Rynek instrumentów pochodnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek instrumentów pochodnych"

Transkrypt

1 Rynek instrumentów pochodnych Wprowadzenie dr Piotr Mielus Katedra Rynków i Instytucji Finansowych 1

2 RODZAJE RYZYKA Ryzyko rynkowe Walutowe Stóp procentowych Zmienności Innych aktywów (akcji/indeksów, cen towarów, spreadów kredytowych) Ryzyko kredytowe Przedrozliczeniowe (ważone ryzykiem) Rozliczeniowe Lokat (rynku pieniężnego) Emitenta Ryzyko operacyjne 2

3 RYZYKO RYNKOWE Definicja Bank of International Settlements Ryzyko, że wartość bilansowych lub pozabilansowych pozycji zostanie zmniejszona na skutek wahań kursów rynkowych. 3

4 RYZYKO WALUTOWE Ryzyko straty finansowej na skutek zmiany kursów walutowych. Miarą ryzyka walutowego jest pozycja walutowa. Przykład: pozycja EUR ( długa ) oznacza, że przy spadku kursu euro względem złotego o 1% tracimy euro. pozycja EUR ( krótka ) oznacza, że przy wzroście kursu euro względem złotego o 1% tracimy euro. 4

5 RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH Ryzyko straty finansowej na skutek zmiany poziomu stóp procentowych. Miarą ryzyka stóp procentowych jest BpV (basis point value), czyli wrażliwość wyniku ekonomicznego na zmiany stóp procentowych o 1 punkt bazowy (bp=0,01%). Przykład: Pozycja BpV PLN oznacza, że przy spadku stóp procentowych o 1 punkt % tracimy PLN. Pozycja BpV PLN oznacza, że przy wzroście stóp procentowych o 1 punkt % tracimy PLN. 5

6 RYZYKO ZMIENNOŚCI Ryzyko straty finansowej na skutek zmiany poziomu zmienności rynkowej (kluczowy parametr służący do wyceny opcji). Miarą ryzyka zmienności jest Vega oznaczająca zmianę wyniku finansowego pod wpływem zmiany poziomu zmienności o 1%. Przykład: Jeżeli vega wynosi PLN, to spadek krzywej zmienności o 0,1% oznacza stratę PLN. Jeżeli vega wynosi PLN, to wzrost krzywej zmienności o 0,1% oznacza stratę PLN. 6

7 RYZYKO KREDYTOWE Ryzyko strat na skutek niewypłacalności kontrahenta lub pogorszenia jego standingu finansowego. 7

8 RYZYKO PRZEDROZLICZENIOWE (pre-settlement risk) Ryzyko straty w wyniku niewypłacalności kontrahenta, z którym zawarliśmy transakcje pozabilansowe generujące zysk dla Banku. Przykład: Transakcja terminowa wykazuje wynik MtM (mark-tomarket) PLN na korzyść Banku. W chwili ogłoszenia niewypłacalności kontrahenta Bank musi odbudować pozycję poprzez transakcję zawartą po cenach rynkowych tracąc tym samym PLN (bez kosztów transakcyjnych). 8

9 RYZYKO ROZLICZENIOWE (settlement risk) Ryzyko straty w wyniku niewypłacalności kontrahenta przy rozliczaniu transakcji polegającej na wymianie przepływów finansowych (np. spot walutowy). Ryzyko rozliczeniowe może być ograniczone poprzez DvP (delivery versus payment) np. na rynku obligacji. Przykład: W dniu rozliczenia transakcji kupna 5 mln EUR za 20 mln PLN wysyłamy kontrahentowi złotówki nie otrzymując w zamian euro. 9

10 Elementy rynku finansowego uczestnicy (banki, przedsiębiorstwa, brokerzy, klienci indywidualni ) instrumenty (FX spot, FX forward, FRA, IRS, opcje ) ryzyko (ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe ) 10

11 Uczestnicy rynku Podział ze względu na pełnione funkcje Animatorzy rynku (banki kwotujące, market makers) Użytkownicy rynku (market users) Pośrednicy (brokerzy, platformy elektroniczne, giełdy) Podział ze względu na formę prowadzenia działalności Banki komercyjne Banki centralne Domy maklerskie Brokerzy Klienci instytucjonalni (OFE, TFI, PTU) Przedsiębiorstwa Klienci indywidualni 11

12 Segmenty rynku Podział ze względu na uczestników Rynek nieregulowany (OTC, over-the-counter) rynek międzybankowy (bank-bank, B2B) rynek klientowski (bank-klient, B2C) rynek regulowany (giełda, exchange-traded) Podział ze względu na instrumenty rynek pieniężny (depozyty, bony) rynek kapitałowy (obligacje, akcje) rynek walutowy (spot, forward) rynek instrumentów pochodnych (derywaty odsetkowe, opcje, futures) 12

13 Instrumenty skarbowe Podział ze względu na charakter instrumentu Transakcje bilansowe (rozliczenie<=d+2) Transakcje natychmiastowe (np. FX spot, depozyt) Transkacje pozabilansowe Transakcje liniowe: terminowe (np. forward, FRA) Transakcje nieliniowe: opcyjne (np. opcja walutowa, cap) Podział ze względu na wkomponowane ryzyko Transakcje walutowe (np. FX spot, FX forward, FX opcja) Transakcje odsetkowe (np. depozyt, FRA, cap) Transakcje inne (np. opcja towarowa, pochodna kredytowa) 13

14 Instrumenty pochodne Definicja GINB Instrument finansowy spełniający łącznie następujące warunki: jego wartość zależna jest od określonego zewnętrznego parametru cenowego nie wymaga znaczącej inwestycji początkowej w stosunku do kwoty kontraktu jego rozliczenie nastąpi w przyszłości Przykład Opcja walutowa: wartość zależna od kursu walutowego koszt premii jest ułamkową częścią nominału rozliczana w dacie wygaśnięcia 14

15 Pojęcie płynności Płynność rynku implikuje łatwość transferu ryzyka i zależy od liczby aktywnych animatorów rynku Płynność podmiotu determinuje jego wypłacalność i ryzyko kredytowe z nim związane 15

16 Motywy zawierania transakcji Transfer ryzyka rynkowego: Spekulacja Hedging Transfer płynności: Inwestowanie Finansowanie 16

17 Rady dla inwestorów Na rynku nie ma darmowego lunchu Wyższa dochodowość oznacza wyższe ryzyko (equity/bond trade-off) Arbitraż praktycznie nie istnieje a kwotowane ceny są cenami równowagi Rynek ma zawsze rację choć nie zawsze jest racjonalny 17

18 Strategia rynkowa Rodzaje strategii rynkowych: Range trading (short vol) Trend following (long vol) Czasokres inwestycji: Timing (enter/exit time) Horizon (short/mid/long-term) 18

19 Rady dla przedsiębiorstw Bądź pewny, że w pełni rozumiesz transakcje, których dokonujesz Upewnij się, że zabezpieczanie ryzyka nie stanie się spekulacją Uważaj, aby dział finansowy nie przeobrażał się w centrum zysków Źródło: J.C. Hull, Fundamentals of Futures and Options Markets (sixth edition), Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2008, s

20 Organizacja dealing room Trading (źródło FX FTP): Fixed income & IR derivatives Foreign exchange & FX options Inne klasy aktywów Sales: Corpo (larg caps & mid caps) Retail (SME & private banking) ALM (źródło IR FTP): Liquidity portfolio (MM & FX Swaps) Investment portfolio (local & FC bonds) F/O->M/O->B/O 20

21 Rola animatora Market maker = liquidity provider Market user płaci koszty transakcyjne i nie posiada dostępu do informacji. Korzyści dla market makera: Flow management Cross-selling Margin collecting Rola banków globalnych: Naturalne przepływy klientowskie Know-how dot. rynku i zarządzania ryzykiem Wysoka kapitalizacja służąca absorbowaniu strat 21

22 Cechy dobrego animatora Kwotuje wąsko Kwotuje szybko Kwotuje na dowolne kwoty Kwotuje szeroki zakres instrumentów Oferuje elastyczną dokumentację Posiada sprawnych kredytowców Dostarcza wiarygodne analizy rynkowe Nie gra przeciwko swoim klientom 22

23 Determinanty marży cenowej Spread zależy od następujących czynników: kwoty transakcji (wysoki jest dla małych i dużych kwot) płynności rynku (wysoki na niepłynnym rynku) zmienności rynku (wysoki na zmiennym rynku) jakości klienta (wysoki dla podmiotu słabego kredytowo) interesu animatora (subiektywne) 23

24 Determinanty wahań na rynkach finansowych Techniczne krótkoterminowe wahania wynikające z mikrostruktury rynku i psychologicznych reakcji jego uczestników Fundamentalne wahania o dłuższym horyzoncie wynikające oczekiwań względem danych makroekonomicznych i informacji politycznych 24

25 Czynniki fundamentalne Czynniki sugerujące wzrost gospodarczy powodują zwykle wzrost rynkowych stóp procentowych i co za tym idzie: spadek cen obligacji aprecjację waluty lokalnej Czynniki implikujące osłabienie koniunktury przyczyniają się do spadku stóp procentowych i co za tym idzie do: wzrostu cen obligacji deprecjacji waluty lokalnej 25

26 Czynniki techniczne Ceny reagują przeciwnie do sygnałów wynikających z analizy fundamentalnej, jeśli: rynek jest wykupiony/wyprzedany na rynku część graczy jest zdeterminowana, aby bronić/atakować określone poziomy rynkowe na rynku istnieje silny kierunkowy sentyment 26

27 Kluczowe dane makroekonomiczne Globalne: NFP (non-farm payrolls) dane o miesięcznej zmianie poziomu zatrudnienia w USA (zwykle pierwszy piątek miesiąca o 14:30) Krajowe: Publikacja stóp RPP Konferencja RPP z uzasadnieniem zmian Projekcja inflacyjna NBP Inflacja cen konsumpcyjnych CPI Produkcja przemysłowa Sprzedaż detaliczna Wzrost PKB Bilans rachunku obrotów bieżących (ang. current account, C/A) 27

28 Wpływ danych na rynek Najważniejsze są różnice z oczekiwaniami (ang. figures against consensus), a nie poziomy bezwzględne Należy wziąć pod uwagę sezonowość i różnice w liczbie dni roboczych (przy danych miesięcznych) Przed publikacją danych obroty są bardzo niskie i spready się rozszerzają Po publikacji niespodziewanych poziomów danych, zmienność zrealizowana rośnie i spready pozostają szerokie 28

29 Rynki wschodzące Rynki z wysokim potencjałem wzrostu, wysoką zmiennością i ograniczoną płynnością Nienormalne rozkłady zwrotów i niespełnione założenia modeli 29

30 Asymetria ryzyka dla walut wschodzących (1) Wysoka rentowność aktywów krajowych sprzyja aprecjacji waluty lokalnej na skutek napływu kapitału portfelowego. Ochłodzenie klimatu na rynkach wschodzących lub pogorszenie się fundamentów makroekonomicznych na rynku krajowym (problemy z bilansem płatniczym, spadek produkcji, poszerzenie się deficytu budżetowego, wzrost inflacji) powoduje gwałtowną ucieczkę kapitału, co prowadzi do nagłej deprecjacji waluty lokalnej. 30

31 Asymetria ryzyka dla walut wschodzących (2) Deprecjacja waluty krajowej ma zazwyczaj bardziej dramatyczny przebieg niż aprecjacja (statystycznym wyrazem takiego stanu rzeczy jest prawostronna skośność i wysoka leptokurtoza rozkładu zwrotów). Osłabienie waluty lokalnej pociąga za sobą wzrost krótkoterminowych stóp procentowych oraz skok cen opcji walutowych. Wzmocnienie waluty krajowej powoduje uspokojenie rynku, natomiast osłabienie wywołuje wzmożone wahania. 31

32 Dystrybuanta rozkładu zwrotów na rynku wschodzącym 32 32

33 Wykres historycznego odchylenia od parytetu Average PLN bias from the old parity 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % % 02/04/03 02/01/96 02/04/96 02/07/96 02/10/96 02/01/97 02/04/97 02/07/97 02/10/97 02/01/98 02/04/98 02/07/98 02/10/98 02/01/99 02/04/99 02/07/99 02/10/99 02/01/00 02/04/00 02/07/00 02/10/00 02/01/01 02/04/01 02/07/01 02/10/01 02/01/02 02/04/02 02/07/02 02/10/02 02/01/

34 Koniec trendu aprecjacyjnego PLN 34

35 Założenia modelu Blacka-Scholesa rozkład normalny zwrotów (rozkład lognormalny kursu) ciągłość rynku brak kosztów transakcyjnych stała zmienność kursu stałe stopy procentowe W praktyce żadne z założeńnie jest spełnione. Szczególnie na rynkach wschodzących obserwujemy warunki znacznie odbiegające od założeń modelu: nienormalność rozkładu (skośność, leptokurtoza) skokowe zmiany kursu, brak handlu w nocy wysokie spready(różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) niestabilność zmienności (chwile spokoju przeplatane okresami paniki) zmienne oprocentowanie walut 35 Piotr Mielus, Rynek opcji walutowych 35

36 Wahania zmienności rynkowej Y EUR/PLN ATM Vols

37 Specyfika rynków wschodzących Niejednoznaczna krzywa terminowa Niestabilna zmienność Skośność i leptokurtoza Brak ciągłości rynku Exotic majors = vanilla emergings Major/emerging = Cash/equity 37

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE Rynki finansowe 1 Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE CIRS WALUTY AKCJE REPO 2 Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe,2015, 1 Program Ćwiczeń Bloki tematyczne Rynek terminowy

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Bilansowe instrumenty pochodne. dr Piotr Mielus Katedra Rynków i Instytucji Finansowych Szkoła Główna Handlowa

Bilansowe instrumenty pochodne. dr Piotr Mielus Katedra Rynków i Instytucji Finansowych Szkoła Główna Handlowa Bilansowe instrumenty pochodne dr Piotr Mielus Katedra Rynków i Instytucji Finansowych Szkoła Główna Handlowa Charakterystyka BIP Transakcja posiada dwie nogi: bilansową i pozabilansową Część bilansowa

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Niels Bohr opowieść o wielkości profesora uczeń wysłuchał 3 wykładów rabina, gdy go pytali jakie one były: pierwszy wykład znakomity przejrzysty i precyzyjny, drugi znacznie lepszy inspirujący zrozumiałem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwestowania...7. 1. Wprowadzenie do rynków walutowych...15. 2. Historia rynków walutowych...51. 3. Analiza fundamentalna...

Wstęp do inwestowania...7. 1. Wprowadzenie do rynków walutowych...15. 2. Historia rynków walutowych...51. 3. Analiza fundamentalna... Wstęp do inwestowania...7 1. Wprowadzenie do rynków walutowych...15 1.1. Specyfika rynków walutowych... 15 1.2. Zasady funkcjonowania...19 1.3. Uczestnicy rynku...25 1.4. Instrumenty rynków walutowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych

PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych Konin, 2015-02-24 1. Informacje o Grupie Kapitałowej PKO BP 2. Otoczenie makroekonomiczne 3. Produkty skarbowe PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH DERYWATYWY HEDGING Literatura uzupełniająca W.Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, 2003 A.McDougall, Swapy, Dom Wyd.ABC, Kraków 2001 F.Taylor, Rynki i opcje walutowe, Dom Wyd.ABC,

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo