III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120"

Transkrypt

1 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I stopnia (licencjackie) II, III ( stacjonarne) III, IV, V (stacjonarne) Student zna zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, badań fizykalnych Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Typ modułu/ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Język wykładowy: Osoba(y) prowadząca(e): Forma studiów /liczba godzin/liczba punktów ECTS zajęcia zorganizowane: praca własna studenta: obowiązkowy j. polski dr n med. Cecylia Dolińska mgr Katarzyna Maliszewska mgr Jolanta Bućko mgr Alicja Łapińska mgr Emilia Trociuk studia stacjonarne w/ćw. wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Studia niestacjonarne w/ćw. Liczba punktów ECTS 16 Opis przedmiotu Założenia i cel przedmiotu 1. Kształtowanie umiejętności i oceny stanu klinicznego pacjenta. 2. Kształtowanie samodzielnej i kreatywnej postawy studenta do rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych chorego internistycznego. 3. Kształtowanie umiejętności oddziaływania wychowawczego na pacjenta i jego rodzinę. 4. Zapoznanie studentów z rolą i zadaniami pielęgniarki pracującej w oddziale wewnętrznym. Prowadzenie i dokumentowanie procesu pielęgnacji. 5. Aktywizowanie studentów do poszukiwania nowych rozwiązań problemów opiekuńczych pacjentów wynikających z chorób narządów wewnętrznych. 6. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy z anatomii, fizjologii, kliniki chorób wewnętrznych oraz nauk humanistycznych w

2 rozwiązywaniu problemów chorego. 7. Poszerzenie wiedzy w zakresie treści, metod, środków wykorzystywanych w edukacji pacjenta i jego rodziny. Metody dydaktyczne wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca - przypadków, sytuacyjna, pokazy z omówieniem, ćwiczenia. Narzędzia/środki dydaktyczne rzutnik multimedialny, plansze, fantomy / symulatory, narzędzia, materiał opatrunkowy, sprzęt medyczny, aparatura medyczna Efekty kształcenia: Symbol i numer przedmiotowego efektu kształcenia Student, który zaliczy moduł/przedmiot wie/umie/potrafi WIEDZA Forma zajęć dydaktycznych DW01 DW02 DWO3 DW04 DW05 DW06 DW07 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia; zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku; wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostnostawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi; zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku; zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym; zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia; zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia; M1D_W01 M1D_W02 M1D_W03 M1D_W04 M1D_W05 M1D_W06 M1D_W07 DW08 charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań M1D_W08

3 DW09 DW10 DW11 DW12 DW14 DW15 DW16 niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta; zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (internistycznej); różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona i depresji; charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych i ich rodzin; M1D_W09 M1D_W10 M1D_W11 M1D_W12 M1D_W14 M1D_W15 M1D_W16 UMIEJĘTNOŚCI DU01 DU02 DU03 DU04 DU05 DU08 DU09 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki; rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia; prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego; prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji; pobiera materiał do badań diagnostycznych; M1D _U01 M1D _U02 M1D _U03 M1D _U04 M1D _U05 M1D _U08 M1D _U09

4 DU10 DU11 DU12 DU13 DU18 DU19 DU20 ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych; doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej; przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym; dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych; prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowoperystaltycznej; rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo pielęgnacyjnego; M1D _U10 M1D _U11 M1D _U12 M1D _U13 M1D _U18 M1D _U19 M1D _U20 DU22 DU24 DU26 DU27 DU28 DU32 DU33 prowadzi rozmowę terapeutyczną; prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej; przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego; asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych; prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki; dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; M1D _U22 M1D _U24 M1D _U26 M1D _U27 M1D _U28 M1D _U32 M1D _U33

5 KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWY DK01 DK02 DK03 DK04 DK05 DK06 DK07 DK08 DK09 DK10 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece; wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych; przestrzega praw pacjenta; rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; przestrzega tajemnicy zawodowej; współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami; M1D_K01 M1D_K02 M1D_K03 M1D_K04 M1D_K05 M1D_K06 M1D_K07 M1D_K08 M1D_K09 M1D_K10 * FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA **PRZYKŁADY METOD PODSUMOWUJĄCYCH Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy) Egzamin pisemny student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) Egzamin z otwartą książką Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

6 Egzamin praktyczny Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/ Mini-CEX (mini clinical examination) Realizacja zleconego zadania Projekt, prezentacja Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw: Esej refleksyjny Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego Ocena 360 (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) Samoocena ( w tym portfolio) ***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH Obserwacja pracy studenta Test wstępny Bieżąca informacja zwrotna Ocena aktywności studenta w czasie zajęć Obserwacja pracy na ćwiczeniach Zaliczenie poszczególnych czynności Zaliczenie każdego ćwiczenia Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym Ocena przygotowania do zajęć Dyskusja w czasie ćwiczeń Wejściówki na ćwiczeniach Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń Zaliczenia cząstkowe Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów Zaliczenie wstępne Opis przypadku Próba pracy TREŚCI PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ Liczba godzin WYKŁADY Klinika 1. Choroba serca i naczyń krwiotwórczych Objawy zaburzeń czynności sercowo-naczyniowych: bóle wieńcowe, duszność, sinica, obrzęki, zaburzenia rytmu serca, utrata przytomności. Choroba niedokrwienna serca: objawy i postępowanie w zawale mięśnia sercowego, stabilna i niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Nadciśnienie tętnicze- diagnostyka i leczenie, przełom nadciśnieniowy. Niewydolność krążenia prawo i lewo komorowa objawy i leczenie. 5h

7 Ostre stany w kardiologii: wstrząs kardiogenny, zatorowość płucna, tętniak rozwarstwiający aorty. 2. Diabetologia i endokrynologia Rodzaje, diagnostyka i leczenie różnych typów cukrzycy. Otyłość. Choroby tarczycy - diagnostyka i leczenie: wole proste i guzowate, choroba Gravesa -Basedowa, choroba Hashimoto patogeneza, diagnostyka i leczenie. Choroby przysadki: akromegalia, prolaktynoma, moczówka prosta patogeneza, diagnostyka i leczenie. Choroby nadnerczy: Choroba Addisona, choroba Cushinga - patogeneza, diagnostyka i leczenie. Ostre stany w diabetologii i chorobach endokrynologicznych: śpiączka ketonowa, hipoglikemia, hiperosmolarna, przełom nadnerczowy, tarczycowy, hiperkalemiczny 3. Choroby układu pokarmowego Symptomatologia choroby układu pokarmowego. Choroby przełyku: achalazja, oparzenia, przepuklina rozworu przełykowego, nowotwory przełyku Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy symptomatologia, diagnostyka i leczenie. Nowotwory żołądka- różnicowanie z chorobami zapalnymi. Choroby jelita grubego: zaburzenia czynnościowe, Choroba Leśniowskiego-Crohn, wrzodziejące zapalenie j. grubego. Choroby wątroby: ostre i przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby, rola alkoholu, nowotwory wątroby. Choroby dróg żółciowych: kamica żółciowa, nowotwory dróg żółciowych. Choroby trzustki (ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, nowotwory trzustki. 4.Choroby układu oddechowego Symptomatologia chorób płuc, różnicowanie duszności spowodowanej chorobą górnych i dolnych dróg oddechowych Ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli. Astma oskrzelowa klinika i różnicowanie. Gruźlica płuc i sarkoidoza Zapalenia płuc podział etiologiczny i symptomatologia kliniczna Choroby nowotworowe płuc profilaktyka, wczesna diagnostyka i leczenie. 5h 5h 4h 5.Choroby nerek i dróg moczowych Wczesna symptomatologia, diagnostyka nowotworów układu moczowego (rak nerki, rak pęcherza moczowego). Symptomatologia i leczenie zapaleń pęcherza moczowego. 4h

8 Odmiedniczkowe zapalenie nerek Ostra i przewlekła niewydolność nerek objawy kliniczne i postępowanie terapeutyczne. Diagnostyka i leczenie kamicy nerkowej. 6.Choroby układu ruchu i tkanki łącznej Choroba zwyrodnieniowa stawów profilaktyka i diagnostyka różnicowa. Reumatoidalne zapalenie stawów współczesne metody terapii. Reaktywne zapalenia stawów. Toczeń trzewny układowy diagnostyka i leczenie. Twardzina i inne kolagenozy symptomatologia i diagnostyka rόżnicowa. 7.Choroby układu krwiotwórczego i skazy krwotoczne Niedokrwistości. Ostre i przewlekłe białaczki limfoblastyczne i szpikowe symptomatologia, diagnostyka i leczenie. Ziarnica złośliwa obraz kliniczny i leczenie Szpiczak plazmocytowy rozpoznanie rόżnicowe, leczenie podstawowe i wspomagające Wrodzone i nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi diagnostyka rόżnicowa i postępowanie terapeutyczne. Pielęgniarstwo 1. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta z chorobą niedokrwienną serca, w zaburzeniach rytmu serca i nadciśnieniu tętniczym. 2. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym we wstrząsie kardiogennym, w zatorowości płucnej i tętniaku rozwarstwiającym aorty. 3. Zalecenia dietetyczne w chorobach tarczycy i przytarczycrola edukacyjna pielęgniarki. 4. Udział pielęgniarki w opiece i leczeniu chorych w ostrych stanach w diabetologii i chorobach endokrynologicznych (śpiączka ketonowa, hipoglikemia, hiperosmolarna, przełom nadnerczowy, tarczycowy, hiperkalemiczny). 5. Badania diagnostyczne w chorobach układu oddechowegoudział pielęgniarki. 6. Zadania pielęgniarki wobec chorego z niewydolnością oddechową. Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. 7. Udział pielęgniarki w diagnostyce, opiece, i leczeniu chorych ze schorzeniami alergologicznymi. 3h 4h 3h

9 8. Zadania pielęgniarki pełniącej opiekę nad chorym z niedokrwistością i skaza krwotoczną. 9. Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z ostrą i przewlekłą białaczką. 10. Diagnostyka chorób nerek: badanie moczu, badania biochemiczne i obrazowe. 11. Podstawowe schorzenia w nefrologii i leczenie nerkozastępcze. 12. Problemy pielęgnacyjne wynikające z opieki nad chorym z ostrą niewydolnością nerek. 13. Opieka pielęgniarska nad chorym z zespołem nerczycowym. 14. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych przewodu pokarmowego. 3h ĆWICZENIA SEMINARIA 1. Udział pielęgniarki w leczeniu cukrzycy. 2. Zadania pielęgniarki wynikające z kompleksowego postępowania wobec pacjentów z chorobami układowymi tkanki łącznej (RZS, toczeń rumieniowaty, twardzina układowa). 3. Pielęgnowanie chorego w wybranych chorobach układu oddechowego (choroby dróg oddechowych, zapalenie płuc, gruźlica, nowotwory płuc). 4. Zadania opiekuńcze i edukacyjne pielęgniarki wobec chorego z chorobą przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, chorobami trzustki i dróg żółciowych i marskością wątroby). 5h 5h 5h 5h ZAJĘCIA PRAKTYCZE 1. Zapoznanie z topografią oddziału, zadania pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia i pielęgnowania chorych w oddziale internistycznym. 2. Edukacja chorego z nadciśnieniem tętniczym.

10 3. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa(zzsk), osteoporozą i dną moczanową. 4. Problemy pielęgnacyjne chorych leczonych hematologicznie. 5. Udział pielęgniarki w specjalistycznych badaniach diagnostycznych wykonywanych w chorobach krążenia. 6. Edukacja pacjenta z cukrzycą. 7. Problemy pielęgnacyjne chorego z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc( POChP). 8. Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych układu oddechowego, asystowanie w czasie badań i opieka nad pacjentem po badaniu. 9. Pielęgnowanie pacjenta z chorobą chorobami trzustki, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego- Crohna. 10. Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych układu pokarmowego, asystowanie w czasie badań i opieka nad pacjentem po badaniu. 11. Problemy pacjenta z ostrą niewydolnością nerek, z mocznicą, z chorobą zapalną nerek i dróg moczowych. 12. Zadania pielęgniarki w wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych w chorobach układu moczowego oraz zadania opiekuńczo- lecznicze w dializoterapii. PRAKTYKI ZAWODOWE 1. Nawiązywanie właściwego kontaktu z chorymi hospitalizowanymi na oddziale internistycznym (pacjenci geriatryczni, chorzy przewlekle, terminalnie, ze schorzeniami wielonarządowymi). 2. Obserwacja chorych pod kątem występowania objawów świadczących o nieprawidłowym funkcjonowaniu poszczególnych układów. 3. Przeprowadzanie wywiadu z chorymi w celu zebrania informacji niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zindywidualizowanego procesu pielęgnowania. 4. Dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych chorych ze szczególnym uwzględnieniem ich cech świadczących o pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta. Kontrola 160h

11 i interpretacja wyników rutynowych badań diagnostycznych wykonywanych u pacjentów. 5. Gromadzenie i dokumentowanie pozyskiwanych informacji i danych w celu określenia sylwetki psychofizycznej wybranych pacjentów. 6. Wykonywanie zadań opiekuńczych umożliwiających choremu hospitalizowanemu funkcjonowanie w nowych warunkach i nowej sytuacji życiowej. 7. Ocena sprawności i wydolności funkcjonowania pacjenta w celu określenia deficytu samoopieki i zaplanowania zakresu świadczonej opieki. 8. Działania umożliwiające pacjentowi hospitalizowanemu poczucie bezpieczeństwa i właściwa opiekę psychiczną (nawiązywanie niewerbalnego kontaktu, udzielanie wsparcia psychicznego, poświęcanie czasu). 9. Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich umożliwiających pacjentowi prawidłowe oddychanie, przebywanie w wygodnej pozycji, zapobieganie powikłaniom długotrwałego leżenia (stosowanie udogodnień, gimnastyka oddechowa, oklepywanie, zmiany pozycji ułożeniowych). 10. Wykonywanie działań opiekuńczych w stosunku do chorych w określonych stanach chorych nieprzytomnych, chorych pobudzonych, chorych terminalnie, chorych umierających. 11. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych według określonych procedur i obowiązujących norm i zasad (pobieranie krwi, moczu, plwociny, do badania, pobieranie wymazów). 12. Realizacja zadań leczniczych wykonywanych na zlecenie lekarza. 13. Podawanie leków różnymi drogami. 14. Uczestnictwo w badaniach diagnostycznych. 15. Wykorzystywanie i obsługa nowoczesnego sprzętu używanego w realizacji zadań leczniczych (pompy infuzyjne, PENY, glukometry, strzykawki nowej generacji). 16. Sprawowanie właściwej opieki i nadzoru podczas badań diagnostycznych pacjentów, konsultacji i zabiegów leczniczych. 17. Udział i pomoc w prowadzeniu rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, oddechowymi oraz u pacjentów z ograniczeniami sprawności ruchowej. 18. Planowanie zadań pielęgniarskich w stosunku do wybranych pacjentów z określonymi jednostkami chorobowymi i wdrażanie ich do własnych działań. 19. Realizowanie przygotowanego samodzielnie procesu pielęgnowania u wybranych chorych. 20. Tworzenie programu edukacji dla chorych ze schorzeniami uwarunkowanymi nieprawidłowym trybem życia i uzależnionymi od złej diety i nałogów (zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze) oraz dla chorych z cukrzycą.

12 21. Promowanie postaw prozdrowotnych wśród pacjentów przebywających na oddziale ze szczególnym uwzględnieniem postaw w zakresie prowadzenia prawidłowego trybu życia, właściwego odżywiania oraz uwalniania się od szkodliwych dla zdrowia nałogów. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej potwierdzającej zakres wykonywanych zabiegów, czynności opiekuńczych i działań pielęgnacyjnych. SAMOKSZTAŁ - CENIE LITERATURA PODSTAWOWA 1. Szczeklik A (red.): Choroby Wewnętrzne. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków Gabrylewicza A.(red.): Gastroenterologia w praktyce. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Kułakowski A., Skowrońska - Gardas A. (red.): Onkologia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Jeziorski A.(red.): Onkologia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Dmoszyńska A.: Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych. Medycyna Praktyczna, Kraków Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Harrison T.: Podstawy medycyny wewnętrznej Harrisona : kompendium dla lekarzy i studentów. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Kokot F.: Choroby wewnętrzne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.(red.): Choroby wewnętrzne podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Kózka M(red.): Stany zagrożenia życia : wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Allan M.A., Marsh J.: Wywiad i badanie przedmiotowe. Red. wydania polskiego Kokot F., Wyd. Urban & Partner, Wrocław Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo: ćwiczenia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. Porro G.B.(red.): Gastroenterologia i hepatologia. Wyd. Czelej, Lublin Block B., Schachschal G., Schmidt H.: Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego. Redaktor naukowy wydania polskiego Nowak A., Copyright by Medi Page, Warszawa Kordek R., Jassem J., Krzakowski M., Jeziorski A.(red.): Onkologia. Wyd. Via Medica, Gdańsk Nowicki A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Wyd. Medyczne Termedia,

13 Poznań 2009.

14

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Dietetyka Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARSZAWA 2008 1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. A. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa tel.: (022) 592 34 50 fax:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo