DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU"

Transkrypt

1 Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kod CPV: Usługi szkoleniowe; Usługi opracowywania programów szkoleniowych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV ZAMAWIAJĄCY: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Łabiszyńska 25, Warszawa, NIP: , REGON: Informacje ogólne W związku z realizacją projektu Nauczyciel doskonały (ND) jakość podstawą sukcesu, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, prosimy o przedłożenie w siedzibie Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie (UW MSC), Państwa oferty na realizację szkoleń w ramach powyższego projektu. 2. Informacje o Zamawiającym: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC) powstała w 1996 roku. Uczelnia kształci studentów na ośmiu kierunkach studiów, nadając tytuł licencjata, inżyniera lub magistra: budownictwo, geodezja i kartografia, informatyka, ekonomia, turystyka i rekreacja, pedagogika, zdrowie publiczne oraz pielęgniarstwo. UW MSC oferuje liczne kierunki studiów podyplomowych. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Łabiszyńska 25, Warszawa, NIP: , REGON: Informacje o projekcie: Projekt pt. Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt realizowany jest w okresie: lipiec 2011 marzec Strona 1 z 6

2 4. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu 5 szkoleń z tematu: wychowawczych. Trening umiejętności Szkolenia skierowane są do kadry pedagogicznej z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych uczestników projektu Nauczyciel doskonały (ND) jakość podstawą sukcesu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli). Projekt przewiduje realizację łącznie 150 godzin dydaktycznych (45 min.) dla łącznej liczby 79 osób w ramach szkolenia Trening umiejętności wychowawczych (5 grup szkoleniowych po 30 godzin dydaktycznych na grupę). 1. Szkolenia będą realizowane w grupach średnio 15 osobowych (ostateczna ilość uczestników będzie potwierdzana przed każdym zaplanowanym szkoleniem). 2. Czas trwania każdego szkolenia wynosi 30 godzin dydaktycznych (30 45 minut). 3. Planowany termin realizacji zamówienia: luty - marzec 2013r., zgodnie z harmonogramem ustalanym z Zamawiającym. 4. Miejscem realizacji szkoleń jest siedziba UW MSC w Warszawie lub inne miejsce w Warszawie wskazane przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową. 6. Rekrutacja na szkolenia przeprowadzona zostanie przez Zamawiającego. 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Usługi opracowywania programów szkoleniowych 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu tematycznego: Tytuł szkolenia: Trening umiejętności wychowawczych Celem głównym szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych poprzez dostosowanie i doskonalenie posiadanej wiedzy i umiejętności do realiów pracy nauczyciela, pedagoga, psychologa, etc. w zakresie umiejętności wychowawczych. Podstawowe cele szkolenia: zapoznanie uczestników z różnymi stylami wychowawczymi, stosowanymi w pracy z grupą, jej dynamiką, jak również w przypadkach indywidualnych, wskazanie technik znoszenia barier komunikacyjnych, wskazanie technik i środków motywujących do działania np. do podejmowania czynności samoobsługowych, do nauki (przypadek dziecka opozycyjno buntowniczego); doskonalenie umiejętności w zakresie: pracy z podopiecznymi szczególnie zdolnymi, jak również z problemami wychowawczymi zajęcia wyrównawcze, zajęcia doskonalące, pracy z podopiecznym trudnym, agresywnym, nie przestrzegającym zasad i norm współżycia w grupie; rozpoznawania przyczyn trudnych zachowań podopiecznych (dysleksja, syndrom FAS, nadpobudliwość, temperament, etc.); pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych; rozwój umiejętności kadr pedagogicznych w obszarze pracy wychowawczo-rozwojowej z podopiecznymi, pracy z podopiecznym (dzieci, młodzież) dysfunkcyjnym i społecznie niedostosowanym, unikania błędów wychowawczych oraz współpracy z rodzicami, opiekunami i innymi osobami występującymi w zależności z podopiecznymi. Formy i metody pracy odpowiednio dobrane do poszczególnych tematów: mini wykłady, ćwiczenia symulacyjne, trening umiejętności, gry i zabawy, case studies, dyskusja moderowana, praca w zespołach zadaniowych z wykorzystaniem mechanizmu synergii, etc. Mini-wykłady nie powinny przekraczać 30-40% ogólnej liczby godzin szkolenia. Liczba godzin dydaktycznych przypadająca na jedno szkolenie: 30 godzin dydaktycznych. Liczba edycji: 5 edycji, tj. 5 x 30 godzin dydaktycznych. Zakładany termin realizacji: II.2013r. III.2013r. Strona 2 z 6

3 5. Podstawowe obowiązki/ zadania Wykonawcy/ów Do podstawowych zadań Wykonawcy/ów będzie należało: przygotowanie propozycji autorskiego programu/ programów szkoleniowych z danego obszaru tematycznego 1, przygotowanie materiałów szkoleniowych do każdego ze szkoleń, odpowiadających wymogom projektowym (oznaczenie) i dostosowanej do tematyki szkolenia, w tym: a. prezentacja szkoleniowa w Power Point (otwarta do edycji) wersja elektroniczna i papierowa; b. dodatkowe materiały niezbędne do prowadzenia szkolenia (np. case study) - wersja papierowa i elektroniczna, dostosowanie terminów szkoleń do harmonogramu projektu i możliwość ich realizacji zgodnie z harmonogramem i w miejscu przedstawionym przez Zamawiającego, przeprowadzenie szkoleń na podstawie zatwierdzonego programu, z wykorzystaniem metod aktywizujących grupę, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, w szczególności dzienników zajęć i ewidencji obecności uczestników w ustalonych terminach, jak również dostarczanie w/w dokumentacji do siedziby Zamawiającego. Właściwy dla danej grupy Dziennik zajęć przekazany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć z daną grupą, przeprowadzenie testów wiedzy przed i po szkoleniu, sporządzenie krótkiego raportu podsumowującego wyniki testów wiedzy, dostarczenie raportu w formie elektronicznej do Zamawiającego, zapewnienie odpowiednich i wysokiej jakości środków dydaktycznych oraz materiałów do prowadzenia zajęć, zapewnienie kadry trenerskiej dedykowanej do wykonania zamówienia, w tym, w momencie wystąpienia sytuacji losowej (np. brak możliwości przeprowadzenia szkolenia przez wskazanego trenera w określonym terminie), zobowiązanie do zapewnienia zastępczej kardy trenerskiej do realizacji szkolenia zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem. współpraca z personelem projektu. 6. Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS Wykonawca zobowiązany jest na wszystkich opracowanych przez siebie materiałach szkoleniowych/ warsztatowych (opis ćwiczeń, karty ćwiczeń, etc.) oraz prezentacji multimedialnej opracowanej na potrzeby szkolenia, umieścić logo i oznaczenie Zamawiającego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres informacji dotyczących współfinansowania szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz niezbędne logotypy przekazane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podczas trwania szkolenia. 7. Wymagane efekty realizacji zajęć Wyższy poziom wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie umiejętności wychowawczych, stosowania właściwych postaw, zasad kształcenia, umiejętności pracy w grupie oraz niwelowania barier komunikacyjnych, którą będą mogli przenieść na grunt codziennej praktyki zawodowej; wykształcenie umiejętnego, jasnego sposobu wyrażania oczekiwań, tak aby były one respektowane przez podopiecznych, wdrożenie do radzenia sobie z uczuciami takimi jak złość, bezradność w sytuacjach trudnych, lepsze radzenie sobie z problemami wychowawczymi, zmniejszenie bezradności wychowawczej, wzmocnienie satysfakcji zawodowej, zmniejszenie stosowania różnorodnych form przemocy i wykorzystywania władzy wychowawcy wobec wychowanka, wykształcenie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, poszerzenie świadomości własnej postawy wobec dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze; Większa umiejętność stosowania przez kadrę pedagogiczną w praktyce edukacyjnej metod efektywnego nauczania. 1 W przypadku wyłonienia więcej niż jednego Wykonawcy zakłada się zorganizowanie spotkania w celu ujednolicenia treści programowych w siedzibie Zamawiającego Strona 3 z 6

4 8. Wynagrodzenie Wykonawcy/ów Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT/rachunku za realizację szkoleń za dany miesiąc w wysokości będącej iloczynem ceny realizacji jednej godziny dydaktycznej i rzeczywistej liczby zrealizowanych i udokumentowanych godzin dydaktycznych. Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia pokrywa ewentualne koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem trenerów prowadzących zajęcia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opóźnienia terminu płatności w przypadku wstrzymania dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (opóźnienia transzy). 9. Warunki udziału Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: minimum 3-letnie funkcjonowanie na rynku edukacyjnym/ szkoleniowym, doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń, w tym min. 3 szkoleń/warsztatów zgodnych z przedmiotem zamówienia/ zbliżonych do przedmiotu zamówienia przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat doświadczenie kadry trenerskiej dedykowanej do wykonania zamówienia, która posiada doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów tożsamych lub pokrewnych z tematem wymienionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń dla danej grupy docelowej kadry pedagogicznej. Wymagania specyficzne: W przypadku gdy oferta składana jest w ramach działalności gospodarczej, przyjmowane i rozpatrywane są wyłącznie oferty ze stawką VAT zwolniony 10.Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 1. Oferowana cena powinna być podana w wartości brutto i za jedną godzinę dydaktyczną szkolenia; 2. Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Zaproszeniu, w tym dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia trenerów; 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku gdy środki jakimi w ramach projektu dysponuje okażą się niewystarczające do realizacji szkoleń za zaoferowaną cenę; 4. Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania: 1. Program szkolenia; 2. Wykaz kadry trenerskiej dedykowanej do wykonania zamówienia, która posiada doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów tożsamych lub pokrewnych z tematem wymienionym w niniejszym zapytaniu ofertowym; 3. Doświadczenie Wykonawcy Wykaz wykonanych usług szkoleniowych, w tym min. 3 szkoleo/warsztatów zgodnych z przedmiotem zamówienia/ zbliżonych do przedmiotu zamówienia przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia kilku Wykonawców (wykładowców/trenerów) do realizacji zajęć w ramach tego samego szkolenia. W przypadku wyłonienia większej liczby Wykonawców w ramach danego szkolenia, Zamawiający wyznaczy termin spotkania w siedzibie Zamawiającego, w celu ujednolicenia treści programowych szkolenia. Strona 4 z 6

5 Do zawarcia umowy konieczne będzie przedstawienie przez Wykonawcę: CV, numeru PESEL i NIP w przypadku osób fizycznych lub w przypadku instytucji: kopii aktualnego odpisu z KRS lub rejestru działalności gospodarczej, kopii zaświadczenia o nadaniu nr REGON oraz NIP. Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 11. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena maksymalnie 50% (50 pkt). najniższa oferowana cena brutto Cena = x 50 pkt. cena badanej oferty brutto 2. Jakość merytoryczna załączonego programu szkolenia maksymalnie 25% (25 pkt). Kryteria punktowe: 0 7 pkt. program szkolenia z podaniem ilości godzin, obejmuje podstawowe zagadnienia wskazane w zapytaniu ofertowym; 8 16 pkt. - program szkolenia z podaniem ilości godzin obejmuje, podstawowe zagadnienia wskazane w zapytaniu ofertowym i dodatkowe zagadnienia związane z tematyką szkoleń; pkt. - program szkolenia z podaniem godzin, obejmuje podstawowe zagadnienia wskazane w zapytaniu ofertowym, zawiera dodatkowe zagadnienia związane z tematyką szkoleń oraz zawiera elementy wskazujące na aktywizujące i innowacyjne metody pracy szkoleniowej. 3. Doświadczenie Wykonawcy maksymalnie 25% (25 pkt). Kryteria punktowe: 0 7 pkt. wykaz wykonanych usług szkoleniowych, zgodnych z przedmiotem zamówienia, przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat obejmuje 3 pozycje oraz liczbę przeszkolonych osób w przedziale 0 30; 8 16 pkt. - wykaz wykonanych usług szkoleniowych, zgodnych z przedmiotem zamówienia, przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat obejmuje od 4 do 10 pozycji oraz liczbę przeszkolonych osób w przedziale ; pkt. - wykaz wykonanych usług szkoleniowych, zgodnych z przedmiotem zamówienia, przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat obejmuje 11 i więcej pozycji oraz 101 i więcej przeszkolonych osób. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Jeżeli firma/osoba, której oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert. Oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich elementów nie będą rozpatrywane. Z wyboru Wykonawcy/ Wykonawców zostanie sporządzony protokół. 12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: oraz 13. Zakres wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu ofertowym: Oferenci niespełniający wymagań zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 4 Opis przedmiotu zamówienia będą wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia a ich oferty nie będą podlegały ocenie. Oferty złożone po terminie, jak również niekompletne - nie będą brały udziału w dalszym postępowaniu. Strona 5 z 6

6 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 14. Uwagi końcowe Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu wysłania niniejszego zapytania ofertowego. 15. Miejsce i termin składania ofert Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: i oraz w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert: 31 stycznia 2013 r., godz. 14:30. Prosimy o dostarczenie ofert w wersji papierowej do Biura Projektu Nauczyciel doskonały (ND) jakość podstawą sukcesu, mieszczącego się w Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie, ul. Łabiszyńska 25, Warszawa (p. 201), w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu projektu tj.: Nauczyciel doskonały (ND) jakość podstawą sukcesu oraz dopiskiem: Oferta na realizację szkolenia pt. Trening umiejętności wychowawczych, nie otwierać przed dniem 1 lutego 2013r. do godz Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w dalszym postępowaniu. Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert; o wyniku wyboru oferty informujemy na stronie Zamawiającego. Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela p. Ewa Skweres pod adresem mailowym: 16. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 01/02/2013 r. o godz.9.30 w siedzibie Zamawiającego: Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie, ul. Łabiszyńska 25, Warszawa. ZAŁĄCZNIKI: Nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz Ofertowy Nr 2 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Nr 3 do Zapytania ofertowego a. Program szkolenia, b. Wykaz kadry trenerskiej dedykowanej do wykonania zamówienia, która posiada doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów tożsamych lub pokrewnych z tematem wymienionym w niniejszym zapytaniu ofertowym: c. Doświadczenie Wykonawcy Wykaz wykonanych usług szkoleniowych, w tym min. 3 szkoleń/warsztatów zgodnych z przedmiotem zamówienia/ zbliżonych do przedmiotu zamówienia przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat Nr 4 do Zapytania ofertowego Potwierdzenie odbioru zapytania ofertowego. Strona 6 z 6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo