Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA"

Transkrypt

1 Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 z póên. zm.) II. Program Pomocy ubezpieczonemu w razie wypadku. CZ Âå I ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 z póêniejszymi zmianami) Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia alnoêci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz i Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzàdzenie okreêla ogólne warunki obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC. Ten dokument jest tekstem prawnym i mo e wydawaç si skomplikowany. Dlatego wprowadzamy komentarze pozwalajàce lepiej zrozumieç warunki ubezpieczenia. W objaênieniach b dziemy u ywaç formy komunikacji bezpoêredniej, zwracajàc si do Ciebie czyli klienta 1 (22)

2 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 2. Pojazdami mechanicznymi, zwanymi dalej pojazdami, w rozumieniu rozporzàdzenia, sà: 1) pojazdy samochodowe, ciàgniki rolnicze, motorowery i przyczepy podlegajàce rejestracji stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym pojazdy: a. zabytkowe, w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, b. wpisane do ksi gi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczàcymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach c. majàce co najmniej 40 lat, d. majàce co najmniej 25 lat i uznane przez uprawnionego rzeczoznawc techniki samochodowej i ruchu drogowego za pojazd unikatowy lub majàcy szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, 2) pojazdy wolnobie ne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, z wy àczeniem pojazdów wolnobie nych b dàcych w posiadaniu rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem tego gospodarstwa, 3) pojazdy zarejestrowane za granicà i dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) inne pojazdy b dàce w posiadaniu jednostek podleg ych ministrowi w aêciwemu do spraw obrony narodowej albo organów i jednostek nadzorowanych, podleg ych lub podporzàdkowanych ministrowi w aêciwemu do spraw wewn trznych, nap dzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z w asnego êród a energii, wraz z ciàgni tym wszelkiego rodzaju sprz tem Przepisy rozporzàdzenia stosuje si tak e do posiadacza lub kierujàcego pojazdem, o którym mowa w 2 pkt 1, z wy àczeniem pojazdów okreêlonych w 2 pkt 1 lit. a)-d), przed jego rejestracjà oraz do posiadacza lub kierujàcego pojazdem zarejestrowanym za granicà, nie dopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu. 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si tak e do posiadacza lub kierujàcego pojazdem, o którym mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2, nie dopuszczonym do ruchu, od chwili wprowadzenia tego pojazdu do ruchu na drog publicznà Posiadacz pojazdu jest obowiàzany zawrzeç umow ubezpieczenia OC za szkody mogàce powstaç w zwiàzku z ruchem posiadanego pojazdu. 2. Umow ubezpieczenia OC posiadacz pojazdu mo e zawrzeç z wybranym zak adem ubezpieczeƒ prowadzàcym dzia alnoêç ubezpieczeniowà w zakresie ubezpieczenia OC. naszej firmy, o której zamiast Link4 Towarzystwo Ubezpieczeniowe b dziemy mówiç po prostu My. Pami taj, e Nasze komentarze pe nià rol dodatkowego wyjaênienia i w adnym razie nie zast pujà tekstu prawnego. Mo esz zawrzeç umow odpowiedzialnoêci cywilnej, je eli jesteê w aêcicielem lub posiadaczem samochodu, ciàgnika rolniczego, motoroweru, a tak e pojazdu wolnobie nego, pojazdu zarejestrowanego za granicà po spe nieniu okreêlonych w rozporzàdzeniu warunków lub innego pojazdu wskazanego niniejszym rozporzàdzeniem. W zale noêci od tego, jaki samochód posiadasz, zaproponowane przez Nas warunki mogà byç bardziej lub mniej korzystne. Pami taj! Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej jest Twoim obowiàzkiem. Ale równoczeênie fakt posiadania przez Ciebie ubezpieczenia OC zabezpiecza Ci przed ponoszeniem kosztów zwiàzanych z pokryciem wyrzàdzonych przez Ciebie szkód. Twoje zobowiàzania przejmiemy My, jako 2

3 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP Twój ubezpieczyciel. Masz oczywiêcie wybór, z kim zawrzesz t umow, ale wybrany przez Ciebie zak ad ubezpieczeƒ musi mieç odpowiednie zezwolenie Ministra Finansów, a wi c prawo do zawierania takiego ubezpieczenia. 5. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany na àdanie organów uprawnionych lub obowiàzanych do przeprowadzania kontroli okazaç dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia OC wa nej w dniu kontroli lub dokument stwierdzajàcy op acenie sk adki tego ubezpieczenia za okres obejmujàcy dat kontroli. Zawierajàc z Nami umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej b dziesz móg si pos ugiwaç przes anym przez Nas certyfikatem lub polisà, potwierdzajàcymi zawarcie umowy ubezpieczenia na okres wskazany w polisie i op acenie sk adki. Rozdzia 2 Spe nienie obowiàzku ubezpieczenia Umow ubezpieczenia OC zawiera si na okres 12 miesi cy, z zastrze eniem ust. 2 i Umow ubezpieczenia OC na czas krótszy ni 12 miesi cy, zwanà dalej umowà ubezpieczenia krótkoterminowego, mo na zawrzeç, je eli pojazd jest zarejestrowany 1) czasowo, 2) za granicà. 3. Umow ubezpieczenia krótkoterminowego mo na tak e zawrzeç, jednak na czas nie krótszy ni 3 miesiàce, w odniesieniu do pojazdów 1) okreêlonych w 2 pkt 1 lit. a)-d), z zastrze eniem ust. 4, 2) wolnobie nych, okreêlonych w 2 pkt Umow ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera si na czas nie krótszy ni okres czasowej rejestracji, okreêlony w decyzji starosty w aêciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania w aêciciela pojazdu, nie krótszy jednak ni 15 dni. 5. Umow ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera si na okres pobytu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie krótszy jednak ni 15 dni Je eli posiadacz pojazdu, nie póêniej ni na jeden dzieƒ przed up ywem dwunastomiesi cznego okresu, na który umowa ubezpieczenia OC zosta a zawarta, nie powiadomi pisemnie zak adu ubezpieczeƒ o jej wypowiedzeniu, przyjmuje si, e zosta a zawarta kolejna umowa na okres nast pnych 12 miesi cy Regu à jest, i umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawierana jest na okres 12 miesi cy. Zdarzajà si przypadki, e b dziesz móg zawrzeç umow ubezpieczenia na okres krótszy ni 12 miesi czny, dotyczyç to mo e jednak tylko sytuacji, o których mówi niniejsze rozporzàdzenie, tj. czasowego zarejestrowania Twojego pojazdu lub zarejestrowania Twojego pojazdu za granicà. W ostatnim przypadku, umow ubezpieczenia powinieneê zawrzeç na czas Twojego pobytu w Polsce, pami taj jednak, e umowa ta nie mo e zostaç zawarta na okres krótszy ni 15 dni. Mo esz tak e zawrzeç umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej na okres krótszy ni 3 miesiàce, je eli jesteê: w aêcicielem lub posiadaczem pojazdu zabytkowego lub wolnobie nego w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, z wyjàtkiem tych, które znajdujà si w posiadaniu rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem tego gospodarstwa Dla bezpieczeƒstwa poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ustawodawca przewidzia automatyczne odnowienie Twojego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej na kolejne 12 miesi cy. Je eli jednak nie chcesz, aby Twoje ubezpieczenie by o kontynuowane w tym samym zak adzie ubezpieczeƒ, masz obowiàzek poinformowania Swojego ubezpieczyciela, najpóêniej na jeden dzieƒ przed up ywem dwunastomiesi cznego okresu ubezpieczenia, 3 (22)

4 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 2. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie nast puje, je eli nie zosta a op acona w ca oêci okreêlona w umowie sk adka za mijajàcy okres 12 miesi cy. 3. W przypadku okreêlonym w ust. 2 odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ koƒczy si z up ywem 12 miesi cy, za które przypada a niezap acona w ca oêci sk adka. 4. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie nast puje, je eli zak adowi ubezpieczeƒ cofni to zezwolenie na prowadzenie dzia alnoêci w zakresie obowiàzkowego ubezpieczenia OC Posiadacz pojazdu jest obowiàzany zawrzeç umow ubezpieczenia OC: 1) najpóêniej w dniu rejestracji pojazdu podlegajàcego rejestracji, z wyjàtkiem pojazdów, o których mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d), 2) przed wprowadzeniem do ruchu na drog publicznà pojazdów, o których mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2, 3) przed przekroczeniem granicy, je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC, 4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w 2 pkt 1, które nie zosta y zarejestrowane, z wy àczeniem pojazdów okreêlonych w 2 pkt 1 lit. a)-d), 5) przed wprowadzeniem do ruchu na drog publicznà pojazdów, o których mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2, które nie zosta y dopuszczone do ruchu, i nie chcesz, aby Twoje ubezpieczenie by o kontynuowane. Pami taj! i o powy szym musisz powiadomiç zak ad ubezpieczeƒ na piêmie. Pami taj! Twoja umowa ubezpieczenia nie zostanie przed u ona automatycznie, je eli nie op aci eê sk adki za mijajàcy okres ochrony. Oznacza to, i nie masz wa nego ubezpieczenia OC, a zak ad ubezpieczeƒ nie b dzie odpowiada za szkody, które wyrzàdzi eê po up ywie 12 miesi cy, na które zawar eê umow ubezpieczenia. Pami taj! Za brak wa nego ubezpieczenia OC mo esz byç ukarany mandatem si gajàcym kilku tysi cy z otych. Pami taj! Twoja umowa ubezpieczenia nie zostanie przed u ona automatycznie, je eli zak ad ubezpieczeƒ, z którym zawar eê umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej utraci licencj w zakresie sprzeda y tego w aênie ubezpieczenia. Pami taj! Ostatecznym terminem na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej jest dzieƒ rejestracji Twojego pojazdu. Je eli jesteê: w aêcicielem lub posiadaczem pojazdu zabytkowego lub pojazdu wolnobie nego w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym (nie dotyczy to pojazdów znajdujàcych si w posiadaniu rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem tego gospodarstwa), PAMI TAJ! Musisz zawrzeç umow ubezpieczenia OC przed wyjechaniem tym pojazdem na drog publicznà. Pami taj! Ka dy wje d ajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadaç umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wa nà na terenie naszego kraju. Pami taj! Je eli jesteê w aêcicielem lub posiadaczem nast pujàcych pojazdów podlegajàcym rejestracji, tj.: pojazdu samochodowego, ciàgnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy, a które nie zosta y zarejestrowane stosownie do przepisów Prawa o ruchu drogowym umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej powinieneê zawrzeç przed wprowadzeniem do ruchu swojego pojazdu. Je eli jesteê: w aêcicielem lub posiadaczem pojazdu zabytkowego lub pojazdu wolnobie nego w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym (nie dotyczy to pojazdów znajdujàcych si w posiadaniu rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem tego gospodarstwa), które nie zosta y dopuszczone do ruchu. PAMI TAJ! Musisz 4

5 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP 6) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicà, nie dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) najpóêniej w dniu ustania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ w przypadkach okreêlonych w ust. 4 pkt 1 i 3, ust. 9 oraz w 7 ust. 3, a tak e w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC. 2. Je eli umowa ubezpieczenia OC jest zawierana przed rejestracjà pojazdu podlegajàcego rejestracji, na àdanie zak adu ubezpieczeƒ posiadacz pojazdu jest zobowiàzany przedstawiç zaêwiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciàg ze Êwiadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniajàcej z koniecznoêci uzyskania Êwiadectwa homologacji na dany pojazd. 3. Je eli, w przypadku okreêlonym w ust. 2, pojazd, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie zosta zarejestrowany, ka da ze stron mo e odstàpiç od umowy ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiajàc o tym pisemnie drugà stron umowy. 4. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawar umow ubezpieczenia OC, na nabywc pojazdu przechodzà prawa i obowiàzki zbywcy wynikajàce z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu po up ywie 30 dni od dnia zbycia pojazdu, nie póêniej jednak ni : 1) z dniem zarejestrowania pojazdu na nabywc, 2) z chwilà zawarcia przez nabywc nowej umowy ubezpieczenia OC, 3) z koƒcem okresu, na jaki umowa zosta a zawarta. zawrzeç umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci przed wyjechaniem tym pojazdem na drog publicznà. Je eli Twój pojazd zosta zarejestrowany za granicà i nie zosta dopuszczony do ruchu na terenie Polski, Twoim obowiàzkiem jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej przed wyjechaniem tym pojazdem na drog publicznà. Pami taj! Twoim obowiàzkiem jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej najpóêniej w dniu ustania ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ci przez zak ad ubezpieczeƒ w zwiàzku z nast pujàcymi sytuacjami: - wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, - zmiana w aêciciela pojazdu i rozwiàzanie umowy ubezpieczenia, - rozwiàzanie umowy ubezpieczenia na skutek przej cia posiadania pojazdu na rzecz w aêciciela, - gdy nie dosz o do automatycznego odnowienia ochrony ubezpieczeniowej w zwiàzku z niezap aceniem sk adki. B dziemy mogli poprosiç Ci o przedstawienie Nam zaêwiadczenia o pozytywnym przejêciu przez Twój pojazd badaƒ technicznych, wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji albo odpisu od decyzji zwalniajàcej Ci od obowiàzku uzyskania takiej homologacji w sytuacji, kiedy b dziesz chcia zawrzeç z Nami umow ubezpieczenia OC jeszcze przed zarejestrowaniem Twojego pojazdu. Pami taj! Je eli przed up ywem 30 dni od zawarcia z Nami umowy ubezpieczenia OC nie zarejestrujesz swojego samochodu, b dziemy mogli odstàpiç od umowy. Zawsze jednak poinformujemy Ci o tym na piêmie. Takie samo prawo posiadasz równie TY posiadacz pojazdu, na Tobie równie spoczywa obowiàzek poinformowania Nas o tym fakcie na piêmie. Je eli sprzedasz Swój samochód, prawa i obowiàzki z umowy OC, którà z Nami zawar eê, przejdà na nabywc, tj. nowego w aêciciela. Jednak po up ywie 30 dni od daty sprzeda y Twojego samochodu umowa zostaje rozwiàzana. Rozwiàzanie umowy w zwiàzku ze sprzeda à pojazdu nast puje zawsze z chwilà zarejestrowania pojazdu przez nabywc lub zawarcia przez nabywc nowej umowy ubezpieczenia, lub wreszcie po up ywie okresu, na jaki zawarta zosta a umowa ubezpieczenia OC 5 (22)

6 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 5. W razie nabycia pojazdu zarejestrowanego, którego zbywca, wbrew obowiàzkowi, nie zawar umowy ubezpieczenia OC, nabywca jest zobowiàzany zawrzeç umow ubezpieczenia OC najpóêniej w dniu nabycia pojazdu. 6. Zbywca pojazdu przekazuje nabywcy dokumenty potwierdzajàce zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz powiadamia zak ad ubezpieczeƒ, w terminie 30 dni, o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy 7. Skutki wyrzàdzenia szkody przez nabywc pojazdu w okresie, o którym mowa w ust. 4, nie obcià ajà zbywcy pojazdu. 8. Zbywca pojazdu ponosi wraz z nabywcà odpowiedzialnoêç solidarnà wobec zak adu ubezpieczeƒ za zap at sk adki ubezpieczeniowej, nale nej zak adowi ubezpieczeƒ do dnia rozwiàzania umowy w przypadku, o którym mowa w ust W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu nie b dàcego w aêcicielem pojazdu, prawa i obowiàzki posiadacza, wynikajàce z zawartej umowy ubezpieczenia OC, przechodzà na w aêciciela pojazdu z chwilà, gdy posiadacz utraci posiadanie pojazdu na rzecz w aêciciela. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu po up ywie 30 dni po dniu przejêcia posiadania pojazdu na rzecz w aêciciela, nie póêniej jednak ni z chwilà zawarcia przez w aêciciela nowej umowy ubezpieczenia OC lub z koƒcem okresu, na jaki umowa zosta a zawarta. 10. Obowiàzki okreêlone w ust. 6 dotyczà odpowiednio posiadacza pojazdu, o którym mowa w ust Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu 1) z up ywem okresu, na który zosta a zawarta, 2) z chwilà wyrejestrowania pojazdu, 3) w przypadkach okreêlonych w 8 ust. 4 i 9, 4) z chwilà udokumentowania trwa ej i zupe nej utraty posiadania pojazdu w okolicznoêciach nie powodujàcych zmiany posiadacza, 5) z dniem odstàpienia od umowy w przypadku okreêlonym w 8 ust. 3. Rozdzia 3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej Z ubezpieczenia OC przys uguje odszkodowanie, je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem sà zobowiàzani do odszkodowania za wyrzàdzonà w zwiàzku z ruchem tego pojazdu szkod, której Uwaga! Je eli kupi eê samochód od osoby, która wbrew obowiàzkowi nie zawar a ubezpieczenia OC pami taj, e musisz zawrzeç umow ubezpieczenia najpóêniej w dniu zakupu pojazdu. Je eli sprzedajesz samochód, przeka kupujàcemu dokumenty potwierdzajàce zawarcie z Nami ubezpieczenia OC. Pami taj tak e o powiadomieniu Nas w terminie 30 dni o sprzeda y oraz o danych nowego w aêciciela. Uwaga! Nie b dziesz odpowiedzialny za szkody, wyrzàdzone w terminie 30 dni od sprzeda y, przez osob, która naby a od Ciebie samochód. Uwaga! W terminie 30 dni od sprzeda y pojazdu, b dziesz wraz z nowym w aêcicielem pojazdu odpowiadaç za zap acenie na Naszà rzecz zaleg ej lub nale nej sk adki. Je eli aktualny posiadacz Twojego pojazdu zawar z Nami umow ubezpieczenia OC, zarówno prawa jak i obowiàzki wynikajàce z tej umowy przejdà na Ciebie jako w aêciciela w chwili przej cia posiadania. Umowa ubezpieczenia b dzie wa na tylko do momentu, kiedy zdecydujesz si zawrzeç nowà umow, lub do koƒca okresu, na jaki zosta a zawarta, maksymalnie jednak przez 30 dni. Z up ywem czasu, na który zawar eê z Nami umow ubezpieczenia OC, automatycznie ulega ona rozwiàzaniu. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu tak e w momencie, kiedy wyrejestrujesz swój samochód. Po up ywie 30 dni od daty sprzeda y pojazdu lub utraty przez posiadacza posiadania pojazdu na rzecz w aêciciela umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu. Je eli udokumentujesz trwa à i zupe nà utrat swojego pojazdu, Twoja umowa z Nami zostanie rozwiàzana. Twoja umowa ubezpieczenia OC mo e ulec rozwiàzaniu tak e wtedy, gdy przed up ywem 30 dni od zawarcia z Nami umowy ubezpieczenia OC nie zarejestrujesz swojego samochodu. W tej cz Êci rozporzàdzenia wymienione sà okolicznoêci, w przypadku których wyp acimy poszkodowanym przez Ciebie osobom odszkodowanie za 6

7 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP nast pstwem jest Êmierç, uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia bàdê te utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 2. Za szkod powsta à w zwiàzku z ruchem pojazdu uwa a si równie szkod powsta à 1) przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, 2) bezpoêrednio przy za adowywaniu i roz adowywaniu pojazdu, 3) podczas zatrzymania, postoju lub gara owania. 3. Ubezpieczeniem OC obj ta jest odpowiedzialnoêç cywilna ka dej osoby, która kierujàc pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrzàdzi a szkod ruchem tego pojazdu. 4. Odszkodowanie ustala si i wyp aca w granicach odpowiedzialnoêci cywilnej posiadacza lub kierujàcego pojazdem, najwy ej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie mo e byç ni sza ni równowartoêç w z otych EUR, ustalona przy zastosowaniu kursu Êredniego walut obcych og aszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wed ug tabeli kursów nr 1 ka dego roku, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sà obj te ubezpieczeniem, bez wzgl du na liczb poszkodowanych osób. 5. Je eli ubezpieczono odpowiedzialnoêç cywilnà posiadacza tego samego pojazdu na ten sam okres w dwóch lub wi cej zak adach ubezpieczeƒ, ka dy z tych zak adów ubezpieczeƒ odpowiada za wyrzàdzonà w tym czasie przez posiadacza lub kierujàcego pojazdem szkod proporcjonalnie do okreêlonej przez niego w umowie ubezpieczenia OC sumy gwarancyjnej. 6. Za szkod wyrzàdzonà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odszkodowanie przys uguje równie wówczas, gdy sprawca szkody na osobie nie móg byç zidentyfikowany lub gdy sprawca szkody na mieniu i na osobie nie posiada ubezpieczenia OC. W takich przypadkach odszkodowanie jest wyp acane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w trybie i na zasadach okreêlonych przepisami o dzia alnoêci ubezpieczeniowej Je eli szkoda wyrzàdzona zostaje ruchem zespo u pojazdów, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu silnikowego ciàgnàcego obj ta jest szkoda spowodowana przyczepà, która: 1) z àczona jest z pojazdem silnikowym, 2) od àczy a si od pojazdu silnikowego ciàgnàcego i jeszcze si toczy a szkody powsta e w zwiàzku z ruchem Twojego pojazdu, których nast pstwem b dzie Êmierç, uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia bàdê te utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Pami taj! Chodzi tu o szkody wyrzàdzone osobom trzecim, nie Tobie. Pami taj tak e, e Twoje ubezpieczenie nie obejmuje wszystkich mo liwych zdarzeƒ spowodowanych ruchem Twojego samochodu. Odpowiadamy w Twoim imieniu za szkody spowodowane nie tylko ruchem Twojego samochodu, ale tak e powsta e: przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, za adowywaniu i roz adowywaniu Twojego pojazdu oraz wtedy, gdy jest on zaparkowany na poboczu, parkingu czy w gara u. Ochrona, jakiej Ci udzielamy, obejmuje szkody, jakie Ty wyrzàdzisz lub jakie wyrzàdzi osoba kierujàca Twoim pojazdem w czasie trwania ubezpieczenia. Odszkodowanie, jakie wyp acimy poszkodowanym przez Ciebie osobom, ograniczone jest kwotà EUR, niezale nie od liczby poszkodowanych w danym wypadku osób. Uwaga! Fakt ubezpieczenia Twojego samochodu w zakresie odpowiedzialnoêci cywilnej w dwóch zak adach ubezpieczeƒ nie spowoduje podwojenia sumy ubezpieczenia. W takiej sytuacji zak ady b dà odpowiadaç w razie szkody proporcjonalnie, tym samym suma ubezpieczenia wynosiç b dzie nadal EUR wobec wszystkich poszkodowanych. Pami taj! Je eli to Ty zostaniesz poszkodowany w wypadku, a sprawca nie zostanie zidentyfikowany lub nie ma wa nej polisy OC, odszkodowanie zostanie Ci wyp acone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a nie przez Link4. Zg oszenia szkody nawet w tym przypadku mo esz dokonaç w Link4. 7 (22)

8 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 2. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy obj ta jest tylko szkoda spowodowana przyczepà, która: 1) nie jest z àczona z pojazdem silnikowym ciàgnàcym bàdê 2) od àczy a si od pojazdu silnikowego ciàgnàcego i przesta a si ju toczyç. 3. Zasad okreêlonà w ust. 1 stosuje si równie w razie z àczenia pojazdów w celu holowania 12. Z tytu u ubezpieczenia OC zak ad ubezpieczeƒ równie jest zobowiàzany do: 1) zwrotu uzasadnionych okolicznoêciami zdarzenia kosztów majàcych na celu zapobie enie zwi kszeniu szkody 2) pokrycia niezb dnych kosztów obrony sàdowej przeciw roszczeniom osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zak adu ubezpieczeƒ lub za jego zgodà. 13. Zak ad ubezpieczeƒ nie odpowiada za szkody 1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrzàdzone przez kierujàcego posiadaczowi pojazdu, 2) wynik e w przewo onych za op atà adunkach, przesy kach lub baga u, chyba e odpowiedzialnoêç za powsta à szkod ponosi posiadacz innego pojazdu ni pojazd przewo àcy, 3) polegajàce na utracie gotówki, bi uterii, papierów wartoêciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, 4) polegajàce na zanieczyszczeniu lub ska eniu Êrodowiska, 5) które àcznie nie przekraczajà 50% najni szego wynagrodzenia pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej. Ochrona, jakiej udzielamy w zwiàzku z wykupionym przez Ciebie ubezpieczeniem OC, obejmuje zwrot kosztów, które poniesione zosta y na zapobie enie zwi kszeniu si szkody. Zwrot ten przys ugiwaç b dzie, o ile uznamy, e poniesienie tych wydatków by o uzasadnione. Pokryjemy tak e koszty sàdowe w sporach prowadzonych przeciwko Twojej osobie, o ile sprawa sàdowa prowadzona b dzie na Nasze polecenie lub za uprzednià Naszà zgodà. Pami taj! Nie b dziemy odpowiadaç za szkody, jakie wyrzàdzi osoba kierujàca Twoim samochodem w mieniu, którego jesteê posiadaczem. Je eli przewozisz za op atà przesy ki lub baga, szkody w tych przedmiotach nie podlegajà udzielanej przez Nas ochronie w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Polisa, którà u Nas zakupi eê, nie obejmuje utraty przez poszkodowanych pieni dzy, bi uterii, papierów wartoêciowych i innych temu podobnych dóbr. Je eli szkoda, którà spowodowa eê, doprowadzi do ska enia lub zanieczyszczenia Êrodowiska, nie b dziesz móg liczyç na wyp acenie przez Nas odszkodowania w tym zakresie. Uwaga! Nie odpowiadamy za szkody, których wartoêç nie przekracza 50% najni szego wynagrodzenia. Rozdzia 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia OC, powstanie i czas trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ Umow ubezpieczenia OC zawiera si na pisemny wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upowa nionej, z o ony zak adowi ubezpieczeƒ. Nie dotyczy to przypadku okreêlonego w 7 ust Zak ad ubezpieczeƒ nie mo e odmówiç wydania zaêwiadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC. Przekazane Ci dokumenty ubezpieczeniowe certyfikat oraz polisa ubezpieczeniowa wraz z za àcznikiem stanowià pisemne potwierdzenie Twojego wniosku o ubezpieczenie przekazanego Nam w telefonicznej rozmowie wraz z informacjami niezb dnymi do zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. o ubezpieczonym i jego pojeêdzie, okresie ubezpieczenia, wysokoêci i zasadach op acania sk adki oraz pozosta ych przekazanych Nam danych. Uwaga! Je eli musisz przedstawiç innemu zak adowi ubezpieczeƒ zaêwiadczenie o przebiegu Twojego 8

9 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP 15. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC zak ad ubezpieczeƒ potwierdza polisà lub innym dokumentem ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ rozpoczyna si, z zastrze eniem ust. 2 i 3, z chwilà zawarcia umowy ubezpieczenia OC i zap acenia sk adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 2. Je eli w umowie ubezpieczenia OC zosta okreêlony póêniejszy termin p atnoêci sk adki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ rozpoczyna si z chwilà zawarcia umowy 3. Inny ni wskazany w ust. 1 i 2 termin rozpocz cia odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ mo na w umowie ubezpieczenia OC okreêliç wówczas, gdy umow zawiera si : 1) na okres krótszy ni 12 miesi cy, gdy pojazd jest zarejestrowany czasowo lub zarejestrowany za granicà albo gdy jest to pojazd, o którym mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2, 2) przed zarejestrowaniem pojazdu podlegajàcego rejestracji, 3) na okres kolejnych 12 miesi cy przed rozpocz ciem tego okresu OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ trwa przez okres wskazany w umowie i koƒczy si z up ywem ostatniego dnia tego okresu, z zastrze eniem wyjàtków przewidzianych w niniejszym rozporzàdzeniu. 2. W razie op acania sk adki ubezpieczeniowej w ratach, niezap acenie przez posiadacza pojazdu raty sk adki w oznaczonym terminie nie powoduje ustania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ, wynikajàca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje w przypadkach okreêlonych w 9. ubezpieczenia OC w Naszej firmie, zwróç si do Nas, niezw ocznie Ci je wystawimy. Po zawarciu ubezpieczenia z Naszà firmà przeêlemy na wskazany przez Ciebie adres wszystkie dokumenty ubezpieczenia, w tym polis wraz z za àcznikiem oraz certyfikat, którym b dziesz si móg legitymowaç Policji w czasie kontroli drogowej. Pami taj! Polisa u Nas zakupiona chroni Ci przed skutkami wyrzàdzonych przez Ciebie szkód od momentu potwierdzenia przez Ciebie zawarcia umowy, tj. odbioru dokumentów ubezpieczeniowych lub od daty wskazanej przez Ciebie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, potwierdzonej w polisie ubezpieczeniowej wraz z za àcznikiem oraz certyfikacie, nie wczeêniej jednak ni po op aceniu sk adki lub jej pierwszej raty. Pami taj! To p atnoêç sk adki lub jej pierwszej raty, a nie telefoniczne zaakceptowanie polisy, czy dostarczenie Ci dokumentów ubezpieczeniowych powoduje rozpocz cie ochrony ubezpieczeniowej z tytu u zawartej z Nami umowy. Pami taj! B dziemy odpowiadaç za wyrzàdzone przez Ciebie szkody przez okres wskazany w zawartej przez Ciebie umowie ubezpieczenia. Nasza odpowiedzialnoêç, zgodnie z zapisem 9, ustaje wraz z rozwiàzaniem Twojej umowy ubezpieczenia spowodowanym: up ywem czasu, na który zawar eê z Nami umow ubezpieczenia OC, wyrejestrowaniem Twojego samochodu, up ywem 30 dni od daty sprzeda y samochodu, utratà przez Ciebie prawa posiadania samochodu na rzecz jego w aêciciela, udokumentowanej, trwa ej i zupe nej utraty Twojego samochodu, niezarejestrowaniem Twojego samochodu przed up ywem 30 dni od zawarcia z Nami umowy ubezpieczenia OC. 9 (22)

10 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Rozdzia 5 Sk adka ubezpieczeniowa Sk adk ubezpieczeniowà ustala si wed ug taryfy obowiàzujàcej w dniu rozpocz cia odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. System taryf sk adek ubezpieczeniowych stosowanych przez zak ad ubezpieczeƒ w ubezpieczeniu OC powinien uwzgl dniaç przepisy rozdzia u Przy ustalaniu sk adki ubezpieczeniowej za dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia uwzgl dnia si jej obni ki lub podwy ki zale nie od dotychczasowego bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia OC. 3. W umowie ubezpieczenia krótkoterminowego zak ad ubezpieczeƒ mo e uwzgl dniç obni ki lub podwy ki sk adki zale nie od dotychczasowego bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia OC Je eli nie umówiono si inaczej, posiadacz pojazdu op aca sk adk ubezpieczeniowà przy zawieraniu umowy z góry za ca y okres odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Sk adka ubezpieczeniowa mo e byç op acona w ratach, których wysokoêç i terminy p atnoêci zosta y ustalone w umowie. 3. W przypadku zw oki w op acaniu sk adki lub jej raty, zak adowi ubezpieczeƒ przys ugujà odsetki ustawowe. 20. Ustalona przez zak ad ubezpieczeƒ na dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia sk adka mo e byç w okresie trwania ubezpieczenia podwy szona, je eli zajdà okolicznoêci przewidziane w Zwrot sk adki za nie wykorzystany okres odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ przys uguje: 1) posiadaczowi w razie wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania trwa ej i zupe nej utraty posiadania w okolicznoêciach nie powodujàcych zmiany posiadacza, 2) w razie odstàpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreêlonym w 8 ust. 3, 3) w razie rozwiàzania si umowy w przypadkach okreêlonych w 8 ust. 4 pkt 1 i 2, 4) posiadaczowi, o którym mowa w 8 ust. 9, w zwiàzku z utratà posiadania pojazdu. Sk adka, jakà zap acisz za udzielonà przez Nas ochron, ustalana jest w oparciu o taryf obowiàzujàcà w Naszej firmie. Pami taj! Ustalajàc kwot, jakà musisz zap aciç za udzielonà przez Nas ochron, uwzgl dnimy wszelkie przys ugujàce Ci zni ki oraz zwy ki wynikajàce z dotychczasowego przebiegu Twojego ubezpieczenia. Dotyczy to jednak tylko umów zawieranych na okres 12 miesi cy. Mo emy umówiç si, i przys ugujàcà Nam sk adk za udzielonà ochron zap acisz jednorazowo przy zawarciu umowy lub w ratach, których wysokoêç i terminy p atnoêci okreêlimy w Twojej polisie ubezpieczeniowej wraz z za àcznikiem. Pami taj! Nie op acajàc sk adki lub jej raty w terminie nara asz si na koniecznoêç zap acenia odsetek za zw ok. Uwaga! W wyjàtkowych sytuacjach mo e zdarzyç si, i Twoja sk adka w trakcie trwania umowy zostanie podwy szona. Dotyczy to jednak tylko sytuacji zwiàzanej z gwa townym wzrostem cen. Pami taj! Je eli wyrejestrujesz swój samochód lub udokumentujesz jego trwa à lub ca kowità utrat, zwrócimy Ci sk adk za niewykorzystany okres. Zwrot sk adki mo e nastàpiç tak e w innych sytuacjach, tj. je eli Ty lub My odstàpimy od umowy w zwiàzku z niezarejestrowaniem przez Ciebie samochodu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Podobnie stanie si, kiedy sprzedasz Swój samochód, a nowy nabywca zarejestruje na siebie zakupiony samochód lub zawrze nowà umow ubezpieczenia OC lub te up ynie 30-dniowy termin od dnia sprzeda y. Pami taj, e warunkiem zwrotu niewykorzystanej sk adki jest Twoje pisemne wystàpienie i zwrot dokumentu ubezpieczenia oraz kopii umowy sprzeda y samochodu. 10

11 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP 2. Zwrot sk adki, o którym mowa w ust. 1, nie przys uguje, je eli szkoda, za którà zak ad ubezpieczeƒ wyp aci lub jest zobowiàzany wyp aciç odszkodowanie z tytu u ubezpieczenia OC, nastàpi a w okresie poprzedzajàcym rozwiàzanie umowy w przypadkach okreêlonych w w 9 pkt Zwrot sk adki za nie wykorzystany okres odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ w przypadkach, o których mowa w 8 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 9, nast puje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia zbywcy pojazdu lub ubezpieczonego, o którym mowa w 8 ust Zwrot sk adki, o którym mowa w 21, przys uguje za ka dy pe ny miesiàc nie wykorzystanego ubezpieczenia 2. W przypadku umowy ubezpieczenia OC zawartej na okres 12 miesi cy wysokoêç miesi cznej sk adki podlegajàcej zwrotowi stanowi 1/12 sk adki nale nej za dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia. Pami taj! Nie zwrócimy Ci sk adki w sytuacji, kiedy wyp aciliêmy odszkodowanie lub jesteêmy zobowiàzani do jego wyp aty. Pami taj! Zwrócimy Ci sk adk za ka dy niewykorzystany miesiàc ubezpieczenia, co oznacza, i w sytuacji, kiedy umowa pomi dzy Nami ulega rozwiàzaniu na poczàtku lub w po owie miesiàca ubezpieczenia zwrot sk adki dotyczyç b dzie okresu nast pnego miesiàca lub miesi cy ubezpieczenia. Ka dy rozpocz ty miesiàc ubezpieczenia traktowany jest wi c jako wykorzystany. Rozdzia 6 Prawa i obowiàzki stron umowy W razie wypadku kierujàcy pojazdem powinien: 1) przedsi wziàç odpowiednie Êrodki w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa ruchu w miejscu wypadku, staraç si o z agodzenie skutków wypadku oraz zapewnienie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym, jak równie, w miar mo liwoêci, zabezpieczyç mienie osób poszkodowanych, 2) zapobiec, w miar mo liwoêci, zwi kszeniu si szkody, 3) udzieliç osobom poszkodowanym niezb dnych informacji, koniecznych do identyfikacji zak adu ubezpieczeƒ, àcznie z podaniem danych dotyczàcych zawartej umowy ubezpieczenia OC, 4) w razie kolizji z innym pojazdem ustaliç, w miar mo liwoêci, zak ad ubezpieczeƒ, u którego posiadacz tego pojazdu jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia OC. 2. W razie wypadku posiadacz lub kierujàcy pojazdem powinni powiadomiç o tym niezw ocznie zak ad ubezpieczeƒ, udzielajàc mu niezb dnych informacji i wyjaênieƒ. 24. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany powiadomiç policj o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powsta ym Pami taj! W razie wypadku cià à na Tobie pewne obowiàzki. Staraj si z agodziç skutki wypadku, zapewniajàc wszystkim poszkodowanym niezb dnà pomoc medycznà. Jako Nasz Klient masz szczególne prawa. Na miejscu wypadku udzielimy pomocy Tobie i ewentualnie innym jego uczestnikom, w razie potrzeby zapewnimy holowanie Twojego samochodu zgodnie z zasadami okreêlonymi w II cz Êci niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. Poinformuj poszkodowane osoby o zak adzie ubezpieczeƒ, w którym jesteê ubezpieczony. W razie wypadku, w którym uczestniczy inny pojazd, ustal w miar mo liwoêci zak ad ubezpieczeƒ, w którym ubezpieczony jest drugi uczestnik zdarzenia. Pami taj! W razie wypadku poinformuj Nas niezw ocznie o zdarzeniu, je eli to mo liwe zadzwoƒ z miejsca zdarzenia Mo emy Ci pomóc dzwoƒ pod numer (22) Uwaga! Je eli sà ofiary w ludziach, Twoim obowiàzkiem jest powiadomienie Policji. 11 (22)

12 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA w okolicznoêciach nasuwajàcych przypuszczenia, e pope niono przest pstwo. 25. Posiadacz lub kierujàcy pojazdem bàdê te osoba zg aszajàca roszczenie powinni przedstawiç zak adowi ubezpieczeƒ posiadane dowody dotyczàce wypadku i u atwiç zak adowi ubezpieczeƒ ustalenie okolicznoêci wypadku i rozmiaru szkód, jak równie udzieliç pomocy w dochodzeniu przez zak ad ubezpieczeƒ roszczeƒ przeciwko sprawcy wypadku. 26. Niezw ocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zak ad ubezpieczeƒ przeprowadza post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego, wypadku, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania oraz informuje posiadacza pojazdu i osob zg aszajàcà roszczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odszkodowania. 27. Je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem z winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa nie dope ni obowiàzków wymienionych w 23-25, a mia o to wp yw na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialnoêci cywilnej bàdê te na zwi kszenie rozmiarów szkody, zak ad ubezpieczeƒ mo e dochodziç od tych osób zwrotu tej cz Êci wyp aconego uprawnionemu odszkodowania, która nie by aby Êwiadczona w razie dope nienia przez te podmioty cià àcych na nich obowiàzków. Ci ar udowodnienia faktów uzasadniajàcych zwrot zak adowi ubezpieczeƒ cz Êci wyp aconego uprawnionemu odszkodowania spoczywa na zak adzie ubezpieczeƒ. 28. Przepis 27 stosuje si odpowiednio, gdy wyp acajàcym odszkodowanie jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pami taj! Twoim obowiàzkiem jest poinformowanie Nas o wszelkich okolicznoêciach zdarzenia. Pomo e to Nam ustaliç rozmiar szkód oraz okolicznoêci zdarzenia. Tylko dzi ki pe nej informacji b dziemy mogli pomóc Ci w razie roszczeƒ skierowanych przeciw Tobie w zwiàzku ze zdarzeniem. JeÊli to mo liwe, staraj si ju w chwili zdarzenia uzyskaç oêwiadczenia innych uczestników wypadku wykazujàce przyczynienie si do powstania szkody innych osób, co pomniejszy Twojà i Naszà odpowiedzialnoêç. Rozdzia 7 Dochodzenie roszczeƒ i wyp ata odszkodowania Uprawniony do odszkodowania za szkod powsta à w zwiàzku z ruchem pojazdu, za którà odpowiedzialnoêç cywilna obj ta jest ubezpieczeniem OC, mo e dochodziç roszczenia bezpoêrednio od zak adu ubezpieczeƒ. 2. Je eli uprawniony do odszkodowania wystàpi z roszczeniem do posiadacza lub kierujàcego pojazdem, którego ruchem szkoda zosta a spowodowana, posiadacz lub kierujàcy pojazdem powiadamiajà o tym zak ad ubezpieczeƒ. 3. W post powaniu sàdowym przeciwko posiadaczowi lub kierujàcemu pojazdem o naprawienie szkody wyrzàdzonej ruchem tego pojazdu konieczne jest przypozwanie tak e zak adu ubezpieczeƒ, w którym posiadacz pojazdu jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia OC 30. Zaspokojenie lub uznanie przez posiadacza lub kierujàcego pojazdem roszczenia o naprawienie wyrzàdzonej ruchem tego Uwaga! Je eli zosta eê poszkodowany przez innego u ytkownika drogi, mo esz skierowaç swoje roszczenie bezpoêrednio do zak adu ubezpieczeƒ sprawcy. Uwaga! Je eli poruszajàc si po drodze spowodowa eê szkod u innego u ytkownika drogi, a ten z kolei zwróci si do Ciebie z àdaniem naprawienia powsta ej szkody, poinformuj Nas niezw ocznie o tym fakcie. Uwaga! Uznanie przez Ciebie odpowiedzialnoêci za zdarzenie nie b dzie mia o skutków wobec Nas, 12

13 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP pojazdu szkody, która jest obj ta ubezpieczeniem OC, nie ma skutków prawnych wzgl dem zak adu ubezpieczeƒ, je eli nie wyrazi on na to uprzednio zgody Zak ad ubezpieczeƒ wyp aca odszkodowanie z tytu u ubezpieczenia OC na podstawie uznania roszczenia uprawnionego do odszkodowania, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 2. Zak ad ubezpieczeƒ wyp aca odszkodowanie bezpoêrednio osobie uprawnionej, zawiadamiajàc o tym posiadacza pojazdu Zak ad ubezpieczeƒ wyp aca odszkodowanie w terminie 30 dni, liczàc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Gdyby wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ lub wysokoêci odszkodowania okaza o si niemo liwe, odszkodowanie wyp aca si w terminie 14 dni od wyjaênienia tych okolicznoêci. Jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania zak ad ubezpieczeƒ wyp aca w terminie okreêlonym w ust Je eli odszkodowanie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci ni okreêlona w zg oszonym roszczeniu, zak ad ubezpieczeƒ informuje o tym na piêmie osob zg aszajàcà roszczenie i posiadacza pojazdu w terminie okreêlonym w ust. 1 lub ust. 2, wskazujàc na okolicznoêci oraz podstaw prawnà uzasadniajàcà odmow wyp aty odszkodowania lub jego cz Êci. Pismo zak adu ubezpieczeƒ powinno zawieraç pouczenie o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ z tytu u ubezpieczenia OC. szczególnie je eli nie wyraziliêmy zgody na uznanie przez Ciebie roszczeƒ. Podstawà wyp aty przez Nas odszkodowania mo e byç ugoda z poszkodowanym lub prawomocne orzeczenie sàdu. Pami taj! Odszkodowanie wyp acimy bezpoêrednio poszkodowanej przez Ciebie osobie. Zawsze jednak zostaniesz o tym poinformowany. Uwaga! W ciàgu 30 dni wyp acimy odszkodowanie, przy czym termin ten biegnie od momentu, kiedy zostaniemy poinformowani o zdarzeniu. Mo e zdarzyç si tak, e nie wszystkie okolicznoêci zostanà wyjaênione w terminie 30 dni. W takich sytuacjach mamy 14 dni na wyp at odszkodowania od momentu, kiedy wszelkie wàtpliwoêci zosta y wyjaênione. Zawsze jednak w terminie 30 dni wyp acimy t cz Êç odszkodowania, która jest bezspornie wyjaêniona. Uwaga! Je eli uznamy, i przedstawione Nam roszczenia nie sà zasadne lub nie sà w pe ni zasadne, poinformujemy zarówno Ciebie, jak i poszkodowanych o tym fakcie w formie pisemnej. Naszym obowiàzkiem b dzie wskazanie okolicznoêci faktycznych i prawnych, na których oparliêmy Nasze stanowisko. Rozdzia 8 Roszczenia o zwrot wyp aconego przez zak ad ubezpieczeƒ odszkodowania 33. Zak adowi ubezpieczeƒ przys uguje uprawnienie dochodzenia od kierujàcego pojazdem zwrotu wyp aconego z tytu u ubezpieczenia OC odszkodowania, je eli kierujàcy: 1) wyrzàdzi szkod umyêlnie lub w stanie po u yciu alkoholu albo b dàc pod wp ywem Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia aniu narkomanii, 2) wszed w posiadanie pojazdu wskutek pope nienia przest pstwa, 3) nie posiada wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem, z wyjàtkiem przypadków, gdy chodzi o o ratowanie ycia ludzkiego lub mienia albo o poêcig za osobà podj ty bezpoêrednio po pope nieniu przez nià przest pstwa, 4) zbieg z miejsca zdarzenia, 5) nie dope ni obowiàzków w przypadku okreêlonym w 27 - w zakresie tej cz Êci wyp aconego odszkodowania, która nie Uwaga! Sà takie sytuacje, kiedy wyp acimy poszkodowanym odszkodowanie, zwracajàc si jednoczeênie o jego zwrot do kierujàcego Twoim pojazdem. Stanie si tak, je eli Ty, ktoê z Twoich bliskich lub upowa nionych przez Ciebie osób spowodowa wypadek b dàc pod wp ywem alkoholu lub innych Êrodków odurzajàcych. Zawsze - dbajàc o swoje bezpieczeƒstwo - sprawdzaj, czy leki, których u ywasz pozwalajà prowadziç samochód. Podobnie gdy Ty lub osoba upowa niona przez Ciebie do prowadzenia samochodu nie posiadacie wszystkich dokumentów uprawniajàcych do kierowania pojazdem. Niekorzystne dla Ciebie skutki spowoduje tak e niedope nienie cià àcych na Tobie obowiàzków lub 13 (22)

14 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA by aby Êwiadczona przez zak ad ubezpieczeƒ w razie dope nienia przez kierujàcego cià àcych na nim obowiàzków. udzielanie fa szywych informacji oraz utrudnianie Naszego dochodzenia. Rozdzia 9 Roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Je eli sprawca szkody na osobie nie móg byç zidentyfikowany - nie mo na by o ustaliç to samoêci posiadacza pojazdu lub kierujàcego pojazdem i nie zidentyfikowano pojazdu - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyp aca osobie uprawnionej do odszkodowania z tytu u ubezpieczenia OC odszkodowanie za szkod na osobie. Natomiast, gdy zidentyfikowany sprawca szkody nie posiada ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z ubezpieczenia OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyp aca osobie uprawnionej odszkodowanie za szkody na osobie i mieniu. 2. Uprawniony do odszkodowania zg asza swoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego poprzez którykolwiek zak ad ubezpieczeƒ prowadzàcy ubezpieczenia OC. Zak ad ubezpieczeƒ nie mo e odmówiç przyj cia zg oszenia roszczenia Zak ad ubezpieczeƒ, po otrzymaniu zg oszenia, o którym mowa w 34 ust. 2, przeprowadza post powanie okreêlone w 26, a nast pnie przesy a dokumenty dotyczàce roszczeƒ poszkodowanego do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zawiadamiajàc o tym osob zg aszajàcà roszczenie. 2. Zak ad ubezpieczeƒ przyjmujàcy zg oszenie roszczenia osoby uprawnionej do odszkodowania, skierowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nie mo e zaspokoiç w ca oêci lub w cz Êci tego roszczenia bez uprzedniej zgody Zarzàdu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 36. Przepisy stosuje si odpowiednio, gdy osoba uprawniona do odszkodowania kieruje roszczenie przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, z tym e przewidziany w 32 ust. 1 termin 30 dni liczy si od daty otrzymania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny od zak adu ubezpieczeƒ dokumentów dotyczàcych roszczeƒ osoby uprawnionej. Pami taj! Je eli zosta eê poszkodowany przez innego u ytkownika dróg, który nie zosta zidentyfikowany, przys uguje Ci odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jednak tylko za szkody osobowe. W sytuacji kiedy sprawca zosta wprawdzie zidentyfikowany, ale nie posiada wa nej ochrony OC, Fundusz wyp aci odszkodowanie zarówno za szkody osobowe, jak i w mieniu. Uwaga! W sytuacji opisanej powy ej mo esz zwróciç si do Nas. Pomo emy Ci ustalajàc okolicznoêci zdarzenia, gromadzàc odpowiednie dokumenty i na koniec kierujàc Twoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obowiàzkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest wyp ata odszkodowania w terminie 30 dni od daty odes ania przez Nas zebranej dokumentacji. Mo e zdarzyç si tak, e nie wszystkie okolicznoêci zostanà wyjaênione w terminie 30 dni. W takich sytuacjach Fundusz ma 14 dni na wyp at odszkodowania od momentu, kiedy wszelkie wàtpliwoêci zosta y wyjaênione. Zawsze jednak w terminie 30 dni musi zostaç wyp acona bezsporna cz Êç odszkodowania. Rozdzia 10 Zawiadomienia i oêwiadczenia Zawiadomienia i oêwiadczenia, jakie w zwiàzku z umowà ubezpieczenia OC sk adane sà przez strony tej umowy, powinny Pami taj! W Naszej firmie masz dwie formy komunikacji z Nami telefon lub list polecony. Obie 14

15 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP byç dokonywane na piêmie i dor czane za pokwitowaniem lub przesy ane listem poleconym. 2. Je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem zmieni adres bàdê siedzib i nie zawiadomi o tym zak adu ubezpieczeƒ, zawiadomienia lub oêwiadczenia skierowane przez zak ad ubezpieczeƒ listem poleconym na ostatni adres lub siedzib posiadacza lub kierujàcego pojazdem wywierajà skutki prawne od chwili, w której dosz yby do posiadacza lub kierujàcego pojazdem, gdyby nie zmieni adresu lub siedziby. Rozdzia 11 System taryf ubezpieczeniowych 38. System taryf jest ustalany na podstawie oceny i klasyfikacji ryzyka przejmowanego przez zak ad ubezpieczeƒ w ramach ubezpieczenia OC, a tak e stosowanych w tym ubezpieczeniu zni ek sk adki z tytu u bezszkodowego okresu ubezpieczenia i podwy ek sk adki z uwagi na szkodowy przebieg ubezpieczenia Przy ustalaniu taryfy sk adek zak ad ubezpieczeƒ dokonuje oceny ryzyka na podstawie danych statystycznych przebiegu szkodowoêci, a w razie braku tych danych - na podstawie opinii rzeczoznawców. 2. Klasyfikacja pojazdów powinna uwzgl dniaç zbli one parametry techniczne i eksploatacyjne pojazdów oraz sposób ich u ytkowania, wp ywajàce na zwi kszenie lub zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego. 40. Zak ad ubezpieczeƒ ustala stawk podstawowà sk adki ubezpieczeniowej na dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia. 41. Ustalona przez zak ad ubezpieczeƒ sk adka ubezpieczeniowa na dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia mo e byç w okresie trwania ubezpieczenia podwy szona, je eli w ciàgu jednego kwarta u Êredni wzrost cen w gospodarce narodowej przekroczy 10% w stosunku do cen kwarta u poprzedzajàcego; ustaleƒ tych dokonuje zak ad ubezpieczeƒ na podstawie obwieszczeƒ Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w sprawie wskaênika cen detalicznych towarów i us ug konsumpcyjnych Zak ad ubezpieczeƒ przy ustalaniu sk adki ubezpieczeniowej nale nej od posiadacza pojazdu uwzgl dnia faktyczny dotychczasowy przebieg ubezpieczenia OC bez wzgl du na zmian zak adu ubezpieczeƒ, udzielajàc zni ki w stawce podstawowej sk adki, bàdê te odpowiednio jà podwy sza. 2. Zni ka sk adki ubezpieczeniowej za ka de dwadzieêcia cztery miesiàce bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC nie mo e byç ni sza ni 10% stawki podstawowej; stopa zni ek z tego tytu u nie mo e przekroczyç 60% stawki podstawowej. jednakowo wa ne i skuteczne. Je eli do Nas zadzwonisz, to rozmowa zostanie zarejestrowana i zarchiwizowana, a dokonane w niej uzgodnienia zostanà przez Nas potwierdzone w liêcie poleconym przes anym do Ciebie. Pami taj! Je eli zmienisz adres zamieszkania lub siedzib swojej dzia alnoêci niezw ocznie Nas o tym powiadom. Tylko w ten sposób b dziemy mogli informowaç Ci o wszelkich istotnych dla Ciebie informacjach zwiàzanych z zawartà z Nami umowà ubezpieczenia OC lub zg oszonà szkodà. Nie narazisz si tak e na skutki prawne wynikajàce z niepoinformowania Nas o zmianie adresu. OkreÊlajàc wysokoêç p aconej przez Ciebie sk adki opieramy si na systemie taryf obowiàzujàcych w Naszej firmie. Uwzgl dniamy przy tym wszystkie przys ugujàce Ci zni ki, ale tak e zwy ki wynikajàce z dotychczasowego przebiegu Twojego ubezpieczenia. Uwaga! Aby w aêciwie okreêliç wysokoêç nale nej Nam sk adki powinniêmy dok adnie znaç parametry Twojego samochodu oraz dane dotyczàce sposobu, w jaki go u ytkujesz. W zwiàzku z tym zawierajàc z Tobà umow ubezpieczenia b dziemy chcieli poznaç zarówno Ciebie, jako u ytkownika, jak i u ytkowany przez Ciebie samochód. Pami taj! Udzielona przez nas zni ka w sk adce nie mo e przekroczyç 60% stawki podstawowej. 15 (22)

16 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 3. Podwy ka sk adki ubezpieczeniowej zale na od przebiegu ubezpieczenia OC nie mo e przekroczyç 160% stawki podstawowej sk adki ubezpieczeniowej. 4. Przy ustalaniu bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia OC nie uwzgl dnia si wyp aconego przez zak ad ubezpieczeƒ odszkodowania z tytu u ubezpieczenia OC za szkod b dàcà nast pstwem wypadku spowodowanego przez kierujàcego, który wszed w posiadanie pojazdu wskutek pope nienia przest pstwa. 5. Posiadacz pojazdu traci uprawnienie do zni ki w sk adce ubezpieczeniowej, je eli okres przerwy w ubezpieczeniu OC przekroczy 24 miesiàce. Pami taj! Podwy ka sk adki nie mo e przekroczyç 160% stawki podstawowej. Uwaga! Tracisz wypracowane przez siebie zni ki w sk adce, je eli przerwa w Twoim ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej przekroczy 24 miesiàce. Rozdzia 12 Przepisy koƒcowe 43. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475, z 1993 r. Nr 129, poz. 603 i z 1994 r. Nr 134, poz. 700). Pami taj! Niniejsze ogólne warunki w cz Êci dotyczàcej OC w ruchu krajowym wynikajà z przepisów bezwzgl dnie obowiàzujàcych, tj. rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów, stàd w przypadku ich zmiany, uchylenia i ustanowienia nowego prawa w tym zakresie, odpowiedzialnoêç Link4 b dzie zmieniona zgodnie z tymi zmianami lub nowymi przepisami. 16

17 PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU OC/PP CZ Âå II Program Pomocy ubezpieczonemu w razie wypadku 1 Dla ka dego ubezpieczonego w zakresie OC Link4 wprowadza bezp atny Program Pomocy w razie wypadku na terytorium RP, zwany dalej Programem Pomocy 1.1. Program Pomocy jest bezsk adkowym ubezpieczeniem obejmujàcym organizacj i Êwiadczenie pomocy ubezpieczonemu na miejscu wypadku, rozumianym jako kolizja ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierz tami, przedmiotami, wywrócenie si pojazdu, po ar pojazdu wywo any innà przyczynà ni awaria, zatoni cie pojazdu, akty wandalizmu oraz w amania powodujàce unieruchomienie pojazdu 1.2. Umowa ubezpieczenia w Programie Pomocy zawierana jest na rzecz posiadaczy polisy OC równoczeênie z umowà OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na terytorium RP, na okres 12 miesi cy pokrywajàcy si z okresem wa noêci polisy ubezpieczenia OC 2 W ramach Programu Pomocy Link4 zorganizuje i pokryje koszty pomocy technicznej udzielonej ubezpieczonemu na miejscu wypadku w granicach okreêlonych w Programie Pomocy, obejmujàcej jedno z nast pujàcych Êwiadczeƒ: 2.1. naprawa ubezpieczonego samochodu na miejscu zdarzenia, unieruchomionego wskutek wypadku to jest zorganizowanie i pokrycie kosztów, do wysokoêci równowartoêci 45 EUR, naprawy polegajàcej na usuni ciu uszkodzenia pojazdu na drodze - w miejscu, w którym pojazd znajduje si w zwiàzku z wypadkiem i w zakresie w jakim uszkodzenie mo e byç usuni te bez koniecznoêci holowania unieruchomionego samochodu do warsztatu. Mo liwoêç dokonania naprawy na miejscu zdarzenia ocenia przedstawiciel Link holowanie ubezpieczonego samochodu do najbli szego warsztatu, w przypadku unieruchomienia samochodu wskutek wypadku w sposób uniemo liwiajàcy jego napraw na miejscu zdarzenia to jest potwierdzona przez przedstawiciela Link4 koniecznoêç zorganizowania i pokrycia do wysokoêci równowartoêci 85 EUR, kosztów holowania unieruchomionego samochodu: do najbli szego, wybranego przez Link4, warsztatu mogàcego dokonaç jego naprawy, na wybrany przez Link4 parking, a nast pnie do najbli szego, wybranego przez Link4 warsztatu mogàcego dokonaç naprawy pojazdu - w przypadku gdy zdarzenie zasz o poza godzinami pracy warsztatu wybranego przez Komentarze Zawierajàc z Nami umow ubezpieczenia OC dostajesz dodatkowo bezp atnie Êwiadczenie pomocy w razie wypadku zwane Programem Pomocy. Masz prawo do uzyskania od Nas pomocy w razie wypadku Twojego samochodu. Pami taj! Warunkiem uzyskania Naszej pomocy jest Twoje natychmiastowe telefoniczne zg oszenie z miejsca wypadku. Nasz telefon (22) czynny jest 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu. Uprawnieni do Êwiadczeƒ w Programie Pomocy sà wszyscy, którzy zawarli z Nami umow ubezpieczenia OC na okres 12 miesi cy. Ochrona ta koƒczy si w momencie zakoƒczenia obowiàzywania ochrony ubezpieczenia OC. Ka dy posiadacz polisy OC, w ramach Programu Pomocy, w razie unieruchomienia swojego samochodu wskutek wypadku uzyska od Link4 bezp atnie pomoc technicznà lub holowanie swojego samochodu z miejsca wypadku. JeÊli Twój uszkodzony w wypadku samochód mo e byç naprawiony na miejscu zdarzenia, zorganizujemy i pokryjemy koszt odpowiedniej pomocy serwisowej. W razie koniecznoêci holowania, nie tylko na Nasz koszt odholujemy Twój samochód, ale równie wska emy Ci najbli szy warsztat, w którym b dziesz móg naprawiç swój samochód. Zorganizujemy i poniesiemy koszty holowania Twojego samochodu do najbli szego warsztatu, natomiast koszty naprawy samochodu sà pokrywane przez Ciebie lub sprawc wypadku, w którym uczestniczy eê. Poniesiemy koszty holowania oraz parkowania Twojego samochodu do czasu, kiedy wybrany przez Nas warsztat b dzie móg go przyjàç. 17 (22)

18 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Link4 i z tego wzgl du nie jest mo liwe odholowanie pojazdu bezpoêrednio do warsztatu. 3 Zakres Programu Pomocy obejmuje równie udzielenie ubezpieczonemu w zakresie OC w Link4 pomocy informacyjnej w razie zaistnia ego na terytorium RP wypadku, awarii lub kradzie y samochodu wskazanego w polisie ubezpieczenia OC, obejmujàcej: 3.1. bezp atne udzielenie ubezpieczonemu: informacji o warsztatach to jest telefoniczne poinformowanie o lokalnej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i lokalnych mo liwoêciach naprawy pojazdu, informacji o pomocy drogowej w razie awarii to jest telefoniczne poinformowanie o adresach i telefonach pomocy drogowej na lokalnym terenie lub, na àdanie i koszt ubezpieczonego, organizacj przyjazdu pomocy drogowej w celu naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania go do warsztatu, informacji o rezerwacji pojazdu zast pczego to jest telefoniczne poinformowanie o lokalnych mo liwoêciach zarezerwowania pojazdu zast pczego na koszt i odpowiedzialnoêç ubezpieczonego, 3.2. bezp atne przekazanie pilnej wiadomoêci to jest przekazanie na zlecenie ubezpieczonego wskazanej przez niego osobie na terenie RP pilnych informacji w zwiàzku z zaistnieniem zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 4 Link4 nie ponosi odpowiedzialnoêci i jest zwolnione z obowiàzku zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez ubezpieczonego bez porozumienia z Link4, nawet jeêli mieszczà si one w zakresie Programu Pomocy okreêlonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, a zdarzenia których dotyczà, sà obj te ochronà ubezpieczeniowà Link4. 5 Link4 nie zwraca kosztów poniesionych bezpoêrednio przez ubezpieczonego, kierowc lub pasa era pojazdu wskazanego w polisie ubezpieczeniowej w zwiàzku z niezale nym od Link4 organizowaniem pomocy, równie w przypadku gdy zg oszenie zdarzenia do Link4 nie by o mo liwe. 6 Link4 nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody w mieniu lub na osobie oraz szkód w postaci utraconych korzyêci, powsta ych przy wykonywaniu czynnoêci zwiàzanych z udzielaniem pomocy ubezpieczonemu w ramach Programu Pomocy. Cz onek Zarzàdu Zipi Karpel Zadzwoƒ do Nas, gdy potrzebujesz informacji w zwiàzku z wypadkiem, awarià lub kradzie à Twojego samochodu. JesteÊmy do Twojej dyspozycji 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu (22) Na Twoje yczenie przeka emy wskazanej przez Ciebie osobie niezb dne wiadomoêci dotyczàce zaistnia ego zdarzenia. Pami taj! Âwiadczenia w ramach Programu Pomocy majà wy àcznie charakter niepieni ny i polegajà na organizacji i Êwiadczeniu pomocy ubezpieczonemu wy àcznie przez przedstawicieli Link4. Zakres Programu Pomocy nie obejmuje ani zwrotu, ani refundacji kosztów poniesionych przez samych ubezpieczonych czy te inne firmy nie b dàce przedstawicielami Link4. Prezes Zarzàdu Mariusz J. Sarnowski 18

19 Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO I KRADZIE Y AC/Kr I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1-2 II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3-4 III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 IV. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 6 V. UMOWA UBEZPIECZENIA I ZASADY P ATNOÂCI SK ADKI 7-17 VI. POST POWANIE W RAZIE SZKODY VII. USTALANIE I WYP ATA ODSZKODOWANIA VIII. POSTANOWIENIA KO COWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA zwane dalej Link4, zawiera umow ubezpieczenia z osobà okreêlonà w polisie ubezpieczeniowej jako strona umowy ubezpieczenia, zwanà dalej ubezpieczajàcym, na rzecz w aêciciela samochodu, zwanego dalej ubezpieczonym. 2 Umowa ubezpieczenia jest zawarta na zasadach ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach oraz w polisie ubezpieczeniowej i jej za àczniku, pod warunkiem akceptacji tych zasad przez ubezpieczajàcego. Komentarze Ten dokument jest tekstem prawnym i mo e wydawaç si skomplikowany. Dlatego wprowadzamy komentarze, które pozwolà Ci lepiej zrozumieç warunki, na jakich zawar eê ubezpieczenie. W komentarzach b dziemy u ywaç formy komunikacji bezpoêredniej, zwracajàc si do Ciebie czyli klienta naszej firmy, o której zamiast Link4 Towarzystwo Ubezpieczeniowe b dziemy mówiç po prostu My. Pami taj, e Nasze komentarze pe nià rol dodatkowego wyjaênienia i w adnym razie nie zast pujà tekstu prawnego. W dokumentach, o których mowa w tym paragrafie, znajdujà si wszystkie informacje, na bazie których zawarte zosta o Twoje ubezpieczenie, àcznie z informacjà, kto mo e prowadziç Twój samochód oraz w jaki sposób mo e byç on u ytkowany, a tak e precyzyjne okreêlenie warunków Twojej umowy. Pami taj! Zapoznaj si z tymi dokumentami zaraz po ich otrzymaniu i sprawdê, czy informacje w nich zawarte sà zgodne z Naszymi telefonicznymi uzgodnieniami. JeÊli masz jakiekolwiek wàtpliwoêci - zadzwoƒ i wyjaênij je. Pami taj równie o tym, 19 (22)

20 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia sà samochody osobowe i osobowo -ci arowe o zamkni tym nadwoziu, zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, montowane fabrycznie wraz z zamontowanym fabrycznie wyposa eniem i urzàdzeniami s u àcymi bezpieczeƒstwu oraz utrzymaniu i u ywaniu samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, a tak e z urzàdzeniami zabezpieczajàcymi samochód przed kradzie à. 4 Przedmiot ubezpieczenia mo e stanowiç wyposa enie dodatkowe wymienione w za àczniku do polisy ubezpieczenia, urzàdzenia i osprz t ubezpieczanego samochodu, zamontowane w nim na sta e i mo liwe do demonta u wy àcznie przy u yciu narz dzi. Górnà granic odpowiedzialnoêci Link4 w ka dym zdarzeniu powodujàcym szkod w wyposa eniu dodatkowym stanowi kwota ustalona dla tego wyposa enia przez Link4 i okreêlona w polisie ubezpieczeniowej wraz z za àcznikiem. III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 Ochronà ubezpieczeniowà, z zastrze eniem wy àczeƒ okreêlonych w 6, sà obj te: 5.1. Szkody powsta e w nast pstwie zdarzeƒ zaistnia ych po rozpocz ciu ochrony ubezpieczeniowej, polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu bàdê utracie przedmiotu ubezpieczenia, tj. samochodu lub jego wyposa enia, w wyniku wystàpienia co najmniej jednego z wymienionych poni ej czynników: zderzenia samochodu z innymi pojazdami, osobami, zwierz tami lub przedmiotami pochodzàcymi z zewnàtrz samochodu eby poinformowaç Nas o wszelkich zmianach dotyczàcych osób u ywajàcych Twojego samochodu, sposobu jego u ytkowania i wszelkich innych zmianach w informacjach podawanych przez Ciebie. Nieprzekazanie Nam takich danych mo e spowodowaç brak ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczamy samochody osobowe i osobowo -ci arowe, u ytkowane w celach prywatnych, zgodnie z deklaracjà ubezpieczajàcego z o onà przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, niezale nie od oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym o kwalifikacji pojazdu w rubryce Rodzaj pojazdu i przeznaczenie. Ubezpieczeniu podlega równie zamontowane fabrycznie wyposa enie oraz urzàdzenia antykradzie owe. Mo esz ubezpieczyç wyposa enie dodatkowe swojego samochodu, zamontowane w nim na sta e, wskazujàc akcesoria, które zosta y w nim zamontowane, spoêród wymienionych przez Nas w trakcie zawierania umowy. JeÊli zdecydujesz si na ubezpieczenie wyposa enia dodatkowego, zaznaczymy to w za àczniku do Twojej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku ka dej szkody wyp acimy Ci odszkodowanie odpowiadajàce wartoêci utraconego lub uszkodzonego wyposa enia, wymienionego w za àczniku do polisy ubezpieczeniowej, nie wy sze jednak ni okreêlona odr bnie w Twojej polisie kwota Naszej odpowiedzialnoêci za to wyposa enie. W tym paragrafie wymieniamy okolicznoêci, w przypadku których wyp acimy Ci odszkodowanie w razie zniszczenia lub kradzie y Twojego samochodu. Pami taj jednak, e Twoje ubezpieczenie nie obejmuje wszystkich mo liwych zdarzeƒ powodujàcych uszkodzenie Twojego samochodu. Zwróç uwag na wymienione w nast pnym paragrafie okolicznoêci, które nie sà obj te ochronà czyli zakresem ubezpieczenia. Pami taj! Ubezpieczenie AC chroni Twój samochód tylko w wyniku wypadków, które zdarzy y si po rozpocz ciu ochrony ubezpieczeniowej i pod warunkiem normalnego u ytkowania samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Ubezpieczenie dotyczy wypadków takich, jak: zderzenia, st uczki, akty wandalizmu, po ary, inne zdarzenia losowe. Pami taj! Twój samochód nie jest chroniony 20

Dziennik Ustaw Nr 26 1562 Poz. 309 i 310

Dziennik Ustaw Nr 26 1562 Poz. 309 i 310 Dziennik Ustaw Nr 26 1562 Poz. 309 i 310 1 2 3 1302 Soki i ekstrakty roêlinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne Êluzy i zag szczacze modyfikowane lub nie, pochodzàce z produktów

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC Rozporządzenie ministra finansów z 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP ZASADY ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ORAZ ÂWIADCZENIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. 1998 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie post powania z kierowcami naruszajàcymi przepisy ruchu drogowego. Na podstawie art. 130 ust. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4435 Poz. 478 478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujàcych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujàcych 1807 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujàcych Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 78 4370 Poz. 465 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 78 4370 Poz. 465 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 kwietnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 78 4370 Poz. 465 465 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegó owych zasad i trybu post powania w sprawach rozliczania sk adek, do których poboru jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych rejestracji dawek indywidualnych 1) Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 762 USTAWA. z dnia 8 czerwca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 762 USTAWA. z dnia 8 czerwca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 73 5450 Poz. 762 762 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dop atach do oprocentowania kredytów eksportowych o sta ych stopach procentowych. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 187 13208 Poz. 1342 1342 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo