LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU 1

2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Zarządzanie i umiejętności menedżerskie z elementami coachingu Typ studiów: doskonalące Forma studiów: podyplomowe Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, prawa pracy oraz finansów przedsiębiorstwa istotną dla rozumienia procesów zarządzania organizacją oraz siebie w roli menedżera, w szczególności: 1. ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 2. zna instytucje i konstrukcje prawne występujące w prawie pracy 3. zna podstawowe prawa ekonomii, rozumie istotę polityki fiskalnej 4. rozumie zmiany organizacyjne oraz reakcje ludzi w sytuacji wprowadzania zmian, zna podstawowe koncepcje wdrażania zmian 5. zna koncepcje kierowania 6. posiada wiedzę na temat procesu i technik negocjacji 7. ma podstawy wiedzy na temat coachingu 8. ma podstawową wiedzę dotyczącą problematyki stresu 9. posiada podstawową wiedzę z zakresu twórczego rozwiązywania problemów 10. posiada wiedzę na temat konfliktów interpersonalnych i sposobów ich rozwiązywania, 11. zna zasady wywierania wpływu w kontaktach międzyludzkich, 12. zna zjawisko public relations oraz rozumie jego rolę i znaczenie, 13. posiada wiedzę na temat budowania własnego wizerunku 2

3 UMIEJĘTNOŚCI Absolwent zostaje wyposażony w podstawowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, zdobywa umiejętności ważne w byciu skutecznym menedżerem, w szczególności: 1. rozumie znaczenie umiejętności interpersonalnych w procesie kierowania ludźmi oraz w rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji 2. potrafi zaplanować system motywacyjny, identyfikować motywatory i demotywatory w środowisku pracy 3. potrafi radzić sobie ze stresem i wspierać innych w sytuacjach stresowych 4. potrafi zidentyfikować główne problemy związane z finansowaniem przedsiębiorstwa 5. wykorzystuje podstawowe narzędzia systemu ocen pracowniczych, potrafi zaplanować proces wdrożenia oceny pracowniczej 6. potrafi identyfikować podstawowe prawa i obowiązki stosunku pracy 7. potrafi wykorzystać metody i narzędzia coachingowe w praktyce 8. posługuje się narzędziami public relations i umie je zastosować w praktyce, 9. potrafi określić swoje zasoby w roli menedżera, potrafi zarządzać własną karierą oraz planować karierę pracowników KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent nabywa i doskonali kompetencje społeczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania w roli menedżera, w szczególności: 1. posiada kompetencje związane z komunikowaniem się, prowadzeniem negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów 2. prezentuje postawę nastawioną na rozwój własnego potencjału menedżerskiego oraz potencjału pracowników w oparciu o założenia coachingu. 3. ma świadomość własnych kompetencji i własnego stylu funkcjonowania w roli menedżera 4. posiada zdolność wykorzystywania wpływu w sytuacji kierowania 5. ma świadomość potrzeby wspierania ludzi w sytuacji wprowadzania zmian organizacyjnych 6. ma świadomość znaczenia czynników psychologicznych w sytuacji kierowania organizacją 7. ma świadomość ważności oceny okresowej dla motywacji pracownika i morale 3

4 zespołu 8. ma świadomość istoty profesjonalnego poprowadzenia procesu rekrutacji 9. ma świadomość ważności zachowania asertywnego w kontaktach interpersonalnych 10. ma świadomość potrzeby ciągłego, ustawicznego rozwoju zawodowego i doskonalenia własnych kompetencji menedżerskich Nazwa przedmiotu Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa polski Wiedza Ma wiedzę w zakresie podstawowych praw ekonomii Zna koncepcje związane z problematyką kursów walutowych, istotną z punktu widzenia współczesnej gospodarki rynkowej Rozumie istotę oddziaływania polityki fiskalnej na bezrobocie i inflację Umiejętności Potrafi zidentyfikować główne problemy związane z finansowaniem przedsiębiorstwa Potrafi określić związki między kosztem zaciąganych kredytów a rentownością prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności Umie wyjaśnić wzajemne zależności pomiędzy głównymi parametrami makroekonomicznymi Kompetencje społeczne: Ma świadomość wagi prowadzonej przez rząd polityki społecznej, w kontekście wydatków budżetowych, na makroekonomiczny cykl koniunkturalny Posiada zdolność rozpoznawania ewentualnych możliwości oszczędności budżetowych Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany pierwszy 4

5 Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej wykład brak 20 godzin wykład 4 Tradycyjny wykład akademicki Pisemny test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru Warunkiem dopuszczenia to testu pisemnego jest uczestnictwo w zajęciach Egzamin 1. Przegląd praw ekonomii 2. Inflacja 3. PKB 4. Bezrobocie 5. Kursy walutowe 6. Przedsiębiorstwo i źródła jego finansowania Ewelina Nojszewska Podstawy ekonomii, Krystyna Znaniecka Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Wprowadzenie do coachingu polski Wiedza: nabycie wiedzy na temat definicji coachingu, różnic między coachingiem a innymi działaniami rozwojowymi np. szkolenia, psychoterapia, konsulting, doradztwo. Nabycie wiedzy nt. identyfikowania potrzeby coachingu w organizacji, modelu GROW, trans teoretycznego modelu zmiany zachowania 5

6 Umiejętności: definiowania czym jest coaching jako forma działań rozwojowych, odróżniania działań coachingowych od innych form rozwojowych, wskazania źródeł potrzeby coachingu w organizacji, stosowania modelu GROW Kompetencje społeczne: gotowość do rozwoju kompetencji własnych i zespołu w organizacji z wykorzystaniem coachingu jako metody działania rozwojowego, prezentowanie postawy menedżera zorientowanego na rozwój kadry pracowniczej w oparciu o różnorodne działania rozwojowe Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez pierwszy interaktywny wykład brak 8 godzin wykład 3 - wykład - prezentacja multimedialna - burza mózgów - film - studium przypadku - symulacja - odgrywanie ról Wiedza: - udział w dyskusji grupowej dotyczącej definicji coachingu - udzielenie odpowiedzi na pytania związane z rozróżnieniem coachingu od innych form rozwoju człowieka - test wiedzy Umiejętności: - rozwiązanie studium przypadku zaprojektowanie działań 6

7 rozwojowych dla organizacji - zastosowanie modelu GROW podczas symulacji prowadzenia rozmowy coachingowej - wskazania źródeł potrzeby coachingu w organizacji - zaplanowanie wdrożenia elementów pracy coachingowej we własnym rozwoju kompetencji menedżerskich oraz w zarządzaniu zespołem Kompetencje społeczne: - promowanie coachingu jako pozytywnej formy rozwoju człowieka, jego kompetencji, zdolności i potencjału w działach menedżerskich oraz wewnątrz organizacji. Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe - zaliczenie aktywny udział w zajęciach 1.Coaching - definicje, rodzaje, formy. Biznes coaching vs. life coaching. 2. Etyczne standardy pracy coacha w procesach biznes i life coachingu 3. Coaching a inne formy rozwoju psychoterapia, konsulting, doradztwo, mentoring etc. 4. Coaching koaktywny. 5. Źródła potrzeby coachingu w organizacji 6. Transteoretyczny model zmiany zachowania 6. Wybrane modele i struktury coachingowe model GROW zastosowanie w rozwoju kompetencji menedżera i rozwoju potencjału pracowników w organizacji 7. Ewaluacja procesu coachingu L. Czarkowska (red.) Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Poltext, 2012 L. Czarkowska (red.) Coaching katalizator rozwoju organizacji, New Dawn 2011 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej L.Whitworth i inn. Coaching koaktywny M. Sidor-Rządkowska Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków A. Syrek-Kosowska Pani Terapia z Panem Coachingiem czy to małżeństwo może się (nie) udać? w: Life Coaching, Relacje w równowadze red. K. Ramirez-Cyzio, s. 49 7

8 A.Syrek-Kosowska. M. Rachwał Rola mentoringu i coachingu w zarządzaniu talentami. Studium przypadku na przykładzie firmy NORMA POLSKA w: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu red. L. Czarkowska s , A.Syrek-Kosowska Case study - indywidualne wsparcie w kryzysie - coaching menedżera (artykuł "Zarządzanie Działem Sprzedaży", wyd. Wiedza i Praktyka, sierpień 2009) A.Syrek-Kosowska Nie pytaj po co mi trener? Wybierz tego, z którym Ci dobrze (artykuł DZIENNIK, 13 lipca 2009) A.Syrek-Kosowska Jak wdrażać kulturę coachingową w firmie (artykuł DZIENNIK, 12 stycznia 2009) A.Syrek-Kosowska Jak wykorzystasz coaching operacyjny, by lepiej zarządzać działem sprzedaży? (artykuł "Zarządzanie Działem Sprzedaży" - wyd. Wiedza i Praktyka, wrzesień 2008) A.Syrek-Kosowska Coaching menedżera sprzedaży (artykuł "Zarządzanie Działem Sprzedaży" - wyd. Wiedza i Praktyka, lipiec 2008) A. Syrek-Kosowska, A. Chmiel Lider Przyszłości (artykuł PERSONEL I ZARZĄDZANIE, maj 2008) Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Public relations Język polski Wiedza: a. Zna i rozumie zasady planowania i zarządzania projektami public relations; b. Zna podstawowe metody i techniki realizacji badań służących do określania celów i strategii public relations c. Zna podstawowe regulacje prawne i etyczne dotyczące działalności ekonomicznej i public relations Umiejętności: Potrafi właściwie interpretować zjawiska społecznoekonomiczne niezbędne do opracowywania strategii public relations. Kompetencje: Posiada umiejętność organizowania pracy zespołu 8

9 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe opracowującego strategię public relations. pierwszy Wykład aktywizujący Znajomość podstaw zarządzania organizacją. 8 godzin wykład 3 Wykład z elementami pracy grupowej Pytania testowe, projekt PR Udział w zajęciach. Zaliczenie 1. Funkcje i zadania public relations. - definicja public relations (PR) - historia public relations - rola public relations w działalności organizacji oraz w życiu społecznym 2. Strategia public relations - proces kształtowania opinii publicznej - metody i techniki docierania do odbiorców 3. Działalność public relations dla potrzeb organizacji gospodarczych - rola różnic kulturowych występujących w przedsiębiorstwach - public relations wewnętrzne w organizacji - public relations zewnętrzne 4. Działalność public relations dla potrzeb instytucji publicznych oraz non-profit - reguły lobbyingu 9

10 - zasady public affairs - rola komunikacji w demokratycznym państwie 5. Proces budowania programu public relations - badania społeczne i marketingowe dla potrzeb public relations - określanie celów programu public relations - planowanie programu public relations - ocena programu public relations 6. Taktyki stosowane w praktyce public relations - opracowywanie materiałów pisemnych - opracowywanie wypowiedzi ustnych - wykorzystanie internetu w public relations - prezentacje w public relations 7. Współpraca z środkami masowego przekazu - zasady współpracy z dziennikarzami - budowanie relacji z mediami (prasa, telewizja, radio, internet) Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej - prawne aspekty współpracy z mediami. 8. Etyka w praktyce public relations - miejsce etyki PR w etyce biznesu - kodeksy etyczne działalnosci public relations - kontrowersyjne praktyki public relations 1. Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Praca zbiorowa pod red. J. Olędzkego i D. Tworzydły. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków. Wyd. Związek Firm PR, Warszawa K. Wojcik: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2010 Nazwa Kierowanie i przywództwo 10

11 Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) polski Wiedza 1) Ma wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw kierowania 2) Zna znaczenie takich terminów jak: władza, wpływ, kierowanie, delegowanie, partycypacja 3) Zna koncepcje sytuacyjnego kierowania 4) Zna uwarunkowania efektywności zespołu pracowniczego Umiejętności 5) Potrafi zidentyfikować źródła wpływu i władzy w zespole w sytuacji kierowania 6) Potrafi określić związki między kierownikiem, zespołem i zadaniem w sytuacji kierowania. 7) Umie wyjaśnić znaczenie czynników psychologicznych w sytuacji kierowania 8) ) Umie wskazać funkcjonalne i dysfunkcjonalne role w sytuacji kierowania Kompetencje społeczne 9) Ma świadomość wagi czynników psychologicznych w sytuacji kierowania 10) Potrafi zastosować w praktyce wiedzę na temat efektywnego kierowania zespołem 11) Posiada zdolność wykorzystywania wpływu w sytuacji kierowania. pierwszy Wykłady i ćwiczenia brak 6 godzin wykład 4 godziny ćwiczenia 3 11

12 Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Wykład, warsztaty, dyskusja moderowana, prezentacje multimedialne, gry i zabawy dydaktyczne. Egzamin i projekt zaliczeniowy Formalne kryterium to obecność na zajęciach. Merytoryczne kryterium to aktywne uczestnictwo, przygotowanie projektu zaliczeniowego oraz zaliczenie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę i egzamin. 1. Przegląd teorii na temat kierowania 2. Wpływ społeczny w organizacji 3. Istota delegowania i partycypacji 4. Warunki społeczne i organizacyjne synergii zespołowej 5. Zaufanie w organizacji 6. Wymiary zadowolenia i satysfakcji z pracy uwarunkowania, charakterystyka i konsekwencje 7. Zachowania kontrproduktywne istota, przyczyny, skutki organizacyjne 8. Percepcja sprawiedliwości w organizacji i w pracy Gellert, M., Nowak, C., Zespół, GWP, Gdańsk, Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków Kożusznik, B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa2005. Kożusznik, B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa Kożusznik, B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007 Macko, M., Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2009 Makin, P., Cooper, C., Cox, Ch., Organizacja a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa 2000 Maslach, Ch., Leiter, M., Prawda o wypaleniu zawodowym, PWN, Warszawa Schultz, D., Schultz, S., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa Wachowiak, J., Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Difin, Zawadzka, A., Psychologia zarządzania w organizacji. PWN

13 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Motywowanie j. polski Wiedza Zna stosowane systemy motywacyjne w perspektywie historycznych zmian na rynku pracy. Rozumie pojęcie: motywatory finansowe i pozafinansowe, motywowanie poprzez pozytywne wzmocnienia, modelowanie, motywacja wewnętrzna, samoskuteczność, demotywacja. Rozumie znaczenie wpływu kierownika na skuteczność pracy zespołu w obszarze planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Umiejętności Potrafi projektować efektywne systemy motywacyjneh w organizacji, ma umiejętność stosowania motywatorów pozafinansowych wpływających na zwiększanie efektywności indywidualnej jak i zespołowej, umiejętność rozpoznawania oraz niwelowania czynników demotywujących w środowisku pracy. Kompetencje społeczne Posiada umiejętności komunikacyjne wpływające na wzbudzanie zaangażowania jednostek oraz grup. pierwszy wykład brak 8 godzin wykład 3 Wykład multimedialny, studium przypadku 13

14 Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Test zaliczeniowy Zaliczenie Współczesne systemy motywowania personelu tło historyczne zarządzania zasobami ludzkimi; motywacja w ujęciu szkoły klasycznej, behawioralnej, współczesne podejście systemowe natura zjawiska motywacji- a pobudzanie motywacji w sytuacji pracy Motywacja pozafinansowa zasady samomotywacji- skuteczne kreowanie swojej kariery zawodowej podstawowe motywatory pozafinasowe rola kierownictwa w stosowaniu motywacji pozafinasowej zasady motywowania do pracy twórczej, projakościowej itd. metody budowania zaangażowania załogi Demotywatory działające w sytuacji pracy działanie demotywatorów oraz ich wpływ na fluktuację kadr, wypadkowość w miejscu pracy, ograniczenie inicjatywy i zachowań projakościowych wśród pracowników Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Kraków 2007 Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985 Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk 2007 Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, Wrocław 1998 Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Warszawa 1999 Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Placet, Warszawa

15 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana Zarządzanie konfliktem polski Wiedza: W 1. Posiada wiedzę o przyczynach konfliktów, dynamice, konsekwencjach. W 2. Zna i rozumie sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. W 3. Określa pozytywne i negatywne skutki konfliktów. Umiejętności: U 1. Umiejętność analizy sytuacji konfliktowej. U 2.Umiejętność dostosowania sposobu rozwiązywania konfliktów do typu sytuacji konfliktowej. U 3. Potrafi rozpoznać techniki manipulacyjne w komunikacji perswazyjnej. Kompetencje: K 1. Świadomość własnych preferencji dotyczących sposobu rozwiązywania konfliktów i tendencji do manipulowania ludźmi. K 2. Postawa dystansu wobec stosowania technik manipulacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów. K 3. Wykazuje gotowość do stosowania racjonalnych sposobów rozwiązywania konfliktów pierwszy Wykład, ćwiczenia Umiejętność pracy w zespole. Umiejętność wyrażania sądów i ich argumentacji. 2 godziny wykład, 4 godziny ćwiczenia 2 15

16 przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Gry symulacyjne, miniwykłady, metody kwestionariuszowe Oceny formujące w trakcie zajęć dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów i skuteczności negocjacji. Ocena podsumowująca test wiedzy. Ocena aktywności na zajęciach, test wiedzy (wielokrotnego wyboru) Zaliczenie Różnice indywidualne przejawiające się w relacjach interpersonalnych. Czynniki regulujące zachowanie ludzi: a)czynniki społeczne procesy grupowe, normy, teorie sprawiedliwości Zaufanie w relacjach interpersonalnych Przyczyny zaburzeń w porozumiewaniu się aspekt relacyjny, teoria analizy transakcyjnej E. Berne a, podejście F. Schulza von Thuna).. Typy konfliktów. Dynamika konfliktów ( teorie S. Colemana, D.R. Petersona, K. Thomasa, L.R.Pondy ego). Sposoby zachowania się w sytuacji konfliktowej: bezczynność, unikanie, uleganie, kompromis, rywalizacja, współpraca. Podmiotowe utrudnienia rozwiązywania konfliktów : - zakłócenia percepcyjne dotyczące przyczyny konfliktu, - stronniczość i egocentryzm, podwójne normy, - zniekształcenie obrazu siebie i innych, - sztywność poglądów, spłaszczenie obrazu problemu, - negatywne emocja i zachowania agresywne, - wysuwanie osobistych zarzutów wobec oponenta, - zrzucanie odpowiedzialności za powstanie konfliktu i jego rozwiązanie na partnera. Sytuacyjne utrudnienia w osiąganiu porozumienia: 16

17 - presja czasu, - utrudniona komunikacja, - różnice w pozycjach partnerów, - działanie pod presją własnej grupy, - obecność publiczności ( świadków ), - zaangażowanie w konflikt trzeciej strony. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Typ konfliktu a sposoby jego rozwiązywania. Czynniki sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów podobieństwo stron współzależność w realizacji celu, otwarte i jednoznaczne porozumiewanie się. Specyfika konfliktów rozgrywających się w organizacjach. Rola kierownika w rozwiązywaniu konfliktów. Eskalacja konfliktu. Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów. literatura obowiązkowa: Argyle, M. (1991).Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN. Balawajder, K. (1998).Konflikt, komunikacja, negocjacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Deutsch, M., Coleman, P.T.(2005).Rozwiązywanie konfliktów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cialdini,R.,(1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. literatura uzupełniająca: A., Aronson, E. (2003). Wiek propagandy. Warszawa: PWN. Dąbrowski, P.J. (1991).Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Sorbog Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków:Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Pratkanis, A., Aronson, E. (2003). Wiek propagandy. Warszawa: PWN. Nazwa przedmiotu /modułu Zarządzanie zmianą 17

18 Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Zajęcia prowadzone w całości w języku polskim Wiedza Posiada podstawową wiedzę na temat zmian organizacyjnych Zna koncepcje wprowadzania zmiany w organizacji Umiejętności Potrafi zaplanować proces wdrożenia zmiany w organizacji Rozumie zachowania ludzi w sytuacji wprowadzania zmiany organizacyjnej Potrafi wspierać ludzi w różnych etapach procesu wprowadzania zmiany Kompetencje Ma świadomość własnych kompetencji i stylu funkcjonowania w sytuacji zmiany pierwszy Wykład, ćwiczenia Podstawy psychologii ogólnej 3 godziny wykład, 4 godziny ćwiczenia 2 dyskusja, prezentacje multimedialne, gry i zabawy dydaktyczne Przygotowanie prezentacji i ćwiczeń dla grupy, przygotowanie planu wdrożenia zmiany Uczestnictwo w zajęciach, wykonanie zadań grupowych, przygotowanie modelu kompetencji wybranego stanowiska pracy Zaliczenie 1. Pojęcie zmiany organizacyjnej, rodzaje zmian, Gotowość do zmiany, stan przed startem - warunki powodzenia zmiany organizacyjnej. Etapy procesu wprowadzania zmian koncepcja Kurta Lewina i 18

19 koncepcje współczesne 3 godziny Wykład 2. Ludzie w sytuacji zmiany zjawisko oporu wobec zmian, Źródła oporu indywidualnego. Radzenie sobie z oporem 2 godziny ćwiczenia. 3. Strategie i modele wprowadzania zmian 2 godziny ćwiczenia Literatura obowiązkowa M.Bratnicki (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice Jurkowski R. (2001). Zarządzanie personelem. Dom Wydawniczy ABC. Masłyk Musiał E. (1996) Zarządzanie zmianami w firmie, Wydawnictwo CIM, Warszawa. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Mikołajczyk Z. (2003). Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. GWSH, Literatura uzupełniająca 1. Beer N., N.Nohria, 2000). Kombinacja twardej i łagodnej filozofii zmian. Zarządzanie na Świecie 2000, nr.7, s Kopijer P., Kompetencje globalnych liderów, Personel, 19, 2000, s. 12 Kuleta M. (2002). Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu, w: D.Kubacka Jasiecka: (red.) Psychologia wobec problematyki zmiany, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Ocenianie i podejmowanie decyzji polski Wiedza Słuchacz ma wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów oceniania i podejmowania decyzji Zna uwarunkowania podstawowych ograniczeń i błędów w procesie decyzyjnym i ocenianiu Umiejętności 19

20 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Słuchacz zna zasady podejmowania decyzji i dokonywania oceny Słuchacz potrafi wskazać błędy w procesie decyzyjnym i oceniania: własne i zewnętrzne Kompetencje społeczne Słuchacz nabył zdolności i umiejętności unikania i radzenia sobie z błędami oceniania i podejmowania decyzji pierwszy Wykłady, ćwiczenia brak wykład (4h), ćwiczenia(4h) 3 prezentacja multimedialna; rzutnik multimedialny; wykład, dyskusja, analiza przypadku, metoda symulacyjna, praca grupowa obecność; aktywność, praca zaliczeniowa/test pisemny zaliczenie 1. Teoretyczne podstawy oceniania i podejmowania decyzji 2. Rola podstawowych procesów poznawczych w ocenianiu i podejmowaniu decyzji: kategorie, selekcja informacji 3. Kryteria oceny 4. Umiejętności oceniającego a właściwości ocenianego (inteligencja społeczna, wrażliwość interpersonalna, 5. Trafność oceniania 6. Podejmowanie decyzji w sytuacji pewności vs. niepewności 7. Uproszczone strategie decyzyjne (heurystyki, schematy, atrybucje przyczyn) 20

21 8. Wpływ kontekstu zewnętrznego na podejmowanie decyzji Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Literatura podstawowa: - Kossowska, M., Śmieja, M., Śpiewak, S.: Społeczne ścieżki poznania, GWP, Gdańsk, Strelau, J., Doliński, D.,: Psychologia akademicka. GWP 2010, tom 1. - Tyszka, T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 1999 Literatura uzupełniająca: - Cialdini, R.: Wywieranie wpływu na ludzi. GWP, Gdańsk Falkowski, A.: Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, Falkowski, A. Tyszka, T.: Psychologia zachowań konsumenckich, Kossowska,M: Umysł niezmienny. Poznawcze mechanizmy sztywności, 2005 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Trening negocjacji polski Wiedza: W 1. Posiada wiedzę o dynamice, konsekwencjach i uwarunkowaniach negocjacji. W 2. Zna i rozumie zasady prowadzenia negocjacji i typy strategii negocjacyjnych. W 3. Określa pozytywne i negatywne aspekty różnych strategii negocjacyjnych. W 4. Wymienia kryteria opisu procesu negocjacji. Umiejętności: U 1. Umiejętność analizy sytuacji negocjacyjnej. U 2.Umiejętność dostosowania sposobu prowadzenia negocjacji do typu sytuacji konfliktowej. U 3. Potrafi rozpoznać techniki manipulacyjne w komunikacji negocjacyjnej. U 4. Wskazuje czynniki zakłócające proces toczących się 21

22 negocjacji ( na podstawie analizy wyników gier symulacyjnych). Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Kompetencje społeczne: K 1. Świadomość własnych preferencji dotyczących stylu negocjowania i tendencji do manipulowania ludźmi. K 2. Przejawia postawę dystansu wobec stosowania technik manipulacyjnych w negocjacjach. K 3. Wykazuje gotowość do stosowania racjonalnych sposobów prowadzenia negocjacji. K4. Przejawia wrażliwość na czynniki utrudniające prowadzenie negocjacji wg racjonalnych zasad. pierwszy ćwiczenia Umiejętność pracy w zespole. Umiejętność wyrażania sądów i ich argumentacji. 10 godzin ćwiczeń 2 Wykład, gry symulacyjne, techniki kwestionariuszowe. Oceny formujące w trakcie zajęć dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów i skuteczności negocjacji. Ocena podsumowująca test wiedzy. Ocena aktywności na zajęciach, test wiedzy (wielokrotnego wyboru) Zaliczenie 1.Czynniki wpływające na sposób analizy sytuacji konfliktowej. 2.Komunikacja perswazyjna. 3.Manipulacje w komunikacji perswazyjnej. 4.Komunikacja w sytuacjach konfliktowych. 5.Analiza sytuacji konfliktowej i sposoby rozwiązywania konfliktów. 6. Płaszczyzny prowadzenia negocjacji i modele procesu 22

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management.

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management. Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Psychospołeczne aspekty zarządzania Nazwa w języku angielskim Psychosocial aspects of management Język wykładowy Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Przedmiot: Rok:II Mediacje i negocjacje Semestr:IV Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy psychologii menadżerskiej Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-201-GO-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Ocena potencjału menedżerskiego. Przygotowanie i realizacja Assessment Centre.../ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Planowanie kariery zawodowej Rocznik studiów 2012/201 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu 06.4-WI-P-p.p.m.02-2014-W-S14_pNadGenPU5G5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Trening Komunikacji Interpersonalnej Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego P1S[4]O_04 Cykl kształcenia 014/015-016/017 Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy negocjacji i mediacji

Podstawy negocjacji i mediacji Podstawy negocjacji i mediacji Prowadzący: dr Łukasz Łotocki (Instytut Polityki Społecznej UW) O zajęciach Na zajęciach omówimy zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami, różnice między

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rozmowa kwalifikacyjna jako metoda diagnozy predyspozycji kandydatów do pracy przy selekcji i rekrutacji pracowników./ Moduł 133 :

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Część 1 Praca z uczniem młodszym Ewa Wysocka Praca z uczniem młodszym Nauczyciele Dzieci w wieku przedszkolnym osiągnięcia i zmiany rozwojowe w okresie średniego dzieciństwa zna osiągnięcia rozwojowe w

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Psychologia motywacji oraz zmian w coachingu z elementami psychologii osobowości Kierunek: Coaching for life and business Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Techniki rekrutacji 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Socjologia i organizacja pracy Rok akademicki: 2012/2013 Kod: BIS-2-303-GO-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólne, moduł Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Podstawy i Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo