Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future?"

Transkrypt

1 173 Bo ena Budrewicz, Anna Kmiecik Politechnika Opolska Biblioteka G³ówna Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? Traditional collections and e-collections. The past and the future? Abstrakt W artykule dokonano analizy wykorzystania nowoczesnych i tradycyjnych Ÿróde³ informacji w bibliotece Politechniki Opolskiej, opieraj¹c siê na badaniach ankietowych u ytkowników oraz doœwiadczeniach bibliotekarzy. Zmieniaj¹ce siê potrzeby i preferencje czytelników, a co za tym idzie koniecznoœæ ci¹g³ego rozszerzania us³ug informacyjno-bibliotecznych nak³adaj¹ na bibliotekarzy obowi¹zek takiego zarz¹dzania oferowan¹ informacj¹, aby by³a ona jak najbardziej dostêpna dla u ytkowników. The article gives the analysis of using some modern and traditional sources of information in the Library of Opole University of Technology. The analysis is based on the user inquiry research and the experience of librarians. The reader s changing needs and preferences as well as the necessity of continuous enlargement of library services make the librarians provide the information in such a way that it can be the most accessible to users. 1. Zbiory tradycyjne Ksiêgozbiór ka dej biblioteki uczelnianej stanowi zbiór podstawowych Ÿróde³ naukowych, które warunkuj¹ skutecznoœæ nauczania i realizowania programu szko- ³y wy szej. Dlatego tak wa ne jest zorganizowanie sprawnego warsztatu pracy u ytkownikom i spe³nienie wymagañ w zakresie zapotrzebowania na lekturê. Ksiêgozbiór rozumiany jako zbiory tradycyjne druki zwarte, ci¹g³e, specjalne (normy, patenty) chocia obecnie stanowi jedno z wielu Ÿróde³ zdobywania informacji, jest nadal wykorzystywany.

2 174 BO ENA BUDREWICZ, ANNA KMIECIK W bibliotece Politechniki Opolskiej ksiêgozbiór co roku jest sukcesywnie uzupe³niany i na dzieñ roku liczy³ dokumentów bibliotecznych. Wielodziedzinowy zbiór biblioteczny gromadzony jest pod k¹tem zainteresowañ pracowników, jak i studentów. Zbiory biblioteczne udostêpniane s¹ w wypo yczalni i czytelni Biblioteki G³ównej oraz w czterech bibliotekach wydzia³owych. O jakoœci gromadzonych zbiorów œwiadczy liczba ich wypo yczeñ w danym roku. Liczba ta systematycznie wzrasta, a wraz z ni¹ wspó³czynnik aktywnoœci zbiorów (stosunek liczby wypo yczeñ do liczby zbiorów). Liczbê udostêpnionych w bibliotekach Politechniki Opolskiej zbiorów oraz wspó³czynnik aktywnoœci zbiorów w latach 2000, 2002 i 2004 przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Udostêpnianie zbiorów oraz wspó³czynniki aktywnoœci ksiêgozbioru w latach 2000, 2002 i Lata Liczba wypo yczonych zbiorów Wspó³czynnik aktywnoœci zbiorów [%] 103,9 127,2 185 Wa na dla biblioteki jest tak e ocena u ytkowników dotycz¹ca ksiêgozbioru bibliotecznego, stopnia aktualnoœci oraz zaspokojenia potrzeb w zakresie doboru gromadzonych zbiorów. Ocena taka pozwala w pewnym stopniu dowiedzieæ siê o potrzebach czytelników. Na podstawie przeprowadzonych ankiet w latach 2000, 2002 i 2004 otrzymano nastêpuj¹ce wyniki, które przedstawiono na wykresach 1 i 2. Aktualnoœæ ksiêgozbioru oceni³o jako dobr¹ lub bardzo dobr¹ prawie 80% ankietowanych, natomiast wskazane przez studentów braki w zakresie konkretnych dziedzin wiedzy lub konkretnych tytu³ów pozwalaj¹ zaplanowaæ i uj¹æ ewentualne zakupy w bie ¹cym bud ecie. Niezale nie od liczby osób pozytywnie oceniaj¹cych tradycyjne zbiory biblioteki, koncentrujemy siê ci¹gle na systematycznym ich wzbogacaniu. Jest to konieczne ze wzglêdu na powstaj¹ce nowe kierunki i specjalnoœci w uczelni, a tak e oczekiwania spo³ecznoœci akademickiej na nowoœci wydawnicze. 1 ród³o: Sprawozdania z dzia³alnoœci biblioteki Politechniki Opolskiej za lata 2000, 2002, 2004.

3 Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? 175 Wykres 1. Ocena stopnia aktualnoœci ksiêgozbioru 2 Wykres 2. Stopieñ zaspokojenia potrzeb czytelników w zakresie doboru gromadzonych zbiorów 3 2. E-zbiory czyli elektroniczne Ÿród³a informacji Do niedawna jedynym Ÿród³em uzyskania informacji by³y ksi¹ ki i czasopisma. Dziœ bezpowrotnie minê³y te czasy. Bogata w zbiory biblioteka naukowa przestaje byæ obecnie wystarczaj¹ca i nie jest w stanie zaspokoiæ potrzeb u yt- 2 3

4 176 BO ENA BUDREWICZ, ANNA KMIECIK kowników, opieraj¹c siê tylko na tradycyjnych zasobach. Stajemy siê spo³eczeñstwem informacyjnym, które jest kolejnym etapem rozwoju cywilizacyjnego, a jego dalszy rozwój wydaje siê niepowstrzymany. Do ycia bibliotek i bibliotekarzy na sta³e wkroczy³ komputer, a wraz z nim Internet i jego liczne mo liwoœci miêdzy innymi udostêpniania zbiorów elektronicznych (baz danych, czasopism pe³notekstowych), szybszego gromadzenia nowoœci wydawniczych czy realizowania zamówieñ miêdzybibliotecznych. Biblioteka Politechniki Opolskiej ju w latach 90-tych doceni³a mo liwoœci komputeryzacji jako Ÿród³a usprawnienia i polepszenia jakoœci us³ug i pracy oraz poszerzenia oferty informacyjnej. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli³o na stworzenie w³asnych baz komputerowych: komputerowego katalogu zbiorów gromadzonych przez bibliotekê, tworzonego na bie ¹co i retrospektywnie uzupe³nianego bazy BIBLIO gromadz¹cej informacje o opublikowanym dorobku naukowym pracowników Politechniki Opolskiej od 1966 r., zawieraj¹cej ponad rekordów; komputerowych kartotek zagadnieniowych obejmuj¹cych tematykê: organizacji zarz¹dzania i marketingu, Unii Europejskiej i niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii bazy SYMPO tworzonej we wspó³pracy z innymi bibliotekami naukowymi, dokumentuj¹cej informacje o materia³ach konferencyjnych i pokonferencyjnych, sympozjach, zjazdach itp. bazy BAZTECH powsta³ej w 1998 roku w ramach konsorcjum 21 bibliotek o profilu technicznym; dokumentuj¹cej dorobek polskiej literatury z zakresu in ynierii, nauk technicznych i œcis³ych, jak równie ochrony œrodowiska. Bazy te s¹ chêtnie wykorzystywane przez naszych u ytkowników (wykres nr 3). Wykres 3. Komputerowe bazy danych biblioteki Politechniki Opolskiej ich wykorzystanie 4 4

5 Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? Bazy czasopism elektronicznych Wa ne z punktu widzenia szybkiego dostêpu do informacji o najnowszych osi¹gniêciach nauki s¹ czasopisma naukowe. W ostatnich latach popularne sta³y siê ich wersje elektroniczne. Nasza biblioteka prenumeruje czasopisma naukowe w wersji drukowanej oraz jako uczestnik kilku konsorcjów kupuje dostêp do kilku tysiêcy czasopism w wersji elektronicznej. W 2004 roku czytelnicy mieli dostêp do 5500 tytu³ów czasopism elektronicznych w bazach SPRINGER, EBSCO, ELSEVIER (wykres nr 4), a w 2005 roku biblioteka zakupi³a dostêp do baz PROQUEST. Za poœrednictwem biblioteki u ytkownicy korzystaj¹ tak e z abstraktowej bazy Medline. Analiza wykorzystania pe³notekstowych czasopism elektronicznych dowodzi, e zyskuj¹ one coraz wiêksze uznanie w oczach czytelników. Niew¹tpliwie wp³ywa na to szereg udogodnieñ, z jakimi spotyka siê u ytkownik wykorzystuj¹cy czasopisma on-line: dostêp do elektronicznej wersji czasopisma przed jego ukazaniem siê w postaci drukowanej, ³atwa nawigacja, wiele opcji wyszukiwania, mo - liwoœæ korzystania w dowolnym czasie, dostêp do wiêkszej liczby tytu³ów. Wykres 4. Wykorzystanie czasopism elektronicznych SPRINGER, EBSCO, ScienceDirect w latach 2002, 2003, ród³o: statystyki wykorzystania baz na stronach wydawców.

6 178 BO ENA BUDREWICZ, ANNA KMIECIK 4. Internet Sporym zainteresowaniem ciesz¹ siê Ÿród³a informacji dostêpne przez Internet, który sta³ siê miejscem dostêpu tak e do materia³ów Ÿród³owych. Proces gromadzenia informacji staje siê bezpoœrednio zintegrowany z jej udostêpnianiem. U ytkownik zdobywa potrzebne informacje i materia³y w sposób znacznie szybszy od tradycyjnego. Przeszukiwanie literatury usprawniaj¹ terminale z dostêpem do komputerowego katalogu bibliotecznego oraz Internetu i komputerowych baz danych. Funkcjonuj¹ca od 2000 roku strona WWW biblioteki u³atwia czytelnikom dostêp do zbiorów bibliotecznych. Na stronie WWW, poza standardow¹ informacj¹ o bibliotece, prezentowane s¹ internetowe katalogi zbiorów, kartoteki zagadnieniowe oraz bazy danych. Od czerwca 2002 roku zarejestrowani w bibliotece u ytkownicy mog¹ zamawiaæ ksi¹ ki przez katalog on-line. Od 2003 roku funkcjonuje internetowy katalog czasopism i zbiorów specjalnych rejestruj¹cy czasopisma od 1985 roku, a zbiory specjalne od 2002 roku. 5. U ytkownicy Jeszcze kilka lat temu u ytkownik œledz¹cy publikacje z zakresu swoich zainteresowañ na ogó³ czyta³ ksi¹ ki i czasopisma w wersji drukowanej, siêgaj¹c po nie na pó³ki biblioteczne. Rozwój komputeryzacji, mo liwoœæ wyszukiwania informacji w bazach danych i pojawienie siê pe³notekstowych publikacji elektronicznych zmieni³o oblicze biblioteki. Wy³aniaj¹ca siê w wyniku tych przemian biblioteka to instytucja oferuj¹ca dostêp do ca³oœci wiedzy, z której zasobów korzystanie jest proste, wygodne i szybkie, niezale nie od pory dnia i miejsca. Wed³ug A. Juntunena i J. Saarti bogate zbiory oraz dobre wyposa enie techniczne biblioteki nie gwarantuj¹ jednak efektywnego ich wykorzystania przez u ytkowników. 6 Warunkiem koniecznym jest stworzenie w bibliotece organizacyjnej kultury jakoœci, rozumianej jako kultura przyjazna u ytkownikom. Pozwala ona na wdra anie dogodnych rozwi¹zañ organizacyjnych takich jak np.: natychmiastowa realizacja zamówieñ, wolny dostêp do pó³ek, czy te tzw. wypo yczenia nocne lub weekendowe zbiorów z czytelni. O przyjaznej bibliotece decyduje tak e logistyka, w tym samoobs³uga wypo yczeñ i zwrotu dokumentów, zamawianie literatury poprzez Internet, przesy³anie drog¹ elektroniczn¹ plików zawieraj¹cych skany stron dokumentów tradycyjnych. Bardzo wa ne jest w³aœciwe zarz¹dzanie czasem rozumiane nie tylko jako dogodne godziny otwarcia biblioteki, ale tak e przestrzega- 6 Œwigoñ M.: Problemy u ytkowników a biblioteka idealna Bibliotekarz 2003, nr 6, s. 3.

7 Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? 179 nie czasu realizacji rewersów w wypo yczalniach oraz jak najkrótszy czas obiegu dokumentów w bibliotece. Kultura jakoœci to troska o zadowolenie u ytkowników oraz eliminacja lêku przed bibliotek¹ (ang. library anxiety). Podsumowuj¹c, kulturê jakoœci mo na okreœliæ mianem kultury proklienckiej. 7 Aby zadbaæ o zadowolenie klientów, nale y poznaæ ich potrzeby. Opinie czytelników wyra one w badaniach ankietowych umo liwiaj¹ aktywne reagowanie na propozycje, pozwalaj¹ szybko wyeliminowaæ niedogodnoœci w pracy biblioteki, a przez to aktywnie anga uj¹ czytelników w zarz¹dzanie bibliotek¹. Wœród powodów korzystania z biblioteki Politechniki Opolskiej u ytkownicy na pierwszym miejscu stawiaj¹ mo liwoœæ znalezienia materia³ów potrzebnych do nauki oraz uzyskanie pomocy w ich poszukiwaniu (wykres nr 5). Naszym zadaniem jest wiêc ci¹g³e uzupe³nianie ksiêgozbioru pod k¹tem potrzeb czytelniczych, a tak e permanentne szkolenie u ytkowników i informowanie o zasobach bibliotecznych. Wykres 5. Powody korzystania z bibliotek Politechniki Opolskiej 8 U ytkownicy chêtnie korzystaj¹ z szerokiego wachlarza us³ug bibliotecznych, wœród których na pierwszych miejscach plasuj¹ siê: wypo yczenia na zewn¹trz oraz na miejscu w czytelniach, katalog komputerowy, zamawianie ksi¹ ek przez Internet, dostêp do komputerowych baz danych oraz us³ugi kserograficzne (wykres nr 6). 7 Zybert E.: Organizacyjna kultura jakoœci w bibliotekach Bibliotekarz 2005, nr 1, s

8 180 BO ENA BUDREWICZ, ANNA KMIECIK Wykres 6. Us³ugi biblioteczne 9 Wykres 7. Propozycje zmian w bibliotekach

9 Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? 181 Wœród proponowanych zmian najczêœciej pojawiaj¹ siê sugestie dotycz¹ce dalszego unowoczeœniania zaplecza technicznego (wykres nr 7), którym staramy siê wyjœæ naprzeciw poprzez zakup kolejnych stanowisk multimedialnych i nowoczesnego oprogramowania, daj¹cych mo liwoœæ pracy wiêkszej liczbie u ytkowników w tym samym czasie. 6. Bibliotekarze W œwietle postêpu zmieni³a siê rola bibliotekarza wspó³tworz¹cego spo³eczeñstwo informacyjne. W dobie nat³oku informacji, bibliotekarz powinien pe- ³niæ rolê przewodnika po dostêpnych Ÿród³ach informacji, s³u yæ u ytkownikowi pomoc¹ przy wyszukiwaniu materia³ów w bazach danych. W tym te celu sam powinien posiadaæ odpowiednie kwalifikacje pozwalaj¹ce spe³niæ oczekiwania u ytkowników i tym samym stawaæ na wysokoœci zadania w rozwiniêtym systemie informacyjnym. Nie wystarczy ju tylko sama wiedza stricte bibliotekarska, bibliotekarz XXI wieku powinien byæ badaczem, doradc¹, planist¹, menagerem, rzeczoznawc¹, powinien znaæ jêzyki obce, mieæ zdolnoœci do komunikacji interpersonalnej i pracy zespo³owej, a przede wszystkim byæ przyjazny u ytkownikowi. 11 Filozofia dzia³ania bibliotekarzy powinna opieraæ siê na przekonaniu, e wszelkie dzia³ania s¹ prowadzone z myœl¹ o u ytkownikach i w konsekwencji maj¹ s³u yæ im jak najlepiej. Wspó³czesna biblioteka to olbrzymie wyzwanie dla pracowników, któremu mo na sprostaæ jedynie poprzez nieustanne œledzenie nowoœci, trening i sprzedanie w³aœciwych informacji u ytkownikom oraz zachêcanie ich do samodzielnej nawigacji po sieciach i zasobach elektronicznych. Rozwój technologii informacyjnych wyznaczy³ now¹ jakoœæ w dzia³alnoœci bibliotek. Ich poziom musi byæ mierzony nie tyle wielkoœci¹ fizyczn¹ gromadzonych zbiorów, ile ³atwoœci¹ dostêpu do odpowiednich materia³ów naukowych 12 niezale nie od tego czy s¹ one w formie tradycyjnej, czy elektronicznej. W œwietle powy szego zasadnym wydaje siê stwierdzenie, e w niedalekiej przysz³oœci e-zbiory zdominuj¹ ksiêgozbiory biblioteczne i stan¹ siê g³ównym Ÿród³em dostêpu do informacji i wiedzy. 11 Rekowska M.: Zaspokajanie potrzeb u ytkowników bibliotek akademickich (na przyk³adzie Biblioteki Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie oraz Biblioteki Laurentian University w Ontario w Kanadzie W: Unowoczeœnianie organizacji i metod pracy bibliotek w œwietle zmieniaj¹cych siê potrzeb czytelników. Materia³y z konferencji Opole 2002, s Quandt R.: Przysz³oœæ bibliotek wirtualnych i inicjatywy Fundacji Mellona W: Rola i funkcje nowoczesnej biblioteki akademickiej. Materia³y z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK, Toruñ: Wydaw. UMK, 1996, s. 33.

10 182 BO ENA BUDREWICZ, ANNA KMIECIK Bibliografia [1] Czerwiñska E.: Dzia³alnoœæ Biblioteki Politechniki Opolskiej w 2002 roku Rocznik Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Opolskiego 2004, R.VII, s [2] Czerwiñska E.: Potrzeby czytelników wyzwaniem dla bibliotek uczelnianych (na przyk³adzie Biblioteki Politechniki Opolskiej) W: Unowoczeœnianie organizacji i metod pracy bibliotek w œwietle zmieniaj¹cych siê potrzeb czytelników. Materia³y z konferencji, Opole Opole: Wydaw. UO, 2002, s [3] Czerwiñska E., elawska E.: U ytkownicy Biblioteki G³ównej Politechniki Opolskiej w œwietle badañ Rocznik Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Opolskiego 2004, R.VII, s [4] Golec-Nycz E.: Rola wspó³czesnego bibliotekarza w spo³eczeñstwie informacyjnym [on-line]. Biuletyn EBIB 7/2003 [dostêp 30 marca 2005]. [5] Kmiecik A.: Komputerowe bazy danych w Bibliotece Politechniki Opolskiej W: Bazy Danych dla Nauki INFOBAZY 02 Gdañsk-Sobiszewo , Gdañsk: Wydaw. Politech. Gdañskiej, 2002, s [6] ozowska A., Styliñska J.: Biblioteka wirtualna alternatyw¹ czy koniecznoœci¹ badacza koñca XX wieku W: Œwiat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej. Mo liwoœci rozwoju. Uwarunkowania i ograniczenia. Materia³y konferencyjne, Poznañ: Wydaw. Politech. Poznañskiej, 1998, s [7] Quandt R.: Przysz³oœæ bibliotek wirtualnych i inicjatywy Fundacji Mellona W: Rola i funkcje nowoczesnej biblioteki akademickiej. Materia³y z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK, Toruñ: Wydaw. UMK, 1996, s [8] Rekowska M.: Zaspokajanie potrzeb u ytkowników bibliotek akademickich (na przyk³adzie Biblioteki Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie oraz Biblioteki Laurentian University w Ontario w Kanadzie W: Unowoczeœnianie organizacji i metod pracy bibliotek w œwietle zmieniaj¹cych siê potrzeb czytelników. Materia³y z konferencji, Opole Opole: Wydaw. UO, 2002, s [9] Szlejf H.: Potrzeby informacyjne u ytkowników a dzia³alnoœæ szkoleniowa i marketingowa Biblioteki Politechniki Opolskiej Rocznik Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Opolskiego 2004, R.VII, s [10] Œwigoñ M.: Problemy u ytkowników a biblioteka idealna Bibliotekarz 2003, nr 6, s. 2-5 [11] Zybert E.: Organizacyjna kultura jakoœci w bibliotekach Bibliotekarz 2005, nr 1, s. 2-8 [12] elawska E.: Potrzeby czytelników w dobie nowoczesnych technologii g³ównym motorem zmian i przekszta³ceñ Biblioteki G³ównej Politechniki Opolskiej W: Czytelnik czy klient? Materia³y Konferencyjne [on-line]. Biuletyn EBIB 7/2003 [dostêp 30 marca 2005] matkonf/torun/zelawska.php

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl 221 Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl Wp³yw nowoczesnych technologii na podniesienie standardu us³ug biblioteki (na podstawie badañ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zespół Szkół Publicznych w Łasinie PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 Rola biblioteki szkolnej - wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka w tworz¹cym siê œrodowisku naukowym. Doœwiadczenia Biblioteki Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Elbl¹gu

Biblioteka w tworz¹cym siê œrodowisku naukowym. Doœwiadczenia Biblioteki Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Elbl¹gu 266 Janina Szadkowska Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Elbl¹gu j.szadkowska@pwsz.elblag.pl Biblioteka w tworz¹cym siê œrodowisku naukowym. Doœwiadczenia Biblioteki Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Pucku

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Pucku Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy, w tym nowo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy Spotkania metodyczne prezentacja/ poświęcone aktualnym 2 h wykład bibliotekarze tematom

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki na rok szk. 2014/2015

Plan pracy biblioteki na rok szk. 2014/2015 Za realizację każdego z wymienionych zadań odpowiedzialni są nauczyciele bibliotekarze. Plan pracy biblioteki na rok szk. 2014/2015 Zadania do wykonania I. Udostępnianie zbiorów biblioteki II. Działalność

Bardziej szczegółowo

Współpraca biblioteczna jako jeden z elementów działalności Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej.

Współpraca biblioteczna jako jeden z elementów działalności Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej. Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa, 23-24 września 22 r. Małgorzata Wach Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

Oprac. wrzesień 2015

Oprac. wrzesień 2015 PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac. wrzesień 2015 Siedziba Biblioteki Głównej Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny UTP Biblioteka Główna Czytelnia Główna

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

OPŁATY ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU OPŁATY 1. Utworzenie konta bibliotecznego 8 zł 2. Wydanie duplikatu zagubionej karty 5 zł 3. Prolongata obsługi konta bibliotecznego na bieżący rok akademicki 2 zł 4. Nieterminowy

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl KURS CZASOPISMA ELEKTRONICZNE JAKO PRZYKŁAD EFEKTYWNEJ FORMY EDUKACJI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZY. 11 LAT DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I OINT POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej

Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na formę i jakość ich działalności informacyjnej IX KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ 25-28 września 2007 ZAKOPANE Oczekiwania wobec automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Przedstawiane informacje Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.: jak korzystać z poszczególnych agend Biblioteki (Czytelni

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką

IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką IBUK LIBRA rewolucja w pracy z e-książką Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E Smołki w Opolu Nowe technologie w bibliotekach. E-booki na e-regałach. Opole, 6.03.2013 r. IBUK platforma w dwóch wersjach

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM W systemie ALEPH 500 udostępniono także inną bazę rejestrującą prace licencjackie, magisterskie i doktorskie AMB od 1960 roku. System umożliwia wyszukiwanie prac według roku obrony, autorów, promotorów

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy. w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy. w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W KALISZU. Opracowała: mgr Izabella Wagan nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 8 w Kaliszu

PROGRAM KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W KALISZU. Opracowała: mgr Izabella Wagan nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 8 w Kaliszu PROGRAM KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W KALISZU Opracowała: mgr Izabella Wagan nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 8 w Kaliszu Wstęp W XXI wieku techniki komputerowe zawładnęły prawie

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Case study klient: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie br a nż a : oświata Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie została utworzona w czerwcu 1999 roku. Baza dydaktyczna i administracyjna PWSZ

Bardziej szczegółowo

Czas trwania zajęć : 90 minut. Cele ogólne:

Czas trwania zajęć : 90 minut. Cele ogólne: Biblioteka, jej zbiory i zasady korzystania: konspekt lekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Barbara Dejko: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Temat: Biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Pucku

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Pucku Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli 4x 120 Spotkania tel. 58 673 29 12 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Tematy ustalane na

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Główna. www.bg.up.krakow.pl INFORMATOR. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Biblioteka. Główna. www.bg.up.krakow.pl INFORMATOR. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie INFORMATOR Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Dostęp do wszystkich baz z komputerów uczelnianych lub zarejestrowanych w Centrum Informatycznym Uczelni. Wejście na stronę Zagraniczne bazy danych z adresu: http://www.awf.edu.pl/biblioteka/bazy-danych/zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2009/2010

Sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2009/2010 Sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2009/2010 Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu tworzą: Biblioteka Główna, Biblioteka Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 1/1, 110-113

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 1/1, 110-113 Monika Moszczyńska Sprawozdanie z konferencji "Gdzie jesteś czytelniku? Rola i miejsce biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej", (Gliwice, 29 września 2011 roku) Bibliotheca Nostra : śląski

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz 52 341 30 74; 52 341 19 84 pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych. 26.09.2008 r. Przewidziany termin szkolenia I-szej grupy. Zainteresowani nauczyciele

Nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych. 26.09.2008 r. Przewidziany termin szkolenia I-szej grupy. Zainteresowani nauczyciele SK01/L/B Metody aktywne w pracy nauczyciela bibliotekarza Przedstawienie możliwości zastosowania metod aktywnych w pracy nauczyciela bibliotekarza bibliotek szkolnych. Nauczyciele bibliotekarze bibliotek

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNYCH UŻYTKOWNIKÓW W BIBLIOTECE SZKOŁY WYŻSZEJ. WYBRANE PROBLEMY I ZAGADNIENIA. Paruzel Alicja

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNYCH UŻYTKOWNIKÓW W BIBLIOTECE SZKOŁY WYŻSZEJ. WYBRANE PROBLEMY I ZAGADNIENIA. Paruzel Alicja KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNYCH UŻYTKOWNIKÓW W BIBLIOTECE SZKOŁY WYŻSZEJ. WYBRANE PROBLEMY I ZAGADNIENIA Paruzel Alicja 1 Umiejętności informacyjne (information literacy): wiedza o indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Dr Scholastyka Baran Olsztyn - UWM WARSZTAT DYDAKTYCZNY I BADAWCZY Z ZAKRESU NAUK MEDYCZNYCH PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Głównym zadaniem każdej biblioteki akademickiej

Bardziej szczegółowo

Twórcy szkole bibliotecznych on-line w polskich bibliotekach uczelnianych

Twórcy szkole bibliotecznych on-line w polskich bibliotekach uczelnianych 2009, nr 2 (3) Beata Antczak-Sabala Biblioteka Wyszej Szkoy Bankowej w Toruniu e-mail: Beata.Antczak@wsb.torun.pl Twórcy szkole bibliotecznych on-line w polskich bibliotekach uczelnianych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5),

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), 194-198 2010 Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM NAUKOWA INFORMACJA MEDYCZNA DLA DOKTORANTÓW I

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011

Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011 Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011 Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu tworzą: Biblioteka Wydziału Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-43/12 Zarządzenie Nr 17/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie Załącznik nr 6 do Statutu REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie Regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Małgorzata Kowalska Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Założenia badawcze

Bardziej szczegółowo

Zadania i ich realizacja

Zadania i ich realizacja Oddział Czasopism Zadania i ich realizacja Zadania kierownika Oddziału: polityka gromadzenia i uzupełniania zbiorów przyjmowanie dezyderatów od jednostek organizacyjnych i pracowników naukowych Uczelni

Bardziej szczegółowo

SILOS. Źródło wiedzy o przeszłości dla przyszłości

SILOS. Źródło wiedzy o przeszłości dla przyszłości SESJA POSTEROWA 421 Piotr Szefliński, Sebastian Krzepkowski Politechnika Łódzka Zakład Akademickiej Sieci Bibliotecznej Centrum Komputerowe SILOS. Źródło wiedzy o przeszłości dla przyszłości Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów i ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Karlinie

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów i ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Karlinie Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów i ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Karlinie Podstawa prawna: Art. 22 aj, 22 ak, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Wejherowie

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Wejherowie Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli 4x120 Spotkania Nauczyciele bibliotekarze i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu wejherowskiego - Nauczyciel początkujący (w tym awansujący).,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie Rok szkolny 2013/2014 ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Dział Otwartej Nauki Bud. D-21, pok. 230-233, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy i Informacji

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM KATARZYNA MAĆKIEWICZ

Przestrzeń naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM KATARZYNA MAĆKIEWICZ Przestrzeń naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM KATARZYNA MAĆKIEWICZ Zapisy prawne u Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym [Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 wraz ze zmianami] (Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu

REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu REGULAMIN korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu Podstawa prawna: Art. 22abcde Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu

Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z darmowych podręczników. w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Rozdział I

Regulamin korzystania z darmowych podręczników. w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Rozdział I Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych MEN w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2013 z 6 maja 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2013 z 6 maja 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2013 z 6 maja 2013 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego biblioteki uczelnianej Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Edyta Rogowska Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM

Mgr inż. Edyta Rogowska Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM Mgr inż. Edyta Rogowska Mgr Dagmara Budek Szczecin PAM FORMY SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Streszczenie Biblioteka Główna Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ. lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE.

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ. lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE. SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, ĆWICZEŃ lub MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘDRZECHOWIE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin reguluje: a) zasady związane

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881)

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UP (ul. Podchorążych 2) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Biblioteka Główna Katalog: pon. pt.: 8.00 19.30 Wypożyczalnia: (012) 662 63 73 pon. pt.: 9.00 19.00

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Aplikacja do wypożyczeń Liberetto

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane Joanna Nowak (Biblioteka Główna AŚ - Kielce)

IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane Joanna Nowak (Biblioteka Główna AŚ - Kielce) IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 25-28.09.2007. Joanna Nowak (Biblioteka Główna AŚ - Kielce) Naukowo-badawcza i popularyzatorska twórczość bibliotekarzy a standard usług informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 216 Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Opracowanie rzeczowe zbiorów w Bibliotece Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Klasyfikacja piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku jest placówką z ponad 60. letnią tradycją. Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ PRACĘ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE

WYNIKI ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ PRACĘ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE 1 WYNIKI ANKIETY DIAGNOZUJĄCEJ PRACĘ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE Wioletta Matelonek: DBP we Wrocławiu, Filia w Strzelinie Opublikowano 20.05.2005 Biblioteka Pedagogiczna jest jedną z 27 filii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Olsztyn 20-22.09.2010 Społeczeństwo informacyjne - definicje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo