LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU 1

2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Zarządzanie i umiejętności menedżerskie z elementami coachingu Typ studiów: doskonalące Forma studiów: podyplomowe Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, prawa pracy oraz finansów przedsiębiorstwa istotną dla rozumienia procesów zarządzania organizacją oraz siebie w roli menedżera, w szczególności: 1. ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 2. zna instytucje i konstrukcje prawne występujące w prawie pracy 3. zna podstawowe prawa ekonomii, rozumie istotę polityki fiskalnej 4. rozumie zmiany organizacyjne oraz reakcje ludzi w sytuacji wprowadzania zmian, zna podstawowe koncepcje wdrażania zmian 5. zna koncepcje kierowania 6. posiada wiedzę na temat procesu i technik negocjacji 7. ma podstawy wiedzy na temat coachingu 8. ma podstawową wiedzę dotyczącą problematyki stresu 9. posiada podstawową wiedzę z zakresu twórczego rozwiązywania problemów 10. posiada wiedzę na temat konfliktów interpersonalnych i sposobów ich rozwiązywania, 11. zna zasady wywierania wpływu w kontaktach międzyludzkich, 12. zna zjawisko public relations oraz rozumie jego rolę i znaczenie, 13. posiada wiedzę na temat budowania własnego wizerunku 2

3 UMIEJĘTNOŚCI Absolwent zostaje wyposażony w podstawowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, zdobywa umiejętności ważne w byciu skutecznym menedżerem, w szczególności: 1. rozumie znaczenie umiejętności interpersonalnych w procesie kierowania ludźmi oraz w rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji 2. potrafi zaplanować system motywacyjny, identyfikować motywatory i demotywatory w środowisku pracy 3. potrafi radzić sobie ze stresem i wspierać innych w sytuacjach stresowych 4. potrafi zidentyfikować główne problemy związane z finansowaniem przedsiębiorstwa 5. wykorzystuje podstawowe narzędzia systemu ocen pracowniczych, potrafi zaplanować proces wdrożenia oceny pracowniczej 6. potrafi identyfikować podstawowe prawa i obowiązki stosunku pracy 7. potrafi wykorzystać metody i narzędzia coachingowe w praktyce 8. posługuje się narzędziami public relations i umie je zastosować w praktyce, 9. potrafi określić swoje zasoby w roli menedżera, potrafi zarządzać własną karierą oraz planować karierę pracowników KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent nabywa i doskonali kompetencje społeczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania w roli menedżera, w szczególności: 1. posiada kompetencje związane z komunikowaniem się, prowadzeniem negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów 2. prezentuje postawę nastawioną na rozwój własnego potencjału menedżerskiego oraz potencjału pracowników w oparciu o założenia coachingu. 3. ma świadomość własnych kompetencji i własnego stylu funkcjonowania w roli menedżera 4. posiada zdolność wykorzystywania wpływu w sytuacji kierowania 5. ma świadomość potrzeby wspierania ludzi w sytuacji wprowadzania zmian organizacyjnych 6. ma świadomość znaczenia czynników psychologicznych w sytuacji kierowania organizacją 7. ma świadomość ważności oceny okresowej dla motywacji pracownika i morale 3

4 zespołu 8. ma świadomość istoty profesjonalnego poprowadzenia procesu rekrutacji 9. ma świadomość ważności zachowania asertywnego w kontaktach interpersonalnych 10. ma świadomość potrzeby ciągłego, ustawicznego rozwoju zawodowego i doskonalenia własnych kompetencji menedżerskich Nazwa przedmiotu Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa polski Wiedza Ma wiedzę w zakresie podstawowych praw ekonomii Zna koncepcje związane z problematyką kursów walutowych, istotną z punktu widzenia współczesnej gospodarki rynkowej Rozumie istotę oddziaływania polityki fiskalnej na bezrobocie i inflację Umiejętności Potrafi zidentyfikować główne problemy związane z finansowaniem przedsiębiorstwa Potrafi określić związki między kosztem zaciąganych kredytów a rentownością prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności Umie wyjaśnić wzajemne zależności pomiędzy głównymi parametrami makroekonomicznymi Kompetencje społeczne: Ma świadomość wagi prowadzonej przez rząd polityki społecznej, w kontekście wydatków budżetowych, na makroekonomiczny cykl koniunkturalny Posiada zdolność rozpoznawania ewentualnych możliwości oszczędności budżetowych Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany pierwszy 4

5 Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej wykład brak 20 godzin wykład 4 Tradycyjny wykład akademicki Pisemny test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru Warunkiem dopuszczenia to testu pisemnego jest uczestnictwo w zajęciach Egzamin 1. Przegląd praw ekonomii 2. Inflacja 3. PKB 4. Bezrobocie 5. Kursy walutowe 6. Przedsiębiorstwo i źródła jego finansowania Ewelina Nojszewska Podstawy ekonomii, Krystyna Znaniecka Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Wprowadzenie do coachingu polski Wiedza: nabycie wiedzy na temat definicji coachingu, różnic między coachingiem a innymi działaniami rozwojowymi np. szkolenia, psychoterapia, konsulting, doradztwo. Nabycie wiedzy nt. identyfikowania potrzeby coachingu w organizacji, modelu GROW, trans teoretycznego modelu zmiany zachowania 5

6 Umiejętności: definiowania czym jest coaching jako forma działań rozwojowych, odróżniania działań coachingowych od innych form rozwojowych, wskazania źródeł potrzeby coachingu w organizacji, stosowania modelu GROW Kompetencje społeczne: gotowość do rozwoju kompetencji własnych i zespołu w organizacji z wykorzystaniem coachingu jako metody działania rozwojowego, prezentowanie postawy menedżera zorientowanego na rozwój kadry pracowniczej w oparciu o różnorodne działania rozwojowe Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez pierwszy interaktywny wykład brak 8 godzin wykład 3 - wykład - prezentacja multimedialna - burza mózgów - film - studium przypadku - symulacja - odgrywanie ról Wiedza: - udział w dyskusji grupowej dotyczącej definicji coachingu - udzielenie odpowiedzi na pytania związane z rozróżnieniem coachingu od innych form rozwoju człowieka - test wiedzy Umiejętności: - rozwiązanie studium przypadku zaprojektowanie działań 6

7 rozwojowych dla organizacji - zastosowanie modelu GROW podczas symulacji prowadzenia rozmowy coachingowej - wskazania źródeł potrzeby coachingu w organizacji - zaplanowanie wdrożenia elementów pracy coachingowej we własnym rozwoju kompetencji menedżerskich oraz w zarządzaniu zespołem Kompetencje społeczne: - promowanie coachingu jako pozytywnej formy rozwoju człowieka, jego kompetencji, zdolności i potencjału w działach menedżerskich oraz wewnątrz organizacji. Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe - zaliczenie aktywny udział w zajęciach 1.Coaching - definicje, rodzaje, formy. Biznes coaching vs. life coaching. 2. Etyczne standardy pracy coacha w procesach biznes i life coachingu 3. Coaching a inne formy rozwoju psychoterapia, konsulting, doradztwo, mentoring etc. 4. Coaching koaktywny. 5. Źródła potrzeby coachingu w organizacji 6. Transteoretyczny model zmiany zachowania 6. Wybrane modele i struktury coachingowe model GROW zastosowanie w rozwoju kompetencji menedżera i rozwoju potencjału pracowników w organizacji 7. Ewaluacja procesu coachingu L. Czarkowska (red.) Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Poltext, 2012 L. Czarkowska (red.) Coaching katalizator rozwoju organizacji, New Dawn 2011 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej L.Whitworth i inn. Coaching koaktywny M. Sidor-Rządkowska Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków A. Syrek-Kosowska Pani Terapia z Panem Coachingiem czy to małżeństwo może się (nie) udać? w: Life Coaching, Relacje w równowadze red. K. Ramirez-Cyzio, s. 49 7

8 A.Syrek-Kosowska. M. Rachwał Rola mentoringu i coachingu w zarządzaniu talentami. Studium przypadku na przykładzie firmy NORMA POLSKA w: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu red. L. Czarkowska s , A.Syrek-Kosowska Case study - indywidualne wsparcie w kryzysie - coaching menedżera (artykuł "Zarządzanie Działem Sprzedaży", wyd. Wiedza i Praktyka, sierpień 2009) A.Syrek-Kosowska Nie pytaj po co mi trener? Wybierz tego, z którym Ci dobrze (artykuł DZIENNIK, 13 lipca 2009) A.Syrek-Kosowska Jak wdrażać kulturę coachingową w firmie (artykuł DZIENNIK, 12 stycznia 2009) A.Syrek-Kosowska Jak wykorzystasz coaching operacyjny, by lepiej zarządzać działem sprzedaży? (artykuł "Zarządzanie Działem Sprzedaży" - wyd. Wiedza i Praktyka, wrzesień 2008) A.Syrek-Kosowska Coaching menedżera sprzedaży (artykuł "Zarządzanie Działem Sprzedaży" - wyd. Wiedza i Praktyka, lipiec 2008) A. Syrek-Kosowska, A. Chmiel Lider Przyszłości (artykuł PERSONEL I ZARZĄDZANIE, maj 2008) Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Public relations Język polski Wiedza: a. Zna i rozumie zasady planowania i zarządzania projektami public relations; b. Zna podstawowe metody i techniki realizacji badań służących do określania celów i strategii public relations c. Zna podstawowe regulacje prawne i etyczne dotyczące działalności ekonomicznej i public relations Umiejętności: Potrafi właściwie interpretować zjawiska społecznoekonomiczne niezbędne do opracowywania strategii public relations. Kompetencje: Posiada umiejętność organizowania pracy zespołu 8

9 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe opracowującego strategię public relations. pierwszy Wykład aktywizujący Znajomość podstaw zarządzania organizacją. 8 godzin wykład 3 Wykład z elementami pracy grupowej Pytania testowe, projekt PR Udział w zajęciach. Zaliczenie 1. Funkcje i zadania public relations. - definicja public relations (PR) - historia public relations - rola public relations w działalności organizacji oraz w życiu społecznym 2. Strategia public relations - proces kształtowania opinii publicznej - metody i techniki docierania do odbiorców 3. Działalność public relations dla potrzeb organizacji gospodarczych - rola różnic kulturowych występujących w przedsiębiorstwach - public relations wewnętrzne w organizacji - public relations zewnętrzne 4. Działalność public relations dla potrzeb instytucji publicznych oraz non-profit - reguły lobbyingu 9

10 - zasady public affairs - rola komunikacji w demokratycznym państwie 5. Proces budowania programu public relations - badania społeczne i marketingowe dla potrzeb public relations - określanie celów programu public relations - planowanie programu public relations - ocena programu public relations 6. Taktyki stosowane w praktyce public relations - opracowywanie materiałów pisemnych - opracowywanie wypowiedzi ustnych - wykorzystanie internetu w public relations - prezentacje w public relations 7. Współpraca z środkami masowego przekazu - zasady współpracy z dziennikarzami - budowanie relacji z mediami (prasa, telewizja, radio, internet) Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej - prawne aspekty współpracy z mediami. 8. Etyka w praktyce public relations - miejsce etyki PR w etyce biznesu - kodeksy etyczne działalnosci public relations - kontrowersyjne praktyki public relations 1. Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Praca zbiorowa pod red. J. Olędzkego i D. Tworzydły. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków. Wyd. Związek Firm PR, Warszawa K. Wojcik: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2010 Nazwa Kierowanie i przywództwo 10

11 Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) polski Wiedza 1) Ma wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw kierowania 2) Zna znaczenie takich terminów jak: władza, wpływ, kierowanie, delegowanie, partycypacja 3) Zna koncepcje sytuacyjnego kierowania 4) Zna uwarunkowania efektywności zespołu pracowniczego Umiejętności 5) Potrafi zidentyfikować źródła wpływu i władzy w zespole w sytuacji kierowania 6) Potrafi określić związki między kierownikiem, zespołem i zadaniem w sytuacji kierowania. 7) Umie wyjaśnić znaczenie czynników psychologicznych w sytuacji kierowania 8) ) Umie wskazać funkcjonalne i dysfunkcjonalne role w sytuacji kierowania Kompetencje społeczne 9) Ma świadomość wagi czynników psychologicznych w sytuacji kierowania 10) Potrafi zastosować w praktyce wiedzę na temat efektywnego kierowania zespołem 11) Posiada zdolność wykorzystywania wpływu w sytuacji kierowania. pierwszy Wykłady i ćwiczenia brak 6 godzin wykład 4 godziny ćwiczenia 3 11

12 Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Wykład, warsztaty, dyskusja moderowana, prezentacje multimedialne, gry i zabawy dydaktyczne. Egzamin i projekt zaliczeniowy Formalne kryterium to obecność na zajęciach. Merytoryczne kryterium to aktywne uczestnictwo, przygotowanie projektu zaliczeniowego oraz zaliczenie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę i egzamin. 1. Przegląd teorii na temat kierowania 2. Wpływ społeczny w organizacji 3. Istota delegowania i partycypacji 4. Warunki społeczne i organizacyjne synergii zespołowej 5. Zaufanie w organizacji 6. Wymiary zadowolenia i satysfakcji z pracy uwarunkowania, charakterystyka i konsekwencje 7. Zachowania kontrproduktywne istota, przyczyny, skutki organizacyjne 8. Percepcja sprawiedliwości w organizacji i w pracy Gellert, M., Nowak, C., Zespół, GWP, Gdańsk, Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków Kożusznik, B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa2005. Kożusznik, B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa Kożusznik, B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007 Macko, M., Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2009 Makin, P., Cooper, C., Cox, Ch., Organizacja a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa 2000 Maslach, Ch., Leiter, M., Prawda o wypaleniu zawodowym, PWN, Warszawa Schultz, D., Schultz, S., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa Wachowiak, J., Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Difin, Zawadzka, A., Psychologia zarządzania w organizacji. PWN

13 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Motywowanie j. polski Wiedza Zna stosowane systemy motywacyjne w perspektywie historycznych zmian na rynku pracy. Rozumie pojęcie: motywatory finansowe i pozafinansowe, motywowanie poprzez pozytywne wzmocnienia, modelowanie, motywacja wewnętrzna, samoskuteczność, demotywacja. Rozumie znaczenie wpływu kierownika na skuteczność pracy zespołu w obszarze planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Umiejętności Potrafi projektować efektywne systemy motywacyjneh w organizacji, ma umiejętność stosowania motywatorów pozafinansowych wpływających na zwiększanie efektywności indywidualnej jak i zespołowej, umiejętność rozpoznawania oraz niwelowania czynników demotywujących w środowisku pracy. Kompetencje społeczne Posiada umiejętności komunikacyjne wpływające na wzbudzanie zaangażowania jednostek oraz grup. pierwszy wykład brak 8 godzin wykład 3 Wykład multimedialny, studium przypadku 13

14 Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Test zaliczeniowy Zaliczenie Współczesne systemy motywowania personelu tło historyczne zarządzania zasobami ludzkimi; motywacja w ujęciu szkoły klasycznej, behawioralnej, współczesne podejście systemowe natura zjawiska motywacji- a pobudzanie motywacji w sytuacji pracy Motywacja pozafinansowa zasady samomotywacji- skuteczne kreowanie swojej kariery zawodowej podstawowe motywatory pozafinasowe rola kierownictwa w stosowaniu motywacji pozafinasowej zasady motywowania do pracy twórczej, projakościowej itd. metody budowania zaangażowania załogi Demotywatory działające w sytuacji pracy działanie demotywatorów oraz ich wpływ na fluktuację kadr, wypadkowość w miejscu pracy, ograniczenie inicjatywy i zachowań projakościowych wśród pracowników Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Kraków 2007 Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985 Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk 2007 Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, Wrocław 1998 Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Warszawa 1999 Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Placet, Warszawa

15 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana Zarządzanie konfliktem polski Wiedza: W 1. Posiada wiedzę o przyczynach konfliktów, dynamice, konsekwencjach. W 2. Zna i rozumie sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. W 3. Określa pozytywne i negatywne skutki konfliktów. Umiejętności: U 1. Umiejętność analizy sytuacji konfliktowej. U 2.Umiejętność dostosowania sposobu rozwiązywania konfliktów do typu sytuacji konfliktowej. U 3. Potrafi rozpoznać techniki manipulacyjne w komunikacji perswazyjnej. Kompetencje: K 1. Świadomość własnych preferencji dotyczących sposobu rozwiązywania konfliktów i tendencji do manipulowania ludźmi. K 2. Postawa dystansu wobec stosowania technik manipulacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów. K 3. Wykazuje gotowość do stosowania racjonalnych sposobów rozwiązywania konfliktów pierwszy Wykład, ćwiczenia Umiejętność pracy w zespole. Umiejętność wyrażania sądów i ich argumentacji. 2 godziny wykład, 4 godziny ćwiczenia 2 15

16 przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Gry symulacyjne, miniwykłady, metody kwestionariuszowe Oceny formujące w trakcie zajęć dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów i skuteczności negocjacji. Ocena podsumowująca test wiedzy. Ocena aktywności na zajęciach, test wiedzy (wielokrotnego wyboru) Zaliczenie Różnice indywidualne przejawiające się w relacjach interpersonalnych. Czynniki regulujące zachowanie ludzi: a)czynniki społeczne procesy grupowe, normy, teorie sprawiedliwości Zaufanie w relacjach interpersonalnych Przyczyny zaburzeń w porozumiewaniu się aspekt relacyjny, teoria analizy transakcyjnej E. Berne a, podejście F. Schulza von Thuna).. Typy konfliktów. Dynamika konfliktów ( teorie S. Colemana, D.R. Petersona, K. Thomasa, L.R.Pondy ego). Sposoby zachowania się w sytuacji konfliktowej: bezczynność, unikanie, uleganie, kompromis, rywalizacja, współpraca. Podmiotowe utrudnienia rozwiązywania konfliktów : - zakłócenia percepcyjne dotyczące przyczyny konfliktu, - stronniczość i egocentryzm, podwójne normy, - zniekształcenie obrazu siebie i innych, - sztywność poglądów, spłaszczenie obrazu problemu, - negatywne emocja i zachowania agresywne, - wysuwanie osobistych zarzutów wobec oponenta, - zrzucanie odpowiedzialności za powstanie konfliktu i jego rozwiązanie na partnera. Sytuacyjne utrudnienia w osiąganiu porozumienia: 16

17 - presja czasu, - utrudniona komunikacja, - różnice w pozycjach partnerów, - działanie pod presją własnej grupy, - obecność publiczności ( świadków ), - zaangażowanie w konflikt trzeciej strony. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Typ konfliktu a sposoby jego rozwiązywania. Czynniki sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów podobieństwo stron współzależność w realizacji celu, otwarte i jednoznaczne porozumiewanie się. Specyfika konfliktów rozgrywających się w organizacjach. Rola kierownika w rozwiązywaniu konfliktów. Eskalacja konfliktu. Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów. literatura obowiązkowa: Argyle, M. (1991).Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN. Balawajder, K. (1998).Konflikt, komunikacja, negocjacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Deutsch, M., Coleman, P.T.(2005).Rozwiązywanie konfliktów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cialdini,R.,(1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. literatura uzupełniająca: A., Aronson, E. (2003). Wiek propagandy. Warszawa: PWN. Dąbrowski, P.J. (1991).Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Sorbog Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków:Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Pratkanis, A., Aronson, E. (2003). Wiek propagandy. Warszawa: PWN. Nazwa przedmiotu /modułu Zarządzanie zmianą 17

18 Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Zajęcia prowadzone w całości w języku polskim Wiedza Posiada podstawową wiedzę na temat zmian organizacyjnych Zna koncepcje wprowadzania zmiany w organizacji Umiejętności Potrafi zaplanować proces wdrożenia zmiany w organizacji Rozumie zachowania ludzi w sytuacji wprowadzania zmiany organizacyjnej Potrafi wspierać ludzi w różnych etapach procesu wprowadzania zmiany Kompetencje Ma świadomość własnych kompetencji i stylu funkcjonowania w sytuacji zmiany pierwszy Wykład, ćwiczenia Podstawy psychologii ogólnej 3 godziny wykład, 4 godziny ćwiczenia 2 dyskusja, prezentacje multimedialne, gry i zabawy dydaktyczne Przygotowanie prezentacji i ćwiczeń dla grupy, przygotowanie planu wdrożenia zmiany Uczestnictwo w zajęciach, wykonanie zadań grupowych, przygotowanie modelu kompetencji wybranego stanowiska pracy Zaliczenie 1. Pojęcie zmiany organizacyjnej, rodzaje zmian, Gotowość do zmiany, stan przed startem - warunki powodzenia zmiany organizacyjnej. Etapy procesu wprowadzania zmian koncepcja Kurta Lewina i 18

19 koncepcje współczesne 3 godziny Wykład 2. Ludzie w sytuacji zmiany zjawisko oporu wobec zmian, Źródła oporu indywidualnego. Radzenie sobie z oporem 2 godziny ćwiczenia. 3. Strategie i modele wprowadzania zmian 2 godziny ćwiczenia Literatura obowiązkowa M.Bratnicki (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice Jurkowski R. (2001). Zarządzanie personelem. Dom Wydawniczy ABC. Masłyk Musiał E. (1996) Zarządzanie zmianami w firmie, Wydawnictwo CIM, Warszawa. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Mikołajczyk Z. (2003). Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. GWSH, Literatura uzupełniająca 1. Beer N., N.Nohria, 2000). Kombinacja twardej i łagodnej filozofii zmian. Zarządzanie na Świecie 2000, nr.7, s Kopijer P., Kompetencje globalnych liderów, Personel, 19, 2000, s. 12 Kuleta M. (2002). Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu, w: D.Kubacka Jasiecka: (red.) Psychologia wobec problematyki zmiany, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Ocenianie i podejmowanie decyzji polski Wiedza Słuchacz ma wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów oceniania i podejmowania decyzji Zna uwarunkowania podstawowych ograniczeń i błędów w procesie decyzyjnym i ocenianiu Umiejętności 19

20 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Słuchacz zna zasady podejmowania decyzji i dokonywania oceny Słuchacz potrafi wskazać błędy w procesie decyzyjnym i oceniania: własne i zewnętrzne Kompetencje społeczne Słuchacz nabył zdolności i umiejętności unikania i radzenia sobie z błędami oceniania i podejmowania decyzji pierwszy Wykłady, ćwiczenia brak wykład (4h), ćwiczenia(4h) 3 prezentacja multimedialna; rzutnik multimedialny; wykład, dyskusja, analiza przypadku, metoda symulacyjna, praca grupowa obecność; aktywność, praca zaliczeniowa/test pisemny zaliczenie 1. Teoretyczne podstawy oceniania i podejmowania decyzji 2. Rola podstawowych procesów poznawczych w ocenianiu i podejmowaniu decyzji: kategorie, selekcja informacji 3. Kryteria oceny 4. Umiejętności oceniającego a właściwości ocenianego (inteligencja społeczna, wrażliwość interpersonalna, 5. Trafność oceniania 6. Podejmowanie decyzji w sytuacji pewności vs. niepewności 7. Uproszczone strategie decyzyjne (heurystyki, schematy, atrybucje przyczyn) 20

21 8. Wpływ kontekstu zewnętrznego na podejmowanie decyzji Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Literatura podstawowa: - Kossowska, M., Śmieja, M., Śpiewak, S.: Społeczne ścieżki poznania, GWP, Gdańsk, Strelau, J., Doliński, D.,: Psychologia akademicka. GWP 2010, tom 1. - Tyszka, T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 1999 Literatura uzupełniająca: - Cialdini, R.: Wywieranie wpływu na ludzi. GWP, Gdańsk Falkowski, A.: Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, Falkowski, A. Tyszka, T.: Psychologia zachowań konsumenckich, Kossowska,M: Umysł niezmienny. Poznawcze mechanizmy sztywności, 2005 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Trening negocjacji polski Wiedza: W 1. Posiada wiedzę o dynamice, konsekwencjach i uwarunkowaniach negocjacji. W 2. Zna i rozumie zasady prowadzenia negocjacji i typy strategii negocjacyjnych. W 3. Określa pozytywne i negatywne aspekty różnych strategii negocjacyjnych. W 4. Wymienia kryteria opisu procesu negocjacji. Umiejętności: U 1. Umiejętność analizy sytuacji negocjacyjnej. U 2.Umiejętność dostosowania sposobu prowadzenia negocjacji do typu sytuacji konfliktowej. U 3. Potrafi rozpoznać techniki manipulacyjne w komunikacji negocjacyjnej. U 4. Wskazuje czynniki zakłócające proces toczących się 21

22 negocjacji ( na podstawie analizy wyników gier symulacyjnych). Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Kompetencje społeczne: K 1. Świadomość własnych preferencji dotyczących stylu negocjowania i tendencji do manipulowania ludźmi. K 2. Przejawia postawę dystansu wobec stosowania technik manipulacyjnych w negocjacjach. K 3. Wykazuje gotowość do stosowania racjonalnych sposobów prowadzenia negocjacji. K4. Przejawia wrażliwość na czynniki utrudniające prowadzenie negocjacji wg racjonalnych zasad. pierwszy ćwiczenia Umiejętność pracy w zespole. Umiejętność wyrażania sądów i ich argumentacji. 10 godzin ćwiczeń 2 Wykład, gry symulacyjne, techniki kwestionariuszowe. Oceny formujące w trakcie zajęć dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów i skuteczności negocjacji. Ocena podsumowująca test wiedzy. Ocena aktywności na zajęciach, test wiedzy (wielokrotnego wyboru) Zaliczenie 1.Czynniki wpływające na sposób analizy sytuacji konfliktowej. 2.Komunikacja perswazyjna. 3.Manipulacje w komunikacji perswazyjnej. 4.Komunikacja w sytuacjach konfliktowych. 5.Analiza sytuacji konfliktowej i sposoby rozwiązywania konfliktów. 6. Płaszczyzny prowadzenia negocjacji i modele procesu 22

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo