Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ I ZDROWIE DOBROSTAN 4/2013 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski Department of Physical Education, University of Zielona Góra RYSZARD ASIENKIEWICZ Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej The level of morphofunctional development of junior high school students in the light of diverse physical activity Problematyka związana z aktywnością fizyczną, a w szczególności jej wpływu na zdrowie i sprawność człowieka stała się w ostatnich latach szczególnie istotna. Obserwowane szybkie tempo rozwoju społecznego powoduje, że człowiek narażony jest na ryzyko chorób układu krążenia, zaburzenia w metabolizmie oraz nerwice. Systematyczne uprawianie różnych form aktywności fizycznej skutecznie reguluje procesy metaboliczne, koryguje błędy żywieniowe, opóźnia procesy starzenia się, a także pozytywnie wpływa na sferę psychiczną człowieka. Obserwujemy w ostatnich latach większe zainteresowanie kontrolą i oceną mierników zdrowia, w tym aktywnością fizyczną. poznanie czynników determinujących podejmowanie aktywności fizycznej oraz właściwe i skuteczne wykorzystanie tej wiedzy w praktyce może przyczynić się na obecny i przyszły stan zdrowia dzieci i młodzieży. Poziom wykształcenia cech motorycznych jest ściśle identyfikowana z rozwojem biologicznym ustroju. Stąd też od wielu lat prowadzone są badania nad określeniem siły związku pomiędzy poszczególnymi cechami motorycznymi a wysokością i masą ciała, które stanowią podstawowe, a zarazem dostępne kryterium określające poziom rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Powyższe spostrzeżenia stały się inspiracją do podjęcia badań, których celem jest porównanie poziomu rozwoju fizycznego i motorycznego zespołów chłopców i dziewcząt o zróżnicowanej aktywności ruchowej, a także określenie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy cechami morfologicznymi a wybranymi zdolnościami motorycznymi.

2 ZDROWIE I DOBROSTAN NR 4 /2013 Dobrostan społeczeństwo MATERIAŁ I METODA Badania zostały przeprowadzone w roku akademickim 2011/20 wśród 15 letnich gimnazjalistów i gimnazjalistek wybranych szkół województwa lubuskiego. Łącznie badaniami objęto 302 uczniów trenujących różne dyscypliny sportowe (191 chłopców i 111 dziewcząt). Grupą kontrolną byli rówieśnicy, którzy nie uczestniczyli w dodatkowych formach aktywności ruchowej. Pomiary wysokości i masy ciała zostały wykonane zgodnie z zasadami antropometrii w wersji opisanej przez Drozdowskiego [4], na podstawie których wyliczono wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI). Poziom rozwoju motorycznego badanych określono standardowymi testami stosowanymi powszechnie w pracy nauczyciela wychowania fizycznego [3, 5], które dotyczyły pomiaru czasu biegu na dystansie 60 m informującego o szybkości, odległości rzutu piłką lekarską w przód znad głowy (siła ramion), głębokości skłonu tułowia w przód (gibkość), odległości skoku w dal (siła eksplozywna kończyn dolnych) i liczby przysiadów z wyrzutem nóg (wytrzymałość). Informacje dotyczące wieku badanych, trenowanej dyscypliny, stażu zawodniczego zebrano droga ankietową. Materiał opracowano statystycznie. Istotność różnic między przeciętnymi badanych cech wyliczono testem t-studenta. Zależności pomiędzy uzyskanymi wynikami zdolności motorycznych a parametrami morfologicznymi oceniono współczynnikiem korelacji Pearsona oraz równaniami regresji liniowej. Dymorfizm płciowy analizowanych cech przedstawiono wskaźnikiem Mollisona na rycinach 1-2. Obliczenia i prezentację graficzną oparto o arkusz kalkulacyjny Exel oraz pakiet statystyczny Statistica. WYNIKI W tabelach I-II zawarto charakterystyki liczbowe cech somatycznych, wskaźnika proporcji ciała (BMI) oraz wyników prób sprawności motorycznej. Jak z nich wynika, zespoły chłopców i dziewcząt trenujących w porównaniu z nie trenującymi są przeciętnie wyżsi, ciężsi oraz charakteryzuje ich tęższa budowa ciała. Różnice statystycznie istotne miedzy przeciętnymi odnotowano tylko wśród chłopców w masie ciała i wskaźniku BMI. Porównując przeciętne wyników prób sprawności motorycznej zespołów obu płci, stwierdzono, że chłopcy i dziewczęta uczestniczący w dodatkowych, zorganizowanych formach aktywności ruchowej uzyskali we wszystkich próbach lepsze wyniki, przy różnicach statystycznie istotnych. Na rycinach I-II przedstawiono zróżnicowanie dymorficzne zespołów trenujących i nie podejmujących dodatkowej aktywności fizycznej. Wśród trenujących, zespół chłopców w porównaniu do dziewcząt charakteryzuje się przeciętnie wyższymi wartościami wysokości i masy ciała, wskaźnikiem BMI, krótszym czasem biegu, większą siłą ramion i kończyn dolnych, a mniejsza gibkością. Odnotowane różnice są duże i bardzo duże 9przekraczające 0,5 i 1 wielkości odchylenia standardowego) za wyjątkiem wskaźnika ilorazowego (BMI). Z kolei w grupie gimnazjalistów i gimnazjalistek nie trenujących, dziewczęta są przeciętnie nieco tęższe od chłopców i bardziej gibkie, natomiast wyraźne różnice występują w wysokości i

3 Ryszard Asienkiewicz Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej masie ciała, szybkości, sile ramion i kończyn dolnych, które w większości przekraczają wielkość 0,5 i 1s. Tabela I. Charakterystyka liczbowa cech somatycznych, wskaźników proporcji ciała oraz wybranych prób sprawności motorycznej zespołów chłopców * - istotność na poziomie 0,05 ; ** - istotność na poziomie 0,01 Cecha, wskaźnik Trenujący N=191 Nie trenujący N=115 M s V M s V d Wysokość ciała 171, 7,90 4,6 166,90 8,90 5,4 0,20 Masa ciała 58,98 9,49 16,2 54,51 11,50 21,0 4,47 ** BMI 20,07 2,34 11,7 19,40 2,85,7 0,67* Czas biegu 8,85 0,40 4,6 9,24 0,46 4,9-0,39** Odległość rzutu piłką 8,62 1,50 17,4 7,58 1,11,6 1,04** Odległość skoku w dal 199,20 21,70,9 173,40 23,40 13,5 25,80** Skłon tułowia 3, 6,80 219,2 0,70 8,80 921,5 2,40** Wytrzymałość 18,90 2,60 13,7 17,00 2,81 16,3 1,90** Tabela II. Charakterystyka liczbowa cech somatycznych, wskaźników proporcji ciała oraz wybranych prób sprawności motorycznej zespołów dziewcząt * - istotność na poziomie 0,05 ; ** - istotność na poziomie 0,01 Trenujące N=111 Nie trenujące N=228 Cecha, wskaźnik d M s V M s V Wysokość ciała 163,30 6,0 3,7 162,24 6,01 3,70 1,06 Masa ciała 52,60 7,5,3 51,60 7,81 15,1 1,00 BMI 19,73 2,58 13,1 19,68 2,62 13,3 0,05 Czas biegu 9,81 0,70 7,1,39 0,91 8,8-0,58** Odległość rzutu piłką 6,80 1,01,8 6,26 1,01 16,1 0,54** Odległość skoku w dal 171,1 19,4 11,4 8,73 19,30,9 22,37** Skłon tułowia 6,6 8,8 133,3 3,6 6,7 186,1 3,00** Wytrzymałość 7,9 1,2 15,2 6,9 1,0,5 1,00** 13

4 Wskaźnik Mollisona Wskaźnik Mollisona ZDROWIE I DOBROSTAN NR 4 /2013 Dobrostan społeczeństwo 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -1,5 [1] wysokość ciała; [5] siła ramion; [2] masa ciała; [6] siła eksplozywna kończyn dolnych; [3] BMI; [7] gibkość. [4] szybkość; Ryc.1. Wartości znormalizowane badanych cech w zespołach trenujących 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] -1,5 [1] wysokość ciała; [5] siła ramion; [2] masa ciała; [6] siła eksplozywna kończyn dolnych; [3] BMI; [7] gibkość. [4] szybkość; Ryc.2. Wartości znormalizowane badanych cech w zespołach nie trenujących

5 Ryszard Asienkiewicz Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej Tabela 3. Współczynniki korelacji cech somatycznych z wynikami prób sprawności motorycznej * - istotność na poziomie 0,05 ; ** - istotność na poziomie 0,01 Siła mięśni Siła kończyn Cecha, wskaźnik Szybkość Gibkość Wytrzymałość ramion dolnych Chłopcy trenujący Wysokość ciała 0,002 0,17* 0,31* 0,07 0,06 Masa ciała 0,03 0,24* 0,18* 0,05 0,03 BMI 0,02 0,20* 0,02 0,01 0,02 Chłopcy nie trenujący Wysokość ciała 0,17-0, 0, -0,03-0,18 Masa ciała 0,07 0,06-0,05 0,09-0,22* BMI 0,01 0,11-0,15 0, -0,19* Dziewczęta trenujące Wysokość ciała 0,07 0,01 0,19* -0,09-0,07 Masa ciała 0,13 0,09-0,09 0,03 0,05 BMI 0, 0,09-0,22** 0,08 0,11 Dziewczęta nie trenujące Wysokość ciała 0,06 0,002-0,02 0,01-0,16* Masa ciała 0,17* 0,09-0,16* 0,04-0,* BMI 0,15* 0, -0,17* 0,04-0,07 W tabeli III zawarto współczynniki korelacji cech morfologicznych z wynikami prób sprawności motorycznej. Uzyskane wyniki badań wskazują na wielokierunkowe związki wybranych parametrów somatycznych, wskaźnika proporcji ciała z poziomem zdolności motorycznych badanych gimnazjalistów. Największa siła determinująca poziom wybranych zdolności motorycznych z parametrami somatycznymi wystąpiła w przypadku siły eksplozywnej kończyn dolnych, wytrzymałości, siły ramion i szybkości, natomiast najsłabsze związki wykazuje gibkość (tabela III). Szczegółowa charakterystyka przedstawia się następująco: a/ chłopcy trenujący: - wysokość ciała wykazuje prostoliniowy dodatni wpływ uzyskiwania dłuższych odległości w rzucie piłka lekarską i skoku w dal z miejsca (odpowiednio p=0,17 i p = 0,31); - masa ciała koreluje dodatnio z siłą ramion (p = 0,24) i siłą eksplozywną kończyn dolnych (p= -0,18); - wskaźnik wagowo wzrostowy (BMI) wpływa istotnie na uzyskiwane wyniki w sile mięśni ramion (p = 0,20); 15

6 ZDROWIE I DOBROSTAN NR 4 /2013 Dobrostan społeczeństwo b/ dziewczęta trenujące: - wysokość ciała wykazuje prostoliniowy dodatni wpływ uzyskiwania dłuższych odległości w rzucie piłka lekarską ( p=0,17); - z analizy macierzy korelacji wynika, że zwiększanie masy ciała względem wysokości ciała (w tym otłuszczenia) prowadzi do obniżenia poziomu możliwości funkcjonalnych w zakresie siły eksplozywnej kończyn dolnych (p = -0,22); c/ chłopcy nie trenujący - wielkość masy ciała i zwiększanie wielkości wskaźnika BMI wpływa negatywnie na uzyskiwane wyniki w wytrzymałości; d/ dziewczęta nie trenujące - wielkość masy ciała i zwiększanie wielkości wskaźnika BMI wpływa negatywnie na uzyskiwane wyniki szybkości (p = 17, p= 0,15), sile eksplozywnej kończyn dolnych (p = - 0,16; -0,17) i wytrzymałości (p = - 0,);; - wysokość ciała wykazuje prostoliniowy ujemnyi wpływ uzyskiwania dłuższych odległości w rzucie piłka lekarską ( p= -0,16); Uzyskane wyniki badań wskazują na występujące wielokierunkowe związki parametrów somatycznych z poziomem wybranych zdolności motorycznych tak w grupie gimnazjalistów podejmujących dodatkową aktywność ruchową jak i nie trujących. W analizowanych zespołach chłopców i dziewcząt trenujących, największa siła determinująca poziom wybranych zdolności motorycznych w odniesieniu do cech somatycznych wystąpiła wobec wysokości i masy ciała, natomiast najsłabsze związki wykazuje wskaźnik BMI. Wśród gimnazjalistów i gimnazjalistek nie trenujących, największe oddziaływanie zdolności motorycznych w kontekście cech somatycznych odnotowujemy w odniesieniu do wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI) oraz masy ciała, a najsłabsze związki wykazuje wysokość ciała. Opisane zależności w ogólnych tendencjach są zgodne z prawidłowościami przebiegu ontogenezy [1, 2, 9,, 11].Uzyskane wyniki badań potwierdzają w części wcześniejsze spostrzeżenia innych autorów. Osiński [6-8] stwierdził, iż jedynym z omawianych parametrów morfologicznych, który wykazuje prostoliniowy wpływ skracania czasu biegu na krótkim dystansie, jest wysokość ciała. W prezentowanej analizie należy dodatkowo odnotować, pozytywny wpływ wysokości ciała na uzyskiwane wyniki siły ramion w grupie trenujących chłopców. Uzyskane wyniki dotyczące istotnego oddziaływania parametrów somatycznych na poziom wybranych zdolności motorycznych mogą być brane pod uwagę podczas wstępnej selekcji do określonych dyscyplin i konkurencji sportowych. 16

7 Ryszard Asienkiewicz Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej PIŚMIENNICTWO 1. Asienkiewicz R., 2005, Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna (red.) J. Rodziewicz-Gruhn. E. Małolepszy, z. VI, Cieśla E., 2002, Niektóre związki zdolności motorycznych z wybranymi cechami somatycznymi chłopców i dziewcząt w wieku 7-19 lat. [w;] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego (red. A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Denisiuk L.: Opis testów motorycznych oraz metody przeprowadzania prób i oceny wyników, [in:] Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. PZWS, Warszawa 1968, Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym. AWF, Poznań EUROFIT (Europejski Test sprawności Fizycznej). Przekład z języka angielskiego H. Grabowski i J. Szopa. AWF. Kraków Osiński W., 1988, Wielokierunkowe związki zdolności motorycznych i parametrów morfologicznych. Badania dzieci i młodzieży wielkomiejskiej z uwzględnieniem poziomu stratyfikacji społecznej. Monografie AWF Poznań, Osiński W., 1989, Związki między szybkością biegową a wielkością wskaźników proporcji i komponentów ciała u dzieci i młodzieży z populacji wielkomiejskiej. Antropomotoryka, 1, Osiński W., 1997, Analiza związków między szybkością lokomocyjną a siłą, mocą i skocznością u chłopców. Roczniki AWF w Poznaniu, 26, Przewęda R.: rozwój somatyczny i motoryczny. PZWS, Warszawa Raczek J.: problem okresów sensytywnych krytycznych w rozwoju ontogenetycznym. Antropomotoryka 1989, 2, 89-1, AWF Kraków. 11. Żak S.: zdolności kondycyjne i koordynacyjne dzieci i młodzieży z populacji wielkomiejskiej na tle wybranych uwarunkowań somatycznych i aktywności ruchowej. AWF Kraków

8 ZDROWIE I DOBROSTAN NR 4 /2013 Dobrostan społeczeństwo Odległość rzutu piłką lekarską [m] 8 6 y = 3,1115+0,0322*x r = 0,1702; p = 0,0186; r 2 = 0, Wysokość ciała [cm] Ryc.1. Graficzny obraz zależności odległości rzutu piłką lekarską od wysokości ciała w zespole chłopców trenujących Odległość rzutu piłką lekarską [m] 8 6 y = 6,4132+0,0374*x r = 0,2383; p = 0,0009; r 2 = 0, Masa ciała [kg] Ryc.2. Graficzny obraz zależności odległości rzutu piłką lekarską od masy ciała w zespole chłopców trenujących 18

9 Ryszard Asienkiewicz Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej Odległość rzutu piłką lekarską [m] 8 6 y = 6,117+0,47*x r = 0,1952; p = 0,0068; r 2 = 0, BMI Ryc.3. Graficzny obraz zależności odległości rzutu piłką lekarską od BMI w zespole chłopców trenujących Odległość skoku w dal z miejsca [cm] y = 52,7674+0,8559*x r = 0,33; p = 0,00001; r 2 = 0, Wysokość ciała [cm] Ryc. 4.Graficzny obraz zależności odległości skoku w dal od wysokości ciała w zespole chłopców trenujących 19

10 ZDROWIE I DOBROSTAN NR 4 /2013 Dobrostan społeczeństwo Odległość skoku w dal z miejsca [cm] y = 174,6599+0,4156*x r = 0,1829; p = 0,0113; r 2 = 0, Masa ciała [kg] Ryc. 5.Graficzny obraz zależności odległości skoku w dal od masy ciała w zespole chłopców trenujących y = 19,9074-0,0529*x; r = -0,2186; p = 0,0189; r 2 = 0,0478 Liczba wyrzutów nóg w tył [cykle] Masa ciała [kg] Ryc. 6.Graficzny obraz chłopców nie trenujących zależności wytrzymałości od masy ciała w zespole 20

11 Ryszard Asienkiewicz Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej y = 20,5845-0,1834*x; r = -0,1886; p = 0,0435; r 2 = 0,0356 Liczba wyrzutów nóg w tył [cykle] BMI Ryc. 7.Graficzny obraz zależności odległości skoku w dal od BMI w zespole chłopców nie trenujących Odległość skoku w dal z miejsca [cm] y = 69, ,6193*x; r = 0,1916; p = 0,0439; r 2 = 0, Wysokość ciała [cm] Ryc. 8.Graficzny obraz zależności odległości skoku w dal od wysokości ciała w zespole trenujących dziewcząt 21

12 ZDROWIE I DOBROSTAN NR 4 /2013 Dobrostan społeczeństwo Odległość skoku w dal z miejsca [cm] y = 203,11-1,6235*x; r = -0,2158; p = 0,0229; r 2 = 0, BMI Ryc. 9.Graficzny obraz zależności odległości skoku w dal od BMI w zespole trenujących dziewcząt Czas biegu na dystansie 60m [s] y = 9, ,0203*x; r = 0,1734; p = 0,0087; r 2 = 0, Masa ciała [kg] Ryc..Graficzny obraz zależności szybkości od masy ciała w zespole nie trenujących dziewcząt 22

13 Ryszard Asienkiewicz Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej Czas biegu na dystansie 60m [s] y = 9, ,0523*x; r = 0,1509; p = 0,0227; r 2 = 0, BMI Ryc. 11.Graficzny obraz zależności szybkości od BMI w zespole nie trenujących dziewcząt Liczba wyrzutów nóg w tył [cykle] y = 11,1917-0,0267*x; r = -0,1553; p = 0,0190; r 2 = 0, Wysokość ciała [cm] Ryc..Graficzny obraz zależności wytrzymałości od wysokości ciała w zespole nie trenujących dziewcząt 23

14 ZDROWIE I DOBROSTAN NR 4 /2013 Dobrostan społeczeństwo Liczba wyrzutów nóg w tył [cykle] y = 7,823-0,0186*x; r = -0,1399; p = 0,0347; r 2 = 0, Masa ciała [kg] Ryc.13. Graficzny obraz zależności wytrzymałości od masy ciała w zespole nie trenujących dziewcząt Odległość skoku w dal z miejsca [cm] y = 169,6471-0,4062*x; r = -0,1630; p = 0,0137; r 2 = 0, Masa ciała [kg] Ryc..Graficzny obraz zależności wytrzymałości od wysokości ciała w zespole nie trenujących dziewcząt 24

15 Ryszard Asienkiewicz Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej Odległość skoku w dal z miejsca [cm] y = 173,3055-1,2567*x; r = -0,1705; p = 0,0099; r 2 = 0, BMI Ryc. 15.Graficzny obraz zależności siły eksplozywnej kończyn dolnych od BMI w zespole nie trenujących dziewcząt STRESZCZENIE Celem pracy jest porównanie poziomu rozwoju fizycznego i motorycznego zespołów chłopców i dziewcząt o zróżnicowanej aktywności ruchowej. Badania zostały przeprowadzone w roku akademickim 2011/20 wśród gimnazjalistów wybranych szkół województwa lubuskiego. Poziom rozwoju fizycznego badanych określono pomiarami wysokości i masy ciała, a motorycznego czasem biegu na dystansie 60 m (dziewczęta, chłopcy) informującego o szybkości, odległością rzutu piłką lekarską (siła ramion), głębokością skłonu tułowia w przód (gibkość), odległością skoku w dal (siła eksplozywna kończyn dolnych) i liczbą przysiadów z wyrzutem nóg (wytrzymałość). Informacje dotyczące wieku badanych, trenowanej dyscypliny, stażu zawodniczego zebrano droga ankietową. Materiał opracowano statystycznie. Istotność różnic między przeciętnymi badanych cech wyliczono testem t-studenta. Wyniki badań własnych odniesiono porównawczo do opracowań innych autorów. ABSTRACT The aim of this study is to compare the level of physical and motor development of boys and girls with different physical activity. The tests were conducted in the academic year 2011/20 among junior high school students in selected schools of Lubuskie voivodeship. The level of physical development was determined by measuring their height and weight, and the motor development was established in tests that included 60 m run (girls, boys) to indicate speed, medicine ball throw (to determine arm strength), forward bends (to examine flexibility), the long jump (to measure explosive strength of lower limbs) and squats with leg extension (to measure endurance). Data on the age of respondents, sport they practise, and length of time they have been doing a sport were collected in questionnaires. The material was analysed statistically. The significance of differences between the average characteristics of the respondents were calculated with Student's t-test. The results were compared with other authors. Artykuł zawiera znaków ze spacjami + grafika (16206 znaków cm 2 grafiki) 25

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego dziewcząt gimnazjalnych

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego dziewcząt gimnazjalnych ROZDZIAŁ I ZDROWIE DOBROSTAN 3/2013 DOBROSTAN, UMYSŁ I URODA Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski Department of Physical Education, University of Zielona Góra RYSZARD ASIENKIEWICZ Environmental

Bardziej szczegółowo

Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry

Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. VI, 2005 Ryszard Asienkiewicz Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY WYBRANYMI PARAMETRAMI SOMATYCZNYMI I ZDOLNOŚCIAMI MOTORYCZNYMI WŚRÓD STUDENTEK UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY WYBRANYMI PARAMETRAMI SOMATYCZNYMI I ZDOLNOŚCIAMI MOTORYCZNYMI WŚRÓD STUDENTEK UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz Katedra Wychowania Fizycznego Uniwersytet Zielonogórski WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik masy ciała (kg/m 2 ) Wiek w latach BMI

Wskaźnik masy ciała (kg/m 2 ) Wiek w latach BMI Tabela. Średnie arytmetyczne i miary rozsiewu wysokości ciała, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI) chłopców i dziewcząt z województwa podlaskiego (Szczuk, Wilczewski, Wasiuk, 8) oraz studentów z Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania

Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2014, t. XIII, nr 2, s. 177 196 http://dx.doi.org/10.16926/kf.2014.13.12 Ryszard ASIENKIEWICZ * Artur WANDYCZ ** Zróżnicowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Dymorfizm płciowy cech somatycznych wśród dzieci i młodzieży uprawiających wybrane dyscypliny sportowe

Dymorfizm płciowy cech somatycznych wśród dzieci i młodzieży uprawiających wybrane dyscypliny sportowe ROZDZIAŁ XXVII ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO 1 Uniwersytet Zielonogórski University of Zielona Góra 2 Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze JÓZEF TATARCZUK 1, JOANNA SOLAN 2 Sexual dimorphism

Bardziej szczegółowo

Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC. Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej

Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC. Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej W dniach 06.09.2014-11.09.2014r podczas konsultacji Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY

Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY WSTĘP Badania

Bardziej szczegółowo

Zwi zki cech somatycznych z wybranymi zdolno ciami motorycznymi ch opców w wieku lat

Zwi zki cech somatycznych z wybranymi zdolno ciami motorycznymi ch opców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Zwi zki cech somatycznych z wybranymi zdolno ciami motorycznymi ch opców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997 S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Janusz Wojtyna, Joanna Rodziewicz-Gruhn Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013 DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 do klas pierwszych uczęszcza 143 uczniów. Podczas zajęć z wychowania fizycznego przeprowadzono diagnozę,

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ BIEGU 16-LETNIEJ MŁODZIEŻY W ASPEKCIE UWARUNKOWAŃ SOMATYCZNYCH ORAZ MOTORYCZNYCH

SZYBKOŚĆ BIEGU 16-LETNIEJ MŁODZIEŻY W ASPEKCIE UWARUNKOWAŃ SOMATYCZNYCH ORAZ MOTORYCZNYCH Anna Marciniak * Jacek Lewandowski ** ROCZNIK LUBUSKI Tom 40, cz. 2, 2014 SZYBKOŚĆ BIEGU 16-LETNIEJ MŁODZIEŻY W ASPEKCIE UWARUNKOWAŃ SOMATYCZNYCH ORAZ MOTORYCZNYCH Wprowadzenie Na sprawność fizyczną składa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1999-2012

ZMIANY W SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1999-2012 ROCZNIK LUBUSKI Tom 40, cz. 2, 2014 Joanna Rodziewicz-Gruhn * Marta Szymanek ** Joanna Połacik *** ZMIANY W SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim

Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim ROZDZIAŁ XIV 1 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Biologiczny University of Zielona Góra, Faculty of Biological Sciences 2 Gimnazjum nr1 w Zielonej Górze Gymnasium No.1 in Zielona Góra 3 Uniwersytet Zielonogórski,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 2 23 JERZY EIDER BEATA BURYTA RAFAŁ BURYTA ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI Z WADAMI POSTAWY I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM NA TLE

Bardziej szczegółowo

Poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej

Poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 214, t. XIII, nr 2, s. 197 212 http://dx.doi.org/1.16926/kf.214.13.13 Joanna RODZIEWICZ-GRUHN * Joanna POŁACIK ** Poziom wybranych

Bardziej szczegółowo

Antropomotoryka - opis przedmiotu

Antropomotoryka - opis przedmiotu Antropomotoryka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Antropomotoryka Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-A Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Dymorfizm cech somatycznych dzieci w wieku 6-10 lat trenujących akrobatykę sportową

Dymorfizm cech somatycznych dzieci w wieku 6-10 lat trenujących akrobatykę sportową ROZDZIAŁ I ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski Department of Physical Education, University of Zielona Góra RYSZARD ASIENKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 162 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 162 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LI, SUPPL. IV, 162 SECTIO D 2004 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński Kriszkoviecas Eugenijus Uniwersytet Wileński, Litwa.

Bardziej szczegółowo

Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej

Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2017, t. XVI, nr 2, s. 159 170 http://dx.doi.org/10.16926/kf.2017.16.20 Iwona GODLEWSKA * Marzena JURGIELEWICZ-URNIAŻ ** Czwórbój

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu Klimczyk Mariusz, Słoma Piotr. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu = Comparative analysis of the level of development

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SOMATYCZNY I MOTORYCZNY UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJALNYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA TLE BADAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ROZWÓJ SOMATYCZNY I MOTORYCZNY UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJALNYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA TLE BADAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO NR 50 AN TRO PO MO TO RY KA 2010 ROZWÓJ SOMATYCZNY I MOTORYCZNY UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJALNYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA TLE BADAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO THE SOMATIC AND MOTORIC

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 4 (146) 2007 Dariusz LENART Wstęp TYP UKOŃCZONEJ SZKOŁY WYŻSZEJ A SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SŁUCHACZY STUDIUM OFICERSKIEGO We współczesnych definicjach sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO ISPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI W WIEKU 8-10 LAT WYBRANYCH SZKÓŁ WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO ISPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI W WIEKU 8-10 LAT WYBRANYCH SZKÓŁ WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO ISPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI W WIEKU 8-10 LAT WYBRANYCH SZKÓŁ WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Badania wszelkiego rodzaju sprawności organizmu jest rzeczą nader

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow Kosmalski Tomasz, Wypych Filip, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie = Somatic and physical fitness evaluation of Primary

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE BIEG NA DYSTANSIE 60 M [ SZYBKOŚĆ ] ========================================= Sposób wykonania: Po usłyszeniu sygnału startow, badany ze startu niski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Antropomotoryka KOD WF/I/st/15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Antropomotoryka KOD WF/I/st/15 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Antropomotoryka KOD WF/I/st/15 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Dyscyplina wiodąca a sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat

Dyscyplina wiodąca a sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat ROZDZIAŁ IX ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Jan Amos Komenski State School of Higher Vocational Education in Leszno

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MORFOLOGICZNY I POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH CHŁOPCÓW UPRAWIAJĄCYCH RÓŻNE DYSCYPLINY SPORTOWE

ROZWÓJ MORFOLOGICZNY I POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH CHŁOPCÓW UPRAWIAJĄCYCH RÓŻNE DYSCYPLINY SPORTOWE NR 41 AN TRO PO MO TO RY KA 2008 ROZWÓJ MORFOLOGICZNY I POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH CHŁOPCÓW UPRAWIAJĄCYCH RÓŻNE DYSCYPLINY SPORTOWE MORPHOLOGICAL ADVANCEMENT AND MOTOR SKILLS LEVEL OF BOYS PRACTICING

Bardziej szczegółowo

Budowa somatyczna młodych wioślarzy i wioślarek polskich

Budowa somatyczna młodych wioślarzy i wioślarek polskich PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. VI, 2005 Justyna Forjasz Budowa somatyczna młodych wioślarzy i wioślarek polskich Słowa kluczowe: budowa somatyczna, wioślarstwo,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Na podstawie Zarządzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO STUDENTÓW

UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO STUDENTÓW UDC 618.3+796.011.3-057.87:004 Władimir Chodinow UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO STUDENTÓW Dzięki uzyskanym wynikom badań studenci Katedry Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 DANUTA UMIASTOWSKA ZMIANY W ROZWOJU MOTORYCZNYM U DZIECI SZCZECIŃSKICH W WIEKU 8 15 LAT NA PODSTAWIE BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WIESŁAW OSIŃSKI AMTROPOMOTORYKA. Wydanie II rozszerzone

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WIESŁAW OSIŃSKI AMTROPOMOTORYKA. Wydanie II rozszerzone Wiesław Osiński Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WIESŁAW OSIŃSKI AMTROPOMOTORYKA Wydanie II rozszerzone Poznań 2003 SPIS TREŚCI W STĘP... 7 I. MOTORYCZNOŚĆ LUDZKA JAKO

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Małgorzata Roślak, Henryk Stolarczyk Uniwersytet Łódzki, Łódź ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku NR (30) 2/2016

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku NR (30) 2/2016 Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku NR (30) 2/2016 Publikację wspiera Grupa PZU SA Publikację wspiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych Partnerem publikacji jest IASK Nr (30) 2/2016 ISSN 2299-744X ISBN

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZMIENNOŚCI ROZWOJU KOORDYNACJI RUCHÓW SZYBKICH I WOLNYCH U OSOBNIKÓW W WIEKU 8-17 LAT

ZAKRES ZMIENNOŚCI ROZWOJU KOORDYNACJI RUCHÓW SZYBKICH I WOLNYCH U OSOBNIKÓW W WIEKU 8-17 LAT ZAKRES ZMIENNOŚCI ROZWOJU KOORDYNACJI RUCHÓW SZYBKICH I WOLNYCH U OSOBNIKÓW W WIEKU 8-17 LAT Michał Rozpara 1 W doniesieniu zaprezentowano wyniki badań koordynacyjnej sfery motoryczności dzieci młodzieży

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR 22. Spis treści

STUDIA I MONOGRAFIE NR 22. Spis treści STUDIA I MONOGRAFIE NR 22 Spis treści I Wprowadzenie II Materia³ i metody badañ 1 Ogólna charakterystyka próby 2 Badania antropometryczne 3 Próby sprawnoœci motorycznej 4 Ocena postawy cia³a 5 Metody opracowania

Bardziej szczegółowo

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 7/8 Analizę badań opracowała mgr Marzena Lech Na przełomie września i października w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Budowa somatyczna dzieci w wieku lat województwa lubuskiego

Budowa somatyczna dzieci w wieku lat województwa lubuskiego ROZDZIAŁ III Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych University of Zielona Góra, Faculty of Biological Science MARTA CHOPTIANY Budowa somatyczna dzieci w wieku 10-12 lat województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Keywords: physical development, physical fitness, comparison.

Keywords: physical development, physical fitness, comparison. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 9-10 letnich dziewcząt i chłopców Physical development and physical fitness 9-10 year old girls and boys Streszczenie Mariusz Klimczyk, Agata Klimczyk, Magdalena Łaźniewska

Bardziej szczegółowo

THE REGRESS OF EXPLOSIVE POWER WITH MEN S AGE ON BACKGROUND OF SOCIAL VARIABLES

THE REGRESS OF EXPLOSIVE POWER WITH MEN S AGE ON BACKGROUND OF SOCIAL VARIABLES Citation: Gołąb S., Matusik S., The Regress of Explosive Power with Men s Age on Background of Social Varaibles [in Polish], Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D Medicina, Vol. LX, Suppl.

Bardziej szczegółowo

POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM THE LEVEL OF MOTOR SKILLS OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN

POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM THE LEVEL OF MOTOR SKILLS OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN NR 31 AN TRO PO MO TO RY KA 2005 POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM THE LEVEL OF MOTOR SKILLS OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN Irena Momola* * dr, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 008/PZ/2017 PREZYDIUM ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 10 marca 2017 roku

UCHWAŁA Nr 008/PZ/2017 PREZYDIUM ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 10 marca 2017 roku UCHWAŁA Nr 008/PZ/2017 PREZYDIUM ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia materiałów dotyczących kadr wojewódzkich Działając na podstawie 24 pkt 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny zielonogórskich chłopców i dziewcząt w wieku 15 lat, w świetle wybranych czynników środowiskowych

Rozwój fizyczny zielonogórskich chłopców i dziewcząt w wieku 15 lat, w świetle wybranych czynników środowiskowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 2009, z. VIII Ryszard Asienkiewicz Józef Tatarczuk Katarzyna Koziołkowska Rozwój fizyczny zielonogórskich chłopców i dziewcząt

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 JUSTYNA WESOŁOWSKA WPŁYW BUDOWY SOMATYCZNEJ I PRZYGOTOWANIA SPRAWNOŚCIOWEGO STUDENTEK WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawność fizyczna uczniów o zróżnicowanej sylwetce. Physical fitness of schoolboys differing in body shape

Sprawność fizyczna uczniów o zróżnicowanej sylwetce. Physical fitness of schoolboys differing in body shape Artykuł oryginalny Original Paper Zeszyty Naukowe WSKFiT 8:19-25, 2013 Streszczenie Sprawność fizyczna uczniów o zróżnicowanej sylwetce Physical fitness of schoolboys differing in body shape Michał Ignasiak,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW KICKBOXING NA RÓŻNYM POZIOMIE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ANALIZA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW KICKBOXING NA RÓŻNYM POZIOMIE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Security, Economy & Law Nr 3/2016 (XII), (33 46) ANALIZA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO ZAWODNICZEK UPRAWIAJĄCYCH KICKBOXING NA RÓŻNYM POZIOMIE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO AN ANALYSIS OF SELECTED

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności ogólnej:

Testy sprawności ogólnej: Załącznik nr 1 ZESTAW TESTÓW SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I UMIEJĘTNOŚI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPOROWEJ O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM IM, MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁUPCY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz 16-18.10. 2015. W konsultacjach zastosowano dotychczas wykorzystywane sprawdziany. Kontynuacja umożliwi dalsze obserwacje

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian cech somatycznych i sprawności fizycznej u dzieci uprawiających akrobatykę sportową

Dynamika zmian cech somatycznych i sprawności fizycznej u dzieci uprawiających akrobatykę sportową http://dx.doi.org/10.18778/8088-329-1.13 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Dynamika zmian cech somatycznych i sprawności fizycznej u dzieci uprawiających akrobatykę sportową The dynamic of the

Bardziej szczegółowo

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF. T.2, Warszawa 2005: 54-57. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku 1 Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku I. Testy ogólnych zdolności motorycznych cztery

Bardziej szczegółowo

Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej

Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej dzieci i młodzieży woj. mazowieckiego Janusz Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci głuchych jako pozytywny miernik ich zdrowia fizycznego

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci głuchych jako pozytywny miernik ich zdrowia fizycznego 304 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(2): 304-310 Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci głuchych jako pozytywny miernik ich zdrowia fizycznego Physical development and fitness of hearing-impaired children

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU ZAPASY

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU ZAPASY Załącznik Nr 13 do "Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie" REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu

Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu Ocena niedostateczna -nie wykonuje bieżących zadań programowych podczas lekcji mimo swoich możliwości fizycznych i nie czyni żadnych widocznych

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 43 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 43 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 43 SECTIO D 2004 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej Faculty of Physical Education and

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNEGO KANDYDATÓW DO ZSMS W ZAKOPANEM NA TLE POPULACJI RÓWIEŚNICZEJ

OCENA POZIOMU ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNEGO KANDYDATÓW DO ZSMS W ZAKOPANEM NA TLE POPULACJI RÓWIEŚNICZEJ NR 43 AN TRO PO MO TO RY KA 2008 OCENA POZIOMU ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNEGO KANDYDATÓW DO ZSMS W ZAKOPANEM NA TLE POPULACJI RÓWIEŚNICZEJ MORPHOFUNCTIONAL DEVELOPMENT LEVEL OF CANDIDATES FOR ZSMS IN ZAKOPANE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Dymorfizm płciowy wybranych cech somatycznych wśród studentów wychowania fizycznego w grupach jednakowej wysokości ciała

Dymorfizm płciowy wybranych cech somatycznych wśród studentów wychowania fizycznego w grupach jednakowej wysokości ciała ROZDZIAŁ VII ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2014 DOBROSTAN I ZESPÓŁ Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Department of Physical Education University of Zielona Góra TATARCZUK JÓZEF wśród studentów wychowania

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNEGO A STAN DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ DZIEWCZĄT WIEJSKICH Z LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO

POZIOM ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNEGO A STAN DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ DZIEWCZĄT WIEJSKICH Z LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO NR 28 2004 AN TRO PO MO TO RY KA POZIOM ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNEGO A STAN DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ DZIEWCZĄT WIEJSKICH Z LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO THE LEVEL OF MORPHOFUNCTIONAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań Analiza sprawności motorycznej uczniów rozpoczynających naukę w 4-letnim Technikum Zawodowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w roku szkolnym 2008/2009 Grzegorz Gradziński 1. Cel badań

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Michał Wilk Katedra Teorii i Praktyki Sportu AWF Katowice Wilk Sport Team Etapy szkolenia sportowego 0 1 2 3 4 Przedwstępny Wszechstronny Ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

Struktura rzeczowa treningu sportowego

Struktura rzeczowa treningu sportowego Selekcja sportowa Struktura rzeczowa treningu sportowego zbiór informacji o zawodniku, planowanie, kształtowanie sprawności motorycznej, kształtowanie techniki, kształtowanie taktyki, przygotowanie psychiczne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE MOTORYCZNOŚCI DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH, NIESŁYSZĄCYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM

PORÓWNANIE MOTORYCZNOŚCI DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH, NIESŁYSZĄCYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM PORÓWNANIE MOTORYCZNOŚCI DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH, NIESŁYSZĄCYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Wiesław Wojtanowski Wstęp, oraz niektóre dzieci zdrowe często

Bardziej szczegółowo

Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania

Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania Poniższe normy, z którymi należy porównywać osiągnięcia uczniów, odpowiadają wynikom, jakie uzyskują

Bardziej szczegółowo

SOMATYKA I MOTORYKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WIEKU ROZWOJOWEGO I KALENDARZOWEGO

SOMATYKA I MOTORYKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WIEKU ROZWOJOWEGO I KALENDARZOWEGO ROCZNIKI NAUKOWE AWF W POZNANIU Zeszyt 54 2005 MAREK NAPIERAŁA SOMATYKA I MOTORYKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WIEKU ROZWOJOWEGO I KALENDARZOWEGO (Somatics

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012, 38, 113 117 Marzena Paruzel-Dyja 1, Jarosław Gasilewski 2, Janusz Iskra 3 1 akademia wychowania fizycznego w katowicach 2 państwowa wyższa szkoła zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Nabór do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie Klimczyk Mariusz, Krygowski Dariusz. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie = Development of morphological

Bardziej szczegółowo

Przejawy motoryczności

Przejawy motoryczności 3 Przejawy motoryczności Przejawy stanowią efektywną stronę motoryczności człowieka. Dają one możliwości określenia jego ruchów, czyli formy ich przejawiania, przebiegu w czasie i końcowego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Trendy w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży z Rzeszowa w dwudziestopięcioleciu 1978 2004

Trendy w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży z Rzeszowa w dwudziestopięcioleciu 1978 2004 Wydawnictwo UR 2009 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 3, 239 250 Anna Radochońska 1, Lidia Perenc 2 Trendy w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży z Rzeszowa w

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 5 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 5 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 5 SECTIO D 2004 Uniwersytet Zielonogórski Katedra Wychowania Fizycznego University of Zielona Góra Chair of Physical

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z IWIEŃCA, KAMIENIA I SIWICY (BIAŁORUŚ)

OCENA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z IWIEŃCA, KAMIENIA I SIWICY (BIAŁORUŚ) S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Joanna Rodziewicz-Gruhn Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa OCENA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z IWIEŃCA, KAMIENIA I SIWICY (BIAŁORUŚ)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH Wioletta Kuchta Joanna Bińkowska Paweł Michna Gimnazjum w Sierakowicach KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH Ocena niedostateczna -nie wykonuje bieżących zadań programowych

Bardziej szczegółowo

Poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej

Poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 214, t. XIII, nr 2, s. 197 212 http://dx.doi.org/1.16926/kf.214.13.13 Joanna RODZIEWICZ-GRUHN * Joanna POŁACIK ** Poziom wybranych

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ ROZWOJU SOMATYCZNEGO I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MĘŻCZYZN STUDIUM OFICERSKIEGO W ASPEKCIE ICH STANU CYWILNEGO

ZMIENNOŚĆ ROZWOJU SOMATYCZNEGO I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MĘŻCZYZN STUDIUM OFICERSKIEGO W ASPEKCIE ICH STANU CYWILNEGO ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (154) 2009 ISSN 1731-8157 Dariusz LENART ZMIENNOŚĆ ROZWOJU SOMATYCZNEGO I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MĘŻCZYZN STUDIUM OFICERSKIEGO W ASPEKCIE ICH STANU CYWILNEGO Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU 1 Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Zmiany w poziomie sprawności fizycznej studentów wybranych kierunków studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zmiany w poziomie sprawności fizycznej studentów wybranych kierunków studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Ann. Acad. Med. Gedan., 2010, 40, 33 53 Bożena Kochanowicz 1, Aneta Korewo 2, Anna Kubicka 2 Zmiany w poziomie sprawności fizycznej studentów wybranych kierunków studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli.

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli. Test wydolności fizycznej Wydolność fizyczna to zdolność organizmu do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych bez szybko narastającego zmęczenia. Pojęcie wydolności fizycznej obejmuje również tolerancję

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. http://dx.doi.org/10.18778/8088-329-1.15 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Poziom podstawowych cech budowy somatycznej oraz sprawności fizycznej młodych tancerek klasycznych, na tle rówieśniczek

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 162 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 162 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 6 SECTIO D 5 Katedra Antropomotoryki AWF Kraków JANUSZ JAWORSKI The level and dimorphism of selected motoric abilities

Bardziej szczegółowo

Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO ELEMENT ZDROWIA Określenie sprawności fizycznej w klasach IV,V,VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne aspekty diagnozowania rozwoju i sprawności fizycznej

Teoretyczne aspekty diagnozowania rozwoju i sprawności fizycznej Teoretyczne aspekty diagnozowania rozwoju i sprawności fizycznej Opracowanie: mgr Marcin W. Rosiński 1.1. Diagnoza auksologiczna w wychowaniu fizycznym Auksologia jest dyscypliną, która powstała na początku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Przeprowadzanie testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej. Dz.U.2015.1580 z dnia 2015.10.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny w Lublinie ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013 Natalia Kocaj 1, Mirosław Jabłoński 2 1 Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie 2 Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Raport Testy Trenerskie Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów W trakcie zgrupowań Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, poddano zawodników Testom Trenerskim.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie zdolności siłowych na lekcji wychowania fizycznego - propozycje ćwiczeń z użyciem piłek lekarskich

Kształtowanie zdolności siłowych na lekcji wychowania fizycznego - propozycje ćwiczeń z użyciem piłek lekarskich Tabor R., Spieszny M. 2007. Kształtowanie zdolności siłowych na lekcji wychowania fizycznego - propozycje ćwiczeń z użyciem piłek lekarskich. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Zesz. Nauk. WSBiP

Bardziej szczegółowo

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat*

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Instrukcja przeprowadzenia testu Opis metody: Proponowany test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) składa się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenianie ma na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo