Rozdział 12. System nazw domen (DNS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 12. System nazw domen (DNS)"

Transkrypt

1 Rozdział 12. System nazw domen (DNS) Dogłębnie System nazw domen (DNS) analizuje nazwy hostów zarówno nazwy hostów lokalnych, jak i w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) na adresy Protokołu IP. System DNS wykorzystuje hierarchiczną, rozszerzalną bazę danych oraz pojęcie hierarchicznej przestrzeni nazw domen. System ten został zdefiniowany po raz pierwszy w roku 1984 i był jednym z ważniejszych czynników w procesie tworzenia sieci WWW. Kompatybilność DNS systemu Windows 2000 DNS systemu Windows 2000 jest preferowanym systemem nazw dla systemów operacyjnych Windows 2000 zarówno w środowiskach macierzystych, jak i mieszanych. Chociaż inne implementacje systemu DNS, takie jak domena nazw internetowych Berkeley (BIND) w wersji 8.1.2, są kompatybilne z wymaganiami systemu Windows 2000, to Windows 2000 DNS jest w pełni zintegrowany z usługą Active Directory i korzysta z replikacji wielonarzędnej. Klienty niższego poziomu, takie jak Windows NT4, korzystają z rozwiązywania nazw podstawowego sieciowego systemu wejścia/wyjścia (NetBIOS), szczególnie przy lokalizowaniu kontrolerów domeny (DC). Klienty te opierają się na emisjach i usługach nazw NetBIOS (NBNS), takich jak usługa nazw internetowych systemu Windows (WINS). Windows 2000 DNS jest przystosowany do usługi WINS i wykorzystuje integrację WINS w środowiskach mieszanych do lokalizowania usług i zasobów sieciowych. Klienty systemu Windows NT4 mogą rejestrować się w usłudze WINS systemu Windows 2000, a klienty systemu Windows 2000 mogą się rejestrować w usłudze WINS systemu Windows NT4. Klienty systemu Windows 2000 używają DNS do rozpoznawania nazw i lokalizowania usług, włącznie z lokalizowaniem kontrolerów domen. Ponieważ DNS systemu Windows 2000 obsługuje aktualizacje dynamiczne to jest funkcje DNS dynamicznego, lub DDNS nie jest wymagana integracja z WINS w celu rozwiązywania nazw hostów lokalnych w środowisku macierzystym. DNS systemu Windows 2000 jest zintegrowany z protokołem dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) systemu Windows 2000, a przydziały adresów IP dokonywane za pomocą DHCP są wpisywane do bazy danych systemu DNS (patrz: rozdział 11).

2 Standardy DNS DNS systemu Windows 2000 obsługuje kilka standardów oraz szkiców standardów. W tabeli 12.1 wypisane są obsługiwane standardy specyfikacji RFC zespołu do spraw sieci Internet (IETF), a tabela 12.2 podaje obsługiwane projekty IETF. W momencie czytania niniejszej książki niektóre z projektów IETF mogą już być standardami, inne z kolei mogą być nieaktualne. Tabela Obsługiwane specyfikacje RFC Specyfikacja RFC Tytuł 1034 Nazwy domen Pojęcia i cechy 1035 Nazwy domen Implementacja i specyfikacja 1123 Wymagania dla hostów internetowych Stosowanie i obsługa 1886 Rozszerzenia systemu DNS do obsługi protokołu IP w wersji Przyrostowy transfer stref w systemie DNS 1996 Mechanizm powiadamiania systemu DNS o zmianach stref 2136 Dynamiczne aktualizacje w systemie nazw domen (DNS UPDATE) 2181 Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji DNS 2308 Negatywne buforowanie kwerend DNS (DNS NCACHE) Tabela Obsługiwane projekty Projekt Tytuł Draft-ietf-dnsind-rfc2052bis-02.txt DNS RR do określania lokalizacji usług (DNS SRV) Draft-skwan-utf8-dns-02.txt Draft-ietf-dhc-dhcp-dns-08.txt Draft-ietf-dnsind-tsig-11.txt Draft-ietf-dnsind-tkey-00.txt Draft-skwan-gss-tsig-04.txt Korzystanie z zestawu znaków UTF-8 w systemie nazw domen Interakcja między protokołem DHCP i systemem DNS Sygnatury transakcji tajnego klucza dla systemu DNS (TSIG) Ustanowienie tajnego klucza dla systemu DNS (TKEY RR) Algorytm GSS dla TSIG (GSS-TSIG) RR to rekord zasobów, UTF oznacza format transmisji UCS (gdzie UCS to system znaków Unicode), a GSS oznacza ogólne usługi zabezpieczeń. Internetowe projekty i specyfikacje RFC dostępne są pod adresem Pełną listę specyfikacji RFC aktualnie dostępnych w Internecie można uzyskać pod adresem Przestrzeń nazw domen System DNS jest implementowany w formie hierarchicznej rozproszonej bazy danych, zawierającej różnego typu dane, łącznie z nazwami hostów i nazwami domen. Nazwy te tworzą hierarchiczną strukturę drzewa, zwaną przestrzenią nazw domen.

3 Nazwa FQDN jednoznacznie identyfikuje pozycję danego hosta w obrębie przestrzeni nazw systemu DNS poprzez podanie listy nazw określonych kropkami na przykład authors.coriolis.com. Częściami przestrzeni nazw głównego i najwyższego poziomu (tj. com, gov, edu, itd.) zarządza w Internecie urząd rejestracji nazw, na przykład internetowe centrum informacji sieciowej, InterNIC (pod adresem którego wyznaczonym przedstawicielem jest Network Solutions, Inc. (pod adresem Organizacje takie jak przedsiębiorstwa i placówki oświatowe rejestrują nazwy domen oraz adresy IP i administrują swoją własną częścią przestrzeni nazw bez potrzeby odwoływania się do urzędu rejestracji nazw. Rysunek 12.1 przedstawia hierarchiczną przestrzeń nazw domen. Serwery główne, lub serwery z kropką (. ).com.edu.mil.net.gov nazw Zarządzane przez urząd rejestracji coriolis.com authors.coriolis.com ian.authors.coriolis.com Zarządzane przez Coriolis Rysunek Hierarchiczna przestrzeń nazw domen Nazwy domen są zgodne z międzynarodowym standardem ISO Zastrzeżone skróty pokazane są w tabeli Tabela Skróty systemu DNS

4 Skrót com edu org net gov mil num arpa xx Typ organizacji Handlowe i biznesowe Edukacyjne Niekomercyjne Sieci szkieletowe Rządowe, niemilitarne Rządowe, militarne Numery telefoniczne DNS wsteczny Kod krajowy (np. uk, fr, aus) DNS wsteczny tłumaczy adres IP na nazwę FQDN i jest wykorzystywany, na przykład, przez aplikacje zabezpieczeń internetowych. Baza danych systemu DNS Baza danych DNS przechowuje rekordy zasobu w plikach stref. Strefa DNS jest jednostką administracyjną, która niekoniecznie odwzorowuje się na domenę. W domenie może być kilka stref, a w strefie może być więcej niż jedna domena. Podstawowy plik strefy może być kopiowany do pomocniczego pliku strefy tylko do odczytu w celu utworzenia kopii zapasowej i zabezpieczeń, polegających na przejmowaniu zadań przez serwer rezerwowy. Pliki te mogą być przechowywane na różnego typu serwerach nazw DNS. Kwerendy bazy danych DNS dotyczące rozpoznawania nazw mogą być przeprowadzane przy użyciu kwerend rekursywnych lub iteracyjnych. Znajomość struktury i działania bazy danych DNS jest podstawą znajomości samego systemu nazw, przy czym wszystkie te tematy są opisane w niniejszej części. Wskazówka: Niekiedy serwer nazw DNS określa się po prostu jako serwer nazw, z akronimem NS. Dzieje się tak dlatego, że rekord zasobu serwera NS w bazie danych DNS (patrz: poniżej) identyfikuje serwer nazw DNS. Należy jednak ostrożnie używać tej terminologii. Serwer WINS jest również serwerem nazw. Rekordy zasobów (RR) DNS Do rozpoznawania nazw hostów, rozpoznawania wstecznego i innych celów administracyjnych potrzebne są różnego typu rekordy zasobów. Najpopularniejsze typy rekordów zasobów opisane są poniżej. Rekord zasobu adresu startowego uwierzytelniania (SOA) Rekord zasobu SOA identyfikuje strefę DNS (lub strefę pełnomocnictwa). Zawiera on następujące pola danych: Nazwa właściciela nazwa hosta podstawowego serwera nazw DNS autorytatywnego dla danej strefy.

5 Host Osoba odpowiedzialna adres osoby odpowiedzialnej za administrację strefy. W tej nazwie zamiast znaku używana jest kropka (.). Numer seryjny numer poprawki pliku strefy. Ten numer zwiększa się za każdym razem, kiedy rekord zasobu w strefie ulega zmianie. Interwał odświeżania czas, wyrażony w sekundach, przez który pomocniczy serwer DNS czeka, zanim rozpocznie kwerendę zarządcy strefy, mającą na celu dokonanie próby odnowienia informacji dotyczących strefy. Wartością domyślną tego pola jest 900 (15 minut). Interwał ponawiania czas, wyrażony w sekundach, przez który pomocniczy serwer czeka przed ponowieniem nieudanego transferu strefy. Wartością domyślną jest 600 (10 minut). Czas przeterminowania czas, wyrażony w sekundach, przed wstrzymaniem odpowiadania pomocniczego serwera na kwerendy po upłynięciu interwału odświeżania, w którym strefa nie została odświeżona ani zaktualizowana. Po wygaśnięciu tego czasu serwer pomocniczy uznaje swoje dane lokalne za nieprawdziwe. Wartością domyślną jest (24 godziny) Minimalny czas TTL czas Time-To-Live (TTL) w sekundach, stosowany wobec wszystkich rekordów zasobów w strefie, które mają nieokreślone wartości czasu TTL specyficzne dla rekordu. Ta wartość określa, jak długo należy buforować rekord zasobu przesłany w odpowiedzi (patrz: dalsza część niniejszego rozdziału). Wartością domyślną jest (1 godzina). Rekord zasobu hosta, lub rekord adresu (A), zawiera nazwę hosta (lub nazwę DNS) oraz odpowiedni adres IP (Ipv4). Jest to najprostszy i najpopularniejszy typ rekordu w bazie danych DNS. Rekord A jest wymagany dla każdego hosta współużytkującego zasoby w danej sieci. Host Ipv6 Rekord zasobu hosta Ipv6, lub rekord AAAA, to to samo co rekord A, z tym że odwzorowuje nazwę hosta na 128-bitowy adres IPv6 (patrz: rozdział 18). Wskazówka: Istnieją również inne rekordy zasobu hosta, które nie zostały tutaj opisane, na przykład rekord zasobu bazy danych Andrew File System (AFSDB) czy rekord zasobu adresu trybu transferu asynchronicznego (ATMA). Aby uzyskać więcej szczegółów, odwołaj się, odpowiednio, do dokumentu RFC 1183 oraz do witryny ftp://ftp.atmforum.com/pub/approvedspecs/. Serwer nazw Rekord zasobu serwera nazw (NS) identyfikuje serwer nazw DNS i jest wykorzystywany do przypisywania adresu startowego uwierzytelniania dla strefy DNS określonemu serwerowi na dwa sposoby: Ustanawia serwer nazw autorytatywnych dla danej strefy i identyfikuje ten serwer dla innych, które żądają informacji dotyczących strefy.

6 Identyfikuje autorytatywny serwer DNS dla każdej domeny podrzędnej delegowanej ze strefy (patrz: dalsza część tego rozdziału). Rekordy zasobów NS zawierają nazwę domeny lub strefy (nazwę właściciela) oraz nazwę FQDN serwera nazw DNS, który jest autorytatywny dla strefy. Wskazówka: Jeżeli serwer nazw zostanie określony w rekordzie zasobu NS jako autorytatywny dla delegowanej strefy, to będzie on miał nazwę pozastrefową. Do rozwiązania tej nazwy pozastrefowej może być konieczny rekord zasobu A. Ów rekord A znany jest jako rekord sklejający. Nazwa kanoniczna Rekord zasobu nazwy kanonicznej (CNAME) zapewnia alias (nazwę alternatywną) dla nazwy hosta poprzez odwzorowanie alternatywnej nazwy domeny DNS określonej w polu właściciel na kanoniczną, lub podstawową, nazwę domeny DNS określoną w nazwa_kanoniczna. Wskaźnik Rekord zasobu wskaźnika (PTR) łączy nazwę DNS w polu właściciel z inną lokalizacją w przestrzeni nazw DNS w sposób określony w polu nazwa_domeny_docelowej. Rekordy PTR są zazwyczaj wykorzystywane do łączenia nazw DNS z rekordami w drzewie domeny in-addr.arpa, aby zapewnić wyszukiwanie wsteczne odwzorowań adresów na nazwy. Usługa wymiany poczty Rekord zasobu usługi wymiany poczty (MX) umożliwia routowanie wiadomości, wysyłanych do nazwy domeny określonej w polu właściciel, do hosta usługi wymiany poczty określonego w polu host_usługi_wymiany_poczty. Dwucyfrowa wartość preferencji określa kolejność preferowaną, jeżeli określonych jest wiele hostów usługi wymiany. Każdy host wymiany musi mieć odpowiadający mu rekord zasobu A. Skrzynka pocztowa Rekord zasobu skrzynki pocztowej (MB) odwzorowuje nazwę skrzynki pocztowej domeny, określoną w polu użytkownik, na nazwę hosta skrzynki pocztowej, określoną w polu mailbox_hostname. Nazwa hosta skrzynki pocztowej musi być taka sama, jak ważny rekord zasobu adresu (A) używany już przez hosta w tej samej strefie. Wskazówka: Inne typy rekordów zasobu związanych z pocztą elektroniczną to grupa pocztowa (MG), informacje listy pocztowej skrzynki pocztowej (MINFO) oraz skrzynka pocztowa o zmienionej nazwie (MR). Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji Windows Lokalizacja usługi Rekord zasobu lokalizacji usługi (SRV) umożliwia lokalizowanie wielu serwerów, zapewniających podobną usługę opartą na protokole TCP/IP, przy użyciu pojedynczej kwerendy DNS. Rekordy zasobu SRV utrzymują listę serwerów dla dobrze znanych portów serwera i typów protokołów transportu dla nazwy domeny DNS. Lista uporządkowana jest według uprzywilejowania. Może ona, na przykład, lokalizować kontrolery domeny korzystające z usługi protokołu uproszczonego dostępu do katalogów (LDAP) przez port TCP 389. Te rekordy zasobu

7 mają złożoną strukturę o dużej liczbie pól. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwołaj się do dokumentacji Windows Informacje hosta Rekord zasobu informacji hosta (HINFO) określa typ procesora i systemu operacyjnego (OS) dla nazwy domeny DNS hosta określonej w polu właściciel. Informacje te zawarte są w polach, odpowiednio, typ_cpu i typ_os. Wskazówka: Inne rekordy zasobu, które dostarczają informacji ogólnych, to osoba odpowiedzialna (RP), rozsyłanie poprzez (RT), tekst (TXT), dobrze znana usługa (WKS), Integrated Services Digital Network (ISDN) oraz X25. Aby uzyskać informacje szczegółowe, odwołaj się do dokumentacji Windows Wyszukiwanie do przodu usługi nazw internetowych systemu Windows Rekord zasobu wyszukiwania do przodu usługi nazw internetowych systemu Windows (WINS) wykorzystywany jest, aby zapewnić rozwiązywanie kwerend DNS dotyczących nazw nie znalezionych w danej strefie, poprzez kwerendę serwerów WINS skonfigurowanych i umieszczonych na liście przy użyciu tego rekordu. Rekord WINS dotyczy tylko najwyższego poziomu strefy, a nie domen podrzędnych wykorzystywanych w tej strefie. Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale 13. Wyszukiwanie wsteczne usługi nazw internetowych systemu Windows Rekord zasobu wyszukiwania wstecznego usługi nazw internetowych systemu Windows (WINS- R) wykorzystywany jest, aby zapewnić dalsze rozwiązywanie kwerend wstecznych nie znalezionych w danej strefie, poprzez użycie w WINS kwerendy stanu węzła karty NetBIOS dla wyszukiwanych adresów IP. Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale 13. Strefy systemu DNS Strefa to część bazy danych DNS zawierająca rekordy zasobów dla nazw właścicieli, które należą do zwartej części przestrzeni nazw systemu DNS. Jeden serwer DNS może być skonfigurowany jako host dla jednej lub większej liczby stref (a czasem dla żadnej strefy). Każda strefa jest definiowana przez konkretną nazwę domeny, określaną jako domena główna. Gdyby na przykład domeną główną strefy była domena coriolis.com, to zawierałaby ona informacje dotyczące wszystkich nazw FQDN kończących się na coriolis.com (każda nazwa hosta lokalnego w domenie coriolis.com ma nazwę FQDN, który kończy się na coriolis.com). Serwer DNS uznawany jest za autorytatywny dla danej nazwy, jeżeli ładuje plik strefy zawierający tę nazwę. Rekord zasobu SOA dla strefy identyfikuje podstawowy serwer nazw DNS strefy jako najlepsze źródło informacji dla danych w obrębie tej strefy i jako serwer przetwarzający aktualizacje dla tej strefy. Nazwy w obrębie strefy mogą być delegowane do innej strefy (lub innych stref). Na przykład nazwy w domenie authors.coriolis.com kończą się na coriolis.com i są, domyślnie, członkami strefy coriolis.com. Jednakże odpowiedzialność za te nazwy może zostać oddelegowana do strefy authors.coriolis.com, która będzie wtedy miała swoją własną strefę pełnomocnictwa, swój własny rekord zasobu SOA i prawdopodobnie, swój własny podstawowy serwer nazw DNS.

8 Delegowanie to proces przydzielania odpowiedzialności za część przestrzeni nazw DNS oddzielnej jednostce. Jednostka ta może być oddziałem lub zespołem w obrębie przedsiębiorstwa, lub przedsiębiorstwem w obrębie większej organizacji. Delegowanie implementuje się przy użyciu rekordu zasobu NS, określającego zarówno delegowaną strefę, jak i nazwę DNS serwera autorytatywnego dla tej strefy. Delegowanie poprzez wiele stref było jednym z pierwotnych zamierzeń projektu DNS w roku Autorzy oryginalnych dokumentów RFC 882 i 883 (teraz zastąpionych) zidentyfikowali kilka powodów delegowania przestrzeni nazw DNS: potrzeba oddelegowania zarządzania domeną DNS do kilku przedsiębiorstw lub oddziałów w obrębie organizacji; potrzeba rozdzielenia obciążenia związanego z utrzymywaniem jednej dużej bazy danych DNS na wiele serwerów nazw, aby poprawić wydajność rozpoznawania nazw oraz utworzyć środowisko DNS odporne na uszkodzenia; potrzeba uwzględnienia przynależności organizacyjnej hosta poprzez włączenie go do odpowiedniej domeny. Rekordy zasobów NS znajdują się we wszystkich strefach wyszukiwania w przód i wyszukiwania wstecznego, i wspierają delegowanie poprzez identyfikowanie serwerów DNS dla każdej ze stref. Ilekroć serwer DNS musi zyskać dostęp do rekordu w delegowanej strefie (co jest znane jako krzyżowanie delegowania), zwraca się do rekordów zasobu NS o zidentyfikowanie serwerów DNS w strefie docelowej. Na rysunku 12.2 zarządzanie domeną coriolis.com jest delegowane poprzez dwie strefy, coriolis.com i authors.coriolis.com. Domena coriolis.com.com coriolis.com ftp.coriolis.com strefa coriolis.com authors.coriolis.com strefa authors.coriolis.com ian.authors.coriolis.com mary.authors.coriolis.com

9 Rysunek Strefy delegowane Wskazówka: Przeważnie plik strefy dla strefy delegowanej jest ładowany na więcej niż dwa serwery nazw DNS, a zatem serwer najwyższego poziomu dla domeny zawiera wiele rekordów zasobów NS identyfikujących serwery nazw DNS, dostępnych w celu przeprowadzania kwerend. W tej sytuacji Windows 2000 DNS wybiera najbliższy serwer nazw DNS na podstawie interwałów transmisji i potwierdzenia przyjęcia mierzonych w czasie dla każdego ze wspomagających serwerów nazw DNS. Replikacja bazy danych Są dwa typy stref DNS, podstawowe oraz pomocnicze, które mają odpowiadające im pliki stref podstawowych i pomocniczych. Wszystkie aktualizacje rekordów stref przeprowadzane są w strefie podstawowej. Strefa pomocnicza jest kopią tylko do odczytu strefy podstawowej. Wszelkie zmiany dokonywane w pliku strefy podstawowej są replikowane do pliku strefy pomocniczej. Strefy pomocnicze zapewniają zabezpieczenia, polegające na przejmowaniu zadań przez inny serwer i mogą przyspieszać rozpoznawanie nazw w zdalnych segmentach sieci. Możliwe jest, aby serwer nazw DNS zawierał plik strefy podstawowej (lub główną kopię pliku strefy) dla jednej strefy oraz plik strefy pomocniczej (lub kopię tylko do odczytu pliku strefy) dla drugiej. Serwer ten jest w tym przypadku podstawowym serwerem nazw DNS dla pierwszej strefy i pomocniczym serwerem DNS dla drugiej strefy. Proces replikowania pliku strefy do wielu serwerów nazw zwany jest transferem stref. Dokonuje się tego poprzez skopiowanie informacji pliku strefy z serwera nadrzędnego na serwer pomocniczy (zwany czasem serwerem podległym), gdzie serwer nadrzędny jest źródłem informacji o strefie. Serwer nadrzędny może być podstawowy lub pomocniczy. Jeżeli serwer nadrzędny jest podstawowy, to transfer stref pochodzi bezpośrednio od źródła. Jeżeli serwer nadrzędny jest pomocniczy, to plik otrzymany z serwera nadrzędnego za pomocą transferu jest kopią pliku strefy pomocniczej. To rozróżnienie przedstawione jest na rysunku Nadrzędne i podstawowe serwery nazw DNS Rozróżnienie pomiędzy nadrzędnym i podstawowym serwerem nazw DNS może być źródłem zamieszania. Podstawowy i pomocniczy odnoszą się do typu strefy. Serwer nazw DNS zawierający podstawowy (możliwy do uaktualnienia) plik strefy jest serwerem podstawowym dla tej strefy. Serwery nazw DNS zawierające pomocniczy (tylko do odczytu) plik strefy są serwerami pomocniczymi dla tej strefy. Serwery nadrzędne stanowią część procesu transferu stref. Jeżeli Serwer C otrzymuje informacje dotyczące strefy DNS od Serwera B, to Serwer B jest serwerem nadrzędnym, a Serwer C jest serwerem pomocniczym dla tego transferu stref. Wszelkie replikowane informacje u adresata są tylko do odczytu. Serwer B może posiadać plik podstawowy dla jednej, określonej strefy oraz plik pomocniczy dla drugiej. Serwer C otrzymuje wtedy pliki pomocnicze dla obydwu stref. Jeżeli plik strefy pomocniczej znajdujący się Serwerze B jest replikowany z Serwera A, który posiada plik podstawowy dla tej strefy, to Serwer A jest serwerem nadrzędnym, a Serwer B jest

10 serwerem pomocniczym dla tego transferu stref. Odwołaj się do rysunku 12.3 Serwer A Serwer B Serwer C Strefa 1 (podstawowa) Strefa 1 (pomocnicza) Strefa 1 (pomocnicza) Strefa 2 (podstawowa) Strefa 2 (pomocnicza) Jestem podstawowym serwerem nazw dla strefy 1. Jestem podstawowym Jestem pomocniczym serwerem serwerem nazw dla strefy 2. nazw dla strefy 1 i 2. serwerem Jestem pomocniczym serwerem nazw dla strefy 1. Serwer B jest moim nadrzędnym dla obu stref. Serwer A jest moim serwerem nadrzędnym dla strefy 1. Rysunek Nadrzędne, podstawowe oraz pomocnicze serwery nazw DNS. Transfer stref inicjowany jest na dwa sposoby: Serwer nadrzędny wysyła do serwera pomocniczego (serwerów pomocniczych) powiadomienie, że plik strefy uległ zmianie. Dokument RFC opisuje ten proces szczegółowo. Kiedy uruchamia się usługa DNS serwera pomocniczego lub ulega przeterminowaniu jego interwał odświeżania, to przeprowadza on kwerendę serwera podstawowego dotyczącą tych zmian. Interwał odświeżania określony jest w rekordzie zasobu SOA i domyślnie wynosi 15 minut.

11 Są dwa typy replikacji pliku strefy: Pełny transfer strefy (AXFR) replikuje cały plik strefy. Są dwa typy AXFR. Pierwszy z nich przesyła jeden rekord na pakiet, a drugi dopuszcza wiele rekordów na pakiet. DNS systemu Windows 2000 obsługuje obydwa typy. Domyślnie stosuje on wiele rekordów na pakiet, o ile nie został skonfigurowany inaczej dla zapewnienia zgodności ze starymi serwerami DNS, takimi jak BIND w wersji i wcześniejsze, które obsługują tylko jeden rekord na pakiet. System Windows NT4 obsługuje AXFR o wielu rekordach na pakiet. Przyrostowy transfer strefy (IXFR) replikuje tylko zmienione rekordy strefy. DNS systemu Windows 2000 obsługuje IXFR; Windows NT4 nie. Protokół IXFR jest opisany w dalszej części tego rozdziału. Serwery tylko buforujące Wszystkie serwery nazw DNS buforują kwerendy, które przeanalizowały. Można jednak zainstalować serwer nazw DNS specjalnie jako serwer tylko buforujący. Serwer tylko buforujący wykonuje kwerendy, buforuje odpowiedzi i zwraca wyniki. Nie jest on autorytatywny dla żadnej domeny i zawiera tylko informacje buforowane w czasie analizowania kwerend. Jeżeli masz witrynę o dużym natężeniu ruchu DNS, lub jeśli masz witryny satelickie, takie jak filie, które korzystają z powolnego łącza sieci WAN, to w celu wyrównania obciążenia i obniżenia ruchu w sieci można użyć serwera tylko buforującego. Serwer tylko buforujący nie wykonuje transferów stref, które mogą intensywnie korzystać z sieci w środowiskach WAN. Windows 2000 DNS wprowadza pojęcie analizatora buforującego strony klienckiej. Jest to opisane w dalszej części niniejszego rozdziału. Kwerendy systemu DNS Kwerendy DNS są wysyłane od klienta DNS (analizatora) do serwera nazw DNS (serwera nazw). Ponadto serwer nazw może wysłać kwerendę do drugiego serwera nazw. Kwerendy DNS są przeważnie, lecz nie wyłącznie, kwerendami analizy nazw. Kwerenda może na przykład żądać wszystkich rekordów zasobu hosta o określonej nazwie. Są dwa typy kwerend DNS: Rekursywna żąda, aby serwer nazw zwrócił albo pomyślną odpowiedź, albo komunikat o błędzie. Zazwyczaj kwerendę rekursywną wykonuje analizator. Analizator nie bierze już dalej udziału w procesie kwerendy, tylko czeka na odpowiedź. Serwer nazw może wysłać kwerendę rekursywną do swojego serwera przekazującego, który jest innym serwerem nazw skonfigurowanym specjalnie do obsługiwania przekazywanych do niego żądań. Iteracyjna badany kwerendą serwer nazw dostarcza najlepszych informacji dotyczących kwerendy, jakie są dostępne. Zazwyczaj, jeżeli badany serwer nie jest autorytatywny dla danej strefy, to wysyła odsyłacz, który jest listą zawierającą jeden lub więcej serwerów, które mogą być w stanie spełnić kwerendę lub dostarczyć na jej temat więcej informacji. Serwer wykonujący kwerendę wysyła następnie kwerendę do jednego z serwerów znajdujących się na liście odsyłacza i proces kwerendy przebiega dalej jako szereg iteracji, dopóki kwerenda nie zostanie przeanalizowana.

12 Rysunek 12.4 przedstawia proces kwerendy. Jest to przykład troszkę nadmiernie uproszczony, ponieważ nie bierze pod uwagę kwerend do bufora żadnego z analizujących uczestników. Nie opisuje on również korzystania z serwerów WINS (ani innych serwerów NBNS), czy emisji mających na celu rozpoznanie lokalnych nazw hostów, co miałoby miejsce w starych lub mieszanych domenach. Ten przykład opisuje jedynie analizowanie nazw DNS. Kwerendy iteracyjne Główny serwer nazw (. ) 2 3 Serwer nazw.com Serwer nazw 4 5 Kwerenda rekursywna 6 Serwer nazw coriolis.com Analizator Chcę znaleźć Rysunek Analizowanie nazw DNS W poniższym przykładzie klient (analizator) w domenie zdalnej chce przetłumaczyć na adres IP. Mogłoby to mieć miejsce, gdyby przeglądarka kliencka podjęła próbę połączenia z URL. 1. Analizator wysyła do swojego serwera nazw lokalnych kwerendę rekursywną dotyczącą nazwy FQDN 2. Serwer nazw lokalnych nie może przeanalizować nazwy FQDN ze swojej własnej bazy danych. Dlatego też parsuje nazwę FQDN. Jest oczywiste, że wszystkie nazwy FQDN

13 kończą się kropką. Nie jest ona normalnie wpisywana, ale jej założona obecność jest podstawą analizy składniowej FQDN. Serwer nazw lokalnych parsuje końcową kropkę i rozumie, że oznacza ona w przestrzeni nazw domeny serwer główny (czasem zwany serwerem z kropką). Wszystkie implementacje systemu DNS zawierają w sobie plik bufora (albo root hints serwera), w skład którego wchodzą adresy IP głównych serwerów dla domen internetowych. Serwer nazw lokalnych wysyła iteracyjną kwerendę do serwera głównego, prosząc go o rozpoznanie Wskazówka: Najnowszą wersję pliku bufora serwera głównego można pobrać z witryny InterNIC pod adresem ftp://rs.internic.net/domain/named.cache. 3. Serwer główny nie może rozpoznać ale może rozpoznać com. Dlatego też wysyła z powrotem do serwera nazw lokalnych odsyłacz z listą adresów IP serwerów nazw w przestrzeni nazw com. 4. Serwer nazw lokalnych wysyła kwerendę iteracyjną do serwera nazw com, prosząc go o rozpoznanie 5. Serwer nazw com nie może rozpoznać ale może rozpoznać coriolis.com. Wysyła z powrotem do serwera nazw lokalnych odsyłacz, podający adres autorytatywnego serwera nazw dla coriolis.com. 6. Serwer nazw lokalnych wysyła kwerendę iteracyjną do serwera nazw coriolis.com, który może rozpoznać 7. Serwer nazw coriolis.com zwraca adres IP do serwera nazw lokalnych. 8. Serwer nazw lokalnych spełnia kwerendę rekursywną wysyłając adres IP dla do analizatora. Serwery przekazujące Jeżeli nie chcesz, aby serwer nazw DNS używał kwerend iteracyjnych (albo w ogóle, albo domyślnie), to możesz go skonfigurować, aby korzystał z serwera przekazującego. Serwer przekazujący to serwer nazw DNS, który zajmuje się żądaniami iteracyjnymi w imieniu innych serwerów i zwraca im wyniki. Serwer nazw DNS, który nie może przeanalizować danego żądania w oparciu o swoje własne informacje dotyczące strefy, może wysłać żądanie rekursywne do serwera przekazującego. Dlatego też mówi się, że serwer przekazujący dostarcza żądającemu serwerowi usługę rekursywną. Serwery przekazujące są zazwyczaj wykorzystywane w przypadku dostępu do zdalnych serwerów nazw DNS poprzez powolne łącze. Mogłoby się na przykład zdarzyć, że administrujesz szybką siecią wewnętrzną podłączoną do Internetu przez względnie wolne połączenie; w takim przypadku możesz zechcieć wykorzystać do kwerend iteracyjnych usługę nazw DNS dostarczoną przez swojego dostawcę usług internetowych (ISP). To mogłoby znacząco obniżyć ruch w Twojej sieci. Serwer nazw DNS, który korzysta z serwera przekazującego, może mieć całkowicie wyłączoną iterację. Ewentualnie można określić serwer przekazujący i opóźnienie czasowe. W tym drugim przypadku serwer najpierw wysyła żądanie rekursywne do swojego serwera przekazującego, a następnie podejmuje próbę iteracji, jeżeli serwer przekazujący nie może spełnić żądania w granicach określonego czasu.

14 Serwera przekazującego można również używać do współużytkowania informacji dotyczących analizowania nazw. Przypuśćmy na przykład, że nasze przedsiębiorstwo ma kilka serwerów nazw DNS. Zamiast zmuszać każdy z serwerów, aby wysyłał kwerendy do Internetu (prawdopodobnie przez firewalla), można skonfigurować wszystkie swoje serwery, aby przedkładały kwerendy do pojedynczego serwera przekazującego. Serwer przekazujący buduje bufor internetowych nazw DNS z otrzymywanych odpowiedzi i może spełnić kwerendę pochodzącą z jednego serwera bazując na informacjach wynikłych z kwerendy, która pochodzi z innego serwera. Konfigurowanie serwera nazw DNS, aby korzystał z serwera przekazującego jest opisane w podrozdziale rozwiązań natychmiastowych niniejszego rozdziału. Wskazówka: Serwer nazw DNS zainstalowany na serwerze głównym w domenie nie może korzystać z serwerów przekazujących. Czas istnienia rekordów zasobu Po przeanalizowaniu kwerendy zarówno analizator, jak i serwer nazw mogą buforować informacje i używać zapamiętanych odpowiedzi przy odpowiadaniu na kolejne kwerendy. Dane zapamiętane w buforze mają ograniczony czas istnienia, określany w parametrze TTL, który jest zwracany wraz z danymi. Daje to gwarancję, że DNS nie będzie trzymał informacji tak długo, aż staną się one nieaktualne. TTL bufora można ustawić w bazie danych DNS albo dla pojedynczego rekordu zasobów poprzez ustawienie pola TTL zasobu, albo dla strefy, ustawiając pole minimalnego TTL w rekordzie SOA. TTL bufora można również ustawiać na analizatorze. Ustawiając TTL należy wziąć pod uwagę dwa konkurencyjne czynniki. Jeżeli TTL jest krótki, to zmniejsza się prawdopodobieństwo, iż informacje ulegną przedawnieniu, ale zwiększa się ruch w sieci oraz wykorzystanie serwera nazw DNS. Jeżeli TTL jest długi, to klient może otrzymywać błędne odpowiedzi na kwerendy, ale zmniejsza się wykorzystanie serwera DNS i ruch w sieci. Jeżeli odpowiedź na kwerendę zostanie udzielona przy użyciu wpisu zawartego w buforze, to wraz z nią wysyłany jest TTL wpisu, dzięki czemu analizatory otrzymujące odpowiedź wiedzą jak długo jest ona ważna. Analizatory uznają TTL od odpowiadającego serwera i nie ustawiają go ponownie w oparciu o swój własny TTL. Aktualizowanie bazy danych DNS systemu Windows 2000 obsługuje zarówno statyczne, jak i dynamiczne aktualizacje bazy danych DNS. Aktualizacje statyczne implementuje się przy użyciu narzędzia przystawki MMC (konsoli zarządzania firmy Microsoft) systemu DNS. Korzystanie z tego narzędzia jest obszernie opisane w podrozdziale rozwiązań natychmiastowych niniejszego rozdziału. Aktualizacja dynamiczna jest udoskonaleniem DNS systemu Windows 2000 i jest opisana w następnej części. Udoskonalenia systemu Windows 2000 Komunikacja użytkownika z usługą DNS systemu Windows 2000 przebiega poprzez przystawkę konsoli MMC. Zapewnia to zgodność z innymi usługami systemu Windows 2000 i daje administratorowi spójne, łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania. Oprócz ułatwionego zarządzania DNS systemu Windows 2000 oferuje kilka udoskonaleń oraz nowych funkcji. W ich skład wchodzą: integracja usługi Active Directory;

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Autor: Szymon Śmiech Spis treści Wprowadzenie Funkcje serwera DNS Integracja Active Directory i DNS Zalety integracji Podział serwerów DNS Instalacja usługi Serwer

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci owe Sieci owe Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Hierarchiczna budowa nazw Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci owe Sieci owe Definicja DNS DNS to rozproszona

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Definicja DNS. Po co nazwy? Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Definicja DNS. Po co nazwy? Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Wymagania Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci komputerowe 3 Sieci

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi DNS, WINS, DHCP

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi DNS, WINS, DHCP Jarosław Kuchta DNS, WINS, DHCP DNS Wprowadzenie DNS tłumaczenie nazw przyjaznych na adresy IP Pliki HOSTS, LMHOSTS Hierarchiczna przestrzeń nazw Domeny: funkcjonalne:.com,.org krajowe:.pl regionalne:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowy system nazw domen

Sieciowy system nazw domen Systemy IBM - iseries Sieciowy system nazw domen Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Sieciowy system nazw domen Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWYWANIE NAZW NA ADRESY:

ODWZOROWYWANIE NAZW NA ADRESY: W PROTOKOLE INTERNET ZDEFINIOWANO: nazwy określające czego szukamy, adresy wskazujące, gdzie to jest, trasy (ang. route) jak to osiągnąć. Każdy interfejs sieciowy w sieci TCP/IP jest identyfikowany przez

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Domain Name System. Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Domain Name System. Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ Domain Name System Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ Plan ćwiczeń Wprowadzenie, jak to wygląda, typy serwerów, zapytania, iteracyjne, rekurencyjne, pliki strefowe

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2

Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2 5. Uprawnienia w Windows Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2 Z każdym kontem związane są pewne prawa i przywileje, na których podstawie system podejmuje decyzję, czy zezwolić na wykonanie czynności,

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl str. 1 Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl W tym dokumencie znajdziesz: Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy... 1 Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl...

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nazw domen (DNS) - Sieci komputerowe

Przestrzeń nazw domen (DNS) - Sieci komputerowe Przestrzeń nazw domen (DNS) - Sieci komputerowe Artykuł pobrano ze strony eioba.pl 1. DNS - nazwy zamiast liczb Wszystkie komputery w sieci TCP/IP identyfikowane są za pomocą jednoznacznego adresu IP.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP.

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP. Nazwy i domeny IP System adresów IP w postaci liczbowej jest niezbyt wygodny w użyciu dla ludzi, został więc wprowadzony alternatywny system nazw (nazwy sąłatwiejsze do zapamiętywania). Nazwy są wieloczęściowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

System DNS. Maciej Szmigiero

System DNS. Maciej Szmigiero <mhej@o2.pl> System DNS Maciej Szmigiero DNS - Podstawowe informacje Służy do tłumaczenia nazw domen (takich jak na przykład www.wp.pl ) na adresy IP i odwrotnie, Silnie hierarchiczny, Dodatkowo wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

DHCP Copyright : JaRo

DHCP Copyright : JaRo DHCP Copyright : JaRo 1. Działanie DHCP Sieci podlegają stałym przemianom przybywa nowych komputerów, mobilni użytkownicy logują się i wylogowują. Ręczna konfiguracja sieci wymagałaby nieprawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional Instalacja sieciowa i rejestracja Professional 1 Treść 1 Treść... 1 2 Wstęp... 1 3 Jak rozpocząć?... 2 3.1 Instalacja serwera NLM dla... 2 3.2 Rejestracja serwera NLM dla... 2 3.3 Dodawanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries DNS iseries DNS Copyright International Business Machines Corporation 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści DNS...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy Protokół

Protokół sieciowy Protokół PROTOKOŁY SIECIOWE Protokół sieciowy Protokół jest to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. Istnieją różne protokoły, lecz nawiązujące w danym

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego dla kont w domenie spcsk.pl

Konfiguracja programu pocztowego dla kont w domenie spcsk.pl dla kont w domenie spcsk.pl 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird 2 3 Konfiguracja innych klientów poczty 10 4 Pytania i odpowiedzi 10 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Systemy serwerowe z rodziny Windows pozwalają na zarządzanie interfejsami kart sieciowych w taki sam sposób w jaki zarządza się nimi w systemach klienckich

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr: 5 Temat: DNS

Ćwiczenie nr: 5 Temat: DNS Ćwiczenie nr: 5 Temat: DNS 1. Model systemu Nazwa domeny jest ścieżką w odwróconym drzewie nazywanym przestrzenią nazw domeny. Drzewo ma pojedynczy węzeł na szczycie. Drzewo DNS może mieć dowolną liczbę

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo