nr PS-IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr PS-IV.9423.1.9.2015"

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Huenefelda 8, Gdańsk, zwanej dalej Placówką ; prowadzonej i kierowanej przez p. Piotra Chylińskiego, wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Huenefelda 8, Gdańsk, NIP , REGON , Kontrolę przeprowadzono 2 lipca 2015 r. w obecności pp. Piotra i [...]* Chylińskich oraz dwóch pracowników świadczących usługi osobom przebywającym w Placówce. Kontrolujący:, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 173/2015 z 25 czerwca 2015 r. (załącznik nr 1),, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 174/2015 z 25 czerwca 2015 r. (załącznik nr 2) i, inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 172/2015 z 25 czerwca 2015 r. (załącznik nr 3), zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz. Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane p. Piotrowi Chylińskiemu, wraz z rozpoczęciem kontroli, 2 lipca 2015 r. (załącznik nr 4). Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10 oraz art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zwanej dalej Ustawą, 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739), a także 4 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750). Ogólny zakres i cel kontroli: kontrola sprawdzająca prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez wymaganego, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy, zezwolenia wojewody. Przedmiotowy zakres i okres kontroli: stan bieżący standardów świadczonych usług socjalno- -bytowych oraz przestrzeganie praw osób przebywających w Placówce. Protokół zawiera informacje zebrane w toku postępowania w sprawie prowadzenia Placówki bez wymaganego zezwolenia Wojewody Pomorskiego, a także dane zgromadzone w wyniku oględzin Placówki, analizy przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez p. Piotra Chylińskiego i pracowników Placówki oraz rozmów z osobami przebywającymi w Placówce. I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I. 1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki. (Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.) Wojewoda Pomorski wezwał, pismem z 7 maja 2015 r., p. Piotra Chylińskiego do uregulowania sytuacji Placówki prowadzonej w ramach działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia (korespondencję doręczono Stronie 13 maja 2015 r.). Do dnia kontroli p. nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki. P. wystosował pismo, z 8 czerwca 2015 r., do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w którym informuje o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki, bez wymaganego zezwolenia (pismo wpłynęło do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 10 czerwca 2015 r. i znajduje się w aktach sprawy). Jak wskazał p. w ww. piśmie [.....]** [..]** 1

2 P. poinformował zespół inspektorów, że [ ]**, w którym mieści się Placówka [.. ]** obiekt wymaga dokonania szeregu zmian i dostosowania do obowiązujących przepisów, w tym zainstalowania windy, gdyż pokoje mieszkalne znajdują się na pierwszej i drugiej kondygnacji. Z rozmów przeprowadzanych w trakcie kontroli z osobami przebywającymi w Placówce wynika, że zostały przeniesione do Placówki z zlikwidowanej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, z siedzibą w Jankowie Gdańskim przy ul. Hiacyntowej 1, Gdańsk, [.]* znaki spraw: PS-IV i PS-IV ), [..]* ([..]* znak sprawy: PS-IV ). P. w rozmowie z zespołem inspektorów potwierdził, iż Placówka jest kontynuacją ww. działalności [... ]*. 2. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. Na podstawie oglądu mieszkańców, liczby łóżek i tapczanów oraz wyposażenia pokoi mieszkalnych usytuowanych na drugiej i trzeciej kondygnacji budynku ustalono, że Placówka przeznaczona jest dla dwudziestu osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. 3. Tablica informacyjna i informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. (Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany, przez art. 68a pkt 2 Ustawy, umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; a także, przez art. 68a pkt 3 lit. a i lit. b Ustawy, umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.) Na budynku Placówki brak jakichkolwiek tablic informacyjnych o prowadzonej działalności w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, także w widocznym miejscu w budynku Placówki brak informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz podmiotu prowadzącego Placówkę, w tym informacji o jego siedzibie. 4. Inne dokumenty regulujące działalność Placówki i podmiotu prowadzącego P. prowadzi działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2015 r. pod firmą Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn, NIP , REGON , adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Huenefelda 8, Gdańsk, działalność gospodarcza sklasyfikowana: PKD Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Wydruk dotyczący działalności gospodarczej p. Piotra Chylińskiego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w aktach sprawy. II U S Ł U G I B Y T O W E. 1. Miejsce pobytu (budynek i jego otoczenie). (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających miejsce pobytu.) Placówka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku w zabudowie jednorodzinnej. Na pierwszej kondygnacji są pomieszczenia: [..]**, do prania i suszenia, higieniczno- -sanitarne, [ ]**. Na drugiej kondygnacji, do której prowadzi wejście do budynku, są pokoje mieszkalne, pokój dziennego pobytu (jadalnia), [.]**, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, [...]**. Na trzeciej kondygnacji są pokoje mieszkalne [..]**. Na trzecią kondygnację prowadzi wejście przez [..]** położone jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne, [.]** i korytarza prowadzący do pokoi mieszkalnych. 2

3 1) bariery architektoniczne: (Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega zapewnia miejsce pobytu w budynku i jego otoczeniu bez barier architektonicznych.) Placówka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez windy. Poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Z pokoju dziennego pobytu prowadzi [...]** [....]** [.]**. W otoczeniu budynku występują bariery architektoniczne: do wejścia prowadzą schody, brak pochylni, [...]**. 2) pokoje mieszkalne: (Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewniając miejsce pobytu w pokojach mieszkalnych, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych bez wind usytuowanych na parterze. Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a-c Ustawy, pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe, z tym że: - na podstawie lit. a: pokój jednoosobowy, nie mniejszy niż 9 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesło i szafkę nocną; - na podstawie lit. b: pokój dwuosobowy, nie mniejszy niż 12 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w dwa łóżka lub tapczany, szafę, stół, dwa krzesła i szafki nocne; - na podstawie lit. b: pokój trzyosobowy, nie mniejszej niż 18 m 2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w trzy łóżka lub tapczany, szafę, stół, trzy krzesła i szafki nocne; - lit. d: pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Na podstawie art. 68 ust. 4a Ustawy, jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może być on czteroosobowy, a jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m 2 na osobę. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.) W Placówce użytkowanych jest siedem pokoi mieszkalnych, w tym: a) pokój czteroosobowy [... ]** wyposażony [...]**. W pokoju znajdują się [ ]**. Przy pokoju znajduje się łazienka wyposażona w natrysk, wannę, umywalkę i miskę sedesową przy której zamontowano uchwyt ułatwiający osobom mniej sprawnym na korzystanie z tego urządzenia. b) pokój dwuosobowy [.... ]** wyposażony [...]**. Z pokoju prowadzi (zamknięte) [ ]**. c) pokój trzyosobowy [ ]** wyposażony [...]**. d) pokój czteroosobowy [.... ]** wyposażony [.. ]**. Z pokoju, z lewej strony prowadzi wejście do pokoju dwuosobowego, z prawej strony do pokoju trzyosobowego [...]**. e) pokój dwuosobowy [.... ]** wyposażony [... ]**. f) pokój trzyosobowy [... ]** wyposażony [. ]**. Pokój przechodni, [.... ]**. g) pokój dwuosobowy (położony na trzeciej kondygnacji) wyposażony [..]**. Łącznie Placówka posiada dwadzieścia miejsc dla mieszkańców w siedmiu pokojach mieszkalnych. 3) pokój dziennego pobytu (jadalnia): (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia.) Placówka posiada pokój dziennego pobytu, służącym także jako jadalnia, na drugiej kondygnacji. Przy pokoju dziennego pobytu położona jest kuchnia, z okienkiem podawczym. Pomieszczenie wyposażona [. ]** Na antresoli umieszczono [...]**, co umożliwia przeznaczenie tego miejsca do dziennego pobytu mieszkańców. 3

4 4) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.) Jako pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia wskazano dwa pomieszczenia znajdujące się na pierwszej kondygnacji. Pomieszczenie do prania wyposażone [.... ]** Pomieszczenie do suszenia wyposażone [.]**. W dniu kontroli na zewnątrz przed budynkiem od strony ogrodu, były wystawione trzy suszarki (składane), na których suszyło się pranie. 5) inne, dodatkowe pomieszczenia: Pomieszczenie kuchenne położone na drugiej kondygnacji, zaopatrzone w okienko podawcze do pokoju dziennego pobytu (jadalni). Pomieszczenie wyposażone [..]**,.. 6) warunki sanitarne: (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 3 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym, że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.) W Placówce znajdują się następujące pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla mieszkańców: a) ogólnodostępna łazienka na drugiej kondygnacji z wejściem z korytarza przy pokoju dziennego pobytu, wyposażona w natrysk (nieczynny), umywalkę i miskę sedesową z zamontowanym uchwytem ułatwiającym osobom mniej sprawnym korzystanie z tego urządzenia; b) ogólnodostępna łazienka przy antresoli, wyposażona w natrysk, narożną wannę, umywalkę, miskę sedesową i uchwyty ułatwiającym osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia; c) łazienka przy czteroosobowym pokoju mieszkalnym na drugiej kondygnacji przy pokoju dziennego pobytu, wyposażona w natrysk, wannę, umywalkę i miskę sedesową z zamontowanym uchwytem ułatwiającym osobom mniej sprawnym korzystanie z tego urządzenia. Łącznie Placówka posiada trzy pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla mieszkańców, w tym dwa ogólnodostępne i jedno przy pokoju mieszkalnym. 2. Wyżywienie. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających wyżywienie.) P. poinformował, że wszystkie posiłki dla osób przebywających w Placówce, przygotowywane są przez kucharkę w pomieszczeniu kuchennym na drugiej kondygnacji. P. poinformował, że zgłosił działalność Placówki do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. [.]** 4

5 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia co najmniej 3 posiłki dziennie, przerwa między którymi, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 Ustawy, jest nie krótsza niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18.) Zgodnie z oświadczeniem p. Piotra Chylińskiego, Placówka zapewnia mieszkańcom pięć posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. 2) posiłki dietetyczne: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza.) Zgodnie z oświadczeniem p. Piotra Chylińskiego, Placówka zapewnia dla dwóch mieszkańców [... ]**. 3) karmienie: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 4 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia w razie potrzeby karmienie.) Zgodnie z oświadczeniem p. Piotra Chylińskiego, w Placówce na dzień kontroli, przebywają [...]** I I I U S Ł U G I O P I E K U Ń C Z E. 1. Sposób świadczenia usług opiekuńczych (warunków życia osób przebywających w Placówce). (Na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy, sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.) W Placówce nie stwierdzono nieprzyjemnych zapachów, wszystkie pomieszczenia były czyste i posprzątane. [.....]**. W trakcie kontroli, mieszkańcy swobodnie poruszali się po Placówce: [... ]** Na trzeciej kondygnacji znajdowały się [...]** 2. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. P. poinformował, że wszystkie osoby przebywające w Placówce mają zapewniony dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Usługi medyczne w Placówce świadczy specjalista medycyny rodzinnej, [..]**, zatrudniona w [.. ]** z siedzibą [....]**. Lekarz jest dostępny dla mieszkańców dwa razy w miesiącu w Placówce oraz na każde wezwanie telefoniczne. Usługi pielęgniarskie w Placówce świadczy pielęgniarka środowiskowa, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zatrudniona w ww. [.. ]**. P. poinformował, że w przypadku gdy osoba przebywająca w Placówce wymaga wizyty u specjalisty, udzielana jest jej stosowna pomoc w realizacji takiej usługi. 5

6 IV O S O B Y P R Z E B Y W A J Ą C E W P L A C Ó W C E. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. Z usług świadczonych przez Placówkę korzysta szesnaście osób, w tym piętnaście kobiet i jeden mężczyzna, w wieku od siedemdziesięciu lat do dziewięćdziesięciu sześciu lat. Osoby przebywające w Placówce wymagają całodobowej opieki z uwagi na schorzenia związane z wiekiem, m. in.: Zgodnie z wiedzą p. Piotra Chylińskiego [.]*, jedna z osób przebywających w Placówce, Osoby przebywające w Placówce wymagają opieki i pomocy w następującym zakresie: V P E R S O N E L. Struktura zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, czas pracy, liczby pracowników. Usługi osobom przebywającym w Placówce świadczą w ciągu dnia [ ]**, natomiast w porze nocnej [ ]**. W trakcie kontroli usługi osobom przebywającym w Placówce świadczyły [..]**. Ustalenia niniejszej kontroli potwierdziły, że p., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Huenefelda 8, Gdańsk, NIP , REGON , prowadzi w ramach działalności gospodarczej placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku pod nazwą Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Huenefelda 8, Gdańsk, bez wymaganego, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zezwolenia Wojewody Pomorskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w Placówce. Ze względu na działalność Placówki bez zezwolenia zespół inspektorów nie sporządzi zaleceń pokontrolnych. Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce oraz poinformowano osobę prowadzącą i kierującą Placówką o: - Prawie Kierownika Placówki do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. 1 - Prawie Kierownika Placówki do odmowy podpisania protokołu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. 2 1 Na podstawie 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 2 Na podstawie 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 6

7 - Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokołu, jako informacji publicznej ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ( 3 - Treści art. 130 ust. 2-5 oraz art. 131 ust. 1 i ust. 3 5 Ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Art Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa: 1) nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości zł; 2) więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości zł. 3. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej placówki, o której mowa w ust. 2, karę wymierza się osobno za każdą z placówek. 4. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości zł. 5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia. Art Kary pieniężne, o których mowa w art. 130, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 4. Od nieuiszczonych w terminie kar pobiera się odsetki ustawowe. 5. Egzekucja kar wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Protokół podpisano Gdańsk, 22 lipca 2015 r. (data, miejsce) podpis prowadzącego Placówkę Protokół sporządzono w dniu 21 lipca 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla p. Piotra Chylińskiego Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn w Gdańsku, ul. Huenefelda 8, Gdańsk, adres do korespondencji [ ]**; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Protokół został doręczony prowadzącemu Placówkę: Gdańsk, 22 lipca 2015 r. (data, miejsce, podpis) [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio. [...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio w interesie p. Piotra Chylińskiego. 3 Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i poz. 1662). 7

nr PS-IV.9423.1.17.2015

nr PS-IV.9423.1.17.2015 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.17.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Aktywnego Seniora,

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.6.2015

nr PS-IV.9423.1.6.2015 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.6.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Rezydencja Seniora z siedzibą

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.4.2013

nr PS-IV.9423.1.4.2013 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.4.2013 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Rotmanka z

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.21.2014

nr PS-IV.9423.1.21.2014 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.21.2014 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą: DOM SENIORA ACTIVE LIFE,

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV

nr PS-IV P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.23.2014 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora DĄBRÓWKA,

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura

Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie Płoniawy-Bramura Warszawa, 23 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.33.2015 Pani Grażyna Rakowiecka Dom Seniora w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie 42 06-210 Płoniawy-Bramura WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Damian Maniara DAM-MED Damian Maniara ul. Kościelna 34 Laskowiec Ostrołęka

Pan Damian Maniara DAM-MED Damian Maniara ul. Kościelna 34 Laskowiec Ostrołęka Warszawa, 10 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.8.2016 Pan Damian Maniara DAM-MED Damian Maniara ul. Kościelna 34 Laskowiec 07-401 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 126a oraz

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.4.1.2012 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Pensjonacie Zapiecek w Zabierzowie Bocheńskim 470, przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Pan Waldemar Woźniakowski podmiot prowadzący placówkę Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Klaudyny 32/ Warszawa

Pan Waldemar Woźniakowski podmiot prowadzący placówkę Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Klaudyny 32/ Warszawa Warszawa, 10 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.15.2017.RM Pan Waldemar Woźniakowski podmiot prowadzący placówkę Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Klaudyny 32/310 01 684 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.5.2015.MR Warszawa, 7 września 2015 r. WPS-II.431.4.17.2015.RM Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE. PS-Pi.431.1.5.2014.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile (64-920 Piła, ul. 11-Listopada 40), zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrole

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Wilkowska Zielona Kraina ul. Olesin Warszawa

Pani Małgorzata Wilkowska Zielona Kraina ul. Olesin Warszawa Warszawa, 04 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.1.7.2017.RM Pani Małgorzata Wilkowska Zielona Kraina ul. Olesin 129 03-289 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 i art. 128

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza Stara Wieś

Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza Stara Wieś WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 8 kwietnia 2016 r. WPS-II.431.4.30.2015.IM Pan Zbigniew Galas Podmiot prowadzący placówkę Dom Opieki Pogodna Przystań ul. Mickiewicza 1 05-430 Stara Wieś WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Róża Dolińska Róża ul. Lutza 28/ Łomianki - Dąbrowa

Pani Róża Dolińska Róża ul. Lutza 28/ Łomianki - Dąbrowa WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 4 września 2015 r. WPS-II.431.1.4.2015.RM Pani Róża Dolińska Róża ul. Lutza 28/30 05 092 Łomianki - Dąbrowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta Stare Babice

Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta Stare Babice Warszawa, 18 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.1.3.2016.JR Pani Wioletta Sitnicka Podmiot prowadzący Dom Opieki FLORANS ul. Kręta 23 05-820 Stare Babice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r.

USTAWA. z dnia r. Projekt z dnia 14 listopada 2017 r. USTAWA z dnia.. 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Mietelski Dom Seniora Twój Domek ul. Piotra Skargi Milanówek

Pan Janusz Mietelski Dom Seniora Twój Domek ul. Piotra Skargi Milanówek Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.8.2016.JR Pan Janusz Mietelski Dom Seniora Twój Domek ul. Piotra Skargi 3 05-822 Milanówek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 126a

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie PS.VI/9013/19/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c Policzna

Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c Policzna Warszawa, 11 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.1.10.2015.AK Pani Małgorzata Palimąka Słoneczny Dom Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. Gródek 49 c 26-720 Policzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r.

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r. Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres

Bardziej szczegółowo

Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, Gąbin

Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, Gąbin Warszawa, 22 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.4.2016.MW Emilia i Adam Wiśniewscy Pensjonat BOSS s. c. Emilia i Adam Wiśniewscy Nowe Grabie 47, 09-530 Gąbin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika: Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Nowym Skoszynie w dniu 11 września 2012 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.4.12.2012 Protokół z kontroli kompleksowej w placówce Dom Pod Klonami Głogoczów 832, 32-444 Myślenice przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.3.2.2016 Protokół z kontroli kompleksowej w Centrum Seniora w Drogini, 32-400 Droginia, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

Pan Waldemar Woźniakowski Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Łęczna Nowy Dwór Mazowiecki

Pan Waldemar Woźniakowski Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Łęczna Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa, 09 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.22.2016.RM Pan Waldemar Woźniakowski Prywatny Dom Opieki GERMED ul. Łęczna 1 05 100 Nowy Dwór Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.4.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Seniora Słoneczna Przystań ul. Jabłoniowa 17, Libertów, przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Katarzyna Małecka Dom Seniora Modrzew ul. Irysów Piaseczno

Pani Dorota Katarzyna Małecka Dom Seniora Modrzew ul. Irysów Piaseczno WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.9.2016.RM Warszawa, 13 kwietnia 2016 r. Pani Dorota Katarzyna Małecka Dom Seniora Modrzew ul. Irysów 11 05-500 Piaseczno Na podstawie art. 126a i 127 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo. Zalecenia pokontrolne

PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo. Zalecenia pokontrolne Poznań, 6 marca 2013 r. PS-II.431.8.1.2013.13 Sz. P. Maciej Frąckowiak Dom Opieki Senior Łubowo 14C 62-260 Łubowo Zalecenia pokontrolne Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika: Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Samotnych i Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn prowadzonym przez Stowarzyszenie Samotnych Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wąworkowie w dniu 11 września 2012

Bardziej szczegółowo

Pan. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek. ul. Strużańska 10

Pan. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek. ul. Strużańska 10 Warszawa, 23 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.9421.2.26.2016.MŚ Pan Igor Kałytczak Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek ul. Strużańska 10 05-119 Józefów k. Legionowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli PS-Pi.431.4.1.2012.3.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy (64 800 ChodzieŜ, ul. Ujska 47) zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon:

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon: PS-III.9514.6.2016.TB Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r. Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk Regon: 220335670 Kontrolę, w dniach 25 26 lutego 2016 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 33/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 października 2010 r.

Poznań, 14 października 2010 r. Poznań, 14 października 2010 r. PS. II 3.13.0931-9-1/10 Pan Robert Kowalczyk Pełnomocnik p. Kingi Grek Kowalczyk Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Szołdry 21 63-112 Brodnica Zalecenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE RPU/260063/2016 P Data:2016-08-09 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Warszawie LWA.410.006.06.2016 P/16/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Warszawie ui. Filtrowa 57, 02-056

Bardziej szczegółowo

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6 PS.VI.1/9013/18/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Jednostka wizytowana: Rodzinny

Bardziej szczegółowo

PS.1.JJ.431-2/4/11. Protokół

PS.1.JJ.431-2/4/11. Protokół PS.1.JJ.431-2/4/11 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 14.07.2011 r. w Domu Seniora Joanna, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III.9514.15.2016.TB Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dębowa Marta Pabian, Wojciech Pabian ZPChr ul. Warszawska 1/12, 82-500 Kwidzyn Regon:170035050

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.10.2016 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J

P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J przeprowadzonej w dniu 25 września 2015r. w Domu Wspólnoty Osób i Rodzin, Samotnych Matek z Dziećmi w Chynowie ul. Truskawkowa 16 65-129 Zielona Góra Działając

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o pomocy społecznej. z dnia12 marca 2004 r. (w części dotyczącej - Domów Pomocy Społecznej) (Dz. U nr 64,poz.593 z późniejszymi zmianami)

USTAWA. o pomocy społecznej. z dnia12 marca 2004 r. (w części dotyczącej - Domów Pomocy Społecznej) (Dz. U nr 64,poz.593 z późniejszymi zmianami) USTAWA o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004 r. (w części dotyczącej - Domów Pomocy Społecznej) (Dz. U nr 64,poz.593 z późniejszymi zmianami) Art. 54. 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Medical Spa Sanatorium "UNITRAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielnie przy ul. Piastów 6. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

ZP AL Egz. nr 2

ZP AL Egz. nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Jarosław Niedzielczyk z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Gdańskiej 21D prowadzącym przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA PRZEPISY USTAWA Z DNIA 12 MARCA 200R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z2009R. NR 175, POZ. 1362 Z PÓŹN. ZM.), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 19PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI

Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w: Zakładzie Pracy Chronionej RAK SERVICE Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Kościuk, Karolina Włoch, Grażyna Kościuk

Bardziej szczegółowo

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak.

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 marca 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Bogusława Hucko ul. Szkolna 1, 67 124 Nowe Miasteczko 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli ustalono co następuje:

W toku kontroli ustalono co następuje: Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 października 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Marina mieszczącego się przy ul. Przestrzennej 29 w Szczecinie. Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

PS-IV.9421.22.2015. Lucyna Gostomska Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio. Alicja Hilla

PS-IV.9421.22.2015. Lucyna Gostomska Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio. Alicja Hilla PS-IV.9421.22.2015 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Domu Pomocy Społecznej, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1, 84-200 Wejherowo, zwanego dalej Domem, prowadzonego przez Powiat Wejherowski,

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju istnieje od 2000 roku. Początkowo stanowił on filię DPS Smrek w Zaskalu, a od 2009 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w Domu Seniora Pogodna Jesień w Rokitnie 61, gm. Przytoczna w dniu 24 marca 2014r.

P R O T O K Ó Ł KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w Domu Seniora Pogodna Jesień w Rokitnie 61, gm. Przytoczna w dniu 24 marca 2014r. PS-I.431.2.2.2014 P R O T O K Ó Ł KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w Domu Seniora Pogodna Jesień w Rokitnie 61, gm. Przytoczna w dniu 24 marca 2014r. Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.3.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w placówce Pensjonat dla Osób Starszych usytuowanej przy ul. Czarnochowskiej 15 a

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia listopada 2009r. KPZ-4111-01-01/2009 K/09/005 Pani Barbara Piasecka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Jednostka kontrolowana: Placówka zapewniająca

Bardziej szczegółowo

S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk. Zalecenia pokontrolne

S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk. Zalecenia pokontrolne Poznań, 11 września 2012 r. PS-II.431.8.2.2012.11.13 Zalecenia pokontrolne S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki 26 64-320 Buk Na podstawie art. 22 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2014 z dnia 28 marca 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.1.3.2017 Protokół z kontroli sprawdzającej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Ułanów 25, 31-450 Kraków przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r. Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie przy ul. Dorszowej 3. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.10.2017 Protokół z kontroli kompleksowej w siedzibie placówki prowadzonej przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.16.2015 Gdańsk, dnia 3 lutego 2016 r. Pani Elżbieta Tessmer Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka im. Magdy Wójcik i Rolfa Sorby ul. Wiosny Ludów 13 81 459 Gdynia Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.9.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Senior w Krakowie ul. Bieżanowska 98 c, 30-826 Kraków, przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny

Bardziej szczegółowo

WP-III Kraków, 12 stycznia 2017 r.

WP-III Kraków, 12 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-III.431.1.35.2016 Kraków, 12 stycznia 2017 r. Pani Justyna Lannoy p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Ułanów 25 Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVA-MED spółka cywilna ANNA HAWEŁKA

Bardziej szczegółowo

PS.VI.1/9013/17/10. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Dyrektora Joanny Jasiukiewicz w dniu 17 listopada 2010 roku

PS.VI.1/9013/17/10. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Dyrektora Joanny Jasiukiewicz w dniu 17 listopada 2010 roku PS.VI.1/9013/17/10 Protokół z kontroli doraźnej w Domu dla Dzieci Fundacji Dziecięca Przystań placówce socjalizacyjnej prowadzonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej 46, prowadzonej w związku z wnioskiem o

Bardziej szczegółowo

PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł

PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej 9 czerwca 2009 r. w budynku nazywanym przez prowadzącą * Rodzinnym Domem Opieki pod Lipami, z siedzibą pod adresem ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Czesław Kaniewski adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU

PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU Program naprawczy usług świdaczonych przez Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju opracowany

Bardziej szczegółowo

Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej

Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej PS-VI.9423.12.2011 Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej Jednostka wizytowana: całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.3.14.2015 Protokół z kontroli kompleksowej w siedzibie placówki Przytulisko św. Brata Alberta, usytuowanej w Grywałdzie przy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli: Protokół z kontroli problemowej w placówce całodobowej Pielęgniarski Dom Opieki,,Leśna Oaza w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11, przeprowadzonej w dniu 17.05.2010 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych Familia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.23.2011.JE PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowane przedsiębiorstwo: NZOZ Pod Lwem Instytut Specjalistki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym WZ-V.9612.4.2016.ACz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym Podmiot leczniczy: Przychodnia Lekarska Witomino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól, Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Łucja Magdalena Kosmatka-Dziuba zam. (...) NIP: 924-172-56-14

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 16/2010

D E C Y Z J A Nr 16/2010 Opole, dnia '22grudnia 2010 r. WOJEWODA OPOLSKI PS.II.AN.9141/9/2010 D E C Y Z J A Nr 16/2010 Na podstawie art. 80 a ust.1 pkt 1, ust. 2, 3 pkt 1, 2, 3 lit. a, b, c i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 listopada 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAKRIS S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.7.2011.KWM PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej (nr

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C., ul. Odrodzenia 32, 67

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w S-1.431.8.1.2013.JJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Prywatnym Domu Opieki Riccardo ul. Starogrodzka 12 A, 73-260 Pełczyce - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: ( ) adres do korespondencji, 66-200 Kępsko.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.1.2014 Gdańsk, dnia 28 lipca 2014 r. Szanowny Pan Wojciech Dettlaff Starosta Powiatu Puckiego Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Pielęgniarek Środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Rafał Peter z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 7A w dniu 24 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE

Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE Załącznik Nr 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo