Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS /5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5"

Transkrypt

1 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS /5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r < > złożone pole z parametrami Parametry kompatybilne z klasycznym systemem ProSafe: a tryb zbierania informacji o pozycji GPS, b okres odczytu pozycji w trybie standardowym gdy stacyjka załączona, c liczba pozycji składowanych w trybie standardowym w archiwum przed jego wysłaniem, d okres odczytu pozycji w trybach śledzenia, e liczba pozycji składowanych w trybach śledzenia w archiwum przed jego wysłaniem, f zezwolenie na automatyczne wysyłanie archiwów pozycji w trybie standardowym, g okres czasu aktywności trybu śledzenia z automatycznym powrotem do trybu poprzedniego, h nadrzędne zezwolenie na automatyczne załączenie trybu śledzenia z automatycznym powrotem do trybu poprzedniego, i wybór wejść alarmowych dopuszczonych do załączenia trybu śledzenia z automatycznym powrotem do trybu poprzedniego, Parametry dodatkowe: j okres odczytu pozycji w trybie standardowym gdy stacyjka wyłączona, k zezwolenie na automatyczne wysyłanie archiwów pozycji w trybie śledzenia, l wybór sposobu obsługi odbiornika GPS w trybie standardowym gdy stacyjka załączona, m wybór sposobu obsługi odbiornika GPS w trybie standardowym gdy stacyjka wyłączona, n wybór sposobu obsługi odbiornika GPS w trybie śledzenia, o okres generowania wiadomości z pozycją dla internetowego serwera monitoringu w trybie śledzenia, p współczynnik dla obliczenia wartości bezwzględnej odchyłki kątowej kursu, dla której nie wysyła się dodatkowej wiadomości z pozycją, q współczynnik dla obliczenia wartości bezwzględnej odchyłki kątowej kursu, dla której nie wysyła się dodatkowej wiadomości z pozycją, r minimalna wartość obliczanej bezwzględnej odchyłki kątowej kursu, dla której nie wysyła się dodatkowej wiadomości z pozycją, Uwagi: wszystkie podawane w polach numerycznych wartości są dodatnie, początkiem kolejnych pól są litery, końcem każdego pola z wartością numeryczną jest pierwszy znak nie będący cyfrą, końcem całego złożonego pola z parametrami jest pierwszy znak nie będący cyfrą, literą lub kropką (w szczególności spacja lub dwukropek), jeśli wartość parametru numerycznego jest zerowa, to należy podać przynajmniej jeden kod znaku 0, kolejność podawania pól z parametrami jest dowolna, w złożonym polu z parametrami nie muszą znajdować się wszystkie wyszczególnione pola konfigurujące, w szczególności może być podany tylko jeden parametr lub parametrów może nie być w ogóle, wszystkie ustawienia są dostępne jedynie dla uprzywilejowanego abonenta systemu, Urządzenie SAT-DOG przechowuje w pamięci zmienną z pozycją GPS. Zmienna ta jest aktualizowana po każdorazowym odczytaniu z odbiornika GPS danych zawierających poprawną pozycję 2D/3D. Wartość tej zmiennej jest dla urządzenia pozycją bieżącą, mimo, że w danym momencie może być ona nieaktualna (przeterminowana). Jest ona włączana do wszelkich generowanych wiadomości, adresowanych do internetowego centrum monitoringu. Dla systemu ProSafe stworzone jest archiwum pozycji, przekazywane do centrum wyłącznie za pomocą SMS. Archiwum to jest tablicą 10 elementów, zawierających spakowane i ograniczone do niezbędnych danych pozycje GPS. Pierwszy element archiwum jest zawsze tożsamy z pozycja bieżącą (aktualizowany wraz z główną zmienną, przechowującą bieżącą pozycję GPS). Załadowanie pozycji bieżącej do archiwum polega na przesunięciu jego zawartości o jeden element do przodu (z utratą zawartości elementu ostatniego) wraz z pozostawieniem zawartości elementu pierwszego.

2 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS /5 Odczyt pozycji z GPS w urządzeniu SAT-DOG realizowany jest za pomocą specjalnego procesu, którego cechy są następujące: 1 Zasilenie odbiornika GPS i rozpoczęcie odczytu podawanych przez niego danych rozpoczyna się po wygenerowaniu przez program żądania. Dane podawane przez odbiornik pobierane są przez proces co 5 sekund. 2 Żądania generowane są: 2.1 w trybie standardowym po załączeniu i po wyłączeniu stacyjki, jeśli tylko odpowiednio b 0 i j 0, 2.2 w trybie standardowym okresowo zgodnie z parametrami b i j, przy czym b = 0 lub j = 0 blokuje generowanie żądań w danym stanie stacyjki, 2.3 po załączeniu trybu śledzenia, jeśli tylko d 0, 2.4 w trybie śledzenia okresowo zgodnie z parametrem d, przy czym d = 0 blokuje generowanie żądań, 3 Każde żądanie powoduje załadowanie pozycji bieżącej (aktualnej lub nie) do archiwum. 4 Odczyt danych podawanych przez zasilony odbiornik GPS jest realizowany w trybie standardowym do momentu odczytania pozycji 3D lub do przekroczenia dopuszczalnego czasu oczekiwania na pozycję 3D (10 minut), jeśli tylko l = 0 lub m = 0 dla odpowiedniego stanu stacyjki. 5 Po spełnieniu warunku zakończenia odczytu danych z odbiornika GPS proces jego obsługi kończy się, a jego zasilanie jest wyłączane. 6 W trybach śledzenia (zawsze) oraz w trybie standardowym dla l = 1 lub m = 1 (dla odpowiedniego stanu stacyjki) odczyt danych z odbiornika GPS prowadzony jest w sposób ciągły, tzn. nie obowiązuje warunek zakończenia odczytu i wyłączenia odbiornika po określeniu pozycji 3D, nie ma też dodatkowego ograniczenia czasowego odczytu pozycji (10 minut). Załączenie zasilania odbiornika realizowane jest po otrzymaniu przez proces obsługi GPS pierwszego żądania, związanego z załączeniem lub wyłączeniem stacyjki lub z załączeniem trybu śledzenia. Jeśli b, j lub d są zerowe, to załączenie zasilania odbiornika GPS w odpowiedniej sytuacji nie nastąpi, zatem jego ciągła praca nie będzie realizowana. W stanie pracy ciągłej okresy czasu określone parametrami b, j i d definiują jedynie okres ładowania bieżącej pozycji do archiwum. 7 Jeśli parametry l = 1 lub m = 1, to dla odpowiedniego stanu stacyjki zgodnie z parametrami p, q i r prowadzona jest analiza zmian kursu. Wówczas zmiana kursu o wartość większą niż dopuszczalna spowoduje wygenerowanie dodatkowej wiadomości z pozycją (precyzującej odwzorowanie trasy), adresowanej do internetowego centrum monitoringu. Analiza zmian kursu zależna od parametrów l i m (uwzględniająca stan stacyjki) jest prowadzona zarówno w trybie standardowym jak i w trybach śledzenia. 8 Niezależnie od parametrów l i m możliwe jest dodatkowe wymuszenie analizy zmian kursu w trybie śledzenia. Jeśli parametr n = 1, to w trybie śledzenia analiza zmian kursu i generowanie wiadomości z pozycją precyzujących odwzorowanie trasy prowadzona jest zawsze, niezależnie od stanu stacyjki. 9 Możliwe jest okresowe generowanie wiadomości z pozycją adresowanych do internetowego centrum monitoringu w czasie obowiązywania trybu śledzenia. Parametr o określa okres generowania takich wiadomości. Jeśli o = 0 wiadomości nie będą okresowo generowane. Opis poszczególnych pól konfiguracyjnych: a dostępne tryby obsługi GPS: 1 tryb standardowy, Konfiguracja obsługi odbiornika GPS w trybie standardowym określona jest parametrami b, j, c, f, l i m. Umożliwia uzyskanie kompatybilności ze klasycznym systemem ProSafe, systemem Flota jak i z systemem kombinowanym. 2 tryb śledzenia ciągłego, W trybie śledzenia odbiornik GPS aktualizuje pozycję bieżącą w sposób ciągły, niezależnie od stanu stacyjki. Konfiguracja obsługi odbiornika w tym trybie określona jest parametrami d, e, k, n i o. 3 tryb śledzenia z automatycznym powrotem do trybu poprzedniego (tryb śledzenia z autopowrotem), Wszystkie cechy i ustawienia tego trybu są identyczne jak w trybie 2 z tą różnicą, że tryb ten może być automatycznie załączony po wyzwoleniu wejścia alarmowego lub po stwierdzeniu aktywnej zmiany monitorowanego sygnału cyfrowego otrzymywanego bezpośrednio z immobilizera lub innego urządzenia systemu alarmowego (np. interfejsu DOG50). Po upływie określonego czasu może nastąpić automatyczny powrót do poprzedniego trybu obsługi GPS. b okres odczytu pozycji w trybie standardowym gdy stacyjka załączona (w sekundach, max ), Parametr ten określa okres generowania żądań odczytu pozycji w trybie standardowym, liczony począwszy od momentu załączenia stacyjki. Żądania te są jednocześnie żądaniami ładowania pozycji bieżącej do archiwum. Pierwsze żądanie nastąpi w momencie załączenia stacyjki jeśli tylko b 0. Jeśli b = 0 żądania odczytu pozycji i ładowania pozycji bieżącej do archiwum nie będą generowane.

3 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS /5 c liczba pozycji składowanych w archiwum w trybie standardowym przed jego wysłaniem (od 1 do 10), Archiwum pozycji w trybie standardowym jest automatycznie wysyłane do centrów ProSafe (jeśli tylko zezwala na to parametr f) po dopisaniu do niego c kolejnych pozycji bieżących. d okres odczytu pozycji w trybach śledzenia (w sekundach, max ), Parametr ten określa okres generowania żądań odczytu pozycji w trybach śledzenia, liczony począwszy od momentu załączenia któregokolwiek z tych trybów. Żądania te są jednocześnie żądaniami ładowania pozycji bieżącej do archiwum. Pierwsze żądanie nastąpi w momencie załączenia trybu jeśli tylko d 0. Jeśli d = 0 żądania odczytu pozycji i ładowania pozycji bieżącej do archiwum nie będą generowane. e liczba pozycji składowanych w trybie śledzenia przed jego wysłaniem (od 1 do 10), Archiwum pozycji w trybie śledzenia jest automatycznie wysyłane do centrów ProSafe (jeśli tylko zezwala na to parametr k) po dopisaniu do niego e kolejnych pozycji bieżących. Po załączeniu trybu śledzenia pierwsze archiwum wysyłane jest natychmiast. f zezwolenie na automatyczne wysyłanie archiwów w trybie standardowym (0 lub 1), Gdy f = 0 brak zezwolenia, f = 1 zezwolenie obecne. g okres czasu aktywności trybu śledzenia z autopowrotem (w sekundach, max ), Po załączeniu trybu śledzenia z autopowrotem (automatycznym lub na żądanie podane poleceniem SMS) po upływie okresu czasu określonego parametrem g nastąpi samoczynny powrót do trybu poprzedniego. Jeśli parametr g = 0 tryb ten będzie obowiązywał w sposób ciągły (identycznie jak zwykły tryb śledzenia a = 2). h nadrzędne zezwolenie na automatyczne załączanie trybu śledzenia z autopowrotem (0 lub 1), Jeśli h = 0 tryb śledzenia z autopowrotem nie będzie automatycznie załączany w żadnej sytuacji (czyli od wyzwolenia wejść alarmowych jak i od aktywnej zmiany monitorowanego sygnału cyfrowego). Parametr h = 1 zezwala na automatyczne załączenie trybu śledzenia z autopowrotem po spełnieniu odpowiednich warunków. i wybór wejść alarmowych dopuszczonych do automatycznego załączania trybu śledzenia z autopowrotem (max 2 8-1), Parametr i jest dziesiętnym zapisem maski wejść alarmowych, określającej wybór wejść, których wyzwolenie spowoduje załączenie trybu śledzenia z autopowrotem (jeśli zezwala na to parametr h). i = b 6 b 5...b 0 => b 6 WE7, b 5 WE6,..., b 0 WE1, jeśli bit jest ustawiony wejście jest dopuszczone do załączenia funkcji śledzenia z autopowrotem, j okres odczytu pozycji w trybie standardowym gdy stacyjka wyłączona (w sekundach, ), Parametr ten określa okres generowania żądań odczytu pozycji w trybie standardowym, liczony począwszy od momentu wyłączenia stacyjki. Żądania te są jednocześnie żądaniami ładowania pozycji bieżącej do archiwum. Pierwsze żądanie nastąpi w momencie wyłączenia stacyjki jeśli tylko j 0. Jeśli j = 0 żądania odczytu pozycji i ładowania pozycji bieżącej do archiwum nie będą generowane. k zezwolenie na automatyczne wysyłanie archiwów pozycji w trybie śledzenia (0 lub 1), Gdy k = 0 brak zezwolenia, k = 1 zezwolenie obecne. l wybór sposobu obsługi odbiornika GPS w trybie standardowym gdy stacyjka załączona (0 lub 1), Jeśli parametr l = 0, to każde żądanie odczytu pozycji przy załączonej stacyjce spowoduje, że nastąpi załączenie zasilania odbiornika GPS i uruchomienie procesu jego obsługi zmierzające do odczytania pozycji 3D (z ograniczeniem czasowym do 10 minut) lub nastąpi przedłużenie okresu ograniczenia czasowego, jeśli od poprzedniego żądania pozycja 3D nie została jeszcze określona, a czas ograniczenia jeszcze nie upłynął. Po odczytaniu pozycji 3D nastąpi wyłączenie odbiornika, zakończenie procesu jego obsługi i zakończenie aktualizacji zmiennej z pozycją bieżącą. Jeśli l = 1, to żądanie odczytu pozycji spowoduje, że nastąpi załączenie zasilania odbiornika GPS i uruchomienie procesu jego obsługi, ale czas trwania tego procesu nie będzie ograniczony aż do momentu zmiany stanu stacyjki. Zmienna z pozycją bieżącą będzie zatem aktualizowana na bieżąco przez cały czas załączenia stacyjki.

4 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS /5 Wraz z ustawieniem parametru l = 1 załączona zostaje także funkcja analizy zmian kursu. Obowiązuje ona także w trybie śledzenia dla stanu załączenia stacyjki. Analiza zmian kursu powoduje generowanie dodatkowych wiadomości precyzujących odwzorowanie trasy (adresowanych do internetowego centrum monitoringu), jeśli kurs zmienia się o wartość większą niż dopuszczalna. m wybór sposobu obsługi odbiornika GPS w trybie standardowym gdy stacyjka wyłączona (0 lub 1), Jeśli parametr m = 0, to każde żądanie odczytu pozycji przy wyłączonej stacyjce spowoduje, że nastąpi załączenie zasilania odbiornika GPS i uruchomienie procesu jego obsługi zmierzające do odczytania pozycji 3D (z ograniczeniem czasowym do 10 minut) lub nastąpi przedłużenie okresu ograniczenia czasowego, jeśli od poprzedniego żądania pozycja 3D nie została jeszcze określona, a czas ograniczenia jeszcze nie upłynął. Po odczytaniu pozycji 3D nastąpi wyłączenie odbiornika, zakończenie procesu jego obsługi i zakończenie aktualizacji zmiennej z pozycją bieżącą. Jeśli m = 1, to żądanie odczytu pozycji spowoduje, że nastąpi załączenie zasilania odbiornika GPS i uruchomienie procesu jego obsługi, ale czas trwania tego procesu nie będzie ograniczony aż do momentu zmiany stanu stacyjki. Zmienna z pozycją bieżącą będzie zatem aktualizowana na bieżąco przez cały czas załączenia stacyjki. Wraz z ustawieniem parametru m = 1 załączona zostaje także funkcja analizy zmian kursu. Obowiązuje ona także w trybie śledzenia dla stanu wyłączenia stacyjki. Analiza zmian kursu powoduje generowanie dodatkowych wiadomości precyzujących odwzorowanie trasy (adresowanych do internetowego centrum monitoringu), jeśli kurs zmienia się o wartość większą niż dopuszczalna. n wybór sposobu obsługi odbiornika GPS w trybie śledzenia (0 lub 1), Jeśli parametr n = 1, to niezależnie od ustawień określonych parametrami l i m w trybie śledzenia będzie prowadzona analiza zmian kursu i będą generowane wiadomości precyzujące trasę dla internetowego centrum monitoringu (ustawienie nadrzędne). o okres generowania wiadomości z pozycją dla internetowego serwera monitoringu w trybie śledzenia (w sekundach, max ), W trybach śledzenia możliwe jest dodatkowe okresowe generowanie wiadomości z pozycją adresowanych do internetowego serwera centrum monitoringu. Okres generacji wiadomości określa parametr o. Jeśli o = 0 dodatkowe wiadomości w trybie śledzenia nie będą okresowo generowane. Jeśli o > 0 pierwsza wiadomość zostanie wygenerowana tuż po załączeniu trybu śledzenia, kolejne po odmierzeniu zadanego czasu. p współczynnik dla obliczenia wartości bezwzględnej odchyłki kątowej kursu, dla której nie generuje się dodatkowej wiadomości z pozycją (w stopniach, max 180), q współczynnik dla obliczenia wartości bezwzględnej odchyłki kątowej kursu, dla której nie generuje się dodatkowej wiadomości z pozycją (w (stopniach*h)/km, max 127), r minimalna wartość obliczanej bezwzględnej odchyłki kątowej kursu, dla której nie generuje się dodatkowej wiadomości z pozycją (w stopniach, max 180), Dodatkowa wiadomość z pozycją wygenerowana zostanie, gdy kurs zmieni się o kąt większy niż wartość określona jako: k =max { p[deg] 2 7 q[ deg h km ] V [ km h ], r[deg ]}, gdzie: 2 7 =7, , V prędkość przemieszczania się (odczytana z GPS), gdy q > 127 zamiast q przyjmowana jest wartość pomniejszona o 128. Wartość dopuszczalnej odchyłki kursu k jest ograniczona do przedziału [0; 180]. Podsumowanie: Powyższy zestaw parametrów pozwala na takie skonfigurowanie urządzenia SPY-DOG SAT ProSafe-Flota, aby uzyskać kompatybilność zarówno z klasycznym systemem ProSafe, jak i z systemem Flota, a także uzyskać konfiguracje mieszane. Zalecane profile: klasyczny ProSafe: b = 60, c = 1, d = 15, e = 4, f = 0, g = 0, h = 1, i= 109, j = 0, k = 1, l = 0, m = 0, n = 0 kompatybilny z klasycznym ProSafe i z Flota: b = 60, c = 1, d = 15, e = 4, f = 0, g = 0, h = 1, i = 109, j = 1800, k = 1, l = 1, m = 0, n = 0, o = 0, p = 47, q = 48,

5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS /5 kompatybilny z Flota: b = 60, c = 1, d = 60, e = 1, f = 0, g = 0, h = 0, i = 0, j = 1800, k = 0, l = 1, m = 0, n = 0, o = 0, p = 47, q = 48, całkowicie internetowy ProSafe: b = 60, c = 1, d = 60, e = 1, f = 0, g = 0, h = 1, i = 109, j = 0, k = 0, l = 0, m = 0, n = 1, o = 60, p = 47, q = 48, całkowicie internetowy ProSafe kompatybilny z Flota: b = 60, c = 1, d = 60, e = 1, f = 0, g = 0, h = 1, i = 109, j = 1800, k = 0, l = 1, m = 0, n = 1, o = 60, p = 47, q = 48, Podział zestawu parametrów polecenia na dwie grupy (a..i, j..r) w sytuacji, gdy urządzenie jest skonfigurowane domyślnie w profilu klasycznego ProSafe pozwala posługiwać się poleceniem KGPS zgodnie z poprzednim opisem przy zachowaniu pełnej kompatybilności wstecznej. W odpowiedzi na polecenie kgps SPY-DOG przysyła ciąg: KGPS:A a B b C c D d E e F f H g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r gdzie pola a..r zawierają bieżące wartości parametrów (wszystkich, także tych, które nie były w danym poleceniu ustawiane), Przykłady: -KGPSA2:7799 załącz tryb śledzenia, -KGPSB360C10D30E4F1G3600H1:7799 w trybie standardowym okres odczytu pozycji 6 minut, w archiwum składowane 10 pozycji, automatyczne przysyłanie zgromadzonych danych, w trybie śledzenia określenie pozycji co 30 sekund, w archiwum składowane 4 pozycje, po wyzwoleniu alarmu przejście w tryb śledzenia z autopowrotem na okres 3600 s,

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku

Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku Informator Techniczny nr 12 -- styczeń 2001 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku Program w sterowniku W sterowniku

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

Synchronizowanie czasu kontrolera PACSystems do urządzeń HMI

Synchronizowanie czasu kontrolera PACSystems do urządzeń HMI Synchronizowanie czasu kontrolera PACSystems do urządzeń HMI SYNCHRONIZOWANIE CZASU KONTROLERA DO OPROGRAMOWANIA INTOUCH, PANELU OPERATORSKIEGO QUICKPANEL+ LUB ASTRAADA HMI Informacje ogólne Kontrolery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SG1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.02a 1. Spis treści 2. Charakterystyka nadajnika 2.1 Przeznaczenie 2.2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA Należy wcisnąć przycisk PROGR a następnie kod serwisowy 8 7 1 0 2 1. Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami nie może upłynąć czas dłuższy niż 5s. Na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki

Bardziej szczegółowo

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart Niniejszy krótki przewodnik pomoże Ci: 1. Zarejestrować się na portalu CitiManager a) Wyłącznie dla obecnych posiadaczy kart korzystających z wyciągów online b) Wyłącznie dla posiadaczy kart korzystających

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO 1 2 Ustawienie czasu 1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2. 2. Kręcąc koronką ustawić wskazówki godzinową i minutową - na właściwy czas. 3. Wcisnąć koronkę do

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ... Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...9 Zabezpieczenia : ZCS 4E od: v 3.7 ZCR 4E od: v 5.1 ZZN 4E od: v

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual v5.6g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1. Dodano nową funkcję: tryb parkingowy. Uwaga specjalna Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

s FAQ: /PL Data: 29/08/2014

s FAQ: /PL Data: 29/08/2014 Migracja S7-1200 z FW 3.0 do FW 4.0 Proces wycofywania z produkcji Sterowników S7-1200 z wersją firmware FW V3 rozpocznie się 1 października 2014. Po tym terminie wszystkie wersje CPU będą jeszcze dostępne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI R3/R4 R3-K/R4-K. Czytnik kart z interfejsem Wiegand. Czytnik kart i zamek kodowy z interfejsem Wiegand

INSTRUKCJA OBSŁUGI R3/R4 R3-K/R4-K. Czytnik kart z interfejsem Wiegand. Czytnik kart i zamek kodowy z interfejsem Wiegand INSTRUKJ OSŁUGI R3/R4 zytnik kart z interfejsem Wiegand R3-K/R4-K zytnik kart i zamek kodowy z interfejsem Wiegand opyright omster T. Szydłowski . Wstęp R3/R4 to wodoodporny, czytnik kart z interfejsem

Bardziej szczegółowo

1. Poprawienie mechanizmu łączenia danych dla rozdziałów monografii wieloautorskich 2. Rozbudowa podpowiedzi do programu

1. Poprawienie mechanizmu łączenia danych dla rozdziałów monografii wieloautorskich 2. Rozbudowa podpowiedzi do programu Program Wersja 4.0.5.0 (08.03.2013) 1. Wymuszenie wskazania pliku danych podczas uruchamiania programu 2. Poprawienie edycji danych o członkostwie inna funkcja 3. Rozszerzenie listy krajów i dodanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia. 68. Programowany zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. 1. CZUJNIK POŁOŻENIA. Precyzyjny programowany czujnik położenia (czułość 2-4-8 stopni lub wyłączony), niewrażliwy na bujanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A 1. Opis ogólny Przystawka umożliwia zapisywanie danych przesyłanych z urządzenia pomiarowego, np. z wagi, do pamięci typu pendrive (USB). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI R3/R4 R3-K/R4-K. Czytnik kart z interfejsem Wiegand. Czytnik kart i zamek kodowy z interfejsem Wiegand

INSTRUKCJA OBSŁUGI R3/R4 R3-K/R4-K. Czytnik kart z interfejsem Wiegand. Czytnik kart i zamek kodowy z interfejsem Wiegand INSTRUKJ OSŁUGI R/R zytnik kart z interfejsem Wiegand R-K/R-K zytnik kart i zamek kodowy z interfejsem Wiegand opyright omster T. Szydłowski . Wstęp R/R to wodoodporny, czytnik kart z interfejsem Wiegand.

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi GPS Guardian Moto Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Komendy do konfiguracji urządzenia... 3 3.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji... 4 3.2. Aktywuj alarm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi GPS Guardian SPY Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Wskazania diod... 4 4. Komendy do konfiguracji urządzenia... 4 4.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Strażnik GSM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Strażnik GSM INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Strażnik GSM 1 PRZEZNACZENIE: Strażnik GSM jest przeznaczony do monitorowania sygnalizacji wahadłowej. W przypadku wystąpienia awarii świateł, rozładowania akumulatora lub zmiany

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.0 wersja płytki A wersja programu PC v1.00 wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.0 wersja płytki A wersja programu PC v1.00 wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SG1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.0 wersja płytki A wersja programu PC v1.00 wersja dokumentacji v1.0 1.Spis treści 2.Charakterystyka nadajnika 2.1.Przeznaczenie 2.2.Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej Petio. Instrukcja zawiera opis funkcjonalności poszczególnych ekranów aplikacji.

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej Petio. Instrukcja zawiera opis funkcjonalności poszczególnych ekranów aplikacji. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej Petio. Instrukcja zawiera opis funkcjonalności poszczególnych ekranów aplikacji. Rozpoczęcie pracy z aplikacją wymaga zalogowania przy użyciu adresu e-mail lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 1. Doładowanie konta na stronie gsmservice.pl

Zawartość. 1. Doładowanie konta na stronie gsmservice.pl Podana instrukcja ma na celu jedynie ułatwienie wykonania konfiguracji konta na stronie gsmservice.pl, w celu umożliwienia przesyłania wiadomości o zagrożeniach pogodowych za pomocą wiadomości SMS ze strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań Mateusz Zapotoczny support [at] fen.pl www.fen.pl

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań Mateusz Zapotoczny support [at] fen.pl www.fen.pl Zoom wywoływany detekcją ruchu ACTi posiada w swojej ofercie kamery stacjonarne z zoomem optycznym. Kamery ty mają trochę inne zastosowanie niż tradycyjne kamery obrotowe, gdzie oprócz możliwości zmiany

Bardziej szczegółowo

Kalibracja wskaźnika wymaga jednorazowego podłączenia LPG Sensora do komputera za pomocą przewodu microusb

Kalibracja wskaźnika wymaga jednorazowego podłączenia LPG Sensora do komputera za pomocą przewodu microusb LPG Sensor Wskaźnik poziomu gazu na desce rozdzielczej http://lpgsensor.pl Kalibracja wskaźnika Jak poprawnie skalibrować wskaźnik? Kalibracja wskaźnika wymaga jednorazowego podłączenia LPG Sensora do

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Terminal SD for DB25 CNC

Instrukcja obsługi. Terminal SD for DB25 CNC Instrukcja obsługi Terminal SD for DB25 CNC Wstęp Terminal służy do wysyłania i odbierania programów bezpośrednio z karty SD do maszyny CNC. Zapewnia bezproblemową komunikację ze sterownikami firmy Fanuc,

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik.

GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik. INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją podstawową v 1.01 GSMTRONIK ver.1.02 DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA www.gsmtronik.pl 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu RadioBilans

Instrukcja obsługi serwisu RadioBilans Instrukcja obsługi serwisu RadioBilans Serwis dostępny jest pod adresem http://fila-demo.cirrus.pl. Wersja demo została wydana na potrzebę promocji systemu radio bilans. Wersja demonstracyjna ma taką samą

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo