Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013"

Transkrypt

1 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013

2

3 Program Uczenie się przez całe życie ( ) COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na TIK, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń 3

4 Kraje uczestniczące w działaniach zdecentralizowanych programu Uczenie się przez całe życie w roku państw członkowskich UE (z uwzględnieniem następujących regionów: Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Wyspa Réunion, Azory, Madera); - 4 kraje EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia Szwajcaria); - Turcja i Chorwacja - kraje kandydujące; - kraje i terytoria zamorskie zgodnie z Decyzją Rady 2001/822/EC, aneksowaną Decyzją Rady 2007/249/EC 4

5 Priorytet dla wszystkich działań programu Uczenie się przez całe życie Zwiększanie wkładu kształcenia i szkolenia w realizację priorytetów i sztandarowych celów strategii UE 2020, określającej strategię wzrostu UE w kolejnej dekadzie, aby tworzyć wartość poprzez wzrost oparty na wiedzy, zwiększyć możliwości ludzi w społeczeństwach integracyjnych oraz zapewnić obywatelom możliwości uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. 5

6 Priorytetowe obszary działań w programie Uczenie się przez całe życie - Erasmus w roku 2013 ( ) wspieranie reform systemów szkolnictwa wyższego państw członkowskich, tak aby były one bardziej spójne i w lepszym stopniu odpowiadały potrzebom społeczeństwa opartego na wiedzy. Reformy są bowiem niezbędne dla sprostania wyzwaniom związanym z globalizacją oraz dla szkolenia i zmian kwalifikacji europejskiej siły roboczej. Powinny one umożliwić instytucjom szkolnictwa wyższego odgrywanie decydującej roli w Europie wiedzy oraz wniesienie znacznego wkładu we wspieranie ram strategicznych współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) oraz strategii Europa 2020, w szczególności jej sztandarowego celu dotyczącego zwiększenia do 40 % odsetka osób w wieku lat posiadających wykształcenie wyższe (lub równoważne) do roku Spośród siedmiu inicjatyw przewodnich strategii UE 2020 największe znaczenie dla polityki w zakresie szkolnictwa wyższego mają: Mobilna młodzież, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz Unia innowacji ( ). 6

7 Cele operacyjne programu Erasmus Poprawa jakości i wzrost liczby studentów oraz nauczycieli akademickich uczestniczących w mobilności europejskiej, przyczyniające się do osiągnięcia do roku 2012 roku liczby co najmniej 3 milionów studentów w programie Erasmus i w poprzedzających go programach; Poprawa pod względem jakości i ilości współpracy wielostronnej pomiędzy szkołami wyższymi w Europie; Zwiększanie stopnia przejrzystości i spójności kwalifikacji zdobytych w instytucjach szkolnictwa wyższego ogólnego i zawodowego w Europie; Poprawa pod względem jakości i ilości współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami; Ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia na poziomie szkolnictwa wyższego oraz przenoszenia tych praktyk, w tym również pomiędzy krajami uczestniczącymi w programie; Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjnokomunikacyjne) treści, usług, metodologii oraz rozwiązań dla celów uczenia się przez całe życie. 7

8 Charakterystyka kursu intensywnego (Intensive Programme) Kurs intensywny to cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez grupę nauczycieli akademickich z uczelni w różnych krajach uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie dla grupy studentów tych szkół wyższych; Tematyka kursu intensywnego powinna wykraczać poza zakres zajęć standardowo oferowanych przez uczelnie prowadzące kurs (partnerskie, szkoły wyższe tworzące konsorcjum) wartość dodana do programów kształcenia obowiązujących w każdej z tych szkół wyższych i prezentować charakter wielodyscyplinarny, umożliwiający współdziałanie studentów reprezentujących różne dziedziny akademickie; Kurs intensywny nie może obejmować działań badawczych lub konferencji; 8

9 Charakterystyka kursu intensywnego (2) Program dydaktyczny kursu powinien zawierać nowe rozwiązania w kategoriach możliwości uczenia się, rozwijania umiejętności/ podnoszenia kwalifikacji, dostępu do informacji etc., dla uczestniczących w nim studentów i nauczycieli oraz promować element doskonalenia programu nauczania zasada innowacyjności; Podczas przygotowania kursu intensywnego, jego realizacji i na etapie upowszechniania wyników, należy wykorzystywać narzędzia i usługi TIK, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia trwałej wspólnoty edukacyjnej w dziedzinie, której dotyczy kurs; Proporcja pomiędzy liczbą uczestniczących w kursie nauczycieli i liczbą studentów powinna gwarantować ich aktywny udział w zajęciach; Kurs intensywny może być działaniem jednorazowym lub organizowanym cyklicznie przez określoną liczbę lat, każdorazowo dla innej grupy studentów; 9

10 Charakterystyka kursu intensywnego (3) Wycena nakładu pracy studenta i zakładanych efektów uczenia się podczas kursu w punktach ECTS oraz zaliczenie udziału w kursie do osiągnięć studenta przez jego uczelnię macierzystą (wpisanie punktów i przedmiotu) - zasady kluczowe: Effort should be made that the workload of participating students is recognised through the ECTS (or otherwise equivalent) credits. Każdy uczestniczący w kursie student powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, które powinno zawierać informację o uzyskanej liczbie punktów ECTS; Informacja o udziale studenta w kursie intensywnym powinna zostać zamieszczona w Suplemencie do dyplomu ; Cele kursu intensywnego powinny być formułowane w odniesieniu do efektów uczenia się/kształcenia przedmiotowych lub ogólnych: In addition to the learning outcomes on subject-related competences, IPs should favour the transmission of transversal competences. 10

11 Cele realizacji kursu intensywnego Wspieranie sprawnego i wielonarodowego nauczania zagadnień specjalistycznych, które w przeciwnym razie nie byłyby wcale nauczane lub nauczane jedynie w niewielkiej liczbie uczelni europejskich; Umożliwienie studentom i nauczycielom wspólnej pracy w wielonarodowych grupach i korzystania w ten sposób ze specjalnych warunków uczenia się i nauczania, niedostępnych w pojedynczej instytucji oraz zdobycia nowego spojrzenia na zagadnienie będące przedmiotem studiów; Umożliwienie nauczycielom akademickim wymiany poglądów na temat treści nauczania i nowych podejść dydaktycznych oraz sprawdzenia metod nauczania w pracy z międzynarodową grupą; 11

12 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie - Erasmus Grupa realizująca projekt: co najmniej 3 uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa z trzech różnych krajów uczestniczących w programie (w tym minimalnie jedna z UE); Czas trwania kursu intensywnego: minimum 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych dla studentów, obejmujących od 6 do 8 godzin zajęć związanych z tematem kursu dziennie, maksimum 6 tygodni zajęć dydaktycznych; Uczestnicy kursu: minimum 10 studentów z uczelni uczestniczących w projekcie z co najmniej dwóch innych krajów niż ten, w którym odbywa się kurs - maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli ze wszystkich szkół wyższych realizujących projekt; Miejsce realizacji kursu: kraj uczestniczący w programie Uczenie się przez całe życie ; 12

13 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie Erasmus (2) Okres 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych i minimalnej liczby 6 godzin zajęć dziennie nie obejmuje aktywności nie związanych bezpośrednio z tematyką kursu: - czasu kształcenia w formie wirtualnej np. e-learning, - dwóch dni podróży (przyjazdu i wyjazdu), - zajęć o charakterze integrująco-kulturalnym, - dni weekendu, - godzin/dnia oceny kursu przez studentów i/lub nauczycieli akademickich (ewaluacja kursu intensywnego), - ceremonii otwarcia i zakończenia kursu intensywnego, - działań organizacyjnych (np. czas wypłaty stypendium, podziału na grupy, etc.). Dni zajęć dydaktycznych mogą być oddzielone od siebie wyłącznie weekendem lub świętem państwowym; 13

14 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie Erasmus (3) Kurs intensywny, który jest częścią europejskich studiów magisterskich lub doktoranckich programu Erasmus Mundus nie jest uprawniony do finansowania; Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus: maksymalnie przez 3 kolejne lata, na podstawie wniosku, corocznie składanego przez uczelnię koordynującą projekt, w imieniu wszystkich biorących w nim udział szkół wyższych, do Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie - Erasmus w jej kraju; Inne warunki, określone w dokumentach publikowanych przez Komisję Europejską: Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie (LLP) oraz Zaproszeniu do składania wniosków w programie Uczenie się przez całe życie (Call for Proposals) dla danego roku; 14

15 Prawo udziału w programie Uczenie się przez całe życie i w projekcie typu kurs intensywny Studenci i nauczyciele akademiccy uczelni uczestniczących w projekcie: - obywatele państw biorących udział w programie; - obywatele innych krajów, jeśli: są zarejestrowani na pełen cykl studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) w tych szkołach wyższych (studenci) lub są zatrudnieni w tych uczelniach (nauczyciele), na podstawie przepisów określonych przez państwo-uczestnika programu, w którym znajduje się dana szkoła wyższa; Studenci będący stypendystami Erasmusa w uczestniczących w projekcie uczelniach w czasie trwania kursu intensywnego; W wyjątkowych przypadkach osoby nie spełniające ww. kryteriów, ale bez prawa dofinansowania udziału; 15

16 Dofinansowanie kursu intensywnego z budżetu programu Erasmus - rodzaje uprawnionych wydatków Koszty organizacji kursu intensywnego; Koszty bezpośredniego udziału studentów i nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w projekcie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej: Koszty podróży studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami wizy (TR), ale z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia na czas podróży; Koszty utrzymania studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami ubezpieczenia; W przypadku udziału w kursie studentów niepełnosprawnych uczelnia może wnioskować o przyznanie dodatkowych środków na podróż i utrzymanie ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych - po zakończeniu rekrutacji, a przed realizacją kursu informacja i dokumenty na stronie www programu Erasmus; 16

17 Koszty organizacji kursu intensywnego Kwota ryczałtowa w wysokości 5540 EUR, do wykorzystania na wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozpowszechnianiem rezultatów kursu, w tym wydatki na podróż, utrzymanie i zakwaterowanie na etapie przygotowania kursu i/lub jego ewaluacji oraz udziału w kursie intensywnym ekspertów zewnętrznych; Przykładowe rodzaje wydatków: produkcja materiałów informacyjnych i dydaktycznych dla kursu; tłumaczenia pisemne i ustne; wynajem sal/ośrodka konferencyjnego, wynajem sprzętu multimedialnego (konferencyjnego); podróż związana z przewidzianymi w programie kursu zajęciami terenowymi i wycieczkami; przewidziane w programie kursu działania o charakterze integracyjno-kulturalnym (np. koncert, wizyta w muzeum, etc.); podróż i utrzymanie podczas kursu ekspertów zewnętrznych, których obecność jest niezbędna dla przeprowadzenia kursu; administracja (poczta, telekomunikacja, materiały biurowe, kserowanie materiałów, prace sekretarskie);

18 Koszty podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Rzeczywiste koszty biletów (cena biletów i ewentualne opłaty związane z zakupem biletów - jeśli zakupu biletów dokonuje pośrednik, z którym uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy i konieczne jest uiszczenie opłaty agencyjnej) - dla/przez studentów i nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej- na trasie: miejscowość siedziby uczelni macierzystej uczestnika miejscowość realizacji kursu - miejscowość siedziby uczelni macierzystej uczestnika ; Z funduszy programu Erasmus można dofinansować wydatki na podróż dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli; Zalecany wybór transportu najkorzystniejszego cenowo;

19 Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Kwota ryczałtowa obliczana na podstawie stawek ryczałtowych, określonych na osobę i dla czasu trwania danego kursu, włącznie z dniami podróży (tam/powrót), na utrzymanie studentów oraz nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej; Kwota obliczana zgodnie z zasadami i metodami kalkulacji przedstawionymi w części wniosku o dofinansowanie: w przypadku studentów: przyjęta przez uczelnię/e stawka dzienna nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Tabeli 1 części 6.1 wniosku o dofinansowanie dla kraju, w którym kurs intensywny odbywa się; w przypadku nauczycieli: ustalona przez uczelnię/e stawka dzienna lub tygodniowa albo dwutygodniowa, nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Tabeli 2 części 6.1 wniosku o dofinansowanie dla danego czasu trwania kursu/czasu pobytu nauczyciela na kursie w kraju, w którym kurs intensywny odbywa się;

20 Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (2) Stawki zróżnicowane i przypisane do kraju, w którym odbywa się kurs intensywny, ale nie zawsze jest to państwo, w którym ma siedzibę uczelnia koordynująca projekt (może to być kraj, w którym jest zlokalizowana uczelnia partnerska); Z ryczałtu na utrzymanie powinny być finansowane: wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i przejazdy lokalne (na terenie danej miejscowości); Z programu Erasmus można dofinansować wydatki na utrzymanie dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli; Studenci powinni uczestniczyć w kursie od pierwszego do ostatniego dnia jego trwania; 20

21 Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Przykładowe obliczenia dla kursu odbywającego się w Polsce w roku 2013/2014 Przykład 1 kurs trwający 14 dni (12 dni zajęć dydaktycznych i innych + 2 dni podróży): Studenci = 224 maksymalnie dla 1 os.; Nauczyciele = 1274 maksymalnie dla 1 os.; Przykład 2 kurs trwający 12 dni (10 dni zajęć dydaktycznych + 2 dni podróży= 1 tydzień + 5 dni): Studenci = 192 maks. dla 1 os.; Nauczyciele = ( ) : 7 x 5 = = 1170 maks. dla 1 os.; Przykład 3 kurs trwający 19 dni (17 dni zajęć dydaktycznych i innych + 2 dni podróży = 2 tygodnie + 5 dni): Studenci = 304 maks. dla 1 os.; Nauczyciele = x (1/7 x 146) = x 20,85 = ,25 = 1378,25 = 1378 maks. dla 1 os.; 21

22 Cechy poprawnie przygotowanego projektu i wniosku o dofinansowanie Zgodność z kryteriami formalnymi (m.in. definicja kursu, forma i termin złożenia wniosku, liczba przesłanych egzemplarzy wniosku, język wniosku); Zgodność z celami i priorytetami określonymi dla danej edycji programu Uczenie się przez całe życie (ogólne, specyficzne dla programu Erasmus) związek projektu z Deklaracją Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement) każdej uczestniczącej w projekcie uczelni; Innowacyjność pomysłu na tle obecnej sytuacji w danej dziedzinie (możliwości kształcenia, doskonalenie umiejętności, dostęp do informacji) oraz wymiar europejski i wielodyscyplinarność działania; 22

23 Cechy poprawnie przygotowanego projektu i wniosku o dofinansowanie (2) Jasna i konkretnie przedstawiona potrzeby oraz cele kursu intensywnego; Dobrze zdefiniowana grupa odbiorców kursu; Zdefiniowane i czytelnie opisane metody dydaktyczne, efekty kształcenia oraz uzgodnienia dotyczące uznania akademickiego; Klarowny sposób zarządzania pracami projektu; Przejrzysty, szczegółowy i logiczny program kursu intensywnego; Budżet zaplanowany rzetelnie i realnie, zgodnie z wytycznymi dla konkursu wniosków w danym roku, z uwzględnieniem źródeł współfinansowania projektu; 23

24 Cechy poprawnie przygotowanego projektu i wniosku o dofinansowanie (3) Zapewnienie wewnętrznej kontroli postępów projektu (monitorowanie) i oceny projektu oraz kursu intensywnego (ewaluacja) wraz z planem przewidzianych działań; Konkretne rezultaty projektu oraz ich włączenie do programów kształcenia uczelni; Zaplanowanie działań związanych z rozpowszechnianiem informacji o realizowanym projekcie i kursie oraz osiąganych/tych rezultatach (upowszechnianie i wykorzystanie wyników) - zapewnienie kontynuacji działania po zakończeniu finansowania projektu z budżetu programu Erasmus; 24

25 Procedura wnioskowania o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny Koordynator w imieniu całego konsorcjum składa wniosek o dofinansowanie projektu do Narodowej Agencji w swoim kraju w określonym terminie jeden konkurs w roku; NA pisemnie potwierdza, że wniosek został zarejestrowany ( ); Wniosek jest oceniany: a) formalnie; b) merytorycznie (jeśli spełnia kryteria formalne); NA tworzy listę projektów, którym jest proponowane dofinansowanie; NA informuje wnioskodawców o wynikach konkursu (lipiec/sierpień 2013); NA i uczelnia - koordynator projektu podpisują umowę finansową; 25

26 Kryteria oceny formalnej dla roku 2013/2014 Sposób i termin złożenia wniosku: - w Systemie OnLine Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie za pośrednictwem strony internetowej programu Erasmus: do 8 marca 2013 r., do godz. 23:59; - 2 wydrukowane oryginały złożonego online wniosku należy wysłać do FRSE-NA nie później niż 8 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego); - wniosek powinien być wypełniony na oficjalnym formularzu online odpowiednim dla projektu typu kurs intensywny (obowiązuje wyłącznie formularz dostępny w Systemie OnLine FRSE); - cały wniosek powinien być wypełniony online; - wszystkie wymagane pola wniosku powinny być wypełnione; - 2 wydrukowane oryginały złożonego online i przesłanego do NA wniosku powinny być podpisane przez prawnego przedstawiciela uczelni wnioskującej (czytelny podpis); Zalecane jest, aby oba oryginały były datowane, opatrzone pieczęcią uczelni i pieczęcią prawnego przedstawiciela uczelni składającej wniosek, we wskazanych miejscach wniosku, a także aby wszystkie strony w jednym egzemplarzu przesłanego do NA oryginału wniosku były parafowane przez prawnego przedstawiciela uczelni, ale nie jest to kryterium oceny. Charakterystyka działania: - wniosek powinien spełniać wszystkie kryteria formalne dla działania określone w Przewodniku programu Uczenie się przez całe życie (LLP) dla roku 2013 i Zaproszeniu do składania wniosków 2013 zgodność z definicją kursu intensywnego; - kurs intensywny nie może być częścią programu/nie może być realizowany w ramach/ europejskich studiów magisterskich i doktoranckich programu Erasmus Mundus; 26

27 Kryteria oceny merytorycznej dla roku 2013/2014 W przypadku nowych wniosków ocenie podlegają następujące zagadnienia: Powiązanie projektu z celami i priorytetami programu Erasmus określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków 2013 (adekwatność) 16,6% oceny; Cele projektu i kursu intensywnego (jakość), innowacyjny charakter kursu intensywnego 16,6% oceny; Metodologia i program kursu intensywnego 16,6% oceny; Efekty uczenia się/kształcenia, ECTS i uznanie 16,6% oceny; Partnerstwo, zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja 16,6% oceny; Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników oraz wpływ i oddziaływanie projektu i kursu intensywnego na kształcenie w danej dziedzinie 16,6% oceny; 27

28 Kryteria oceny merytorycznej dla roku 2013/2014 (2) W przypadku wniosków o kontynuację realizacji projektu w drugim roku ocenie podlegają: Jeśli kurs intensywny w pierwszym roku już się odbył i uczelnia złożyła raport z jego realizacji do NA sposób przeprowadzenia kursu intensywnego w pierwszym roku na podstawie raportu, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w drugim roku realizacji działania; Jeśli kurs intensywny w pierwszym roku już się odbył, ale uczelnia nie złożyła raportu do NA - zmiany zaistniałe podczas przeprowadzenia kursu w pierwszym roku w odniesieniu do planów oraz ich przyczyny, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w drugim roku realizacji działania; Jeśli kurs intensywny w pierwszym roku jeszcze się nie odbył - stan przygotowań do przeprowadzenia kursu intensywnego w pierwszym roku, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w drugim roku realizacji działania; Program kursu intensywnego w drugim roku realizacji; 28

29 Kryteria oceny merytorycznej dla roku 2013/2014 (3) W przypadku wniosków o kontynuację realizacji projektu w trzecim roku ocenie podlegają: Jeśli kurs intensywny w drugim roku już się odbył i uczelnia złożyła raport z jego realizacji do NA - sposób przeprowadzenia kursu intensywnego w drugim roku na podstawie raportu, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w trzecim roku realizacji działania; Jeśli kurs intensywny w drugim roku już się odbył, ale uczelnia nie złożyła raportu do NA - zmiany zaistniałe podczas przeprowadzenia kursu w drugim roku w odniesieniu do planów oraz ich przyczyny, streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w trzecim roku realizacji działania; Jeśli kurs intensywny w drugim roku jeszcze się nie odbył - stan przygotowań do przeprowadzenia kursu intensywnego w drugim roku streszczenie opisu projektu i zmiany planowane w trzecim roku realizacji działania; Program kursu intensywnego w trzecim roku realizacji; Raport z realizacji kursu w pierwszym roku; 29

30 Umowa finansowa pomiędzy FRSE - Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt Okres obowiązywania umowy finansowej: 1 września sierpnia 2014; Umowa finansowa z FRSE-NA obejmuje trzy pozycje budżetowe takie jak we wniosku; Koordynator jest odpowiedzialny przed FRSE-NA za realizację działania zgodnie z postanowieniami umowy finansowej, gromadzenie dokumentów wymaganych do rozliczenia, złożenie raportu z realizacji projektu; Płatność zaliczkowa dla konsorcjum uczelni wynosi najczęściej 80% przyznanej kwoty dofinansowania jest przekazywana uczelni koordynującej w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy przez FRSE-NA; Ostateczna kwota dofinansowania dla projektu jest ustalana na podstawie raportu z realizacji projektu płatność końcowa wynosi do 20% kwoty dofinansowania jest przekazywana uczelni koordynującej w ciągu 45 dni od daty wystawienia listu zatwierdzającego raport przez FRSE-NA;

31 Wniosek o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny w Systemie OnLine FRSE: sekcja Konkursy wniosków Projekty typu kurs intensywny 31

32 32

33 33

34 Dane adresowe Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie - Erasmus ul. Mokotowska Warszawa Wniosek IP

35 Dziękujemy za uwagę 35

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2012 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014

Program Erasmus. Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Program Erasmus Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 11 kwietnia 2014 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Spotkanie informacyjne Rola systemu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Spotkanie informacyjne Rola systemu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne Rola systemu przenoszenia osiągnięć (ECTS) w organizacji procesu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni konkurs marzec 2013 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Wrocław, 05-06-2012 Zasady programu Erasmus odnoszące się do zaliczenia okresu studiów zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus

Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Studenci niepełnosprawni nosprawni w programie Erasmus Warszawa, 20 kwietnia 2010 r. Czym jest FRSE?

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Cele FSS. Szanowni Państwo,

Cele FSS. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME Pismo okólne nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Konkurs 2013 Warszawa, 30 listopada 2012 Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy Mobilność 2012 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci szansą na poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Piotrków Trybunalski, dnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy ERA-MOB-2010

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy ERA-MOB-2010 Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy ERA-MOB-2010 Warszawa, 7 października 2011 r. Program spotkania 1. Przypomnienie zasad rozliczania funduszy programu Erasmus w roku 2010/11 2. Formularze Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Działanie Współpraca Instytucjonalna 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Beneficjent (nazwa

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Struktura umowy ERA_MOB-SW_2012

Struktura umowy ERA_MOB-SW_2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie dla koordynatorów programu Erasmus Warszawa - Miedzeszyn, 24 25 maja 2012 Struktura umowy

Bardziej szczegółowo

powstał jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu.

powstał jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu. Od roku akademickiego 2007/2008 Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme LLP), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk Plan prezentacji 1) Wprowadzenie do tematyki mobilności 2) Międzynarodowa mobilność studentów 3) Program Erasmus 4) Opłacalność

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM)

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja dorosłych. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja dorosłych. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych INSTRUKCJA TECHNICZNA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja dorosłych Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji dorosłych 15/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM Sprawozdawczość Konkurs 2011 Sprawozdawczość Raportowanie działań

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014

Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014 Załącznik do zarządzenia nr 52/2014 z dn. 6 października 2014 r. Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships)

Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships) Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships) Wzór Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Akcja 2 Mundus Procedura aplikacyjna krok po kroku

Program Erasmus Akcja 2 Mundus Procedura aplikacyjna krok po kroku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Biuro krajowe Agencja programu Programu Erasmus Uczenie MUNDUS się przez całe Ŝycie Program Erasmus Akcja 2 Mundus Procedura aplikacyjna krok po kroku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty mobilności Sprawozdawczość Raportowanie działań Raporty cząstkowe Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia dla doktorantów, nauczycieli i studentów na wyjazd do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Stypendia dla doktorantów, nauczycieli i studentów na wyjazd do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu Stypendia dla doktorantów, nauczycieli i studentów na wyjazd do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu Katarzyna Aleksandrowicz Koordynator Programu 1. Możliwo liwości uzyskania stypendium dla naukowców w

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo