B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I"

Transkrypt

1 B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Politechnika Łódzka w Łodzi Biblioteka Główna - Oddział Informacji Naukowej Promocja biblioteki akademickiej: dowiadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej Promotion of an academic library: experiences of the Main Library of the Technical University of Lodz Abstrakt Biblioteka akademicka jako skarbnica wiedzy pełni funkcj upowszechniania zdobyczy nauki współtworzc kultur i kształtujc współczesne oblicze cywilizacji. Obsługuje przede wszystkim macierzyst uczelni. Jednake krg odbiorców ulega cigłemu rozszerzeniu. Wynika to ze zwikszajcej si liczby uytkowników (wzrost liczby studentów wszystkich uczelni) oraz zainteresowania bibliotek innych osób poszukujcych rónorodnych informacji (uczniowie, bezrobotni, osoby pracujce w poszczególnych sektorach gospodarki, emerytowani pracownicy). Wzrost zainteresowania bibliotek wynika równie z działa promocyjnych instytucji majcych na celu upowszechnianie osigni naukowych a take wypracowanie kultury korzystania z zasobów biblioteki. Referat przedstawia zarys codziennych działa podejmowanych w bibliotece kształtujcych jej wizerunek i presti. Omówiono rol biblioteki w strukturze organizacyjnej uczelni; warunki funkcjonowania biblioteki; kształtowanie kultury wewntrz instytucji i rozpowszechnianie jej w rodowisku zewntrznym. Wanym elementem referatu jest zaprezentowanie działalnoci marketingowej, a w szczególnoci promocji biblioteki w bliszym i dalszym otoczeniu. Słowa kluczowe biblioteki - marketing; obsługa uytkowników; usługi biblioteczne; kultura wiadczenia usług; promocja biblioteki Abstract Contemporary academic and university libraries accumulate expertise and general knowledge and disseminate achievements of science and humanities by means of establishing and creating culture and shaping the face of contemporary civilization. The libraries serve generally, but not solely, their universities. Their readership continues to grow with the increasing number of students and growing interest of other people looking for information sources (e.g.: school pupils, the unemployed, workers of different branches of economy, the retired) Institutions that disseminate scientific accomplishments keep promoting the culture of library usage thus enlarging interest in libraries. The paper shows the range of everyday activities of the libraries taken up in order to form the library image and prestige. The role and significance of the university library in the structure of university is also discussed, as well as library working conditions and forming culture inside the institution and disseminating it in the outside environment. The authors consider library marketing an important matter, particularly library promotion in its close Key words libraries - marketing; user service, library services; library services culture; library promotion

2 Promocja biblioteki akademickiej: dowiadczenia BGPŁ Wstp Biblioteki uczelniane nalece do sieci bibliotek naukowych wyróniaj si sporód innych odmiennoci funkcji społecznej, polegajcej na słueniu rozwojowi i potrzebom nauki oraz na rozwijaniu kultury umysłowej i technicznej społeczestwa 1. Podstawowym celem ich działalnoci jest tworzenie i prowadzenie warsztatu pracy dla pracowników nauki, studentów a take coraz czciej dla pozostałych osób zatrudnionych w uczelni lub osób spoza niej. Biblioteka, obok wydziałów i jednostek pozawydziałowych, zajmuje istotne miejsce w strukturze uczelni. Znajduje si na równorzdnej pozycji wraz z innymi jednostkami, cho realizuje zadania o odmiennym charakterze. Jako skarbnica wiedzy gromadzi i przechowuje dorobek pimienniczy, udostpnia zbiory i usługi, priorytetowo traktujc potrzeby odbiorców uczelnianych. Współtworzc kultur akademick biblioteka zobowizana jest do utrzymywania szeroko pojtych kontaktów ze społecznoci uczelni. Czy to jednak wystarczy, aby biblioteka akademicka była znaczcym i cenionym elementem społeczestwa i kultury? W genezie i tworzeniu bibliotek akademickich trudno zauway przypisanie im zada charakterystycznych dla instytucji kultury w społecznoci lokalnej. Jednak w 21. wieku, szczególnie w Polsce, gdzie od wielu lat nastpuje znaczna degradacja bibliotek publicznych i spadek czytelnictwa 2, biblioteka akademicka powinna sta si dynamicznie rozwijajc si instytucj, która jest nie tylko warsztatem pracy dydaktycznonaukowej, ale take elementem kultury o zasigu wykraczajcym poza obszar uczelni. Proces budowania wiadomoci istnienia biblioteki w rodowisku lokalnym wymaga podjcia działa przybliajcych bibliotek akademick społecznoci lokalnej. Zadaniem kadej biblioteki akademickiej powinno by wykreowanie wizerunku przyjaznej i potrzebnej instytucji, spełniajcej oczekiwania uytkowników w sposób sprawny i nowoczesny. Pomoc w budowaniu takiego wizerunku oraz lepszej pozycji biblioteki moe sta si marketing. Według A. Pomykalskiego istot marketingu jest planowanie i wdraanie koncepcji produktu (idei, dóbr i usług), cen, promocji i dystrybucji prowadzcej do wymiany, dziki której dy si do spełnienia oczekiwa jednostek i organizacji 3. Zgodnie z literatur przedmiotu celem oddziaływania marketingowego jest osignicie zamierzonego zysku, przycignicie nowych klientów obietnic dostarczenia im produktu najwyszej wartoci oraz utrzymanie dotychczasowych klientów przy zapewnieniu im oczekiwanego zadowolenia 4. Dostosowujc t definicj do realiów bibliotekarskich mona przyj, i zyskiem bdzie rozszerzenie oddziaływania na nowych 1 Ło L.: Biblioteki naukowe. Ossolineum, Wrocław 1980, s Zagadnienia te stanowi przedmiot bada IKiCzBN. Ich wyniki publikowane s w specjalistycznych czasopismach. Dla przykładu warto przytoczy artykuł powiecony czytelnictwu - Straus G.: Czyta 56%. Badania IKiCz BN. Nowoci Wydawnicze nr 5, s Pomykalski A.: Strategie marketingowe. Wydaw. Politech. Łódz., Łód 2000, s Kotler P., [i in.]: Marketing: podrcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 37.

3 124 czytelników, zachcenie ich do korzystania z biblioteki, zapewnienie satysfakcji oraz uwiadomienie odbiorcom, i niezalenie od sytuacji yciowej zawsze mog korzysta z usług i zasobów ksinicy, nie tylko akademickiej. Niniejszy referat przedstawia Bibliotek Główn Politechniki Łódzkiej (PŁ) oraz jej usługi jako przedmiot prowadzonych dotychczas oraz planowanych działa promocyjnych, a take próbuje sformułowa zarys strategii popularyzacji instytucji wród aktualnych i potencjalnych uytkowników. 2. Uytkownicy Biblioteki Głównej PŁ jako podmiot działa promocyjnych biblioteki Marketing opiera strategie oddziaływania na nabywców na czterech głównych narzdziach produkcie, cenie, promocji i dystrybucji. Biblioteki budujc strategie marketingowe wykorzystuj głównie promocj, która stanowi form komunikowania si z odbiorc 5. Stosujc promocj przekazuj uytkownikom informacje o oferowanych produktach, a wic wszelkich dobrach, usługach lub ideach, które mog zaspokoi potrzeby i preferencje nabywców 6. Aktualni i potencjalni nabywcy tworz rynek, w obrbie którego w zalenoci od potrzeb promocyjnych definiuje si kategorie odbiorców. Proces ten zwany segmentacj polega na wyodrbnieniu sporód całego rynku grup nabywców, charakteryzujcych si podobnymi potrzebami i oczekiwaniami 7. Zamierzeniem działa promocyjnych biblioteki jest zaktywizowanie rodowiska obecnych oraz przyszłych czytelników, poprzez dotarcie z aktualn ofert do okrelonych grup uytkowników. Okrelenie odbiorców udostpnianych zasobów oraz ich odpowiednia segmentacja ma w teorii marketingu, a take w praktyce, olbrzymie znaczenie dla zidentyfikowania szczegółowych celów promocji i opracowania metod ich wdraania. Planujc działania promocyjne w celu popularyzacji instytucji wród szerokiego krgu odbiorców, biblioteka powinna dokładnie okreli, jakie działania i do kogo powinny by skierowane, oraz uwzgldni liczebno i znaczenie poszczególnych grup uytkowników (segmentów rynku). Proponowany podział rynku odbiorców w przypadku biblioteki akademickiej przedstawiono w tabeli 1. 5 Pomykalski A.: op. cit., s Pomykalski A.: op. cit., s Pomykalski A.: op. cit., s. 102.

4 Promocja biblioteki akademickiej: dowiadczenia BGPŁ 125 Tabela 1. Segmentacja uytkowników biblioteki akademickiej BIBLIOTEKA AKADEMICKA (BGPŁ) UYTKOWNICY WEWNTRZNI UYTKOWNICY ZEWNTRZNI pracownicy naukowo-dydaktyczni, mieszkacy regionu: pozostali pracownicy uczelni, - pracownicy innych instytucji, studenci pierwszego roku, - bezrobotni, studenci innych roczników, - studenci innych uczelni, dyplomanci, - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. doktoranci. Pracownicy i studenci uczelni z innych regionów kraju i z zagranicy. ródło: Opracowanie własne Najliczniejsz grup uytkowników biblioteki s studenci. Ich oczekiwania uzalenione s od etapu studiowania. Studenci niszych roczników poszukuj przede wszystkim skryptów i podrczników oraz podstawowych dla swojego kierunku studiów czasopism w jzyku polskim. Doktoranci i dyplomaci rozszerzaj dotychczasow podrcznikow wiedz korzystajc z zagranicznych baz danych i serwisów czasopism pełnotekstowych. Liczn grup stanowi studenci innych uczelni poszukujcy zarówno literatury podrcznikowej jak i czasopimienniczej, której brakuje w ich macierzystej bibliotece. Chtnie korzystaj równie z elektronicznych ródeł informacji. W krgu zainteresowa pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni znajduj si zbiory literatury obcojzycznej oraz elektroniczne ródła informacji. Grupa pracowników administracji wykorzystuje głównie prawnicze bazy danych. Coraz czciej uytkownikami biblioteki s take mieszkacy regionu. Poszukuj oni wiadomoci uzupełniajcych wiedz zawodow lub przydatnych dla rozwijania zainteresowa hobbystycznych ukierunkowanych na nauki techniczne. Niewielk grup stanowi bezrobotni, którzy przychodz do biblioteki w celu zapoznania si z codzienn pras, a szczególnie z ogłoszeniami dotyczcymi ofert zatrudnienia. Kolejnym segmentem rynku s uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Z pomoc biblioteki odnajduj niezbdne wiadomoci do pisanych referatów lub prac dyplomowych oraz przygotowuj si do egzaminu dojrzałoci. Kontakt z bibliotek jest dla nich najczciej pierwszym kontaktem z uczelni, by moe majcym wpływ na póniejszy wybór kierunku studiowania. Struktur liczebnoci zarejestrowanych grup uytkowników w Bibliotece Głównej PŁ przedstawia rysunek 1.

5 126 Rysunek 1. Struktura uytkowników zarejestrowanych w PŁ Studenci PŁ (82,2%) Inni pracownicy PŁ (8,5%) Pracownicy naukowi PŁ (1,7%) Pozostali czytelnicy (1,3%) Doktoranci PŁ (3,6%) Studenci innych uczelni (2,7%) ródło: Opracowanie własne Kada z opisanych powyej grup uytkowników ma swoje oczekiwania w stosunku do usług biblioteki i do kadej z nich osobno naley przygotowa ukierunkowan ofert, której realizacja zaowocuje wzrostem zadowolenia i satysfakcji z korzystania z biblioteki, oraz przycignie nowych, do tej pory niezainteresowanych uytkowników. Pamita naley take, e oczekiwania uytkowników zmieniaj si w czasie, a adaptacja biblioteki do realizacji nowych potrzeb nie jest natychmiastowa. Dlatego te badajc potrzeby poszczególnych grup uytkowników naley nie tylko wiedzie, jakie s ich oczekiwania na dzi, ale take, jakie mog by w przyszłoci. 3. Usługi Biblioteki Głównej PŁ oraz jako ich wiadczenia jako przedmiot promocji biblioteki To, czym biblioteka przyciga uytkowników ( nabywców w sensie marketingowym) to jej oferta, czyli zbiory i usługi. Nowoczesna ksinica to ju nie tylko zbiór wydawnictw zwartych i cigłych, wypoyczalnia i czytelnie. Dynamiczny rozwój współczesnej cywilizacji jest przyczyn wielu zmian zachodzcych w strukturze i organizacji wielu bibliotek. Dzisiejsze oblicze biblioteki w duej mierze kształtuj nowe techniki i technologie. Biblioteki powołane, by gromadzi i udostpnia dorobek pimienniczy cywilizacji, wraz z jej rozwojem stały si multimedialnymi instytucjami dcymi do uatrakcyjnienia swojej oferty zgodnie z duchem oczekiwa uytkowników. W Bibliotece Głównej PŁ, oprócz tradycyjnych usług, tj. udostpniania materiałów drukowanych poprzez czytelnie i wypoyczalni,

6 Promocja biblioteki akademickiej: dowiadczenia BGPŁ 127 ju od wielu lat wprowadza si nowe usługi, które s odzwierciedleniem zachodzcych zmian. Magazyny biblioteczne, przez wiele lat zamknite dla uytkowników, s dzi czciowo otwarte, co sprzyja samodzielnemu, bardziej efektywnemu wyszukiwaniu informacji w ksikach i czasopismach. Czytelnik przegldajc zgromadzone w magazynach zasoby moe decydowa o dalszym sposobie korzystania z nich, pozostajc wród regałów lub wypoyczajc wybrane pozycje na zewntrz, o ile pozwala na to status wybranego egzemplarza. ródłem informacji o drukowanych zasobach biblioteki jest katalog, który stanowi doskonałe narzdzie popularyzacji zasobów wród wszystkich grup uytkowników. Obecnie udostpniane s dwa rodzaje komputerowych katalogów rejestrujce cało zbiorów. Ponad 80% opisów bibliograficznych zbiorów zawiera katalog w systemie HORIZON. Jego uzupełnieniem jest Komputerowy Katalog Kartkowy zawierajcy zeskanowane karty katalogowe dla starszych materiałów. Dostpno obu katalogów w Internecie oraz funkcjonujca ju od kilku lat moliwo zamawiania zbiorów jest wyjciem naprzeciw oczekiwaniu uytkowników, dla których priorytetem jest łatwiejszy dostp do zasobów biblioteki. Z kolei powiadamianie poczt elektroniczn o upływajcym wkrótce terminie zwrotu jest kolejn usług, która ma uczyni nasz bibliotek bardziej przyjazn dla uytkowników. Wraz z rozwojem usług komputerowych ksinica Politechniki Łódzkiej ju w roku 1992 przystpiła do udostpniania elektronicznych ródeł informacji, pocztkowo prenumerujc jedynie abstraktowe bazy danych. W ostatnich latach oferta uzupełniona została o serwisy czasopism pełnotekstowych. Dostosowujc ofert do oczekiwa uytkowników z roku na rok zwikszana jest liczba ródeł informacji w postaci elektronicznej dostpnych w sieci uczelnianej, a ich zakres tematyczny dobierany jest zgodnie z sugestiami uytkowników ze rodowiska akademickiego. W obecnej ofercie uytkownicy maj dostp do ponad 40 ródeł elektronicznych rejestrujcych literatur polsk i wiatow. Biblioteczne pracownie komputerowe z dostpem do internetowych ródeł informacji stały si ju norm. Na przełomie ostatnich omiu lat liczba komputerów z dostpem do Internetu w obrbie Biblioteki Głównej PŁ zwikszyła si z 4 do ponad 50. Do dyspozycji uytkowników oddano równie nagrywark CD ROM, drukarki czarno-białe i kolorow oraz skanery. W tych czciach biblioteki, w których jest dostp do materiałów drukowanych, znajduj si równie samoobsługowe kserografy. W ostatnim kwartale 2004 r. biblioteka PŁ przystpiła do tworzenia i udostpniania cyfrowych archiwów swoich zasobów. Digitalizacja jest odpowiedzi na oczekiwania czytelników, a w szczególnoci studentów politechniki uskarajcych si na niewystarczajc liczb egzemplarzy skryptów uczelnianych. Wiele z opisanych tu nowych usług wymagało istotnych zmian organizacyjnych w bibliotece, powołania nowych oddziałów, sekcji oraz zespołów zadaniowych. By sprosta oczekiwaniom uytkowników, biblioteka

7 128 wykazuje daleko posunit elastyczno i ch zmian. Pracownicy biblioteki zawsze chtnie przyjmuj do realizacji nowe inicjatywy i pomysły, a prezentacja efektów ich wdroenia to dla nich najwiksza nagroda. Wewntrzna akceptacja zmian to wany element funkcjonowania instytucji, gdy bez niej kada biblioteka postrzegana bdzie jako skostniała, nieyczliwa i nieprzyjazna uytkownikom. Pamita jednak naley, e nie tylko ilo i rónorodno usług jest dla uytkowników wana. Równie istotna jest jako ich realizacji, a take warunki stworzone uytkownikowi w celu korzystania ze zbiorów i usług biblioteki. Miar jakoci usług jest wygoda korzystania z nich oraz zwizane z tym zadowolenie i satysfakcja uytkownika. Denie do poprawy jakoci usług w BGPŁ przejawia si poprzez udostpnianie coraz wikszej liczby usług w miejscu pracy uytkownika, bez potrzeby przychodzenia do biblioteki (katalog, zamawianie, bazy danych, pełne teksty dostpne w Internecie, z biurka pracownika czy z pokoju w akademiku), a w przypadku tych usług, których nie da si zrealizowa poza bibliotek (np. wypoyczanie, zasoby dostpne tylko na miejscu) stworzenie jak najlepszych warunków do korzystania z nich w bibliotece. Przeniesienie w II połowie 2002 roku biblioteki do samodzielnego, przestronnego obiektu umoliwiło wzmoenie działa zmierzajcych do doskonalenia jakoci usług. W duym stopniu now jako zapewnił ju sam nowy budynek. Nowoczesne, estetycznie zaprojektowane i wyposaone wntrza, komfortowe warunki pracy dla uytkowników, ale take dla bibliotekarzy, znacznie poprawiły relacje bibliotekarz - uytkownik. Dobre warunki korzystania ze zbiorów i usług nie tylko sprawiły, e uytkownicy chtniej przychodz do biblioteki, ale take podniosły presti biblioteki w uczelni i miecie. Na terenie Biblioteki Głównej PŁ stworzono warunki do pracy indywidualnej i grupowej oraz do samodzielnego korzystania z zasobów Internetu na licznych stanowiskach komputerowych wyposaonych w niezbdne oprogramowanie biurowe, rozmieszczonych w rónych czciach ksinicy. Uytkownicy mog zatem sporzdza własne notatki lub surfowa w Internecie niezalenie od tego, w jakiej czci biblioteki przebywaj. Obecnie biblioteka jest nie tylko miejscem, w którym mona zapozna si z literatur czy uzyska informacje niezbdne w procesie dydaktyczno-naukowym. Kreujc przyjazny charakter dy, aby sta si miejscem spotka młodych ludzi. Sprzyja temu dobra lokalizacja w kampusie uczelnianym, w pobliu osiedla akademickiego oraz przestrze biblioteki zapewniajca jednoczenie i komfort nauki i wypoczynku. 4. Przykłady działa promocyjnych podejmowanych przez BGPŁ Pierwsze akcje promocyjne w Bibliotece Głównej PŁ miały miejsce ju w latach 90-tych. Wówczas podejmowano rónorodne przedsiwzicia popularyzujce instytucj. Charakteryzowały si one du spontanicznoci. Popularyzacja ograniczała si do komunikowania ze rodowiskiem uczelni.

8 Promocja biblioteki akademickiej: dowiadczenia BGPŁ 129 Przy pomocy poczty wewntrznej przekazywano pracownikom dydaktycznonaukowym stan aktualnej oferty, głównie drukowanej. Pisma kierowane do jednostek uczelni przygotowywane były na papierze firmowym, na którym umieszczono logo biblioteki oraz podstawowe dane adresowe, budujc w ten sposób podstawow wiadomo istnienia biblioteki. Do studentów kierowano ulotki reklamowe zawierajce ogólne informacje o bibliotece. Bardzo wanym wydarzeniem, które uwiadamiało i przypomniało mieszkacom miasta o istnieniu Biblioteki Głównej PŁ okazał si I Festiwal Kultury, Nauki i Sztuki w Łodzi w roku Udział biblioteki w Festiwalu został wczeniej starannie zaplanowany, cho ówczesne działania trudno okreli mianem budowania strategii promocji zgodnie z marketingowym załoeniem. Celem promocyjnego przekazu festiwalowego było zaktywizowanie rodowiska uczelni oraz pozauczelnianego do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki a take kształtowanie wizerunku biblioteki jako instytucji przyjaznej uytkownikom. Imprezy festiwalowe przygotowano z myl o pracownikach uczelni, studentach oraz uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym elementem reklamujcym udział biblioteki w festiwalu były plakaty. Rozwieszono je na terenie uczelni oraz rozesłano wraz zaproszeniami do łódzkich szkół rednich oraz bibliotek publicznych. Inn form popularyzacji instytucji była towarzyszca festiwalowi wystawa dotyczca historii biblioteki. Podczas festiwalu oprowadzano liczne wycieczki. Zainteresowani mogli zobaczy bibliotek od zaplecza. Bezporednie spotkanie z czytelnikami spoza uczelni stworzyło warunki do zaakcentowania istnienia biblioteki i znaczenia oferowanych przez ni usług. Udział biblioteki w festiwalu stał si niezastpionym elementem budowy prestiu ksinicy w łódzkiej społecznoci. Festiwalowe dowiadczenia przyczyniły si do powaniejszych rozwaa nad zmodyfikowaniem oferty zgodnie z sugestiami uytkowników oraz podjciem planowanych kampanii promocyjnych. Niestety, wprowadzona w kolejnych latach przez organizatorów nowa formuła Festiwalu nie daje szansy na prezentacj swoich usług na terenie własnej instytucji, w zwizku z czym ta forma promocji biblioteki w rodowisku nie jest aktualnie moliwa do realizacji. Kolejnym bardzo wanym momentem sprzyjajcym popularyzacji BGPŁ w miecie było przeniesienie ksinicy do nowego gmachu. W uroczystym otwarciu 17. wrzenia 2002 r. uczestniczyli przedstawiciele nauki, kultury, regionalnych władz, rodowisk studenckich oraz pracownicy. O wydarzeniu poinformowane zostały łódzkie media. W efekcie przez kilka kolejnych dni pojawiały si relacje telewizyjne i radiowe, a take liczne artykuły w codziennej prasie. Dziki tym wydarzeniom ksinica pokazana została jako jedna z najnowoczeniejszych instytucji w województwie, z duym dorobkiem w kształtowaniu kultury i wiedzy technicznej. Najskuteczniejszym nonikiem promujcym instytucj s publikacje informujce o bibliotece, jej produktach i usługach. Naley do nich zaliczy informatory, foldery i ulotki reklamowe. Ich tre uzaleniona jest od

9 130 marketingowego zdefiniowania segmentu nabywców. Kadego roku przygotowywana jest uaktualniona wersja Informatora dla I roku studentów PŁ. Informator ma ciekaw szat graficzn oraz tre odpowiadajc zainteresowaniu studentów rozpoczynajcych nauk. Zauwaono, e broszury informacyjne ciesz si równie popularnoci wród osób spoza uczelni. Rozdawane s wycieczkom szkolnym i grupom bibliotekarzy. Ze wzgldu na due zainteresowanie rodowiska pozauczelnianego postanowiono zmodyfikowa najblisze wydanie informatora tak, aby omawiało moliwoci korzystania dla wszystkich pocztkujcych uytkowników biblioteki. W 2003 roku, z okazji organizowanej w BGPŁ konferencji naukowej, podjto decyzj o wydaniu ogólnego informatora o Bibliotece Głównej PŁ, skierowanego przede wszystkim do rodowiska pozauczelnianego. Znalazł si w nim rys historyczny, obecna struktura biblioteki, zbiorów i uytkowników oraz zarys oferowanych usług. Informator rozprowadzany jest wród bibliotekarzy z innych bibliotek, zainteresowanych uczestników wycieczek oraz osób indywidualnych. Omówione przedsiwzicia stanowi jedynie cz działa popularyzujcych bibliotek. Sporód innych regularnie realizowanych wymieni naley: oferowanie testowych dostpów do elektronicznych ródeł informacji a astpnie zbieranie opinii o produkcie; modyfikowanie strony internetowej BGPŁ, jako ródła aktualnych informacji o organizacji pracy i ofercie biblioteki kierowanej do wszystkich grup uytkowników; utrzymywanie i moderowanie listy dyskusyjnej BIPOL-L 8 ; przygotowywanie informacji o bibliotece w postaci wkładek do indeksów, przed ich rozdaniem studentom I roku; regularne sporzdzanie i publikowanie na stronach internetowych oraz na licie dyskusyjnej wykazów nowych nabytków biblioteki; udostpnienie skrzynki skarg i wniosków przy wejciu do biblioteki, by móc skuteczniej zbiera opinie uytkowników; Regularne organizowanie wystaw ksiek połczone z moliwoci ich bezporedniego zakupu do zbiorów biblioteki (przy współpracy dostawców ksiek); coroczne organizowanie kiermaszów ksiek, adresowane głównie do studentów. Prowadzenie od kilku lat systematycznych szkole rónych grup uytkowników; przeprowadzanie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; przygotowywanie ogłosze do łódzkiej prasy informujcych o zmianach w organizacji pracy. 8 W roku 2005 planuje si rozszerzenie akcji zbierania adresów od pracowników i studentów PŁ, przede wszystkim z intencj wdroenia systemu powiadamiania o zbliajcym si terminie zwrotu ksiek, ale take po to, by t drog zachci uytkowników do zapisania si na list dyskusyjn.

10 Promocja biblioteki akademickiej: dowiadczenia BGPŁ 131 Uzupełnieniem form promowania biblioteki, adresowanych do uytkowników spoza uczelni, a szczególnie do pracowników innych instytucji i uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest sala wystawowa i znajdujce si tu eksponaty muzealne pieczołowicie zbierane przez wiele lat funkcjonowania biblioteki. Stała ekspozycja urozmaicana jest okresowo przygotowywanymi wystawami. W tym roku jest to wystawa zatytułowana Najstarsza ksika w zbiorach BGPŁ. Dotychczas podejmowane przedsiwzicia nie wyczerpuj marketingowych moliwoci promowania. Poszukiwane s nowe, atrakcyjne rozwizania popularyzujce działalno biblioteki. W niedalekiej przyszłoci planuje si: organizowanie spotka z pracownikami w ich macierzystych jednostkach.-celem spotka ma by prezentacja usług i zasobów dostpnych w bibliotece i poza jej siedzib; opracowanie systemu promowania aktywnoci poszczególnych wydziałów poprzez nagradzanie np. Złotymi Ekslibrisami ; wyznaczenie bibliotekarza do bezporedniej współpracy z wydziałami uczelni. Jego zadaniem bdzie promowanie zasobów ksinicy i rozpoznawanie potrzeb pracowników na wydziałach; zorganizowanie uroczystego senatu w pomieszczeniach BGPŁ; przygotowanie materiałów reklamowych, z których czytelnicy mogliby korzysta podczas wizyt w bibliotece, a take poza instytucj (torby, notatniki, podkładki, zakładki do ksiek, długopisy, dyskietki, itp.); redagowanie gazetki informacyjno-promocyjnej bdcej drukowanym ródłem informacji o wszystkich działaniach biblioteki; organizowanie dla młodziey koczcej szkoły ponadgimnazjalne tzw. otwartych drzwi ; przeprowadzanie konkursów czytelniczych sprawdzajcych znajomo udostpnianych zasobów i rodzaju wiadczonych usług; organizowanie lub uczestniczenie w realizacji rónych przedsiwzi kulturalno-edukacyjnych; rozpoczcie pracy naukowo-badawczej w zakresie rozpoznania historii gmachu i jego znaczenia dla gospodarki i kultury regionu 9 ; rozszerzenie współpracy z regionaln pras. 5. Systematyzacja działa promocyjnych Prowadzone dotychczas w bibliotece okazjonalne lub cykliczne działania promocyjne wymagaj usystematyzowania, którego podstaw stanowi bdzie budowa strategii oddziaływania na uytkowników. Zgodnie z marketingowym załoeniem proces przygotowania strategii promocji obejmuje kilka etapów: wybór celów promocji (strategicznych i szczegółowych); okrelenie grup odbiorców przekazu; 9 BGPŁ zlokalizowana jest w pofabrycznym gmachu K. F. Schweikerta, zbudowanym ok r.

11 132 wybór rodków przekazu; wybór sposobu informowania 10. Rysunek 2. Działania zwizane z formułowaniem strategii promocji Biblioteka Strategiczne cele promocji Informowanie, zachcanie, przypominanie w celu utrzymania obecnych i przycignicia nowych uytkowników Odbiorcy Poszczególne grupy uytkowników rodki przekazu Bezporednie, porednie ródło: Opracowanie własne na podstawie: Pomykalski A.: op. cit., s.177. Sposoby informowania Materiały reklamowe, strona www, lista dyskusyjna, poczta elektroniczna itp. Biblioteka Główna komunikujc si z wybranymi grupami uytkowników informuje, zachca oraz przypomina o dostpie do gromadzonych zasobów. Działania te ukierunkowane s na zwikszenie wiadomoci istnienia i roli BGPŁ w rodowisku oraz aktywizacj aktualnych i potencjalnych grup uytkowników. Budujc szczegółowe cele promocji dy do utrzymania obecnych, przycignicia jak najwikszej liczby nowych uytkowników. W zalenoci od szczegółowych celów i grupy odbiorców wybierane s rodki przekazu i sposoby informowania. Oddziaływanie informacyjne kierowane do wskiej grupy aktualnych uytkowników, np. do pracowników naukowych moe przyj form komunikowania si za porednictwem poczty wewntrznej lub elektronicznej. Kierujc kampani promocyjn do szerokiego grona odbiorców, w tym potencjalnych, właciwym wydaje si wykorzystanie Internetu lub lokalnej prasy. Warto zauway, i przekaz promocyjny powinien zosta starannie przygotowany tak, aby w odpowiednim czasie i we właciwy sposób realizował zamierzenia biblioteki. Rozpoznanie teorii marketingu, a szczególnie mechanizmów promocji usprawniło proces komunikowania si Biblioteki Głównej PŁ ze rodowiskiem. W dalszym cigu jednak nie opracowano dokumentacji zawierajcej strategie działa promocyjnych oraz plan wdraania zamierze. Systematyzacja działa powinna przebiega w oparciu o przygotowany plan realizacji zamierze w przyjtym czasie. Takie podejcie ułatwi póniejsze wdraanie kolejnych przedsiwzi i kontrolowanie ich przebiegu. W przyszłoci przewiduje si tworzenie planów kampanii promocyjnej i rejestrowanie jej przebiegu oraz monitorowanie efektów działa. W praktyce bada marketingowych dookrelania efektów działa najczciej wykorzystuje si obserwacje, wywiady, rozmowy, ankiety 10 Pomykalski A.: op. cit., s. 177.

12 Promocja biblioteki akademickiej: dowiadczenia BGPŁ 133 i statystyki. Wymienione instrumenty pomiarowe dostarczaj cennych informacji o uytkownikach, ich preferencjach, zadowoleniu i satysfakcji. W oparciu o analiz statystyk prowadzonych w bibliotece zauwaono, i w latach wzrosła liczba zarejestrowanych czytelników, wypoycze, uytkowników stanowisk komputerowych oraz ilo sesji w elektronicznych ródłach informacji. Podstawowe dane zamieszczone zostały w tabeli nr 2. Tabela 2. Wybrane statystyki BGPŁ Zarejestrowani Wypoyczenia uytkownicy Uytkownicy pracowni komputerowych Sesje w elektronicznych ródłach informacji Wycieczki ródło: Opracowanie własne W roku 2002 przeprowadzono rekordow ilo wycieczek, w których uczestniczyli uytkownicy spoza uczelni. Wikszo wycieczek miała miejsce w ostatnim kwartale i zwizana była z rozpoczciem pracy w nowym obiekcie bibliotecznym. Znaczcy wzrost liczby uytkowników stanowisk komputerowych w 2003 r. zwizany był z uruchomieniem na terenie biblioteki dodatkowej pracowni. Ze wzgldu na szczególne znaczenie decyzji wyboru baz danych i serwisów czasopism oraz ponoszone z tego tytułu nakłady finansowe satysfakcjonujcy jest wzrost zainteresowania elektronicznymi ródłami informacji. Całokształt działa przeprowadzonych w ramach kreowania biblioteki przyjaznej i potrzebnej wpłynł na wzrost zainteresowania oraz wysoki poziom satysfakcji uytkowników. Potwierdziły to przeprowadzone w 2003 roku badania ankietowe 11. W oparciu o analiz wyników ankiety okrelono wysoki poziom zadowolenia wynikajcego z korzystania biblioteki. Wysok jako obsługi i poziom satysfakcji potwierdziły równie wyniki ankiety przeprowadzonej na wybranej losowo grupie uytkowników w styczniu 2005 roku. Zwikszajce si wartoci danych statystycznych biblioteki z pewnoci czciowo s wynikiem promowania instytucji. Naley jednak pamita o innych czynnikach mogcych mie wpływ na wartoci rejestrowane w statystykach. Przy interpretacji danych statystycznych warto zwróci uwag na rosnc ilo osób podejmujcych studia, rozszerzajc si ofert biblioteki, itp. czynniki. 11 B. Feret, I. Gajda, I. Sójkowska: Łódzka fabryka informacji naukowej. Badanie satysfakcji i oczekiwa uytkowników Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. [W:] Czytelnik, czy klient?: materiały z konferencji (Toru 4-6 grudnia 2003) [dok. elektr.] [odczyt ].

13 Podsumowanie W Bibliotece Głównej PŁ od wielu lat podejmuje si szereg działa promujcych bibliotek. I cho działania te z pewnoci przyczyniaj si do wikszego zainteresowania bibliotek i jej usługami w czasie trwania akcji promocyjnej lub krótko po niej, to jednak jest bardzo trudno oceni, czy i jak due s efekty długofalowe. Nie mona take powiedzie, e podejmowane akcje promocyjne s efektem realizowania wczeniej opracowanej strategii promocyjnej biblioteki, jeliby przez pojcie to rozumie odpowiedni formalny i zatwierdzony dokument. Niemniej jednak mona przyj, i zauwaalny wzrost zainteresowania bibliotek oraz osignicie pozytywnego wizerunku zarówno w społecznoci akademickiej jak i poza ni s, w duej mierze wynikiem przedsiwzi popularyzujcych bibliotek. Warto zauway, i budowanie prestiu i popularnoci biblioteki to zadanie na całe lata. Biorc pod uwag struktur uytkowników biblioteki akademickiej, główn grup, do której kierowane s działania promocyjne s studenci i pracownicy uczelni. Std te rola społeczna biblioteki uczelnianej ogranicza si głównie do jej uytkowników wewntrznych. Nie bez znaczenia jest take fakt, i uprawniona przez ustaw publiczna rola biblioteki akademickiej zaczyna sta w sprzecznoci z interesami uczelni, które chc inwestowa swoje rodki finansowe przede wszystkim we własn kadr i studentów. Coraz czciej podnosz si głosy, e wzorem uczelni zachodnioeuropejskich zasoby biblioteki powinny by dostpne nieodpłatnie jedynie dla rodowiska własnej uczelni. Taka postawa z pewnoci nie bdzie sprzyjała realizacji funkcji społecznej biblioteki akademickiej w przyszłoci. Bibliografia [1] Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce [dok. elektr.] [odczyt ]. [2] Feret B., Gajda I., Sójkowska I.: Łódzka "fabryka" informacji naukowej. Badanie satysfakcji i oczekiwa uytkowników Biblioteki Głównej Politechniki. [W:] Czytelnik czy klient?: materiały z konferencji (Toru 4-6 grudnia 2003) [dok.. elektr.] [odczyt ]. [3] Feret B., Garnysz C., Roniakowska E.: Akademicka fabryka informacji naukowej. stare mury nowoczesne wntrza. [W:] Akademickie centrum zasobów informacyjnych, konferencja (20-21 marca 2003) [dok. elektr]. Bibl. Gł. Politech. witokrz., Kielce D:\Referaty\Feret Błaej, Garnysz Czesława, Roniakowska Elbieta.doc. [4] Kaczmarek S.: Badania marketingowe, metody i techniki. PWE, Warszawa [5] Kotler P. [i in.]: Marketing:. podrcznik europejski. PWE, Warszawa [6] Ło L.: Biblioteki naukowe. Ossolineum, Wrocław [7] Pomykalski A.: Strategie marketingowe. Wydaw. Politech. Łódz., Łód [8] Sójka J.: Promocja w strategii marketingowej biblioteki. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prace habilitacyjne z. 136, s [9] Zawada A.: O promocji biblioteki. Biuletyn EBIB nr 3 [dok. elektr.] [odczyt ]. [10] Zybert E. B.: Organizacyjna kultura jakoci w bibliotekach. Bibliotekarz nr 1, s. 2-8.

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl 221 Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl Wp³yw nowoczesnych technologii na podniesienie standardu us³ug biblioteki (na podstawie badañ

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future?

Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future? 173 Bo ena Budrewicz, Anna Kmiecik Politechnika Opolska Biblioteka G³ówna b.budrewicz@bg.po.opole.pl a.kmiecik@bg.po.opole.pl Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? Traditional collections

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania

WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia (poz.. ) WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania ZAŁCZNIK nr 1 A. DANE WNIOSKODAWCY Nazwa i adres wnioskodawcy, tel.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi działalno poytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania

WZÓR. WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania ZAŁCZNIK nr 1 A. DANE WNIOSKODAWCY Nazwa i adres wnioskodawcy WZÓR WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania Numer telefonu, numer faxu, e-mail, www oraz siedmiocyfrowy identyfikator gminy,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Akademia Ekonomiczna w Krakowie Biblioteka Główna kochan@bibl.ae.krakow.pl Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM Mgr Ewa Nowak Katowice SUM biblioteka główna śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach w innej siedzibie Abstract The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Trzeciak "Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu" SPIS TRECI

Sergiusz Trzeciak Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu SPIS TRECI SPIS TRECI 1. BUDOWANIE STRATEGII KAMPANII 2. Budowanie strategii 3. Okrelenie celów 4. Analiza czynników decydujcych o realizacji Twoich celów 4.1. Czynniki obiektywne 4.2. Czynniki subiektywne 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu USŁUGI Komputery i dostęp do internetu Usługi reprograficzne Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Ośrodek Informacji Patentowej Bibliografia dorobku piśmienniczego

Bardziej szczegółowo

Promocja biblioteki - czyli po co "sprzedawać" bezpłatne usługi

Promocja biblioteki - czyli po co sprzedawać bezpłatne usługi Promocja biblioteki - czyli po co "sprzedawać" bezpłatne usługi Marcin Leszczyński Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego Działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany oprac. Wioletta Stępczyńska Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa Stron 5 WYDANIE I Data wydania: 10.03.2006 r. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I RODOWISKIEM WG NORMY PN-EN ISO 9001:2000 I PN-EN ISO 14001 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy 19-21 czerwca 2013 r. Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5),

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), 194-198 2010 Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM NAUKOWA INFORMACJA MEDYCZNA DLA DOKTORANTÓW I

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staŝ: Wioletta Bąk-Gołębiewska - nauczyciel mianowany Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

II. Infrastruktura społeczna zabezpieczajca opiek i wychowanie dzieciom i młodziey na terenie powiatu krasnostawskiego stan obecny.

II. Infrastruktura społeczna zabezpieczajca opiek i wychowanie dzieciom i młodziey na terenie powiatu krasnostawskiego stan obecny. Załcznik do uchwały Nr XXIX/246/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 20 lipca 2005 r. Powiatowy program opieki nad dzieckiem i rodzin oraz profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO Iwona Sójkowska Seminarium PolBit, 24-25 marca 2015 Ośrodki PatLib w Polsce Wg danych Urzędu Patentowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

STRATEGIA WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Senatu nr 22/13 STRATEGIA WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. MISJA WYDAWNICTWA UG Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego jest profesjonalnym, naukowym wydawnictwem akademickim, dbającym

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo