2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6"

Transkrypt

1 PS.VI.1/9013/18/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Jednostka wizytowana: Rodzinny Dom Dziecka Familejo, ul. Młyńska 50, Władysławowo Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Powiat Pucki z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 5, Puck Kontrolę przeprowadzono w obecności: Pana Krzysztofa Tarnowskiego dyrektora placówki i jego Ŝony Urszuli Tarnowskiej Wizytację przeprowadził zespół wizytujący w składzie: - Joanna Szoła - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej na podstawie UpowaŜnienia Nr 229/10 znak PS.I./0939/229/10 z dnia 17 listopada 2010 roku - Jolanta Mielczarek starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki społecznej na podstawie UpowaŜnienia Nr 230/10 znak PS.I./0939/230/10 z dnia 17 listopada 2010 roku Wizytację przeprowadzono w dniu: 26 listopada 2010 roku Okres objęty wizytacją: bieŝący Wpisu do księgi ewidencji kontroli w placówce nie dokonano z uwagi na jej brak Wizytacją objęto następujące zagadnienia: 1. Standard usług w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego 2. ZałoŜenia standardu opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej. Ustalenia wizytacji: 1. Liczba miejsc w placówce: 6 2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6 3. Opis warunków lokalowych. Placówka prowadzona jest w domu jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z uŝytkowym poddaszem. Część mieszkalna znajduje się na parterze i niskim parterze. Na Parterze znajdują się: pokój dzienny, jeden pokój 2-osobowy z łazienką dla córki opiekunów i jednej wychowanki, jeden pokój dla córki opiekunów i jeden pokój opiekunów, łazienka. Niski parter stanowią: jeden pokój 1-osobowy, dwa pokoje 2-osobowe, kuchnia, spiŝarnia, pralnia, suszarnia i łazienka. Na poddaszu znajdują się 4 pokoje gościnne i łazienka dla rodziny i przyjaciół gospodarzy. Przy domu jest wydzielony teren z placem zabaw oraz taras z altanką. W bezpośrednim sąsiedztwie placówki, w obrębie jednej działki, znajduje się budynek z pokojami do wynajęcia. Zgodnie z 27 ust 3 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych ustalono, Ŝe placówka 1. pokoje mieszkalne 1-5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni jącej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposaŝenia, na które posiada pokoje 1-osobowe i 2-osobowe 1

2 składają się co najmniej dla kaŝdego dziecka: a) łóŝko lub tapczan, posiada b) szafka i lampka nocna, posiada c) szafa lub miejsce w szafie posiada na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieŝy i obuwia dostosowanych do pory roku, d) zabawki; posiada, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci 2. łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umoŝliwiającej korzystanie z nich w sposób jący intymność i zgodność z zasadami higieny; posiada 3 łazienki, pralnię i suszarnię 3. pomieszczenia do wypoczynku wyposaŝone w stoliki i krzesła, telewizor, gry, zabawki, ksiąŝki (nie mniej niŝ jedno pomieszczenie na 10 dzieci); posiada - pokój gościnny dzienny z biblioteczką i z miejscem do pracy przy komputerze 4. miejsce do cichej nauki posiada, dzieci mają takie miejsce w swoich pokojach. 5. Kuchnię jeŝeli wymaga tego organizacja placówki posiada, z miejscem do spoŝywania posiłków Ustalono, Ŝe standardy opieki i wychowania określone w 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych: Lp. Wymagany standard Stan faktyczny w placówce 1 wyŝywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych 2 dostęp do opieki zdrowotnej 3 dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych 4 wyposaŝenie w: a) odzieŝ, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego uŝytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dostęp do zajęć wychowawczych, w dniu wizytacji nie było potrzeby udziału wychowanków w zajęciach kompensacyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego c) wyposaŝenie w środki higieny osobistej 5 zaopatrzenie w: a) leki 2

3 b) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, placówka pokrywa udział własny dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, c) podręczniki i przybory szkolne 6 kwotę pienięŝną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku Ŝycia, której wysokość, nie niŝszą niŝ 0,5 % i nie wyŝszą niŝ 5 % kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w porozumieniu z samorządem placówki, o którym mowa w 13; 7 dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów Ŝywnościowych oraz napojów; 8 Odpowiednie warunki higieniczno sanitarne, 9 dostęp do nauki która w zaleŝności od potrzeb dzieci odbywa się: a) w szkołach poza placówką, b) w szkołach zorganizowanych na terenie placówki, c) w systemie nauczania indywidualnego; 10 pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych, oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych 11 uczestnictwo, w miarę moŝliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych; 12 opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeŝeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka 13 pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą w dniu wizytacji - w domu, w ramach projektu Fundacji Św. Mikołaja korzysta z pomocy korepetytora do przedmiotów ścisłych w szkole: zajęcia sportowe, teatralne, taneczne Dokumentacja prowadzona dla kaŝdego dziecka indywidualnie zgodnie z 26 ust. 3 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych: Lp. Wymagany standard Stan faktyczny w placówce. 1. Indywidualny plan pracy jest prowadzona 2. Karta pobytu jest prowadzona 3

4 Działalność stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka jest prowadzona. Placówka zrealizowała program naprawczy zatwierdzony Uchwałą Nr 74 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia r. Ustalono, Ŝe wizytowany obiekt, spełnia standardy usług opiekuńczo-wychowawczych do prowadzenia placówki rodzinnej dla 6 wychowanków. Jednocześnie placówka standardy wychowania i opieki dla 6 wychowanków. Zgodnie z 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r Nr 61 poz. 543 z późn. zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli moŝe odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznego wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznego wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeŝeń. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upowaŝnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń co do ustaleń zawartych w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego. Protokół doręczono w dniu r. Podpisy członków zespołu wizytującego Podpis Dyrektora Placówki Starszy Inspektor Wojewódzki /-/ Joanna Szoła /-/ Krzysztof Tarnowski Starszy Inspektor Wojewódzki /-/ Jolanta Mielczarek Gdańsk, dnia r. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach: Jeden egzemplarz przeznaczony jest Rodzinnego Domu Dziecka Familejo, ul. Młyńska 50, Władysławowo Drugi egzemplarz przeznaczony jest dla organu wizytującego: Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 4

5 5

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie PS.VI/9013/19/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej

Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej PS-VI.9423.12.2011 Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej Jednostka wizytowana: całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PS.VI.1/9013/17/10. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Dyrektora Joanny Jasiukiewicz w dniu 17 listopada 2010 roku

PS.VI.1/9013/17/10. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Dyrektora Joanny Jasiukiewicz w dniu 17 listopada 2010 roku PS.VI.1/9013/17/10 Protokół z kontroli doraźnej w Domu dla Dzieci Fundacji Dziecięca Przystań placówce socjalizacyjnej prowadzonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej 46, prowadzonej w związku z wnioskiem o

Bardziej szczegółowo

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk PS.VI/9013/20/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania

Zał. nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania Zał. nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania 1. Zleceniobiorca poprzez regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU

PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU Program naprawczy usług świdaczonych przez Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju opracowany

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2010 r. Pani Ewa Matuszak p.o. Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie ZALECENIA POKONTROLNE

Poznań, 25 czerwca 2010 r. Pani Ewa Matuszak p.o. Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie ZALECENIA POKONTROLNE Poznań, 25 czerwca 2010 r. PS.II-8.9.0931-6-4/10 Pani Ewa Matuszak p.o. Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/11/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. Adres Placówki: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2. PS.1.RK.0931/02/10 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. RóŜowa 8/2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządzenie Nr 163/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki. Dziennik Ustaw Nr 292 17046 Poz. 1720 1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Na podstawie art. 127 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57 - 72 fax 444-57 62 P/7/099/ LWA41024-5-2007 Pani Zofia Karaś Dyrektor Placówki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72, 444-56-64 fax. 444-57- 62 P/07/099 LWA-41024-1-2007 Pani Wiesława Zackiewicz

Bardziej szczegółowo

Pani Stanisława Sitek-Koniuszewska Dyrektor Domu Dziecka Dąbrówka w Jeleniej Górze

Pani Stanisława Sitek-Koniuszewska Dyrektor Domu Dziecka Dąbrówka w Jeleniej Górze NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/07/099 LWR-41025-3/2007 Wrocław, dnia 30 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

Szczegółowe Warunki Konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Szczegółowe Warunki Konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r. PS. 1. RK. 0931/ 18 /08 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r. Adres placówki: Socjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i zakres funkcjonowania placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju

Szczegółowe zasady i zakres funkcjonowania placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju Szczegółowe zasady i zakres funkcjonowania placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju Załącznik nr 1 1. Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r. PS. 1. IJ- B. 0931/12/08 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r. Adres Placówki: Placówka Wielofunkcyjna

Bardziej szczegółowo

PS. III.0934/1/08 Gdańsk, dnia 15.05.2008 r. PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Profilaktyczny Dom Zdrowia OD/22/06/08

PS. III.0934/1/08 Gdańsk, dnia 15.05.2008 r. PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Profilaktyczny Dom Zdrowia OD/22/06/08 PS. III.0934/1/08 Gdańsk, dnia 15.05.2008 r. PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres: Numer wpisu do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Oznaczenie rodzajów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Bałtyk Gospodarstwo Pomocnicze przy Ministerstwie Finansów ul. Bałtycka 28, 84-104 Stegna

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Bałtyk Gospodarstwo Pomocnicze przy Ministerstwie Finansów ul. Bałtycka 28, 84-104 Stegna PS. III.0932/4/08 Gdańsk, dnia 11.04.2008 PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres: Numer wpisu do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Oznaczenie rodzajów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.23.2011.JE PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowane przedsiębiorstwo: NZOZ Pod Lwem Instytut Specjalistki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50. PS.1.431-3-8/11-1[RK] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. NaroŜna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.7.2011.KWM PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej (nr

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o pomocy społecznej Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

Szczegółowe Warunki Konkursu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Szczegółowe Warunki Konkursu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M.Dąbrowskiej 7,

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.4.2013

nr PS-IV.9423.1.4.2013 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.4.2013 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Rotmanka z

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania

Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania 1. Zleceniobiorca poprzez interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH Załącznik do Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rodzinny Dom Dziecka

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Październik 2013r. 1 Na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. funkcjonują następujące

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20-21 maja 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Koszalinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20-21 maja 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Koszalinie. PS.1.IJ-B.0931/09/10 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20-21 maja 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Koszalinie. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka nr 3 ul. Jana Pawła II 2/3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 05 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 8 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 05 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 8 w Szczecinie. PS.1.IJ-B.0931/01/09 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 05 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 8 w Szczecinie. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. 3-go Maja 10/5 70-214 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 09-10 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 09-10 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Szczecinie. PS.1.IJ-B.0931/01/10 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 09-10 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Szczecinie. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. Mączna 16 70-780 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Ośrodku Medycznym POLAMED w Szczecinie przy ul. Zacisznej 4a Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 listopada 2009r. 1)

Bardziej szczegółowo

2014 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach

2014 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Polityki Społecznej PS-II.431.18.2014 Łódź, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu15 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r. PS.1.JM.0932/10/08 Egz. Nr 1 Data sporządzenia: Szczecin, 29 sierpnia 2008r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 460 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 pa

UCHWAŁA Nr 460 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 pa UCHWAŁA Nr 460 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 października 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w obecności: dyrektora Pani Celestyny Skiba

Kontrolę przeprowadzono w obecności: dyrektora Pani Celestyny Skiba PS-VI.431.7.2011 Protokół z kontroli problemowej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 6 w Gdyni, ul. Artemidy 3, 81-601 Gdynia w zakresie realizacji standardów wychowania i opieki Jednostka kontrolowana: Rodzinny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.5.2015.MR Warszawa, 7 września 2015 r. WPS-II.431.4.17.2015.RM Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2737).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2737). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2833 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2737). Marszałek Sejmu,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.1.2014 Gdańsk, dnia 28 lipca 2014 r. Szanowny Pan Wojciech Dettlaff Starosta Powiatu Puckiego Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk. Zalecenia pokontrolne

S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk. Zalecenia pokontrolne Poznań, 11 września 2012 r. PS-II.431.8.2.2012.11.13 Zalecenia pokontrolne S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk Na podstawie art. 22 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r.

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r. S-2.431.1.11.2013.IJ-B PROTOKÓŁ Egz. nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 12 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 12 w Szczecinie. PS-1.431.3.24.2011.IJ-B. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka Nr 12 ul. Obrońców Stalingradu 21/4 70-407 Szczecin PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. PS. 1. RK. 0932/ 01 /09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli 1.Nazwa kontrolowanej jednostki 2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki 3. Jednostka kontroluj 4. Dane personalne dokonuj

Protokół z kontroli 1.Nazwa kontrolowanej jednostki 2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki 3. Jednostka kontroluj 4. Dane personalne dokonuj Protokół z kontroli 1.Nazwa kontrolowanej jednostki Dom Dziecka Nr 12 ul. Tarczyńska 27 02 023 Warszawa 2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki p. Alicja Małgorzata Wojtaszewska 3. Jednostka kontrolująca

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ Zał. nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ 1. Zleceniobiorca poprzez regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli PS-Pi.431.4.1.2012.3.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy (64 800 ChodzieŜ, ul. Ujska 47) zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 stycznia 2014 r. zatwierdzająca regulamin organizacyjny Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PS.2.0932.2.3.2011.JL P R O T O K Ó Ł

PS.2.0932.2.3.2011.JL P R O T O K Ó Ł PS.2.0932.2.3.2011.JL Egz. Nr.. P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2011 r. w komórkach organizacyjnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region

Bardziej szczegółowo

Adres kontrolowanej jednostki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie Białogard, ul.

Adres kontrolowanej jednostki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie Białogard, ul. K-S-2.431.1.19.2016.DK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie w dniach 7-9 grudnia 2016 r. Adres kontrolowanej jednostki:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU 1 1. Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzcińsku Zdroju zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zadania, organizację

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r. S-2.431.2.2.2014.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.17.2015

nr PS-IV.9423.1.17.2015 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.17.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Aktywnego Seniora,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.5.2014 Gdańsk, dnia 16 grudnia 2014 r. Pan Jarosław Białk Starosta Powiatu Puckiego Na podstawie art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 11 września 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 11 września 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 11 września 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.9.2015

nr PS-IV.9423.1.9.2015 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.9.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/570/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 23 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/570/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 23 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/570/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Wałbrzychu oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.21.2014

nr PS-IV.9423.1.21.2014 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.21.2014 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą: DOM SENIORA ACTIVE LIFE,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 10 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 10 w Szczecinie. PS.1.IJ-B.0931/02/09 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 10 w Szczecinie. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. Aleja Piastów 74/7 70-326

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. 2. Hanna Białys inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolnego

Protokół kontroli. 2. Hanna Białys inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolnego PS.II.20.21.0932-6-1/09 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu ( ul. Kcyńska 48; 62 100 Wągrowiec), zwanej dalej Placówką. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie

UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie Na podstawie art. 20 ust.2 i art.238 ust.3 z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r.

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r. S-2.431.1.13.2013.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r. Adres Placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. Małcużyńskiego

Bardziej szczegółowo

P L A C Ó W K A W I E L O F U N K C Y J N A N R 2 DOM W OGRODZIE ul. Okrzei 15, Lębork

P L A C Ó W K A W I E L O F U N K C Y J N A N R 2 DOM W OGRODZIE ul. Okrzei 15, Lębork Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia.. P L A C Ó W K A W I E L O F U N K C Y J N A N R 2 DOM W OGRODZIE ul. Okrzei 15, 84-300 Lębork P R O G R A M N A P R A W C Z Y W związku

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Uchwała Nr 424/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniach 15-17 czerwca 2009 r.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniach 15-17 czerwca 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0931/06/09 Adres Placówki: Dom Dziecka ul. Polana Lecha 2 74-320 Barlinek PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniach 15-17 czerwca 2009 r. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. (druk nr 816)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. (druk nr 816) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 816) USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz.

Bardziej szczegółowo

PS.II-9.8.0931-6-2/10. Protokół kontroli

PS.II-9.8.0931-6-2/10. Protokół kontroli PS.II-9.8.0931-6-2/10 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej 2, 3, 4 i 5 lutego 2010 r. w Domu Dziecka, z siedzibą pod adresem: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 62-240 Trzemeszno, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-4-07 P/07/080 Pan Adam Krupski Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i Załącznik nr 5 Do uchwały rady powiatu Nr XXXVI/248/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. S T A T U T D O M U D Z I E C K A w T u c h o l i 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Tucholi, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.67.2014.AN Opole, 5 listopada 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PS.II.431.67.2014.AN Opole, 5 listopada 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PS.II.431.67.2014.AN Opole, 5 listopada 2014 r. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dom Dziecka w Bąkowie 46-233 Bąków, ul. Szkolna 2, tel. 77/ 417 49 35 1.

Bardziej szczegółowo

przez Pana Andrzeja Nowaka Dyrektora Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przez Pana Andrzeja Nowaka Dyrektora Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-IV.431.2.17.2014 Kraków, 9 stycznia 2014 roku Pan Andrzej Nowak Dyrektor Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Kopalina 7a 30-228 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura Warszawa, 23 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.33.2015 Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie 42 06-210 Płoniawy-Bramura WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/547/2010 RADY MIASTA Sopotu z dnia 5 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/547/2010 RADY MIASTA Sopotu z dnia 5 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/547/2010 RADY MIASTA Sopotu z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia lipca 2010 r. LSZ-4101-05-03/2010 P/10/069 Pani Barbara Franczuk Dyrektor Publicznego Przedszkola w Węgorzynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r.

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/20/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. Adres Placówki Dom Dziecka ul. Kresowa 26 72-010 Police Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r.

Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, w dniach listopada 2009 r.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, w dniach listopada 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0931/11/09 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, w dniach 16-18 listopada 2009 r. Adres Placówki: Dom Dziecka Nr 1 ul. Gen. W. Andersa

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I DZIAŁALNOŚCI OGNISKA WYCHOWAWCZEGO IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO DZIADKA ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I DZIAŁALNOŚCI OGNISKA WYCHOWAWCZEGO IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO DZIADKA ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY I DZIAŁALNOŚCI OGNISKA WYCHOWAWCZEGO IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO DZIADKA ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1 1. Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka zwane dalej Ogniskiem

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r.

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r. Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09 P R O T O K Ó Ł kontroli realizacji zadania pod nazwą Warsztaty artystyczne realizowanego w ramach programu Warsztaty

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA 1. Oznaczenie wnioskodawcy:... 2. Oznaczenie miejsc zamieszkania:... 3. Siedziba:... 6. Nazwa szkoły lub placówki.. 7. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/10-art.13/09 Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł

PS.2.HF.8012/10-art.13/09 Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł PS.2.HF.8012/10-art.13/09 Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zachodniopomorskim Ośrodku Wentylacji Domowej i Zachodniopomorskim Ośrodku Wentylacji Domowej dla Dzieci w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17-19 listopada 2009 r. w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/3/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r. Adres Placówki: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie ul. Kościuszki 48 78-230

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 października 2010 r.

Poznań, 14 października 2010 r. Poznań, 14 października 2010 r. PS. II 3.13.0931-9-1/10 Pan Robert Kowalczyk Pełnomocnik p. Kingi Grek Kowalczyk Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Szołdry 21 63-112 Brodnica Zalecenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J

P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J przeprowadzonej w dniu 25 września 2015r. w Domu Wspólnoty Osób i Rodzin, Samotnych Matek z Dziećmi w Chynowie ul. Truskawkowa 16 65-129 Zielona Góra Działając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo