Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 674 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Rachunkowości Finansowej Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych 1. Wprowadzenie Dynamiczny rozwój rynków finansowych powoduje zmiany dotychczasowych i powstawanie nowych instrumentów finansowych, a także zwiększenie zakresu ich wykorzystywania w działalności jednostek gospodarczych. Instrumenty finansowe wiążą się zwykle z działalnością operacyjną jednostki. Wykorzystywane w celach inwestycyjnych i finansowych wywierają bezpośrednio wpływ na jej sytuację majątkową i finansową. Gwałtowne zmiany kursów walutowych, stóp procentowych i cen na rynkach towarowych wywołują popyt na instrumenty finansowe wykorzystywane w innych celach, a przede wszystkim dla zabezpieczenia się przed ryzykiem, a także w celach spekulacyjnych. Zastosowanie instrumentów w wymienionych celach wywiera wpływ na sytuację jednostki z opóźnieniem, a niekontrolowane ich użycie może spowodować olbrzymie straty. Stąd problemem o zasadniczym znaczeniu w rachunkowości przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia jest uznawanie, wycena, ujmowanie i prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych. 2. Pojęcie instrumentów finansowych Cechą wspólną instrumentów finansowych bez względu na cel ich wykorzystania i horyzont czasowy skutków jest ich wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej. Według IASB Instrument finansowy jest to każdy kontrakt, który skutkuje jednocześnie powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej jednostki i zobowiązania finansowego lub instrumentu

2 16 kapitałowego u drugiej jednostki. Jednostka strona umowy rozumiana jest szeroko i oznacza osoby fizyczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe i agendy rządowe 2. Z definicji instrumentów finansowych wynika, że nie są nimi aktywa i zobowiązania, które nie wynikają z umów, np. aktywa i zobowiązania z tytułów publiczno-prawnych wynikają bowiem z przepisów obowiązującego prawa. Na szczególną uwagę zasługują umowy dotyczące dóbr i usług, a więc związane z ich zakupem, sprzedażą lub zużyciem. Transakcje zakupu, sprzedaży lub zużycia dóbr i usług charakteryzują się różnym stopniem złożoności, co znajduje wyraz w przebiegu zdarzeń od zawarcia umowy do jej realizacji, a także w majątkowych i finansowych skutkach każdego zdarzenia. Z tego punktu widzenia zdarzenia te można podzielić na: a) nie wywołujące natychmiastowych skutków majątkowych i finansowych, np. zawarcie umowy o dostawę lub usługę nie powoduje powstania aktywów ani zobowiązań finansowych; b) wywołujące natychmiastowe skutki majątkowe i finansowe w postaci: należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań z tego tytułu, a więc aktywów i zobowiązań finansowych; zdarzeniem wywołującym takie skutki jest realizacja dostaw i usług w zamian za zapłatę określonej kwoty środków pieniężnych, w tym aktualnie zapadłe i wymagane pojedyncze opłaty z tytułu leasingu operacyjnego; aktywów i zobowiązań o innym (niefinansowym) charakterze, np. realizacja dostaw i usług w zamian za inne dostawy i usługi, a także zaliczkowanie dostaw i usług; prawa i obowiązki stron wynikające z tych zdarzeń można wypełnić wyłącznie poprzez uzyskanie i dostarczenie aktywów niefinansowych; prawa i obowiązki stron wynikające z umowy można wypełnić wyłącznie poprzez uzyskanie i dostarczenie aktywów niefinansowych (dóbr) lub świadczenie usług (np. leasing operacyjny). Podobnie prawa i obowiązki umowne, powstające na mocy kontraktów terminowych typu futures dotyczących towarów, można wypełnić wyłącznie uzyskując i dostarczając towary. W teorii i praktyce rachunkowości nie ma zgodności co do kwalifikowania skutków umów o dostawy i usługi do aktywów i zobowiązań finansowych. W rachunkowości modelu anglo-amerykańskiego traktuje się je jako aktywa i zobowiązania finansowe. W modelu kontynentalnym skutki tych umów często MSR 32 (zaktualizowany w 2003 r. i zmieniony w 2004 r.), International Financial Reporting Standards 2004, IASB, Londyn 2004, par Ibidem, par. 14. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych jednoznacznie stwierdza, że aktywa finansowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zaś zobowiązania finansowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania; International, par. 56.

3 Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych 17 nie są zaliczane do kategorii instrumentów finansowych 4. Podejście takie wydaje się daleko idącym uproszczeniem, opartym wyłącznie na celu zawieranych umów i uwzględnieniu jedynie charakteru nabywanych praw i obowiązków wynikających z ich zawarcia bez uwzględnienia konsekwencji realizacji umów. Z powyższych rozważań wynika, że umowy dotyczące dóbr i usług, które dają jednej ze stron prawo do dokonania rozliczenia w formie pieniężnej lub w formie innego instrumentu finansowego, są w istocie instrumentami finansowymi. Nie dotyczy to zawartych i niezrealizowanych jeszcze umów oraz takich, które mają być rozliczone w formie dostawy dóbr bądź świadczenia usług. Instrumenty finansowe kreują dwa strumienie finansowe: strumień dopływu (pozyskania) aktywów finansowych i przyszły strumień ich odpływu na skutek zaciągniętych zobowiązań finansowych. Pozwalają uniezależnić od siebie i równocześnie zsynchronizować ze sobą te dwa strumienie, czyli zapewnić stabilizację, ciągłość i ochronę procesów finansowych, a przez to gospodarczych zachodzących w jednostce gospodarczej przed zakłóceniami, co powinno doprowadzić do efektu najistotniejszego dla firmy osiągnięcia i utrzymania założonego poziomu efektywności ekonomicznej. Aktywa finansowe są jednymi z ważniejszych elementów majątku przedsiębiorstwa. Charakteryzują się wysokim stopniem płynności, zabezpieczają przedsiębiorstwo przed utratą wypłacalności. W rozważaniach nad rolą i znaczeniem aktywów finansowych nie można pominąć aspektu zyskotwórczego tych składników majątku, szczególnie wówczas gdy utrzymywane są w celach inwestycyjnych. Zobowiązania finansowe stanowią zewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstwa. Zmiana zakresu finansowania zobowiązaniami, a w szczególności tymi, od których jednostka gospodarcza płaci odsetki, powoduje konsekwencje w zmianach zysku netto, a tym samym stopy zwrotu z kapitału własnego. Związek ten jest określany mianem dźwigni finansowej 5 i wykorzystywany w zarządzaniu finansowym. Aktywa i zobowiązania finansowe są głównymi czynnikami kształtującymi sytuację finansową jednostki gospodarczej. Powinny być rezultatem świadomych przedsięwzięć w sferze zarządzania, związanych z obraną strategią. Podstawą 4 Przykładem takiego podejścia są przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o nowelizacji ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 113, poz. 1186, art. 3, ust. 1, pkt 23) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674, par. 7). 5 Por. m.in. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 281; R.C. Higgins, Analysis for Financial Management, IRWIN, Inc., Illinois 1989.

4 18 powodzenia w tym zakresie jest właściwe uznawanie, wycena, ujmowanie i prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych jednostki gospodarczej. 3. Klasyfikacja instrumentów finansowych Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich przechodząc ewolucję dzieli się na mniejsze elementy lub łączy w większą całość 7, tworząc w ten sposób nowe konstrukcje finansowo-prawne. W celu wprowadzenia pewnego ładu pojęciowego, warto się pokusić o całościową, chociażby ogólną ich klasyfikację. Ogólnymi kryteriami klasyfikacji instrumentów finansowych są: przedmiot praw i obowiązków wynikających z umów, skutki bilansowe, struktura, forma, ujmowanie w bilansie. Kryteria szczegółowe, które mogą być stosowane odpowiednio do klasyfikacji w ramach poszczególnych grup wyróżnionych z punktu widzenia kryteriów ogólnych, są następujące: postać, termin realizacji (wymagalności), przeznaczenie, charakter i związane z nim miejsce obrotu, możliwości wynikające z użycia instrumentów finansowych, sposób wykorzystania, przedmiot zabezpieczenia. Należy zwrócić uwagę, że określone kryteria ogólne mogą być wykorzystane również do klasyfikacji szczegółowej, np.: kryterium formy jest ogólnym kryterium klasyfikacji instrumentów finansowych, a równocześnie podstawą podziału aktywów finansowych czy też zobowiązań finansowych; kryterium struktury wewnętrznej jest ogólnym kryterium klasyfikacji instrumentów finansowych, a równocześnie podstawą podziału instrumentów pochodnych itp. Np. strip bonds, które powstały przez oddzielenie kuponów odsetkowych od obligacji. Przedmiotem obrotu jest osobno obligacja, a osobno kupony odsetkowe. 7 Np. obligacja z opcją zamiany na akcje, czyli w rzeczywistości dwa różne instrumenty finansowe, a mianowicie obligacje i opcja na zakup akcji.

5 Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych 19 Z punktu widzenia przedmiotu praw i obowiązków, instrumenty finansowe dzielą się na pierwotne i pochodne. Pierwotne instrumenty finansowe powodują powstanie praw i obowiązków majątkowych, a więc odpowiednio aktywów finansowych i zobowiązań finansowych lub instrumentów kapitałowych. Przykładem instrumentów pierwotnych są zwykłe umowy kupna-sprzedaży, pożyczek, emisja akcji, dłużnych papierów wartościowych itp. Pochodne instrumenty finansowe (derywaty) powodują powstanie praw i obowiązków, które skutkują przeniesieniem między stronami umowy dotyczącej danego instrumentu, ryzyka finansowego (jednego lub kilku rodzajów) nieodłącznie związanego z daną zmienną, określaną mianem instrumentu podstawowego. Zmienna może być stopą procentową, indeksem stóp procentowych, ceną konkretnego dobra, np. ropy naftowej, złota, czy też kursem wymiany waluty obcej. W momencie zawarcia umowy nie następuje przeniesienie instrumentu podstawowego. Nie musi do tego dojść również w chwili zakończenia trwania umowy. Charakterystyczną cechą pochodnego instrumentu finansowego jest niewielka inwestycja początkowa netto lub jej brak oraz rozliczenie, które ma nastąpić w przyszłości. Przykładami pochodnych instrumentów finansowych są terminowe transakcje typu futures i forward, swapy stóp procentowych, swapy walutowe czy też opcje. Instrumenty finansowe wywierają określone skutki w bilansach stron umów. Z tego punktu widzenia dzielą się na: aktywa finansowe, zobowiązania finansowe, instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe to składniki aktywów, które mają postać 8 : środków pieniężnych, umownego prawa do otrzymania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych od innej jednostki, umownego prawa do wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie korzystnych warunkach, instrumentu kapitałowego innej jednostki gospodarczej, kontraktu, który będzie rozliczony lub może być rozliczony przez jednostkę we własnych instrumentach kapitałowych i jest instrumentem niepochodnym, z którego wynika lub może wynikać obowiązek przyjęcia przez jednostkę zmiennej liczby własnych instrumentów kapitałowych, lub jest instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być rozliczony w inny sposób niż przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych na ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki. 8 MSR 32, par. 11.

6 20 Zobowiązania finansowe to umowne zobowiązania do 9 : przekazania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych innej jednostce, wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finasowych z inną jednostką na potencjalnie niekorzystnych warunkach. Zobowiązaniem finansowym jest również kontrakt, który będzie rozliczony lub może być rozliczony we własnych instrumentach kapitałowych jednostki i jest instrumentem niepochodnym, z którego wynika lub może wynikać obowiązek dostarczenia przez jednostkę zmiennej liczby własnych instrumentów kapitałowych, lub jest instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być rozliczony w inny sposób niż przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych na ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki. Instrument kapitałowy to każda umowa, która dokumentuje istnienie prawa do rezydualnego udziału w aktywach netto jednostki. Instrumentami kapitałowymi są akcje zwykłe, niektóre rodzaje akcji uprzywilejowanych, warranty oraz opcje subskrypcji lub zakupu akcji zwykłych jednostki gospodarczej, która jest ich wystawcą. Obowiązek jednostki gospodarczej wyemitowania instrumentów kapitałowych w zamian za aktywa finansowe innych jednostek prowadzi do podwyższenia jej kapitału własnego i nie może spowodować poniesienia straty przez daną jednostkę gospodarczą. Obowiązek ten nie jest uznawany za potencjalnie niekorzystny. Ze względu na strukturę, instrumenty finansowe dzielą się na: proste, złożone, hybrydowe i syntetyczne. Podział instrumentów finansowych na proste i złożone ma istotne znaczenie dla ich emitenta. Instrumenty proste są składnikami jego zobowiązań finansowych lub kapitału własnego. Przykładami instrumentów prostych zaliczanych do pierwszej grupy są zaciągnięte pożyczki czy też wyemitowane obligacje. Prostym instrumentem finansowym o charakterze kapitałowym są akcje zwykłe. Złożonymi instrumentami finansowymi są takie instrumenty finansowe, które zawierają składnik zarówno zobowiązań, jak i kapitału własnego 10. Przykładem złożonego instrumentu finansowego jest obligacja zamienna na akcje wystawcy. O ile dla emitenta istotne jest rozróżnienie powyższych składników, o tyle dla posiadacza proste i złożone instrumenty finansowe są aktywami finansowymi. Hybrydowe instrumenty finansowe zawierają elementy pierwotne i pochodne 11. Kombinacją wymienionych składników jest wbudowanie instrumentów pochod- 9 Ibidem. 10 Por. G.T. Bayley, K. Wild, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Por. Financial Instruments Applying IAS 32 and IAS 39, Delottee Touche Tohmatsu, 2002.

7 Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych 21 nych w instrumenty pierwotne. Przykładem hybrydowego instrumentu finansowego są obligacje z opcją wcześniejszej spłaty. Instrumenty syntetyczne są zbiorami pojedynczych instrumentów finansowych nabywanych i utrzymywanych przez jednostkę gospodarczą po to, aby imitowały cechy charakterystyczne innego instrumentu finansowego 12. Przykładem instrumentu syntetycznego jest długoterminowe zadłużenie (np. zaciągnięty kredyt długoterminowy) o zmiennej stopie procentowej połączone ze swapem stóp procentowych, zakładającym otrzymywanie płatności obliczanych według zmiennej stopy procentowej i dokonywanie płatności obliczanych według stopy stałej, co daje efekt równoważny długoterminowemu zadłużeniu o stałej stopie procentowej 13. Ze względu na formę, instrumenty finansowe dzielą się na pieniężne i niepieniężne. Pieniężnymi instrumentami finansowymi są środki pieniężne i umowne prawa do otrzymania w przyszłości środków pieniężnych (pieniężne aktywa finansowe) oraz odpowiadające im umowne obowiązki przekazania w przyszłości środków pieniężnych (pieniężne zobowiązania finansowe). Należą do nich m.in.: środki pieniężne w banku lub podobnej instytucji finansowej, należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, należności i zobowiązania wekslowe płatne w środkach pieniężnych, kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane, obligacje obce i własne płatne w środkach pieniężnych. Niepieniężnymi instrumentami finansowymi są umowne prawa do otrzymania w przyszłości aktywów finansowych innych niż środki pieniężne oraz odpowiadające im umowne obowiązki przekazania w przyszłości tych aktywów. Przykładem niepieniężnych instrumentów finansowych jest weksel płatny w obligacjach Skarbu Państwa lub innych tego rodzaju aktywach finansowych, niektóre inwestycje w papiery wartościowe z prawem do kapitału, np. udziały i akcje zwykłe, niektóre rodzaje akcji uprzywilejowanych itp. Instrumenty kapitałowe są w istocie rzeczy niepieniężnymi instrumentami finansowymi. Dokumentują bowiem istnienie udziałów w aktywach netto jednostki. Z punktu widzenia ujmowania w bilansie instrumenty finansowe dzielą się na bilansowe oraz pozabilansowe. Bilansowe instrumenty finansowe są to umowy albo zdarzenia związane z nimi, które powodują ujęcie składników aktywów finansowych w bilansie jednej jednostki gospodarczej i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego w bilansie drugiej jednostki gospodarczej. Należą do nich m.in.: należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane, 12 MSR 32, par. OS Ibidem.

8 22 udziały i akcje w innych jednostkach, obligacje obce i własne. Pozabilansowe instrumenty finansowe są to umowy, które nie powodują ujęcia w bilansach stron żadnego składnika aktywów finansowych ani zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego. Przykładem pozabilansowego instrumentu finansowego jest powzięcie zobowiązania pożyczenia środków według stałej stopy procentowej, w wyniku czego jednostka może być narażona na ryzyko stopy procentowej. Takie samo zjawisko może być związane z aktywami finansowymi, które zostały usunięte z bilansu w wyniku przeprowadzenia transakcji takiej jak np. sekurytyzacja. Do pozabilansowych instrumentów finansowych należą również warunkowe prawo i warunkowy obowiązek, a więc uwarunkowane wystąpieniem pewnego zdarzenia w przyszłości, np. gwarancja finansowa. Zdarzeniem tym jest niewykonanie umowy przez pożyczkobiorcę. Ogólną klasyfikację instrumentów finansowych przedstawiono na rys. 1. Kolejność zastosowania kryteriów w przedstawionej ogólnej klasyfikacji instrumentów finansowych uzasadniona jest ich znaczeniem. Dla dalszych rozważań klasyfikacyjnych celowe jest powtórne wykorzystanie dwóch pierwszych kryteriów, a więc przedmiotu praw i obowiązków wynikających z umów oraz ich skutków bilansowych w połączeniu z kryterium szczegółowym, a mianowicie z postacią poszczególnych grup instrumentów finansowych wynikających z podziału ogólnego. Klasyfikację tę przedstawiono na rys. 2. Pierwotne instrumenty finansowe obejmują: a) aktywa finansowe w postaci: środków pieniężnych, umownego prawa do otrzymania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych od innej jednostki gospodarczej, instrumentów kapitałowych innej jednostki gospodarczej; b) zobowiązania finansowe w postaci zobowiązania jednostki do wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych innej jednostce gospodarczej; c) instrumenty kapitałowe w postaci własnych instrumentów kapitałowych, a więc udziałów (akcji). Pochodne instrumenty finansowe obejmują: aktywa finansowe w postaci umownego prawa do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na potencjalnie korzystnych warunkach, zobowiązania finansowe w postaci umownego zobowiązania jednostki do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką na potencjalnie niekorzystnych warunkach, instrumenty kapitałowe w postaci umownego zobowiązania jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, np. opcje na akcje własne, warranty.

9 Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych 23 Instrumenty finansowe Pierwotne Pochodne Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Instrumenty kapitałowe Pieniężne Inne Bilansowe Pozabilansowe Rys. 1. Ogólna klasyfikacja instrumentów finansowych Źródło: opracowanie własne. Instrumenty finansowe Skutki w bilansach stron umowy Aktywa Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Pasywa Instrumenty kapitałowe Przedmiot praw i obowiązków Pochodne Pierwotne środki pieniężne umowne prawo do otrzymania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych od innej jednostki gospodarczej instrumenty kapitałowe innej jednostki gospodarczej umowne prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką gospodarczą na potencjalnie korzystnych warunkach zobowiązania jednostki do wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych innej jednostce gospodarczej umowne zobowiązanie jednostki do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką na potencjalnie niekorzystnych warunkach własne instrumenty kapitałowe udziały (akcje) umowne zobowiązanie jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych opcje na akcje własne, warranty Rys. 2. Klasyfikacja instrumentów finansowych z uwzględnieniem ich postaci Źródło: opracowanie własne.

10 24 Kryterium formy zastosowane we wcześniejszych rozważaniach jako ogólna podstawa klasyfikacji instrumentów finansowych może być wykorzystane również jako kryterium szczegółowej klasyfikacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Ze względu na formę każda z wymienionych grup dzieli się odpowiednio na elementy pieniężne oraz inne (niepieniężne). Pieniężne aktywa finansowe to środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz inne pieniężne aktywa finansowe, które zostaną otrzymane przez jednostkę gospodarczą w ustalonej lub możliwej do ustalenia kwocie pieniędzy. Pieniężne aktywa finansowe obejmują zatem: środki pieniężne, a więc gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie; ekwiwalenty środków pieniężnych, czyli krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwo wymienialne na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Ekwiwalenty środków pieniężnych służą raczej realizacji krótkoterminowych obciążeń pieniężnych, a nie celom inwestycyjnym. Inwestycje można zaliczyć do ekwiwalentów środków pieniężnych, jeżeli są łatwo wymienialne na określone kwoty środków pieniężnych oraz są narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Za takie uznaje się inwestycje o krótkim terminie płatności, za jaki można przyjąć okres do trzech miesięcy licząc od daty ich nabycia. Krótkoterminowe inwestycje w akcje są wyłączone z ekwiwalentów środków pieniężnych z wyjątkiem sytuacji, gdy same w istocie rzeczy są tymi ekwiwalentami, np. nabyte akcje uprzywilejowane o krótkim terminie płatności oraz określonej dacie wykupu 14 ; inne aktywa pieniężne, a więc te, które zostaną otrzymane przez jednostkę gospodarczą w ustalonej lub możliwej do ustalenia kwocie pieniędzy, np. naliczone odsetki od aktywów finansowych, należności z tytułu dostaw i usług, należności wekslowe płatne w środkach pieniężnych, kredyty i pożyczki udzielone, obligacje obce płatne w środkach pieniężnych itp. Inne aktywa pieniężne mogą być płatne w różnych terminach. Zależnie od terminu płatności, dzielą się one na płatne w: krótkim terminie, tj. w okresie do trzech miesięcy licząc od daty ich nabycia (wystawienia, założenia), średnim terminie, tj. w okresie dłuższym niż trzy miesiące i krótszym niż rok licząc od określonej wyżej daty, terminie dłuższym niż rok. Inne aktywa pieniężne płatne w krótkim terminie są w istocie rzeczy podobne do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Inne aktywa pieniężne o średnim 14 MSR 7, par. 7.

11 Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych 25 terminie płatności są składnikami inwestycji krótkoterminowych, a o terminie dłuższym niż rok inwestycji długoterminowych. Wśród pieniężnych aktywów finansowych na szczególną uwagę zasługują należności z tytułu dostaw i usług. Stanowiąc bowiem przejaw działalności operacyjnej, wiążą się z cyklem tej działalności, zdefiniowanym jako okres upływający pomiędzy nabyciem aktywów przeznaczonych do przetworzenia a ich realizacją w formie pieniężnej lub w formie ekwiwalentu pieniężnego 15. Instrumentem tym są należności z tytułu dostaw i usług. Związek z cyklem działalności operacyjnej przesądza o ich zaliczeniu do aktywów obrotowych bez względu na długość okresu wymagalności. W rzeczywistości gospodarczej określona kwota należności z tytułu dostaw i usług może się składać z części płatnych w okresach (licząc od momentu jej powstania): do trzech miesięcy, od trzech miesięcy do roku, dłuższym niż rok. O ile należności płatne do trzech miesięcy są w istocie podobne do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, o tyle pozostałych dwóch grup nie można zaliczyć odpowiednio do inwestycji krótko- i długoterminowych, tak jak w przypadku innych aktywów pieniężnych, ze względu na operacyjny cel tych należności. Reasumując rozważania o należnościach z tytułu dostaw i usług, które są traktowane w całości jako aktywa obrotowe, należy zauważyć, że należności z innych tytułów nie mające celu inwestycyjnego dzielą się na krótko- i długoterminowe według kryterium dwunastu miesięcy od momentu bilansowego. Inne aktywa finansowe są to aktywa finansowe, które nie mają formy pieniężnej. Obejmują one instrumenty kapitałowe innej jednostki gospodarczej oraz prawa z instrumentów pochodnych. Inne aktywa finansowe dzielą się ze względu na okres realizacji na inwestycje krótkoterminowe, a więc o okresie realizacji do roku od momentu bilansowego, oraz inwestycje długoterminowe, a więc o okresie realizacji dłuższym niż rok. Podobnie jak aktywa finansowe, zobowiązania finansowe dzielą się ze względu na formę na pieniężne i inne (niepieniężne). Pieniężne zobowiązania finansowe są to umowne obowiązki przekazania w przyszłości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz innych pieniężnych aktywów finansowych w ustalonej lub możliwej do ustalenia kwocie pieniędzy. Pieniężne zobowiązania finansowe obejmują zatem: zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wekslowe płatne w środkach pieniężnych, kredyty i pożyczki otrzymane, obligacje własne płatne w środkach pieniężnych. 15 MSR 1, par. 59.

12 26 Inne zobowiązania finansowe są to zobowiązania finansowe, które nie mają formy pieniężnej. Obejmują one: weksle własne płatne w niepieniężnych aktywach finansowych, niektóre rodzaje akcji uprzywilejowanych, obligacje własne zamienne na akcje, obowiązki z instrumentów pochodnych. Zobowiązania finansowe dzielą się według terminu wymagalności na długoterminowe oraz krótkoterminowe. Do pierwszej grupy należą zobowiązania finansowe wymagalne w terminie dłuższym niż rok od momentu bilansowego. Do zobowiązań krótkoterminowych wymagalne w terminie krótszym. Powyższa zasada nie dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które tak samo jak należności z tego tytułu w całości zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych. Istotne znaczenie dla właściwej wyceny instrumentów finansowych ma ich klasyfikacja według przeznaczenia. Z tego punktu widzenia klasyfikuje się aktywa finansowe i zobowiązania finansowe, a więc dwie grupy wyróżnione z punktu widzenia skutków bilansowych. Kryterium przeznaczenia pozwala podzielić aktywa finansowe na 16 : aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe (inwestycje) utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Powyższe kryterium stanowi również podstawę wyodrębnienia zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu z całego ich zbioru. Aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu. Zalicza się do nich także inne aktywa finansowe bez względu 16 Por. MSR 39, par. 21, International Accounting Standards 2001, IASB, Londyn 2001, w wersji przed aktualizacją z grudnia 2003 r. i zmianą dokonaną w marcu 2004 r.; oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. 2001, nr 149, poz. 1674, par. 6. W aktualnej wersji MSR 39 aktywa finansowe dzielą się na: wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przez jednostkę, pożyczki i należności, utrzymywane do terminu wymagalności, dostępne do sprzedaży. Zobowiązania finansowe dzielą się na: wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, inne zobowiązania finansowe. W Rozporządzeniu Ministra Finansów klasyfikacja nie została zmieniona.

13 Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych 27 na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu umowy, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych. Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe nie uznawane przez jednostkę za instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu obejmują również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych w przypadku zawarcia przez jednostkę umowy sprzedaży z zajęciem tzw. krótkiej pozycji (jednostka dokonuje sprzedaży papierów wartościowych, których jeszcze nie posiada). Pożyczki udzielone i należności własne to wyłącznie takie, które powstały na skutek przekazania pieniędzy, towarów lub usług bezpośrednio na rzecz dłużników 17. Prawo polskie ogranicza tę pozycję do pożyczek i należności powstałych na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych 18. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe o ustalonym w umowie terminie wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określonym prawie do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się wymagalne 19. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to takie, które nie spełniają warunków zaliczenia do wyżej przedstawionych kategorii. Przedmiotem przedstawionych klasyfikacji instrumentów finansowych były zarówno instrumenty pierwotne, jak i pochodne. Umowne prawa i obowiązki z instrumentów pochodnych mieściły się bowiem w zakresie poszczególnych grup wyróżnionych według ogólnych i szczegółowych kryteriów klasyfikacji. Pochodne instrumenty finansowe stanowią w porównaniu z pierwotnymi instrumentami zbiór bardziej skomplikowanych konstrukcji finansowo-prawnych. Ponadto, podlegają gwałtownemu procesowi ewolucji, co dodatkowo utrudnia ich poznanie, bezpieczne wykorzystywanie w zarządzaniu oraz uznawanie, wycenę, ujmowanie i prezentację w sprawozdaniach finansowych. Argumenty te uzasadniają podjęcie próby przedstawienia szczegółowej klasyfikacji tej grupy instrumentów finansowych. Ze względu na charakter i związane z nim miejsce obrotu, instrumenty pochodne dzielą się na wystandaryzowane oraz o indywidualnym charakterze. Instrumentami wystandaryzowymi obraca się na zorganizowanych giełdach. Rynek giełdowy charakteryzuje się wysokim stopniem zestandaryzowania instrumentów, 17 Por. MSR 39, par Por. Rozporządzenie Ministra Finansów, par Por. MSR 39, par. 10; oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, par. 8.

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku Dr Katarzyna Trzpioła MSSF dot. instrumentów finansowych MSR 39 MSR 32 MSSF 7 MSR 21 Ujmowanie i usuwanie instrumentów finansowych Wycena instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wojciech Gudaszewski, Wojciech Wasilewski Wrocław, 17 grudnia 2002

Wojciech Gudaszewski, Wojciech Wasilewski Wrocław, 17 grudnia 2002 Uznawanie, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym Wojciech Gudaszewski, Wojciech Wasilewski Wrocław, 17 grudnia 2002 Wprowadzenie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe MSSF 9

Instrumenty finansowe MSSF 9 www.pwcacademy.pl Instrumenty finansowe MSSF 9 Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. MSSF 9 wprowadzenie Potrzeba uproszczenia przepisów rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 8810 Temat: Instrumenty finansowe w praktyce - warsztaty 2-12 Marzec Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 8810 Koszt szkolenia: 1890.00

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Strona 1 z 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych 1) (publikacja:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Damian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r.

Damian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Damian Blachowski Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomii, KN Cash Flow Toruń, 14.05.2009 r. 1. Wstęp Plan

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Ryzyko bankowe Ryzyko płynności Rola bilansu i cash flow; Metoda luki: Aktywa określonego rodzaju (AOR), Pasywa określonego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo