ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP Ważne sprawy mamy (nr projektu POKL /13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie, zgodne z zasadą konkurencyjności, w celu wyłonienia 2 wykonawców usługi: przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć Life coaching dla 48 uczestniczek Projektu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Usługi doradztwa Rodzaj zamówienia usługi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy/Wykonawcom, który/którzy przedstawi/ą najkorzystniejsze oferty (przewiduje się 2 osoby/ekspertów wykonujące/wykonujących zamówienie) 1. Zamawiający: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6; Warszawa NIP: , REGON: Telefon: Faks:

2 2. Informacje nt. projektu PWP Ważne sprawy mamy : Projekt PWP Ważne sprawy mamy realizowany jest na terenie miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego w okresie styczeń 2014r. - maj 2015r. Bezpośrednim wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 48 samotnych matek. W projekcie założono szereg form wsparcia skierowanych do ww. grupy (m.in.: zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami; doradztwo zawodowe; coaching; kursy i praktyki zawodowe i in.). Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności w ważnych obszarach życia, wiary we własne siły, motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i podniesienia kompetencji wychowawczych oraz integracji społecznej wśród samotnych matek zamieszkujących tereny powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa. Projekt PWP Ważne sprawy mamy realizowany jest we współpracy z partnerem krajowym i partnerem zagranicznym. 3. Opis usługi: Zamówienie obejmuje przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć Life coaching dla 48 uczestniczek Projektu wg poniższej specyfikacji: 3.1 Zajęcia realizowane będą na terenie miasta Rzeszowa, w wymiarze określonym poniżej: a) zajęcia indywidualne dla 24 uczestniczek projektu, dla 1 uczestniczki zostało przewidziane 10 godzin zajęć indywidualnych - w sumie 240 godzin zajęć indywidualnych do zrealizowania przez 1 prowadzącego; b) zajęcia grupowe dla 24 uczestniczek projektu, w podziale na 2 grupy (średnio 12- osobowe), w wymiarze 24 godzin dla jednej grupy - w sumie 48 godzin zajęć grupowych do zrealizowania przez 1 prowadzącego. 3.2 Godzinę należy rozumieć jako godzinę lekcyjną (dydaktyczną), tj. 45 min. 3.3 Zajęcia zostaną przeprowadzone w miesiącach lipiec-październik 2014r. 3.4 Zajęcia prowadzone będą w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. Ostateczne terminy i godziny realizacji zajęć Zamawiający uzgodni z Wykonawcą. 3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego

3 dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać zajęcia na dzień przed terminem realizacji danej części usługi. 4. Warunki udziału w postępowaniu: Do składania ofert zapraszamy osoby lub firmy dysponujące osobami spełniającymi łącznie poniższe warunki: a) posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia (spełnienie warunku weryfikowane na podstawie przedstawionych przez oferenta kopii dyplomów ukończenia studiów wyższych); b) posiadają ukończone kursy/szkolenia/studia nadające uprawnienia trenerskie (spełnienie warunku weryfikowane na podstawie przedstawionych przez oferenta kopii zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów ukończenia studiów wyższych); c) posiadają ukończone kursy/studia uprawniające do prowadzenia zajęć z zakresu Life coachingu (spełnienie warunku weryfikowane na podstawie przedstawionych przez oferenta kopii zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów ukończenia studiów wyższych); d) posiadają doświadczenie w prowadzeniu Life coachingu dla osób tożsamych z grupą docelową projektu bądź zbliżonych tj. kobiet/osób samotnie wychowujących dzieci/osób bezrobotnych zrealizowane min. 30h warsztatów (spełnienie warunku weryfikowane na podstawie przedstawionych przez oferenta umów o pracę, umów cywilnoprawnych, referencji, protokołów odbioru); e) posiadają doświadczenie w prowadzeniu wsparcia na rzecz samotnych matek zrealizowane min. 30 h wsparcia (spełnienie warunku weryfikowane na podstawie przedstawionych przez oferenta umów o pracę, umów cywilnoprawnych, referencji, protokołów odbioru). Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/podmioty, powiązane osobowo lub kapitałowo z ECORYS Polska Sp. z o.o. (przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ECORYS Polska Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu ECORYS Polska Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy z oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub

4 spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli). 5. Zakres wykonywanych zadań w projekcie: opracowanie planu zajęć; przeprowadzenie testu psychologicznego z każdą z uczestniczek przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu oraz opracowanie wyników testów; prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z wykorzystaniem programu zajęć przekazanego przez Zamawiającego; prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem; prowadzenie dokumentacji ze spotkań (karty czasu pracy, karty coachingu zawierające opracowanie wyników testów, wykaz udzielonego wsparcia oraz opinie prowadzących zajęcia, karty uczestniczek projektu, listy obecności); posługiwanie się podczas świadczenia usługi dokumentami, w tym prezentacjami i publikacjami multimedialnymi, oznaczonymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE) oraz umieszczania na nich informacji o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których jest mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

5 6. Warunki płatności: Należność za prowadzenie usługi objętej niniejszym postepowaniem zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury oraz kart czasu pracy oraz pełnej dokumentacji dotyczącej wykonanych usług. 7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: Oferta musi zawierać: 1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę. 2. Kopie lub skany (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów i oświadczeń umożliwiających jednoznaczną weryfikację spełniania warunków wymienionych w punkcie 4. (Oryginały należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.) 3. CV osoby przeprowadzającej zajęcia. 4. Jeden Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć więcej niż jedną ofertę, przy czym osoba wskazana do wykonania czynności w ramach zamówienia może być przedstawiona w ofercie tylko jeden raz. Niedopuszczalne jest składanie wielu ofert ze wskazaniem tego samego eksperta ( pod rygorem uznania tych ofert za nie ważne). 5. Wykonawca składa w jednym formularzu ofertę na wykonanie czynności określonych w pkt 3.1 (realizacja 288 godzin zajęć). Wykonawca chcący złożyć oferty na realizację całości przewidzianych w projekcie zajęć zobowiązany jest wypełnić osobny formularz oferty dla każdej części. Ofertę należy: a) dostarczyć na adres: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/ Warszawa z dopiskiem: Oferta dla projektu PWP Ważne sprawy mamy (nr projektu POKL /13) udział w postepowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/27326/2014

6 lub b) w wersji elektronicznej (skan podpisanych i opieczętowanych dokumentów) przesłać na do dnia r. r., godz. 17:00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 8. Kryteria oceny oferty: 8.1 Przyjęte kryteria oceny oferty: Cena 60% Oferta powinna zawierać cenę wynagrodzenia brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Kwalifikacje, doświadczenie 40% Kwalifikacje i doświadczenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: A. Doświadczenie w prowadzeniu Life coachingu (maksymalnie 50 pkt.): zrealizowanie od 30 do 50 godzin warsztatów - 15 pkt., zrealizowanie od 50 do 80 godzin warsztatów 30 pkt., zrealizowanie powyżej 80 godzin warsztatów - 50 pkt., B. Doświadczenie w prowadzeniu wsparcia na rzecz samotnych matek (maksymalnie 50 pkt.): udzielenie wsparcia na rzecz samotnych matek w wymiarze od 30 do 50 godzin 30 pkt., udzielenie w okresie ostatnich 2 lat wsparcia na rzecz samotnych matek w wymiarze powyżej 50 godzin 50 pkt. 8.2 Przyjęta metoda przyznania punktów będzie polegać na ocenie każdej oferty według 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza, to ta która otrzyma największą ilość punktów wg wzoru:

7 a) Cena 60% b) Kwalifikacje, doświadczenie 40 % PUNKTACJA wg wzoru: K = (X x 60%) + (Z x 40%) gdzie: X - liczba punktów za kryterium Cena godziny pracy Z - liczba punktów za kryterium Kwalifikacja, doświadczenie K - Uzyskana liczba punktów Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt za kryterium X natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru: X = (Xm : Xc) x 100 pkt. gdzie: X - liczba punktów za kryterium cena Xm - najniższa cena złożonych ofert Xc - cena oferty badanej Kwalifikacje i doświadczenie mierzone będzie według kryteriów i progów punktowych zgodnie z pkt. 8. Maksymalnie Zamawiający może przyznać 100 pkt. w ramach kryterium Kwalifikacje, doświadczenie, a ilość punktów stanowi sumę: Z = A + B Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji informacji zawartych w ofercie. 9. Wybór Wykonawcy realizującego usługę: Zamawiający wybierze 2 Wykonawców na podstawie złożonych ofert. Zamówienie zostanie udzielone 2 Oferentom, którzy spełnią kryteria dostępu i przedstawią najkorzystniejszą ofertę. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, których oferty zostały wybrane nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty końcowego terminu składania ofert.

8 10. Warunki unieważnienia postępowania: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; b) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust 5 PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie i spełniające w takim samym stopniu kryteria punktowe; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; e) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego; f) jeżeli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu. 11. Osoba kontaktowa ze strony ECORYS Polska Sp. z o.o.: W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt: Katarzyna Szyniszewska tel.: , w godz ; Zapytanie ofertowe sporządziła: Katarzyna Szyniszewska koordynator projektu Warszawa, dnia r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 Warszawa, dnia 16.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. nr 1/27667/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. nr 1/27667/2014 Warszawa, 20.10.2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27667/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy Bielsko-Biała, 12.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała NIP:

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Lublin, 13.01.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: Stargard Szczeciński, dnia 14.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 1. ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo