POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO CHŁOPCÓW WIEJSKICH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO CHŁOPCÓW WIEJSKICH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ"

Transkrypt

1 Nowiny Lekarskie 2007, 76, 2, HELENA POPŁAWSKA, AGNIESZKA DMITRUK POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO CHŁOPCÓW WIEJSKICH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT AMONG RURAL BOYS IN RELATION TO THE LEVEL OF THEIR SEXUAL MATURATION Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Kierownik: prof. dr hab. Maciej Skład Streszczenie Wstęp. Dojrzewanie płciowe stanowi niezwykle czuły wskaźnik oceny poziomu i tempa rozwoju. W okresie tym obserwuje się wielkie zróżnicowanie w rozwoju fizycznym pomiędzy osobnikami znajdującymi się na różnych etapach dojrzewania płciowego. Cel. Celem prezentowanej pracy była ocena zaawansowania w rozwoju fizycznym chłopców wiejskich znajdujących się w różnych stadiach Metodyka. Badania przeprowadzono w latach w szkołach podstawowych i średnich Południowego Podlasia. Objęto nimi dzieci i młodzież wiejską w liczbie 267 osób w wieku 7 19 lat, w tym 1333 chłopców. Dokonano pomiarów podstawowych cech somatycznych oraz oceniono stadia dojrzałości płciowej metodą Tannera. Wyliczono liczbę i procent chłopców w poszczególnych stopniach dojrzałości płciowej oraz średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe analizowanych cech somatycznych, a istotność różnic oceniono przy pomocy jednokierunkowej analizy wariancji (ANOVA). Wyniki. Wraz z pojawieniem się kolejnych faz dojrzałości płciowej uwidoczniła się przewaga wysokości ciała, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI) oraz obwodu podudzia osób będących bardziej rozwojowo zaawansowanych (V stopień) nad rówieśnikami opóźnionymi w rozwoju (II stopień). W przypadku tkanki tłuszczowej nie stwierdzono wyraźnych zależności pomiędzy tempem dojrzewania płciowego a rozwojem somatycznym. Najwyższe otłuszczenie wystąpiło u chłopców będących w III stadium Wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika następujący wniosek praktyczny: przy ocenie sprawności fizycznej dzieci oraz przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę biologiczne, czyli faktyczne możliwości dziewcząt i chłopców, a nie opierać się wyłącznie na normach opracowanych dla odpowiednich kategorii wiekowych. SŁOWA KLUCZOWE: dojrzewanie płciowe, rozwój fizyczny, chłopcy. Summary Introduction. Pubescence is an extremely acute indicator of the level and pace of development. During the period we can observe substantial differences in physical development between individuals at various levels of pubescence. Aim. The objective of the presented paper was to define the advancement level of physical development of rural boys that are at different stages of their pubescence. Methods. The research was done in the years in primary and secondary schools on the territory of Southern Podlasie. The research surveyed 267 individuals aged 7 to 19 years, including 1333 boys. Basic somatic features were measured and the maturity level was defined using Tanner s method. The number and percentage of boys in groups of particular pubescence level were found out as well as arithmetic means and standard deviation of analyzed somatic qualities, the significance of differences was evaluated with the help of unidirectional variation analysis (ANOVA). Results. Along with appearance of consecutive pubescence stages the prevalence of body height, body weight, body mass indicator (BMI) and shank circumference in more developmentally advanced individuals (V stage) became vivid, when compared to the individuals of the same age who were retarded in their development (II stage). In the case of fatty tissue no relationship was detected between its amount, pubescence pace and somatic development. The greatest adiposity level was found in boys at III stage of pubescence. Conclusions. As the result of the research conducted the following practical conclusion can be drawn: when defining physical agility level of children and giving them marks in physical education biological that is to say real abilities of boys and girls should be taken into the consideration instead of basing only on formerly arranged norms for separate age categories. KEY WORDS: sexual maturation, physical development, boys. Wstęp Dojrzewanie płciowe stanowi niezwykle czuły wskaźnik oceny poziomu i tempa rozwoju. Istotą tego procesu są sprzężone ze sobą szybkie zmiany w rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym. Z tego względu zjawisko to budzi wielkie zainteresowanie i jest szeroko potraktowane w literaturze [1 9]. Jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod oceny zaawansowania w dojrzewaniu płciowym jest metoda Tannera [10]. Ujmuje ona w skalę pięciostopniową cały cykl rozwoju wtórnych cech płciowych. W skali tej I stopień odpowiada poziomowi dziecka, u którego pokwitanie nie zostało jeszcze zasygnalizowane, II stopień oznacza wstępny etap pokwitania, a V stopień

2 13 Helena Popławska i inni jego zakończenie [11]. Dojrzewanie płciowe dziewcząt można dodatkowo ocenić na podstawie wieku menarche. Pierwsza miesiączka pojawia się przeciętnie pomiędzy III a IV stopniem rozwoju wtórnych cech płciowych. W okresie dojrzewania obserwuje się wielkie zróżnicowanie w rozwoju fizycznym i biologicznym pomiędzy osobnikami znajdującymi się na różnych etapach dojrzewania płciowego [12]. Charakterystyczne dla tego okresu są również skoki pokwitaniowe cech morfologicznych i fizjologicznych. Celem prezentowanej pracy była ocena zaawansowania w rozwoju fizycznym chłopców wiejskich znajdujących się w różnych stadiach Materiał i metody Badania przeprowadzono w latach w szkołach podstawowych i średnich Południowego Podlasia. Objęto nimi dzieci i młodzież wiejską w liczbie 267 osób w wieku 7 19 lat, w tym 1333 chłopców. W trakcie badań dokonano pomiarów podstawowych cech somatycznych oraz oceniono stadia Pomiary somatyczne wykonano techniką Martina [13]. Zmierzono między innymi: wysokość ciała, masę ciała, obwód podudzia, grubość fałdów skórnotłuszczowych w milimetrach na mięśniu dwugłowym i trójgłowym ramienia, pod łopatką, na brzuchu, nad kolcem biodrowym i na mięśniu brzuchatym łydki. Na podstawie uzyskanych wyników wyliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz otłuszczenie w procentach przy wykorzystaniu metody zaproponowanej przez Slaughtera i wsp. [14]. Dojrzewanie płciowe oceniono metodą wtórnych cech płciowych Tannera [10]. Na wykonanie powyższych badań uzyskano zgodę Komisji Etyki. Badanych chłopców zakwalifikowano do odpowiednich grup wiekowych na podstawie wieku kalendarzowego zgodnie z założeniami Międzynarodowego Programu Biologicznego [15]. W wyodrębnionych kategoriach wiekowych wyliczono liczbę i procent chłopców w poszczególnych stadiach dojrzałości płciowej oraz średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe analizowanych cech somatycznych. Istotność różnic pomiędzy cechami somatycznymi chłopców znajdujących się w różnych stadiach dojrzałości płciowej oceniono przy pomocy jednokierunkowej analizy wariancji (ANOVA). Wyliczono również średnie probitowe pojawiania się poszczególnych stopni dojrzałości płciowej a uzyskane wyniki porównano z danymi literaturowymi. Wyniki badań Osiąganie poszczególnych stopni dojrzałości płciowej przez chłopców przedstawiono w tabeli 1. Pierwszy stopień dojrzałości płciowej występuje do 14. roku życia, zaś w wieku 10 lat zaobserwowano pojawianie się II i III stopnia Czas trwania tych stadiów był stosunkowo krótki i obejmował okres od 10. do 14. roku życia w przypadku II stopnia, zaś od 10. do 15. roku w przypadku III stopnia. W pojedynczych przypadkach II stopień pojawił się jeszcze w wieku 1 lat. Największy procentowy udział chłopców z II stopniem dojrzałości zaobserwowano od 11. do 13. roku życia, zaś z III od 12. do 14. Kolejny IV stopień dojrzałości rozpoczyna się u 12-latków, osiąga swe apogeum procentowe w wieku 14 i 15 lat a kończy w wieku lat. Ostatni V stopień zaczyna się w pojedynczych przypadkach u 12-letnich chłopców, obejmuje on stopniowo coraz to większą grupę osób, osiągając w wieku 1 lat 9,15% badanych, zaś w wieku 19 lat wszyscy badani osiągnęli pełną dojrzałość płciową. Na podstawie częstości występowania poszczególnych stadiów rozwoju wtórnych cech płciowych w kolejnych grupach wiekowych obliczono średni wiek pojawiania się II, III, IV i V stopnia U badanych chłopców II stopień dojrzałości pojawił się średnio w wieku 11,91 roku a V stopień w wieku 16,93 roku. Opierając się na średnich arytmetycznych można stwierdzić, że przeciętny okres dojrzewania u chłopców wynosił 5,02 roku (tab. 2.). Głównym celem pracy była ocena zróżnicowania rozwoju fizycznego chłopców znajdujących na różnych etapach dojrzewania płciowego. Nie wzięto pod uwagę osób znajdujących się w I stopniu dojrzałości płciowej, ponieważ nie występują u nich jeszcze żadne oznaki dojrzewania płciowego. Wykorzystano głównie dwie grupy wiekowe, w których wystąpiła odpowiednia liczba badanych (powyżej 5 osób) reprezentujących analizowane stopnie dojrzałości płciowej (od II do V stopnia). Był to wiek 13 i 14 lat. Wraz z pojawieniem się kolejnych faz rozwoju dojrzałości płciowej uwidoczniła się przewaga wysokości ciała osób, będących bardziej rozwojowo zaawansowanych nad rówieśnikami opóźnionymi w rozwoju. Różnice te były tym większe, im większa była dysproporcja w rozwoju płciowym. W wieku 13 lat różnica w wysokości ciała pomiędzy chłopcami w II stadium i w V wyniosła 14,6 cm. W wieku 14 lat różnica pomiędzy badanymi znajdującymi się w skrajnych stadiach dojrzałości płciowej była nieco niższa i wyniosła 13,22 cm (ryc. 1.). Różnice te były istotne statystycznie na poziomie p 0,01 (tab. 2.). Analizując masę ciała stwierdzono największe średnie wartości tej cechy u osobników najbardziej zaawansowanych w rozwoju (V stopień), a najniższe u chłopców opóźnionych (II stopień). Różnice pomiędzy tymi stopniami były zbliżone w obydwu analizowanych grupach wiekowych i wynosiły 14,2 kg w wieku 13 lat i 13,46 kg w wieku 14 lat (ryc. 2.). Stwierdzono istotność statystyczną różnic na poziomie p 0,01 (tab. 3.). Pojawienie się kolejnych faz dojrzałości płciowej przyczyniło się do zwiększenia wartości BMI u chłopców bardziej zaawansowanych w rozwoju (ryc. 3.). W wie-ku 13 lat chłopcy w II stadium dojrzałości płciowej uzyskali wartość tego wskaźnika na poziomie 16,5 kg/m² a w V stopniu 19,15 kg/m², zaś w wieku 14 lat wartości te wynosiły odpowiednio:,54 i 19,62 kg/m². Różnice pomiędzy tymi wartościami zarówno u 13, jak i u 14-

3 Poziom rozwoju fizycznego chłopców wiejskich w zależności od stopnia dojrzałości płciowej 139 Tab. 1. Stopnie dojrzałości płciowej badanych chłopców wiejskich z Południowego Podlasia Wiek w latach Stadium dojrzałości I II III IV V n % n % n % n % n % ,23 44,14 16,95 2,36 0, , 4,65 62,71 41,73 16,07 1, , 7,21 12,71 26,77 22,32 5, ,7 15,7 19,64 22,97 5,77 4, ,5 13,39 41,07 71,62 94,23 95,24 9,15 Tab. 2. Średnie probitowe występowania kolejnych stadiów rozwoju wtórnych cech płciowych u chłopców Stopnie dojrzałości płciowej II III IV V Badania własne Chrzanowska i wsp. (2002) x SD x SD 11,91 1,16 12,24 0,29 12, 1,09 13,5 0,29 14,05 1,26 14,6 0,31 16,93 1,76 16,22 0,34 Tab. 3. Wyniki jednokierunkowej analizy wariancji (ANOVA) pomiędzy stopniami dojrzałości płciowej a cechami somatycznymi Cechy somatyczne Wysokość ciała Masa ciała BMI Obwód podudzia Tkanka tłuszczowa w % latków, były istotne statystycznie (tab. 3.). Stopień zaawansowania w dojrzewaniu płciowym spowodował zróżnicowanie stanu umięśnienia badanych chłopców, który został określany na podstawie pomiaru obwodu podudzia. Różnice pomiędzy chłopcami znajdującymi się w kolejnych etapach dojrzewania płciowego były wyraźniejsze w wieku 13 lat i wynosiły pomiędzy II a III stadium 1,41 cm; pomiędzy III a IV 1,6 cm; zaś pomiędzy IV i V 0,4 cm (ryc. 4.). Zarówno u 13, jak i 14- latków różnice w wynikach były istotne statystycznie (tab. 3.). W przypadku tkanki tłuszczowej nie stwierdzono tak wyraźnych zależności pomiędzy tempem dojrzewania płciowego a rozwojem somatycznym, jak w przypadku wyżej opisanych cech. Najwyższe otłuszczenie wystąpiło u chłopców będących w III stadium dojrzałości płciowej, następnie obserwowano spadek wartości tej cechy; niewielki w grupie 13-latków, zaś znaczny u 14-latków (ryc. 5). Obserwowany u chłopców wzrost masy ciała i wskaźnika Wiek w latach F P F P 21,05 21,54 9,30 11,93 0,34 * różnica istotna statystycznie na poziomie p 0,05 ** różnica istotna statystycznie na poziomie p 0,01 0,71 29,90 24,0 7,35 16,6 0,41 0,65 masy ciała był prawdopodobnie konsekwencją rozrostu szkieletu i układu mięśniowego a nie wzrostu ilości tkanki tłuszczowej. Ryc. 1. Wysokość ciała chłopców w zależności od stopnia

4 140 Helena Popławska i inni Ryc. 2. Masa ciała chłopców w zależności od stopnia dojrzałości płciowej. Ryc. 3. Wskaźnik masy ciała chłopców w zależności od stopnia Ryc. 4. Obwód podudzia chłopców w zależności od stopnia Ryc. 5. Tkanka tłuszczowa chłopców w procentach w zależności od stopnia Dyskusja Porównując zaawansowanie w dojrzewaniu płciowym chłopców z Południowego Podlasia z wynikami badań przeprowadzonych na tym samym terenie około 20 lat wcześniej przez Wilczewskiego [16], można zauważyć przyspieszenie dojrzewania płciowego w ciągu analizowanego okresu. Zaobserwowano wcześniejsze pojawianie się oraz proces skracania okresów trwania poszczególnych stadiów W 190 roku I stopień dojrzałości płciowej występował jeszcze u chłopców -letnich, zaś w 1999 roku już tylko w jednym przypadku w wieku 14 lat. Z badań Wilczewskiego [16] wynika, że II stopień dojrzałości był bardziej rozciągnięty w czasie i trwał u chłopców 10 lat, zaś 20 lat później zaobserwowano skrócenie tego okresu do 5 lat. Podobna tendencja wystąpiła w przypadku III stopnia Stadium to uległo skróceniu z do 6 lat. Obserwuje się również wcześniejsze pojawianie się poszczególnych stopni Na przykład V stopień u chłopców w 190 roku pojawił się po raz pierwszy u 14-latków, zaś w 1999 roku u 12-latków. Opierając się na średnich arytmetycznych pojawiania się poszczególnych stadiów dojrzałości płciowej można stwierdzić, że przeciętny okres dojrzewania u badanych chłopców wynosił 5,02 roku. Porównując uzyskane przez nas wyniki z badaniami Chrzanowskiej i wsp. [] prowadzonymi wśród dzieci i młodzieży Krakowa stwierdzono dłuższy średni okres dojrzewania płciowego u dzieci i młodzieży wiejskiej z Południowego Podlasia w stosunku do młodzieży miejskiej. Różnica ta wynosiła około 1 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników zaobserwowano, że stan zaawansowania w dojrzewaniu płciowym ściśle wiąże się z poziomem rozwoju cech somatycznych dzieci i młodzieży. Dzieci dojrzewające wcześniej osiągają w tym okresie zdecydowanie wyższy poziom rozwoju fizycznego w stosunku do rówieśników dojrzewających później. Wilczewski i wsp. [1] ustalili u chłopców podlaskich będących w wieku 13 lat różnicę w wysokości ciała pomiędzy II i V stopniem dojrzałości płciowej sięgającą 14,49 cm, zaś w masie ciała 16,0 kg. Różnice pomiędzy grupami wyodrębnionymi ze względu na rozwój biologiczny były nie tylko istotne statystycznie, ale zdecydowanie większe od tych, jakie występują pomiędzy 13- a 1-latkami będącymi na tym samym etapie dojrzałości płciowej [1]. Podobne rezultaty uzyskali Volver i Viru [12] oceniając zróżnicowanie w rozwoju fizycznym i sprawności dziewcząt estońskich znajdujących się na różnych etapach dojrzewania płciowego. Rezultatem ich badań było ukazanie, że dziewczęta w wieku lat różniące się stadium dojrzałości płciowej charakteryzowały się odmiennym poziomem rozwoju fizycznego. Badania te wskazują na wyraźne różnice pomiędzy wysokością i masą ciała u dziewcząt wcześnie i późno dojrzewających. Na przykład dziewczęta

5 Poziom rozwoju fizycznego chłopców wiejskich w zależności od stopnia dojrzałości płciowej 141 w II stadium dojrzałości płciowej osiągnęły wysokość 147 cm, w III stadium 157 cm, zaś w IV 165 cm. Ważyły odpowiednio: 35,5 kg; 44,5 kg i 53,4 kg. Laaneots i wsp. [19] przeprowadzili badania na dziewczętach w wieku lat. Zauważyli oni, że różnica w wysokości ciała pomiędzy dziewczętami będącymi w II i IV stadium dojrzałości płciowej wynosiła 10,3 cm i była istotna statystycznie na poziomie p 0,05. W masie ciała różnica pomiędzy tymi stadiami wynosiła 12,4 kg. Floris [20] ustalił u dziewcząt kanadyjskich będących w wieku 11 lat różnicę w wysokości ciała pomiędzy dziewczętami wcześnie i późno dojrzewającymi sięgającą 6,71 cm, zaś w masie ciała 9,14 kg na korzyść wcześnie dojrzewających. Podobne rezultaty przedstawiła Łaska-Mierzejewska [21] na materiale polskim. 13,5-letnie dziewczęta miesiączkujące były o 4,3 cm wyższe i o,1 kg cięższe od swoich nie miesiączkujących koleżanek. Z przedstawionych przez nas rezultatów badań, poza uwagami o charakterze teoretycznym, wynikają pewne przesłanki dla nauczycieli wychowania fizycznego. Prowadząc zajęcia z tego przedmiotu należy pamiętać, że osoby w tym samym wieku kalendarzowym mogą się znacznie różnić pod względem rozwoju cech somatycznych, a tym samym osiągać różne wyniki w próbach sprawnościowych i wydolnościowych. Nie można więc opierać się wyłącznie na normach opracowanych dla odpowiednich kategorii wiekowych, ale uwzględniać rozwój biologiczny każdego dziecka. Wnioski 1. Zaawansowanie w dojrzewaniu płciowym wyraźnie zróżnicowało badaną grupę chłopców pod względem rozwoju fizycznego. 2. Chłopcy w V stadium dojrzałości płciowej charakteryzowali się najwyższą wysokością ciała, masą ciała, wskaźnikiem masy ciała oraz obwodem podudzia. 3. Nie stwierdzono zwiększania się poziomu tkanki tłuszczowej u chłopców wraz z przechodzeniem na kolejne etapy dojrzewania płciowego. 4. Przy ocenie sprawności fizycznej dzieci oraz przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę biologiczne, czyli faktyczne możliwości dziewcząt i chłopców, a nie opierać się wyłącznie na normach opracowanych dla odpowiednich kategorii wiekowych. Piśmiennictwo 1. Artaria M.D., Henneberg M.: Why did they lie? Socio economic bias in reporting menarcheal age. Ann. Hum. Biol., 2000, 27, 1, Bocheńska Z., Chrzanowska M.: Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych. Wydawnictwo Monograficzne AWF Kraków. 1993, Boëtsch G., Loukid M., Montero P.: Menarcheal age and socio economical factors in Marrakech (Marocco). Int. J. Anthrop., 1995, 10, 4, Charzewski J., Lewandowska J., Piechaczek H. i wsp.: Wiek menarche dziewcząt warszawskich Wych. Fiz. Sport., 199, 1, Jones M., Hitchen P., Stratton G.: The importance of considering biological maturity when assessing physical fitness measures in girls and boys aged 10 to 16 years. Ann. Hum. Biol., 2000, 27,1, Łaska-Mierzejewska T., Łuczak E.: Uwarunkowania wysokiej zależności pomiędzy budową ciała i wiekiem menarchy. Prz. Antrop., 1996, 59, Łaska-Mierzejewska T.: Biological effects of socio economic changes in the rural environment of the Krosno province in Prz. Antrop., 1997, 60, Malina R., Bouchard C.: Growth, Maturation, and Physical Activity. Human Kinetics Books.1991, II. 9. Saczuk J., Popławska H., Wilczewski A.: Wiek biologiczny a poziom sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców. Wych. Fiz. Sport., 1999, 1-2, Tanner J.: Rozwój w okresie pokwitania. PZWL, Warszawa, Milicer H.: Rozwój somatyczny i motoryczny chłopców w okresie pokwitania. Wych. Fiz. Sport., 1964, 3, Volver A., Viru A.: Motor development related to sexual maturation in 11- to 14- year-old girls. Biol. Sport., 1997, 14, 3, Martin R., Saller K.: Lehrbuch der Anthropologie in systematicher Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Method. Verlag, Stuttgart, Slaughter M., Lohman T., Boileau R. et al.: Skinfold equations for estimation of body fatness in children and youth. Hum. Biol., 19, 60, Międzynarodowy Program Biologiczny. IBP handbook growth and physique Wilczewski A.: Ocena poziomu rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży województwa bialskopodlaskiego. Wydawnictwo AWF, Warszawa, Chrzanowska M., Gołąb S., Żarów R. i wsp.: Dziecko Krakowskie Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. AWF, Kraków, Wilczewski A., Saczuk J., Nowowiejski A. i wsp.: Sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców w zależności od stopnia Realizacja funkcji zdrowotnych kultury fizycznej w praktyce pedagogicznej. IWF i S, Biała Podlaska, 1992, Laaneots L., Karelson K., Viru A.: Relation of aerobic capacity to the stage of sexual maturation in girls. Biol. Sport, 1996, 13, 2, ; 20. Floris G.: Some antropometric charakteristics in menstruated and nonmenstruated girls. Il end Anthropological Congress of Aleš Hrdlička. Universitas Carolina Pragensis, 192, Łaska-Mierzejewska T.: Relationships between the body height/weight proportions (ponderal index) and the age at menarche. Biol. Sport, 1993, 10, 4, Helena Popławska, Agnieszka Dmitruk Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego ul. Akademicka 2, Biała Podlaska Kierownik naukowy: prof. dr hab. Maciej Skład

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY WROCŁAWSKIEJ W WIEKU 7 18 LAT

ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY WROCŁAWSKIEJ W WIEKU 7 18 LAT AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Anna Burdukiewicz Justyna Andrzejewska Janina Miałkowska Jadwiga Pietraszewska ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY WROCŁAWSKIEJ W WIEKU 7 18 LAT Wrocław 2009

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MENADŻERÓW WYŻSZYCH SZCZEBLI ZARZĄDZANIA W KONTEKŚCIE ZALECEŃ PROZDROWOTNYCH

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MENADŻERÓW WYŻSZYCH SZCZEBLI ZARZĄDZANIA W KONTEKŚCIE ZALECEŃ PROZDROWOTNYCH Medycyna Pracy 212;63(3):271 279 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Agnieszka Nawrocka Adam Prończuk Władysław Mynarski Wiesław Garbaciak PRACA ORYGINALNA AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Skoczeń M. i inni: Występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci z otyłością prostą w zależności od wieku oraz stopnia otyłości Vol. 13/2014 Nr 4(49) Endokrynologia Pediatryczna

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287 Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287 279 MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION COMPARED TO STUDENTS OF OTHER SUBJECTS AT THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych. Gender and level of kinesiophobia in adult population of southern Poland

Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych. Gender and level of kinesiophobia in adult population of southern Poland 277 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 3, 277 287 Prace oryginalne Andrzej Knapik 1, Edward Saulicz 2,

Bardziej szczegółowo

Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech przypadków

Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech przypadków Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 2, 52-60 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Efekty 3-miesięcznej dietoterapii nadwagi i otyłości. Opis trzech

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 5, 2015 PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Barbara Włodarczyk 1, Anna Borkowska 2, Leszek Czupryniak 2, Ewa Małecka-Panas 1, *Anita Gąsiorowska 1 Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2 Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 78 93. PRACA ORYGINALNA ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (1999

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat

Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat Psychiatr. Pol. 2015; 49(1):119 134 PL ISSN 0033-2674 www.psychiatriapolska.pl DOI: 10.12740/PP/25962 Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat Validation of ORTO-15

Bardziej szczegółowo

Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie

Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 1, zeszyt 4, 277-286, 2008 Rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych i urodzonych przedwcześnie MARTA BOGDANOWICZ, MAGDALENA CHRZAN, MICHALINA BARANIECKIA,

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK 2014 45 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kwartalnik, 2014, 45 Redaktor Naczelny

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Magdalena Głowacka, Artur Fredyk, Jerzy Trzaska ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Stabilność postawy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Maria Zięba 1, Wioletta Ławska 1, Grażyna Dębska 1,2 Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Abstrac The Effectiveness of Health

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 Nr 3(20) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

The status of dental health, oral hygiene and periodontium in non-institutionalized, moderately mentally retarded. children aged 15-18 years with

The status of dental health, oral hygiene and periodontium in non-institutionalized, moderately mentally retarded. children aged 15-18 years with Czas. Stomatol., 2006, LIX, 11, 769-776 2006 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Stan zębów, przyzębia oraz higieny jamy ustnej u osób w wieku 15-18 lat upośledzonych umysłowo

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Studenckie Psychiatryczne Koło Naukowe ImPuls przy Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi 2

Studenckie Psychiatryczne Koło Naukowe ImPuls przy Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi 2 Aleksandra Margulska 1, Aleksandra Kobusiewicz 1, Agnieszka Pawełczyk 2, Tomasz Pawełczyk 2, Jolanta Rabe-Jabłońska 2 Obraz idealnego lekarza psychiatry w oczach studentów medycyny, pacjentów i lekarzy

Bardziej szczegółowo

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application

Bardziej szczegółowo