Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013"

Transkrypt

1 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013

2

3 Program Uczenie się przez całe życie ( ) COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na TIK, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń 3

4 Kraje uczestniczące w działaniach zdecentralizowanych programu Uczenie się przez całe życie w roku państw członkowskich UE (z uwzględnieniem następujących regionów: Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Wyspa Réunion, Azory, Madera); - 4 kraje EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia Szwajcaria); - Turcja i Chorwacja - kraje kandydujące; - kraje i terytoria zamorskie zgodnie z Decyzją Rady 2001/822/EC, aneksowaną Decyzją Rady 2007/249/EC 4

5 Priorytet dla wszystkich działań programu Uczenie się przez całe życie Zwiększanie wkładu kształcenia i szkolenia w realizację priorytetów i sztandarowych celów strategii UE 2020, określającej strategię wzrostu UE w kolejnej dekadzie, aby tworzyć wartość poprzez wzrost oparty na wiedzy, zwiększyć możliwości ludzi w społeczeństwach integracyjnych oraz zapewnić obywatelom możliwości uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. 5

6 Priorytetowe obszary działań w programie Uczenie się przez całe życie - Erasmus w roku 2013 ( ) wspieranie reform systemów szkolnictwa wyższego państw członkowskich, tak aby były one bardziej spójne i w lepszym stopniu odpowiadały potrzebom społeczeństwa opartego na wiedzy. Reformy są bowiem niezbędne dla sprostania wyzwaniom związanym z globalizacją oraz dla szkolenia i zmian kwalifikacji europejskiej siły roboczej. Powinny one umożliwić instytucjom szkolnictwa wyższego odgrywanie decydującej roli w Europie wiedzy oraz wniesienie znacznego wkładu we wspieranie ram strategicznych współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) oraz strategii Europa 2020, w szczególności jej sztandarowego celu dotyczącego zwiększenia do 40 % odsetka osób w wieku lat posiadających wykształcenie wyższe (lub równoważne) do roku Spośród siedmiu inicjatyw przewodnich strategii UE 2020 największe znaczenie dla polityki w zakresie szkolnictwa wyższego mają: Mobilna młodzież, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz Unia innowacji ( ). 6

7 Cele operacyjne programu Erasmus Poprawa jakości i wzrost liczby studentów oraz nauczycieli akademickich uczestniczących w mobilności europejskiej, przyczyniające się do osiągnięcia do roku 2012 roku liczby co najmniej 3 milionów studentów w programie Erasmus i w poprzedzających go programach; Poprawa pod względem jakości i ilości współpracy wielostronnej pomiędzy szkołami wyższymi w Europie; Zwiększanie stopnia przejrzystości i spójności kwalifikacji zdobytych w instytucjach szkolnictwa wyższego ogólnego i zawodowego w Europie; Poprawa pod względem jakości i ilości współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami; Ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia na poziomie szkolnictwa wyższego oraz przenoszenia tych praktyk, w tym również pomiędzy krajami uczestniczącymi w programie; Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjnokomunikacyjne) treści, usług, metodologii oraz rozwiązań dla celów uczenia się przez całe życie. 7

8 Charakterystyka kursu intensywnego (Intensive Programme) Kurs intensywny to cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez grupę nauczycieli akademickich z uczelni w różnych krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie dla grupy studentów tych szkół wyższych; Tematyka kursu intensywnego powinna wykraczać poza zakres zajęć standardowo oferowanych przez uczelnie prowadzące kurs (partnerskie, szkoły wyższe tworzące konsorcjum) wartość dodana do programów kształcenia obowiązujących w każdej z tych szkół wyższych i prezentować charakter wielodyscyplinarny, umożliwiający współdziałanie studentów reprezentujących różne dziedziny akademickie; Kurs intensywny nie może obejmować działań badawczych lub konferencji; 8

9 Charakterystyka kursu intensywnego (2) Program dydaktyczny kursu powinien zawierać nowe rozwiązania w kategoriach możliwości uczenia się, rozwijania umiejętności/ podnoszenia kwalifikacji, dostępu do informacji etc., dla uczestniczących w nim studentów i nauczycieli oraz promować element doskonalenia programu nauczania zasada innowacyjności; Podczas przygotowania kursu intensywnego, jego realizacji i na etapie upowszechniania wyników, należy wykorzystywać narzędzia i usługi TIK, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia trwałej wspólnoty edukacyjnej w dziedzinie, której dotyczy kurs; Proporcja pomiędzy liczbą uczestniczących w kursie nauczycieli i liczbą studentów powinna gwarantować ich aktywny udział w zajęciach; Kurs intensywny może być działaniem jednorazowym lub organizowanym cyklicznie przez określoną liczbę lat, każdorazowo dla innej grupy studentów; 9

10 Charakterystyka kursu intensywnego (3) Wycena nakładu pracy studenta i zakładanych efektów uczenia się podczas kursu w punktach ECTS oraz zaliczenie udziału w kursie do osiągnięć studenta przez jego uczelnię macierzystą (wpisanie punktów i przedmiotu) - zasady kluczowe: Effort should be made that the workload of participating students is recognised through the ECTS (or otherwise equivalent) credits. Każdy uczestniczący w kursie student powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, które powinno zawierać informację o uzyskanej liczbie punktów ECTS; Informacja o udziale studenta w kursie intensywnym powinna zostać zamieszczona w Suplemencie do dyplomu ; Cele kursu intensywnego powinny być formułowane w odniesieniu do efektów uczenia się/kształcenia przedmiotowych lub ogólnych: In addition to the learning outcomes on subject-related competences, IPs should favour the transmission of transversal competences. 10

11 Cele realizacji kursu intensywnego Wspieranie sprawnego i wielonarodowego nauczania zagadnień specjalistycznych, które w przeciwnym razie nie byłyby wcale nauczane lub nauczane jedynie w niewielkiej liczbie uczelni europejskich; Umożliwienie studentom i nauczycielom wspólnej pracy w wielonarodowych grupach i korzystania w ten sposób ze specjalnych warunków uczenia się i nauczania, niedostępnych w pojedynczej instytucji oraz zdobycia nowego spojrzenia na zagadnienie będące przedmiotem studiów; Umożliwienie nauczycielom akademickim wymiany poglądów na temat treści nauczania i nowych podejść dydaktycznych oraz sprawdzenia metod nauczania w pracy z międzynarodową grupą; 11

12 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie - Erasmus Grupa realizująca projekt: co najmniej 3 uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa z trzech różnych krajów uczestniczących w programie (w tym minimalnie jedna z UE); Czas trwania kursu intensywnego: minimum 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych dla studentów, obejmujących od 6 do 8 godzin zajęć związanych z tematem kursu dziennie, maksimum 6 tygodni zajęć dydaktycznych; Uczestnicy kursu: minimum 10 studentów z uczelni uczestniczących w projekcie z co najmniej dwóch innych krajów niż ten, w którym odbywa się kurs - maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli ze wszystkich szkół wyższych realizujących projekt; Miejsce realizacji kursu: kraj uczestniczący w programie Uczenie się przez całe życie ; 12

13 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie Erasmus (2) Okres 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych i minimalnej liczby 6 godzin zajęć dziennie nie obejmuje aktywności nie związanych bezpośrednio z tematyką kursu: - czasu kształcenia w formie wirtualnej np. e-learning, - dwóch dni podróży (przyjazdu i wyjazdu), - zajęć o charakterze integrująco-kulturalnym, - dni weekendu, - godzin/dnia oceny kursu przez studentów i/lub nauczycieli akademickich (ewaluacja kursu intensywnego), - ceremonii otwarcia i zakończenia kursu intensywnego, - działań organizacyjnych (np. czas wypłaty stypendium, podziału na grupy, etc.). Dni zajęć dydaktycznych mogą być oddzielone od siebie wyłącznie weekendem lub świętem państwowym; 13

14 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie Erasmus (3) Kurs intensywny, który jest częścią europejskich studiów magisterskich lub doktoranckich programu Erasmus Mundus nie jest uprawniony do finansowania; Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus: maksymalnie przez 3 kolejne lata, na podstawie wniosku, corocznie składanego przez uczelnię koordynującą projekt, w imieniu wszystkich biorących w nim udział szkół wyższych, do Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie - Erasmus w jej kraju; Inne warunki, określone w dokumentach publikowanych przez Komisję Europejską: Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie (LLP) oraz Zaproszeniu do składania wniosków w programie Uczenie się przez całe życie (Call for Proposals) dla danego roku; 14

15 Prawo udziału w programie Uczenie się przez całe życie i w projekcie typu kurs intensywny Studenci i nauczyciele akademiccy uczelni uczestniczących w projekcie: - obywatele państw biorących udział w programie; - obywatele innych krajów, jeśli: są zarejestrowani na pełen cykl studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) w tych szkołach wyższych (studenci) lub są zatrudnieni w tych uczelniach (nauczyciele), na podstawie przepisów określonych przez państwo-uczestnika programu, w którym znajduje się dana szkoła wyższa; Studenci będący stypendystami Erasmusa w uczestniczących w projekcie uczelniach w czasie trwania kursu intensywnego; W wyjątkowych przypadkach osoby nie spełniające ww. kryteriów, ale bez prawa dofinansowania udziału; 15

16 Dofinansowanie kursu intensywnego z budżetu programu Erasmus - rodzaje uprawnionych wydatków Koszty organizacji kursu intensywnego; Koszty bezpośredniego udziału studentów i nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w projekcie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej: Koszty podróży studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami wizy (TR), ale z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia na czas podróży; Koszty utrzymania studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami ubezpieczenia; W przypadku udziału w kursie studentów niepełnosprawnych uczelnia może wnioskować o przyznanie dodatkowych środków na podróż i utrzymanie ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych - po zakończeniu rekrutacji, a przed realizacją kursu informacja i dokumenty na stronie www programu Erasmus; 16

17 Koszty organizacji kursu intensywnego Kwota ryczałtowa w wysokości 5540 EUR, do wykorzystania na wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozpowszechnianiem rezultatów kursu, w tym wydatki na podróż, utrzymanie i zakwaterowanie na etapie przygotowania kursu i/lub jego ewaluacji oraz udziału w kursie intensywnym ekspertów zewnętrznych; Przykładowe rodzaje wydatków: produkcja materiałów informacyjnych i dydaktycznych dla kursu; tłumaczenia pisemne i ustne; wynajem sal/ośrodka konferencyjnego, wynajem sprzętu multimedialnego (konferencyjnego); podróż związana z przewidzianymi w programie kursu zajęciami terenowymi i wycieczkami; przewidziane w programie kursu działania o charakterze integracyjno-kulturalnym (np. koncert, wizyta w muzeum, etc.); podróż i utrzymanie podczas kursu ekspertów zewnętrznych, których obecność jest niezbędna dla przeprowadzenia kursu; administracja (poczta, telekomunikacja, materiały biurowe, kserowanie materiałów, prace sekretarskie);

18 Koszty podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Rzeczywiste koszty biletów (cena biletów i ewentualne opłaty związane z zakupem biletów - jeśli zakupu biletów dokonuje pośrednik, z którym uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy i konieczne jest uiszczenie opłaty agencyjnej) - dla/przez studentów i nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej- na trasie: miejscowość siedziby uczelni macierzystej uczestnika miejscowość realizacji kursu - miejscowość siedziby uczelni macierzystej uczestnika ; Z funduszy programu Erasmus można dofinansować wydatki na podróż dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli; Zalecany wybór transportu najkorzystniejszego cenowo;

19 Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Kwota ryczałtowa obliczana na podstawie stawek ryczałtowych, określonych na osobę i dla czasu trwania danego kursu, włącznie z dniami podróży (tam/powrót), na utrzymanie studentów oraz nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej; Kwota obliczana zgodnie z zasadami i metodami kalkulacji przedstawionymi w części wniosku o dofinansowanie: w przypadku studentów: przyjęta przez uczelnię/e stawka dzienna nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Tabeli 1 części 6.1 wniosku o dofinansowanie dla kraju, w którym kurs intensywny odbywa się; w przypadku nauczycieli: ustalona przez uczelnię/e stawka dzienna lub tygodniowa albo dwutygodniowa, nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Tabeli 2 części 6.1 wniosku o dofinansowanie dla danego czasu trwania kursu/czasu pobytu nauczyciela na kursie w kraju, w którym kurs intensywny odbywa się;

20 Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (2) Stawki zróżnicowane i przypisane do kraju, w którym odbywa się kurs intensywny, ale nie zawsze jest to państwo, w którym ma siedzibę uczelnia koordynująca projekt (może to być kraj, w którym jest zlokalizowana uczelnia partnerska); Z ryczałtu na utrzymanie powinny być finansowane: wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i przejazdy lokalne (na terenie danej miejscowości); Z programu Erasmus można dofinansować wydatki na utrzymanie dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli; Studenci powinni uczestniczyć w kursie od pierwszego do ostatniego dnia jego trwania; 20

21 Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Przykładowe obliczenia dla kursu odbywającego się w Polsce w roku 2013/2014 Przykład 1 kurs trwający 14 dni (12 dni zajęć dydaktycznych i innych + 2 dni podróży): Studenci = 224 maksymalnie dla 1 os.; Nauczyciele = 1274 maksymalnie dla 1 os.; Przykład 2 kurs trwający 12 dni (10 dni zajęć dydaktycznych + 2 dni podróży= 1 tydzień + 5 dni): Studenci = 192 maks. dla 1 os.; Nauczyciele = ( ) : 7 x 5 = = 1170 maks. dla 1 os.; Przykład 3 kurs trwający 19 dni (17 dni zajęć dydaktycznych i innych + 2 dni podróży = 2 tygodnie + 5 dni): Studenci = 304 maks. dla 1 os.; Nauczyciele = x (1/7 x 146) = x 20,85 = ,25 = 1378,25 = 1378 maks. dla 1 os.; 21

22 Cechy poprawnie przygotowanego projektu i wniosku o dofinansowanie Zgodność z kryteriami formalnymi (m.in. definicja kursu, forma i termin złożenia wniosku, liczba przesłanych egzemplarzy wniosku, język wniosku); Zgodność z celami i priorytetami określonymi dla danej edycji programu Uczenie się przez całe życie (ogólne, specyficzne dla programu Erasmus) związek projektu z Deklaracją Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement) każdej uczestniczącej w projekcie uczelni; Innowacyjność pomysłu na tle obecnej sytuacji w danej dziedzinie (możliwości kształcenia, doskonalenie umiejętności, dostęp do informacji) oraz wymiar europejski i wielodyscyplinarność działania; 22

23 Cechy poprawnie przygotowanego projektu i wniosku o dofinansowanie (2) Jasna i konkretnie przedstawiona potrzeby oraz cele kursu intensywnego; Dobrze zdefiniowana grupa odbiorców kursu; Zdefiniowane i czytelnie opisane metody dydaktyczne, efekty kształcenia oraz uzgodnienia dotyczące uznania akademickiego; Klarowny sposób zarządzania pracami projektu; Przejrzysty, szczegółowy i logiczny program kursu intensywnego; Budżet zaplanowany rzetelnie i realnie, zgodnie z wytycznymi dla konkursu wniosków w danym roku, z uwzględnieniem źródeł współfinansowania projektu; 23

24 Cechy poprawnie przygotowanego projektu i wniosku o dofinansowanie (3) Zapewnienie wewnętrznej kontroli postępów projektu (monitorowanie) i oceny projektu oraz kursu intensywnego (ewaluacja) wraz z planem przewidzianych działań; Konkretne rezultaty projektu oraz ich włączenie do programów kształcenia uczelni; Zaplanowanie działań związanych z rozpowszechnianiem informacji o realizowanym projekcie i kursie oraz osiąganych/tych rezultatach (upowszechnianie i wykorzystanie wyników) - zapewnienie kontynuacji działania po zakończeniu finansowania projektu z budżetu programu Erasmus; 24

25 Procedura wnioskowania o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny Koordynator w imieniu całego konsorcjum składa wniosek o dofinansowanie projektu do Narodowej Agencji w swoim kraju w określonym terminie jeden konkurs w roku; NA pisemnie potwierdza, że wniosek został zarejestrowany ( ); Wniosek jest oceniany: a) formalnie; b) merytorycznie (jeśli spełnia kryteria formalne); NA tworzy listę projektów, którym jest proponowane dofinansowanie; NA informuje wnioskodawców o wynikach konkursu (lipiec/sierpień 2013); NA i uczelnia - koordynator projektu podpisują umowę finansową; 25

26 Kryteria oceny formalnej dla roku 2013/2014 Sposób i termin złożenia wniosku: - w Systemie OnLine Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie za pośrednictwem strony internetowej programu Erasmus: do 8 marca 2013 r., do godz. 23:59; - 2 wydrukowane oryginały złożonego online wniosku należy wysłać do FRSE-NA nie później niż 8 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego); - wniosek powinien być wypełniony na oficjalnym formularzu online odpowiednim dla projektu typu kurs intensywny (obowiązuje wyłącznie formularz dostępny w Systemie OnLine FRSE); - cały wniosek powinien być wypełniony online; - wszystkie wymagane pola wniosku powinny być wypełnione; - 2 wydrukowane oryginały złożonego online i przesłanego do NA wniosku powinny być podpisane przez prawnego przedstawiciela uczelni wnioskującej (czytelny podpis); Zalecane jest, aby oba oryginały były datowane, opatrzone pieczęcią uczelni i pieczęcią prawnego przedstawiciela uczelni składającej wniosek, we wskazanych miejscach wniosku, a także aby wszystkie strony w jednym egzemplarzu przesłanego do NA oryginału wniosku były parafowane przez prawnego przedstawiciela uczelni, ale nie jest to kryterium oceny. Charakterystyka działania: - wniosek powinien spełniać wszystkie kryteria formalne dla działania określone w Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie (LLP) dla roku 2013 i Zaproszeniu do składania wniosków 2013 zgodność z definicją kursu intensywnego; - kurs intensywny nie może być częścią programu/nie może być realizowany w ramach/ europejskich studiów magisterskich i doktoranckich programu Erasmus Mundus; 26

27 Kryteria oceny merytorycznej dla roku 2013/2014 W przypadku nowych wniosków ocenie podlegają następujące zagadnienia: Powiązanie projektu z celami i priorytetami programu Erasmus określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków 2013 (adekwatność) 16,6% oceny; Cele projektu i kursu intensywnego (jakość), innowacyjny charakter kursu intensywnego 16,6% oceny; Metodologia i program kursu intensywnego 16,6% oceny; Efekty uczenia się/kształcenia, ECTS i uznanie 16,6% oceny; Partnerstwo, zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja 16,6% oceny; Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników oraz wpływ i oddziaływanie projektu i kursu intensywnego na kształcenie w danej dziedzinie 16,6% oceny; 27

28 Kryteria oceny merytorycznej dla roku 2013/2014 (2) W przypadku wniosków o kontynuację realizacji projektu w drugim roku ocenie podlegają: Jeśli kurs intensywny w pierwszym roku już się odbył i uczelnia złożyła raport z jego realizacji do NA sposób przeprowadzenia kursu intensywnego w pierwszym roku na podstawie raportu, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w drugim roku realizacji działania; Jeśli kurs intensywny w pierwszym roku już się odbył, ale uczelnia nie złożyła raportu do NA - zmiany zaistniałe podczas przeprowadzenia kursu w pierwszym roku w odniesieniu do planów oraz ich przyczyny, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w drugim roku realizacji działania; Jeśli kurs intensywny w pierwszym roku jeszcze się nie odbył - stan przygotowań do przeprowadzenia kursu intensywnego w pierwszym roku, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w drugim roku realizacji działania; Program kursu intensywnego w drugim roku realizacji; 28

29 Kryteria oceny merytorycznej dla roku 2013/2014 (3) W przypadku wniosków o kontynuację realizacji projektu w trzecim roku ocenie podlegają: Jeśli kurs intensywny w drugim roku już się odbył i uczelnia złożyła raport z jego realizacji do NA - sposób przeprowadzenia kursu intensywnego w drugim roku na podstawie raportu, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w trzecim roku realizacji działania; Jeśli kurs intensywny w drugim roku już się odbył, ale uczelnia nie złożyła raportu do NA - zmiany zaistniałe podczas przeprowadzenia kursu w drugim roku w odniesieniu do planów oraz ich przyczyny, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w trzecim roku realizacji działania; Jeśli kurs intensywny w drugim roku jeszcze się nie odbył - stan przygotowań do przeprowadzenia kursu intensywnego w drugim roku streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w trzecim roku realizacji działania; Program kursu intensywnego w trzecim roku realizacji; Raport z realizacji kursu w pierwszym roku; 29

30 Umowa finansowa pomiędzy FRSE - Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt Okres obowiązywania umowy finansowej: 1 września sierpnia 2014; Umowa finansowa z FRSE-NA obejmuje trzy pozycje budżetowe takie jak we wniosku; Koordynator jest odpowiedzialny przed FRSE-NA za realizację działania zgodnie z postanowieniami umowy finansowej, gromadzenie dokumentów wymaganych do rozliczenia, złożenie raportu z realizacji projektu; Płatność zaliczkowa dla konsorcjum uczelni wynosi najczęściej 80% przyznanej kwoty dofinansowania jest przekazywana uczelni koordynującej w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy przez FRSE-NA; Ostateczna kwota dofinansowania dla projektu jest ustalana na podstawie raportu z realizacji projektu płatność końcowa wynosi do 20% kwoty dofinansowania jest przekazywana uczelni koordynującej w ciągu 45 dni od daty wystawienia listu zatwierdzającego raport przez FRSE-NA;

31 Wniosek o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny w Systemie OnLine FRSE: sekcja Konkursy wniosków Projekty typu kurs intensywny 31

32 32

33 33

34 Dane adresowe Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie - Erasmus ul. Mokotowska Warszawa Wniosek IP

35 Dziękujemy za uwagę 35

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/17 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/10/14 Program Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010 kompendium Warszawa 2011 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo