Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA"

Transkrypt

1 Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 z póên. zm.) II. Program Pomocy ubezpieczonemu w razie wypadku. CZ Âå I ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 z póêniejszymi zmianami) Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia alnoêci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz i Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzàdzenie okreêla ogólne warunki obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC. Ten dokument jest tekstem prawnym i mo e wydawaç si skomplikowany. Dlatego wprowadzamy komentarze pozwalajàce lepiej zrozumieç warunki ubezpieczenia. W objaênieniach b dziemy u ywaç formy komunikacji bezpoêredniej, zwracajàc si do Ciebie czyli klienta 1 (22)

2 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 2. Pojazdami mechanicznymi, zwanymi dalej pojazdami, w rozumieniu rozporzàdzenia, sà: 1) pojazdy samochodowe, ciàgniki rolnicze, motorowery i przyczepy podlegajàce rejestracji stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym pojazdy: a. zabytkowe, w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, b. wpisane do ksi gi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczàcymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach c. majàce co najmniej 40 lat, d. majàce co najmniej 25 lat i uznane przez uprawnionego rzeczoznawc techniki samochodowej i ruchu drogowego za pojazd unikatowy lub majàcy szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, 2) pojazdy wolnobie ne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, z wy àczeniem pojazdów wolnobie nych b dàcych w posiadaniu rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem tego gospodarstwa, 3) pojazdy zarejestrowane za granicà i dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) inne pojazdy b dàce w posiadaniu jednostek podleg ych ministrowi w aêciwemu do spraw obrony narodowej albo organów i jednostek nadzorowanych, podleg ych lub podporzàdkowanych ministrowi w aêciwemu do spraw wewn trznych, nap dzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z w asnego êród a energii, wraz z ciàgni tym wszelkiego rodzaju sprz tem Przepisy rozporzàdzenia stosuje si tak e do posiadacza lub kierujàcego pojazdem, o którym mowa w 2 pkt 1, z wy àczeniem pojazdów okreêlonych w 2 pkt 1 lit. a)-d), przed jego rejestracjà oraz do posiadacza lub kierujàcego pojazdem zarejestrowanym za granicà, nie dopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu. 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si tak e do posiadacza lub kierujàcego pojazdem, o którym mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2, nie dopuszczonym do ruchu, od chwili wprowadzenia tego pojazdu do ruchu na drog publicznà Posiadacz pojazdu jest obowiàzany zawrzeç umow ubezpieczenia OC za szkody mogàce powstaç w zwiàzku z ruchem posiadanego pojazdu. 2. Umow ubezpieczenia OC posiadacz pojazdu mo e zawrzeç z wybranym zak adem ubezpieczeƒ prowadzàcym dzia alnoêç ubezpieczeniowà w zakresie ubezpieczenia OC. naszej firmy, o której zamiast Link4 Towarzystwo Ubezpieczeniowe b dziemy mówiç po prostu My. Pami taj, e Nasze komentarze pe nià rol dodatkowego wyjaênienia i w adnym razie nie zast pujà tekstu prawnego. Mo esz zawrzeç umow odpowiedzialnoêci cywilnej, je eli jesteê w aêcicielem lub posiadaczem samochodu, ciàgnika rolniczego, motoroweru, a tak e pojazdu wolnobie nego, pojazdu zarejestrowanego za granicà po spe nieniu okreêlonych w rozporzàdzeniu warunków lub innego pojazdu wskazanego niniejszym rozporzàdzeniem. W zale noêci od tego, jaki samochód posiadasz, zaproponowane przez Nas warunki mogà byç bardziej lub mniej korzystne. Pami taj! Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej jest Twoim obowiàzkiem. Ale równoczeênie fakt posiadania przez Ciebie ubezpieczenia OC zabezpiecza Ci przed ponoszeniem kosztów zwiàzanych z pokryciem wyrzàdzonych przez Ciebie szkód. Twoje zobowiàzania przejmiemy My, jako 2

3 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP Twój ubezpieczyciel. Masz oczywiêcie wybór, z kim zawrzesz t umow, ale wybrany przez Ciebie zak ad ubezpieczeƒ musi mieç odpowiednie zezwolenie Ministra Finansów, a wi c prawo do zawierania takiego ubezpieczenia. 5. Kierujàcy pojazdem jest obowiàzany na àdanie organów uprawnionych lub obowiàzanych do przeprowadzania kontroli okazaç dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia OC wa nej w dniu kontroli lub dokument stwierdzajàcy op acenie sk adki tego ubezpieczenia za okres obejmujàcy dat kontroli. Zawierajàc z Nami umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej b dziesz móg si pos ugiwaç przes anym przez Nas certyfikatem lub polisà, potwierdzajàcymi zawarcie umowy ubezpieczenia na okres wskazany w polisie i op acenie sk adki. Rozdzia 2 Spe nienie obowiàzku ubezpieczenia Umow ubezpieczenia OC zawiera si na okres 12 miesi cy, z zastrze eniem ust. 2 i Umow ubezpieczenia OC na czas krótszy ni 12 miesi cy, zwanà dalej umowà ubezpieczenia krótkoterminowego, mo na zawrzeç, je eli pojazd jest zarejestrowany 1) czasowo, 2) za granicà. 3. Umow ubezpieczenia krótkoterminowego mo na tak e zawrzeç, jednak na czas nie krótszy ni 3 miesiàce, w odniesieniu do pojazdów 1) okreêlonych w 2 pkt 1 lit. a)-d), z zastrze eniem ust. 4, 2) wolnobie nych, okreêlonych w 2 pkt Umow ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera si na czas nie krótszy ni okres czasowej rejestracji, okreêlony w decyzji starosty w aêciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania w aêciciela pojazdu, nie krótszy jednak ni 15 dni. 5. Umow ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera si na okres pobytu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie krótszy jednak ni 15 dni Je eli posiadacz pojazdu, nie póêniej ni na jeden dzieƒ przed up ywem dwunastomiesi cznego okresu, na który umowa ubezpieczenia OC zosta a zawarta, nie powiadomi pisemnie zak adu ubezpieczeƒ o jej wypowiedzeniu, przyjmuje si, e zosta a zawarta kolejna umowa na okres nast pnych 12 miesi cy Regu à jest, i umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawierana jest na okres 12 miesi cy. Zdarzajà si przypadki, e b dziesz móg zawrzeç umow ubezpieczenia na okres krótszy ni 12 miesi czny, dotyczyç to mo e jednak tylko sytuacji, o których mówi niniejsze rozporzàdzenie, tj. czasowego zarejestrowania Twojego pojazdu lub zarejestrowania Twojego pojazdu za granicà. W ostatnim przypadku, umow ubezpieczenia powinieneê zawrzeç na czas Twojego pobytu w Polsce, pami taj jednak, e umowa ta nie mo e zostaç zawarta na okres krótszy ni 15 dni. Mo esz tak e zawrzeç umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej na okres krótszy ni 3 miesiàce, je eli jesteê: w aêcicielem lub posiadaczem pojazdu zabytkowego lub wolnobie nego w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, z wyjàtkiem tych, które znajdujà si w posiadaniu rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem tego gospodarstwa Dla bezpieczeƒstwa poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ustawodawca przewidzia automatyczne odnowienie Twojego ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej na kolejne 12 miesi cy. Je eli jednak nie chcesz, aby Twoje ubezpieczenie by o kontynuowane w tym samym zak adzie ubezpieczeƒ, masz obowiàzek poinformowania Swojego ubezpieczyciela, najpóêniej na jeden dzieƒ przed up ywem dwunastomiesi cznego okresu ubezpieczenia, 3 (22)

4 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 2. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie nast puje, je eli nie zosta a op acona w ca oêci okreêlona w umowie sk adka za mijajàcy okres 12 miesi cy. 3. W przypadku okreêlonym w ust. 2 odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ koƒczy si z up ywem 12 miesi cy, za które przypada a niezap acona w ca oêci sk adka. 4. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie nast puje, je eli zak adowi ubezpieczeƒ cofni to zezwolenie na prowadzenie dzia alnoêci w zakresie obowiàzkowego ubezpieczenia OC Posiadacz pojazdu jest obowiàzany zawrzeç umow ubezpieczenia OC: 1) najpóêniej w dniu rejestracji pojazdu podlegajàcego rejestracji, z wyjàtkiem pojazdów, o których mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d), 2) przed wprowadzeniem do ruchu na drog publicznà pojazdów, o których mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2, 3) przed przekroczeniem granicy, je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC, 4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w 2 pkt 1, które nie zosta y zarejestrowane, z wy àczeniem pojazdów okreêlonych w 2 pkt 1 lit. a)-d), 5) przed wprowadzeniem do ruchu na drog publicznà pojazdów, o których mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2, które nie zosta y dopuszczone do ruchu, i nie chcesz, aby Twoje ubezpieczenie by o kontynuowane. Pami taj! i o powy szym musisz powiadomiç zak ad ubezpieczeƒ na piêmie. Pami taj! Twoja umowa ubezpieczenia nie zostanie przed u ona automatycznie, je eli nie op aci eê sk adki za mijajàcy okres ochrony. Oznacza to, i nie masz wa nego ubezpieczenia OC, a zak ad ubezpieczeƒ nie b dzie odpowiada za szkody, które wyrzàdzi eê po up ywie 12 miesi cy, na które zawar eê umow ubezpieczenia. Pami taj! Za brak wa nego ubezpieczenia OC mo esz byç ukarany mandatem si gajàcym kilku tysi cy z otych. Pami taj! Twoja umowa ubezpieczenia nie zostanie przed u ona automatycznie, je eli zak ad ubezpieczeƒ, z którym zawar eê umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej utraci licencj w zakresie sprzeda y tego w aênie ubezpieczenia. Pami taj! Ostatecznym terminem na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej jest dzieƒ rejestracji Twojego pojazdu. Je eli jesteê: w aêcicielem lub posiadaczem pojazdu zabytkowego lub pojazdu wolnobie nego w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym (nie dotyczy to pojazdów znajdujàcych si w posiadaniu rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem tego gospodarstwa), PAMI TAJ! Musisz zawrzeç umow ubezpieczenia OC przed wyjechaniem tym pojazdem na drog publicznà. Pami taj! Ka dy wje d ajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadaç umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wa nà na terenie naszego kraju. Pami taj! Je eli jesteê w aêcicielem lub posiadaczem nast pujàcych pojazdów podlegajàcym rejestracji, tj.: pojazdu samochodowego, ciàgnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy, a które nie zosta y zarejestrowane stosownie do przepisów Prawa o ruchu drogowym umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej powinieneê zawrzeç przed wprowadzeniem do ruchu swojego pojazdu. Je eli jesteê: w aêcicielem lub posiadaczem pojazdu zabytkowego lub pojazdu wolnobie nego w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym (nie dotyczy to pojazdów znajdujàcych si w posiadaniu rolników prowadzàcych gospodarstwo rolne i u ytkowanych w zwiàzku z prowadzeniem tego gospodarstwa), które nie zosta y dopuszczone do ruchu. PAMI TAJ! Musisz 4

5 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP 6) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicà, nie dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) najpóêniej w dniu ustania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ w przypadkach okreêlonych w ust. 4 pkt 1 i 3, ust. 9 oraz w 7 ust. 3, a tak e w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC. 2. Je eli umowa ubezpieczenia OC jest zawierana przed rejestracjà pojazdu podlegajàcego rejestracji, na àdanie zak adu ubezpieczeƒ posiadacz pojazdu jest zobowiàzany przedstawiç zaêwiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciàg ze Êwiadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniajàcej z koniecznoêci uzyskania Êwiadectwa homologacji na dany pojazd. 3. Je eli, w przypadku okreêlonym w ust. 2, pojazd, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie zosta zarejestrowany, ka da ze stron mo e odstàpiç od umowy ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiajàc o tym pisemnie drugà stron umowy. 4. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawar umow ubezpieczenia OC, na nabywc pojazdu przechodzà prawa i obowiàzki zbywcy wynikajàce z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu po up ywie 30 dni od dnia zbycia pojazdu, nie póêniej jednak ni : 1) z dniem zarejestrowania pojazdu na nabywc, 2) z chwilà zawarcia przez nabywc nowej umowy ubezpieczenia OC, 3) z koƒcem okresu, na jaki umowa zosta a zawarta. zawrzeç umow ubezpieczenia odpowiedzialnoêci przed wyjechaniem tym pojazdem na drog publicznà. Je eli Twój pojazd zosta zarejestrowany za granicà i nie zosta dopuszczony do ruchu na terenie Polski, Twoim obowiàzkiem jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej przed wyjechaniem tym pojazdem na drog publicznà. Pami taj! Twoim obowiàzkiem jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej najpóêniej w dniu ustania ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ci przez zak ad ubezpieczeƒ w zwiàzku z nast pujàcymi sytuacjami: - wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, - zmiana w aêciciela pojazdu i rozwiàzanie umowy ubezpieczenia, - rozwiàzanie umowy ubezpieczenia na skutek przej cia posiadania pojazdu na rzecz w aêciciela, - gdy nie dosz o do automatycznego odnowienia ochrony ubezpieczeniowej w zwiàzku z niezap aceniem sk adki. B dziemy mogli poprosiç Ci o przedstawienie Nam zaêwiadczenia o pozytywnym przejêciu przez Twój pojazd badaƒ technicznych, wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji albo odpisu od decyzji zwalniajàcej Ci od obowiàzku uzyskania takiej homologacji w sytuacji, kiedy b dziesz chcia zawrzeç z Nami umow ubezpieczenia OC jeszcze przed zarejestrowaniem Twojego pojazdu. Pami taj! Je eli przed up ywem 30 dni od zawarcia z Nami umowy ubezpieczenia OC nie zarejestrujesz swojego samochodu, b dziemy mogli odstàpiç od umowy. Zawsze jednak poinformujemy Ci o tym na piêmie. Takie samo prawo posiadasz równie TY posiadacz pojazdu, na Tobie równie spoczywa obowiàzek poinformowania Nas o tym fakcie na piêmie. Je eli sprzedasz Swój samochód, prawa i obowiàzki z umowy OC, którà z Nami zawar eê, przejdà na nabywc, tj. nowego w aêciciela. Jednak po up ywie 30 dni od daty sprzeda y Twojego samochodu umowa zostaje rozwiàzana. Rozwiàzanie umowy w zwiàzku ze sprzeda à pojazdu nast puje zawsze z chwilà zarejestrowania pojazdu przez nabywc lub zawarcia przez nabywc nowej umowy ubezpieczenia, lub wreszcie po up ywie okresu, na jaki zawarta zosta a umowa ubezpieczenia OC 5 (22)

6 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 5. W razie nabycia pojazdu zarejestrowanego, którego zbywca, wbrew obowiàzkowi, nie zawar umowy ubezpieczenia OC, nabywca jest zobowiàzany zawrzeç umow ubezpieczenia OC najpóêniej w dniu nabycia pojazdu. 6. Zbywca pojazdu przekazuje nabywcy dokumenty potwierdzajàce zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz powiadamia zak ad ubezpieczeƒ, w terminie 30 dni, o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy 7. Skutki wyrzàdzenia szkody przez nabywc pojazdu w okresie, o którym mowa w ust. 4, nie obcià ajà zbywcy pojazdu. 8. Zbywca pojazdu ponosi wraz z nabywcà odpowiedzialnoêç solidarnà wobec zak adu ubezpieczeƒ za zap at sk adki ubezpieczeniowej, nale nej zak adowi ubezpieczeƒ do dnia rozwiàzania umowy w przypadku, o którym mowa w ust W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu nie b dàcego w aêcicielem pojazdu, prawa i obowiàzki posiadacza, wynikajàce z zawartej umowy ubezpieczenia OC, przechodzà na w aêciciela pojazdu z chwilà, gdy posiadacz utraci posiadanie pojazdu na rzecz w aêciciela. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu po up ywie 30 dni po dniu przejêcia posiadania pojazdu na rzecz w aêciciela, nie póêniej jednak ni z chwilà zawarcia przez w aêciciela nowej umowy ubezpieczenia OC lub z koƒcem okresu, na jaki umowa zosta a zawarta. 10. Obowiàzki okreêlone w ust. 6 dotyczà odpowiednio posiadacza pojazdu, o którym mowa w ust Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu 1) z up ywem okresu, na który zosta a zawarta, 2) z chwilà wyrejestrowania pojazdu, 3) w przypadkach okreêlonych w 8 ust. 4 i 9, 4) z chwilà udokumentowania trwa ej i zupe nej utraty posiadania pojazdu w okolicznoêciach nie powodujàcych zmiany posiadacza, 5) z dniem odstàpienia od umowy w przypadku okreêlonym w 8 ust. 3. Rozdzia 3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej Z ubezpieczenia OC przys uguje odszkodowanie, je eli posiadacz lub kierujàcy pojazdem sà zobowiàzani do odszkodowania za wyrzàdzonà w zwiàzku z ruchem tego pojazdu szkod, której Uwaga! Je eli kupi eê samochód od osoby, która wbrew obowiàzkowi nie zawar a ubezpieczenia OC pami taj, e musisz zawrzeç umow ubezpieczenia najpóêniej w dniu zakupu pojazdu. Je eli sprzedajesz samochód, przeka kupujàcemu dokumenty potwierdzajàce zawarcie z Nami ubezpieczenia OC. Pami taj tak e o powiadomieniu Nas w terminie 30 dni o sprzeda y oraz o danych nowego w aêciciela. Uwaga! Nie b dziesz odpowiedzialny za szkody, wyrzàdzone w terminie 30 dni od sprzeda y, przez osob, która naby a od Ciebie samochód. Uwaga! W terminie 30 dni od sprzeda y pojazdu, b dziesz wraz z nowym w aêcicielem pojazdu odpowiadaç za zap acenie na Naszà rzecz zaleg ej lub nale nej sk adki. Je eli aktualny posiadacz Twojego pojazdu zawar z Nami umow ubezpieczenia OC, zarówno prawa jak i obowiàzki wynikajàce z tej umowy przejdà na Ciebie jako w aêciciela w chwili przej cia posiadania. Umowa ubezpieczenia b dzie wa na tylko do momentu, kiedy zdecydujesz si zawrzeç nowà umow, lub do koƒca okresu, na jaki zosta a zawarta, maksymalnie jednak przez 30 dni. Z up ywem czasu, na który zawar eê z Nami umow ubezpieczenia OC, automatycznie ulega ona rozwiàzaniu. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu tak e w momencie, kiedy wyrejestrujesz swój samochód. Po up ywie 30 dni od daty sprzeda y pojazdu lub utraty przez posiadacza posiadania pojazdu na rzecz w aêciciela umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu. Je eli udokumentujesz trwa à i zupe nà utrat swojego pojazdu, Twoja umowa z Nami zostanie rozwiàzana. Twoja umowa ubezpieczenia OC mo e ulec rozwiàzaniu tak e wtedy, gdy przed up ywem 30 dni od zawarcia z Nami umowy ubezpieczenia OC nie zarejestrujesz swojego samochodu. W tej cz Êci rozporzàdzenia wymienione sà okolicznoêci, w przypadku których wyp acimy poszkodowanym przez Ciebie osobom odszkodowanie za 6

7 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP nast pstwem jest Êmierç, uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia bàdê te utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 2. Za szkod powsta à w zwiàzku z ruchem pojazdu uwa a si równie szkod powsta à 1) przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, 2) bezpoêrednio przy za adowywaniu i roz adowywaniu pojazdu, 3) podczas zatrzymania, postoju lub gara owania. 3. Ubezpieczeniem OC obj ta jest odpowiedzialnoêç cywilna ka dej osoby, która kierujàc pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrzàdzi a szkod ruchem tego pojazdu. 4. Odszkodowanie ustala si i wyp aca w granicach odpowiedzialnoêci cywilnej posiadacza lub kierujàcego pojazdem, najwy ej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie mo e byç ni sza ni równowartoêç w z otych EUR, ustalona przy zastosowaniu kursu Êredniego walut obcych og aszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego wed ug tabeli kursów nr 1 ka dego roku, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sà obj te ubezpieczeniem, bez wzgl du na liczb poszkodowanych osób. 5. Je eli ubezpieczono odpowiedzialnoêç cywilnà posiadacza tego samego pojazdu na ten sam okres w dwóch lub wi cej zak adach ubezpieczeƒ, ka dy z tych zak adów ubezpieczeƒ odpowiada za wyrzàdzonà w tym czasie przez posiadacza lub kierujàcego pojazdem szkod proporcjonalnie do okreêlonej przez niego w umowie ubezpieczenia OC sumy gwarancyjnej. 6. Za szkod wyrzàdzonà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odszkodowanie przys uguje równie wówczas, gdy sprawca szkody na osobie nie móg byç zidentyfikowany lub gdy sprawca szkody na mieniu i na osobie nie posiada ubezpieczenia OC. W takich przypadkach odszkodowanie jest wyp acane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w trybie i na zasadach okreêlonych przepisami o dzia alnoêci ubezpieczeniowej Je eli szkoda wyrzàdzona zostaje ruchem zespo u pojazdów, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu silnikowego ciàgnàcego obj ta jest szkoda spowodowana przyczepà, która: 1) z àczona jest z pojazdem silnikowym, 2) od àczy a si od pojazdu silnikowego ciàgnàcego i jeszcze si toczy a szkody powsta e w zwiàzku z ruchem Twojego pojazdu, których nast pstwem b dzie Êmierç, uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia bàdê te utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Pami taj! Chodzi tu o szkody wyrzàdzone osobom trzecim, nie Tobie. Pami taj tak e, e Twoje ubezpieczenie nie obejmuje wszystkich mo liwych zdarzeƒ spowodowanych ruchem Twojego samochodu. Odpowiadamy w Twoim imieniu za szkody spowodowane nie tylko ruchem Twojego samochodu, ale tak e powsta e: przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, za adowywaniu i roz adowywaniu Twojego pojazdu oraz wtedy, gdy jest on zaparkowany na poboczu, parkingu czy w gara u. Ochrona, jakiej Ci udzielamy, obejmuje szkody, jakie Ty wyrzàdzisz lub jakie wyrzàdzi osoba kierujàca Twoim pojazdem w czasie trwania ubezpieczenia. Odszkodowanie, jakie wyp acimy poszkodowanym przez Ciebie osobom, ograniczone jest kwotà EUR, niezale nie od liczby poszkodowanych w danym wypadku osób. Uwaga! Fakt ubezpieczenia Twojego samochodu w zakresie odpowiedzialnoêci cywilnej w dwóch zak adach ubezpieczeƒ nie spowoduje podwojenia sumy ubezpieczenia. W takiej sytuacji zak ady b dà odpowiadaç w razie szkody proporcjonalnie, tym samym suma ubezpieczenia wynosiç b dzie nadal EUR wobec wszystkich poszkodowanych. Pami taj! Je eli to Ty zostaniesz poszkodowany w wypadku, a sprawca nie zostanie zidentyfikowany lub nie ma wa nej polisy OC, odszkodowanie zostanie Ci wyp acone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a nie przez Link4. Zg oszenia szkody nawet w tym przypadku mo esz dokonaç w Link4. 7 (22)

8 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 2. Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy obj ta jest tylko szkoda spowodowana przyczepà, która: 1) nie jest z àczona z pojazdem silnikowym ciàgnàcym bàdê 2) od àczy a si od pojazdu silnikowego ciàgnàcego i przesta a si ju toczyç. 3. Zasad okreêlonà w ust. 1 stosuje si równie w razie z àczenia pojazdów w celu holowania 12. Z tytu u ubezpieczenia OC zak ad ubezpieczeƒ równie jest zobowiàzany do: 1) zwrotu uzasadnionych okolicznoêciami zdarzenia kosztów majàcych na celu zapobie enie zwi kszeniu szkody 2) pokrycia niezb dnych kosztów obrony sàdowej przeciw roszczeniom osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie zak adu ubezpieczeƒ lub za jego zgodà. 13. Zak ad ubezpieczeƒ nie odpowiada za szkody 1) polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrzàdzone przez kierujàcego posiadaczowi pojazdu, 2) wynik e w przewo onych za op atà adunkach, przesy kach lub baga u, chyba e odpowiedzialnoêç za powsta à szkod ponosi posiadacz innego pojazdu ni pojazd przewo àcy, 3) polegajàce na utracie gotówki, bi uterii, papierów wartoêciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, 4) polegajàce na zanieczyszczeniu lub ska eniu Êrodowiska, 5) które àcznie nie przekraczajà 50% najni szego wynagrodzenia pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej. Ochrona, jakiej udzielamy w zwiàzku z wykupionym przez Ciebie ubezpieczeniem OC, obejmuje zwrot kosztów, które poniesione zosta y na zapobie enie zwi kszeniu si szkody. Zwrot ten przys ugiwaç b dzie, o ile uznamy, e poniesienie tych wydatków by o uzasadnione. Pokryjemy tak e koszty sàdowe w sporach prowadzonych przeciwko Twojej osobie, o ile sprawa sàdowa prowadzona b dzie na Nasze polecenie lub za uprzednià Naszà zgodà. Pami taj! Nie b dziemy odpowiadaç za szkody, jakie wyrzàdzi osoba kierujàca Twoim samochodem w mieniu, którego jesteê posiadaczem. Je eli przewozisz za op atà przesy ki lub baga, szkody w tych przedmiotach nie podlegajà udzielanej przez Nas ochronie w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Polisa, którà u Nas zakupi eê, nie obejmuje utraty przez poszkodowanych pieni dzy, bi uterii, papierów wartoêciowych i innych temu podobnych dóbr. Je eli szkoda, którà spowodowa eê, doprowadzi do ska enia lub zanieczyszczenia Êrodowiska, nie b dziesz móg liczyç na wyp acenie przez Nas odszkodowania w tym zakresie. Uwaga! Nie odpowiadamy za szkody, których wartoêç nie przekracza 50% najni szego wynagrodzenia. Rozdzia 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia OC, powstanie i czas trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ Umow ubezpieczenia OC zawiera si na pisemny wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upowa nionej, z o ony zak adowi ubezpieczeƒ. Nie dotyczy to przypadku okreêlonego w 7 ust Zak ad ubezpieczeƒ nie mo e odmówiç wydania zaêwiadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC. Przekazane Ci dokumenty ubezpieczeniowe certyfikat oraz polisa ubezpieczeniowa wraz z za àcznikiem stanowià pisemne potwierdzenie Twojego wniosku o ubezpieczenie przekazanego Nam w telefonicznej rozmowie wraz z informacjami niezb dnymi do zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. o ubezpieczonym i jego pojeêdzie, okresie ubezpieczenia, wysokoêci i zasadach op acania sk adki oraz pozosta ych przekazanych Nam danych. Uwaga! Je eli musisz przedstawiç innemu zak adowi ubezpieczeƒ zaêwiadczenie o przebiegu Twojego 8

9 ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM OC/PP 15. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC zak ad ubezpieczeƒ potwierdza polisà lub innym dokumentem ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ rozpoczyna si, z zastrze eniem ust. 2 i 3, z chwilà zawarcia umowy ubezpieczenia OC i zap acenia sk adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. 2. Je eli w umowie ubezpieczenia OC zosta okreêlony póêniejszy termin p atnoêci sk adki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ rozpoczyna si z chwilà zawarcia umowy 3. Inny ni wskazany w ust. 1 i 2 termin rozpocz cia odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ mo na w umowie ubezpieczenia OC okreêliç wówczas, gdy umow zawiera si : 1) na okres krótszy ni 12 miesi cy, gdy pojazd jest zarejestrowany czasowo lub zarejestrowany za granicà albo gdy jest to pojazd, o którym mowa w 2 pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2, 2) przed zarejestrowaniem pojazdu podlegajàcego rejestracji, 3) na okres kolejnych 12 miesi cy przed rozpocz ciem tego okresu OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ trwa przez okres wskazany w umowie i koƒczy si z up ywem ostatniego dnia tego okresu, z zastrze eniem wyjàtków przewidzianych w niniejszym rozporzàdzeniu. 2. W razie op acania sk adki ubezpieczeniowej w ratach, niezap acenie przez posiadacza pojazdu raty sk adki w oznaczonym terminie nie powoduje ustania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ, wynikajàca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje w przypadkach okreêlonych w 9. ubezpieczenia OC w Naszej firmie, zwróç si do Nas, niezw ocznie Ci je wystawimy. Po zawarciu ubezpieczenia z Naszà firmà przeêlemy na wskazany przez Ciebie adres wszystkie dokumenty ubezpieczenia, w tym polis wraz z za àcznikiem oraz certyfikat, którym b dziesz si móg legitymowaç Policji w czasie kontroli drogowej. Pami taj! Polisa u Nas zakupiona chroni Ci przed skutkami wyrzàdzonych przez Ciebie szkód od momentu potwierdzenia przez Ciebie zawarcia umowy, tj. odbioru dokumentów ubezpieczeniowych lub od daty wskazanej przez Ciebie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, potwierdzonej w polisie ubezpieczeniowej wraz z za àcznikiem oraz certyfikacie, nie wczeêniej jednak ni po op aceniu sk adki lub jej pierwszej raty. Pami taj! To p atnoêç sk adki lub jej pierwszej raty, a nie telefoniczne zaakceptowanie polisy, czy dostarczenie Ci dokumentów ubezpieczeniowych powoduje rozpocz cie ochrony ubezpieczeniowej z tytu u zawartej z Nami umowy. Pami taj! B dziemy odpowiadaç za wyrzàdzone przez Ciebie szkody przez okres wskazany w zawartej przez Ciebie umowie ubezpieczenia. Nasza odpowiedzialnoêç, zgodnie z zapisem 9, ustaje wraz z rozwiàzaniem Twojej umowy ubezpieczenia spowodowanym: up ywem czasu, na który zawar eê z Nami umow ubezpieczenia OC, wyrejestrowaniem Twojego samochodu, up ywem 30 dni od daty sprzeda y samochodu, utratà przez Ciebie prawa posiadania samochodu na rzecz jego w aêciciela, udokumentowanej, trwa ej i zupe nej utraty Twojego samochodu, niezarejestrowaniem Twojego samochodu przed up ywem 30 dni od zawarcia z Nami umowy ubezpieczenia OC. 9 (22)

10 Link4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Rozdzia 5 Sk adka ubezpieczeniowa Sk adk ubezpieczeniowà ustala si wed ug taryfy obowiàzujàcej w dniu rozpocz cia odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. System taryf sk adek ubezpieczeniowych stosowanych przez zak ad ubezpieczeƒ w ubezpieczeniu OC powinien uwzgl dniaç przepisy rozdzia u Przy ustalaniu sk adki ubezpieczeniowej za dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia uwzgl dnia si jej obni ki lub podwy ki zale nie od dotychczasowego bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia OC. 3. W umowie ubezpieczenia krótkoterminowego zak ad ubezpieczeƒ mo e uwzgl dniç obni ki lub podwy ki sk adki zale nie od dotychczasowego bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia OC Je eli nie umówiono si inaczej, posiadacz pojazdu op aca sk adk ubezpieczeniowà przy zawieraniu umowy z góry za ca y okres odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Sk adka ubezpieczeniowa mo e byç op acona w ratach, których wysokoêç i terminy p atnoêci zosta y ustalone w umowie. 3. W przypadku zw oki w op acaniu sk adki lub jej raty, zak adowi ubezpieczeƒ przys ugujà odsetki ustawowe. 20. Ustalona przez zak ad ubezpieczeƒ na dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia sk adka mo e byç w okresie trwania ubezpieczenia podwy szona, je eli zajdà okolicznoêci przewidziane w Zwrot sk adki za nie wykorzystany okres odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ przys uguje: 1) posiadaczowi w razie wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania trwa ej i zupe nej utraty posiadania w okolicznoêciach nie powodujàcych zmiany posiadacza, 2) w razie odstàpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreêlonym w 8 ust. 3, 3) w razie rozwiàzania si umowy w przypadkach okreêlonych w 8 ust. 4 pkt 1 i 2, 4) posiadaczowi, o którym mowa w 8 ust. 9, w zwiàzku z utratà posiadania pojazdu. Sk adka, jakà zap acisz za udzielonà przez Nas ochron, ustalana jest w oparciu o taryf obowiàzujàcà w Naszej firmie. Pami taj! Ustalajàc kwot, jakà musisz zap aciç za udzielonà przez Nas ochron, uwzgl dnimy wszelkie przys ugujàce Ci zni ki oraz zwy ki wynikajàce z dotychczasowego przebiegu Twojego ubezpieczenia. Dotyczy to jednak tylko umów zawieranych na okres 12 miesi cy. Mo emy umówiç si, i przys ugujàcà Nam sk adk za udzielonà ochron zap acisz jednorazowo przy zawarciu umowy lub w ratach, których wysokoêç i terminy p atnoêci okreêlimy w Twojej polisie ubezpieczeniowej wraz z za àcznikiem. Pami taj! Nie op acajàc sk adki lub jej raty w terminie nara asz si na koniecznoêç zap acenia odsetek za zw ok. Uwaga! W wyjàtkowych sytuacjach mo e zdarzyç si, i Twoja sk adka w trakcie trwania umowy zostanie podwy szona. Dotyczy to jednak tylko sytuacji zwiàzanej z gwa townym wzrostem cen. Pami taj! Je eli wyrejestrujesz swój samochód lub udokumentujesz jego trwa à lub ca kowità utrat, zwrócimy Ci sk adk za niewykorzystany okres. Zwrot sk adki mo e nastàpiç tak e w innych sytuacjach, tj. je eli Ty lub My odstàpimy od umowy w zwiàzku z niezarejestrowaniem przez Ciebie samochodu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Podobnie stanie si, kiedy sprzedasz Swój samochód, a nowy nabywca zarejestruje na siebie zakupiony samochód lub zawrze nowà umow ubezpieczenia OC lub te up ynie 30-dniowy termin od dnia sprzeda y. Pami taj, e warunkiem zwrotu niewykorzystanej sk adki jest Twoje pisemne wystàpienie i zwrot dokumentu ubezpieczenia oraz kopii umowy sprzeda y samochodu. 10

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC Rozporządzenie ministra finansów z 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo