PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, Dobra Burmistrz Dobrej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej"

Transkrypt

1 PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, Dobra Burmistrz Dobrej Kontrolę przeprowadzili: - Stanisław Dalgiewicz kierownik Oddziału Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, - Agnieszka Pogodzińska starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 49/2010 z dnia 4 maja 2010 r. [akta kontroli str. 3] Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli: - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855). W ramach czynności kontrolnych zbadano: - strukturę organizacyjną, - stan zatrudnienia, - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, 1

2 - wydane decyzje administracyjne i tryb postępowania w sprawach, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń, - wykorzystanie dotacji celowej przekazanej gminie. Egzemplarz Nr 2 Ustalenia ogólne Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej od dnia 15 maja 1990 r. jest Pani Anna Kowalczyk. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe na parterze o powierzchni ogółem 68,89 m 2. WyposaŜony jest w podstawowy sprzęt biurowy. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są w 1 pokoju o powierzchni 16,42 m 2. Gromadzeniem i przygotowywaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się 2 pracowników. Do dyspozycji pracownika realizującego świadczenia rodzinne pozostaje 1 komputer z oprogramowaniem Amazis. Do dyspozycji pracownika realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego pozostaje 1 komputer z oprogramowaniem Nemezis. Realizacją wypłaty świadczeń zajmują się 3 osoby. [akta kontroli str. 8-11] Obsługę finansowo-księgową i wypłatę świadczeń ośrodka prowadzi księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej i kasa Urzędu Miejskiego w Dobrej. Wypłata świadczeń odbywa się od 10-go do 20-go dnia kaŝdego miesiąca za pośrednictwem poczty, przelewem na konto oraz w kasie urzędu. Burmistrz Dobrej upowaŝnił: 1) UpowaŜnieniem z dnia 4 maja 2004 r. Panią Annę Kowalczyk kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych. 2) Zarządzeniem Nr 19a/2005 z dnia 1 września 2005 r. Panią Annę Kowalczyk kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz przyznawania zaliczki alimentacyjnej. 3) Zarządzeniem Nr 32/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. Panią Annę Kowalczyk kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego, a takŝe do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń alimentacyjnych. 4) Zarządzeniem Nr 35/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. Panią Krystynę Drapikowską pracownika OPS w Dobrej oraz Panią Jolantę Mikołowską - pracownika OPS w Dobrej do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego, a takŝe do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń alimentacyjnych. [akta kontroli str ] 2

3 Statut Ośrodka wprowadzono Uchwałą Nr XXII/149/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. Regulamin organizacyjny wprowadzono Zarządzeniem Nr 6 Burmistrza Dobrej z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. W trakcie kontroli zwrócono uwagę Kierownikowi Ośrodka na potrzebę zaktualizowania dokumentów organizacyjnych jednostki w kwestiach dotyczących m.in. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ze świadczeń rodzinnych korzystało 430 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 54 osoby uprawnione. Ogółem wydano 1023 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 54 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 1 kwartale 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ze świadczeń rodzinnych korzystały 393 rodziny, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 52 osoby uprawnione. Ogółem wydano 46 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 5 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacone świadczenia rodzinne 2009 r. 1 kwartał 2010 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyŝej 5 roku Ŝycia rozpoczęcia roku szkolnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Razem X X Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 2009 r. 1 kwartał 2010 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne RAZEM X X 3

4 Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2009 r. 1 kwartał 2010 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego Kwoty zwrócone przez dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu , ,90 alimentacyjnego, z tego: - przekazane na dochody budŝetu państwa 7.768, ,32 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 2.589,42 980,79 - przekazane na dochody własne gminy dłuŝnika 2.589,42 980,79 Umorzone naleŝności od dłuŝników alimentacyjnych 0 0 NaleŜności od dłuŝników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy 0 0 Ustalenia szczegółowe Szczegółowo sprawdzono dokumentację losowo wybranych osób korzystających z róŝnych form świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych, - terminowości wypłat świadczeń. Sprawdzono dokumentację rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne przyznane następującymi decyzjami: OPS 81214/321/Gr/09 OPS 81214/129/G/09 OPS 81214/79/B/3/09 OPS 81214/79/G/2/09 OPS 81214/79/G/08 OPS 81214/106/G/3/08 OPS 81214/376/M/10 OPS 81214/127/G/09 OPS 81214/209/D/09 OPS 81214/300/13/09 OPS 81214/144/G/09 OPS 81214/225/D/09 OPS 81214/398/D/09 OPS 81214/32/M/09 Skontrolowane sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzone były w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Dokumentacje rodzin są kompletne, ze stosownymi zaświadczeniami i oświadczeniami wymaganymi do przyznania określonych świadczeń. Sprawdzono dokumentację osób otrzymujących świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznane następującymi decyzjami: 4

5 OPS /19/FA/09 OPS /4/FA/08 OPS /67/FA/12/09 OPS /3/FA/09 OPS /28/FA/08 OPS /30/FA/09 OPS /15/FA/08 OPS /21/FA/09 OPS /20/FA/08 OPS /6/FA/08 Skontrolowane sprawy z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone były w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokumentacje rodzin są kompletne, ze stosownymi zaświadczeniami i oświadczeniami wymaganymi do przyznania świadczeń. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Skontrolowane decyzje administracyjne opracowane są prawidłowo, dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Wobec powyŝszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ksiąŝce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej pod nr 3/2010. Kierownik podmiotu kontrolowanego: - podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, - moŝe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, - ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: - Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydziału Polityki Społecznej. 5

6 Data sporządzenia: Szczecin, dnia 2 czerwca 2010 r. Data podpisania: Dobra, dnia 11 czerwca 2010 r. Pieczęć i podpis... Kierownik jednostki kontrolowanej Pieczęć i podpis... Kontrolujący 6

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2]

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r. jest Anna Adamczyk-Chmielewska. [akta kontroli str. 1-2] PROTOKÓŁ KONTROLI Ośrodka Pomocy Społecznej w BełŜycach, kod 24-200, BełŜyce, ul. Fabryczna 2b, numer statystyczny 004169233, zwanego dalej Ośrodek lub OPS. Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2014 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2014 r. Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. Dz.U.2013.441 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Agencji Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Morska 11. W dniu

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego : Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Kontrolę przeprowadzili w dniu 20

Bardziej szczegółowo

wpisy od poz. 51 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 64 z dnia 15.12.2008 r.; wpis w poz. 65 z dnia 27.03.2009 r.

wpisy od poz. 51 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 64 z dnia 15.12.2008 r.; wpis w poz. 65 z dnia 27.03.2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. węgierskiego, TP/393/06, Pani Paulina Plucińska. Adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul. Bracka 7

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń,

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń, PROTOKÓŁ Z KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, nr REGON -u 450708638 zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Staroście Powiatu Łomżyńskiego.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczeniami rodzinnymi są: - Świadczenia rodzinne - Fundusz Alimentacyjny - Stypendium Szkolne Wydział Polityki Społecznej zajmuje się realizacją następujących zadań: Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014 Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014 1. Znak sprawy: AK-II.1711.1.2014.BM Nazwa jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo