PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r."

Transkrypt

1 PS. 1. IJ- B. 0932/11/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. Adres Placówki: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 3 TPD ul. H. Modrzejewskiej 20, Świnoujście Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Ilona Jackiewicz- Bara- inspektor wojewódzki - osoba kierująca zespołem, Renata Karwowska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie UpowaŜnienia Nr 98/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. wydanego przez zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przedmiot kontroli: Zagadnienia dotyczące standardu usług, a w szczególności: 1. Opracowanie indywidualnej dokumentacji dziecka. 2. Kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce do opieki nad dziećmi. 3. Warunki lokalowe. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 03 września 2009 r. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano kierownika placówki z programem kontroli, w którym określono temat, cel i rodzaj oraz zakres kontroli. 1

2 Wyjaśnień udzielała: Pani Patrycja Peters kierownik/wychowawca Ustalenia kontroli: Ustaleń dokonywano na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w oparciu o informacje przekazane przez kierownika zatrudnionego w placówce, analizę dokumentacji wychowanków obowiązującą w placówce, dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób zatrudnionych do pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz lustracji pomieszczeń. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 3 w Świnoujściu jest specjalistyczną placówką opiekuńczo- wychowawczą wsparcia dziennego. Placówka funkcjonuje od 01 lipca 2007 roku. Dysponuje 40 miejscami. Kierownikiem placówki od 02 lipca 2007 roku jest Pani Patrycja Peters, posiadająca wykształcenie wyŝsze magisterskie kierunek politologia i nauki polityczne, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Pani Peters posiada 4 letni staŝ pracy, z tego 2 letni w placówce. Na dzień kontroli w placówce przebywało 55 wychowanków umieszczonych w tym do 7 lat- 6 dzieci, 8-12 lat- 26 dzieci, do 18 lat- 19 wychowanków, powyŝej 18 roku Ŝycia- 4 wychowanków. Najmłodsze dziecko miało 4 lata a najstarsze 20 lat. Na dzień kontroli w placówce zatrudnieni byli: kierownik /wychowawca - 1 etat, wychowawca- 2 etaty, terapeuta- 1 etat, informatyk- 1 etat, pracownik administracyjno- gospodarczy- 1 etat. Nie było wolontariuszy świadczących usługi na rzecz placówki. (zał. nr 1). Opracowanie indywidualnej dokumentacji dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w placówce wsparcia dziennego dla kaŝdego dziecka prowadzi się kartę pobytu, która zawiera uaktualnianą informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. Na podstawie analizy prowadzonej w placówce dokumentacji stwierdzono, Ŝe w placówce prowadzone były karty pobytu. W kontrolowanych przypadkach stwierdzono jednak pewne niedociągnięcia polegające na tym, Ŝe w poszczególnych obszarach w/w informacje podawane były liczbowo. Na dzień kontroli placówka nie zatrudniała psychologa i pedagoga. Zatrudniony był terapeuta, który prowadził zapisy w dzienniku zajęć. 2

3 W dokumentacji wychowanków znajdowała się diagnoza potrzeb dziecka, określono rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, oraz podano zalecenia do dalszej pracy. Brak było kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, natomiast praca specjalisty była dokumentowana w dziennikach i indywidualnych planach pracy z dzieckiem. W trakcie kontroli w placówce wprowadzono obowiązującą dokumentację, oraz dokonano instruktaŝu w zakresie jej prowadzenia. Zmieniono równieŝ kartę pobytu. Ocena zasadności pobytu dziecka w placówce dokonywana była przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z zachowaniem 6-miesięcznej częstotliwości dokonywania oceny. W skład zespołu wchodzili pracownicy placówki oraz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. We wszystkich kontrolowanych przypadkach opinie odnośnie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce formułowane były na piśmie. Kwalifikacje osób zatrudnionych w Placówce do opieki nad dziećmi: Do opieki nad dziećmi zatrudniony jest 1 kierownik/wychowawca posiadający wykształcenie wyŝsze magisterskie o kierunku politologia i nauki polityczne oraz studia podyplomowe o kierunku pedagogika, 1 wychowawca posiadający wykształcenie wyŝsze magisterskie o kierunku politologia i nauki polityczne, studia podyplomowe o kierunku pedagogika i studia podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, 1 wychowawca posiadający wykształcenie wyŝsze magisterskie o kierunku filologia polska, studium interpretacji literatury polskiej, oraz studium pedagogiczne na podbudowie studiów magisterskich, 1 terapeuta posiadający wykształcenie wyŝsze magisterskie o kierunku politologia i nauki społeczne, studia podyplomowe o kierunku pedagogika, studium pomocy psychologicznej, oraz studium psychologii psychodynamicznej. (zał. nr 2). Wszyscy pracownicy posiadali kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). Warunki lokalowe: Do uŝytku placówki przeznaczone były następujące pomieszczenia: przedsionek o powierzchni 3,39 m2 przeznaczony do przebierania obuwia, odzieŝy oraz pełniący funkcję poczekalni dla gości, rodziców. Przedsionek wyposaŝony był w wieszaki, krzesła, szafkę, dystrybutor wody. Kuchnia o powierzchni 7,68 m2 wyposaŝona w meble kuchenne i sprzęt gospodarstwa domowego, przeznaczona do przygotowania posiłków. Jadalnia o powierzchni 25,05 m2 wyposaŝona w krzesła, stoły, regały 3

4 i półki, przeznaczona do spoŝywania posiłków. Pokój zabaw o powierzchni m² wyposaŝony w regały, stoliki, krzesła, kanapę, zabawki oraz półki. Pokój socjoterapeutyczny o powierzchni m² wyposaŝony w regały, krzesła, półki, komputer, drukarkę, kserokopiarkę, faks, pomoce dydaktyczne, telefon, dystrybutor wody, przeznaczony do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, odrabiania lekcji, prowadzenia dokumentacji. Sala komputerowa o powierzchni m² wyposaŝona w 7 komputerów z monitorami, biurka, krzesła i regały, przeznaczona do prowadzenia zajęć informatycznych. Sala telewizyjna o powierzchni m² wyposaŝona w telewizor, kanapę, regały, DVD oraz sprzęt audio. Sala przeznaczona była do oglądania telewizji, bajek, organizowania imprez okolicznościowych. Sala do gier o powierzchni m² wyposaŝona w stół do ping - ponga, szafki. Korytarz o powierzchni m² wyposaŝony w szafy, regały. Korytarz o powierzchni m² wyposaŝony w balustradę, szafy, regały. Łazienka o powierzchni 3.51 m² wyposaŝone w kabinę prysznicową, umywalkę i wc osobno dla dziewcząt i chłopców- (zał. nr 3). Pomieszczenia były urządzone estetycznie i funkcjonalnie. Ocena kontrolowanej działalności Placówki: W placówce prowadzone były karty pobytu. W kontrolowanych przypadkach stwierdzono niedociągnięcia polegające na tym, Ŝe poszczególne obszary funkcjonowania wychowanka nie były opisane a oceniane liczbowo. Brak było kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu. W dokumentacji wychowanków znajdowały się diagnozy potrzeb dziecka, określono rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, oraz podano zalecenia do dalszej pracy. Brak było kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, natomiast praca terapeuty była dokumentowana w dziennikach i indywidualnych planach pracy z dzieckiem. W trakcie kontroli w placówce wprowadzono obowiązującą dokumentację, oraz dokonano instruktaŝu w zakresie jej prowadzenia. Zmieniono równieŝ kartę pobytu. Ocena zasadności pobytu dziecka w placówce dokonywana była przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z zachowaniem 6-miesięcznej częstotliwości dokonywania oceny. W skład zespołu wchodzili pracownicy placówki oraz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. We wszystkich kontrolowanych przypadkach opinie odnośnie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce formułowane były na piśmie. Pracownicy zatrudnieni do opieki nad dziećmi posiadali kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października, 2007 r. w sprawie 4

5 placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). Warunki lokalowe były dobre. Kierownika kontrolowanej placówki pouczono, Ŝe: dokumentację naleŝy prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w ustaleniach kontroli, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października, 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). Poza tym nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Przedstawicielowi kontrolowanej placówki, po zapoznaniu z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia: 1. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. 2. Prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Dokonano wpisu w ksiąŝce kontroli pod pozycją 1 Protokół sporządzono 14 września 2009 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 3 - egzemplarz nr 1 - a/a - egzemplarz nr 2 TPD w Świnoujściu kierownik kontrolowanej placówki: kontrolujący: Szczecin, dnia września 2009 r. 5

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r. PS.1.431.3.37.2011.IJ-B PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r. Adres placówki: Wioska Dziecięca SOS ul. Kościuszki 48 78-230 Karlino

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniu 26 stycznia 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniu 26 stycznia 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0934/01/09 PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniu 26 stycznia 2009 r. Adres Placówki: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-431.4.2.2012.11.13 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. PS.Ko.II-15,16.0934 2 6/09

PROTOKÓŁ. PS.Ko.II-15,16.0934 2 6/09 PS.Ko.II-15,16.0934 2 6/09 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej 14 listopada 2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku zlokalizowanym pod adresem: ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, w związku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / / maja 2015 r. PS-KNPS.431.2.7.2015.PSZ Pani Małgorzata Til Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 we Wrocławiu SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W związku z pismem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY Warszawa, marzec 2003 Aktualizacja aktów prawnych: październik 2008 Zespół autorski: Drogosz-Zabłocka ElŜbieta Łukaszewicz

Bardziej szczegółowo

Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3. Centrum Doradztwa Rolniczego. w Brwinowie Oddział w Krakowie

Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3. Centrum Doradztwa Rolniczego. w Brwinowie Oddział w Krakowie 2014 Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków, wrzesień 2014 r. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) Katowice, dnia 1 grudnia 2014 r. BPK.574.1.2014.MKl Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Na podstawie artykułu 19

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Art.7 ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do jego zadań naleŝy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, 43-436 Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem.

Protokół kontroli. Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, 43-436 Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem. Protokół kontroli Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, 43-436 Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem. Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych od dnia 1 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo