Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę, zapraszamy do składania ofert na udostępnienie sal konferencyjnych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń w ramach Projektu w terminach: r., r., r., r. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: usługi hotelarskie usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłku Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, Warszawa tel. (22) fax. (22) II. Opis przedmiotu Zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na udostępnieniu sal konferencyjnych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w cyklu 6-dniowym realizowanych w ramach projektu systemowego nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2 III. Wynagrodzenie Płatność wynagrodzenia nastąpi po zrealizowanym pełnym cyklu szkoleniowym (6 dni szkoleniowych). W przypadku, gdy rzeczywista liczba uczestników biorących udział w cyklu szkoleniowym będzie mniejsza od liczby miejsc udostępnionych przez Wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio wyliczone w stosunku do rzeczywistej ilości uczestników szkoleń i kosztów przypadających na jednego uczestnika, zgodnie z kalkulacją ofertową. W przypadku gdy uczestnik szkolenia nie skorzysta z noclegu, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona o cenę usługi w zakresie niewykorzystanej liczby noclegów. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek zaliczek na potrzeby realizacji usługi. IV. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty W toku weryfikacji i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3 Kryterium oceny ofert jest cena waga 100%, oznacza to, że za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Opis sposobu przygotowania oferty Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, powinny być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz powinny podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta. Do oferty, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 1. Opis ośrodka (hotelu) wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu; 2. Dokument potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu oferenta (np. pełnomocnictwo); 3. Dokument potwierdzający 3-gwiazdkową kategoryzację obiektu nadaną mu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (dalej: Rozporządzenie) w przypadku obiektów podlegających kategoryzacji zgodnie z przedmiotowym aktem prawnym / w przypadku obiektów niepodlegających kategoryzacji zgodnie z ww. Rozporządzeniem, oferent zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający spełnianie przez obiekt wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych w zakresie określonym

4 w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2 do Rozporządzenia (w zależności od rodzaju obiektu) odpowiadającym standardowi obiektu 3-gwiazdkowego; 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. Zaleca się sporządzenie oferty pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. VI. Termin i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. w formie elektronicznej na adres: (skan podpisanej oferty). VII. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz na stronie VIII. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres

5 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Projektu Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę zakłada organizację oraz przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów dla grup lekarzy liczących średnio osób w wieku do 35 lat będących w trakcie stażu lub specjalizacji składające się z następujących zagadnień: 1. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia (2 dni po 6 godzin) 2. Umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem (4 dni po 6 godzin) Wymagania Zamawiającego dla zamówienia: 1. Lokalizacja: ośrodek/hotel nad Zalewem Zegrzyńskim (m.in. Jachranka, Serock, Białobrzegi, Zegrze) województwo mazowieckie. 2. Terminy: r., r., r., r. 3. Standard ośrodka konferencyjnego/hotelu: odpowiadający co najmniej standardowi 3- gwiazdkowemu, zgodnie z wymaganiami jakie mają spełniać obiekty 3-gwiazdkowe na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie; 4. Wszystkie usługi (gastronomiczne, konferencyjne, noclegowe) muszą być świadczone w jednym ośrodku/kompleksie; 5. Maksymalna liczba uczestników szkolenia: - w terminach: r., r., r.,: 72 uczestników - do sześciu grup szkoleniowych w każdym terminie, - w terminie r. : 24 uczestników (do dwóch grup szkoleniowych).

6 W przypadku zrekrutowania co najmniej jednej grupy szkoleniowej Wykonawca zobowiązany jest zrealizować usługę w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. W przypadku niezrekrutowania co najmniej jednej grupy szkoleniowej w proponowanym przez Wykonawcę terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawcy w takim przypadku wynagrodzenie nie przysługuje. 6. Cykl szkoleniowy obejmuje 6 dni szkoleniowych zgodnie z następującym harmonogramem: Warsztaty z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (2 dni po 6 godzin); Warsztaty z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem (4 dni po 6 godzin). 7. Wykonawca zapewni co najmniej 6 sal szkoleniowych w terminach r., r., r.) i co najmniej 2 sale szkoleniowe w terminie r. mieszczące co najmniej 12 osób każda, w których sześć grup szkoleniowych będzie mogło korzystać w tym samym czasie. Sale szkoleniowe będą wyposażone w następujący sprzęt: rzutnik multimedialny, ekran, laptop, flipchart, zestaw mazaków, bezprzewodowy dostęp do Internetu, zaplecze sanitarne, dostęp do szatni. 8. Wykonawca zapewni miejsca noclegowe w łącznym wymiarze 5 dób dla wszystkich zgłoszonych uczestników szkolenia w każdym terminie w pokojach maksymalnie dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym (w przypadku nieparzystej liczby uczestników i/lub parzystej liczby uczestników tej samej płci zakwaterowanie może nastąpić wyjątkowo w pokojach jednoosobowych z zastrzeżeniem, że koszt noclegu w takim przypadku nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do kwoty noclegu (KN) wskazanej w ofercie Wykonawcy). 9. Zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników szkolenia: Śniadania: w drugim i kolejnym dniu szkolenia (łącznie 5) w formie zimnego oraz ciepłego bufetu składające się przynajmniej z pieczywa, masła, twarożku, dżemu,

7 wyboru serów i wędlin, min. jednego dania gorącego (typu jajecznica, parówki itp.), wyboru świeżych warzyw i owoców, kawy, herbaty, śmietanki do kawy, soków, wody; Przerwy kawowe: jedna w każdym dniu trwania szkolenia w formie szwedzkiego stołu składające się przynajmniej z kawy, herbaty, śmietanki do kawy, soków, wody gazowanej i niegazowanej, kruchych ciasteczek; woda gazowana i niegazowana dostępna na salach szkoleniowych w trakcie całego szkolenia; Obiady: jeden obiad w każdym dniu trwania szkolenia (łącznie 6), w formie bufetu lub obiadu zasiadanego. Na każdy dzień szkolenia musi być przygotowane inne menu, składające się przynajmniej z: jednej zupy, jednego ciepłego dania głównego oraz jednego deseru, a także soku i wody gazowanej i niegazowanej. Kolacje: jedna kolacja w każdym dniu trwania szkolenia, z wyjątkiem dnia ostatniego (łącznie 5) składająca się przynajmniej z jednego dania głównego na ciepło, pieczywa, wyboru wędlin i serów, wyboru świeżych warzyw i owoców, kawy, herbaty, śmietanki do kawy, soku, wody gazowanej i niegazowanej oraz jednego deseru. Ponadto, Wykonawca zapewni obiady i przerwy kawowe dla trenerów (liczba trenerów w zależności od ilości grup szkoleniowych. Na jedną grupę jeden trener). W przypadku realizacji szkolenia dla mniejszej liczby grup zapewni wyżywienie dla liczby trenerów odpowiadającej ilości grup szkoleniowych.

8 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY Pieczęć firmowa Wykonawcy: Zamawiający: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego Warszawa Nazwa i siedziba Wykonawcy: Nazwa / nazwisko i imię: ul.:.. nr:... Miejscowość:.. kod: Nr telefonu: Nr faksu: . NIP: REGON:.. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon)

9 TREŚĆ OFERTY: 1. Miejsce realizacji usługi (nazwa i adres hotelu/ośrodka): Terminy realizacji usługi i liczba uczestników w poszczególnych terminach: r., 6 grup szkoleniowych; ogółem 72 osoby r., 6 grup szkoleniowych; ogółem 72 osoby r., 6 grup szkoleniowych; ogółem 72 osoby r. 2 grupy szkoleniowe; ogółem 24 osoby 3. Oferuję realizację usługi w następującej kwocie 1 : Cena PLN netto Cena PLN brutto ŁĄCZNA CENA USŁUGI (SUMA 4 CYKLI SZKOLENIOWYCH) Cena usługi cyklu szkoleniowego w terminie r. Cena usługi cyklu szkoleniowego w terminie r. Cena usługi cyklu szkoleniowego w terminie r. Cena usługi cyklu szkoleniowego w terminie r. Szczegółowa kalkulacja: Cena PLN netto Cena PLN brutto Cena PLN za osobodzień netto/brutto (KW + KN) 1 Łączna cena usługi obejmuje sumę wartości przedstawionych w szczegółowej kalkulacji, obliczonych według następującego wzoru: 3 cykle x [(KS1 x 6 dni szkoleniowych) + (KS2 x 6 dni szkoleniowych) + (KS3 x 6 dni szkoleniowych) + (KS4 x 6 dni szkoleniowych) + (KS5 x 6 dni szkoleniowych) +(KS6 x 6 dni szkoleniowych) + (KW x 6 dni szkoleniowych x 72 uczestników) + (KT x 6 dni szkoleniowych x 6 trenerów) + (KN x 5 dni szkoleniowych x 72 uczestników)] + (KS1 x 6 dni szkoleniowych) + (KS2 x 6 dni szkoleniowych) + (KW x 6 dni szkoleniowych x 24 uczestników) + (KT x 6 dni szkoleniowych x 2 trenerów) + (KN x 5 dni szkoleniowych x 24 uczestników)

10 Koszt udostępnienia pierwszej sali konferencyjnej za jeden dzień cyklu szkoleniowego (KS1) Koszt udostępnienia drugiej sali konferencyjnej za jeden dzień cyklu szkoleniowego (KS2) Koszt udostępnienia trzeciej sali konferencyjnej za jeden dzień cyklu szkoleniowego (KS3) 2 Koszt udostępnienia czwartej sali konferencyjnej za jeden dzień cyklu szkoleniowego (KS4) Koszt udostępnienia piątej sali konferencyjnej za jeden dzień cyklu szkoleniowego (KS5) Koszt udostępnienia szóstej sali konferencyjnej za jeden dzień cyklu szkoleniowego (KS6) Koszt pełnego wyżywienia uczestnika za dzień cyklu szkoleniowego (śniadanie, obiad, przerwa kawowa, kolacja) (KW)* Koszt wyżywienia trenera za dzień cyklu szkoleniowego (obiad, 2 KS3, KS4, KS5, KS6 nie dotyczą cyklu szkoleniowego w terminie r.

11 przerwa kawowa) (KT)* Koszt noclegu uczestnika za jedną dobę (dzień cyklu szkoleniowego) (KN)* *UWAGA: Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącymi weryfikacji racjonalności i zasadności wydatków w ramach POKL: Koszt noclegu dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 150,0 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100) za dobę; Koszt całodziennego wyżywienia dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 100,0 zł brutto (słownie: sto złotych, 00/100). Oświadczenia Wykonawcy: 1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego oraz umowy, w tym z warunkami płatności, akceptuję ich treść i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 2. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Podpis Wykonawcy

12 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Składając ofertę na udostępnienie sal konferencyjnych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę oświadczam/y, że pomiędzy Wykonawcą -.. a Zamawiającym, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Miejscowość, data.. Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo