Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Poleceń KASOMAT"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy 5.000,00 PLN. 2. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym, o którym mowa w treści przepisu art , 2 i 4 Kodeksu Cywilnego. Wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego określa warunki uczestnictwa w Programie Poleceń KASOMAT oraz zasady przyznawania uczestnikom Programu Rabatów i Premii. 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: a) Regulamin Regulamin Programu Poleceń KASOMAT b) Regulamin Pożyczki Gotówkowej - Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, określający warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym przez Surat Sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym c) Program Program Poleceń KASOMAT. d) Organizator SURAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szadeckiej 4, Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, albo jej następca prawny. e) Pożyczkobiorca osoba, która do momentu rozpoczęcia Programu lub w trakcie jego trwania zarejestrowała się w portalu internetowym i zawarła za jej pośrednictwem umowę pożyczki z Organizatorem. f) Nowy Klient osoba nie składająca wcześniej wniosku o zawarcie umowy pożyczki za pośrednictwem portalu internetowego którą Pożyczkobiorca poleca jako osobę zainteresowaną wzięciem pożyczki u Organizatora. g) Aktywna Pożyczka wymagalne lub niewymagalne zobowiązanie Pożyczkobiorcy z tytułu umowy pożyczki zawartej z Organizatorem za pośrednictwem portalu internetowego h) Rabat zryczałtowane zmniejszenie świadczenia Pożyczkobiorcy z tytułu umowy lub umów pożyczki zawartych z Organizatorem w zakresie odsetek od udzielonej pożyczki, kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia oraz opłat z tytułu czynności windykacyjnych.

2 i) Premia kwota pieniężna przyznana do wypłaty Pożyczkobiorcy. j) Portal Facebook portal społecznościowy dostępny pod adresem internetowym k) Button Facebook element graficzny zawierający znak identyfikacyjny Facebook, którego kliknięcie kursorem powoduje przekierowanie na Portal Facebook l) Link Referencyjny wiadomość tekstowa, której kliknięcie kursorem powoduje przekierowanie na portal internetowy 4. Organizator jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie zgody wyrażonej każdorazowo przez Pożyczkobiorcę przy składaniu wniosku o zawarcie umowy pożyczki za pośrednictwem portalu internetowego Dane osobowe Pożyczkobiorców są przechowywane pod adresem: Biuro Obsługi Klienta Surat Sp. z o.o., ul. Anieli Tułodzieckiej 50, Poznań. Każdy z Pożyczkobiorców ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Uczestnictwo w Programie polega na poleceniu Organizatorowi dowolnej ilości Nowych Klientów w zamian za uzyskanie przez Pożyczkobiorcę Rabatu lub Premii na warunkach wskazanych w Regulaminie. 2. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie następuje poprzez zalogowanie się na portalu internetowym otwarcie zakładki Polecenia oraz zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu, co zgodnie z treścią przepisu art Kodeksu cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli Pożyczkobiorcy wyrażające zgodę na postanowienia Regulaminu. 3. W Programie uczestniczyć może każdy Pożyczkobiorca, niezależnie od tego, czy posiada Aktywną Pożyczkę. 4. Z uczestnictwa w Programie wykluczone są osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz innej podobnej umowy, jak również osoby uczestniczące w przygotowaniu Programu Poleceń KASOMAT, a także krewni lub powinowaci tych osób. Osobie wykluczonej z Programu nie przysługuje Rabat albo Premia pomimo spełnienia wymagań określonych w Regulaminie.

3 3 POLECANIE NOWYCH KLIENTÓW 1. Złożenie polecenia Nowego Klienta może nastąpić poprzez: a) podanie przez Pożyczkobiorcę adresu e - mail danej osoby w zakładce Polecenia, dostępnej dla Pożyczkobiorcy na jego koncie w portalu internetowym albo b) zalogowanie się przez Pożyczkobiorcę na posiadane konto na portalu Facebook przez kliknięcie Button Facebook dostępnego w zakładce Polecenia na koncie Pożyczkobiorcy w portalu internetowym i wysłanie zaproszenia do osoby na wyświetlonej liście znajomych. 2. Nowy Klient polecony poprzez podanie adresu e mail w zakładce Polecenia zostanie automatycznie powiadomiony w formie wiadomości mailowej, że Pożyczkobiorca polecił go jako osobę zainteresowaną zawarciem umowy pożyczki z Organizatorem. Wraz z informacją Nowy Klient otrzyma Link Referencyjny odsyłający do formularza wniosku o udzielenie pożyczki znajdującego się w portalu internetowy 3. Nowy Klient polecony za pośrednictwem portalu Facebook zostanie automatycznie poinformowany na posiadanym przez siebie koncie na portalu Facebook, że otrzymał zaproszenie od Pożyczkobiorcy do zawarcia umowy pożyczki z Organizatorem. Kliknięcie na otrzymane zaproszenie spowoduje przekierowanie Nowego Klienta do formularza wniosku o udzielenie pożyczki znajdującego się w portalu internetowy 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Nowego Klienta na podanie Organizatorowi jego adresu e - mail. Przystępując do uczestnictwa w Programie Pożyczkobiorca tym samym oświadcza, że uzyskał zgodę Nowego Klienta na udostępnienie jego adresu e - mail Organizatorowi. 5. Polecenie Nowego Klienta jest aktywne przez 14 dni od dnia jego złożenia. Po upływie tego terminu złożenie wniosku o udzielenie pożyczki przez Nowego Klienta nie wywołuje skutków w postaci przyznania Pożyczkobiorcy Rabatu albo Premii. 6. Po upływie terminu, o którym mowa w 3 pkt 5 Pożyczkodawca może ponownie polecić Nowego Klienta w sposób określony w 3 pkt 1. 4 WARUNKI PRZYZNANIA RABATU I PREMII 1. Organizator przyznaje Pożyczkobiorcy Rabat albo Premię w sytuacji, gdy Nowy Klient polecony przez Pożyczkobiorcę w terminie, o którym mowa w 3 pkt. 5 Regulaminu, złożył wniosek o udzielenie pożyczki za pośrednictwem otrzymanego mailem Linku Referencyjnego albo zaproszenia na portalu Facebook, a Organizator zawarł ze wskazanym Nowym Klientem umowę pożyczki.

4 2. Organizator zastrzega, że zawarcie umowy pożyczki z Nowym Klientem uzależnione jest od spełnienia przez niego wymagań określonych w Regulaminie Pożyczki Gotówkowej. 3. Przyznanie Rabatu lub Premii następuje pod warunkiem, że Nowy Klient nie odstąpi od zawartej umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 4. Ilość Rabatów albo Premii możliwych do przyznania Pożyczkobiorcy na warunkach poleconych w Regulaminie jest nieograniczona. 5. Pożyczkobiorcy nie posiadającemu Aktywnej Pożyczki za każde polecenie skutkujące zawarciem umowy pożyczki pomiędzy Organizatorem a Nowym Klientem przysługuje Premia w wysokości 20 PLN. 6. Pożyczkobiorcy posiadającemu Aktywną Pożyczkę za każde polecenie skutkujące zawarciem umowy pożyczki pomiędzy Organizatorem a Nowym Klientem przysługuje Rabat o wartości 20 PLN albo Premia w wysokości 20 PLN. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru w przyznaniu Pożyczkobiorcy Rabatu albo Premii. 5 WYPŁATA PREMII 1. Wypłaty przyznanych Premii następują na bieżąco w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę w formularzu znajdującym się na jego koncie w portalu internetowym 2. Informacje o przyznanych Premiach są podawane i na bieżąco aktualizowane w zakładce Polecenia dostępnej na koncie Pożyczkobiorcy w portalu internetowym 3. W przypadku przyznania Premii Pożyczkobiorcy posiadającemu Aktywną Pożyczkę Organizator zastrzega sobie możliwość potrącenia Premii z zadłużeniem Pożyczkobiorcy względem Organizatora do wysokości wartości przyznanej Premii. 4. Na Organizatorze ciąży obowiązek zgłoszenia wypłaty premii właściwym organom podatkowym w formie prawem przepisanej. 6 ROZLICZENIE RABATU 1. Rozliczenie przyznanych Rabatów następuje na bieżąco, nie wcześniej niż w dniu wymagalności pożyczki Pożyczkobiorcy. 2. Informacje o przyznanych Rabatach są podawane i na bieżąco aktualizowane w zakładce Polecenia dostępnej na koncie Pożyczkobiorcy w portalu internetowym 7 CZAS TRWANIA PROGRAMU POLECEŃ 1. Program obowiązuje od dnia aż do jego odwołania przez Organizatora.

5 2. Data zakończenia programu zostanie ogłoszona na stronie internetowej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 3. Zakończenie Programu nie ma wpływu na przyznane do tego momentu Pożyczkobiorcy Rabaty lub Premie. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora dalsza lokalizacja!!!/ 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Galeria Upominków

REGULAMIN PROMOCJI Galeria Upominków REGULAMIN PROMOCJI Galeria Upominków Organizator 1 Organizatorem promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 100 Tychy, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU Rozdział I Kwestie wstępne 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji uczestników i

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Services spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo