Studia nad innowacyjnością. Diagnoza innowacyjności. wśród Liderów innowacji Raport. woj. podkarpackiego. Sierpień 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia nad innowacyjnością. Diagnoza innowacyjności. wśród Liderów innowacji. 2010 Raport. woj. podkarpackiego. Sierpień 2010"

Transkrypt

1

2

3 Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego Sierpień 2010 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji (pilotaż narzędzia badawczego) 2010 Raport mgr Małgorzata Janiec, dr Anna Lewandowska, dr Robert Pater i dr Mateusz Stopa

4 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji Raport 2010 Autorzy: mgr Małgorzata Janiec dr Anna Lewandowska dr Robert Pater dr Mateusz Stopa Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego realizuje Zadanie nr 4. Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji ISBN Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego ISBN Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji Raport Copyright by IG WSIiZ w Rzeszowie Wydawca: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2; Rzeszów tel , fax Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim

5 Spis treści Wprowadzenie Idea pilotażu Przedmiot badań i dobór próby badawczej Metoda i narzędzie badawcze Organizacja i przebieg badań Omówienie rezultatów pilotażu Uwagi dotyczące narzędzia wyniki check-listy Uwagi dotyczące wywiadu i narzędzia wnioski ankieterów Raport z przeprowadzonych badań Wstęp Determinanty i charakter projektów innowacyjnych Współpraca z innymi podmiotami Mechanizmy finansowania projektów innowacyjnych Ocena efektywności projektów innowacyjnych Plany na przyszłość Dobre praktyki oraz zalecenia i rekomendacje Podsumowanie Aneks 1. Wzór kwestionariusza indywidualnego wywiadu pogłębionego wykorzystanego podczas pilotażowych badań IDI Aneks 2. Wzór kwestionariusza indywidualnego wywiadu pogłębionego po uwzględnieniu wyników badań IDI Bibliografia O autorach Informacje wydawnicze Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie... 55

6

7

8 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport / 1 Wprowadzenie Badanie Liderów innowacji w ramach projektu Koncepcja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata poprzedzone zostało pilotażem, który został zrealizowany w dniach 28 lipca 18 sierpnia 2010 roku. Pilotaż zrealizowany został w siedemnastu podmiotach zidentyfikowanych jako Liderzy innowacji, a dokładnie z osobami delegowanymi do wywiadu jako specjaliści reprezentujący te podmioty. Na potrzeby pilotażu przygotowana została także tzw. Check-lista do pilotażu IDI z Liderami innowacji, jako dodatkowe narzędzie agregowania danych, przeznaczona dla osób, które odpowiedzialne były za przeprowadzenie tych wywiadów (ankieterzy). W ramach zaproponowanej Koncepcji ewaluacji i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata należy podkreślić dwa istotne fakty, tj.: - pozyskiwanie danych pierwotnych ma wyłącznie charakter uzupełniający względem całego systemu agregacji i analizy danych wtórnych, - wywiady pogłębione IDI z Liderami innowacji w województwie podkarpackim stanowią uzupełnienie i pogłębienie dla analizy danych ilościowych zgromadzonych za pomocą badania CATI. Z tych właśnie powodów oba narzędzia są stosunkowo zwarte, a pytania w kwestionariuszu ustrukturyzowanego wywiadu pogłębionego dla Liderów innowacji mają dodatkowo stosunkowo ogólny charakter. W założeniu bowiem, odpowiedzi na postawione pytania mają dostarczyć wiedzy dodatkowej, która służyć będzie zwiększeniu trafności analiz statystycznych na głównym materiale empirycznym w ramach badań pierwotnych.

9 2 / Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport 1. Idea pilotażu Pilotaż badań, niezależnie od ich charakteru, umożliwia poprawne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy problem może być rozwiązany przy użyciu przyjętych metod i technik badawczych? W Koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata problem ten został określony jako uzyskanie najpełniejszych informacji w zakresie transferu innowacji do firm, wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz barier z tym związanych ( ) z perspektywy podmiotów odnoszących największe sukcesy w rankingach innowacyjności, co umożliwia znacznie trafniejszą analizę pogłębioną ewaluowanej problematyki Czy problem został całkowicie i prawidłowo zoperacjonalizowany? Czyli czy przyjęte w toku opracowywania narzędzia elementy wskaźnikowe faktycznie znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Weryfikowane jest założenie co do adekwatności narzędzia ze względu na adresata. 3. Czy wszystkie pojęcia mają jednoznaczny sens empiryczny? Po ustaleniu już wspomnianej adekwatności operacyjnej należy zweryfikować moc wskaźnikową poszczególnych pytań, a więc czy dostarczają one informacji (umożliwiają pomiar) i jakiego rodzaju to są informacje. 4. Czy pytania są zrozumiałe? Mimo niewielkiej standaryzacji narzędzia, pytania powinny być sformułowane w taki sposób, aby były zrozumiałe dla respondenta niezależnie od podmiotu przez niego reprezentowanego. Zatem, weryfikacja narzędzia badawczego w ramach powyższych zagadnień pozwala uniknąć istotnych błędów logicznych, merytorycznych i technicznych na etapie realizacji badania właściwego, kiedy to wśród Liderów innowacji na dużą skalę prowadzony jest złożony i skoordynowany proces agregacji danych jakościowych. 1 Koncepcja monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata , s / Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie

10 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport / 3 Błędy tego typu mają tendencję do kumulowania się, co ostatecznie prowadzi do negatywnej weryfikacji całego lub większości zebranego materiału empirycznego. Pilotaż zatem w praktycznym wymiarze każdego procesu badawczego prowadzi przede wszystkim do oszczędności od strony materialnej, ale także podniesienia jakości pod względem rzetelności i trafności narzędzia, którym dokonywany jest pomiar. Stanowi test praktyczny dla narzędzia, procedur logistycznych oraz procedur analitycznych w procesie badawczym Przedmiot badań i dobór próby badawczej Raport jest rezultatem badań służących diagnozie innowacyjności wśród przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Przeprowadzono badania dotyczące wdrażania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach będących Liderami innowacji na rynku, a przez to ich oddziaływania na pozycję na rynku i rozwój regionu. Przedsiębiorstwa są podstawowym elementem systemu innowacyjnego, gdzie szczególną rolę w tym systemie pełnią Liderzy innowacji. Dlatego wysiłki badawcze skupiały się głównie na analizie działań innowacyjnych na potrzeby rozwoju badanych przedsiębiorstw. Na potrzeby realizowanych badań, przyjęto definicję Liderów innowacji, podobną jak w Koncepcji monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata Według tej definicji, Liderzy innowacji to przedsiębiorstwa zajmujące czołowe lokaty w rankingach innowacyjności, które wprowadziły przynajmniej jedną innowację produktową (nowy lub istotnie ulepszony produkt) lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony proces). Innowacje te winny być nowością przynajmniej dla przedsiębiorstwa je implementującego. Przedsiębiorstwa te zostały następnie sklasyfikowane ze względu na wielkość zatrudnienia, czyli liczby pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie jednego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego 2. Poszczególne elementy, jakie brane są pod uwagę w ramach klasyfikowania przedsiębiorstw, obejmują poza liczbą zatrudnionych pracowników także kwestie niezależności oraz skalę rocznych obrotów. Na potrzeby prowadzonych badań 2 Wyciąg z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw Dz.U. L 124 z , str. 36

11 4 / Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport uwzględniona została jedynie liczna pracowników i tak: mikroprzedsiębiorstwo to podmiot zatrudniający do 10 pracowników, małe przedsiębiorstwo liczy do 50 pracowników, średnie do 250 pracowników, a duże powyżej 250 pracowników 3. W doborze próby uwzględnieni zostali laureaci konkursu Innowator Podkarpacia, organizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie, Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji w Rzeszowie oraz Politechnikę Rzeszowską. Wśród podmiotów objętych pilotażem znalazło się 5 przedsiębiorstw dużych, 5 przedsiębiorstw średnich, 5 przedsiębiorstw małych oraz 2 mikroprzedsiębiorstwa wszystkie będące laureatami bądź liderami wspomnianego konkursu. Przestrzenną lokalizację podmiotów ilustruje poniższy wykres. Nie były to tylko przedsiębiorstwa zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie stolicy województwa podkarpackiego. Są to jednak przedsiębiorstwa z centralnej i północno-zachodniej części województwa, bowiem te najczęściej zajmują wysokie lokaty we wspomnianym konkursie. Taki a nie inny rozkład przedsiębiorstw w próbie pilotażowej nie wpływa na jakość tej próby, co wynika z dwóch przesłanek metodologicznych: po pierwsze, pilotaż nie ma za zadanie generować reprezentatywnych wyników i wniosków (jest w głównej mierze testowaniem narzędzia), a po drugie sama specyfika populacji docelowej oraz zastosowanych metod i technik (metoda wywiadu, technika wywiadu pogłębionego ustrukturyzowanego) sprawia, że realizowana próba ma charakter celowy. Niemniej jednak uwzględnione zostały wszystkie typy podmiotów, co pozwala na prezentację wniosków popilotażowych na temat wszystkich potencjalnych podmiotów, z których reprezentantami kwestionariusz wywiadu będzie ostatecznie realizowany. 3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw / Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie

12 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport / 5 Wykres 1. Przestrzenna lokalizacja Liderów innowacji dobranych do pilotażu Stalowa Wola 1 przedsiębiorstwo Mielec 3 przedsiębiorstwa Brzeźnica 1 przedsiębiorstwo Rzeszów 8 przedsiębiorstw Strażów 1 przedsiębiorstwo Wola Dalsza 1 przedsiębiorstwo Boguchwała 1 przedsiębiorstwo Wola Rafałowska 1 przedsiębiorstwo Źródło: Badania własne Metoda i narzędzie badawcze Indywidualny wywiad pogłębiony ustrukturyzowany (ang. In-Depth Interview) jest techniką należącą do grupy metod wywiadu o charakterze jakościowym. Generalnie metody jakościowe w metodologii badań społecznych uważane są za

13 6 / Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport bardziej trafne niż rzetelne 4. Oznacza to, że ich zastosowanie pozwala na pogłębione analizy problemu, dokładniejsze zarysowanie kontekstu, wgłębienie się w bardziej złożone struktury myślowe respondentów 5. Z drugiej jednak strony, każdy wywiad jakościowy przebiega we właściwy tylko sobie sposób i rezultaty mogą być zróżnicowane, mimo zastosowania tego samego narzędzia. Standaryzacja możliwych odpowiedzi nie jest tak dalece posunięta jak w przypadku ilościowych odmian wywiadu (ankiety, kwestionariusza wywiadu). Indywidualny wywiad pogłębiony to logicznie usystematyzowany zbiór pytań otwartych nie posiadających gotowych możliwych odpowiedzi. Respondent proszony jest o udzielenie odpowiedzi własnych bez jakichkolwiek podpowiedzi ze strony badacza. Pytania uzupełnione są o dodatkowe instrukcje, bądź pytania pomocnicze, które umożliwiają dokładniejsze pogłębienie pytania w konkretnych obszarach, ale tworzą one razem z zestawem pytań właściwych raczej elastyczne ramy do prowadzenia rozmowy z respondentem. Większa swoboda w udzielaniu odpowiedzi prowadzi do tego, że respondent koncentruje się na sprawach i wątkach dla niego właściwych i najważniejszych, dzięki czemu rzadko pojawia się ryzyko artefaktów czyli opinii wywołanych samym przebiegiem badania, wpływem narzędzia. Nie sugerując się zestawem gotowych odpowiedzi (którego nie ma), respondent nie może, domyślając się po zaproponowanych odpowiedziach czego od niego oczekuje badacz, takich właśnie odpowiedzi udzielać. Jeżeli natomiast respondent koncentruje się, jak to zostało wspomniane, na istotnych dla niego wątkach, to poza analizą właściwą treści wypowiedzi, sposobu formułowania tych odpowiedzi, można także analizować to, co zostało pominięte a zatem jest nieważne dla konkretnego respondenta. W praktyce ankieter jest wyposażony w kwestionariusz IDI wraz z instrukcjami oraz dyktafon. Podczas aranżacji sytuacji wywiadu powinien dążyć do minimalizacji wpływu czynników zewnętrznych, które mogłyby zakłócić przebieg wywiadu. Jak sama nazwa techniki mówi, jest to wywiad indywidualny, zatem obecność osób trzecich jest 4 Rzetelność polega na tym, że dana technika, stosowana do tego samego przedmiotu, daje za każdym razem ten sam wynik. Zob. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s Podczas gdy trafność odnosi się zakresu, w jakim miernik empiryczny adekwatnie odzwierciedla znaczenie danego pojęcia. Zob. tamże, s Szerokie omówienie zagadnień metod i technik jakościowych znajduje się w dwutomowym dziele pod redakcją N. K. Denzina oraz Y. S. Lincoln, Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa / Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie

14 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport / 7 niewskazana, jednak od tej ogólnej zasady bywają uzasadnione metodologicznie wyjątki. Wywiad powinien przebiegać w miejscu umożliwiającym swobodną rozmowę, bez większych zakłóceń akustycznych, aby zapis audio umożliwiał odtworzenie przebiegu wywiadu. Powinno to być miejsce znane respondentowi i traktowane przez niego jako bezpieczne ma się on czuć swobodnie i na swoim terenie. Dzięki temu wypowiedzi respondenta są nieskrępowane, swobodne i tym samym o większej wartości poznawczej. Ankieter informuje respondenta w trakcie aranżacji sytuacji wywiadu, że całość rozmowy będzie rejestrowana. Z jednej strony jest to wymóg związany z koniecznością posiadania fizycznego zapisu przeprowadzenia konkretnego pomiaru, z drugiej, w sposób nieoceniony ułatwia późniejszą procedurę analizy. W przypadku znacznej liczby wywiadów zapis audio poddawany jest transkrypcji, która powinna uwzględniać w każdym szczególe charakterystykę prowadzonej rozmowy (błędy językowe, przerwy, reakcje niewerbalne respondenta czy ankietera) w przypadku pilotażu zabieg ten nie jest konieczny ze względu na liczbę przeprowadzonych wywiadów. W trakcie transkrypcji, także fragmentów, dokonywana jest równocześnie anonimizacja, aby spełniony był warunek anonimowości respondenta szczegóły pozwalające w sposób pełny identyfikować rozmówcę są znane wyłącznie badaczowi i nie są zamieszczane w analizie. Specyfika IDI sprawia, że mimo potencjalnie krępującej obecności dyktafonu i rozmowy z obcą osobą, jaką jest ankieter, respondenci dość szybko otwierają się na poruszane problemy i angażują się w rozmowę. Technika ta nie jest jednak pozbawiona wad, o czym warto wspomnieć raz jeszcze. Mimo struktury pytań, jest to wyłącznie rozmowa. Otwarty charakter pytań sprawia, że respondenci samodzielnie podejmują decyzję, jakie wątki poruszyć, a jakich unikać. Niski stopień standaryzacji sprawia, że każdy z wywiadów jest inny i ich analiza wymaga zastosowania zupełnie innych rozwiązań niż w przypadku analizy ilościowej. Przede wszystkim, trudno mówić o statystycznej reprezentatywności. Jeżeli już w ogóle mówić o reprezentatywności, to raczej merytorycznej. Wyniki takich analiz nie ilustrują bowiem badanych problemów w całej możliwej ich rozciągłości, ile raczej umożliwiają głębszą interpretację konkretnych przypadków, na podstawie czego można wnioskować o bardziej złożonych strukturach problemowych. W przypadku badań ewaluacyjnych, w których nacisk kładziony jest na analizę danych wtórnych, bez złożonego procesu agregacji danych pierwotnych, IDI traktowany może być wyłącznie jako wsparcie dla technik ilościowych. Dostarczać ma

15 8 / Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport głębszego kontekstu dla ilościowych wniosków z badań ilościowych. Co nie umniejsza mocy poznawczej, ale tylko ustawia tę technikę w hierarchii przyjętych rozwiązań pomiarowych Organizacja i przebieg badań Badania pilotażowe poprzedził okres ustalania terminów dogodnych dla przedsiębiorstw wybranych do pilotażu. Właściwe wywiady prowadzone były w okresie od 28 lipca do 18 sierpnia 2010 roku. Ankieterzy wyposażoni byli w kwestionariusz wywiadu, dyktafon oraz list uwierzytelniający potwierdzający tożsamość ankieterów i przedstawiający zakres i cel badania. 17 wywiadów przeprowadzonych zostało przez dwie osoby z Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Po zrealizowaniu każdego z wywiadów ankieter zobowiązany był do udzielenia odpowiedzi na zestaw 16 pytań kontrolnych (patrz załącznik n wzór Check-listy), które składają się na następujące bloki: - dane umożliwiające identyfikację podmiotu (wielkość, lokalizacja, nazwa) które oczywiście podlegają procedurom anonimizacji w prezentowanych opracowaniach zbiorczych i analizach, - dane ogólne dotyczące wywiadu (data, lokalizacja wywiadu, ogólny przebieg wywiadu, udział osób trzecich, gotowość do uczestnictwa w badaniu), - dane dotyczące przygotowania przedstawiciela(lki) podmiotu do wywiadu (przygotowanie merytoryczne, sposób formułowania odpowiedzi na zadane pytania, jakość poznawcza stopień nasycenia informacjami), - dane dotyczące potencjalnych problemów (stopień zrozumienia pytań kwestionariuszowych, identyfikacja najbardziej kontrowersyjnych pytań oraz ewentualne uwagi do narzędzia formułowane przez badanych). Przeprowadzona została także rozmowa, podczas której ankieterki prezentowały wszystkie swoje spostrzeżenia związane z realizacją pilotażu. Stanowią one uzupełnienie analizy narzędzia. / Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie

16 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport / 9 2. Omówienie rezultatów pilotażu Pilotaż kwestionariusza wywiadu pogłębionego (IDI), z racji specyfiki docelowej badanej zbiorowości i złożoności zakładanych w projekcie celów, miał za zadanie: a) przetestować narzędzie badawcze w kierunku: - poprawnej konstrukcji i logicznej spójności wewnętrznej, - odpowiedniej konstrukcji pytań i poziomu ich zrozumienia, - średniego czasu trwania wywiadu pogłębionego, - identyfikacji ewentualnych błędów w druku, b) zweryfikować poprawność organizacji dodatkowych środków stosowanych przy prowadzeniu wywiadu: - zapisu audio realizowanych wywiadów, c) przetestować poprawność procedury analitycznej pod względem: - czasu i złożoności procesu kodowania, - założonych procedur analizy Uwagi dotyczące narzędzia wyniki check-listy Jak zostało to już wspomniane, check-lista do wywiadów IDI z Liderami innowacji zawiera cztery podstawowe bloki pytań. Pierwszy z nich obejmuje pytania umożliwiające identyfikację konkretnego podmiotu i usprawnienie procesu anonimizacji na potrzeby dalszych analiz, stąd nie będzie on przedmiotem opracowania w tej części, poza zmienną wielkość podmiotu. Drugi blok dotyczy charakterystyki aranżacji sytuacji wywiadu, począwszy od ogólnych informacji na temat daty wywiadu, przez bardziej istotne szczegóły, takie jak miejsce wywiadu, udział osób trzecich, gotowość podmiotu do wzięcia udziału w badaniu. W żadnym z podmiotów, w których realizowane były wywiady w ramach pilotażu, nie natrafiono na większy opór w decyzji co do wzięcia udziału w badaniu. Ewentualne problemy i przesunięcia terminów wynikały wyłącznie z okresu urlopowego, w trakcie którego realizowany był pilotaż. Mimo jednak tego znacznego utrudnienia organizacyjnego, objęte pilotażem podmioty wykazały zainteresowanie badaniem oraz zaangażowanie. Niektóre zresztą z tych podmiotów dysponują wyspecjalizowanymi stanowiskami pracy, w ramach których zajmujący je pracownicy zobowiązani są właśnie do reprezentowania firmy w różnorakich badaniach (np. sprawozdania na potrzeby GUS, badania socjologiczne, badania marketingowe itp.).

17 10 / Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport Tylko w trzech przypadkach wywiad prowadzony był poza siedzibą Lidera innowacji, to oznacza, że w pozostałych przypadkach badanie zostało zrealizowane w pomieszczeniach będących w dyspozycji podmiotu zidentyfikowanego jako Lider innowacji. Średni czas wywiadu, po odrzuceniu ekstremum 87 minut oraz 15 minut, trwał 27 minut, co wydaje się być akceptowalnym poziomem. Z jednej strony wywiad nie angażuje znaczącego czasu pracownika oddelegowanego do badania, z drugiej strony jest wystarczający do zgromadzenia istotnych z perspektywy założonych celów kwestionariusza informacji. Jeden wywiad trwał niemal 90 minut, co więcej, był wielokrotnie przerywany (respondent zaprezentował również film promocyjny podmiotu, który reprezentował). Z kolei zdarzyły się także dwa wywiady 15 minutowe, w których jednak krótki czas trwania wywiadu nie zaważył na jakości uzyskanych danych. Można więc przyjąć, że kwestionariusz IDI przewidziany jest na około 30 minutową rozmowę, o ile nie jest ona przerywana. Materiał może być zrealizowany w czasie krótszym bądź dłuższym, ale to zależy już tylko od rozmówcy, a nie kwestionariusza samego w sobie jako narzędzia. Jeżeli chodzi o obecność osób trzecich, to z metodologicznego punktu widzenia może ona być traktowana jako czynnik zaburzający przebieg wywiadu, a tym samym w sposób negatywny wpływający na jakość uzyskanych danych. Należy jednak podkreślić, że w przypadku badań ewaluacyjnych, wiele informacji, które należy pozyskać, niekoniecznie jest znanych jednej konkretnej osobie, z którą wywiad jest realizowany. Stąd obecność osób trzecich, zwłaszcza znających istotne, z punktu widzenia celów kwestionariusza, szczegóły funkcjonowania ich podmiotu w sferze innowacji, może wnieść do wywiadu wiele ważnych informacji. Większość wywiadów przeprowadzonych zostało z jednym respondentem, czyli bez udziału osób trzecich. W czterech przypadkach wywiad przeprowadzono w obecności innych pracowników objętego badaniem podmiotu, co podniosło jakość uzyskanych informacji bez większego negatywnego wpływu na przebieg badania. Reasumując charakterystykę ogólnego przebiegu wywiadów, wszystkie siedemnaście wywiadów przeprowadzonych zostało w założonym czasie realizacji pilotażu, w zdecydowanej większości w siedzibach podmiotów objętych badaniem i bez obecności osób trzecich (a jeżeli już, to merytorycznie uzupełniających wywiad). Potwierdza to pośrednio gotowość podmiotów zidentyfikowanych jako Liderzy innowacji do udziału w badaniach. Średni czas IDI wyniósł 27 minut, a występujące różnice w czasie wynikały wyłącznie z czynników niezależnych od ankietera czy samego narzędzia wywiad był przerywany lub respondent wykazywał chęć do / Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie

18 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport / 11 prezentowania materiałów dodatkowych. Zatem generalnie można wnioskować o przychylności i otwartości Liderów innowacji, co prognozuje optymistycznie o przebiegu właściwych badań, z drugiej strony przygotowane narzędzie, przynajmniej w ogólnym ujęciu, nie stanowi znaczącego obciążenia, a obecność ankietera i fakt prowadzenia wywiadu nie zaburzają w sposób istotny organizacji dnia pracy konkretnego podmiotu. Trzeci blok pytań w check-liście do wywiadów IDI dotyczy samego respondenta, przedstawiciela Lidera innowacji. Jednym z podstawowych zagadnień jest to, czy pracownik osobiście prezentuje postawę zbliżoną do otwartości i gotowości udzielenia wszelkich informacji, czy raczej niechętną badaniu, próbując zbyć ankietera i wrócić do swoich normalnych obowiązków zawodowych. Innymi słowy, możliwa jest sytuacja, gdy podmiot zidentyfikowany jako Lider innowacji w pełni deklaruje gotowość udziału w badaniu (a zatem kierownictwo jest przychylne), ale pracownik delegowany do wywiadu osobiście swoją postawą zaburza rezultaty takiego pomiaru. Sytuacja taka możliwa jest dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa, zarówno tych dużych, jak i mikro. Pilotaż wykazał jednak, że w każdym z przeprowadzonych wywiadów osoby biorące w nich udział zdecydowanie wykazywały mniejszą lub większą ale gotowość do wzięcia udziału w badaniu. Fakt ten w znaczący sposób zwiększa rzetelność i trafność uzyskanych danych, bowiem odpowiedzi są wynikiem szczerej chęci udzielenia informacji a nie próbą pozbycia się ankietera. W dwóch przypadkach osoby biorące udział w badaniu wyraźnie nie posiadały pełnej wiedzy na tematy objęte kwestionariuszem wywiadu IDI. Ich obecność w wywiadzie wynika raczej ze wspomnianego wcześniej sezonu urlopowego, ale mimo chęci udzielenia informacji, poziom ich wiedzy na temat innowacji stanowił obiektywną przeszkodę w poprawnej realizacji badania. W obu przypadkach, co jest logicznie uzasadnione, brak wiedzy rzutował na drastyczne obniżenie jakości przeprowadzonego wywiadu automatycznie przeważały wypowiedzi zdawkowe, niepełne, poniekąd równoważnikowe, i co jeszcze ważniejsze, niezwiązane z treścią pytań i niewyczerpujące. Kwestionariusz wywiadu IDI skonstruowany został w taki sposób, że osoby niezwiązane z procesami innowacyjności nie są w stanie udzielić konkretnych informacji przeznaczony jest, z racji założenia co do ewaluacji, wyłącznie dla osób, które na co dzień stykają się z zagadnieniami innowacyjności w ramach swoich obowiązków zawodowych. Jest to jego zaleta i wada jednocześnie. Dążąc do minimalizacji uciążliwości badania i skrócenia czasu wywiadu, kwestionariusz został niejako skondensowany,

19 12 / Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport co jednak zwiększyło jego złożoność merytoryczną i znacząco ograniczyło kwestie ogólne, koncentrując przebieg rozmowy na szczegółach dotyczących innowacji. Zrealizowany może być wyłącznie z pracownikami zajmującymi się innowacjami, którym ten temat nie jest obcy. Każda inna kategoria pracowników, nawet tych z wyższego szczebla zarządzania, nie jest w stanie udzielić odpowiedzi rzetelnych i trafnych z punktu widzenia założeń prowadzonych badań. Należy na ten fakt zwrócić szczególną uwagę, planując w przyszłości kolejne wywiady IDI z Liderami innowacji. W przypadku pozostałych respondentów ocena przygotowania merytorycznego wypadła pozytywnie, a co za tym idzie, dobrze oceniona przez ankieterów została jakość i obszerność wypowiedzi przedstawicieli Liderów innowacji. Uwagi na temat formy pytań zawartych w kwestionariuszu analizowane są w dalszej części raportu, niemniej można przyjąć wniosek ogólniejszej natury, że kwestionariusz wywiadów IDI nie stanowi sam w sobie istotnej przeszkody w pozyskiwaniu informacji, czyli generalnie w poprawności (a zatem rzetelności i trafności) pomiaru. Potencjalne zaburzenie pomiaru wynika raczej z dobrania odpowiedniego pracownika danego podmiotu do wywiadu, co jest możliwe, bowiem na siedemnaście wywiadów aż piętnaście przeprowadzonych zostało z pracownikami kompetentnymi i znającymi zagadnienia objęte kwestionariuszem wywiadu IDI. Wreszcie odpowiedzi na czwarty blok pytań check-listy, dotyczący ewentualnych uwag do kwestionariusza, prowadzą do wniosku, że samo narzędzie nie było pozbawione wad. Ośmiu na siedemnastu respondentów zgłosiło zastrzeżenia i uwagi. W czterech przypadkach dotyczyły one przede wszystkim pytania nr 7 (patrz aneks pierwotna wersja kwestionariusza wywiadu IDI), zaś w jednym przypadku pytań 1 oraz 10. Uwagi dotyczyły przede wszystkim formy pytania, które nie zostało sformułowane w sposób wystarczająco zrozumiały. Rozmówcy zgłosili jednak także propozycje dotyczące wywiadu w ogóle, a nie konkretnych pytań. Pojawiła się więc sugestia, aby zadać pytanie o to, co w ogóle oznacza pojęcie innowacja dla danego podmiotu. Podpowiedziano także, aby kwestionariusz rozszerzyć o pytanie dotyczące rodzajów projektów innowacyjnych i typów innowacji realizowanych w danym podmiocie, który był badany. Wydaje się, że z punktu widzenia celów prowadzenia wywiadów IDI wśród Liderów innowacji sugestie te są jak najbardziej wskazane. Nie wpływają one znacząco na czas prowadzenia badania, a dostarczają kontekstu ogólniejszej wizji innowacji wśród tych przedsiębiorstw, które wyróżniają się w województwie podkarpackim pod względem innowacyjności. Poprawiony kwestionariusz wywiadu (patrz aneks obecna wersja kwestionariusza / Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie

20 Diagnoza innowacyjności wśród Liderów innowacji : 2010 Raport / 13 wywiadu IDI) poszerzony został właśnie o te zagadnienia, czyli począwszy od rozumienia pojęcia innowacji, poprzez typy innowacji i rodzaje projektów innowacyjnych, do zakresu innowacji. Uwagi te wzmacniają moc poznawczą zaproponowanego kwestionariusza wywiadu IDI. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną uwagi i spostrzeżenia ankieterów biorących udział w pilotażu, których formuła nie mieściła się w zakresie pytań checklisty Uwagi dotyczące wywiadu i narzędzia wnioski ankieterów W pierwszej kolejności osoby prowadzące indywidualne wywiady pogłębione w ramach pilotażu, zwracają uwagę na zbyt dużą kumulację pytań pomocniczych w zestawie. Złożoność pytań mogła momentami sprawiać większe problemy zarówno ankieterowi, jak i respondentowi. Sugestia ta została uwzględniona w nowym narzędziu, gdzie zestaw pytań został rozbity na krótsze, a zatem łatwiejsze do zrozumienia pytania. Szczególny problem stanowiło natomiast pytanie siódme, co zresztą pojawiło się już w przypadku analizy wyników check-listy. Niejasno sformułowane, powodowało konsternację respondentów, wymagało dodatkowego doprecyzowania ze strony ankietera. W pierwotnej wersji pytanie miało następującą postać: Jak, z perspektywy doświadczeń reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu, ocenia Pan/Pani zakres i dostępność informacji o możliwościach podniesienia poziomu innowacyjności?. Respondenci sugerowali, aby dotyczyło ono raczej metod identyfikacji, determinantów wzrostu, możliwości poziomu innowacji. Sugestia ta została uwzględniona w nowym narzędziu i pytanie to zostało zastąpione zestawem brzmiącym: Z jakich powodów podejmowane były decyzje dotyczące wdrażania innowacji w Pana/Pani podmiocie? Jakie ograniczenia zostały zidentyfikowane?, Dlaczego Pan/Pani tak uważa?, Jakie zdecydowane plusy i zdecydowane minusy wskazał(a)by Pan/Pani w tym zakresie?, oraz Jak ocenia Pan/Pani możliwości innowacyjności reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu? Od czego to zależy jakie są główne determinanty wzrostu, a jakie główne przeszkody?. W tym miejscu warto podkreślić, że pilotaż przyniósł wniosek natury ogólniejszej, ponieważ zarówno respondenci jak i ankieterzy podkreślali konieczność wprowadzenia do kwestionariusza nowego wątku. Chodzi o rozumienie pojęcia innowacja ; rodzaj innowacji, która w firmie jest wdrażana (np. innowacja produktowa, procesowa, organizacyjna); charakter i szczegóły projektów

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Studia nad innowacyjnością. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. wśród Liderów innowacji. 2011 Raport. woj. podkarpackiego.

Studia nad innowacyjnością. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. wśród Liderów innowacji. 2011 Raport. woj. podkarpackiego. Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego Wrzesień 2011 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wśród Liderów innowacji 2011 Raport mgr Małgorzata Janiec, dr Anna Lewandowska, dr Robert Pater i dr Mateusz

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Studia nad innowacyjnością. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. wśród Liderów innowacji. 2012 Raport. woj. podkarpackiego.

Studia nad innowacyjnością. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. wśród Liderów innowacji. 2012 Raport. woj. podkarpackiego. Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego Sierpień 2012 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wśród Liderów innowacji 2012 Raport mgr Małgorzata Janiec, dr Anna Lewandowska, dr Robert Pater, dr Maciej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy Założenia projektu Marcin Dygoo Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Ramy organizacyjne Dlaczego ten projekt? Cele projektu Główne zadania Planowane rezultaty Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Studia nad innowacyjnością. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. wśród Liderów innowacji. 2013 Raport. woj. podkarpackiego.

Studia nad innowacyjnością. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. wśród Liderów innowacji. 2013 Raport. woj. podkarpackiego. Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego Sierpień 2013 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wśród Liderów innowacji 2013 Raport Małgorzata Janiec, Anna Lewandowska, Robert Pater i Mateusz Stopa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Studia nad innowacyjnością. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. wśród Liderów innowacji. 2014 Raport. woj. podkarpackiego.

Studia nad innowacyjnością. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. wśród Liderów innowacji. 2014 Raport. woj. podkarpackiego. Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego Sierpień 2014 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wśród Liderów innowacji 2014 Raport Elżbieta Inglot-Brzęk, Małgorzata Janiec, Anna Lewandowska i Mateusz Stopa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Otwieramy Świat Usług Pracownia Badań Fokusowych.

Otwieramy Świat Usług Pracownia Badań Fokusowych. Otwieramy Świat Usług Pracownia Badań Fokusowych www.serviceinterlab.pl Pracownia Badań Fokusowych Pracownia Badań Fokusowych powstała z inicjatywy pracowników Katedry Marketingu Usług, Zakładu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów

ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość)

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) 2015 Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) Daniel Węgrzynek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, 8 czerwca 2015 r. Doświadczenia i teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa

Bardziej szczegółowo