie ma moŝliwości dodania nowego instrumentu do Listy papierów, aby dodać nowy instrument finansowy do Listy papierów, musimy przejść do zakładki Znajdź papier. Do usunięcia Listy papierów słuŝy Usuń Listę papierów. 22

23 Zakładka Rachunek pienięŝny zawiera informacje o stanie gotówkowym rachunku inwestycyjnego. Znajdziemy tutaj: - Podgląd aktualne saldo pienięŝne rachunku (zielona ramka) oraz historię operacji finansowych (róŝowa ramka) - Przelewy i przewalutowanie - Depozyt zabezpieczający 23

24 Rachunek pienięŝny KBCmakler jest wielowalutowy, aktualnie posiadane konta walutowe widoczne są w miejscu obrysowanym zieloną linią, aby otworzyć nowe konto walutowe, klikamy na pole Nowa waluta i postępujemy zgodnie ze wskazówkami, jak poniŝej. Po otwarciu konta nowa waluta zostanie dopisana do obszaru obrysowanego zieloną linią. 24

25 W zakładce Przelewy i przewalutowanie dokonujemy operacji przelewów (zielona ramka) na wcześniej zdefiniowane numery rachunków bankowych. Nie moŝna zdefiniować samodzielnie numeru konta w KBCmaklerze, tej operacji moŝna dokonać tylko osobiście w Punktach Obsługi Klientów lub w placówkach Kredyt Banku. MoŜna posiadać maksymalnie dwa zdefiniowane numery rachunków bankowych do przelewów. Aby dokonać zamiany środków pienięŝnych pomiędzy wcześniej utworzonymi kontami walutowymi, naleŝy kliknąć na pole Wymiana, uaktywni się nowe okienko Zmień walutę. W obszarze obrysowanym niebieską linią wybieramy walutę do zamiany oraz podajemy kwotę przewalutowania. W obszarze obrysowanym przez pomarańczową linię system podaje nam aktualny kurs wymiany. Przed akceptacją wymiany system podpowiada nam jaką kwotę otrzymamy po zamianie. 25

26 W zakładce Usługi moŝna ustanowić lub zmodyfikować opcję powiadamiania sms em i/lub em o realizacji zlecenia (powiadomienie jest wysyłane po całkowitym zrealizowaniu zlecenia lub w przypadku częściowej realizacji po zakończeniu sesji) oraz otrzymywania analiz. Usługa jest bezpłatna. 26

27 Zakładka Analizy i Wycena zawiera informacje rynkowe dostarczone przez firmę Reuters, a takŝe raporty analityczne sporządzane przez analityków KBC Securities. 27

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SOGA System Obsługi Gastronomii WPROWADZENIE...6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7 PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler

Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Spis treści. 1 Pierwsze logowanie 2 2 Zlecenie kupna lub sprzedaży 4 3 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia 6 4 Anulowanie zlecenia 6 5 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Serwis internetowy () 5 3.1. Pierwsze logowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. RACHUNEK PIENIĘśNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO...str.2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5 2.2. Przelew na rachunek bieŝący własny lub zdefiniowany... str.5

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla kontrahenta.

Instrukcja dla kontrahenta. Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza

Bardziej szczegółowo

Alior Trader Web instrukcja użytkownika

Alior Trader Web instrukcja użytkownika Biuro Maklerskie Alior Trader Web instrukcja użytkownika 1/28 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do platformy... 4 3. Menu Główne... 5 3.1. Okno aplikacji... 5 3.2. Pasek narzędzi... 6 3.3. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 1 Spis treści: I. Pierwsze logowanie do aplikacji supermakler... 3 II. Najważniejsze funkcje aplikacji supermakler... 5 1. Składanie dyspozycji zleceń kupna/sprzedaży... 6 2. Podgląd,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo