Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę, zapraszamy do składania ofert na opracowanie raportu końcowego z badań ewaluacyjnych. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, Warszawa tel. (22) fax. (22) II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy do opracowania raportu końcowego z badań ewaluacyjnych w ramach projektu systemowego nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. II.1 Harmonogram w terminie do dnia 20 marca br. - Oferent przygotuje i przedstawi Zamawiającemu koncepcję raportu (m.in. układu rozdziałów, spis treści);

2 w terminie do dnia 30 marca br. - Zamawiający wniesie uwagi do przedstawionej koncepcji raportu i wyznaczy termin ewentualnego spotkania z Oferentem doprecyzowującego zakres opracowania; w terminie do dnia 4 maja br. - Zamawiający przekaże Oferentowi wszystkie zbiory ankiet; w terminie do dnia 15 maja br. - Oferent przygotuje propozycję raportu końcowego i przekaże go Zamawiającemu w formie elektronicznej ( ); w terminie do dnia 22 maja br. - Oferent przygotuje raport końcowy uwzględniający uwagi Zamawiającego i przekaże wersję ostateczną Zamawiającemu w formie elektronicznej e- mail oraz w wersji papierowej. III. Wynagrodzenie Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego raportu. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek Wykonawcy. IV. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. IV.1 Warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli oferent wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracował: co najmniej dwa raporty ewaluacyjne z realizacji projektów szkoleniowych, Oferent wykaże spełnienie warunku określonego w Sekcji IV.1 wypełniając wykaz usług stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty dowody, że usługi przedstawione w Wykazie A zostały wykonane w sposób należyty i zostały prawidłowo ukończone (referencje, poświadczenie). Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunki określone w Sekcji IV.1, spełniają łącznie. Oferent w zakresie spełnienia warunku określonego w Sekcji IV.1 może polegać na zdolności innych podmiotów. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest przedstawić pisemne

3 zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Oferenta niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, ze wskazaniem zakresu udziału tych podmiotów w realizacji zamówienia. IV.2 Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent wykaże, że dysponuje: co najmniej jedną osobą, która jako autor lub współautor opracowała w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa raporty końcowe badań ewaluacyjnych w zakresie projektów szkoleniowych (kierownik projektu). Oferent wykaże spełnienie warunku określonego w Sekcji IV.2 wypełniając wykaz osób stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia. W przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna, zobowiązana jest ona do wykazania, że warunki określone w Sekcji IV.1 i Sekcji IV.2 spełnia samodzielnie. Oferent niebędący osobą fizyczną, w zakresie spełnienia warunku określonego w Sekcji IV.2 może polegać na zdolności innych podmiotów. Jeżeli Oferent polega na zdolności innych podmiotów w zakresie spełniania warunku określonego w Sekcji IV.2, zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 4 do ogłoszenia, podstawę do dysponowania taką osobą (umowa o pracę, zlecenie, etc.). Osoba ta będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia. Usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunków w Sekcji IV.1 i Sekcji IV.2 mogą się pokrywać. IV.3 Pozwiązania kapitałowe i osobowe z Zamawiającym Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

4 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku niespełnienia przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu określonych w Sekcji IV ogłoszenia, zostanie on wykluczony z postępowania. V. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu będą: Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 1. Cena 50 % 2. Doświadczenie Wykonawcy 50 % V.1 Opis sposobu oceny ofert Punkty w ramach powyższych kryteriów będą przyznawane w następujący sposób: 1) Kryterium Cena W ramach kryterium Cena najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą kwotę realizacji zamówienia brutto. Skala punktów: 0-50 pkt X1 liczba punktów uzyskanych w Kryterium Cena cena oferty najniżej X1 = x 50 cena oferty badanej 2) Kryterium Doświadczenie Wykonawcy Skala punktów: 0-50 pkt

5 W ramach kryterium Doświadczenie Wykonawcy Zamawiający przyzna dodatkowe 5 pkt, za każdy wykazany w Załączniku nr 3 do ogłoszenia, raport ewaluacyjny zrealizowany przez Oferenta ponad minimum określone w Sekcji IV.1 Warunek wiedzy i doświadczenia 1. Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem: X = X1 + X2 Gdzie: X łączna suma punktów oferty X1, X2 liczba punktów uzyskanych w danym kryterium Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. W toku oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 1 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty dowody, że usługi przedstawione w Wykazie B zostały wykonane w sposób należyty i zostały prawidłowo ukończone (referencje, poświadczenie).

6 VI. Opis sposobu przygotowania oferty Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, powinny być sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do ogłoszenia oraz powinny podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. Do oferty należy załączyć: wykaz usług - wypełniony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia. wykaz osób - wypełniony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia dowody, że usługi wymienione w wykazie usług zostały wykonane w sposób należyty i zostały prawidłowo ukończone (referencje, poświadczenie). oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 5 do ogłoszenia. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się sporządzenie oferty pismem maszynowym, lub komputerowym. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na Ofertę powinien być czytelny. Każdy dokument składany wraz z Ofertą sporządzony w innym języku niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Każda poprawka w treści Oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Oferenta - w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. VII. Termin i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 marca 2015 r. w formie elektronicznej na adres: (skan podpisanej oferty).

7 VIII. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: oraz na stronie IX. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres

8 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Projektu Przygotowanie raportu końcowego, który zawierać będzie szczegółową analizę wyników, wnioski, rekomendacje z badań ewaluacyjnych w ramach Projekt pn.: Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę. Szkolenia w ramach Projektu są prowadzone w formie warsztatów dla grup lekarzy liczących średnio osób w wieku do 35 lat będących w trakcie stażu lub specjalizacji składające się z następujących zagadnień: Szkolenie stacjonarne: umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem (4 dni po 6 godzin); funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia (2 dni po 6 godzin). Szkolenia e-learning: szkolenia na platformie internetowej (11 szkoleń w tym 2 obowiązkowe do zaliczenia przez Uczestnika, Uczestnicy mogą wykonać wszystkie szkolenia na platformie), każde szkolenie zakończone jest testem i ankietą ewaluacyjną. Badania ewaluacyjne mają na celu określenie, czy przyjęte cele i założenia zostały osiągnięte, na ile efektywne były szkolenia i czy potrzeby grup docelowych zostały zaspokojone. Badania ewaluacyjne Na badania ewaluacyjne składają się: 1. Ankieta ewaluacyjna rozdawana uczestnikom na koniec szkolenia stacjonarnego Ankieta zawiera 17 pytań, pytania zamknięte z komentarzami, otwarte, jedno i wielokrotnego wyboru, pytanie w formie tabeli Zamawiający udostępni Oferentowi zbiór z wynikami z ankiet w formacie Excel, N = Ankieta ewaluacyjna on-line wyświetlana po każdym kursie e-learning

9 Ankieta zawiera 10 pytań, ankieta zawiera pyt. zamknięte, otwarte, jednokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru z komentarzem, pytanie w formie tabeli; Zamawiający udostępni Oferentowi 11 zbiorów (z każdego kursu) z wynikami ankiet w formacie do wyboru: - pliku danych R, - SPSS/PASW, - CSV, - Microsoft Excel, - PDF, - HTML, - Microsoft Word, - STATA (.xml), - R (syntax file), - R (data file). Export wyników z LimeSurvey 3. Testy wiedzy rozdawane uczestnikom przed szkoleniem stacjonarnym oraz po zakończeniu szkolenia Zamawiający przekaże Oferentowi wyniki procentowe z testów wiedzy przedi po- szkoleniowych w formacie Excel do N = 96 cykli szkoleniowych. 4. Badanie końcowe realizowane poprzez ankietę on-line podsumowującą szkolenia stacjonarne i e-learning Ankieta składająca się z 24 pytań, pyt. zamknięte, otwarte, jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru z komentarzami, pytania w formie tabel, pytania obligatoryjne. Zamawiający udostępni dwa zbiory danych Oferentowi (odpowiedzi kobiet i odpowiedzi mężczyzn) dla N 2400 w formacie do wyboru: - pliku danych R, - SPSS/PASW, - CSV, - Microsoft Excel, - PDF, - HTML, - Microsoft Word,

10 - STATA (.xml), - R (syntax file), - R (data file). Export wyników z LimeSurvey W raporcie końcowym Oferent odniesie się także do badania realizowanego przed szkoleniami: Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia data/assets/pdf_file/0011/87896/ocena-potrzeb szkoleniowychmlodzi-lekarze-raport.pdf 2. Wymagania Zamawiającego Oczekuje się raportu zawierającego: opis wyników przedstawionych w tabelach i na wykresach, sformułowanie wniosków i rekomendacji z badania oraz wersji skróconej. Raport z badania zostanie przedstawiony w wersji elektronicznej, w plikach zapisanych w formacie obsługiwanym przez MS Word oraz w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Raport powinien zawierać odpowiedzi na następujące pytania (zakres minimalny): 1. Opis przedmiotu ewaluacji 2. Kryteria oceny 3. Pytania ewaluacyjne 4. Opis zastosowanych metod badawczych 5. Opis próby badawczej 6. Sposób prezentacji wyników 7. Wnioski i rekomendacje. 8. Załączniki (ankiety).oferent sporządzi raport przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Oferent przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami w kraju i za granicą w całości lub w dowolnej części na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11 Załącznik Nr 2 do ogłoszenia FORMULARZ OFERTY dotyczy: realizacji zamówienia polegającego na przygotowaniu raportu końcowego z badań ewaluacyjnych w ramach Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę. Pieczęć adresowa Wykonawcy: Zamawiający: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego Warszawa Nazwa i siedziba Wykonawcy: nazwa / nazwisko i imię:... ul.:.. nr:... miejscowość:.. kod:... nr telefonu:... nr faksu: NIP:... REGON:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, )

12 TREŚĆ OFERTY: 1. Oferuję realizację zamówienia w następującej kwocie ryczałtowej: Cena PLN netto Cena PLN brutto 2. Oświadczam, że: zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego oraz umowy, w tym z warunkami płatności, akceptuję ich treść i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. w przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 3. Załącznikami do oferty są: wykaz usług; wykaz osób; oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; Miejsce, data Podpis

13 Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Pieczęć adresowa Wykonawcy: WYKAZ USŁUG dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zamówienia polegającego na opracowaniu raportu końcowego z badań ewaluacyjnych w ramach projektu systemowego nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie Nazwa Oferenta Adres Oferenta tel./fax/ ... Wykaz usług na potwierdzenie wykazania spełniania przez Oferenta warunku wiedzy i doświadczenia określonego w Sekcji IV. ogłoszenia i kryteriów oceny ofert.

14 Lp. Przedmiot usługi (przedmiot/zakres raportu) Data wykonania od do (dd/mm/rrrr) Wykaz A. Odbiorca (Zamawiający) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji IV.1 ogłoszenia Warunek wiedzy i doświadczenia Wykaz B 2. dodatkowa punktacja w ramach kryterium oceny ofert Doświadczenie Wykonawcy Miejsce, data Podpis Załącznik Nr 4 do ogłoszenia 2 W przypadku, gdy w Wykazie A Wykonawca nie przedstawi wymaganej liczby usług na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, usługi przedstawione w Wykazie B nie zostaną automatycznie zaliczone do Wykazu A.

15 Pieczęć adresowa Wykonawcy: WYKAZ OSÓB dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zamówienia polegającego na opracowaniu raportu końcowego z badań ewaluacyjnych w ramach projektu systemowego nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3, Poddziałanie Lp. Imię i nazwisko (kierownik projektu) Doświadczenie Tematyka i zakres projektu badawczego zakończonego raportem końcowym, tytuł raportu: Rola w projekcie: autor / współautor 3 Data zakończenia realizacji zadania: 2. Tematyka i zakres projektu badawczego zakończonego raportem końcowym, tytuł raportu: Rola w projekcie: autor / współautor 4 Data zakończenia realizacji zadania: Miejsce, data Podpis 3 Niepotrzebne skreślić 4 Niepotrzebne skreślić

16 Załącznik Nr 5 do ogłoszenia OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Składając ofertę na przygotowanie raportu końcowego w ramach Projektu nr POKL /12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę, że pomiędzy Oferentem, tj.... a Zamawiającym, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejsce, data Podpis

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo