_._-- Dziennik polityczny, społeczny i literacki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "_._-- Dziennik polityczny, społeczny i literacki."

Transkrypt

1 { ł " óf1ż Sohota 9 kwietnia Ul!t rok". Rol\ 111. _._ Dziennik polityczny, społeczny i literacki. : Cena numeru pojedyńczego mrk. 5. Adres Redakcji i Administracji: Piotrkowska 106. Telefon 199. Redaktor, lub jogo zaltuc. prz,jmuj, wył,cznia ad 51 po pał Rękopisów nie zamówionych Redakcja nie ZWI'Jl(:a. Dziś Premjera I ASINO 'ClOU SEZONUlI ".: MOTTO. Powiadają nawet święei, Ze dokoła miłości świat się kręci. Najwybitniejsza kreacja królowej ekranu Natjwybitniejsz8 kreacja królowej ekranu 1 wła W nera w potężnym współczesnym dramacie 6 akt. p. t. II wytwórni "IVIAXIIIIFILM". Początek prz~ds'ławień o aej. PassePartout 'wa:trae tylko na 15z, sean ;pracowhicy branży ekspedycyjno.. transporło'łlej. w.niedzielą, dnia IDgo b. m. o godz. 3 po poło odbądzie sią w lokalu ZWIązku, Sle~klewicza 22, ogólne zebwan~e p2'"8cowniil,ów powyższej branży. Sprawy ważne. O liczne przybycie prosi styki i dowolne grupowanie po Ale politycy imperjalistyczni Dr. wiatów Górnf:>go Siąska, by przed o tern nie my~lą. Dla nioh wywłasoemi oczami, ' przed oczami starczy sam fakt połknięcia jak 7611 Zarząd Sekcji. Tymczasem, jak zwykle zresztq pierwszej chwilt granie z lewęj M. Kantor narodu przesadzić faktyczne wy najwiąkszych obszar6w! chiru.. g powrocił ł pnyjmuje od 48 popołud. ni/ii plebiscytu1 Gdyby nie domagali siq onł od Ul. Ggo Sierpnia (Becedykła) 1. D. r. Med. Adam Cig.&liński pra\\da była najprostsza i naj strony Odry i zrozomieli, te przy Ale tam dawno jał nikt w maoi "t'e bardziej wskazana. Trzeba było lączenie powiat6w Głobczycldego, festacje nje "jerzy, a kło Im 8j~ Zakład Wodolecznliczy i Elehtroterapell'tyczUiiy wprost powjedzie~, ~e odniesiono Kozielskiego i Prudnickiego przy zbliżka prz,.gl~da, ten doskonale W... zawa Kop... nik. II (Tel. '6~22) po gruntownym remoncleotwart,. względnie "wspaniałe zwycięstwo, niesie nam szkodę, zamiast ko widzi, to są one raczej patryjow.,...,...,""''''''''*d._......:4~o~89:,;;,;.:2~., jeśli weźmie sią pod uwagę 600 rzyści, wówczas niemcy nia mieli tyczną lormal noiłoill, nit gł~bokim FrawDa lat niewoli niemieckiej, fnbryko by na terenie plebisoytowy:a, jako odruchem mas. i wanych emigt~nt6w i zł,y stan całości, więl{szośoi absolutnej, a Frazes nie zmieni przecie f'tegospodarczy Polski; z drugiej je nikt nie odwdyłby. stę zaprze czywisto~oi, 8 wywołuje ju':j"nie, zwycięstwo. dnalr strony nie kolportować po czać nam praw do okrągu prze jako obliczony na krótką metę,, O stanowisku Anglji w stosunku do sprawy G6rnego Sląska krątą ró~ne, mniej lub więcej do prawdy zbli~on e wersj e. 'Jedne źr6dła przynoszą pocieszają Ce wladomol!ci o "nawr6ceniu" się dotychczasowej polityk.i angielsldej, kt6ra nie była Dam przych.ylna w sprawie Gdańska, Wil e iiszcz~zny wreszcie kwestji udzialu emigran t6w w ;~ losowanłu g6rnośiąskim; c y tu j:ł g łosy prasy, podobno zbit ~o uej do tego lub owego powa2 n ego m~ta angielskiego. Inne wr ęc'f, o~wiadczają, że opór A.ugl j i w :,; prawie przyh:}czenla okr"gów wcg lo wych do Rzeczpospolitej będzie bardzo zacięty. Mi (~ dzy iuliemi p owszechną uwag ę zwróciło ostrzeżenie kol'i's pou <lelita paryskiego "Gazfty Warszawskiej., p. RazilnJ ('rza Smogorzewskiego, który utrzymuje wręcz, iż londsńskie For e i ~' 1J OffIce z tj8wnośclll 1& wuelk'l cenę P0.iłUłrać będzie w tym względzie Niem g łosek już uastępnego dnia po mysłowego.,. I uczucie rozczarowania, którego l ey. P. Smogorzewski j est wytraw plebiscycie o 70 proc. większości Sprawa była całkiem czysta l tak nie szczędz" nam dzieje osnym dziennikarzem, zna doskona pols'dej, aby później co dnia prosta, ala widocznie, kiedy ju~, tatnich trzeoh lat. Czy koniecznie le tera n polityld roiędzynarodo opuszczae z targ u, aż wreszcie sam djabeł nic Polsce złego zro nasze czynniki rządowe chcą wywaj i potrafi niejednokrotn ie do wyszło na jaw, iż jeśli chodzi o bić nie mo~e, to posyła endecję korzenić z nas ostatnie resztki stać si~ tam i zasię!\ nąć j ę zyka, całość, to jesteśmy w mniejszości. Fakt stał sią. Trzeł:a pra zaufania i wiary. jakle im apołegdzie ambasador hr. Zamojski nie Zresztą, i ta mniejszość jest cować nad odrobieniem bl~du, tpm czeństwq okazuje1 ma z1}pełnie dostępu. winą naszej dyplomacji, bo pa bardziej, it jak powiedzieliśmy, Wyniki plebiscyt. lagranicl\, Dlatego tet ze zlym tym pro r yski polski ltomitet narodowy, ",zględne zwyoięstwo, dzięki po szczeg'ólnie w Auglji, w tych odgnostykiem postąpić neleży nader kiedy w ~' lireślał p:ojekt przyszłyc,h rjziwu godnej wytrwałości Judu łamach opinji, gdzie nie siągajlł rozwat.nie. zaohodoich graolc Rzeez pospoh ślqsliiego, dało nam bardzo du2e t'':l zpośrednio wpływy polskie, o~ Rozwaga wot; óle nie cechuje tej, wytknął je najszerzej, bo przy atuty do prawego. najwatniejsze eeniou były dla nas bardzo pesyzar6wno naszej polityki zag ra I puszczał,. i~ dostaniemy je drogą go pod względem gospodarczym, mistycznie.. olcznej jak twewnętrznaj. Cze dp.zaneksjl. okręgu przemysłowego. Wspominaliśmy jd o głosie mo~ np. b y liśmy od pierwszeg o Tymczasem wsadzono nam pie o Ale praca to nie manifesta takieg o roz\\ a~ne g o rzeczoznawcy dnia plebisrytu tumanieni prze biscyt, trzeba wlęo ju ~ było no, cja. U nas wogóle zaplenił się politycznego, jakim jest p. Smosad nie optyllllstycznemi wieś c ia nll lans voled8 przy ~ nawa~ si~ do dziwny obyczaj: zamiast działal gorzowski. P. A. '1'., jak zwykle, o walnym zwyoięstwie na Sląsku~ prawa do ziarn. kt6re, jak okazał ności dyplomat)' cznej poza grani tak j tym razeul nic o tem nie W jakim celu nasze urzę do w e i plebiscyt, roaią ludność prawie cami li raj u, urządza sią w nim mówiła, bo t en organ rządll jest pólurzę r! o\'ib ag encje kolpol'towaly w'i'htcznie lli f' l11 i(' ("ką lub zniem, samym manifestacje. Lada wat niepoprawuie wobeo samych nas w prasie wiadomości, k ' óre był) cz'on ą. A czyż nie było na j wi ę l, Ili f'j;;z a s p;'a'sa polityczna wywo komplemenolarski i za wyroożnie najwlloczniej preparowane, celom Slem głupstwem opierać swe g ra luje po cllo cl y z tra nrlparcl, taroi i uważa cullierjcowat,e ośw i adc z edl8 wyw o łania w opinji ' publicznej naj nice zachodnie t}wioł niemlec tysią c z n e llc h wały rad g mluuyclj. brukowców parysltlc, dokąd ka~dy lepszych nadziei i nastrojów! Na ki, gdzie w ka2dej ' ohwui grozić Ma to być podobno świadeo IUa bardzo łatwy dost~v oół zdało al, D&klu.i&ni. liah. mon uoil4a i WGjaał ~W8JII. WoD lada cua lwui',. ~i jeat»owócl YJoA aaat.ro,

2 JOW angielskich? Są n nas ludzie J stronnictwa, Ittót'e uważają Akty politrld za pf'wien rodzaj czysto 1!1 dzki ch uczuć: miłości, pr7lyi ni ni l!lh nfenawl~ci. W rzeczywistości in tkwi tam jedyny pierwiastek: tprpso_ Szczególnie zdanie to jest miarodajne dla polityki angielsldej. Prr.edewszjstldem nalety obalie pogląd, jakoby Londyn mógł 'Zostać przekonany tym lub innym wynikiem plebiscytu. Naród, który sam gnębi w najstrasl.iliejszy sposób swt! narodową mniejszość irlandzką, kt9rego wielkie imperjum składa si~ z setek na rodów, nfe mote wogóle. zrozumieć zasady samookreślenia narodo\vego. O ileż silniej prze mówią doń argumenty gospodaroźe wslelkleg~ rodzaju gwarancjo WE)" glowe, wreszcie niebezpieczeństwo ponownego' zm1iitaryzowania Niemiec i orlbudowy floty w dqgu kilkudziesięciu lat za pieniądze, uzyskane ze sprzeda2y prodnlttów górnośląskich!.musimy wręcz i śmiało postawić sprawę tak, iż bez bogactw polskiego Górnego Sląsh wieść hędzif'm efemeryczny tywot gospodnrczv i grozić nam będzie zawsze ni 'bezpieczf'l~stwo słabo~ ci i atahu ze strony Rosji, kt6ra jal\o kraj par pxcellence rolniczy dą~yć będzie do połączenia się '1. przemysłowemi Niemcami. AngIi,. cy obawiają się tego jak ognia, bo wie07j.l\, te wielka Rosja w połaczl>nin z wielkiemi Nlemcamito konieo ich panowania nad ~wiatem. Musimy 1l16wie z Londynem Zwrot dzieł sztuki. 19~1 1'. KRAKÓW, 8 kwietnia (Pat.) Rejw'n na Sejmie 41etnim", arcydzieło Jana Matejki, przywieziono wczoraj z Wiednia do Krakowa. Ptzywirziono równlet kilka rnnych obrazów, między innemi Brandta. Kronita polityki polskiej. Poszczególne ministerstwa przeslaly już do ministerstwa skarbu swe budżety na rok Wobec tego o prllcowanie calokształtu budżetu iest sprawą niedalekiej przyszłości. Budżet przedłożony będzie sejmowi W maju. (EE) Wczoraj w ministerstwie spraw zagranicznych odbyła się narada z u działem wszystkich zainteresowanych ministerstw w sprawie zamierzonej u mowy handlowej polskoangielskiej. (EE) Konferencja państw sukcesyj Dycb. "Vendetta" bolnewicka w HroD~I!~t:? LONDYN, 8 kwietnia. (EEx!'.) Po zajęciu Kronsztatu, jak donosi.. Times" bolszewicy skazali ta'!l na śmirrć 7000 osób. Karze tf'.i. ulegli wszyscy, przy któryoh znaleziono broń. Wyroki wykonano. zrozl1miałym dlań językiem, ohoćbydmy nawet dla siebie zuhować szawy uległ pewnemu opóżnieniu. Pan państw sukcesyjnych po b. monarchji cnego odcinka kolei ussuryjskiej. _ Przyjazd burslarskiego ministra LUGpUN, 8 kwietni~. (East Expr.). spraw wewnętrznych Dymitrowa do War W Rz)'mle rozpoczęła Się konferencja towuje ewakuację wojsk z p6łno mieli nasz idealistycznopolityczny pog ląd narodowy. _ Austrji, Węgier, Jugosławji, Polski, Cze sprzymierzonych we Władywosto Dymitrow przybędzie dopiero dzisiaj. austrowęgierskiej. W konferencji tej (E. E.). biorą udziat przedstawiciele: WIoch, Posiedzenie konsulów państw Polftyka bowiem nie jest zabawką w emblemacik, chorągiewwzrosło I?owodzenie polskl~j pozyczkl mować się będzie sprawami natury ad stok wolnam miastem..., cho~łowacji i Rumunji. Konferencja wydolarowej w Ameryce. (E. E.). ministracyjnej i prawniczej, druga za~ W ostatmch czasa~!t 2:n~czm~ 10llila 2 komisje, z których jedna zajku, postanowiło ogłosić Władywokę i piosenkę ale walką o ca" sprawami ekonomicznemi i finansowemi. łość narodu, jego dobrobyt i lmlture. ~, My, niestety, ciągle jeszcze ujmujemy ją, jako spuścizde2 romantyozneq"o okresu walk o nie Strajki w Anglji. podlrgłość, kiedy był~ ona poezją wiary, wysiłk)l, klęski lub Fi asko konferencji Lloyda Geordzy strejkującymi a polioją, z któ LONDYN, 8 kwietnia (Pat.) czyoh doszło do licznych starć mię tryumfu. ge'a. z górnikami spowodowane rych część miała krwawy przebie~. W Fife 400 górników z młotami t Dziś jest pojitylta sprawą buchaltprji f inwentarza czyli ma zezwolenia na pompowanie wody bów i zostało odmową tych ostatnich i lamami Mlaznymi ruszyło do szy Etba wluij Karola. zniszczyło budynki. W Cowdenbeath w hrabstwie Fifeshire, BUDAPESZT, 7 kwietnia (pat). jątku naturalnego, kasy. wierzycieli dłu7.nik6w. LONDYN, 8 l{wietnia. (Pat). wego min. spraw zagr. Grac wyliczył w kopalniach. górnicy wdarli się do kopalni i Na posiedzeniu zgromadzenia narodo I Czesław Oltaszewskl. przerwa i wzmocniony kordon policji. wszystkie demarche, podjete przez pań Lloyd George zakomunikował izbie gmin o niepowodzeniu Spraury polskie. Obrady nad traktatem ryskim. Rada ministrów aprobowała go. W ARSZA W A, 8 kwietnia. (Pat). Na posiedzeniu rady ministrów dnia 8 b.m. w obecności członków delegacii polskiej przewodniczący dei e gaoh podsekretarz stanu Dąbski zdawał sprawę z przebiegu pertraktacji pokojowyoh w Rydze_ Podsekretarz stanu Strasburger udzielał wyjaśnień odnośnie do postanowień ekonomicznych traktatu. Rada ministrów traktat aprobowała i uchwaliła przedło~yć go do ratyfikowania f!ejmowi ustawodawczemu. Uchwalono wykończenie traktatu przekazać ministrowi spraw zagranicznych, któ remu powierzono powołanie do tego ~lu komisji międz:yministerialnej. Koncesje dla koali[ji na 6 ~ląskd. PARYŻ, 7 kwietnia. (Tel. wi. "Gl. Polsk."). "Eclair" podaje tłustym drukiem wiadomość, iż w Berlinie toczą się obecnie rokowania między przedstawicielami angielskich, francuskich i włoskich kopalń z jednej, a. finansistami nie mików, pozostający dotąd w wojsku, którzy wstąpill dobrowolnie 6órnoślaska komisja miedzysojusznina w [zesto[bowie. do wojska w listopadzie 1918 roku, niezale1:nie od tego, te następnie ich roczntki zostały przy CZĘSTOCHOWA, 8 kwietnia. EE. W dniu 7 b. m. przybyli do Czę musowo powołane, podlegają bezterminowemu urlopowaniu; stoch~wy ezłonltowf~ komisji mię dz)".ojubzniczej na Górnym Sl'łsku 2) ci z po~r6d oficerówakademików, kt6rzy mimo st wierdzeni a gen. włoski Maninf i pułk. angi elski P arceval. Gośeie udali niezdolności do wojska, lob uzyskania odroczenia, zgłosili się do.nt na Jasną Górę, gdzi e w oillgu! godzin zwiedzali klantor i kobrowolnie ponownie do wojska i Ńiół. Zwiedzili takte huty szklazostali przyjęoi w charakterze Jl., oraz szereg iejeh fabryk, oficerów, podlegają tarte bezter :?rzyjmowani wazędlie owa3yjnie minowemn urlopowanin; przez robotników. Na zapro8z~nie starosty, bj 8) wszyscy bez wyjątku oficerowieakademioy, powołani przy ~nścle pozostali jeszcze jeden d~ień, p!lłk:. PU':i:val ol1powiedział musowo do wojska, o ile sl\ sluohac2l8mi trzech ostatnich seme te Oórnego Sląska nawet na jedną noc zostawić bez władzy ule można. Dłaueuo p. SI. 6rabskl odrzutu 12 mili. rt, Iłotle1 Ciekawy pujczynek do.dy JilomatyolDej działalności p. St. Glabatieg. H 8ursz:ej areai.e tolitycznej podaje warszawska" Trybuna" w M ls:..opowiadają, te gdy w Rydze obie strony poło~yły swe podpisy pod traktatem, wówczas jeden z członków delegacji rosyjskiej zwróch się do polskiej delegaoji z pytaniem: No, a teraz, panowie, wytłomaczcie nam, dlaozego p. Stan. Grabsk1, gdy układaliśmy preliminarze pokojowe, nie choiał od nas wziąć 12 miljonów robli w złocie, które proponowaliśmy wypłacić Polsce przed podpisaniem preliminarzy1 Delegacja polaka na pytanie to nie mogła dać odpowiedzi. Mote udziell odpowiedzi prot. St. Grabski1" Istotnie, mote p. St Grabski zechce udzielić odpowiedzi na to pytanie i to jeszcz~ przed generalnym atakiem, jakl podobno przy ~Otowuie na p. Dąb.Sld rgo w ko m~sji spraw.zagr~ljjcznjch. Nie wiemy, "ja10m kierunku ma Iść zamierzony "generalny atak" en deoji, ale w kddym J'~1ia wyuumaczell ie szkodll WCJ robuty pana Grabskiego prze. napadnięciem Da ludzi uczoiwej pracy byłoby bardzo wskazane_ strów. blldt tet mają zaliozoną pełną l1ezbę semestrów, ale nie zdali jeszcle egumtuów ostataoznych, podlegaj" bezterminowemu urlopowaniu. Koniecznym w&ludklem.wolnienia j elt Ihrierd nłe faktll dobrowoldego zgłonenia.i~ do wojska, w,dade ptas odnoś/],~ F. L U. swej konferenkji z górnikami, oraz oświadczył, że rząd liczy na poparcie szerokich warstw narodu i że będzie zmuszony uciec się do zastosowania wszelkich środk6w, będących do jego dyspozycji. LONDYN, 8 kwietnia. KolejGrze i robotnicy transportowi postanoweli przyatąplć do strejku. Wal Re miasto Wtadywostok. WIEDEN, 8 kwietnia_ (Orient). Agencja Rosta donosi, ~e naczelne dow6dztwo japońskie przygo Wojska WraBula na tulaeue. BUKARESZT, 8 kwietnia. (Orient). DODOlZą I Konstantynopola, te rząd tareoki za~ądał wydalenia z terytorjum Turcji wojsk Wrangla. Miasto iest bez światła. Przy walce stwa sąsiednie przeciw powrotowi Habjaka powstała, obydwie strony po sburgów. Minister o~wiadczył, że spraniosły oiężkie straty. Z rozmaitych wa obsadzenia tronu jest wewnętrzną miej scowościach w Lancashl re do sprawą narodu węgierskiego. Jest rze LONDYN, 7 kwietnia. (Tel. wł. "Gl. Polsk.). W okręgach g6rniczą bezprzykładną w historji, aby obce noszl\ również o starciach. W po narody chcialy zmusić rząd do wyboru bliżu Shott zatrzymywali g6rnicy na formy rządu i wyboru panującego weh t b 1.. l dle ich kaprysów i interesów. Czeski szosac au oma I e l DlszCZy I Je. minister spr. zagr. Benesz przedstawia Następnie udali się do kopalń, spa Węgrom to, co on nazywa demokralili budynki szybów i pod palili staj tycznem. Jest to wyszydzanie idei denie i wozownie. W Beaton było mokratycznej, je~m chce kto przemocą wielu ranionych. narzucić swe przekonania. Wobec tego Węgry zwracają się do ducha umie Z Portlandu odjechało 12 kontr jętności państwowej Francji i Anglji, to dow 6 h d.które rozumie co jest sprawą "We<mlętrzrpe C W, przeznaczonyo O ną danego kraju. Naród węqlerski jest rozmaitych portów, aby tam wziąe bezsilny, ale opiera się na sprawiedliudział w ewentualnych starciach wości, prawdzie i cywilizacji, które stamiędzy policją a strejkującymi. nowią silniejszą podstawą, niż VJSzelki gwałt zewnętrzny. Jeżeli naród szanu latanie pokoju wersalskiego. lmiemb Ligi narodów 1 POLDHU, 8 kwietnia. Pat. Z Paryża dolloszą, ze Viviani otrzymrt instrukcję. aby zaniechał wszelkich usiłowań w kierunku ratowania Ligi narodów i starał się głównie o uzyskanie korzystnych poprawek rezolucji Knoxa. POLORU. O~wiadczenie Rar dingil., jakoby rząd Stanów Zjedn. nie powziął jeszcze decyzji co do mieckimi z drugiej strony w rezoluoji senatora Knon wywołało wielkie zainteresowanie. Podobno Knox proponuje do swojej sprawie koncesii kopalnianych w przeważająco polskich częśeiach G6rnego Slą.ska. Dzien treści, te o ileby pokój Europy Urlopowanie oficerówakademików. był zagrotony przez którekolwek rezolucji l!laozu1ę dodatkową tej nik wymieniony żąda wyjaśnień, c'/,y wiadomość ta jest (Tel. od nasz. warsz. kor.). mocarstwo, lub grupą mocarstw, w takim razie Stany Zjedn. będą zgodna z prawdą., a jeśli tak, Biuro prasowe ministerstwa to uważały za zagrożenie \\łasnego pokoju i niezwłqcznie porozu to co rząd francuski zamierza spraw wojskowych wrja~nia, ~e uczynić z obywatelami Franeji, kt6rzy w Berlinie zdrarówakademików następuje na po moqarstwami o ile zajdzie potrze brzterminowe nrlopowaoie oficemią się z innemi zagl'ożonemi nltszyoh zasadach: dzają sprawę polsk&. ba współdziałania z przyjaciółmi 1) CI z po~ród o(icer6wakade oywilizacji ku jej obronie. Senator Knox jest zdania, że deklaracja taka gdyby została prz"jjęta przez wszystkie narody, miałaby lepsze skutki, ani1:eli wszelkie ZWIązki sformowane na papiene. Misja Vivianiego w Ameryte. Kredyty amerykańskie dla niemiec. je swą godno~ć, to nikt mu tej godno ~ci przemocą nie odbierze. Nauka o koronie św. Szczepana nierozerwanie złączona z królestwem 1Io'ęgierskiem wskaże narodowi wyjście z ponurych dni. Karol na łnła[z[h. GENEW A, 7 kwietnia. (Teł. wł. "Glosu Polsk."). Ruda związkowa LONDYN, 7 kwietnia. (Tel. wł. szwajcarska udzieliła excesarzowi.gl. Polsk."). "Morning Post donosi z Waszyn'!tonu, ~e wyjaśniono na sześć tygodni. Po tym ozasie~ Karolowi tymczasowo prawa asylu tam Vivianiemu., iż 1e1:1 w interesie dzie on musiał starae si~ o iooe Francji, aby St. Zjednoczone jaknajrychlei zawarły pokói z Niemcami, looum. gdyż Franoja przedewszystkiem potrzebuje niemieckich Sądy Bad komuuiltaml odszkodowań, a Niemcy nie mogą płacić, jeżeli nie DUISBURG, 7 kwit'tnia. (Te). nastąpi powrót do normalnych sto wł. "Gl. Polsko GI)_ Dotychczas sądy wojenne skazały 900 komunistów. sunków, a pokój niemieckoamery Belgijski sąd wojenny przeniesiono kański stanowiłby ważny krok na z Akwizgramu do Mors. Wyroki tej drodze. Gdy bowiem zostanie opiewają minimum na l rok. Radny zawarty, wówczas Niem('y będą mo komunistyczny dr. Gabriel z M~rs g. ły. otrzymać z Ameryki kredyty mskuaszany b8stał na 5 lat robót przyowych. l surowoe. Zaczną one wówczas r pracować i będą mogły pomyśleć o [ b ł ~I ba d'" I tern, by Francji zapłacić. Viviani Ze[ OS owa[, D III zagran tmj. uważa, że kredyty amerykańskie bę PRAGA, 8 kwietnia. (EastExp) dą po1:yteczne dla Niemiec, ale nie Radjo. Traktat Ihandlowy pomiędla koalicji... MtJrning Post" donosi dzy Czechosłowaoją a Rumunją dalej, że Niemcy nie otrzymają rzą ma być podpisany w usjblił8l)'1r dowej pożyczki w Stanach; ale czasie ~ Bukareszcie. wsparcia rządowe przez wojenne Rokowania poliąoznokorporacje. Długoterminowe kredyty handlowe z PoIsk.. zoałaumożliwią Niemcom zaopa6rzenie sią ł. odło~one. w miedź, bawełnę i inne surowge. Ten sam dziennik pisze, ~e Harding w naibliźszy poniedziałek przy MADR ~ 1" 7 kwlebia. (Tel. wł. POLDHU. S kwielinia. (EExp.) otwaroiu kongresu, w swej mowie "m. Polsk.). W kopalni La Gara Radja. Według doniesień z Pa powitalnej wypowie requim nad ligą we Francji pollldniuwej nastąpiła ry źa, Vivianl otrzymał nowe in vi środq straszna katastrofa. Prz y strukcje, dotyczące obrony ligi narodów. Liga umarła, o ile idzie o eksplozji postradało tycie 15 o narodów Vi Ameryce, oraz OSIą Stany Zjednoczone, co rząd nie widzi Bób, a."ielka ilość gjrnikó'iv 011 gnięcia pewnych zmian w rezorpowodo, by to ukrywać przed światem. niosła nuj. Wśród U zabitych lucji sen. Knoxa. jest 6 polakó... waluyf. 6retja m[e dal~ OZDanie rubli carskich i dumskich. Bolszewi[y. wkronyli do finlandii. ATENY, 8 kwietnia. (Pat). Har GDANSK. Z Londynu do GDAŃSK, 8 kwietnia. Pat. Biuro prasowe komnnikuje: Po~łonoszą. "D.iI~ Teiegraph" Donoszą z Helsingforsu. Od ski, jakoby Gunaris poczynił kroji podaje, j:e angielski urząd działy bolszewiokie wkroczyły o. rządu włoskiego celem uzyskan i" k b t ł jego pośrednictwa w konflikcie tu ar ow. ~,"z.ma pole do Finlandji. Połączenie te reokogreckim S" pozbawione po 1 cenie, ab. lako ustawowy l f'. F' l. _ 1 6rodek pł.tnioz~ uznać egra wzne In andjl z zagro ~tawy. Nale~y stwierdzić, ~e Greej '\ ruble oarakie i dumskie. ~onym obszarem jest przerwa Jest zde~ydowana Ti dalszym cią' II.tiiarenki i aowleckie nie ne. Równocześnie zgromadzili ro~adzlt walk~ o oswobodzenie 11"% będ, uwaj:ane za aatawo bo~. wióy znaczną ilość art y ~oz ońcll. Grecja rozporządza doshv,. arotlek platniaą. lłirji MCi ~.. murmańa.k.a.,...j.a nylili silami do osiągnięcia tegol'

3 ~ ~t ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~ Wr SobotA 9 hrfetnła th1. 8 ps Nota niemiecka sprawie Górnego S1ą~ka. Według nlei 717,U~O głosów 'oddano za ftlemcbm~, 483,514z8 Po!ską, e04 ~!II i ""!1 mają aię"".zość nlemleaką, 587 pelsklj!!. Na tej zś.adze. ;tądają III~",". GW' ozosfaw:enla przy nlo~ oał~go obazg.. a ple'blis. aył wego, zobowiąza1ąc eię za o:ęwa.. a~ło_a6 p.. awa I dno'g~ polsklei fi t!oput\ci6 olsllę do udziału w bogaetwaoh kopalnianycb ' opopnego łe"l2nu_. BYTOM 8 kwłetnła (Pat). Rząd nremłeckł "rzedłołył "ądoro 'sprzymierzonym ł młędlyaofoszniczef komisji w Opolu 1l8słQll1ljącą ligte! "ozostawlenłu G6rnego SJąska prly Niemczeeb~ Wersalski traktat pokojowy postanowił, te 1udno d g6rno, 'ląsk; ~rzez plebiscyt ma rozstrzygnąć o tem~ czy ehee by4 połąezona z Niemcami, ezy z Polską. Głosowanie, odbyte go mar~a r. b., wykazało ~e wedło~ dotyohczasowych wynłlt6w odnano!il NIemcamI ' ~10s6w, a z'a Polską 433,514 g łosów; 66~ gminy 'WykQ1.ał~ "f~kbzogć niemteeką, 587 gmin wi~kszóg6 pobk~. Kraj g~rno~lą~k, o~wiadezyl siq.przeto wjęks.zo~ełą 2/3 ~łos.ów 1 'Przewa~aląeą. WIE)' kszo~cią gmin za p(łzostawi~ll1em go "rzy Nlem~zf"oh, 7J kmreml po ll\czony był od 700 lat I którym zawdzfelcza swoją kn1tur~f jako te~ swój gospodarczy i socjalny rozwój. Plebiscyt wykazał, że calog6 obszaru "leblscytowego posiada tll,,1 elementy: jedeno~wladczłlj.ący siq za Polską, d.rugi:za Niemcami. Niemieckie głosy przewa~ają w fumtrach IntehgeM.li, w. pow. wiejskich z postqpową!to1łul1\ rolniczą, oraz w wysoko rozwlmętym obwodzie przemysłowym. Ac~kolwlek glosowanie gminami nznać liale~'y tylko, juko spos6b wyborczy, to jedna~ nale~~ wskazać.n~ t~ okoliczno~ć,!e między 664 gminami o Wle~SI'lO~CI niemiecki?.j lnajdują sią wszystkie miasta obszaru plebl8cytowego j.prawle wnjltkłe wielksze gminy wiejskie. Natomiast 597 gmin z wlelltszo ~cją polską, 8ą to gmiay o mniejszym proeeneie ludnodtli, a pod od Nłemłee. Rząd niemieokf zobówiązalby slel dalej dostarczyć Pol 8ce potrz('bne~o dla j~j gospodarstwa we)gla i Innyoh wytwor6w produkcji górno~ląskie1. Jak opiewail\ gwiarleotwa, dołączone do memorandom,1 mapy, oparte na opinii polskioh i austryja'cldoh geoloaów, polskie z8głęble wę~lowe jest więoei nit 9 połow(l wj~ksze od zagłębia g6rnodląskłeg'o Rz"d niemiecki byłby tau~ gotó\\t Udzltlli~ daleko ldl\llej pomocy do otwarcia tych skarb6w ziemi na obszarze polsldm. Do noty dołą~zonych jest 6 załączników dla umotywowania wywod6w noty nipmłeeltiej. tego 8!stetnu polltyczne~o, który PAn YŻ, 8 kwietnia (Pat.) Hav_?plera sią na s~jllszn z Jugoslaw Rząd konstantynopolitańskl zwr6 Jłl I 7: Wło.chaml. ' eił się do rząd6w koalicyjnych z W ez~sle pobytu dora Benesza,botll, w kt6rej prosi o niepozwaw ~zjmle, ~stalon~ na lronfe lanie Grecji na czy,nhmle z cie1=lnłtl ręnej8ch z G)o~ittim I z hr. Sforzą i morza Mal.'lnara podstawy opell zasady, w m:y~l kt6rych Włochy i l'acyjnej dla swych ' działań wojen CzechosłowacJa zapewniają sobie hycb. przeprowadzenie traktat6w pokojowych" zawartych z Węgrami i z AustriD. Na konferencjach tych Czechosłowacja uzyskała 2.abezpieczenie w razie wągierskiego ataku, zagwarantowano odstąpienie trzech zachodniowęgiersldch komitat6w na rzecz Austrji i nstalano akcj ą przeciw restauracji Habsburgów. Uklady czeskie są wymierzone równf"et przeoiw monarchicznym prądom w Njemcz~cl1 i proponowanej przez W flgry federacji pałistw n!ld dnnaj skich.. lvzgiqdem rospodarczym znaczenia podrzędnego. Wynik ~łosowllnła jest tem zuamlenniejszy, jeśli siłl ' Z\'Vdy "fi{ jakich okolh~lnośot!lch t warunkmb odbył sit') Akt wyborczy. Przedewszystkiem trzeba to ponownfe wska?;!l~. na to, te wed~8g art. l, 11łtĘ)P b. regulaminu lllebfscytowego z dola BOgo grn~n1a 1920 r., 'Wszystkie osoby, mieszkające na Górnym R!ąsku doluero od lgo łltyoznia 1904 r. zostały ze li.ych praw glosowania obrabowane. W ten sposób znaczna Kon[esje niemieckie w Rosji. ezę~d tych Bił, kt6re współpracowały w wysokiej mierze. nad rozwojem przemysłowym G6r~ego Sląsh. zost8ł~ BERLIN, 8 kwietnia. (Pat). wykluczona od rozstrzygniqcla o losach tego krajo. Trzeba dalej Ogłoszono tu nrzfldowy komuni C1Cenid ł to jakich śr6dk6w ożywała propaganda polska do wywie kat j który opiewa, ~e ostateczne rania wpły~u na ludno~ć. Uprawiane było kupowanie głosów i miało ".i~!kje sku.tkl, jjlez~g61nie". pow. strzeleckim. opolskim I tarno. zawarcie niemiecko rosyjskiego gurs.. k' 1m., układu konsularnego nastąpi w Szozeg6lną uwagę naleły zwrócić na terot', jaki w eelu wy najbll~szym czasie. Na podstawie waroia wpływ6w na głosowanie stosowano ze strony polskiej wobe~ tego układu obywatela niemieccy, w!borc6w njemieckich. Nalfet w samych lokaja~b wyborczt?h upra: którzy zmuszeni byli opuścić Rowlano tt>ror, w cela wywierania wpływu na wymk głobowad1s. Jp,~h ajq, będą mogli obecuie powrócić w samym dniu wyborów pano~'ł"81 zewnętrznie spokó,!, to.if.!tt,to do do Rosji l podjąć swoją przerwawodem tylko karnej dyscypliny polskjeh o~ganhlac~f ~ QobreJ re~yserji kiero niótw& polską propagandą, które] oozywlśole zaletało na ną dziajalność. W dalszym ciągu tem, aby wywołać ' pozory, te glosowanie odb!ło sł~ bm wywierania komnnikat donosi, ~e wielkie nie wpływów. łniecllie firmy przemysłowe zapew Górnośląski przelrlsł stanowi w lł"'!ej. eało'ci ~ d,s.konałośct Riły sobie w Rosji o~zerne kon WJlloce skomplikowany orgadlzm, tak :';e me Jest mo~liwe ządać po cesje. Układ przewiduje znaozne działu. Rlqd niemiecki ma zaszczyt postawić wniosek, aby caly ".. _. górnołłąski obszar plebiscytowy nlepod~~elnie przyznano Niemcom. powląl\szenle niemle~lnego konl1'e1ny, 8 kwietnia. <Pat),. Według urz(ldowego komunikatu greckiego o sytuacji na froncie dnia 6 h. m. na pólnoenyll1 aacinku frontu poło~enie obecne jest taki e same, j alde b y10 przed rozpoczęciem ostatniej ofenzywy_ Na froncie grupy południowej wstędzia panuje spt)koj Klelka gretka. PARYŻ, 8 kwietnia. (Pat). Według ostatnich wiadomo~ei nt~powodzenia armji gteokiel pod Eskiszirem przybierają ro!miary Idęski. Grecy Iltraóili 8000 tolnierzy i wielu olicerów. 6rety [b[ą pokoju 1 1ortią. PARYŻ, 7 kwietnia. (Pat). H. Le Jotlrnal 41 donosi z 'Rzymu, M \v tamtejszych kołach politycznych (j~wiadczają, iż Gounaris w pl'~e 1 e~dzje przez Rzym rzeczywiśeie prosił o intf'r \'i' encj~ włoską, mającą na celu doprowadzemo do bezpośrednich rokowań miądzy Grecją a Tnrejq_ Wiadol:nośe powyższa znajdzie niebawem potwi nri ~ p ni,e w llrzybyciu wielkieg'.,,; t:ii,,( ltiego do Rzymu. Rząd niemiecki stawia tell wniosek w tejll przekonaniu, ~e jak sularn i'\go przedstawicielstwa,., Górny Slt\slt nie InOae by~ bez NieIni~, tak tet i Niemcy bet nosji. ROI W lą~an i e parla 'l! Unłu Włoskiego Górnego Slą8ka nf.e będą w motn ci po d źwjgnąć Bi~ gospodarezo i OdlJ8ka6 swą zdołnośt pr~dtlkeyjd~. Po przylą~zenfn całego g6rno Kordon celny w nadrenii. RZYM, 7 kwiethla. tpat). Izba jląlikiego obszaru do NiemIec powstanie w te~ ez~~.ci Rzeszy nie postów zostala roiwiązt\na dekretem mteokif!j BUna mniejszość narodowa,. Rząd niemiecki Jost gotów dać MOGUNCJA, 8 kwietnia, (Pat.) kl"ólewskim. Nowe wybory odu~dt\ rządowi polskiem\} wszelkie gwara~bj~, j~kie ok~tą si() potrzebne WJBoka ko~isja mję d 2lysOju.szll~ się Hi maja. Senat i IlIba howo do opiekł tą mniefszości14. R1:ąd IHemleo_kl prag~le. p~zyt?m nad: czar N adrelljl w y dał a zarządzen ~a wybrana zbiolfą si~ 11 czerwcli. mieni~ ae przy tworzeniu państwa polskiego o wlejkje.l WiękSZOŚ C I wykonaweze w celu utworze Dl ii J1'IniejS~\jŚ(\, st!u1oltląca z górą 900,000 niemców, została ddprwana 5 kordonu eelber;o, ptze widzianego CŻESŁAW OŁ'rASZEwsttI. Książka o polityce.. względu na. doratu y, najczęściej giels!w lg"o wid d misl ę, Wła~J) e płytk"t i niewyspecjalizowany cha nasze polskie losy leżą nnjczę~ raltter samej praey, nie ro~wiąznle ":"1 na szali wpływ6w, na których bynajmniej zagadnienia. Niski, Idy glos tej lub owej partji an względnie poziom llra9y 'Polskiej giejsklej. Mlp."Współczesna polityka za z uwagi na jej n1aznaezną '\V 1'0 Dlatego Jest rzeczą niezwykle grlblczna Angl)1 i Jej r6wnaniu ż krajami z8chodnfemi wa~ną, by szerokie sfery spole sto~tłnek dó roilid" ). poctytmd6 ikrótki okres rozwoju czf'ństwa 'Polskiego zapoznały sil'.... powoduje koniecznol1ć usil n e.j bli~ej z owym siedltskiem.,ducha. Saden upewne dział p61.itl~go d~ialalllo'ci publicystycznonauko polityki", a tym samym przeszły piłtółettłlłohra Ilaultow~go nie wej dokoła ojwfetlania zagadnień z torów pozbru i frazezu li a płod ~~ed. awl It~ t~k ubogo f iłle polityeznych, tym bardziej, i!t efe ną w pralttyo7.ne owoce niw~ rapotałnte jak polityczny. Na pal.. tneryclny.8ywot dziennika nie ejonalnego zrozumienia polityki. caeh Ił" ł edwo motnaby pollczy6 wywołuje na powierzchni ~ycl8 Autor nowej ksią:tki, ukrywate.łeltmne ks1ą~irl,. które okuały ty,.,h głębokich ~lad6w, jakitl daje wający Bit} pod pseudonimem" "Hp" się.łągn os~atnloh. kuku lat ksiątka. wywią 7, al si~ z niezwykle trudne WOJ1 )alfo SUI genen!t epok~ Polska jest.]trajem, ~dzie na go z8g'annienia~ Jakim jest rozpla. ltf w1padek nale!y uwa~8d wy 'aka j sztuka polityki słabe jesz. tanie skomplikowanego węzła pod nłe "nakładu 8łynn~j b1ątki ele z"plldciła korzenie i dlatego lityki angielskie,j w sposób bardzo dr. bttlona o kon~e:rencji pokojo 1Ia jego glebie plenią sią chwasty dobry. W kr6tkich i je)drnych ~ej. POlltym D8Jg0l'8:t~ POSllCl'lA, bbojętnogoi ogółu I nieudoluości Iłstępach, z kt6tych ka~dy stailo J~81i nie brad pod. u\tligq. liczd:yoh poszezególnyeh ludzi, M6rych bit>g wi umkniętą nieomal w Bobie cabr~~turet agltillyjnopolitycllj,eb "Wypadk6w wysunął na ozoło dzia ło~ó, gdzie niema 8ni jadnego... liktlalbych!!pta1ta~h!tresów lslnoścl polityczno państwowej. tbytecznp.g'o słowl1, roztząsa ko "8ch"dnic~, obu Sląsków. oraz ni,e Frazes J ltłam ŚWiędą w tej dzia lejno najistotoiejszfl (}echy zasad Icbodzl&ceJ I areny n&jwatnte] dzlnie największe tryumfy i dla Dlcze oma.wlanego puedmiotu. 8!,ch wypadków spra1ry bolsze" tego z Dezuelem llsjwytszego za.tako punl!t wyjśoia obiera na w1di~j. Wyd.wn,f"tw~ zreszt_ te dowołebfa witamy kamy fakt po rodową angielską psyebologjel/ go typu. przewdnie Dle poslad'h l>rawy oa tej niwie. dopełnia ją w pipfws1.ym rządzie, ładnej wartości naakowej, jako WIdnie op\j~el1a ptut} ksiąt względami gospodarczymi, poczem oparte nll ~ubjekt,.wdych oelatll ka o pojityeł.ngłelekt~1 I sto nakrf'śla z szerokim rozmachem pojjt l"k 1 i,n lskiej W danym mo lonka' jej do P&lSkf. tło sngielsklch wygrnpowań par. JllP' Prt:yebon w Dllll'epBzym mo tyj D l ch, p" wątpliwośai, ił tego '!lencie. NI& aleg'a wątpjt\ o~ci, it W pol1tyoe Wj~lkiej Br1tanji,.fOUz u I II stau rr.eczy w błrdzo 0 \v Londynie przebywa obecna ts w przeciwstawieniu do fnnjcb jemny sposób odbija 8i~ na tjoiu ręka ręka losów świata, która z państw europf\iskleb, których dziapolitycznym oałego narodu. Dzien zacisza wszystkich gabin!'t6w eu łaln o ś6 zewnętrzna nie 1I0si cech n 1,1' 'rrlr if' ni'n owanie zagadotelli ropejskfoh bpzosobowo j najc l, ęś wpływów, a tf\mbardziej wal ~ po ' 'l' 1,1 ac2ikolwiek posiada Glej w sposób dla ogółu niaznaijy, 1! ł~dzy partjami, stroul1łdbwa podu " " uśwladaml8jllce i nacls l' R sprf;:iyl1y"pojityki. Zjawie lityczne f fell iltarci~ odgrywają :';~G~... ~ 1::121. Sklad główny Wksię lia, kt6re często w y dają Sl i:l 118m pipfwsz0rzędną rolę. Obrady nad ~arbj.l.<iszeta, str ł8Jllouzleln f' mi, s!j, W grud6ie l'zb traktatam wersalskim był)' Wl iow Ą\1' \" j 'I' 1" ~ '.'. ' ł ł ~..:..' >Ol _('. "1 t.,l". wletdym o4błolelll... a', aiedtab,ayołi wilk pciwj4łds,r koalicjonistam! aóe;ielskieroi reprezentowanymi ptzez Lloyd Geol'f{e'a a partjl;\ liberalną, Ittórei interes6w bronił Wilson, jako lelider dem(')krat6w amerykańsltich, związanych ściś1e z llbpraltlmi an~le1sltitl1ł. 1t6wnie~ i polltrka An 'Jjl wobec Polski jest wypadlr.owi:}!1;magań Si~ dwu tych partji i dlatl:lgo na stano\\lisko Londynu wobec Warszawy musilny patneć tylko z tego punktu widmula, a nie ze sta.nówiska szcżególnyc ' l sympatjt lllb antypatji. tezę tę, bar,hó ćlehwą i zupełnie słuszną, autor ilustru1e licznymi konkretnymi pr~ykła~am,. LiberałowIe angłelścy byli vt swoim e7.asie (r. 19 ł 5)!leus ex machiira, który spow()dowttł użnanle ni~podtegło~ei Polski przez parlalttlmt włoski, ~dy~ '\IV progtamie ióh h~ułó tlslabi~flla Ros,i przez to, 00 lliem~y natwali "ttalld!łtaaten politik. Tak naleśy h.ltłe U6triac~y6 znarte póllkty Wilsona. Obeonie konillktuty zmieniły sl~ ik lłenste dla nm ntepolnyślnltd, Jednał dyplom~ój& polb,ita mogłaby wyzyskać wpły", partji ta,' na dobre zsłat \vlpoie sprawy kresów W8chodolob. Na~r;.yczllj cleklwe 8t\ to'zwa!att!a nad stosunkiem Atigljl dó ROSJI j Niemiec W związkn ze sprawą rosyjską z8r~'!tówuje slq wlrdnte 'k"westja soc.ializmu angielsktego i kwestia ioktr!'ny soćjalistyczllej wogóle. Ahtor W zasadzie jest Soojaligtą i ciekawe jago kollcppcje w tym ptżejm!ocle zatrącaj~ o najlątotniejll!e su'iuty tej epokowej dok UlU. DoOAoUi.u_et do Skazanłe red. mjesłuczd. Jkamander" w cłrug"im wyn~l!lle warszaw.. skif>g'o sąd" okręgowego rozpa trywana była sprawa dra Włarly. sława Zawistowgkfi'\go, redaktora mieśieelnfka.. Skamander, oskar Mne,go (J,,~wianome szerzenie bezwstytu! rach umieszczenia W' numerze ~ tego miesi~oznik& powle~ef poetyckff"j Jarosława IwaB7.kfewieza p. t. "Zenobja Pal morao Oskar~oll1 d1t 'Winy sf~ nfe przyznał, dowodząo w h6t.ldem przem6wienla,!e pewne drastyoz prllez konferencj~ loddy1\ską. Nowy sojuszów dm Benesza. system pobierania opłat celnyoh Opiera sl~ na związkach z JugosławJą f WłochamI. dobnie je8llcze przed npływem 48 Z861łnie obowiązywa4 prawdopo godzin. Pod tym tytułem podaje.daline zwroty, u~yte w "Zenobji, tn!l.11l prawo obywatelstwa '/t. lite,;fger Zeitung interesujące infor 'ratur~e całego 'S\viata, ~e s~otyka" macje i szczeg6ły o rzekomym sofą si!) takte 11 naiwybltnlajstych 10slu czeskofrancuskim. Porozu. mienie to ma być tylko eześeiq W~jna greck,o'tureoka. pisarzy polskich, ~ejemli dl1odz1 hśwet o moralntll'ć llubitezu!ł "Skamander'" odbijsny w ntewiel IdeJ jlo~cl egzempl!łr~1 ł czjty_ wanj tylkd przez szempła!trono intelligencjf, nie mote wywiera6 Ujemnego wpływu w sensie,,8ze..l l'zenia zgtlrszenia". Dla stwlerdzenill sjus21ilo~oł swego śtatt{jwiska, tedalitor Zawistd"Wskt tądał pow'tlłania lrhkll ekśp~rtów, tnianowieie Karola. Ii.'zykoW'sldego, Adolf! N~wacżyńskiego, Zetlona Przesmyckiego (Miriama.) i TadeńszU Żelertśki"go (Boya). Sąd ale uozynlł zadość prośbie, u wataj "C przestępst wo za oczywiste. Prokurator Wasserbergęr, podtrzymując oskarmnie, domagał alą wyroku jako "ostrzetenia na \) r9j rszłodć. Sąd pod przewodnictwem s~azlej!ó Chycz(:1wskiego lirtycbylił się do wywodów prokuratora I re' d"ktora Zawistowsltiego skuał na trzy tygodnie aresżtu, kosztów sądowych. Warszawaołrodkiem Po Berlinie miedzynarodowego. oraz 10 mk. przem~nldwa kolej na łt8szi\ stolicę. Pewien przemysłowiec zachodtlioeuro{'ejski, kt6ryostatnie trzy lata spąrlził w Niemczech, a Qe becnie przebywa w sprawach handlowych VI Warszawie, zwrócił współpracownikowi.. Przegl. Wieczornego" uwagę na fakt, j~ w Warszawie spotyltlf. si~ coraz więcej przedstawicieli mi~dzyn.. rodowej bandy szmll~lerów. W ciągu pwuch lat obrali orli sobie jako główne siedlisko Ber.. lin, skąd orgaoizowalt wywóz bądj na Zaohód przez tereny okupowan_e nadreńskie, bądź te~ do Rosji drogą na Szczecin i pa1\stwa bałtyckie. Obecnie, gdy Polska nwarł& pok6j z Itosją, zdaje się tym p~. nom! ~e znacznie dogodniej b~ ti~la uprawiać ten pr(lceder tł_ f~ kwestjonuje hasło walki klas. jako!&bjt wł\skle, i proponuje zamiast niego. teorię wałki organitowanej 'przeciw organizatorom, 1 alto o wiele szerszą. Socjalizm angielski posi&da cechy bardzo specyficzne: brat detnagogji i predotninacjl czystej doktryny nąd tyczi1emi; re!\nlućjonizln zagadnieniami prak' P9stąpowy; wyrobienie społeczne mai. DlMego ostrzega autor, it "przy jakimkolwiek przewrocie socjalistycznym 40tnpleLnym lub czę. cłowym!ndja w stosunku do innych pdstw będzie mocarstwem potę~nie.iszem nj~ kiedykolwieko Szozupłe ra.my sprawozdania nie pozwalają na obszerdie.isz~ analizą też autora, tembsrdzlej~ i:'; slwndensowan;r sposób jego myślenia i pisania uniernotli'/tia stre!h!czahę, ezęste za~ wycieczki w dziedzinie po\i ', ykl zagraliiozuej francuskiej, włoskiej i al1lelylrańśklej w t:lwiązku z polityką an ~lelślh\ rozszerzają,temllt do bar.. dzo dalekteh granic. Kslątka ~yptetyezno p. Mipa nosi charakter encyklopedyezny i tllatego wytwarza wra:';edie akońazonaj calo~oił kt6ra znaleźć Pgwłnna,jaj uaj szczersze \Vzi~oilł w!łród k6ł i l' terasującyeh sil} kwest.jarni *i ~ lkjej polityki, a Ul(j~e, uapl'awić niejeden błąd zasadniczy, tkwiący w nasilej OpiUjl. Dobty i obra~owy,iązyk oraz podział treści 11,1 krócintkie ustępy '& n 8 :ł. ł6wkami na maqinesie spt'a WI&, iż książltę ozy ta się łatwo i wiele z jej treści n8zawsze ZO" Ae.. ~alllia6i.

4 ł Sobota 9 KwiE'tnłĄ 1921 r. ~~~.JJ. K."O"FXEO ptzeływszy lat 68. Wyprowadzenie drogich nam zwłok Z d.mu żałoby przy ul. Gdańskiej (Długiej) 14 42, nastąpi w niedzielą, dn. 10 b. M. o godz. Hej przez poło W gł~bokim smutku pozostała. Żona i Rodz na. W~rBz.awa. Działający na terenie warszawskim przemytn,ioy, przygotowują narazie grunt dla szerszej akoji, kt6r8 będzie podjęta niebawem, t. j. po ratyfikacji po' koju ryskiego. To samo zjawisko motna było zaobserwować po zawarcltt pokoju między Rosją a Łotwą i Estouj"ą. Napłynęło do RewIa tylu "prze mysłowców", to w cillgu tygodnia wywołali tam głód mieszkaniowy. Nie ulega wątpliwości, te znając jut doskonale teren w krajach. bałtyckich, będf1, oni tam. skierowywali towary z Polski. Łódź. Walne zebranie Tow. Kredyt. m. todzi. (k) Na zwołane onegdaj walne zebranie roczne Tow. Kredytowego m. Łodzi w sali sell.1onalnel przy ulicy Pomorskiej 19, zgromadziło się 9fleiu członków z prawem do 98 głosów. Ze sprawozdaniem z działalności Tow. za rok finansowy 1920 zapoznał Bebranych dyrektor biura L. Gajewicz. Sprawozdanie to wykazuje, że ruch pożyczkowy nabrał znacznego ożywienia, co pomyślnie wpłynęło na stan dawnych zaległości, wynoszących z 'końcem roku rub. 3,771,740. Stawki szacunkowe nieruchomości, podniesione stopniowo były w końcu roku o 200 proc. wyższe w porównaniu II przedwo.1ennemi. Wszystkich pożyczek w roku sprawozdawczym przyznano mk. 41,903,568 czyli rub. 19, , z któ rych wypłacono mk 17,937,730 czyli rub 8,304.flOO. Kapitał zasobowy w końcu roku wynosił rub. 1,877,104. W roku sprawozdawczym sprzedano przez publiczną llcytacj~ za zaległe raty 12 nieruchomości za ogólną sumę 3,411,79fl (obciążone były pozyczkaml Tow. w somie mk. 242,200\ Wszystkie budowle obciążone pożyczkami Tow. ubezpieczone są od ognia we Wza.lemnem Państwowem Towarz'lstwie i w prywatnych akcyjnych na nib. 112,242,722. Nieruchomości ob, ciążone pożyczkami oszacowane. ~ą technicznie przez wyznaczone komisje wogóle na rub. 13fl,923,970, a same bu dowie murowane, istniejące na tychże niernchomościach na ruo. 107,29fl,717. Wartość sprzedażna. nieruchomości, obciążonych pozyckami, poda~a została przez komisje sprawdla.]ące na rub. 138,937,329. Cena sprzedaż~a nieruchomości fabrycznych wynosi rub. 16,002,281. W roku sprawozdawczym wydatki wynosily mk. 2, Po.przyjęciu sprawozdania przedłożony został ' ogólnemu zebraniu projekt etatu dochodów i rozchodów na rok finansowy 1921, obejmu.lący w przychodzie mk. 5,047,500, w rozchodzie zaś mk. 7,866,821 i w przewyżce wydatków nad wpływami mk. 2,819,321, llrzyczem wyja~;nionem zostało, że na Jlokrycie niedoboru projektuje się podwyższenie opłaty na administrację przy poborze raty mai owej 1921 roku w rub. 1 kop. 37 i pół, co łącznie z lichwaloną już opłatą wynosić będzie 2 proc. od 100 rubli pożyczki, w ten sposób opłata na administrację w roku finansowym wynosiłaby 2,62 i pół pr. Poszczególne pozycje budżetu wywołały ożywjoną dyskusję. Debatowano nad sposobem pokryeia niedoboru. Prócz wyzej przytoczonego pro jektu dyrekcji Tow., wyłoniły się różne wnioski. P. Helman zaproponował, ażeby dla pokrycia niedoboru wziąć na administrację od raty majowej 1921 r 1 i pół proc. oraz od nowo wstępuj ą oyc11 2 pr. od wydanych!tstów zastawnych. Po z!l)"ządzeniu głosowania absolutna większość członków oświadczyła się za wnioskiem p. Helmana. Wobec zdecydowanego sposobu pokrycia niedoboru, przewidzianego w budżecie, tem samem uwzględnione zostały pod.vyżki pensji dla urzędników. Pensje te stanowią sum~ marek 1,300,000. Nast~pnie oddany z o stał pod obrady wniosek 24 EltowarzysslOnych w przedmiocie: 1) rewlz.ii taksy placów; 2) udzielania większych pożyczek na domy wykońazane obecnie i w czasie wojny jak również i na domy, w których dokonany został kapitalny remont; 3) upoważnić dyrekcję, aby z~ró.clła się do rządu w sprawie ustąplema pierszeństwa dla pożyczek Towarzystwa przed pożyczkami jakie rząd zamierza udzielać na wykończenie nowych i starych zdewastowanych domów: 4) zreformowania działu ase kuracyjnego przez utwor~enie wzajemllego ubezpieczenia od oguia nieruchomości członków rrowarz.; 5) udzielania potyczek krótkoterminowych pod zastaw papierów procentowych. Po dyskusji wniosek powyzszy został przez zebranych jednomyślnie przyjęiy' W końcu dokonano wyborów, Na dyrektorów wybrani zostali ponownie Leon Grohman i Stefan Łęczycki, na zastępcę dyrektora 1). Aleksandr Milker, Do komitetu nadzorczego wybrani zostali ponownie Mieczysław 8ullgowskl i Jerzy DeriD!!: oraz na mie.lsce p. C. Tyszera W oitowski. p. Władysływ' Wiadomości bieżące. Dzisiejsza ij 010da. Komunikat państwowego instytutu metereologlcznego z dnia 1go kwietnia. Wysokie ci nienie nad Skandyna Wią, niskie nad Hiszpanją i morzem Śr6dziemnem. Do ć pogodnie, chłodno, wiatry p6łnocnowschodnie. W sprawie rzeczowych świadczeń wojennych. Komisarjat rządu na m. Ł6dź, podaje do wiadomo~ci mieszkaliców m. Lodzi, i~ w interesie własnym powinni do dnia lgo maja r. b. zgłosić do właściwych komisji rekwizycyjnych pisemnie lpb ustnie swe pretensje z tytułu dopełnionych do dnia 3lgo gruduia 1920 r. rzec'1jowych świadczeń wo jennych. Zgłoszenia muszą być poparte dokumentami, stwierdzająęemi dokonanie i:1wiadczeń. cji korzystają Dodatkowa aprowiz. robotników. W "Monitorze Polskim'" ogłoszono rozporządzenie ministr rstw9 aprowizacii o dodatkowei aprowizacji robotniczej. Na mocy teg l roz porządzenia z dodatkowej aprowiza robotnicy i pracownicy: 1) zakładow, zatrudniających po nimi 16 robotnikóv, o ile zakłady posiadają własny motor, a 20 ro botników, o ile nie posindają motoru; 2) zakłady w których pracownicy otrzymują świadczenia żywno ściowe od pracodawców. Tutaj na. le~ą: młyny, piekarnie, cukrownie i t. p.; 3) zakłady, sta '1owiące cz e ść składową gospodarstw, produkujących ziemiopłody; 4) zakłady, wytwarzające przedmiotu zbytku. Z rady szkolnej miejskiej. (k) Pod przewodnictwem dr. St. Kopcińskiego, odbyło się wczoraj posiedzeniu rady szkolnej miejskie1 z udziałem przybyłego z Warszawy inspektora krajowego szkolnego p. J. ~typińskiego. Na posiedzeniu tern przedewszystkiem rozwa~ano sprawę postulatów ekonomicznych, dotyczących polepszenia bytu nauc3ycielstwa w związku z przedsięwziętymi w tym kierunku poza radą szkolną krokami. Następnie po dyskusji uznano za Lonieczne urządzenie w Łodzi pl Ul' wni dla przygotowania kadrów nauczycieli robót ręcznych w zakresie, jaki istnieje w Warszawie, oraz 2ałożenie wypo~yczalni okazów szkolnych dla nauki przyrody i geografji. Uchwalono wystąpić do ministerjum W. R. i O. P. z prośbą o udzielenie inspekcii szkolnej kredytów na zaangażowanie 10 stałych zastępców choryoh nauczycieli. Uproszono inspektora Stypińskiego o wyjednaniu w ministerium W. R. i O. P. zniesienie tak zwanych szkolnych od działów akcyjnych t.j. pozbawionych osobnych wychowawców. Zniesienie ograniczeń kinematograficznych. W "MoDItorze Polskim" ogło ministerstwa szono rozporządzenie spraw wewnętrznych, kasujące wszyst.kie ograniczenia dla przedstawień kin e IIiatógrafi czn ych, wprowadzone dnia 12 paidziernika r. ub. Wszystmim, którzy okazali wsp6łczucie,, oraz wzięli tak liczny udział w oddaniu ostatniej usługi naszemu nieodżalowonemu składa Zygmu towi Waińrabowi serdeczne podziękowanie Rodzina. Dnia 6 kwietnia r. b. zmarł w 25ej wiośnie tycia w Otwocka i tam~e pochowany został b. p. o czem zawiadąmia Koszta utrzymania w Łodzi. Komisja mif'jscowa badania zmian kosztów utrzymania w f~odzi, zło~ona z przerlstawicieli rzą' nu, prze'dstawicieli władz mieiskich, organizacji prze'lłi} slowców i organizacji robntnikó,\, na posiedzeniu SWPIIl nf.'taliła, i~ koszty utrz\'mania dziennego f o '7.iny pracowniczej, złożonpj 7. 4 osób, niepobierajqcej d"putatu dodatkowe ~:o, w dniu l k wirtllia r. b. wy niosły mk. 3ł2 fen. 15, w doiu za~ 1 marca r. b. koszty te wynosiły 348 mk. 50 fen., czyli ~r koszty te zmniejszyły się o mir. 6 1t> n. 35 \V procentacll wynosi to 0,02. Koszty dzienne utrzvmania rolziny pracowniczej, otrzyrnującej leputat wynosiły, w dniu 1 marca r. b. mk. 338 fen. 68, w rlniu zaś 1 kwietnia r. b. mk. 339 fen. 09, czyli o 41 fen. więcej. Import mięsa. (k) Wobec częstych wypadków kw pstjonowania i zatrzymywania przez organa administracy~ne, policyjne i kol~jowe posyłek mięsa wie przowego, wędlin ' i słoniny. pocho dzących z obszarów zapowie.trzonycb księgosuszem, a przeznaczonych na wywóz do obszarów położonyc~ na zachód od linji ochronnei, województwo łódzkie, w myśl odezwy ministerstwa nadesłało do starostów i komisarza rządu m. Loozi wyiaśnienie, ż e zakaz wywozu mięsa przewidzian y w rozporządzeniu ministerstwa rolnictwa z d. 20 wrześ nis 1920 r. odnosi się tylko do mięsa, poohodzącego z przeżuwaczy, t. l. bydła rogatego, owiec i kóz. Natomiast wywóz kojeją, mięsa wieprzowf'go surowego lub solonego jest dozwolony pod warun lden::, że do każdej posyłki takiego mięsa dołączone będzie świadectwo lekarza M Zastój ł W ~wtecłe ycy Mateck.l Student medycyny Uniw. Warsz., podchorl)ży W. P. handel z Rosj ą weterynaryjnego, stwiprdzaiące, mięso to było w miejscu uboju poddane oględzinom weterynaryjnym i uznane zostało za zdatne do s[lożycia. Wywóz wędlin i tłuszczu wieprzowego nie podlega ~adnym ograniczeniom. przemysłowohandlowym zapanowała tym razem powa~na stagnacja. W wiełn fabryllach zredukowano vra<lę Jo 3 ch dui w bud krewnych i przliaciól zrozpaczona Rodzina. Dnia 7 kwietnia r. b. zmarł długoletni członek naszego Towarz)';l!ltw. b. p. Henryk Poznańskktóry przez szereg lat był szczerym popleesnikiem naszych spraw. Cześć Jego pamięci. Zarząd Towarzystw" Pielęgnowania Chorydl.BYKUR CHOLIM. liiu. Kupey z prowincji albo nie albumie wydziału J'rzyje~dżają wcale, albo tet na bywają towary w bardzo ilościacb. małych Wyjątek stallowi jeszcze wscho.iuia małopolsl(a, gdzie pono Odbywa się regularny szmugiel do Rosi i. Niektórzy drobni fabrykanoi, trzonej w godło, z powodu braku gotówki, cbętnie sprzedają swoje wyroby ni~ej kosztu! Zdllrzają się jnż z tego powodu bankructwa tak, '" zeszłym tygod,u 2 tutejsze fil'my zawiesiły whłaty. Sfel~ wielkiego przemysłu włókienniczego naszego miasta. interesują się żywo sprawą wznowienia stosu[d,ów handlowych. z Rosją, uważając to za jedyne bodaj wyj~cje z obecnej sytuacji krytyczn~j. Jak się dowiadujemy, są już cz\yllione energiczne przygotowania celem podjecia handlu z sowietami... Również i centrale zjednoczonych kooperatyw robotniczych zamierzaj<l wystać swoich delegatów do Rosji ce~em nawiązania sto sunków z kooperatyłwami tamtejszemi.(s) Z Uniwersytetu. Rada wydziału prawnego u chwaliła ogłosić następujące tematy prac 1loniwrsowych: l) rozwój hjstoryczny zastawu (pignus) w prawie rzymskim. 2) kwest ja rozdziału cię~arów małżeńsk)ch według praw obowif\ zujących na ziemiach polskich, 0 ra?; praw zachodnioeuropejskicb. 3) Liga Narodów, jej istota i zadania, 4) p'ołoźenie i zadania stowarzyszeli spółrlzielczych albo pewuycll leli rodzajów w dobie powojclill rj. W konkursie mogą brać udział słu d lacze zwyczajni (słuchaczki zwyczajne), l,tórzy w CHWili ogło 8fi'nia kobku811 bjli za»isani w prawnego uniwersytetu warszawsl,jego. Rozprawa pisana czytelnie, po winna być złomna najpóźniej l~ lutego llj22 F. W sekretarjaeie Uniwersytetu warszawskiego. Na zwisko autora pracy nalety wskazać w kopercie zamkniętej, zaopa powtórzone na rozprawie. Autor najlepszego o pracowania kamego z 4ch tematów otrzyma (piąć tysł~ey) marek nagrody. Wynik konkursu b~dlle ogro. szony 3 maja 1922 r. Łódź upatrzoną platówką ułemłeddej agltacjl. Doniesiono jot o ujawnłeniu tajnych dokumentów nied\,teckich, odnoszących Ri~ do IłgitaojJ Ił& rzecz Niemieo. "Gazeta Pomorska drukuje" dalszym ciągu sensacyjne dok.. menty sprawy tej dotyczące, 'Ir których czytamy, te Niemcy zamierzali utworzyć stale placówki tej agitacji w Warszawie, ł:.odzł i Krakowie. Środkiem agitacyjnyldl miała być między łnnemi pran \'F ten spos6lj prowadzona, aby przez uwzględnianie działu gospodarozego i giełdowego, uczynić pismo niezbędnem i jak: odnośny dokument przytacza.,by mógł być dla Niemców kierownikiem f doradcą, a przez polaków musiał by.t respektowauym". Zwalczanie chorób zakaźnych. (k) Celem skutecznego zwal cz8nia chorób takaźnych i w interesie dobra ogólnego oraz ładll i porządku komisarz rządu miasta Łodzi, wydał następujące rozporządzenie: l) Włai:1ciciele, dziedawcy lub zarządzający domami Sfl obowiązani w ciągu dni 14 od chwili nia niejszego rozporządzenia zaopa trzyć w wodą zdatną do picia i umożliwić korz) sta.nie I niej mie

5 Wr.08!!oka~rom!'l'\vyeh dom~w: n) prr.e7 r1()prowa~7.enip no stann r7.'\'nne~ 1'\ f1ilników pj~j;trycznyell loh!!'el7:0 trvrh tudzil"ż ws~plkir.h nr7.ąlhf\ń trodociagoowl'ch, jak zbiorniki.rnry hany itp. h) przez ntrzym"wanjp 'Pomp lun stotizien w domach, w który eh nip.ma silników mpchanicz~ mcyl, w takim stanie; by miesz Jiańcy lllo!2'li korzysta6 7. wody. 2) Wła~cicieJe lub dzipr~awe'v f administratorowie domów dba~ winni, aby 'Panował porządek w sieni, na korytarzaoh, podwórzaoh, zlewnikacb, na chodnikach przed domami. 3) Za czystom i porządek w mieszkaniu własnem, jest odpowiedzialłl)' J{atny mies1.kanieo. 4) Zabrania się wypompowy 'Wać do ~cieków Illicznveh płyn nieodka~ony z filtrów biologicznycb i wylewać nleczysto ef z dołów ustępowych. 5) Zabrania sf~ n~ywa6 do czerpania wody! otwartych stn dzien wiader przynoszonych I domn. Studnie takle powinny by6 zaopatrzone w pflymooowane wiadra. 6) Wła eieielom zakład6w fly' zjerskich, kąpielowych, hoteli, pokojów umeblowanych oraz domów noolegowych,1ako tet handlującym artykułami spo~ywezemi " 1 nakazuje się utrzymywać je w czystośoi i porządku. VVinni przekroozenla tego rozpor~~dzenia karnnl b~d~ w dro~ p ar:lministracyinaj lrr?:ywną do 1000 mk. lub ares7.tpm r1 0 3 miesi~cy. Teatr Polski. Dzfsiai o. Q'oozinie 4: po 'Pol. po nafnhszych cenaeb dta. mlodzi(l~y 1 o goilzinfe 8, wieez, na widowisku ludowem, poprzpd'tone konferf\neią,.. PsiQ figle SłU7, ~ "A!!o" r"epfdi1tus CC ) komediofarsa Plautusa z Rienlnem w tytułowej rolf. W niedziej~ po południu o t!'odz. 3 po cenach po'pularnycb "Pan J owiatski" Al. Fredry 'Po raz ostatni w b. sezonie; i o godzinie 8 wlecz. "Wesele" St. Wyspi Ilńsld ego po raz (Isty w pierwszel obsanzie. m;t,ou 1) \:wfrnra '9ft P., taia II, z którym b. car odbywat manewry w Liwadji, Właścicielowi karabinu p. Jlazimierza Natansona nastenujące ba"lr'westo "S. Natanson i Synowie", muzeum paryskie zaproponowało za ten przrmloty na przechowanie: klamrę pla ową, wysadzoną 50 brylantami, karabin 40,000 franków. Wlaściciel żada 60,000 franków. mie Cartier w Paryżu, której sama ro war; l 2 karatów każdy, nabytą w firbota kosztowała kilkadziesiąt tysięcy Pismo ukraińskie w Warszawie. franków, kotka platynowego z oczami szmaragdowemi, o podstawie l cm., wy Od t5 b. m. zaczyna wychodzić w soko ci 5 cm., złotą papierośnicę i za Warszawie codzienne pismo ukraińskie. palnlczkę, kupione w firmie Faberger w Petersburgu. Z warszawskiej czarnej giełdy. Wszystkie te przedmioty oddane zostały w depozyt. Niestety, ufaiąc tak (Telef. od naszego warsz. korespond.). "powatnej" firmie, jak "S. Natanson i Na nieurzędowej giełdzie warszaw Synowie" p. Blochowa zawierzyła ban kierom na słowo i nie zatadala naletsklej wczoraj były następujące noto nego pokwitowania. wanla: W kilka miesięcy później p. Izamarki niemieckie: 15.50' dolary: 802' f bella Blochowa, znajdując się w trudnofranki: 58.50' funty: 5200" ruble złot e' 'ciach finansowych, zaciąg~ęla w ąom~,, bankowym.,s, Natanson l SynoWIe" l 57500; ruble srebrne: 185. Inne waluty znów u p. Kazimierza Natansona pobez zmiany. życzkę w sumie 2 tysięsy rubij i z chorą córką wyjechala na kurację do Piń chowei straty nie chce~prawa zostata skierowaną na dro<;!ę sądową. Sprawę p. Btochowej prowadzi mecenas Szurle/. "Dziewczyna z cyrkuci. Dpmonstrowany obeonie obraz 'w M nie.corso Zlelon!\ 2 moze być ocenionym tylko przez prnwtiziwe!!'o milośni ka kinpmatografu, gdyż technlk&, kt6 ra!1otąd uchodziła za bnfkę, 1antazlę, zostałll obecnie zreallzowaną l znalazł& z!lstoso\\'nnie \V' powyższym obrazie. Obraz ~Dziewczyna z cyrku omltufe w nlezw ~ kłe przy.gody z dzikimi zwierzętaml, na wodzie, w podziemiach, oraz wzduwiewalących atrakefachlcyrkowyeh. Z okazji obchodzenia złotvch godów mał~onków B. i R. Frejdanberg w d. 9gl) kwietnia r. b. składają Izydorostwo VVarszawsof Mk TEATR MIEJSKI (Oziolna 18) illera Domu bankowego szczp~nypopowrocle do Warszawy, w na następtijąee instytuoje: pod dyr. A. Zelwerowlcza. Natanson. synowie" grudniu 1920 r. p. IzabeJla Blochowa za Tl\lmudTorę im. Rab. Sobota 9.IV. po południu o godz.,,,,, żądała zwrotu, znajdujących się w de Maizl" (JaKóba 11) Mk po cenaoh najniźszyoh "Pale figle pozycie U p. Kazimierza Nntansona Dom Stllrców (Pom. 54). MO..łużącego", kom. w 3 akt. Plautlls'a. W sferach prawniczych stolicy wzbu kosztownogcl. P. Natanson oświadczył, Uztlrowisko MO.. O godz. 8 wteez po oenach zniżonych dza olbrzymią sen'sację sprawa, która że przedmioty zostały sprzedane. Bykur Chollm 500. Jł zostala wytoczona domowi bankowemu Ponieważ p. Blochowa p. Kazimie Sohronlsko dl& dzieci ~~~!~ ar:t;ii\~:i~~~:cego,komedja B"S, Natanson i Synowie" przez Izabellę rził Natansona do sprzedaży tych przed (Smugowa 4) 500. ~ :V,f. j'~":jncw::a&&zlłvcsli_ lochową miotów nie upoważniła, dalej, ponieważ... s W sprawie tej zostało już wszczę wartogć. złożonych ViI depozycie przed" LłZA FRENKLÓWNA te śledztwo pierwiastkowe, prowadzone miotów przewyższa tysiąckrotnie zaclll JERZY ROZENTAL przez sędziego sledczego Wyczań gniętą u p. Natansona prywatnie 1'0 skie~o. życzkę (klamra platynowa, jak pisaliśmy, zaślubieni. Sprawa przedstawia się jak nas tę wysadzona jest 50 brylantami dwu karapuje: W r p. Izabella Btochowa towej wielkości), wreszcie ponieważ p. ŁMź. złożyła na ręce przedstawiciela domu Natanson pokryć wyrządzonej p. Blo CIAROASIKA Białystok.. W kwi!!tniu 1921 r. Karabin b. cara. Dziś (Tel. od naszego warsz. koresp.). o godz 3 po pot.. Rozmaitości" Zeatr ZyB. DziśDYBUKleg.dram. Sz.An,, o g. z udziałem SZNEJ U ha. W Warszawie znajduje się \Płe wla Cegielniana S3. 8 w. Reżys ł inscenizacja Bllety w kasie teatru od daniu prywałnem karabin b. cara Miko D;rr.!l:ompanlejee. A. Celmajster. po D. Hermana. 112 i od 5 po poło, no k e " "Głosu ols ego" Jako premjum dla prenumeratorów nasżych w miesiącu kwietniu b. r. przeznaczypśmy 4 "miljonó.,ki 5iI 1I Oto ich numer1: l) ) ) ) Miljt')n6wki te zostan2ł rozlosowane,'eczarem, d. 9 kwie~nia pomiędzy tych wszystkich prennl '\j':[r;~::::" którzy do tegoż dnia włącznie (adniinistrac.ia "Głosu Polskiego" otwarta jest od rana tylko do g. 7 wiecz.) oraz ewent_ zaległości. bezpośredni o prenu eratę do administracji za mies. kwie.cień Dotychczas wydawnictwo "Głosu Polskiego" rozlosowało pomiędzy swych prenumeratorów 28 miljonówek, dając im w ten sposób wartościową premję, oraz przyczyniając się do rozpowszechnienia premjowej pożyczki państwowej Salony Tow. Miłośaików (Krótk. I) MuzJki GRANOHOTEL Dstś, d. 9 kwietnia o g. 8 wie oz. nieznanego jeszcze u nas skrzypka,. Dr. :znec1. I...E~ A.:Eł.2i w Poznanskiem, odda I powodu speo.jalllowanj" kobllcl i ab.zerjl się swoją bardzo du~ą praktyką, aparat ROetgen:l, Przyjmuje od S i pbł do 5 i pół. elektr. aparat, dobre lekarskie urządzenie ewent. Rozwadowskil nr t wraz z urządzłeniem mieszkalnem. Zapltani& pod L. 80 do Rudolfa ;M.ossego, Pozna", Wronłeeka 12 ł Moskiewskiej Fłlharmonji M SKtOOOWSKAffLAOER w bardzo. ładnie położonem mlesoie powiat_e?! fi J M, a r t Y n O W a C~orobJ ez,'6 dochodu 'wi4łoone dl. żołnie.. za. Szczegóły w "fiszach DC r solisty 1 et Y Wynajmę LOKAL na parterze, nadający si~ na wi~kszy warsz tai, z mo~liwością utywania prądn elektryczno na 1 konia.. Zgłoszenia proszę skierować do &dmin. Ołodła uezn1ó'ut gitnna su Pol.c z podaniem rozmiaró.. rocznego Komorł L. c:.'! Z A K I N A n.go pod adresem:.lokal na 'Wltl'dztat. Z.. UIIl 5::7 I 73!2 Zapisy codziennie między 68 wiecz, w lokalu Stowarzyszenia Nauczycieli, Południowa 3 (Piotrkowska ~r. 16), Dr piętro, front Korespondent władający iązykami: polskim, niemieoklm, fran...,~,,3'<i, brodawki 5290 e1l8kim,. went. angielskim, mająoy rutyn~ I 0IIde... ~ ~iii:'. "a..~ bankową,.. _... 1:.. ~......,.. "'" :,...,. barkowej zaraz.,~:~... " ldwany ~o instytucji LłM_~, Oferty dla "Iuł.rtuoji KredytoweJ" do nla I"l!)wow.łępując~ch uczennic, pragnącyoh się egzaminować w maju lub \V zdolne spódniczarki i czehidnic, sierpniu r. b. Potrzebne K WOlFSON"WEJ do pierwszorz~dnej pracowni okryć damskioh BkI. gimnazjum. u, ~ REITBERGER, ul. Piotrkowska ~ 128. Zawadzka 23. urządza zbiorowe lekcje przygotowawcze 'W godzi Pracownia Haftów JW ~" nalh popołudniowych. Informacji udziela kance, R h ff a lłja larla od godz.!)7 po poł. 7MI ęczn~c : : l 737! ul. a.go S.erp 22,... 18, przyjmuje zamówleni~ na firadli:l, story, k&py na D O ~p:rze d ania tótka, Obrusy, milioux, poduszlr1, taoli:! or&z suknie l tokarnia 1 m dł., sztanca balansowa, bor i 1r:osl1umy do ręcznego h&ftu. 740' maszyna, treibmaszyna, { kociołek parowy, ko_!ceny przystępne Wykona1łłe punktualne ciolr~~:;~~i~k~!t: 2 i P::::i:a~ir~:iz~a~s.. 1 PI'erwszorzAuny fachowi"o,1 Wólczanska Nr ~ " lat 26 z kapitałem 12 miljonów prsyjmie posadą Szatyn. $~~ka tkalni na pra"aotl Ildzialowl)4".. ~.. "Głoeu c 81lb.Fanllowioo c 4031 wysoki, inteligentny, fachowiec, szewc hej Kate o _,. gor.fl, z powodu braku ID&lomośe1 pragnie poinać ; t'' SKATOR VI celu matrymonjalnym młodą, inteligentną, n:u' iwr.. IW zykalną pannę lub wdow~ bezdzietną, mającą u Spe~J.tlsta ~horób wene. ' I '. k Głosu Polskiego" sub S. P. Zwrot fotografji i moczopłdowycb....",.~ admin. "Głosu ~o v'ic gardenjbę ~ j ~... łtwlzaę {.. _ t'1tidłldi? teresu. Oferty z fotograf ją proszę złożyć do Adm. rycznych, s k 6 r Q y c h, r. kiego, Dzielna 22 W din" s, aagrodzonej złotem' medala Sp O n.. 75' l Ln... I, pr '...; Rhto_ zapewniony...,.. l&lle... l PiotrkGtwa!ta M 10101, JIf. :I'.. wf3bwadi w l..addyrie, Rosłowie D1ul DoiI. D b d 7' d róg Ewangeliokiej. dobrze I Ula 14go m. I w o go z. Wlecz. o 60u. 'prs7j~da:,1,," ( od Lodzł. 43tb5 z kapitałem 23 miljonów marek do prosp&rlljl\ooj fabryki pończoch, ~Ie samodzielny potrzebn~ od zaeaz.."'ai""''' bilans.s& Oferty Bub.Fabryka pończoch" do admi 'ClI ~.Głosu Pohdc" 7271 ' '~ l ~~ 'tlf".8~aml """'~ ~... w,. <. ~... ~... ~ popoł~... ~....l.łł. J'r') ~ _ Oddam..._ Gpokojowe komlorwwc lliillsz.kallie w Lod:t.I :~ kuchnią i wygo4am! w el... khn domu, 'II' centrum mlastll. W'r.nmłłra... :au.. lub DmieJsse w WarmL&9"lt!" (1:l!r':1.) ~. M Hł"ł Szatyn lat 27 Inteligentny, udoskonalony szewc,ej kntegol'ji pra~nle poznać w celu malrymonjnlnym m fo«.l ą, inteligentną pannę lub wdowę, mnjącą lirz!\ll~ed:(> l wyprawę, zna.fącą się na gospodl\r~twif! i iiyc7.t\ cą w przyszłości być pomocną vr intcre$ic. Ofurty "uz z 1otogra1jl\ pronę tioayć do.glosu P,,!.k~ pod.1m ~tła. Zwrot fołep1i.i... 5 D. meblowanie i wyprawę, gospodarną, zdolną do in SKRZYNIE będzie się w lokalu Wzajemnej Pomocy 68 op. Dla pa ppp Prac. Handl. Chrześcijan, Pusta 10 Towarowe Przędzow_ Cukrowe. ocztowe I t. d. fornierowe t drewnlau poleca: Mechan. Fabryka Beczek I Ram, ul. Od",'. lika 39. 7'2':> l Walne Zebranie IOr.l.Prybulski Dr. Szumacher z porządkiem dziennym: I ZawadZU8 Choroby skórne l wene 1) Przecz y tanie i uchwalenie nowego CheróbJ.ko ryczn. I ryczne. :..... ""'... Godz. P"YJ.: od 57 I pól, W' statutu, PrzYJmuJe od 9" I od 5 I l'ół nledz. l.wlęta od 111 po pol' 2) PodoieRienie składek członkowskicb. do (Jpl'aszu siq członków o liczne przybycie. M E B E Benedykta Ni I c w rl'?;!) nil'odh~'ci/ł. się zebrani/l, "Wskntek nie. _ Meble! Olbr;:;ymi wybór. pr;:yljycia d(.9tl!tpe:l.~ej ilości,.czlonków, ;. pie: Pokój Jadalny (jasnodę Salony, sypialnie mawszym termlulc o )'l 7 ej, ta, o\\.c odbt;dz1p ~lę bowy) do sprzedania. honiowe, jasne dębowe, bez względu na Iloilć obecn)'cll członków \Y UlU Wiadomość: ul. Rzgow stołowe, gablnity, najgll1ł terrahlle o C. IeJ Y. ska 13, sklep Lichten tanjej Piotrkowsk& 1Ie. Zarzad.. ntatnl 0182 l plttlcl. trem. UlO

6 'mteśchl w ltwfetnfa 192t r. < Oatatnie a dni! Dl. dzieol i.. łodzleq dozwolone I Dramat życiowy w Ocla ez~. ze słynnym artystą J NING m: w roli głównej. Teatr"BA ATELA" CEOIELNIANA 18. pod d,... M. Tarło._kiego. loyd. El:.;:;.., MS t =... CI c:::r t a.. Oośclnne występy Zofji Faliszewskiej Primabaleriny opery lwowskiej. Szobert l SkaTowarzystwo Akcyjne Poznań. Łódź, Piotrkowska 120. la pokói umeblowany I li: oddaieln,...._j I l 'ciem I dobn...plael urzęddik. Po\ średniclwo wynagrodzi. Lllak,, w. Igl09uni" do admlnlstrnojl I pod.f. 15". 59łS ~. _... ' I POTRZEBNA! Idolna nczenica do magazynu r;alanteryjne!;o pod tirmil Izydor LUauer Piotrkowska M 'o. Zgloszenia osobiste Z8 'Wladectwam! azkolnem! od lej do 2eJ. wej'cle pni! bram'ł I On sprzedania Nowootworzony ODDZIAŁ W Lub tnie prz,ul.ltr6iew~ej.m8. Specjalnie zorganizowana EKSPEDYCJA PDS Łódz PIERWS~A KRAJOWA WYTWÓRNIA OPORNIKÓW. S. LEIMAN WARSZAWA. LESZNO 37, ~::.~) lei POI.BCA Rozruszniki i K e g u 1 a t o r y ~d:to:~e!ody?a:ot~:~!~~ 'W wykonaniu plenrnorzędnym. Przewijanie i naprawa motorów l dynamomaszyn!..:. Kupno okazyjne. \SZELiA 9C!u 1 motor benzolowy l l pól kanny l dynamo prąd ze składu w Bydgoszczy stały 12 volt, 10 amp 1 tokarka' mała 2 m~gnety Zl\ral do dostarozenta. samo~hodowe l wentylator z motore~ l rower' Słutymy również ofertą 1\)0 mtr. kab]'u Naketala i t. d. tanio d~ sprzeda~\ na towary kolonialne nla. Informacfe: ul. WólczaAska' 222, m. 12, od g StOrk f Ska, Eksportl pół do 11 rano 6722 Import Bydgoszcz Dwor. cowa 19a.Adr. tel. Stl1rkko _. Tel IDla młodl'go małłeń&twa O nłoszenia rirobne. 1 dnf:s~u;~~fo~~~~~~ ;~: ił U kot w sródmlesclu. Ła~ I.!Ikawe Oferty pod A A ft KUpUję m e b l e, do.głosu. 643 Nadt.o 12 num. BO 10 wych w części kono. z udz. całego zespołu. Dzielna 18. SALA KONCERTOWA Dzielna 18. W sobotą, Wieczornica dnia 9 b. m. o godz. 9ej wiecz. los a na rzecz f. ż. t. Ochrony Xobld l 1 Schron. ala bied vyzll. moji. Zielona II. Smugowa 4. Wielki Koncert pierwszorzędnych su..,. Oddział Miejski ul. Zielona nr. 6. sklep bławatny w śród Po koncercie... tańoe. Orkiestra artystyczna. Loterja tanto\n. Obfity bufet. Ró:Łne niespodzianki. ó60s Biletr dla członków l gośel wprowadzónych od s. 11t' do Sej po pol. w kancelarjl O()hrOn7 Kobtet, Zielona 11. Przy kasie SalI Koneerł.owej od godz. 7ej wlecz. Bez karot~1 Bez k... ot,j punkcie han :.... I dlowym. Oferty pod.. Bez I towarów do adm. Głosu 75J2 Pana, e leszna kł6ry 'II' dnłu 7 kwielnla r. 11., z tram... aju M a na Górnym Rynku okolo godz. aej wie cz. zabrał po.08~wjoną teczkę. uprasza się awrol znajdujł\ cych się w niej bezwartościowych dla niego papierów. B. Pilcer. Al. Koścluszki'l, 8S1 Bea Ira...,' ta (polski, niemiecki i ewentualnie inne języki), 47łl4 Port jer pomocników buchalterów, potrzebny. Zgłosić się do l k r Młod~ człowiek fabryki czyński, Hirszberg Aleje Kościuszki i WiłI Inkasenta l lczn'l OW '\ POSlukuJ e pokuj UIM 2ll125, od 46 po poło Of:~ \. Wymagane św1ad;~t?'i poszukuje powa:!na im:;ł.ytucja finansowa VI Łodzi. VLWJ lub dwuch z meblami lub sub InstvtucJ a finansowa" do Adm. "Głosu Polskiego. bez. Oferty Grand HoteI. ",;;,"_...;.. M_250: ~:!O~ł=iSztuczne z~byi'wiązek Zawoaowy ]ftajstrów przemysłu włóknistego Słetograflf~~,a. 3tare nawet polaman8 poj.edyńj komunikuje jż dn. 9 kwietnia r. b. punktualnie o g. 4ej po JIl. ~ A S ly N I S T 11 ~~}~:;:i~i~:~::1'~i:::~s~;~; odb~dzie si'ę w lokalu własnym, Zachodnia Nr. 63 FA Ił Ił fy~!t"l~:~:~s" :;:h~~~;m~~l Walne Roczne Zgromadzenie Członków z praktyką.lako kores 8710, spondent władający ję~. _. _.._ Porządek obrad został opublikowany w lokalu. zyklem niemieckim po Motocykl Uwaga. W myśl statutów uehwały b~dll watn~ bez ~ s~uku.1e posady na wy. " " "'fs~ jnzd do GdaAska. Zglo 3 I pól HP. N. S. U. W Oll Ilość obeonych członk6w sić się do "Głosu Pol~jdobrym st:mia sprzedrdl _~=" ="'" skiego do esteno; tafa. b. tanio Rarlwańsk/\ 41. 7?~ :~~ l. od 9 l~l~~~ Z iązek Zawodaw a słr6w Kupu1ę.. prz m. włók tego Sprz.dam br~aafilt7, zloto, srebro, 'k k k k t... d 10 kl...s. perły, djamenty, stare.l puku']" Z ku~hl)i ~ komum uje ozłon om l onsumentom. oop~ra ywy, ho n.. wte_ zęby i garderobę. Placę, " '! r. b. punkt. o godz. 4 po poł. odbr,dzle Sl~ w lokalu ZWIązku, ~ ceny najwyższe. Kon9ta~; \'>raz z moblami, kuchennym chodnia Nr. 63, O.ganezacyjRe Walne Z romadzenr.e t y nows r ka l 7, przl\wmallolcfhl I ~~~l:~f:~fe'! ~ ~!~:~~n:t:r.~ tworzącą si~ pod egidą Związku Sp6łk~ Spo~ywCZł\ "Zycje". cyna. p ę t ro.. l 1 Oterły do "Glosu~ sub "Natych _._.. ~.2~ mia~_ ~~ Porządek obrad zostal opublikowany wlokaln. 8511, r m uauwa " ". drwany, gar~ Dozorca ze znajomośoią ~erobę, futra, bieliznę., ogrodnictwa jest pofvólczańslra ł3, ",hrza 8Zukhrany. Pomorska 60. nowicz. 8ł ~tg3 Piegi i Pryśzcze... nnwlszer Emanuel zgu~ A Meble ró:tne, lustra, EngiiSh'ie;;'be;gi;;;. Kbił kartę beztermino biurko, ł6:teezko English lessons and wego urlopu, \Yydaną w dziecinne sprzedam. eonversatlon. Piotrkow.',ŁOdZi Piotrkowska 228Q. ska 7 flom S610dg.18.!llIaszynaSIngeraokaZYf. poko.fu.umeblowanego szpic biały M 2122 za\ Zł ob lone do""melly' ~ 'Kozłowski Jakób zgubił I wa.1swoi Chaim zgubił l dowód osobisty, wyd. paszport n i e m i toki i w NowoRadomsku, oraz wydany w Łodzi: 6063 l ka.. rtę powolania r. 1892, Il!\iel1k:1.l6z~f zgubił pa:. wyd. w Łodzi. 640H MI szport z a g r a ntoznf, {1;;~an6wna Henryka, wydany w Łodzi ucz. VIej kl. zgubiła lonenbel'g Plnkus zgumatrykułę zę sllkoly R. bił paszport niemieokl Sobolewsklej. 76łl wyd. w ŁodzI. "'21 agubiono paszport nie famutjny, Wf Zmieoki dany w Łodzi na Imię I~I. nie do sprzedania. Ki między Gł6wn~ a Gór~ ginął. udprowadzlć:1 a IUIII" LIpazy? Abram z g ~ b ~ ł A ku!!zerka Plplkowa, ul, c;zomlerz iplomiennylllnsklego 78 m. 32 od nym Rynkiem poszukuje Długa 27 m. 16, za na: ftnna Liplec6wna zgubii ksiązeczk'1 Iwolmem!l. Piotrk?wska 132 m.l4, sprzedllm. Gdańska 61 ~.~~ ~~~3 kawaler. Cena obojętna. grodą przywłn.szczenie1n la matrykułę ze szko~ roku 190 wydar 1 przez dlll p a n przyjezdnych m. 7, 58S1t l!au025yciel g..v na skrzv Zgłoszenia, Piotrkowska policyjnie ś~~ane. 631 ly im. Orzeszkowej. 071\P. K,. U. 28 p. strze~có\y lokal ri?!ł15 i'ł h dl J tk, 199, Kleszkowskl I.~ kaniowskich w Lodzl.. Kupię 1 sprzedaję meble pcae a począ u ą student u n 1 w ersytetu I BrożyńskaMichallna zgu 60~3 1,tt:lc.arskie u nil dzenie uiywane, dywany gar cego poszukiwany, Pio poszukuję m i es zk a n 1 a krakowskiego udziela I biła wykaz O!1Obisty ok8zyjnie do Bprzedania derobę, futra oraz sprz, trkowska 2Ol) u właści dwupokojowego z kuch lekcji. Oferty Bub.Ję wyd w Pyzdrach. 263 ptotrowska Anua zgubna A Cena przystępna. Wlado ty domowe. Dzielna 19, ciela domu od godz.. 7e.l nią. Nawrot 33, Tkalnia zykl do administracji o paszport niemiecki, wymość: ul. Prz'jazd )Ii. B~ Sklep. Wlljeman. UjBO wleci.. ~~ Jankowskiego. Sł41O.Głosu. 604ł Fuks Aleksander ZgUblł dany w Łodzi m ) 6"33 P i" k j R t I dowód osobisty, wyd.... " _ Konus maszynę do snu an en... a poszu li. e po u ynowana pomocn ca Skradziono mi portfel, w ŁodzI. 6'303 prusinowskl Aleksnnder ngielskiego i framus cia falfenśtokiem Mił sady kaajerkl lub eks buohaltera, koresjlon zawierający ma,;'..._.zgnbu kartę powolania Asklego (konwersacji, 11 Ier Zajdel do sprzedania p~djentlrl od 15 maj_o dentka i stenotypistka z rek, dowód osobisty, oraz.r0l~wskl FranCIszek zgu z 189' r. wydan" w Łoterlltnry, korespondeneji)!adresy reflektant6w do SIenkiewIcza SG F'lemke długoletni" p r a kt y k Ił kart" pawolania, na imię ; 11 bą tymczasowy dowód dzi. 71!S ndziela Marta Lederowa "GłOBU sub.nowa.il. od biurową poszukuje posa Menasza Kohna, 643_3108olnsty,,~ydany w Kon. Dzielna 8Gb P d k j ł d,...rutrna do.glo.._ stantynowle Różycka Matylda zgubiła _.._.._.. Kawaler Bluka pokoju ro u e a mas a, sera l!' kó' k h k ł d kuszerka M. Nowakow bez mebli okolica PeI do spnedania. Polań su am enię po ) z uo A I. ' olcmanówno E u genja, matry u ę, wy a~ą ze ska ul. Dzlelna]i 3' murska, Dzielna. OiertvISkl,Ostęolnf. starostwo Rower "; dobrym stanie nl.l\ na pokój z kuch: 11 RuzentaJ6wna, Matyl szkol! ~. _ Pętkowsltiej i m_ do.głosu. 7...'2! NIeszawskI.. lłs, 1. do sprzedanta. Gdań~ nią w Warszawle. Ofert:; da Brzel\ińska Sala Igu MacinskleJ Ao a. ~~ _ ska 27 m do.gł09u Bub.War~ b i t k ł d ywan angielski zszywa D Me lal e do aprzedanl': potrzebna d u i Ił e a do 8zawa. 72g3 l Y nkl\ ry Y wy 3~ne Szynollndzki Chalm Sral wan,. do wyłożenia po Uika, nary ltół kne waystkiego. Andrze~ Rower do Iprzedaniap;; z:.:_.~u oly.1.: ba. 7 I zgubił swój paszport koju do sprzedania Sien sła, biurko da~8kl.1 JDt Ja 66 m.li, od 34. ~7S wie nowy. UJtca Karo 4 kwietnia n a dworcu JakubowiCZ Łuzer zgubił niemiecki orl\z familijny kie\'lcza 20 ID. 7,1II pię skie. Piotrkcrnka lu "potrsebne zdolne panny la]'i l!o m Łódzkim, w~adysł~wo k&rtę powołania 1895, na li osób, wydany w tro podwórlu. &7'.8 do szycia. Pomorska 22 kromnypokójzkuch ~;i~n~t~~!~~le~o~ejo~~ w_j_'daną w Łasku. 600_3 Łodzi.,_6_86_3 f Tobias G\ajberg. 8~3 Kupuję i płacę za BRYLA:łTY. naj lepsze oeny ortepian do sprzedania. Maszyna Stngera oka ~Średnła 20) Zofja Wo ni!l okolica Heleno\Y8 to:tsamości osobyj\ Ko!!:lowska Liba zgubiła TerkieltRub Ruchlll. zgu Ul. Przejazd 56, ono., 17Jnte do sprzedania. znłak, oficyna, parte~. do wyna.ięcla. Oferty do i kartę demobilizacyjną. I paszportniemiecki, wy. biła l aszpurt niemiec log 10 de 4 8 peur.ls I piętro, m. 2G. 7ł72 KlUńsklego75m Glosu" D. Z _0_6 3 dany w Łodzi. 6_57 5 k_i_, _w!.~w_ł~d:!:_7_62~. 706i _ ~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PRENU ERATA ' Mfeafęclnie :M KwaMainie MJr 3GO.. Za odno OGŁOSZENIA ZWYCZAJNE: 10 mk. za WieT8S nonparelowy jednobzpauowy. DROB~E: a mit. &a wyras, n.jmn\ej 50 mk. Posluklwnnie 8 i d ł i uk 1" I'. p pracy oraz zgubll)n<! dokumenty po 2 mk. NADE'lLANE: przed tekstem BO mk., w tekśoie 'O mk., po tek~cie 20 mk. za len. op aoa s ę Jn.... m e!!lęclnle....numerała wiem nonpllrelo'll'y (str. 6 alpaltl. NI>KROLOGI: 1~ mil. la... ier~. nonp. (str. 5 s.paa).. Z.. rqczynowe i znślubinow~ po złoto stare srebro, perły, 1u~ tra, stare zęby i garderobę. Piotrkowska M 9, lewa ot, II p. P. KOHN Fabryka farb chemiczuych i TY Wł. Schui i Ska, W"chodnia 72, Wyrób najlepszej pasty do obu wla, a tak~. różuych gatanków nltrumnryny.,1.568 On. demn~d; 7n~'f~;;: caise pour d('ux enfants lo et g anllóps parlants dejn fr;jn\nis Piotrlmw~k~ Hg 275 ========_= prz'l pocztę mlestęelnle 1ft ]tyftr'l'ir.ie 400. _ mil. IlOO po łejnlcie. Oglo.tenia zami.i_y. MoI~7<Yu" lil\ o "" I"~~~ ull ttrm 'ligraul~tnyeh o 100 procent or01e' 0,1 ".. Ilj!'raniel\ Mk mtesięelnle. mieje'owych. Za tenni...,. ;;głob.eń.i oriat ndministr~cj$ nleo<lpo""au", Redak*ol' i w,id.wi1a Wanda SacDiowa..,e Vi QIIl"arni.Ołosu PolSkiego".Flotl'tiO\\ su 86

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE 1982-1993 SYGNATURA: DWZ AM 1-112 opracowała: Agnieszka Niedziałek DWZ AM 1 Zarządzenia dotyczące współpracy z zagranicą. Korespondencja,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku Któryś autor powiedział, że każdy człowiek ma w głębinach swego JA takie sanktuarium, do którego nie wpuszcza nikogo, a sam wchodzi tylko w ciszy zupełnej i samotności w młodości wcale, w wieku dojrzałym,

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

R Z E C Z N I K P R A W O B Y W A T E L S K I C H

R Z E C Z N I K P R A W O B Y W A T E L S K I C H R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, dnia 5 listopada 2018 r. VII.612.27.2018.MM Pan Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

, , POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W OPINII SPOŁECZNEJ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 95

, , POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W OPINII SPOŁECZNEJ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 95 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a

Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a Sta r a n i e m Inst y tutu Sto s u n kó w Mię d z y n a ro do w yc h UW i Fu n dac ji St u d i ó w Mię dz y n a ro do w yc h n a p o l skim ry n k u pu bli k a c ji n a u ko w yc h uk a zu je się seri

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski Samorząd gospodarczy wykład nr 4 i 5: - instytucje samorządu gospodarczego na ziemiach polskich - zadania samorządu gospodarczego - geneza i ewolucja samorządu gospodarczego w Europie - modele izb handlowych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 31 października 1941 r. Nr 7 Część I DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz. : 17 z dnia 11 października 1941 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI NATO FEDERACJA ROSYJSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW

STOSUNKI NATO FEDERACJA ROSYJSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW STOSUNKI NATO FEDERACJA ROSYJSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW Polski Instytut Spraw Międzynarodowych STOSUNKI NATO FEDERACJA ROSYJSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW Wstęp, wybór, tłumaczenie i opracowanie naukowe Robert

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.30.2018 PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU /Zawiera 5 stron i 6 załączników/ P R O T O K Ó Ł NR XLIV/18 XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Opole ul. Kościuszki 32/ K-to NIP Regon

OPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Opole ul. Kościuszki 32/ K-to NIP Regon OPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO 45-062 Opole ul. Kościuszki 32/1 77-4555 240 K-to 10 8897 0004 2001 0017 7760 0001 NIP 754-292-03-67 Regon 160067081 Opole, 22. 02. 2016 r. Komunikat nr 1/2016 1. Walne

Bardziej szczegółowo

8688/19 ADD 1 1 LIFE LIMITE PL

8688/19 ADD 1 1 LIFE LIMITE PL Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 maja 2019 r. (OR. en) 8688/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 21 AGRI 225 PECHE 194 PROJEKT PROTOKOŁU RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Rolnictwo i Rybołówstwo) 15 kwietnia 2019 r. 8688/19

Bardziej szczegółowo

9. Regulamin Rady Nadzorczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

9. Regulamin Rady Nadzorczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju 9. Regulamin Rady Nadzorczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa, zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 1. Posiedzenia LXXXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE 1. Posiedzenia LXXXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE 1. Posiedzenia LXXXIV sesji Rady Miasta Krakowa 4 listopada 2009 r. (godz. 10.00 20.00) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

polska in f o r m a c ja p o lityczn a

polska in f o r m a c ja p o lityczn a polska in f o r m a c ja p o lityczn a 'NFORMATION P O L IT I Q U E POLONAISE AGENCE DE PRESSE *0RES: WARSZAWA, UL. ALBERTA 6. ADRES TELEGR. *POLINF* TEL. 2.50-05. KONTO P.K.O. 171.90 Warszawa, dnia 30

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 87) (Dz. U. z dnia 28 maja 1958 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 87) (Dz. U. z dnia 28 maja 1958 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.58.29.125 KONWENCJA (NR 87) DOTYCZĄCA WOLNOŚCI ZWIĄZKOWEJ I OCHRONY PRAW ZWIĄZKOWYCH, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 1958 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KATOWICACH

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KATOWICACH STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KATOWICACH Statut znowelizowano podczas Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego zebrania delegatów klubu MKS MOS Katowice w dniu

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VIII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Zdrowia (nr 23) z dnia 18 maja 2016 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia (nr 23) 18 maja

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Kujawskim

Tekst jednolity. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Kujawskim Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Kujawskim Po zmianach: uchwała nr 8/2018 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 06.06.2018r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego)

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego) AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-08-27), asesor notarialny Małgorzata Marciniak zastępca notariusza Michała Wieczorka, w Kancelarii Notarialnej tego

Bardziej szczegółowo

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/4234,wystawa-plenerowa-powstala-by-zyc-w-100-rocznice-odzyskania -niepodleglosci-warsz.html 2019-07-19, 23:16 żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCA I PRACOWNIK

PRACODAWCA I PRACOWNIK .pl PRACODAWCA I PRACOWNIK OBOWIAZKI I PRAWA W PIGUŁCE - Autor Paulina Sołtys Kraków, Maj 2014 - SPIS TRESCI PRACODAWCA I PRACOWNIK 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_ 10_ 11_ 12_ 13_ 14_ 15_ 16_ 17_ 18_ 19_ 20_

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, Kraków.

Parlament Europejski. Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, Kraków. Parlament Europejski ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Status posła 1. Poseł do PE był przedstawicielem narodów państw należących do UE (art. 190 TWE). Od TL reprezentuje obywateli Unii (art. 14 ust. 2 TUE)

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Podstawy działania Rady.

R E G U L A M I N. I. Podstawy działania Rady. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków z dnia 14.11.2008 r. wraz ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Członków

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

W MSW o wsparciu dla repatriantów

W MSW o wsparciu dla repatriantów Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 17 listopada 2015, 21:30 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 28 maja 2015 W MSW o wsparciu dla repatriantów Dobre praktyki w przyjmowaniu i integracji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 111/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 listopada 2015 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (druk nr 1282).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (druk nr 1282). SEJM SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1424 V kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW ZWIĄZANYCH Z KOALICYJNYM PROGRAMEM RZĄDOWYM SOLIDARNE PAŃSTWO o rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Sygn. akt III KK 280/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia - stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.

Ad. 1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia - stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. Protokół Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej " Osiedla Domów Jednorodzinnych" w Krakowie, które odbyło się w dniu 17.05.2017 r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ATENA" ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ATENA ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ATENA" ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 1 Uczniowski Klub Sportowy ATENA, zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo