Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia 2012

2 Plan spotkania 1. Cel zorganizowania spotkania. 2. Zasady realizacji i rozliczania działań programu Erasmus z punktu widzenia działu programowego (merytorycznego). 3. Zasady realizacji i rozliczania działań programu Erasmus z punktu widzenia działu finansowego. 4. Przerwa 5. Rodzaje kontroli w programie Erasmus i ich zakres. 6. Pytania i odpowiedzi. 2

3 Kilka słów o FRSE Powstała w 1993 roku Kierowana przez Zarząd (skład 4-osobowy) Nadzorowana przez MEN, MNiSW, Radę Fundacji FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI Warszawa,

4 Program Uczenie się przez całe życie ( ) COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

5 Program Erasmus krótka historia Utworzenie programu 1987 Program SOCRATES-Erasmus Erasmus w programie Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme) Polska w programie Erasmus od roku 1998/1999 Działania zdecentralizowane Mobilność: Wyjazdy stypendialne: studentów: na studia (SMS); na praktyki (SMP); pracowników w celu prowadzenia zajęć (STA); w celach szkoleniowych (STT); Organizacja wymiany (OM); Kursy intensywne (IP); Kursy językowe Erasmusa (EILC). Działania scentralizowane Projekty wielostronne: opracowanie programów nauczania; modernizacja szkolnictwa wyższego; współpraca uczelni z przedsiębiorstwami; wirtualne kampusy ; Sieci wielostronne; Działania towarzyszące. 5

6 Erasmus w Europie i Polsce dane do roku 2010/11 włącznie Europa Polska Uczelnie ok ponad 300 Studenci stypendyści Erasmusa Pracownicy stypendyści Erasmusa Budżet programu ponad 2,5 mln ponad 220 tysięcy? Ok. 235 mln 6

7 Erasmus sposób przystąpienia EUC Karta Uczelni Erasmusa Erasmus University Charter Name of the University EUC NA Działania zdecentralizowane KE projekty centralne Wniosek Mobilność Wniosek Kurs Intensywny Wniosek EILC 7

8 Erasmus a opodatkowanie Zwolnienie uczelni z podatku dochodowego od osób prawnych Zwolnienie funduszy z podatku dochodowego od osób prawnych następuje na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.). 8

9 Erasmus a opodatkowanie Zwolnienie osób fizycznych z podatku dochodowego Tytułem do zwolnienia jest art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzająca zasady przyznawania studentom i pracownikom uczelni stypendiów w programie Erasmus została wydana 31 maja 2010 r. (MNiSW-DNS- WSP /ZM/10) i obowiązuje do odwołania. 9

10 10

11 Środki programu Erasmus a podatek VAT Finansowanie działań w Erasmusie w większości na zasadzie przyznawania ryczałtów Finansowanie na zasadzie pokrywania kosztów rzeczywistych Koszty podróży przy wyjazdach pracowników (o ile uczelnia tak postanowi) Koszty podróży w projektach typu Kurs intensywny Zasada odnosząca się do VAT w umowach finansowych Podatek VAT jest kosztem nieuprawnionym, chyba, że beneficjent udowodni, że nie ma możliwości uzyskania jego zwrotu. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej odzyskanie podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług finansowanych z budżetu programu Erasmus nie jest możliwe. Cena towaru i/lub usługi brutto (łącznie z podatkiem VAT) jest kosztem uprawnionym. 11

12 Środki programu Erasmus a zamówienia publiczne Nie istnieją odrębne przepisy regulujące sposób realizacji zamówień publicznych przy zakupach towarów i usług finansowanych ze środków programu Erasmus. Zasady programu nakazują beneficjentom stosować przepisy krajowe. 12

13 Struktura umowy ERA_MOB-SW_2011 Warunki szczególne : I. Cel dofinansowania II. Okres obowiązywania umowy III. Finansowane działania IV. Warunki płatności V. Rachunek bankowy VI. Ogólne postanowienia administracyjne VII. Prawo właściwe i jurysdykcja sądowa VIII.Ochrona danych IX. Pozostałe warunki szczególnee Warunki ogólne 13

14 Struktura umowy ERA_MOB-SW_2011 Załączniki : I. Wniosek Beneficjenta o dofinansowanie II. Formularze raportów III. Zobowiązania Beneficjenta dot wyjazdów IV. Umowa międzyinstytucjonalna (uczelnia-uczelnia) V. Uzgodnienia uczelnia-stypendysta (wzory dokumentów) VI. Przewodnik dla uczelni z zasadami w roku 2011/12 VII. Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych VIII. Przewodnik po programie Uczenie się przez całe życie

15 Sposób określenia wysokości środków finansowych art. III.1 NA zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnie wynoszącej.eur, która obejmuje:. EUR z przeznaczeniem na wyjazdy studentów na studia (SMS) Podstawę obliczenia kwoty SMS stanowi: - szacunkowa łączna liczba wyjeżdżających studentów - szacunkowa łączna liczba miesięcy trwania wyjazdów.. EUR z przeznaczeniem na wyjazdy studentów na praktykę (SMP) Podstawę obliczenia kwoty SMP stanowi: - szacunkowa łączna liczba wyjeżdżających studentów - szacunkowa łączna liczba miesięcy trwania wyjazdów. 15

16 Sposób określenia wysokości środków finansowych art. III.1. EUR z przeznaczeniem na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) Podstawę obliczenia kwoty STA stanowi: - szacunkowa łączna liczba wyjeżdżających nauczycieli - szacunkowa łączna liczba dni pobytu.. EUR z przeznaczeniem na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) Podstawę obliczenia kwoty STT stanowi: - szacunkowa łączna liczba wyjeżdżających pracowników - szacunkowa łączna liczba dni pobytu. Organizację wymiany studentów i pracowników (OM) Okres obowiązywania umowy: 1 czerwca września

17 Warunki płatności Standardowe: 80% ogólnej kwoty umowy jako I płatność zaliczkowa 20% ogólnej kwoty umowy jako II płatność zaliczkowa (po otrzymaniu przez NA wniosku o II płatność zaliczkową) Niestandardowe (wynik badania zdolności finansowej): Pod warunkiem przedłożenia gwarancji bankowej Pod warunkiem przedłożenia weksla Finansowanie post-factum Przekazywanie płatności w niższych ratach (więcej płatności zaliczkowych, np. 40%+40%+20%) 17

18 Rachunek bankowy i waluta rachunku Preferowane rozwiązanie: odrębny rachunek prowadzony w euro Dopuszczalne rozwiązania: wszelkie, pod warunkiem prowadzenia analityki księgowej umożliwiającej sprawne przeprowadzenie kontroli finansowej poprawności wykorzystania środków. Kurs przeliczeniowy / PLZ a) Rachunek prowadzony w EUR b) Rachunek prowadzony w PLZ zapisy artykułu I.4.2 umowy (warunki szczegółowe) Odsetki: Brak konieczności sprawozdawania Zalecenie wykorzystywania ich na wydatki związane z programem (np. opłaty bankowe) Opłaty bankowe: nie mogą obciążać stypendystów!!! 18

19 Przechowywanie i archiwizacja umowy i dokumentów finansowych z nią związanych Miejsce? Czas? Kwestura/ BWZ/ Biuro Rektora/ Inne Co najmniej 5 lat od daty otrzymania listu zatwierdzającego sprawozdanie końcowe z realizacji danej umowy Zakres? Dokumenty wymagane do archiwizacji są wymienione w umowie (Załącznik VI Przewodnik dla beneficjenta) 19

20 Uczelniane procedury programu Erasmus Procedura (zasady) rekrutacji/ kwalifikacji kandydatów na wyjazdy Procedura (zasady) finansowania wyjazdów stypendialnych opracowana na podstawie zasad alokacji i wykorzystania środków finansowych na działania zdecentralizowane typu Mobilność w roku akademickim 2011/12 20

21 Co powinno być określone w Zasadach finansowania? Studenci Wysokość miesięcznego stypendium Okres finansowania, w tym finansowanie przedłużonych pobytów Zasady określania końcowej kwoty środków (w zależności od długości pobytu) Zasady zagospodarowania zwalnianych środków (zasady re-dystrybucji) Zasady płatności Pracownicy Sposób określania kwoty dofinansowania (jak przy wyjazdach służbowych za granicę czy w formie ryczałtowej stawki stypendium) Okres finansowania Zasady określania końcowej kwoty środków Zasady płatności 21

22 Zasady finansowania wyjazdów studentów (2011/12) Kraje wchodzące w skład grupy Dolny nieprzekraczalny limit miesięcznego stypendium SMS i SMP Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia,Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry Jednostka obliczeniowa SMS (studia) Jednostka obliczeniowa SMP (praktyki) Górny sugerowany limit miesięcznego stypendium SMS (studia) Górny sugerowany limit miesięcznego stypendium SMP (praktyki) Górny nieprzekraczalny limit miesięcznego stypendium SMS i SMP

23 Zasady finansowania wyjazdów studentów 3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości miesięcznych stawek stypendium będą uwzględniane następujące zasady (Załącznik VI): a) wysokości miesięcznego stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/ miejscowości dla studentów wszystkich wydziałów/jednostek uczelni będą takie same; b) okres pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 0,25 0,5 miesiąca; c) będą respektowane zalecenia wynikające z tabeli: stawki określone jako maksymalna wysokość stypendium są nieprzekraczalnymi limitami górnymi; d) miesięczna stawka wypłacanego stypendium nie może być niższa niż

24 Zasady finansowania wyjazdów studentów Kwota stypendium musi być liczbą całkowitą Kwota stypendium musi być wyrażona w Euro Ostateczna wysokość kwoty stypendium uzależniona od: a) Długości pobytu (wg zaświadczenia z instytucji przyjmującej) b) Zasad finansowania określonych przez uczelnię c) Spełnienia warunków określonych w umowie 24

25 Dokumenty wymagane do uznania zasadności wydatkowania środków (wyjazdy studentów) 1. Umowa pomiędzy uczelnią a studentem 2. Porozumienie o programie zajęć (LA)/ Porozumienie o programie praktyki (TA) 3. Wykaz zaliczeń (TR)/ potwierdzenie zrealizowania programu praktyki 4. Dokument potwierdzający pobyt w instytucji przyjmującej określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu 5. Dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla studenta wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce 6. Ankieta Stypendysty Erasmusa (jeżeli on-line, uczelnia nie przechowuje wydruku) 25

26 Rozliczenie finansowe wyjazdu studenta Wysokość rozliczonego stypendium jest uzależniona od rzeczywistego, potwierdzonego przez uczelnię/instytucję partnerską czasu pobytu w kraju docelowym 26

27 Obliczenie czasu pobytu Obliczenie liczby miesięcy i dni pomiędzy datą rozpoczęcia i datą zakończenia pobytu. Po otrzymaniu wyniku skorzystanie z kalkulatora obliczenia wysokości stypendium dostępnego na stronie 27

28 Zasady finansowania wyjazdów pracowników (2011/12) Z wyłączeniem kosztów podróży i wiz Łączne kwoty - pierwszy tydzień ( ) Łączna kwota ( ) Dodatkowa kwota za każdy tydzień Tydzień (7 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni Dwa tygodnie (tydzień 3-6) ( ) dni) AT Austria BE Belgia BG Bułgaria HR Chorwacja CY Cypr CZ Czechy DK Dania EE Estonia FI Finlandia FR Francja EL Grecja ES Hiszpania W tabeli podane są górne limity stawek stypendium; 28

29 Zasady finansowania wyjazdów pracowników Wysokości stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/ miejscowości dla pracowników wszystkich wydziałów/jednostek uczelni powinny być takie same; Okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia; Sposób określenia czasu trwania stypendium = liczba dni wykładów + maksymalnie dwa dni przeznaczone na podróż Jeden tydzień = 7 dni. Określenie wysokości dofinansowania na koszty utrzymania kwota ryczałtowa nie wyższa od kwoty określonej w tabeli Koszty utrzymania = koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia, koszty przejazdów lokalnych (w danej miejscowości + transfery z dworca/lotniska, koszty ubezpieczenia, wszelkie inne koszty związane z pobytem) 29

30 Zasady finansowania wyjazdów pracowników Koszty podróży = koszty rzeczywiste określane na podstawie biletu/ faktury Koszty podróży wybór środka transportu Samolot, pociąg, autobus, prom na podstawie kosztów rzeczywistych (bilet/faktura) Samochód prywatny oświadczenie o odbyciu podróży własnym samochodem: zwrot równowartości ceny biletu kolejowego lub stawki ryczałtowej na jeden km (max. 0,22 ) należy wybrać bardziej ekonomiczny wariant Zdroworozsądkowe i gospodarskie podejście do określenia sposobu podróżowania 30

31 Zasady finansowania wyjazdów pracowników Kwota stypendium musi być liczbą całkowitą Kwota stypendium musi być wyrażona w Euro Ostateczna wysokość kwoty stypendium uzależniona od: a) Długości pobytu (wg zaświadczenia z instytucji przyjmującej + max 2 dni na podróż, jeżeli dotyczy) b) Zasad finansowania określonych przez uczelnię c) Spełnienia warunków określonych w umowie Przy wyjazdach pracowników kwota stypendium składa się z: ryczałtu na koszty utrzymania + ew. koszty podróży 31

32 Dokumenty wymagane do uznania zasadności wydatkowania środków (wyjazdy pracowników) 1. umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem; 2. Indywidualny program nauczania w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub Indywidualny program szkolenia / Indywidualny plan pracy w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych; 3. dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych); 4. dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla pracownika wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce; 5. sprawozdanie pracownika z pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię; 6. w przypadku wypłaty stypendium na koszty podróży kopia biletu lub w wypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika); 32

33 Rozliczenie finansowe wyjazdu pracownika Ryczałt na koszty utrzymania uzależniony od czasu pobytu w kraju docelowym potwierdzenie na dokumencie z uczelni/insttucji przyjmującej. Dowód finansowy na koszty podróży (jeżeli dotyczy). 33

34 Zasady rozliczenia dofinansowania OM Podstawa rozliczenia liczba zrealizowanych wyjazdów studentów i pracowników łącznie Zapis w Przewodniku dla beneficjenta (Załącznik VI do umowy): Środki zostaną rozliczone, jeżeli zrealizowana w uczelni w roku akademickim 2011/12 liczba wyjazdów będzie co najmniej równa liczbie wyjazdów, która stanowiła podstawę obliczenia środków finansowych OM dla uczelni. Przy wykorzystaniu dofinansowania przyznanego uczelni na działania związane z organizacją wymiany obowiązują przepisy krajowe oraz zasady właściwe dla uczelni, która dysponuje przyznanymi środkami. 34

35 Typowe działania dofinansowywane z OM działania związane z rekrutacją/naborem i przygotowaniem wymiany studentów i pracowników uczelni; przygotowanie językowe osób uczestniczących w wymianie; produkcja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych związanych z wymianą studentów i pracowników uczelni w programie Erasmus; monitorowanie i ocena wymiany studentów i pracowników; wizyty w uczelniach partnerskich w celu przygotowania i/lub monitorowania i/lub oceny wymiany studentów i pracowników; działania związane z integracją przyjeżdżających studentów i pracowników uczelni; działania związane z wdrażaniem i udoskonalaniem systemu ECTS; działania związane z przygotowaniem Suplementu do dyplomu; inne działania administracyjne. 35

36 Rodzaje kosztów związanych z dofinansowaniem działań typu OM Koszty wydarzeń/ imprez catering, wynajem sal, transport Koszty druku publikacji (np. rachunki z firm zewnętrznych) Koszty pracy honoraria, wynagrodzenie za pracę Koszty produkcji materiałów promocyjnych, reklamowych Koszty podróży i utrzymania. 36

37 Jak jest naliczane dofinansowanie OM? Kwoty ryczałtowe zastosowane do obliczenia wysokości środków finansowych na organizację wymiany (OM): Skala 1 (1-25 osób) Skala 2 ( osób) Skala 3 ( osób) Skala 4 (> 400 osób) Np. przy realizacji 107 wyjazdów kwota OM wynosi (25 x x x 170 ). 37

38 Jak jest rozliczane dofinansowanie OM? Rozliczenie kwoty otrzymanej na OM zależne tylko od liczby zrealizowanych wyjazdów liczby rzeczywiście zrealizowanych wyjazdów: realizacja mniejszej liczby wyjazdów niż podstawa alokacji OM = proporcjonalne zmniejszenie kwoty OM realizacja większej liczby wyjazdów niż podstawa alokacji OM nie powoduje zwiększenia kwoty OM Uczelnie, które nie zrealizują żadnego wyjazdu będą musiały zwrócić otrzymany grant OM w całości. Minimalny OM przy realizacji chociaż jednego wyjazdu euro 38

39 Kurs intensywny IP - części składowe budżetu Koszty organizacyjne Ryczałt (przygotowanie, realizacja i rozpowszechnianie rezultatów kursu; podróż, utrzymanie, zakwaterowanie na etapie przygotowania kursu i/lub jego końcowej ewaluacji; udziału w kursie ekspertów zewnętrznych) Koszty bezpośredniego udziału określonej w umowie liczby studentów i nauczycieli akademickich uczelni partnerskich, wymienionych w Załączniku II do umowy, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej: Koszty podróży studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami wizy (Turcja), ale z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia na czas podróży i kosztów anulowania podróży Koszty utrzymania studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami ubezpieczenia i kosztami anulowania podróży 39

40 Kurs intensywny IP- rozliczenie wydatków Koszty organizacyjne Przykładowe wydatki Ryczałt rozliczony pod warunkiem przeprowadzenia kursu oraz udokumentowania udziału w kursie odpowiedniej liczby studentów i nauczycieli akademickich, zgodnie z Załącznikiem I do umowy, w tym minimum 10 studentów z uczelni zagranicznych uczestniczących w projekcie. Wymagane: - imienna lista obecności podpisana/e przez każdego uczestnika w pierwszym i ostatnim dniu kursu. - ankieta oceny kursu wypełniona przez każdego studenta -Spotkania przygotowawcze i podsumowujące (przed i po kursie (podróż i utrzymanie) -Koszty przeprowadzenia samego kursu (wynajem pomieszczeń, dodatkowe zajęcia integracyjno-kulturowe, - zajęcia terenowe, -materiały eksploatacyjne do przeprowadzenia kursu, -wsparcie administracyjne. -itd 40

41 Kurs intensywny IP- rozliczenie wydatków Koszty podróży Koszty utrzymania Rzeczywiste koszty biletów oraz opłaty związane z zakupem biletów dla/przez studentów i nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej. Wymagane: - bilety/dokumenty podróży poświadczające daty przyjazdu i wyjazdu uczestnika do/z miejscowości, w której odbywa się Kwota ryczałtowa (wyżywienie, zakwaterowanie, lokalne przejazdy ) wg stawek określonych w umowie finansowej z FRSE; Wymagane: -studenci: podpisana imienna lista obecności i potwierdzenie udziału w kursie (zaświadczenie); -nauczyciele: podpisana imienna lista obecności kurs 41

42 Kurs EILC - części składowe budżetu Ryczałt na dofinansowanie organizacji kursu/-ów Ogólna kwota na dofinansowanie przeprowadzenia kursu opisanego w złożonym wniosku składającego się z: -zajęć dydaktycznych z języka polskiego; - zajęć dodatkowych o charakterze integracyjnokulturowym Stypendia dla studentów na dofinansowanie kosztów pobytu podczas trwania kursu opłaca uczelnia WYSYŁAJĄCA Kurs EILC - rozliczenie wydatków 1) Sprawozdanie merytoryczne z załącznikami 2) Lista obecności dokumentująca udział w kursie określonej (nie mniejszej niż 10 osób) liczby studentów 42

43 Dziękujemy za uwagę! Kontakt z Zespołem programów: Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy 43

44 Pytania Polityka kursowa, sposób konwersji na Obliczanie długości pobytu w za granicą Kiedy studenci powinni zwracać stypendium Rozliczanie przyjazdów przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw w ramach STA Rozliczanie kosztów podróży przy STA i STT (wyjazdy pracowników) Możliwość zakupu środków trwałych z OM Zasady przesuwania środków finansowych Na jakie cele można przeznaczyć niewykorzystane środki programu Erasmus Wewnętrzne dokumenty regulujące ryczałty kosztów OM 44

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy Mobilność 2012 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy TOI 2012 - część finansowa Sprawozdanie finansowe Polityka kursowa, kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo