Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ XIV 1 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Biologiczny University of Zielona Góra, Faculty of Biological Sciences 2 Gimnazjum nr1 w Zielonej Górze Gymnasium No.1 in Zielona Góra 3 Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu University of Zielona Góra, Department of Science of Physical Culture, Faculty of Medicine and Health Sciences JÓZEF TATARCZUK 1, JOANNA SOLAN 2, EWA NOWACKA-CHIARI 3 Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim The characteristics of the slender index of children and adolescents aged years engaged in various sports disciplines in the Lubuskie Province Proporcje budowy ciała populacji stanowią podstawę do analiz porównawczych, uwzględniających zagadnienia zmienności międzypokoleniowych, a także różnice w tendencjach przemian rozwojowych tego samego pokolenia bądź też określonych środowisk czy grup społecznych. Z porównań charakterystyk somatycznych grup: męskiej i żeńskiej (ujętej jako całość) jednoznacznie wynika, że zbiorowości te różnią się wartościami cech somatycznych. Dzieci i młodzież męska jest wyraźnie wyższa od swych koleżanek, mają od nich większą masę ciała. W cechach tych uwidaczniają się statystycznie wysoce istotne zróżnicowanie dymorficzne.

2 Zwróćmy uwagę, że w sylwetkach ludzkich w czasach nam współczesnych, odzwierciedlają się tendencje mody obowiązujące w danym okresie. Znajdują one swój wyraz w akcentowaniu określonych charakterystyk budowy ciała. Oczywiście ludzie młodzi starają się sprostać dyktatorom kanonów mody troszcząc się o smukłą sylwetkę, w sposób nie zawsze najlepszy dla ich zdrowia. Od pewnego czasu wśród młodzieży upowszechnił się pogląd, że aby być atrakcyjnym trzeba być smukłym i szczupłym, a najlepiej chudym. Dużej części, zwłaszcza dziewczętom bez względu na uprawianą dyscyplinę sportu, jak wykazują wyniki, udało się to osiągnąć. W kontekście tych uwag celem niniejszego opracowania jest wskazanie budowy somatycznej dzieci i młodzieży województwa lubuskiego w wieku lat- zawodników i zawodniczek kadry wojewódzkiej uprawiających różne dyscypliny sportu oraz ocena wielkości zróżnicowania dymorficznego wskaźnika smukłości różnicującego poszczególne dyscypliny sportu. MATERIAŁ I METODA Badaniami objęto grupę 1724 osób, z tego 1057 stanowili chłopcy a 667 dziewczęta z terenu województwa lubuskiego w wieku lat - zawodnicy i zawodniczki kadry wojewódzkiej uprawiający następujące dyscypliny sportowe: kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekko atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, strzelectwo, tenis stołowy, wioślarstwo i zapasy. Badania przeprowadzono w 2013 roku. Dla potrzeb niniejszego opracowania poddano analizie następujące dyscypliny: kajakarstwo, kolarstwo, lekkoatletykę, pływanie, strzelectwo, tenis stołowy i zapasy. Grupę badawczą poddano pomiarom somatycznym (wysokość i masa ciała) zgodnie z zasadami techniki martinowskiej [1, 3]. Na podstawie wyników pomiarów wysokości i masy ciała wyliczono wskaźnik smukłości [1, 2, 3] wg wzoru: Na podstawie wyników badań wyliczono średnią arytmetyczną ( x ), odchylenie standardowe (SD), współczynnik zmienności (V), poziom istotności różnic (t- Studenta) i wskaźnik Mollisona. Wyniki zestawiono w tabelach I- XI i przedstawiono na rycinach WYNIKI BADAŃ Otrzymane w trakcie badań wyniki przedstawiono w postaci zestawień tabelarycznych I-XI. Na podstawie otrzymanych rezultatów niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu od 14 roku życia większymi wartościami statystycznie istotnymi zarówno wysokości jak i masy ciała odznaczają się chłopcy niż dziewczęta (Tab. I, II). Jedynie 12 i 13-letnie dziewczęta uzyskały wyższe wartości średnie wysokości ciała względem chłopców, co należy tłumaczyć wcześniejszą fazą pokwitania dziewcząt. 212

3 Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim W odniesieniu do masy ciała jedynie 13-letnie dziewczęta są cięższe od chłopców przy różnicy statystycznie nieistotnej. Omawiając średnie wartości wskaźnika smukłości w ujęciu całościowym (Tab. III, Ryc. 1) można zauważyć, że dziewczęta letnie są przeciętnie smuklejsze od chłopców przy różnicy statystycznie nieistniejącej. Począwszy od 14 roku życia chłopcy charakteryzują się większą smukłością niż dziewczęta, jednakże różnice te są w zdecydowanej większości statystycznie nieistotne z wyjątkiem 14-letnich chłopców. Odnosząc się do wielkości przeciętnych wskaźników smukłości dla poszczególnych dyscyplin sportu (Tab. IV-XI) można zauważyć, że statystycznie istotne różnice uzyskano w odniesieniu do następujących dyscyplin sportowych: w kolarstwie istotnie smuklejsi są 13 i 16- letni chłopcy (Tab. V), w pływaniu 15 i 16-letni chłopcy (Tab. VII), w tenisie stołowym 16- letni chłopcy (Tab. IX) i w zapasach 18 - letni chłopcy (Tab. XI). Z rycin 1-8, które przedstawiają średnie wartości wskaźnika smukłości można odnotować, iż najbardziej fluktuacyjny przebieg wskaźnika obserwujemy wśród uprawiających kajakarstwo (Ryc.2), kolarstwo (Ryc.3), pływanie (Ryc.5) tenis stołowy (Ryc.7) i zapasy (Ryc.8). Dane dotyczące wskaźnika smukłości w ujęciu dymorficznym ujęto w Tab. III i na Ryc. 7. Na ich podstawie najwyższy poziom zróżnicowania dymorficznego stwierdzono wśród 11- letnich chłopców. W kolejnych klasach wieku (12-18 lat) z wartości unormowanych wynika, że różnice wielkości wskaźnika smukłości były małe i bardzo małe. Wielkość wskaźnika Mollisona w odniesieniu do wieku badanych dla poszczególnych dyscyplin sportu została ujęta w Tab. IV-XII i na Ryc Ocena wielkości różnic wskaźnika smukłości przeprowadzona w oparciu o wskaźnik Mollisona (Ryc. 1-9) pozwala stwierdzić, że zróżnicowanie dymorficzne obserwujemy w grupach uprawiających kolarstwo (Ryc. 3), pływanie (Ryc. 5) i tenis stołowy (Ryc. 7). W pozostałych dyscyplinach wskaźnik smukłości nie różnicuje w stopniu znacznym badanych uprawiających określone dyscypliny sportu. Tab. I Charakterystyka statystyczna wysokości ciała chłopców i dziewcząt Chłopcy wiek Dziewczęta N x SD Min-max V w latach N x SD Min-max V d 8 148,00 4,63 144,00-158,00 3, ,25 3,30 144,00-151,00 2,26 2, ,00 12,53 147,00-178,00 7, ,05 9,06 143,00-175,00 5,62-1, ,53 9,01 142,00-190,00 5, ,50 7,99 145,00-180,00 4,86-0, ,20 9,12 147,00-203,00 5, ,03 6,41 145,00-185,00 3,86 7, ,27 8,40 150,00-206,00 4, ,43 7,08 146,00-196,00 4,23 9, ,37 8,31 148,00-195,00 4, ,04 5,54 154,00-180,00 3,32 8, ,97 7,75 160,00-195,00 4, ,31 5,70 154,00-182,00 3,41 10, ,96 7,61 164,00-195,00 4, ,78 6,35 153,00-176,00 3,81 12,18 213

4 Tab. II Charakterystyka statystyczna masy ciała chłopców i dziewcząt Chłopcy wiek w latach Dziewczęta N x SD Min-max V N x SD Min-max V 8 37,13 3,48 34,00-43,00 9, ,50 7,72 29,00-45,00 23,06 3, ,60 14,59 36,00-76,00 30, ,27 8,11 30,00-63,00 17,15 1, ,71 9,22 34,00-80,00 17, ,38 8,67 32,00-76,00 16,56-0, ,11 10,52 35,00-106,00 17, ,32 7,75 36,00-88,00 14,27 5, ,74 11,85 41,00-115,00 18, ,44 8,17 41,00-98,00 14,74 10, ,86 10,62 35,00-98,00 16, ,35 8,29 38,00-76,00 14,72 8, ,00 9,57 47,00-90,00 14, ,17 7,96 41,00-78,00 13,93 10, ,95 11,97 54,00-107,00 16, ,50 5,34 50,00-68,00 9,29 14,45 Tab. III Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających różne dyscypliny sportu (ujęcie całościowe) Chłopcy wiek Dziewczęta N x SD V w latach N x SD V P Mollison 8 44,41 1,00 2, ,50 7,72 4,71 0,1859 1, ,28 1,41 3, ,27 8,11 3,08 0,4165 0, ,08 1,60 3, ,38 8,67 4,29 0,7136 0, ,40 1,66 3, ,32 7,75 3,97 0,0078-0, ,13 1,70 3, ,44 8,17 4,15 0,6660-0, ,81 1,37 3, ,35 8,29 3,87 0,7297-0, ,78 1,39 3, ,17 7,96 4,19 0,4996-0, ,20 1,52 3, ,50 5,34 4,04 0,8229 0,046 Tab. IV Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających kajakarstwo Chłopcy wiek Dziewczęta N x SD V w latach N x SD V P Mollison 35 43,50 1,67 3, ,60 2,34 5,49 0,1669-0, ,78 1,91 4, ,84 1,36 3,17 0,0508-0, ,56 1,07 2, ,16 1,31 3,03 0,4787-0, ,04 0,54 1, ,46 1,37 3,15 0,2435-1,078 Tab. V Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających kolarstwo Chłopcy wiek Dziewczęta N x SD V w latach N x SD V P Mollison 24 43,20 1,11 2, ,10 0,77 1,82 0,0301-0, ,58 1,19 2, ,92 1,38 3,21 0,1535-0, ,44 1,25 2, ,15 0,56 1,24 0,0922 1, ,83 0,67 1, ,42 2,18 5,01 0,0025-0, ,73 1,25 2, ,59 1,68 3,94 0,1550-0, ,10 1,41 3, ,14 0,74 1,68 0,1981 0,738 d 214

5 Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim Tab. VI Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających lekką atletykę Chłopcy wiek Dziewczęta N x SD V w latach N x SD V P Mollison 25 44,96 1,31 2, ,74 1,90 4,25 0,6318-0, ,43 1,78 4, ,57 2,09 4,70 0,6311 0, ,88 1,75 3, ,75 1,99 4,44 0,0915 0, ,21 1,47 3, ,45 1,93 4,34 0,6110 0, ,03 1,39 3, ,93 1,45 3,31 0,8271-0,065 Tab. VII Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających pływanie Chłopcy wiek Dziewczęta N x SD V w latach N x SD V P Mollison 23 44,87 1,23 2, ,11 1,43 3,17 0,5446 0, ,32 1,22 2, ,38 1,28 2,89 0,8914 0, ,20 0,93 2, ,28 0,98 2,26 0,0096-0, ,08 0,74 1, ,92 0,96 2,23 0,0185-1, ,56 0,74 1, ,06 1,01 2,29 0,4419 0,670 Tab. VIII Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających strzelectwo Chłopcy Dziewczęta N x SD V wiek N w latach x SD V P Mollison 7 44,76 1,23 2, ,23 1,22 2,76 0,4750-0, ,17 1,45 3, ,59 1,06 2,43 0,2921-0, ,51 1,63 3, ,49 1,23 2,82 0,9664-0, ,51 0,94 2, ,29 2,13 4,92 0,7755-0, ,21 1,35 3, ,52 0,94 2,15 0,7121 0,230 Tab. IX Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających tenis stołowy Chłopcy Dziewczęta N x SD V wiek N w latach x SD V P Mollison 8 44,41 1,00 2, ,67 2,15 4,71 0,1859 1, ,43 0,71 1, ,83 2,06 4,60 0,6660 0, ,58 1,41 3, ,19 1,38 3,20 0,1802-0, ,69 1,12 2, ,59 1,92 4,40 0,3811-0, ,39 0,89 2, ,77 0,93 2,13 0,5532 0, ,21 0,40 0, ,91 0,75 1,75 0,0062-3,

6 Tab. X Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających koszykówkę Chłopcy Dziewczęta N wiek x SD V N w latach x SD V P Mollison 15 44,48 2,15 4, ,38 1,70 3,84 0,8885 0, ,88 1,61 3, ,30 1,68 3,78 0,2239-0, ,42 1,57 3, ,31 1,67 3,76 0,8006-0,075 Tab. XI Charakterystyka statystyczna wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających zapasy Chłopcy Dziewczęta N x SD V wiek w latach N x SD V P Mollison 10 43,09 2,02 4, ,14 2,21 5,01 0,3452 0, ,17 1,81 4, ,30 0,87 2,05 0,0403-1, ,92 1,70 3, ,31 1,31 3,10 0,5076-0, ,11 1,38 3, ,37 1,11 2,61 0,3808-0, ,98 1,57 3, ,06 1,11 2,63 0,2146 0, ,38 1,47 3, ,85 1,25 3,06 0,0179-1,036 Ryc. 1 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających różne dyscypliny sportowe w ujęciu globalnym 216

7 Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim Ryc. 2 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających kajakarstwo Ryc. 3 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających kolarstwo 217

8 Ryc. 4 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających lekką atletykę Ryc. 5 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających pływanie 218

9 Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim Ryc. 6 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających strzelectwo Ryc. 7 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających tenis stołowy 219

10 Ryc. 8 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających koszykówkę Ryc. 9 Wartość wskaźnika smukłości ciała chłopców i dziewcząt uprawiających zapasy 220

11 Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim wskaźnik smukłości chłopcy kajakarstwo Średnia Średnia±Odch.std Min-Maks 38 wiek wiek dziewczęta Ryc. 10 Graficzny obraz wskaźnika smukłości chłopców i dziewcząt uprawiających kajakarstwo kolarstwo Średnia Średnia±Odch.std Min-Maks 44 wskaźnik smukłości wiek wiek chłopcy dziewczęta Ryc. 11 Graficzny obraz wskaźnika smukłości chłopców i dziewcząt uprawiających kolarstwo 221

12 lekka atletyka Średnia Średnia±Odch.std Min-Maks 44 wskaźnik smukłości wiek chłopcy wiek dziewczęta Ryc. 12 Graficzny obraz wskaźnika smukłości chłopców i dziewcząt uprawiających lekką atletykę Średnia Średnia±Odch.std Min-Maks pływanie 45 wskaźnik smukłości wiek wiek chłopcy dziewczęta Ryc. 13 Graficzny obraz wskaźnika smukłości chłopców i dziewcząt uprawiających pływanie 222

13 Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim tenis stołowy Średnia Średnia±Odch.std Min-Maks 45 wskaźnik smukłości wiek wiek chłopcy dziewczęta Ryc. 14 Graficzny obraz wskaźnika smukłości chłopców i dziewcząt uprawiających tenis stołowy wskaźnik smukłości chłopcy zapasy 38 wiek Średnia Średnia±Odch.std Min-Maks wiek dziewczęta Ryc. 15 Graficzny obraz wskaźnika smukłości chłopców i dziewcząt uprawiających zapasy 223

14 224 DYSKUSJA Spośród wielu wskaźników opisujących zróżnicowanie rozwoju, zarówno jeśli chodzi o różnice dymorficzne, jak i różnice wynikające z odmienności środowisk wzrastania i zamieszkiwania, wskaźnik smukłości jest stosunkowo rzadko wykorzystywany w badaniach jako główna cecha różnicująca zmienności populacji, a prawie wcale w odniesieniu do zespołów uprawiających różne dyscypliny sportu. Wśród wskaźników wagowo-wzrostowych najczęściej wykorzystywany jest w badaniach populacyjnych wskaźnik BMI. Wysokość i masa ciała chłopców i dziewcząt przedstawione w niniejszym artykule ogólnie odbiegają znacznie od wielkości przeciętnych cech populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej otrzymanych w badaniach przekrojowych przeprowadzonych w latach [4]. Badani uprawiający wyżej wymienione dyscypliny sportowe relatywnie do dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej są w każdej klasie wieku wyżsi (z wyjątkiem 18 - letnich chłopców i dziewcząt), a ciężsi w każdym przedziale wiekowym (Tab.III), co jest zjawiskiem oczywistym, gdyż badana przez nas młodzież poddawana była selekcji, a wiadomym jest, że te dwa parametry są szczególnie pożądane do większości dyscyplin sportu. Z zestawienia globalnego (Tab.III) dziewczęta są przeciętnie smuklejsze od chłopców przy różnicach statystycznie nieistotnych. Późniejsze wchodzenie chłopców w fazę pokwitania (średnio o około 18 miesięcy) przejawia się ich większą smukłością począwszy od 14 roku życia. Od 11 do 13 roku życia dziewczęta są smuklejsze niż chłopcy za wyjątkiem 11- letnich dziewcząt (Tab.III). Należy podkreślić, iż zarówno chłopcy, jak i dziewczęta zgodnie z klasyfikacją wskaźnika smukłości zaliczani są do średnio smukłych. STWIERDZENIE KOŃCOWE 1. Niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu większymi przeciętnymi wartościami (wysokością i masą ciała) charakteryzują się chłopcy niż dziewczęta. Jedynie 12 i 13- letnie dziewczęta uzyskały wyższe wartości wysokości ciała, niż chłopcy, co jest efektem wcześniejszego wejścia dziewcząt w fazę pokwitania (wcześniejsze dojrzewanie). 2. Ujmując grupę badawczą całościowo należy odnotować, że dziewczęta letnie są przeciętnie smuklejsze (wyższa wartość wskaźnika smukłości) niż chłopcy, którzy od 14 do 17 roku życia są smuklejsi od dziewcząt. 3. Odnosząc się do wielkości przeciętnych wskaźnika smukłości wśród uprawiających różne dyscypliny sportowe można zauważyć, że statystycznie istotne różnice dymorficzne wystąpiły: w kolarstwie, smuklejsi okazali się 13 i 16 - letni chłopcy relatywnie do dziewcząt w pływaniu 15 i 16 - letni chłopcy w tenisie stołowym 16 - letni chłopcy w zapasach 18 - letni chłopcy.

15 Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim 4. Największe zróżnicowanie wskaźnika smukłości obserwujemy w grupach uprawiających kolarstwo, pływanie, tenis stołowy. W pozostałych dyscyplinach wskaźnik smukłości nie różnicuje w stopniu znacznym badanych i jest w większości na wyrównanym poziomie. PIŚMIENNICTWO 1. Drozdowski Z. Antropometria w wychowaniu fizycznym. Podręcznik nr 24, AWF Poznań Jopkiewicz A, Suliga E.: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, WSP Kielce Malinowski A.: Konstytucja [w:] Antropologia, red. A. Malinowski, J. Strzałko, PWN Warszawa 1989, s Malinowski A., Asienkiewicz R., Tatarczuk J., Stuła A., Wandycz A.: Dziecko lubuskie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, s Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Wandycz A.: Charakterystyka wskaźnika smukłości populacji dzieci i młodzieży Ziemi lubuskiej w wieku 7-18 lat [w:] Dobrostan w różnych fazach życia, red. G. Olchowik, Wyd. Naukowe Neuro- Centrum, Lublin 2008, s Wandycz A.: Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży podkarpackiej w wieku 7-18 lat [w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, red. R. Asienkiewicz, E. Skorupka, J. Tatarczuk, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015, s STRESZCZENIE Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie budowy somatycznej dzieci i młodzieży województwa lubuskiego uprawiających różne dyscypliny sportu oraz ocena wielkości zróżnicowania dymorficznego wskaźnika smukłości różnicującego poszczególne dyscypliny sportu. Badaniami objęto grupę 1724 osób, z tego 1057 stanowili chłopcy a 667 dziewczęta z terenu województwa lubuskiego w wieku lat- zawodnicy i zawodniczki kadry wojewódzkiej uprawiający 12 różnych dyscyplin sportowych. Dla potrzeb niniejszego opracowania poddano analizie następujące dyscypliny: kajakarstwo, kolarstwo, lekkoatletykę, pływanie, strzelectwo, tenis stołowy, koszykówkę i zapasy. Grupę badawczą poddano pomiarom somatycznym (wysokość i masa ciała) zgodnie z zasadami techniki martinowskiej. Na podstawie wyników badań wyliczono wskaźnik smukłości średnią arytmetyczną ( x ), odchylenie standardowe (SD), współczynnik zmienności (V), poziom istotności różnic (t- Studenta) i wskaźnik MollisonaNiezależnie od uprawianej dyscypliny sportu większymi przeciętnymi wartościami (wysokością i masą ciała) charakteryzują się chłopcy niż dziewczęta. Jedynie 12 i 13- letnie dziewczęta uzyskały wyższe wartości wysokości ciała niż chłopcy. Ujmując grupę badawczą całościowo należy odnotować, że dziewczęta letnie są przeciętnie smuklejsze (wyższa wartość wskaźnika smukłości) niż chłopcy, którzy od 14 do 17 roku życia są smuklejsi od 225

16 dziewcząt. Odnosząc się do wielkości przeciętnych wskaźnika smukłości wśród uprawiających różne dyscypliny sportowe można zauważyć, że statystycznie istotne różnice dymorficzne wystąpiły: - w kolarstwie, smuklejsi okazali się 13 i 16 - letni chłopcy relatywnie do dziewcząt - w pływaniu 15 i 16 - letni chłopcy - w tenisie stołowym 16 - letni chłopcy - w zapasach 18 - letni chłopcy. ABSTRACT The aim of this study is to characterize the somatic built children and adolescents (in the Lubuskie Province) practicing various sports disciplines and the assessment of the size of the dimorphic differentiation of the slender index differentiating the individual sports disciplines. The study involved a group of 1,724 people, of which 1,057 were boys and 667 girls from the Lubuskie Province, aged years-male and female athletes of the provincial staff, representing 12 different sports. We analyzed the following disciplines for the purpose of this study: canoeing, cycling, athletics, swimming, shooting, table tennis, basketball and wrestling. The research group was measured for somatic (height and weight) in accordance with the Martin Technique. Based on the results of the measurements, the slender index,the arithmetic mean ( x ),the standard deviation (SD), the coefficient of variation (V), the level of statistical significance of differences (Student t) and the Mollison index were calculated. The final statement: 1. The boys have the higher average values ( height and weight ) than the girls regardless of the sports discipline. Only 12 and 13 - year old girls scored higher values of the body height than the boys. Putting a research group as a whole, it should be noted that the year old girls are on average more slender (higher slender index) than the boys while among the older groups (from 14 to 17 years old) the boys are more slender than the girls. Referring to the size of the average slenderness ratio among the young people practicing various sports, the statistically significant dimorphic differences can be seen: -in cycling: the 13 - year and 16-year old boys are more slender than the girls, - in swimming: the 15 - year and 16-year old boys are more slender than the girls, - in table tennis: the 16 - year old boys are more slender than the girls, - in wrestling: the 18 - year old boys are more slender than the girls. Artykuł zawiera znaków ze spacjami + grafika 226

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997 S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Janusz Wojtyna, Joanna Rodziewicz-Gruhn Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej

Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej ROZDZIAŁ I ZDROWIE DOBROSTAN 4/2013 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski Department of Physical Education, University of Zielona Góra RYSZARD ASIENKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Dymorfizm cech somatycznych dzieci w wieku 6-10 lat trenujących akrobatykę sportową

Dymorfizm cech somatycznych dzieci w wieku 6-10 lat trenujących akrobatykę sportową ROZDZIAŁ I ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski Department of Physical Education, University of Zielona Góra RYSZARD ASIENKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 159 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 159 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 159 SECTIO D 2004 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński JASZCZANIN J., KOWALCZYK R., KRUPECKI K., JASZCZANIN

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego dziewcząt gimnazjalnych

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego dziewcząt gimnazjalnych ROZDZIAŁ I ZDROWIE DOBROSTAN 3/2013 DOBROSTAN, UMYSŁ I URODA Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski Department of Physical Education, University of Zielona Góra RYSZARD ASIENKIEWICZ Environmental

Bardziej szczegółowo

Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY

Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY WSTĘP Badania

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania

Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2014, t. XIII, nr 2, s. 177 196 http://dx.doi.org/10.16926/kf.2014.13.12 Ryszard ASIENKIEWICZ * Artur WANDYCZ ** Zróżnicowanie oraz

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 116 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 116 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 116 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice KRYSTYNA GAWLIK, ALEKSANDRA ŻEBROWSKA Ocena poziomu wydolności

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology Academy

Bardziej szczegółowo

Ocena dyskryminacyjnej roli wykształcenia matki i dzietności rodzin w kształtowaniu wysokości ciała dzieci z zagłębia miedziowego

Ocena dyskryminacyjnej roli wykształcenia matki i dzietności rodzin w kształtowaniu wysokości ciała dzieci z zagłębia miedziowego Ocena dyskryminacyjnej roli wykształcenia matki i dzietności rodzin w kształtowaniu wysokości ciała dzieci z zagłębia miedziowego evaluation Of discriminant role Of mother s education and family size in

Bardziej szczegółowo

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF. T.2, Warszawa 2005: 54-57. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu Klimczyk Mariusz, Słoma Piotr. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu = Comparative analysis of the level of development

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 161 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 161 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 161 SECTIO D 2004 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński JASZCZANIN JAN, MILEWSKI MARIUSZ, BURYTA RAFAŁ,

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ROZWOJU RĘKI U DZIECI I MŁODZIEŻY POZNAŃSKIEJ W WIEKU OD 1,5 MIESIĄCA DO 18 LAT

DYNAMIKA ROZWOJU RĘKI U DZIECI I MŁODZIEŻY POZNAŃSKIEJ W WIEKU OD 1,5 MIESIĄCA DO 18 LAT S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Aneta Sitek 1, Andrzej Malinowski 2 1 Uniwersytet Łódzki, Łódź 2 Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra DYNAMIKA ROZWOJU RĘKI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie Klimczyk Mariusz, Krygowski Dariusz. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie = Development of morphological

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 43 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 43 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 43 SECTIO D 2004 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej Faculty of Physical Education and

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Na podstawie 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY CZASOWE W ROZWOJU FIZYCZNYM CHŁOPCÓW Z KOŚCIERZYNY W LATACH 1997-2007/2008 NA TLE DANYCH PORÓWNAWCZYCH Z RÓśNYCH MIAST POLSKI

ZMIANY CZASOWE W ROZWOJU FIZYCZNYM CHŁOPCÓW Z KOŚCIERZYNY W LATACH 1997-2007/2008 NA TLE DANYCH PORÓWNAWCZYCH Z RÓśNYCH MIAST POLSKI S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 7 2010 ZMIANY CZASOWE W ROZWOJU FIZYCZNYM CHŁOPCÓW Z KOŚCIERZYNY W LATACH 1997-2007/2008 NA TLE DANYCH PORÓWNAWCZYCH Z RÓśNYCH MIAST POLSKI PERIODICAL CHANGES

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 44 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 4 MARIA MAKRIS PIOTR LESIAKOWSKI AKTYWNOŚĆ RUCHOWA STUDENTÓW UCZĄCYCH SIĘ W POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ I POLITECHNICE

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo w pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży z Częstochowy

Uczestnictwo w pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży z Częstochowy PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 2012, z. XI Joanna RODZIEWICZ-GRUHN * Uczestnictwo w pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży z Częstochowy Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO CHŁOPCÓW WIEJSKICH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ

POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO CHŁOPCÓW WIEJSKICH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ Nowiny Lekarskie 2007, 76, 2, 137-141 HELENA POPŁAWSKA, AGNIESZKA DMITRUK POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO CHŁOPCÓW WIEJSKICH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT AMONG

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 11 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Keywords: physical development, physical fitness, comparison.

Keywords: physical development, physical fitness, comparison. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 9-10 letnich dziewcząt i chłopców Physical development and physical fitness 9-10 year old girls and boys Streszczenie Mariusz Klimczyk, Agata Klimczyk, Magdalena Łaźniewska

Bardziej szczegółowo

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Raport Testy Trenerskie Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów W trakcie zgrupowań Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, poddano zawodników Testom Trenerskim.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DEFINICJI GOSPODARSTWA ROLNEGO A WYNIKI BADAŃ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW

ZMIANA DEFINICJI GOSPODARSTWA ROLNEGO A WYNIKI BADAŃ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW Zmiana definicji STOWARZYSZENIE gospodarstwa rolnego EKONOMISTÓW a wyniki badań ROLNICTWA wielkości ekonomicznej I AGROBIZNESU gospodarstw Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 189 Iwona Müller-Frączek, Joanna

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sportu niepełnosprawnych na świecie. 12-13 listopada Warszawa

Tendencje rozwoju sportu niepełnosprawnych na świecie. 12-13 listopada Warszawa Tendencje rozwoju sportu niepełnosprawnych na świecie 12-13 listopada Warszawa Bartosz Molik AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji, Zakład Sportu Niepełnosprawnych Komisja Klasyfikacyjna Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Dyscyplina wiodąca a sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat

Dyscyplina wiodąca a sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat ROZDZIAŁ IX ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Jan Amos Komenski State School of Higher Vocational Education in Leszno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/102/2012 XXX LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W LONDYNIE ZAINTERESOWANIE I OCZEKIWANIA

Warszawa, lipiec 2012 BS/102/2012 XXX LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W LONDYNIE ZAINTERESOWANIE I OCZEKIWANIA Warszawa, lipiec 2012 BS/102/2012 XXX LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W LONDYNIE ZAINTERESOWANIE I OCZEKIWANIA Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 KRZYSZTOF WILK JANUSZ KOŁECKI JERZY EIDER NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNYCH SZCZECIŃSKICH SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 JERZY EIDER CECHY MODELU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REPREZENTACJI SIATKARSKICH STARTUJĄCYCH W MISTRZOSTWACH EUROPY

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Sport dzieci i młodzieży

Sport dzieci i młodzieży Sport dzieci i młodzieży 33 Pomiędzy szybkością i dokładnością spostrzegania a skutecznością gry siatkarza występuje silny związek. Szybkość i dokładność spostrzegania a skuteczność działań siatkarzy podczas

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Wyniki cząstkowe testów ex ante z uczniami. We wszystkich pięciu uczestniczących w tym etapie projektu szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęły się zajęcia Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004 Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu* Zakład Pielęgniarstwa Ginekologiczno - Położniczego Wydziału

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 334 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 334 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 334 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji Academy of Physical Education In Warsaw,

Bardziej szczegółowo

SOMATIC AND MOTOR SKILLS OF BOYS IN SECONDARY SCHOOLS IN BYDGOSZCZ AGAINST THEIR PEERS NATIONWIDE RESEARCH

SOMATIC AND MOTOR SKILLS OF BOYS IN SECONDARY SCHOOLS IN BYDGOSZCZ AGAINST THEIR PEERS NATIONWIDE RESEARCH Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 97-112 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 1(6) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Otyłość, nadwaga i niedobór masy ciała u dzieci śląskich w wieku 7-9 lat Obesity, overweight and thinness in Silesian children 7-9

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Data wpływu oferty. Kwota całkowita zadania

Data wpływu oferty. Kwota całkowita zadania KONKURS OFERT PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Lp. całkowita 1 Klub Sportowy "GWARDIA" w Opolu "Prowadzenie pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI PROCESU O ZALEŻNYCH CHARAKTERYSTYKACH

ANALIZA ZDOLNOŚCI PROCESU O ZALEŻNYCH CHARAKTERYSTYKACH Małgorzata Szerszunowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ANALIZA ZDOLNOŚCI PROCESU O ZALEŻNYCH CHARAKTERYSTYKACH Wprowadzenie Statystyczna kontrola jakości ma na celu doskonalenie procesu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Characteristics of body composition highly qualified dancers and dancers standard style of dance sports in light of Perkal method

Characteristics of body composition highly qualified dancers and dancers standard style of dance sports in light of Perkal method Journal of Health Sciences. 2013; 3 (8): 153-178 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9 Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana przez Komisję kwota dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 19.01.2015 r. Ocena oferty (średnia punktów Komisji)

Bardziej szczegółowo

RELACJE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I WYNIKÓW W NAUCE SZKOLNEJ UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

RELACJE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I WYNIKÓW W NAUCE SZKOLNEJ UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozprawy Społeczne 2012, Tom VI, r 1 Relacje sprawności fizycznej i wyników w nauce... RELACJE SPRAWOŚCI FIZYCZEJ I WYIKÓW W AUCE SZKOLEJ UCZIÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozprawy Społeczne,

Bardziej szczegółowo

Sprawność fizyczna uczniów o zróżnicowanej sylwetce. Physical fitness of schoolboys differing in body shape

Sprawność fizyczna uczniów o zróżnicowanej sylwetce. Physical fitness of schoolboys differing in body shape Artykuł oryginalny Original Paper Zeszyty Naukowe WSKFiT 8:19-25, 2013 Streszczenie Sprawność fizyczna uczniów o zróżnicowanej sylwetce Physical fitness of schoolboys differing in body shape Michał Ignasiak,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES Walenty Poczta 1 Anna Fabisiak 2 Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademia Rolnicza w Poznaniu SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie Projekt systemu ograniczającego długoterminowe zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie Małgorzata Zalewska, Kamila

Bardziej szczegółowo

Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako czynnik warunkujący ich zdrowie

Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako czynnik warunkujący ich zdrowie Wieczorek Probl Hig Epidemiol M. Sprawność 2008, fizyczna 89(2): młodzieży 235-240 niepełnosprawnej intelektualnie jako czynnik warunkujący ich zdrowie 235 Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

Ocena rzetelności pomiarowej oryginalnych wskaźników plantograficznych

Ocena rzetelności pomiarowej oryginalnych wskaźników plantograficznych Wydawnictwo UR 2010 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2010, 2, 176 181 Ewa Puszczałowska-Lizis Ocena rzetelności pomiarowej oryginalnych wskaźników plantograficznych Z

Bardziej szczegółowo

Regionalne różnice parametrów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego uczniów w wieku 7-18 lat

Regionalne różnice parametrów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego uczniów w wieku 7-18 lat 32 Artykuły oryginalne Probl Hig Epidemiol / original 2009, 90(1): papers 32-41 Regionalne różnice parametrów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego uczniów w wieku 7-18 lat Regional differences

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 718 722 Ewa Stefańska, Lucyna Ostrowska, Danuta Czapska, Jan Karczewski OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA Zakład Higieny i Epidemiologii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 września 2012 r. do 14 czerwca 2013 r. i dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w poziomie sprawności fizycznej studentów wybranych kierunków studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zmiany w poziomie sprawności fizycznej studentów wybranych kierunków studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Ann. Acad. Med. Gedan., 2010, 40, 33 53 Bożena Kochanowicz 1, Aneta Korewo 2, Anna Kubicka 2 Zmiany w poziomie sprawności fizycznej studentów wybranych kierunków studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 115 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 115 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 115 SECTIO D 2004 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education in Cracow MARIA GACEK, JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013, 43, 29 38 Sara Wawrzyniak, Andrzej Rokita, Marcin Ściślak akademia wychowania fizycznego we wrocławiu ZAINTERESOWANIE AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ UCZNIÓW WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE

Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE Lp. Dyscypliny sportowe Termin Miejsce między 1. Biegi przełajowe 02.10.2012 g.10 09.10.2012 r. godz.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej Słupsk, dnia. 05.20 Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej "Wpływ zajęć dodatkowych na podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów" ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW WYPEŁNIONA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY PŁCIĄ I WYBRANYMI PARAMETRAMI URODZENIOWYMI DZIECKA A POCZĄTKIEM PROCESU PIERWSZEGO ZĄBKOWANIA

ZWIĄZEK MIĘDZY PŁCIĄ I WYBRANYMI PARAMETRAMI URODZENIOWYMI DZIECKA A POCZĄTKIEM PROCESU PIERWSZEGO ZĄBKOWANIA S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Elżbieta Żądzińska Uniwersytet Łódzki, Łódź ZWIĄZEK MIĘDZY PŁCIĄ I WYBRANYMI PARAMETRAMI URODZENIOWYMI DZIECKA A POCZĄTKIEM PROCESU PIERWSZEGO ZĄBKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow Kosmalski Tomasz, Wypych Filip, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie = Somatic and physical fitness evaluation of Primary

Bardziej szczegółowo

Masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn

Masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w C zęstochowie Kultura Fizyczna 2014, t. XIII, nr 2, s. 167 176 http://dx.doi.org/10.16926/kf.2014.13.11 Karol PILIS *, Michał ZYCH **, Krzysztof STEC **, Anna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 015 / 016 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Prozdrowotny styl życia oraz zainteresowania aktywnością ruchową w opiniach uczniów wybranych krakowskich szkół ponadgimnazjalnych

Prozdrowotny styl życia oraz zainteresowania aktywnością ruchową w opiniach uczniów wybranych krakowskich szkół ponadgimnazjalnych ROZDZIAŁ II ZDROWIE I DOBROSTAN 2/214 DOBROSTAN I ZDROWIE Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie University School of Physical Education, Cracow, Poland EWA DYBIŃSKA Prozdrowotny styl życia oraz zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr E. Kujawa

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr E. Kujawa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia

ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia - koncentracji - sezonowości Spis treści Wstęp... 3 Analiza rozproszenia sprzedaży... 4 Analiza koncentracji sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki.

struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Piłka siatkowa w badaniach statystycznych

Bardziej szczegółowo

Wiosna, wiosna. Autor: Dominik Kasperski

Wiosna, wiosna. Autor: Dominik Kasperski Wiosna, wiosna Autor: Dominik Kasperski Abstract Presentation briefly describes the terminology used in the analysis. Next, data about March and April are presented in context of definitions of the spring.

Bardziej szczegółowo

Impact of the pellets on the physical development and motor efficiency 12-year olds

Impact of the pellets on the physical development and motor efficiency 12-year olds Journal of Health Sciences. 23; 3 (): 2-48 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 23; This article is

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Więc ty w gwieździe się pocznij wysokiej, Przejdź człowiekiem Krzysztof Kamil Baczyński Śnieg V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego W RZESZOWIE 35-045

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum Nr 1 w Rumi w roku szkolnym 2012/2013

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum Nr 1 w Rumi w roku szkolnym 2012/2013 Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum Nr 1 w Rumi w roku szkolnym 2012/2013 26 i 27 września Mistrzostwa Rumi w LA Statystyki Szkoła Medale Złoto Srebro Brąz Ilość zawodników G 1 96 25 20 23 G 2 93 13

Bardziej szczegółowo

Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2/

Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2/ 64 Hygeia Public Health 2011, 46(1): 64-70 Zaburzenia stanu odżywienia dzieci kończących szkołę podstawową w Łodzi a jakość kości. Część I. Ocena parametrów antropometrycznych, subiektywnej aktywności

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 29 lipca 2014 r.

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 29 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego I. Cele realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w formie zajęć lekcyjnych. Głównym

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE STOPNIA LEKKIEGO

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE STOPNIA LEKKIEGO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE STOPNIA LEKKIEGO Jarosław Baranowski 1 Hodować więc dziecię we względzie fizycznym albo lekarskim jest to je tak pielęgnować i tak prowadzić, ażeby nie

Bardziej szczegółowo

_KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2014/2015

_KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2014/2015 _KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. DATA Zawody Gminne 1. 16.09.2014 2. 18.09.2014 3. 22.09.2014 4. 1.10.2014 5. 7.10.2014 6. 10.10.2014 1.Mini Piłka

Bardziej szczegółowo

Ocena wytrzymałości anaerobowej zawodników rugby Assessment of the anaerobic endurance of rugby players

Ocena wytrzymałości anaerobowej zawodników rugby Assessment of the anaerobic endurance of rugby players Artykuł oryginalny Original Paper Zeszyty Naukowe WSKFiT 8:27-32, 2013 Streszczenie Ocena wytrzymałości anaerobowej zawodników rugby Assessment of the anaerobic endurance of rugby players Tomasz Gasik,

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego WPiNoZ Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego w różnych okresach ontogenezy

Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego w różnych okresach ontogenezy Spis treści: Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego w różnych okresach ontogenezy Bogusław Antoszewski, Marta Fijałkowska, Aneta Sitek, Elżbieta Żądzińska, Pomiary antropometryczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZMIENNOŚCI ROZWOJU KOORDYNACJI RUCHÓW SZYBKICH I WOLNYCH U OSOBNIKÓW W WIEKU 8-17 LAT

ZAKRES ZMIENNOŚCI ROZWOJU KOORDYNACJI RUCHÓW SZYBKICH I WOLNYCH U OSOBNIKÓW W WIEKU 8-17 LAT ZAKRES ZMIENNOŚCI ROZWOJU KOORDYNACJI RUCHÓW SZYBKICH I WOLNYCH U OSOBNIKÓW W WIEKU 8-17 LAT Michał Rozpara 1 W doniesieniu zaprezentowano wyniki badań koordynacyjnej sfery motoryczności dzieci młodzieży

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 DATA MIEJSCE 1. 24.09.2014 godzina10 00 stadion OSiR 2. 02.10.2014 Godzina 10.00 "Camping przy Baszcie" 3. 22.10.2014r. Gimnazjum Nowy DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 358 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo