RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa"

Transkrypt

1 RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

2 DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie różnicowe). W dacie waluty zobowiązanie/należność pozabilansowa przechodzą do bilansu. Rozliczenie poprzez rozliczenie różnicowe zmienia pozycję walutową.

3 POZYCJA WALUTOWA (currency exposure) Saldo waluty obcej, którego wartość zależy od poziomu kursu walutowego: pozycja długa (należności w walucie obcej) zyskuje przy wzroście kursu waluty obcej pozycja krótka (zobowiązania w walucie obcej) zyskuje przy spadku kursu waluty obcej Pozycja walutowa może być bilansowa (posiadamy aktywa lub pasywa z bieżącą datą waluty) lub pozabilansowa (rozliczenie przepływów walutowych nastąpi w przyszłości).

4 TRANSAKCJA WALUTOWA Transakcja zmieniająca pozycję walutową. Cena jest prezentowana przez bank kwotujący jako: BID (cena kupna) OFFER (cena sprzedaży) Użytkownik rynku kupuje po cenie sprzedaży (tzw. MINE) lub sprzedaje po cenie kupna (tzw. YOURS).

5 MARŻA CENOWA Różnica pomiędzy ceną sprzedaży i ceną kupna nosi nazwę SPREAD (widełki cenowe, marża kursowa). Spread zależy od następujących czynników: kwoty transakcji płynności rynku zmienności rynku jakości klienta Interesu animatora

6 RODZAJE PRODUKTÓW WALUTOWYCH Instrumenty bilansowe FX Spot natychmiastowa transakcja walutowa (uwaga: spot obciąża bilans dopiero w dacie waluty) Instrumenty pozabilansowe FX Forward terminowa transakcja walutowa będąca symetrycznym zobowiązaniem obu stron FX Opcja prawo nabywającego opcję do kupna (call) lub sprzedaży (put) waluty bazowej

7 TRANSAKCJA SPOTOWA Transakcja spotowa (kasowa) odnosi się do daty rozliczenia dwa dni robocze po dacie transakcji. Spot jest standardowym terminem na rynku międzybankowym. Kurs walutowy jest przestawiany jako XXX/YYY, gdzie: XXX waluta bazowa (fore currency) YYY waluta kwotowana (counter currency) Jednostką kursu walutowego jest ilość waluty kwotowanej płacona za jednostkę waluty bazowej

8 DATA SPOT Przy braku dni świątecznych w obu walutach, data spot dla kolejnych dni tygodnia przedstawia się następująco: poniedziałekśroda (D+2) wtorekczwartek (D+2) środapiątek (D+2) czwartekponiedziałek (D+4) piątekwtorek (D+4) Jak widać z powyższego zestawienia, noc z środy na czwartek trwa w wymiarze finansowania trzy dni.

9 Przykład spotowej transakcji walutowej Kwotowanie market makera : EUR/PLN 4,3100/50 Bank kupuje po 4,3100 Bank sprzedaje po 4,3150 Jeśli kupimy w spocie ,3150, to musimy zapłacić za dwa dni robocze PLN figury 4,3150 pipsy 1 pips = 1 punkt bazowy (ang. basis point, 1 bp) 1 bp = 1/ (czyli 0,01%)

10 KRZYWA TERMINOWA Krzywa terminowa wskazuje wartość kursu walutowego odnoszącego się do przyszłych dat waluty, np.: S = 4,4000 F(1M) = 4,4075 F(3M) = 4,4215 F(1Y) = 4,4835 Różnica pomiędzy kursem terminowym (Forward) a natychmiastowym (Spot) nosi nazwę punktów swapowych: 1M = 75 bp 3M = 215 bp 1Y = 835 bp Punkty swapowe są dodatnie (F>S), jeśli oprocentowanie waluty kwotowanej jest wyższe niż oprocentowanie waluty bazowej

11 TRANSAKCJA TERMNINOWA Kurs terminowy (forward rate) uwzględnia wartość pieniądza w czasie. W przypadku kursu walutowego musimy uwzględnić oprocentowanie obu walut (różnica stóp procentowych decyduje o wyniku z finansowania netto). Pozycja długa w walucie wyżej oprocentowanej przynosi zyski z finansowania wraz z upływem czasu (tzw. positive carry). Pozycja przeciwna natomiast jest obciążona kosztami finansowania (tzw. negative carry).

12 Dwie alternatywy (pozycja długa) Chcemy zagrać na osłabienie PLN: Kupujemy EUR/PLN na spocie i finansujemy pozycję z ujemnym carry Kupujemy EUR/PLN na forward po wyższym kursie niż kurs spot Obie metody powinny być ekwiwalentne kosztowo, aby nie był możliwy arbitraż Powyższa procedura adekwatna dla importera zabezpieczającego się przed wzmocnieniem EUR

13 Dwie alternatywy (pozycja krótka) Chcemy zagrać na wzmocnienie PLN: Sprzedajemy EUR/PLN na spocie i finansujemy pozycję z dodatnim carry Sprzedajemy EUR/PLN na forward po wyższym kursie niż kurs spot Obie metody powinny być ekwiwalentne kosztowo, aby nie był możliwy arbitraż Powyższa procedura adekwatna dla eksportera zabezpieczającego się przed osłabieniem EUR

14 WZÓR NA KURS TERMINOWY F - kurs terminowy (forward) S - kurs kasowy (spot) D - data waluty forward d - data waluty spot R - oprocentowanie waluty kwotowanej r - oprocentowanie waluty bazowej B - baza dni dla waluty kwotowanej b - baza dni dla waluty bazowej F = D d 1+ R* S * B D d 1+ r * b

15 Forward a futures FORWARD kontrakt terminiowy na rynku OTC szyty na miarę, standardowo stały okres do zapadalności (maturity) z dostawą (physical delivery) lub bez (NDF) ryzyko przedrozliczeniowe stron, ew. pokrycie kolateralem FUTURES kontrakt terminowy na giełdzie (exchange traded) wystandaryzowany, zapadalność na stałą datę (tzw. HMUZ) rozliczany różnicowo (cash settled) ograniczenie ryzyka dzięki izbie rozliczeniowej poprzez system depozytów zabezpieczających (margin calls)

16 KRZYWA DOCHODOWOŚCI Zbiór stóp procentowych odnoszących się do różnych terminów zapadalności. Kształt krzywej dochodowości pokazuje oczekiwania rynku, co do kształtowania się przyszłych stóp procentowych. Krzywa terminowa (forwardowa) jest zbiorem przyszłych implikowanych stóp procentowych o stałym terminie zapadalności.

17 PRZYKŁAD KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI Par Par Nominalna stopa procentowa w zależności od liczby dni do zapadalności.

18 SEKTORY KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI Na krótkim końcu - oczekiwania co do zmiany stawki referencyjnej przez RPP. Na długim końcu - spread konwergencyjny 5y/5y forward - indykator postrzegania ryzyka Polski przez inwestorów zagranicznych.

19 RODZAJE KRZYWYCH DOCHODOWOŚCI Podział ze względu na metodologię kalkulacji stopy: Stopy nominalne - par rates Krzywa zerokuponowa - discount factors Stawki terminowe - forward yields Podział ze względu na typ instrumentu: Stawki instrumentów pochodnych - swap curve Rentowność obligacji - bond curve Różnica pomiędzy swap curve i bond curve => asset swap

20 DETERMINANTY KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI Bieżąca struktura popytu i podaży na rynku depozytowym --> koszt krótkiego pieniądza. Popyt na papiery skarbowe w stosunku do ich emisji --> ceny obligacji i wysokość asset swaps. Dane makroekonomiczne (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, PKB, rachunek bieżący) --> zmiana trendów, zmiany skokowe. Krókoterminowa spekulacja - analiza techniczna zmian krzywej dochodowości, range trading.

21 POZYCJA PŁYNNOŚCI (ang. liquidity position) Saldo waluty obcej lub krajowej wynikające z niedopasowania daty zapadalności aktywów bądź pasywów. Pozycja płynności jest wrażliwa na wahania stóp procentowych (położenie krzywej dochodowości).

22 MIARA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Podstawowa miara ryzyka stóp procentowych Basis Point Value (BPV) pokazuje zmianę wyniku finansowego pod wpływem równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o 0,01% (1bp). BpV = P(y+ y) - P(y), gdzie y = -0,01% BpV Nominał*0,01%*MD MD (modified duration) jest miarą ekonomicznej długości instrumentu. Innymi słowy duracja zmodyfikowana jest średnią ważoną okresów zapadalności przepływów finansowych (dla stóp z roczną kapitalizacją). PL BPV = IR = 1BP IR

23 JAKIE INSTRUMENTY MAMY DO DYSPOZYCJI? Instrumenty liniowe FRA (jedna waluta, krótki koniec) IRS (jedna waluta, długi koniec) FX Swap (dwie waluty, krótki koniec) CIRS (dwie waluty, długi koniec) Instrumenty nieliniowe IRO Caplet/Floorlet Cap/Floor

24 KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW LINIOWYCH Jedna waluta Dwie waluty Krótki koniec FRA FX Swap Długi koniec IRS CIRS FRA & IRS czysta ekspozycja pozabilansowa FX Swap & CIRS instrumenty bilansowe z elementami pozabilansowymi otwierające ryzyko IR za pomocą instrumentów FX

25 FORWARD RATE AGREEMENT (FRA) FRA jest to krótkoterminowy, pozabilansowy instrument pochodny, służący do zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem krótkoterminowych stóp procentowych. Strony FRA ustalają między sobą stopę procentową na określony okres w przyszłości: Kupujący FRA zabezpiecza sobie maksymalną stopę procentową (koszt finansowania) Sprzedający FRA zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji).

26 STANDARDY RYNKU FRA Standardowe FRA są definiowane przez podanie początku i końca kontraktu w miesiącach od daty spot Na rynku międzybankowym handlowane są głównie FRA do roku: WIBOR 1M: 1x2, 2x3 WIBOR 3M: 1x4, 3x6, 6x9, 9x12 WIBOR 6M: 1x7, 3x9, 6x12 Mniejsza płynność jest na rynku FRA między 12 a 24 miesiące: 12x15, 15x18, 18x21, 21x24, 12x18, 18x24 Standardowy nominał na międzybanku: Mio PLN (większy dla krótszych WIBOR-ów)

27 SCHEMAT TERMINOWY FRA 6X9 SPOT 6 miesięcy 9 miesięcy DZIŚ OKRES okres przedkontraktowy okres kontraktu 6 miesięcy 3 miesiące data transakcji data waluty data fixingu data rozliczenia data zakończenia transakcji

28 WZÓR NA ROZLICZENIE FRA CS = N ( r r ) REF FRA d b 1 + r REF d b r REF - zabezpieczenia stawka referencyjna r FRA - stawka FRA, po której zawarto transakcję d - ilość dni występujących w okresie kontraktu b - baza odsetkowa dla stawki referencyjnej N - kwota nominalna transakcji

29 FRA - przykład Przykład FRA 5.50%: Nominał 500 mio PLN Okres odsetkowy zaczyna się za trzy miesiące i kończy za sześć miesięcy Stawka referencyjna 3M WIBOR

30 RYZYKO FRA Miarą ryzyka FRA jest BpV (basis point value), czyli wrażliwość na przesunięcie krzywej dochodowości o 1bp. Przykład: Kupione FRA 5,50% PLN 500M BpV *0,01%*92/ PLN (dla uproszczenia bez dyskontowania)

31 ROZLICZENIE FRA Kwota rozliczenia FRA jest równa różnicy pomiędzy stawką referencyjną a ustalonym w kontrakcie kursem rozliczenia (zdyskontowaną na datę początku okresu depozytowego) pomnożoną przez nominał kontraktu. Przykład: Kupione FRA 5,50% PLN 500M WIBOR 3M = 6,00% Zysk z rozliczenia = *(6,00%-5,50%)*(92/365)/(1+6,00%*92/365) = = ,22

32 INTEREST RATE SWAP (IRS) Interest Rate Swap (IRS) jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do: wymiany serii płatności odsetkowych w tej samej walucie, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu, przy czym jedna ze stron płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, zaś druga na oprocentowaniu zmiennym. W przeciwieństwie do umów kredytowych, w IRSie nie ma wymiany kwot nominalnych (wypłata i spłata kapitału) między stronami umowy.

33 STRONY IRS Płatnik stopy stałej: kredytobiorca finansujący się na bazie stopy zmiennej, który obawia się wzrostu stóp procentowych inwestor posiadający stałoprocentową obligację, który obawia się wzrostu stóp procentowych Otrzymujący stopę stałą: kredytobiorca finansujący się na bazie stopy stałej, który obawia się spadku stóp procentowych inwestor posiadający papiery zmiennokuponowe, który obawia się spadku stóp procentowych i chce zabezpieczyć sobie zwrot z inwestycji na obecnym poziomie

34 Pozycje w IRS Strona kontraktu Płatności Znak BPV Cel Kupno (pozycja PAY) Płacę stała, otrzymuję zmienną Dodatni Zabezpieczenie obligacji Sprzedaż (pozycja RECEIVE) Płacę zmienną, otrzymuję stałą Ujemny Replikacja obligacji

35 IRS - przykład Kupno IRS 6.00% Nominał 100 mio PLN Zapadalność: za 5 lat Stopa zmienna (6M WIBOR) otrzymywana w odstępach półrocznych (act/365) Stopa stała płacona raz na rok (act/act) Pozycja pay o dodatnim BpV

36 RYZYKO IRS Miarą ryzyka IRS jest BpV Przykład: Kupno PLN 100 mio IRS 6.00% (pozycja pay ) {Duracja zmodyfikowana ok. 3,3} BpV= *0,01%*3,3= PLN

37 ROZLICZENIE IRS Przykład przepływów w pierwszym roku: Dzień transakcji: 6M WIBOR = 6,25% Po pół roku: Otrzymujemy: *0,0625*183/365= ,64 PLN +Fixing 6M WIBOR-u na poziomie 6,15% Po roku: Otrzymujemy: *0,0615*182/365= ,34 PLN Płacimy: *0,0600= PLN Kolejne przepływy receive są uzależnione od stawki WIBOR, natomiast przepływy pay są stałe.

38 Przykład hedgingu poprzez IRS (1) Założenia - sytuacja firmy A: Firma A wyemitowała obligacje krótkoterminowe o wartości 100 mln PLN. Oprocentowanie papierów to WIBOR 3M, czas trwania programu jeden rok. Firma A uznała, że prawdopodobieństwo kolejnych obniżek stóp procentowych jest znikome, istnieje natomiast ryzyko, że rynkowe stopy procentowe mogą wzrosnąć. Aktualny poziom kwotowań IRS na rok stanowi dogodną okazję do ustalenia kosztów finansowania wyemitowanych papierów na znanym poziomie, do wygaśnięcia programu.

39 Przykład hedgingu poprzez IRS (2) Założenia - parametry transakcji: Firma A kupiła rocznego IRSa, opartego na 3M WIBORze po 6,00% p.a. Co kwartał Firma A będzie płaciła Bankowi odsetki oparte na stałym oprocentowaniu 6,00% p.a., a w zamian będzie otrzymywać odsetki oparte na 3M WIBORze. Rozliczenie będzie odbywać się wyłącznie w wysokości różnicy między płaconymi strumieniami odsetkowymi.

40 Analiza przepływów w transakcji IRS Otrzymane płatności oparte na WIBORze Dodatni cash flow 6,30 6,50 6,10 5,90 3M 6M 9M 12M OKRES Ujemny cash flow 6,00 6,00 6,00 6,00 Stała płatność 6% z tytułu IRS Otrzymane płatności oparte na WIBORze pokrywają zobowiązania odsetkowe z tytułu emisji obligacji. W efekcie konwertujemy oprocentowanie kredytu ze zmiennego na stałe.

41 Przykład cen instrumentów odsetkowych 41

42 DOKUMENTACJA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Umowa ramowa złożona dokumentacja oparta na standardach ISDA (International Swaps & Derivatives Association) określająca kompleksowe postępowanie w przypadku defaultu Umowa zabezpieczająca (CSA, Credit Support Annex) regulacje w zakresie składania zabezpieczenia pod transakcję pochodną

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Robert Nogacki KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Kilka mało znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex Warszawa, 2007 Copryrights by Portal Skarbiec.Biz 1 WSTĘP Pieniądze zazwyczaj kosztują zbyt wiele. Ralph

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo