Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

2 Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, by chroniç to, co jest Ci drogie. Zapoznaj si z poni szym opisem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Szybko i atwo zorientujesz si, jakie informacje zawarte sà w tym dokumencie. Kiedy poznasz warunki naszego ubezpieczenia, poczujesz si niczym kierowca pojazdu uprzywilejowanego. U nas tylko jedna rzecz na pewno nie kojarzy si ze s owem droga. Tym s owem jest polisa. Z yczeniami powodzenia w yciu i na drodze. You Can Drive KM/OW079/1012 ERGO HESTIA

3 O firmie You Can Drive to nowa marka Grupy Ergo Hestia, która zosta a stworzona z myêlà o m odych ludziach, by pomagaç im szybko i wygodnie przez internet kupowaç proste ubezpieczenia komunikacyjne, majàtkowe i podró ne. Musisz wiedzieç, e nie pobieramy adnych zwy ek zwiàzanych z m odym wiekiem Ubezpieczonego! Gwarantowane korzyêci wysoka jakoêç ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie mi a i profesjonalna obs uga szybka i efektywna likwidacja szkód zrozumia y przekaz (z wyjaênieniem wszelkich zawi oêci urz dowego j zyka) mo liwoêç indywidualnego dobrania potrzebnych ubezpieczeƒ. Bez gotowych pakietów kupujesz tylko to, czego potrzebujesz. Bezpieczna jazda Nasza firma propaguje bezpiecznà jazd samochodem. JesteÊmy zwolennikami poruszania si po drogach zgodnie z obowiàzujàcym prawem oraz popieramy kulturalne zachowanie na drodze. Brawura i nieodpowiedzialnoêç kierowców pojazdów nigdy nie b dà przez nas dobrze postrzegane. Z tego wzgl du zastrzegamy sobie prawo do obni enia nale nego odszkodowania (nawet o 20%), je eli prowadzàcy samochód: przekroczy dopuszczalnà pr dkoêç o wi cej ni 30 km/h, naruszy zakaz wyprzedzania lub przekroczy podwójnà lini ciàg à, u ywa opon, w których zu ycie bie nika przekroczy o poziom zu ycia dopuszczalnego przepisami prawa. Zakres ubezpieczenia Nazwa ubezpieczenia OC AC Minicasco Co obejmuje ubezpieczenie Nasza ochrona obejmuje szkody wyrzàdzone osobom trzecim, dotyczàce mienia lub osób, przez ubezpieczony w ramach naszej polisy samochód. Mogà to byç na przyk ad nast pujàce zdarzenia: uszkodzenie innego pojazdu w wyniku spowodowanego wypadku, potràcenie pieszego lub uszkodzenie ogrodzenia podczas zawracania na wàskiej drodze. Wskazany przez Ciebie samochód wraz z wyposa eniem ubezpieczamy od szkód powsta ych wskutek: 1) zderzenia samochodu z innym pojazdem, 2) zderzenia samochodu z osobami, zwierz tami lub przedmiotami pochodzàcymi z zewnàtrz samochodu, 3) uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie, po aru, wybuchu, zatopienia oraz nag ego dzia ania innych si przyrody, 4) kradzie y samochodu; w tym przypadku wymagamy op acenia dodatkowej sk adki oraz posiadania w swoim samochodzie zainstalowanego jednego lub dwóch urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie à (w zale noêci od wartoêci samochodu). Musisz jedynie pami taç, e podczas tych zdarzeƒ nie mogà wystàpiç adne z sytuacji opisanych w paragrafie 6 OWU AC Za co nie zap acimy odszkodowania. Wielu z wymienionych tam sytuacji mo na bardzo atwo uniknàç (np. nie prowadziç samochodu po spo yciu alkoholu i pilnowaç, aby osoba prowadzàca samochód posiada a wymagane uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów). Wskazany przez Ciebie samochód wraz z wyposa eniem ubezpieczamy od tych samych szkód, co w przypadku AC. Odszkodowanie z Minicasco wyp acane jest jedynie wtedy, gdy wystàpi szkoda ca kowita tzn. kradzie samochodu lub uszkodzenia przekraczajàce 70% jego wartoêci rynkowej. KM/OW079/1012 ERGO HESTIA

4 Suma ubezpieczenia, czyli kwota do jakiej odpowiadamy za szkod Nazwa ubezpieczenia OC AC/Minicasco Okres ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Je eli op acisz sk adk lub pierwszà rat w terminie okreêlonym w umowie, nasza odpowiedzialnoêç rozpoczyna si od godziny 0:00 wskazanego wczeêniej przez Ciebie dnia. W niektórych szczególnych przypadkach okres ubezpieczenia AC oraz Minicasco mo e byç skrócony wi cej informacji na ten temat znajdziesz w OWU (Cz Êci II: Obs uga ubezpieczenia, Kiedy mo emy rozwiàzaç umow ubezpieczenia). Jakie dzia ania nale y podjàç w przypadku powstania szkody? Oto poszczególne czynnoêci, które powinieneê wykonaç: Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia OC ustalona jest na mocy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152). Górna kwota naszej odpowiedzialnoêci za szkody stanowi równowartoêç w z otych: 1) w przypadku szkód dotyczàcych osób euro na ka dego poszkodowanego; 2) w przypadku szkód dotyczàcych mienia euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki sà obj te ubezpieczeniem bez wzgl du na liczb poszkodowanych. Ochrona obejmuje szkody wyrzàdzone osobom trzecim, dotyczàce mienia lub osób, przez ubezpieczony w ramach naszego ubezpieczenia samochód. Mogà to byç na przyk ad nast pujàce zdarzenia: uszkodzenie innego pojazdu w wyniku spowodowanego wypadku, potràcenie pieszego lub uszkodzenie ogrodzenia podczas zawracania na wàskiej drodze. Samochód wymieniony w polisie wraz z zaznaczonym przy wyliczaniu sk adki wyposa eniem ubezpieczony jest do kwoty równej jego wartoêci rynkowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. WartoÊç ta ustalana jest na podstawie informacji otrzymanych od Ciebie podczas wype niania formularza zakupowego. Jest to maksymalna wysokoêç odszkodowania, jaka mo e zostaç wyp acona POLICJA Hestia ekonto Sprawdê stan zdrowia uczestników zdarzenia. 2. Zabezpiecz miejsce wypadku. 3. Powiadom Policj, je eli sà ofiary, du e szkody lub nie potraficie z drugim uczestnikiem wypadku ustaliç, kto go spowodowa. Je eli nie wzywacie Policji, pami taj o sporzàdzeniu oêwiadczenia z miejsca wypadku. 4. Powiadom nas maksymalnie w ciàgu 3 dni o wystàpieniu szkody. Mo esz zadzwoniç pod numer lub skontaktowaç si z nami przez internet. W drugim przypadku polecamy korzystanie z ekonta ubezpieczeniowego (www.ekonto.hestia.pl). Poprosimy Ci o podanie tylko kilku niezb dnych informacji. Reszt za atwimy sami! Je eli posiadasz ubezpieczenie Auto Pomoc i Twój pojazd jest unieruchomiony, b dziesz móg skorzystaç z pomocy drogowej. W przypadku kradzie y samochodu post puj zgodnie z punktami 3 i 4. KM/OW079/1012 ERGO HESTIA

5 Wyp ata odszkodowania Nie musisz si o nic martwiç jeêli spe nione sà warunki uzyskania odszkodowania oraz dostarczone wymagane przez nas dokumenty, wyp acimy Ci odszkodowanie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. Je eli warsztat wyrazi zgod, mo emy rozliczyç si z nim bezpoêrednio, bez koniecznoêci anga owania Ciebie i Twojego czasu. Wielu naszych Klientów wybiera t w aênie form. Co zrobiç, gdy zmienià si Twoje dane Je eli w trakcie trwania umowy zmienià si Twoje dane lub adres, musisz poinformowaç nas o tym za poêrednictwem strony internetowej (jest ona tak e dost pna ze strony w dziale Obs uga polis dost pnym po zalogowaniu do konta). Co zrobiç, gdy sprzedam samochód Je eli w trakcie trwania umowy sprzedajesz samochód, musisz poinformowaç nas o tym w ciàgu 30 dni od momentu sprzeda y samochodu za poêrednictwem strony internetowej (jest ona tak e dost pna ze strony w dziale Obs uga Polis dost pnym po zalogowaniu do konta). Kontakt Dà ymy do tego, aby wi kszoêç spraw mo na by o za atwiç z nami przy minimum formalnoêci. Wiemy, e ich nie lubisz my zresztà te! Znajdziesz nas tutaj: telefon: Szczególnie polecamy ekonto ubezpieczeniowe jest to pierwszy na rynku, nowatorski serwis internetowy do pe nej obs ugi zawartych umów ubezpieczeniowych. Kiedy zdarzy Ci si szkoda lub b dziesz chcia m.in. zarzàdzaç swoimi polisami, zap aciç sk adk, ustawiç opcj przypominania przez sms wystarczy zalogowaç si w ekoncie i szybko, bez wychodzenia z domu, za atwiç spraw. Wi cej informacji znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz na stronie Zapraszamy do lektury! KM/OW079/1012 ERGO HESTIA

6 You Can Drive Sopot, ul. Hestii 1 tel:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY KOD: I-KWSZ-02/13 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY KOD: I-SZ-02/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów

Bardziej szczegółowo