KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG W KDZIERZYNIE KOLU KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E 1 Jednostka projektowa : ZAKŁAD USŁUGOWO PROJEKTOWY ROAD - BUD ANDRZEJ JCZMIENNY KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA 1. D WYMAGANIA OGÓLNE 2. D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH 3. D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 4. D RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 5. D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE 6. D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM I STABILIZATOREM JONOWYMIENNYM 7. D a REGULACJA PIONOWA STUDZIENK KANALIZACYJNYCH, I INNYCH ELEMENTÓW URZDZE PODZIEMNYCH WYNIESIONYCH NA PAS DROGOWY 8. D KANALIZACJA DESZCZOWA 9. D OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 10. D a ZABEZPIECZENIE GEOSIATK NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPKANIAMI ODBITYMI 11. D NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA 12. D WARSTWY ODSCZAJCE I ODCINAJCE 13. D b USTAWIENIE KRAWNIKÓW BETONOWYCH 14. D a CIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 15. D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 16. D b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WICA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN D a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) WG PN-EN SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY WRZSIE 2012

2 D-M WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych mostowych dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2053 O ul. Aleja Lisa w Kdzierzynie - Kolu Inwestor: Powiatowy Zarzd Dróg Kdzierzyn Kole ul. Skarbowa 3e 1.2. Zakres stosowania STWIORB Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objtych STWIORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót objtych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia dotycz równie dla STWIORB sporzdzanych indywidualnie Okrelenia podstawowe Uyte w STWIORB wymienione poniej okrelenia naley rozumie w kadym przypadku nastpujco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bdcy budynkiem, stanowicy cało techniczno-uytkow (droga) albo jego cz stanowic odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wzeł) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych Długo mostu - odległo midzy zewntrznymi krawdziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypk - odległo w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunicia po jego zakoczeniu Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczci organu wydajcego, wydany zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych, słucy do notowania zdarze i okolicznoci zachodzcych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomidzy Inynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i projektantem Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod terenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Inynier/Kierownik projektu osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajcego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielcymi jezdnie Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połczenia Konstrukcja nona (przsło lub przsła obiektu mostowego) - cz obiektu oparta na podporach mostowych, tworzca ustrój nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych Korpus drogowy - nasyp lub ta cz wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoenia w nim konstrukcji nawierzchni Ksika obmiarów - akceptowany przez Inyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słucy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze, szkiców i ew. dodatkowych załczników. Wpisy w ksice obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inyniera/Kierownika projektu Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwizanych z ocen jakoci materiałów oraz robót Materiały - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inyniera/ Kierownika projektu Most - obiekt zbudowany nad przeszkod wodn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słucych do przejmowania i rozkładania obcie od ruchu na podłoe gruntowe i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezporednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. b) Warstwa wica - warstwa znajdujca si midzy warstw cieraln a podbudow, zapewniajca lepsze rozłoenie napre w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow. c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuca do wyrównania nierównoci podbudowy lub profilu istniejcej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna cz nawierzchni słuca do przenoszenia obcie od ruchu na podłoe. Podbudowa moe składa si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. e) Podbudowa zasadnicza - górna cz podbudowy spełniajca funkcje none w konstrukcji nawierzchni. Moe ona składa si z jednej lub dwóch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz podbudowy spełniajca, obok funkcji nonych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem czstek podłoa. Moe zawiera warstw mrozoochronn, odsczajc lub odcinajc. g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniemoliwienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lecej powyej. i) Warstwa odsczajca - warstwa słuca do odprowadzenia wody przedostajcej si do nawierzchni Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwinicie na płaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeli przedział tolerancji nie został okrelony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwizanych z ni urzdze oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moe równie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzdze chronicych ludzi i rodowisko przed uciliwociami powodowanymi przez ruch na drodze Pobocze - cz korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urzdze organizacji i bezpieczestwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni Podłoe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lecy pod nawierzchni do głbokoci przemarzania Podłoe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoa, leca bezporednio pod nawierzchni, ulepszona w celu umoliwienia przejcia ruchu budowlanego i właciwego wykonania nawierzchni Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bdca autorem dokumentacji projektowej.

3 Przedsiwzicie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połczenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłunym) istniejcego połczenia Przepust budowla o przekroju poprzecznym zamknitym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wdrówek zwierzt dziko yjcych lub urzdze technicznych przez korpus drogowy Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowicy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wdrówek dzikich zwierzt itp Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowice utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurocig, kanał, cig pieszy lub rowerowy itp Przetargowa dokumentacja projektowa - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bdcego przedmiotem robót Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moe składa si z pełnej ciany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy, komór Rekultywacja - roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego Rozpito teoretyczna - odległo midzy punktami podparcia (łoyskami), przsła mostowego Szeroko całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległo midzy zewntrznymi krawdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłunej, obejmuje całkowit szeroko konstrukcyjn ustroju nioscego Szeroko uytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko chodników mierzona w wietle porczy mostowych z wyłczeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielajcej ruch kołowy od ruchu pieszego lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnoci technologicznej ich wykonania Teren budowy - teren udostpniony przez Zamawiajcego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzce cz terenu budowy Tunel - obiekt zagłbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini kolejow lub inn drog dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Zadanie budowlane - cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn cało konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu robót zwizanych z budow, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpieczestwo wszelkich czynnoci na terenie budowy, metody uyte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, STWIORB i poleceniami Inyniera/Kierownika projektu Przekazanie terenu budowy Zamawiajcy w terminie okrelonym w dokumentach kontraktowych przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i współrzdne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgldniajcym podział na dokumentacj projektow: Zamawiajcego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow oraz projektow dokumentacj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy, Wykonawcy; wykaz zawierajcy spis dokumentacji projektowej, któr Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, Wykonawca po zakoczeniu robót opracuje map powykonawcz i uzgodni we właciwym orodku geodezyjnym Zgodno robót z dokumentacj projektow i STWIORB Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inyniera/Kierownika projektu stanowi cz umowy, a wymagania okrelone w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Kontraktowych warunkach ogólnych ( Ogólnych warunkach umowy ). Wykonawca nie moe wykorzystywa błdów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbienoci, wymiary podane na pimie s waniejsze od wymiarów okrelonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały bd zgodne z dokumentacj projektow i STWIORB. Dane okrelone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bd uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz wykazywa zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bd w pełni zgodne z dokumentacj projektow lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalajc jako elementu budowli, to takie materiały zostan zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe ( pod ruchem ) Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejcych obiektów (jezdnie, cieki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzdem drogi i organem zarzdzajcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zalenoci od potrzeb i postpu robót projekt organizacji ruchu powinien by na bieco aktualizowany przez Wykonawc. Kada zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce takie jak: zapory, wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniajc w ten sposób bezpieczestwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgldów bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzdzenia zabezpieczajce bd akceptowane przez Inyniera/Kierownika projektu. Fakt przystpienia do robót Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okrelonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre bdzie zatwierdzona przez Inyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bd utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapłacie i przyjmuje si, e jest włczony w cen kontraktow. b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce, w tym: ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony robót, wygody społecznoci i innych. W miejscach przylegajcych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyranie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu.

4 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujcych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystpienia do robót Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okrelonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre bdzie zatwierdzona przez Inyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bd utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapłacie i przyjmuje si, e jest włczony w cen kontraktow Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania robót Wykonawca bdzie: a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikajcych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nastpstwie jego sposobu działania. Stosujc si do tych wymaga bdzie miał szczególny wzgld na: 1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) moliwoci powstania poaru Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzt przeciwpoarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne bd składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie bd dopuszczone do uycia. Nie dopuszcza si uycia materiałów wywołujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uyte do robót bd miały aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelajc brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoczeniu robót ich szkodliwo zanika (np. materiały pylaste) mog by uyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma zgod na uycie tych materiałów od właciwych organów administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uycie spowodowało jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy Ochrona własnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bdcych włacicielami tych urzdze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowizany jest umieci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie przełoenia instalacji i urzdze podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz bdzie z nimi współpracował dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposób powodujcy minimalne niedogodnoci dla mieszkaców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w ssiedztwie budowy, spowodowane jego działalnoci. Inynier/Kierownik projektu bdzie na bieco informowany o wszystkich umowach zawartych pomidzy Wykonawc a włacicielami nieruchomoci i dotyczcych korzystania z własnoci i dróg wewntrznych. Jednake, ani Inynier/Kierownik projektu ani Zamawiajcy nie bdzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie bd one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy Ograniczenie obcie osi pojazdów Wykonawca bdzie stosowa si do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach publicznych przytransporcie materiałów i wyposaenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od właciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kadym takim przewozie bdzie powiadamiał Inyniera/Kierownika projektu. Inynier/Kierownik projektu moe poleci, aby pojazdy nie spełniajce tych warunków zostały usunite z terenu budowy. Pojazdy powodujce nadmierne obcienie osiowe nie bd dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy w obrbie terenu budowy i Wykonawca bdzie odpowiadał za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inyniera/Kierownika projektu Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywał wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypełnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapłacie i s uwzgldnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca bdzie odpowiadał za ochron robót i za wszelkie materiały i urzdzenia uywane do robótod daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakoczenia robót przez Inyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalajcym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inyniera/Kierownika projektu powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie póniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarzdzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z wykonywanymi robotami i bdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie podczas prowadzenia robót. Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnonie znaków

5 firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprztu, materiałów lub urzdze uytych lub zwizanych z wykonywaniem robót i w sposób cigły bdzie informowa Inyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty. Wszelkie straty, koszty postpowania, obcienia i wydatki wynikłe z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjtkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inyniera/Kierownika projektu Równowano norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s konkretne normy i przepisy, które spełnia maj materiały, sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bd obowizywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s pastwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub regionu, mog by równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniajce równy lub wyszy poziom wykonania ni powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inyniera/Kierownika projektu. Rónice pomidzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by dokładnie opisane przez Wykonawc i przedłoone Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostałoci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bd uwaane za własno Zamawiajcego. Wykonawca zobowizany jest powiadomi Inyniera/Kierownika projektu i postpowa zgodnie z jego poleceniami. Jeeli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wystpi opónienia w robotach, Inynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajcym i Wykonawc ustali wydłuenie czasu wykonania robót i/lub wysoko kwoty, o któr naley zwikszy cen kontraktow. 2. MATERIAŁY 2.1. ródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z danego ródła uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu wykazania, e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób cigły spełniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji robót Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od włacicieli i odnonych władz na pozyskanie materiałów ze ródeł miejscowych włczajc w to ródła wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji ródła. Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj zawierajc raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji, uwzgldniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pastwowej i samorzdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilociowych i jakociowych materiałów pochodzcych ze ródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierawy i inne jakie oka si potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych bd formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bd wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bdzie prowadzi adnych wykopów w obrbie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn zgod Inyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja ródeł materiałów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na danym obszarze Materiały nie odpowiadajce wymaganiom Materiały nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy i złoone w miejscu wskazanym przez Inyniera/Kierownika projektu. Jeli Inynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiałów do innych robót, ni te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartociowany (skorygowany) przez Inyniera/Kierownika projektu. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezapłaceniem 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduj moliwo wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uyciem tego materiału, albo w okresie dłuszym, jeli bdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada wymaganych przez Inyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moe by póniej zmieniany bez zgody Inyniera/Kierownika projektu Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bd one uyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj jako i właciwoci i były dostpne do kontroli przez Inyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów bd zlokalizowane w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc i zaakceptowanych przez Inyniera/Kierownika projektu Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mog by okresowo kontrolowane przez Inyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnoci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich właciwoci. Wyniki tych kontroli bd stanowi podstaw do akceptacji okrelonej partii materiałów pod wzgldem jakoci. W przypadku, gdy Inynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzał inspekcj wytwórni, musz by spełnione nastpujce warunki: a) Inynier/Kierownik projektu bdzie miał zapewnion współprac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Inynier/Kierownik projektu bdzie miał wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych czci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada w tych miejscach. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale w wymienionych wyej dokumentach, sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajno sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inyniera/ Kierownika projektu. Sprzt bdcy własnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania.

6 Wykonawca dostarczy Inynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak równie naprawia lub wymienia sprzt niesprawny. Jeeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inyniera/Kierownika projektu, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy, zostan przez Inyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i właciwoci przewoonych materiałów. Liczba rodków transportu powinna zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bd spełnia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spełniajce tych warunków mog by dopuszczone przez Inyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc oraz poleceniami Inyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inyniera/Kierownika projektu. Błdy popełnione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan, usunite przez Wykonawc na własny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany błd okae si skutkiem błdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pimie przez Inyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoci przez Inyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokładno. Decyzje Inyniera/Kierownika projektu dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bd oparte na wymaganiach okrelonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiałów, dowiadczenia z przeszłoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływajce na rozwaan kwesti. Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okrelonym przez Inyniera/Kierownika projektu, pod grob zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci Wykonawca jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji Inyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakoci. W programie zapewnienia jakoci Wykonawca powinien okreli, zamierzony sposób wykonywania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujcy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, STWIORB oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakoci powinien zawiera: a) cz ogóln opisujc: organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp., wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inynierowi/Kierownikowi projektu; b) cz szczegółow opisujc dla kadego asortymentu robót: wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urzdze do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich właciwoci w czasie transportu, sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postpowania z materiałami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom Zasady kontroli jakoci robót Celem kontroli robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osign załoon jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót i jakoci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inynier/Kierownik projektu moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z czstotliwoci zapewniajc stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwo s okrelone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okrelone, Inynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wan legalizacj, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada. Inynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te bd tak powane, e mog wpłyn ujemnie na wyniki bada, Inynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uycie do robót badanych materiałów i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiałów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca.

7 6.3. Pobieranie próbek Próbki bd pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion moliwo udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek bd dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inyniera/Kierownik projektu bd odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiałów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inyniera/ Kierownika projektu. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inyniera/ Kierownika projektu Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywa Inynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) bd przekazywane Inynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inyniera/Kierownika projektu Inynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli mu niezbdnej pomocy. Inynier/Kierownik projektu, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, poprzez midzy innymi swoje badania, bdzie ocenia zgodno materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników własnych bada kontrolnych jak i wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inynier/Kierownik projektu powinien pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inynier/Kierownik projektu oprze si wyłcznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiałów i robót z dokumentacj projektow i STWIORB. Moe równie zleci, sam lub poprzez Wykonawc, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Inynier/Kierownik projektu moe dopuci do uycia tylko te materiały, które posiadaj: 1. certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właciwych przepisów i dokumentów technicznych, 2. deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: Polsk Norm lub aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt 1 i które spełniaj wymogi STWIORB. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez STWIORB, kada partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada bd dostarczone przez Wykonawc Inynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga bd odrzucone Dokumenty budowy (1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bd dokonywane na bieco i bd dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słubowego. Zapisy bd czytelne, dokonane trwał technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Załczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bd oznaczone kolejnym numerem załcznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy naley wpisywa w szczególnoci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej, dat uzgodnienia przez Inyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoci i harmonogramów robót, terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inyniera/Kierownika projektu, daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczce jakoci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bd przedłoone Inynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si. Decyzje Inyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót. (2) Ksika obmiarów Ksika obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób cigły w jednostkach przyjtych w kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiarów. (3) Dokumenty laboratoryjne

8 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiałów, orzeczenia o jakoci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bd gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi załczniki do odbioru robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inyniera/Kierownika projektu. (4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastpujce dokumenty: a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustale, f) korespondencj na budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy bd przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bd zawsze dostpne dla Inyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bd wpisane do ksiki obmiarów. Jakikolwiek błd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Błdne dane zostan poprawione wg instrukcji Inyniera/Kierownika projektu na pimie. Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej płatnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inyniera/Kierownika projektu Zasady okrelania iloci robót i materiałów Długoci i odległoci pomidzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bd obmierzone poziomo wzdłu linii osiowej. Jeli STWIORB właciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, objtoci bd wyliczone w m3 jako długo pomnoona przez redni przekrój. Iloci, które maj by obmierzone wagowo, bd waone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bd zaakceptowane przez Inyniera/Kierownika projektu. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe bd przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Wagi i zasady waenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzdzenia wagowe odpowiadajce odnonym wymaganiom STWIORB Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniajc w sposób cigły zachowanie dokładnoci wg norm zatwierdzonych przez Inyniera/Kierownika projektu Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bd przeprowadzone przed czciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a take w przypadku wystpowania dłuszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bd wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci bd uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by dołczone w formie oddzielnego załcznika do ksiki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zalenoci od ustale odpowiednich STWIORB, roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi czciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru robót dokonuje Inynier/Kierownik projektu. Gotowo danej czci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inyniera/Kierownika projektu. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Inynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, STWIORB i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inynier/Kierownik projektu Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Całkowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Inyniera/Kierownika projektu zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedłoonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajcych i robót poprawkowych.

9 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajcych w warstwie cieralnej lub robotach wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i STWIORB z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona potrce, oceniajc pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 1. dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, jeli została sporzdzona w trakcie realizacji umowy, 2. umowa wraz z zabezpieczeniem naleytego wykonania umowy, 3. protokoły przekazania terenu, odbioru oznakowania, 4. notatki słubowe, protokoły koniecznoci, 5. zestawienie uytych materiałów wraz z podaniem aprobat technicznych, deklaracji, norm 6. protokoły czciowego odbioru robót, 7. rozliczenie budowy wraz z zestawienie faktur 8. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajce lub zamienne), 9. recepty i ustalenia technologiczne, 10. dzienniki budowy i ksiki obmiarów (oryginały), 11. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ, 12. deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB i ew. PZJ, 13. opini technologiczn sporzdzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów załczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, 14. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przełoenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włacicielom urzdze, 15. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 16. kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie bd gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupełniajce bd zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajcych wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót. 9. PODSTAWA PŁATNO CI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw płatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw płatnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania składajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bd obejmowa: robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami, warto zuytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, koszty składowania odpadów i urobku, warto pracy sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami, koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowizujcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naley wlicza podatku VAT Warunki umowy i wymagania ogólne STWIORB D-M Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w STWIORB D-M obejmuje wszystkie warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajcych z postpu robót, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczestwa ruchu, (c) opłaty/dzierawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, oznakowa i drenau, (f) tymczasow przebudow urzdze obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiateł, (b) utrzymanie płynnoci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunicie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 10. Przepisy zwizane 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póniejszymi zmianami). 2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póniejszymi zmianami).

10 D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH 1. WSTP 1.1.Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokociowych mostowych dla zadania : Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2053 O ul. Aleja Lisa w Kdzierzynie - Kolu Inwestor: Powiatowy Zarzd Dróg Kdzierzyn Kole ul. Skarbowa 3e 1.2. Zakres stosowania STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB) stanowi cz Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naley je stosowa przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej specyfikacji Zakres robót objtych STWIORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z wszystkimi czynnociami umoliwiajcymi i majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz połoenia obiektów inynierskich Odtworzenie trasy i punktów wysokociowych W zakres robót pomiarowych, zwizanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokociowych wchodz: a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokociowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokociowych, b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokociowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie Wyznaczenie obiektów mostowych Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokociowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochron ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty) Okrelenia podstawowe Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocztkowy i kocowy punkt niesortu kamiennego rasy Pozostałe okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Wymagania dotyczce materiałów Ogólne wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Rodzaje materiałów Do utrwalenia punktów głównych trasy naley stosowa pale drewniane z gwodziem lub prtem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długoci około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granic robót ziemnych, w ssiedztwie punktów załamania trasy, powinny mie rednic od 0,15 do 0,20 m i długo od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów naley stosowa paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i długoci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i długoci od 0,04 do 0,05 m. wiadki powinny mie długo około 0,50 m i przekrój prostoktny. 3. SPRZT 3.1. Wymagania dotyczce sprztu Wymagania dotyczce sprztu podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Sprzt pomiarowy Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokociowych naley stosowa nastpujcy sprzt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, tamy stalowe, szpilki. Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokociowych powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej dokładnoci pomiaru. 4. TRANSPORT 4.1. Wymagania dotyczce transportu Wymagania dotyczce transportu podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Transport sprztu i materiałów Sprzt i materiały do odtworzenia trasy mona przewozi dowolnymi rodkami transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Zasady wykonania robót Zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowizujcymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przystpieniem do robót Wykonawca powinien przej od Zamawiajcego dane zawierajce lokalizacj i współrzdne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbdne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa Inyniera o wszelkich błdach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błdy te powinny by usunite na koszt Zamawiajcego. Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu okrelone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rzdne terenu istotnie róni si od rzdnych okrelonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi o tym Inyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podjciem odpowiedniej decyzji przez Inyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajce z rónic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inyniera, zostan wykonane na koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci Wykonawc. Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpoczte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty porednie osi trasy musz by zaopatrzone w oznaczenia okrelajce w sposób wyrany i jednoznaczny charakterystyk i połoenie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze powinny by zaakceptowane przez Inyniera.

11 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania robót. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajcego zostan zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale do obowizków Wykonawcy Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokociowych Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by zastabilizowane w sposób trwały, przy uyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a take dowizane do punktów pomocniczych, połoonych poza granic robót ziemnych. Maksymalna odległo pomidzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moe przekracza 500 m. Zamawiajcy powinien załoy robocze punkty wysokociowe (repery robocze) wzdłu osi trasy drogowej, a take przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odległo midzy reperami roboczymi wzdłu trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosi 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zalenie od jego konfiguracji. Repery robocze naley załoy poza granicami robót zwizanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszcych. Jako repery robocze mona wykorzysta punkty stałe na stabilnych, istniejcych budowlach wzdłu trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naley załoy w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inyniera. Rzdne reperów roboczych naley okrela z tak dokładnoci, aby redni błd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosujc niwelacj podwójn w nawizaniu do reperów pastwowych. Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawierajce wyrane i jednoznaczne okrelenie nazwy reperu i jego rzdnej Odtworzenie osi trasy Tyczenie osi trasy naley wykona w oparciu o dokumentacj projektow oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okrelonej w dokumentacji projektowej. O trasy powinna by wyznaczona w punktach głównych i w punktach porednich w odległoci zalenej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moe by wiksze ni 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzdne niwelety punktów osi trasy naley wyznaczy z dokładnoci do 1 cm w stosunku do rzdnych niwelety okrelonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie naley uy materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunicie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic robót Wyznaczenie przekrojów poprzecznych Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawdzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okrelenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj projektow oraz w miejscach wymagajcych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inyniera. Do wyznaczania krawdzi nasypów i wykopów naley stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypów o wysokoci przekraczajcej 1 metr oraz wykopów głbszych ni 1 metr. Odległo midzy palikami lub wiechami naley dostosowa do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo ta co najmniej powinna odpowiada odstpowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoliwia wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacj projektow Wyznaczenie połoenia obiektów mostowych Dla kadego z obiektów mostowych naley wyznaczy jego połoenie w terenie poprzez: a) wytyczenie osi obiektu, b) wytyczenie punktów okrelajcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególnoci przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Połoenie obiektu w planie naley okreli z dokładnoci okrelon w punkcie KONTROLA JAKO CI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakoci robót Zasady kontroli jakoci robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Kontrola jakoci prac pomiarowych Kontrol jakoci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokociowych naley prowadzi według ogólnych zasad okrelonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt OBMIAR ROBÓT 7.1. Zasady obmiaru robót Zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót zwizanych z wyznaczeniem obiektów jest czci obmiaru robót mostowych. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Zasady odbioru robót Zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Sposób odbioru robót Odbiór robót zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie nastpuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inynierowi. 9. PODSTAWA PŁATNO CI 9.1. Ustalenia dotyczce podstawy płatnoci Ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena 1 km wykonania robót obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokociowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktów wysokociowych, wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiajce odszukanie i ewentualne odtworzenie. Płatno robót zwizanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujta w koszcie robót mostowych. 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK Instrukcja techniczna G-2. Wysokociowa osnowa geodezyjna, GUGiK Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokociowe, GUGiK 1979.

12 6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 1. WSTP 1.1.Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z rozbiórk elementów dróg, ogrodze i przepustów hydraulicznymi dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2053 O ul. Aleja Lisa w Kdzierzynie - Kolu Inwestor: Powiatowy Zarzd Dróg Kdzierzyn Kole ul. Skarbowa 3e 1.2. Zakres stosowania STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB) stanowi cz Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naley je stosowa przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej specyfikacji Zakres robót objtych STWIORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z rozbiórk: warstw nawierzchni i podbudowy, krawników, obrzey barier, znaków drogowych, - przepustów 1.4. Okrelenia podstawowe Stosowane okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Wymagania dotyczce robót Wymagania dotyczce robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Wymagania dotyczce materiałów Wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Rusztowania Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog by wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: rusztowa kozłowych, wysokoci od 1,0 do 1,5 m, składajcych si z leni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawdziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), ste (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, rusztowa drabinowych, składajcych si z drabin (np. długoci 6 m, szerokoci 52 cm), usztywnionych steniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa si pomosty z desek, przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych rednicy 108 mm i ktowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, rusztowa z rur stalowych rednicy od 33,5 do 76,1 mm połczonych łcznikami w ramownice i kratownice. Rusztowanie naley wykona z materiałów odpowiadajcych nastpujcym normom: drewno i tarcica wg PN-D [1], PN-D [2], PN-D [3] lub innej zaakceptowanej przez Inyniera, gwodzie wg BN-87/ [8], rury stalowe wg PN-H [4], PN-H [5] lub innej zaakceptowanej przez Inyniera, ktowniki wg PN-H-93401[6], PN-H [7] lub innej zaakceptowanej przez Inyniera. 3. SPRZT 3.1. Wymagania dotyczce sprztu Wymagania dotyczce sprztu podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Sprzt do rozbiórki Do wykonania robót zwizanych z rozbiórk elementów dróg, ogrodze i przepustów moe by wykorzystany sprzt podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Inyniera: spycharki, ładowarki, urawie samochodowe, samochody ciarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki. 4. TRANSPORT 4.1. Wymagania dotyczce transportu Wymagania dotyczce transportu podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Transport materiałów z rozbiórki Materiał z rozbiórki mona przewozi dowolnym rodkiem transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Zasady wykonania robót Zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Wykonanie robót rozbiórkowych Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze obejmuj usunicie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj projektow lub wskazanych przez Inyniera. Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inynier moe poleci Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okrelony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe mona wykonywa mechanicznie lub rcznie w sposób okrelony w STWIORB lub przez Inyniera. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naley spełni warunki okrelone w STWIORB D Recykling. Wszystkie elementy moliwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zbdnych uszkodze. O ile uzyskane elementy nie staj si własnoci Wykonawcy, powinien on przewie je na miejsce okrelone w STWIORB lub wskazane przez Inyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z STWIORB staj si własnoci Wykonawcy, powinny by usunite z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodze i przepustów znajdujce si w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj projektow bd wykonane wykopy drogowe, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczególnoci naley zapobiec gromadzeniu si w nich wody

13 opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów drogowych naley wypełni, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajcego terenu i zagci zgodnie z wymaganiami okrelonymi w STWIORB D Roboty ziemne. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakoci robót Zasady kontroli jakoci robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Kontrola jakoci robót rozbiórkowych Kontrola jakoci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagszczenie gruntu wypełniajcego ewentualne doły po usunitych elementach nawierzchni, ogrodze i przepustów powinno spełnia odpowiednie wymagania okrelone w STWIORB D Roboty ziemne. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Zasady obmiaru robót Zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostk obmiarow robót zwizanych z rozbiórk elementów dróg i ogrodze jest: dla nawierzchni, podbudowy i chodnika - m2 (metr kwadratowy), dla krawnika, ogrodze, barier - m (metr), dla znaków drogowch szt (sztuka) 8. ODBIÓR ROBÓT Zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt PODSTAWA PŁATNO CI 9.1. Ustalenia dotyczce podstawy płatnoci Ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót obejmuje: a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uycia, z ułoeniem na poboczu, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, koszty składowania, wyrównanie podłoa i uporzdkowanie terenu rozbiórki; b) dla rozbiórki krawników: odkopanie krawników, obrzey i oporników wraz z wyjciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, koszty składowania, wyrównanie podłoa i uporzdkowanie terenu rozbiórki; c) dla rozbiórki barier: demonta elementów bariery, odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, zasypanie dołów po słupkach wraz z zagszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/ [9], załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, koszty składowania, uporzdkowanie terenu rozbiórki; d) dla rozbiórki znaków drogowych: demonta elementów znaków, odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, zasypanie dołów po słupkach wraz z zagszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-77/ [9], załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, koszty składowania, uporzdkowanie terenu rozbiórki; 10. PRZEPISY ZWIZANE Normy 1. PN-D Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 2. PN-D Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 3. PN-D Tarcica liciasta ogólnego przeznaczenia 4. PN-H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorco ogólnego stosowania 5. PN-H Rury stalowe bez szwu cignione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 6. PN-H Stal walcowana. Ktowniki równoramienne 7. PN-H Ktowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorco 8. BN-87/ Gwodzie budowlane. Gwodzie z trzpieniem gładkim, okrgłym i kwadratowym 9. BN-77/ Oznaczenie wskanika zagszczenia gruntu. D RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WSTP 1.1.Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2053 O ul. Aleja Lisa w Kdzierzynie - Kolu Inwestor: Powiatowy Zarzd Dróg Kdzierzyn Kole ul. Skarbowa 3e 1.2. Zakres stosowania STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB) stanowi cz Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naley je stosowa przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej specyfikacji.

14 1.3. Zakres robót objtych STWIORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moe by wykonywane w celu: uszorstnienia nawierzchni, profilowania, napraw nawierzchni oraz przed wykonaniem nowej warstwy Okrelenia podstawowe Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne uycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okrelon głboko Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Materiały Nie wystpuj. 3. Sprzt 3.1. Wymagania dotyczce sprztu Wymagania dotyczce sprztu podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Sprzt do frezowania Naley stosowa frezarki drogowe umoliwiajce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okrelon głboko. Frezarka powinna by sterowana elektronicznie i zapewnia zachowanie wymaganej równoci oraz pochyle poprzecznych i podłunych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy czci jezdni) Inynier moe dopuci frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko bbna frezujcego powinna by dobrana zalenie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szeroko bbna moe by dostosowana do szerokoci skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szeroko bbna skrawajcego powinna by co najmniej równa 1200 m. Przy duych robotach frezarki musz by wyposaone w przenonik sfrezowanego materiału, podajcy go z jezdni na rodki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głboko ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorco w otaczarce, zaleca si frezowanie współbiene, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bbna skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgod Inyniera moe by dopuszczone frezowanie przeciwbiene, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bbna skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz, a poza nimi powinny, by zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod Inyniera mona dopuci frezarki bez tego systemu: a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. Wykonawca moe uywa tylko frezarki zaakceptowane przez Inyniera. Wykonawca powinien przedstawi dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wtpliwoci przeprowadzi demonstracj pracy frezarki, na własny koszt. 4. Transport 4.1. Wymagania dotyczce transportu Wymagania dotyczce transportu podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Transport sfrezowanego materiału Transport sfrezowanego materiału powinien by tak zorganizowany, aby zapewni prac frezarki bez postojów. Materiał moe by wywoony dowolnymi rodkami transportowymi. 5. Wykonanie robót 5.1. Zasady wykonania robót Zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Wykonanie frezowania Nawierzchnia powinna by frezowana do głbokoci, szerokoci i pochyle zgodnych z dokumentacj projektow i STWIORB Jeeli frezowana nawierzchnia ma by oddana do ruchu bez ułoenia nowej warstwy cieralnej, to jej tekstura powinna by jednorodna, złoona z niecigłych prków podłunych lub innych form geometrycznych, gwarantujcych równo, szorstko i estetyczny wygld. Jeeli ruch drogowy ma by dopuszczony po sfrezowanej czci jezdni, to wówczas, ze wzgldów bezpieczestwa naley spełni nastpujce warunki: a) naley usun city materiał i oczyci nawierzchni, b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko podłunych pionowych krawdzi nie moe przekracza 40 mm, c) przy lokalnych naprawach polegajcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawnika (cieku) dopuszcza si wikszy uskok ni okrelono w pkt d) ale przy głbokoci wikszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, e) krawdzie poprzeczne na zakoczenie dnia roboczego powinny by klinowo cite Uszorstnienie warstwy cieralnej Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzuj si mał szorstkoci spowodowan polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu. Frezarka powinna ci około 12 mm warstwy cieralnej tworzc szorstk makrotekstur powierzchni. Zby skrawajce na obwodzie bbna frezujcego powinny by tak dobrane, aby zapewni regularn rzeb powierzchni po frezowaniu Profilowanie warstwy cieralnej Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierównoci podłunych i małych kolein lub innych deformacji. Jeeli frezowanie obejmie cał powierzchni jezdni i nie bdzie wbudowana nowa warstwa cieralna, to frezarka musi by sterowana elektronicznie wzgldem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko bbna frezujcego nie moe by mniejsza od 1800 mm. Jeeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czci jezdni to frezarka moe by sterowana mechanicznie, a wymiar bbna skrawajcego powinien by zaleny od wielkoci robót i zaakceptowany przez Inyniera Frezowanie warstwy cieralnej przed ułoeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych Do frezowania naley uy frezarek sterowanych elektronicznie, wzgldem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujc spadki poprzeczne i niwelet drogi. Nawierzchnia powinna by sfrezowana na głboko projektowan z dokładnoci ± 5 mm Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na głboko okrelon w dokumentacji projektowej. 6. kontrola jakoci robót 6.1. Zasady kontroli jakoci robót Zasady kontroli jakoci robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Czstotliwo oraz zakres pomiarów kontrolnych Minimalna czstotliwo pomiarów

15 Czstotliwo oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. Tablica 1. Czstotliwo oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno Lp. Właciwo nawierzchni Minimalna czstotliwo pomiarów 1 Równo podłuna łat 4-metrow co 20 metrów 2 Równo poprzeczna łat 4-metrow co 20 metrów 3 Spadki poprzeczne co 50 m 4 Szeroko frezowania co 50 m 5 Głboko frezowania na bieco, według SST Równo nawierzchni Nierównoci powierzchni po frezowaniu mierzone łat 4-metrow zgodnie z BN-68/ [1] nie powinny przekracza 6 mm Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by zgodne z dokumentacj projektow, z tolerancj ± 0,5% Szeroko frezowania Szeroko frezowania powinna odpowiada szerokoci okrelonej w dokumentacji projektowej z dokładnoci ± 5 cm Głboko frezowania Głboko frezowania powinna odpowiada głbokoci okrelonej w dokumentacji projektowej z dokładnoci ± 5 mm. Powysze ustalenia dotyczce dokładnoci frezowania nie dotycz wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by okrelone w STWIORB w dostosowaniu do potrzeb wynikajcych z przyjtej technologii naprawy. 7. Obmiar robót 7.1. Zasady obmiaru robót Zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostk obmiarow jest m 2 (metr kwadratowy). 8. Odbiór robót Zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, STWIORB i wymaganiami Inyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 9. Podstawa płatnoci 9.1. Ustalenia dotyczce podstawy płatnoci Ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m 2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, frezowanie, transport sfrezowanego materiału, przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 10. Przepisy zwizane Normy 1. BN-68/ Drogi samochodowe. Pomiar równoci nawierzchni planografem i łat. D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWIORB) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2053 O ul. Aleja Lisa w Kdzierzynie - Kolu Inwestor: Powiatowy Zarzd Dróg Kdzierzyn Kole ul. Skarbowa 3e 1.2. Zakres stosowania STWiORB Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objtych STWIORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z wykonaniem i odbiorem podbudów i ulepszonego podłoa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i obejmuj STWIORB: D Podbudowa i ulepszone podłoe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem i rodkiem jonowymiennym Podbudow z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje si, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: podbudow zasadnicz, podbudow pomocnicz Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt 1.4 oraz w STWIORB wymienionych w pkt 1.3, dotyczcych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi Wymagania dotyczce robót Wymagania dotyczce robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Materiały 2.1. Wymagania dotyczce materiałów Wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt 2.

16 2.2. Rodzaje materiałów Materiały stosowane podano w STWIORB wymienionych w pkt 1.3, dotyczcych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne popioły lotne, wielkopiecowy uel granulowany). Dopuszcza si inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadajce aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk. 3. Sprzt 3.1. Wymagania dotyczce sprztu Wymagania dotyczce sprztu podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Sprzt do wykonania robót Wykonawca przystpujcy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoa stabilizowanego spoiwami powinien wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu: a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: mieszarek stacjonarnych, układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagszczania, zagszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagszczania w miejscach trudnodostpnych, b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, spycharek, równiarek lub sprztu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, cikich szablonów do wyprofilowania warstwy, rozsypywarek wyposaonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokoci do rozsypywania spoiw, przewonych zbiorników na wod, wyposaonych w urzdzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagszczania, zagszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagszczania w miejscach trudnodostpnych. 4. Transport 4.1. Wymagania dotyczce transportu Wymagania dotyczce transportu podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Transport materiałów Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/ [19]. Transport wapna powinien odbywa si zgodnie z PN-B [12]. Mieszank kruszywowo-spoiwow mona przewozi dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 5. wykonanie robót 5.1. Zasady wykonania robót Zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Przygotowanie podłoa Podłoe gruntowe powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami okrelonymi w STWIORB D Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podłoa Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoa powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rzdach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoliwia nacignicie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstpach nie wikszych ni co 10 m. Jeeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy naley ustawi na podłou prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one cile linie krawdzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysoko prowadnic powinna odpowiada gruboci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagszczonym. Prowadnice powinny by ustawione stabilnie, w sposób wykluczajcy ich przesuwanie si pod wpływem oddziaływania maszyn uytych do wykonania warstwy Odcinek próbny Jeeli w STWIORB przewidziano konieczno wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczciem robót, Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy sprzt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagszczania jest właciwy, okrelenia gruboci warstwy materiału w stanie lunym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboci warstwy po zagszczeniu, okrelenia potrzebnej liczby przej walców do uzyskania wymaganego wskanika zagszczenia warstwy. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uy materiałów oraz sprztu takich, jakie bd stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoa. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 do 800 m 2. Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inyniera. Wykonawca moe przystpi do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoa po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inyniera Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoa Podbudowa i ulepszone podłoe po wykonaniu, a przed ułoeniem nastpnej warstwy, powinny by utrzymywane w dobrym stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywał, za zgod Inyniera, gotow podbudow lub ulepszone podłoe do ruchu budowlanego, to jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoa obcia Wykonawc robót. Wykonawca jest zobowizany do przeprowadzenia biecych napraw podbudowy lub ulepszonego podłoa uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i niegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowizany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeeli wystpi moliwo uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoa. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by przykryta przed zim warstw nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczcym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inyniera Pielgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Pielgnacja powinna by przeprowadzona według jednego z nastpujcych sposobów: a) skropienie warstwy emulsj asfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w iloci od 0,5 do 1,0 kg/m 2, b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadajcymi aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ich uycia przez Inyniera, c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod w cigu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln foli z tworzywa sztucznego, ułoon na zakład o szerokoci co najmniej 30 cm i zabezpieczon przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, e) przykrycie warstw piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. Inne sposoby pielgnacji, zaproponowane przez Wykonawc i inne materiały przeznaczone do pielgnacji mog by zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inyniera. Nie naley dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moe odbywa si wyłcznie za zgod Inyniera Pozostałe wymagania dotyczce wykonania robót

17 Pozostałe wymagania dotyczce wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczcych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, które obejmuj: D Podbudowa i ulepszone podłoe z gruntu stabilizowanego wapnem D podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej 6. Kontrola jakoci robót 6.1. Zasady kontroli jakoci robót Zasady kontroli jakoci robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Badania przed przystpieniem do robót Przed przystpieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania spoiw, kruszyw i gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada Inynierowi w celu akceptacji Badania w czasie robót Czstotliwo oraz zakres bada i pomiarów Czstotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoa stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1. Tablica 1. Czstotliwo bada i pomiarów Czstotliwo bada Maksymalna Lp. Wyszczególnienie bada Minimalna liczba bada na dziennej działce roboczej powierzchnia podbudowy lub ulepszonego podłoa przypadajca na jedno badanie 1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 2 Wilgotno mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 3 Rozdrobnienie gruntu 1) m 2 4 Jednorodno i głboko wymieszania 2) 5 Zagszczenie warstwy 6 Grubo podbudowy lub ulepszonego podłoa m 2 7 Wytrzymało na ciskanie 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 6 próbek 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 6 próbek 400 m 2 90-dniowa przy stabilizacji ulem granulowanym 3 próbki 8 Mrozoodporno 3) przy projektowaniu i w przypadkach wtpliwych Badanie spoiwa: cementu, wapna, popiołów lotnych, ula granulowanego przy projektowaniu składu mieszanki i przy kadej zmianie 13 Badanie wody dla kadego wtpliwego ródła dla kadej partii i przy kadej zmianie 14 Badanie właciwoci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa 15 Wskanik nonoci CBR 4) w przypadkach wtpliwych i na zlecenie Inyniera 1) Badanie wykonuje si dla gruntów spoistych 2) Badanie wykonuje si przy stabilizacji gruntu metod mieszania na miejscu 3) Badanie wykonuje si przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 4) Badanie wykonuje si przy stabilizacji gruntu wapnem Uziarnienie gruntu lub kruszywa Próbki do bada naley pobiera z mieszarek lub z podłoa przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB dotyczcych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa Wilgotno mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami Wilgotno mieszanki powinna by równa wilgotnoci optymalnej, okrelonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancj +10% -20% jej wartoci Rozdrobnienie gruntu Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskanik rozdrobnienia był co najmniej równy 80% (przez sito o rednicy 4 mm powinno przej 80% gruntu) Jednorodno i głboko wymieszania Jednorodno wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Głboko wymieszania mierzy si w odległoci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego podłoa. Głboko wymieszania powinna by taka, aby grubo warstwy po zagszczeniu była równa projektowanej Zagszczenie warstwy Mieszanka powinna by zagszczana do osignicia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/ [25] Grubo podbudowy lub ulepszonego podłoa Grubo warstwy naley mierzy bezporednio po jej zagszczeniu w odległoci co najmniej 0,5 m od krawdzi. Grubo warstwy nie moe róni si od projektowanej o wicej ni ± 1 cm Wytrzymało na ciskanie Wytrzymało na ciskanie okrela si na próbkach walcowych o rednicy i wysokoci 8 cm. Próbki do bada naley pobiera z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoonej przed jej zagszczeniem. Próbki w iloci 6 sztuk naley formowa i przechowywa zgodnie z normami dotyczcymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naley bada po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji ulem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałoci na ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB dotyczcych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa Mrozoodporno Wskanik mrozoodpornoci okrelany przez spadek wytrzymałoci na ciskanie próbek poddawanych cyklom zamraania i odmraania powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w STWIORB dotyczcych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa Badanie spoiwa Dla kadej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, ula granulowanego, Wykonawca powinien okreli właciwoci podane w STWIORB dotyczcych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa.

18 Badanie wody W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B [13] Badanie właciwoci gruntu lub kruszywa Właciwoci gruntu lub kruszywa naley bada przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właciwoci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB dotyczcych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa Wskanik nonoci CBR Wskanik nonoci CBR okrela si wg normy BN-70/ [13] dla próbek gruntu stabilizowanego wapnem, pielgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S [16] Wymagania dotyczce cech geometrycznych i wytrzymałociowych podbudowy lub ulepszonego podłoa stabilizowanych spoiwami Czstotliwo oraz zakres bada i pomiarów Czstotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2. Tablica 2. Czstotliwo oraz zakres bada i pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoa stabilizowanych spoiwami Lp. Wyszczególnienie bada i pomiarów Minimalna czstotliwo bada i pomiarów 1 Szeroko 10 razy na 1 km 2 Równo podłuna w sposób cigły planografem albo co 20 m łat na kadym pasie ruchu 3 Równo poprzeczna 10 razy na 1 km 4 Spadki poprzeczne* ) 10 razy na 1 km 5 Rzdne wysokociowe co 100 m 6 Ukształtowanie osi w planie* ) 7 Grubo podbudowy i ulepszonego podłoa w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m 2 *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naley wykona w punktach głównych łuków poziomych Szeroko podbudowy i ulepszonego podłoa Szeroko podbudowy i ulepszonego podłoa nie moe róni si od szerokoci projektowanej o wicej ni +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawników szeroko podbudowy powinna by wiksza od szerokoci warstwy wyej lecej o co najmniej 25 cm lub o warto wskazan w dokumentacji projektowej Równo podbudowy i ulepszonego podłoa Nierównoci podłune podbudowy i ulepszonego podłoa naley mierzy 4-metrow łat lub planografem, zgodnie z norm BN-68/ [22]. Nierównoci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoa naley mierzy 4-metrow łat. Nierównoci nie powinny przekracza: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej, - 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoa Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoa Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoa powinny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj ± 0,5 % Rzdne wysokociowe podbudowy i ulepszonego podłoa Rónice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoa a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracza + 1 cm, -2 cm Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoa O podbudowy i ulepszonego podłoa w planie nie moe by przesunita w stosunku do osi projektowanej o wicej ni ± 5 cm Grubo podbudowy i ulepszonego podłoa Grubo podbudowy i ulepszonego podłoa nie moe róni si od gruboci projektowanej o wicej ni: - dla podbudowy zasadniczej ± 10%, - dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoa +10%, -15% Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoa Niewłaciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoa Jeeli po wykonaniu bada na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłou stwierdzi si, e odchylenia cech geometrycznych przekraczaj wielkoci okrelone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cał grubo i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inyniera. Jeeli szeroko podbudowy lub ulepszonego podłoa jest mniejsza od szerokoci projektowanej o wicej ni 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyej lecym, to Wykonawca powinien poszerzy podbudow lub ulepszone podłoe przez zerwanie warstwy na pełn grubo do połowy szerokoci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt Niewłaciwa grubo podbudowy i ulepszonego podłoa Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgldem gruboci Wykonawca wykona napraw podbudowy lub ulepszonego podłoa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunicie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właciwociach i o wymaganej gruboci. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastpi ponowny pomiar i ocena gruboci warstwy, na koszt Wykonawcy Niewłaciwa wytrzymało podbudowy i ulepszonego podłoa Jeeli wytrzymało rednia próbek bdzie mniejsza od dolnej granicy okrelonej w OST dla poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoa, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na now o odpowiednich właciwociach na koszt Wykonawcy. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Zasady obmiaru robót Zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostk obmiarow jest m 2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow, STWIORB i wymaganiami Inyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNO CI 9.1. Ustalenia dotyczce podstawy płatnoci Ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w STWIORB D-M Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m 2 podbudowy i ulepszonego podłoa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje: a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urzdze pomocniczych, rozłoenie i zagszczenie mieszanki, pielgnacja wykonanej warstwy

19 przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, spulchnienie gruntu, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urzdze pomocniczych, dostarczenie i rozcielenie składników zgodnie z recept laboratoryjn, wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, zagszczenie warstwy, pielgnacja wykonanej warstwy przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 10. przepisy zwizane Normy PN-B Cement. Metody bada. Oznaczanie cech fizycznych PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszcze obcych PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszcze organicznych PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci siarki metod bromow PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego PN-B Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralnoci w bbnie Los Angeles PN-B Cement. Cement powszechnego uytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoci PN-B Wapno PN-B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw PN-C Wodorotlenek sodowy techniczny PN-C Chlorek wapniowy techniczny PN-S Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych PN-S Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoe z gruntu stabilizowanego cementem PN-S Drogi samochodowe. Popioły lotne BN-88/ Cement. Transport i przechowywanie BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczanie wskanika piaskowego BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoa przez obcienie płyt BN-68/ Drogi samochodowe. Pomiar równoci nawierzchni planografem i łat BN-70/ Drogi samochodowe. Oznaczanie wskanika nonoci gruntu jako podłoa nawierzchni podatnych BN-73/ Drogi samochodowe. Oznaczanie wskanika aktywnoci pucolanowej popiołów lotnych z wgla kamiennego BN-77/ Oznaczanie wskanika zagszczenia gruntu BN-71/ Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi Inne dokumenty Instrukcja CZDP 1980 Badanie wskanika aktywnoci ula granulowanego Wytyczne MK CZDP Stabilizacja kruszyw i gruntów ulem wielkopiecowym granulowanym, Warszawa 1979 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Instrukcja producenta stosowania rodka jonowymiennego D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM I STABILIZATOREM JONOWYMIENNYM 1. WSTP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem i stabilizatorem jonowymiennym na gruboci 30 cm dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2053 O ul. Aleja Lisa w Kdzierzynie - Kolu Inwestor: Powiatowy Zarzd Dróg Kdzierzyn Kole ul. Skarbowa 3e 1.2. Zakres stosowania STWiORB Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objtych STWiORB Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz zasad projektowania i prowadzenia robót zwizanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S [I] i stabilizatorem jonowymiennym Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem i stabilizatorem jonowymiennym mog by stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [29] Okrelenia podstawowe Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i sabilizatorem jonowymiennym - jedna lub dwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osigniciu właciwej wytrzymałoci na ciskanie, stanowi fragment nonej czci nawierzchni drogowej Mieszanka cementowo-gruntowa z dodatkiem stabilizatora jonowymiennego - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równie dodatków ulepszajcych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilociach Grunt stabilizowany cementem i sabilizatorem jonowymiennym - mieszanka cementowo-gruntowa zagszczona i stwardniała w wyniku ukoczenia procesu wizania cementu Kruszywo stabilizowane cementem i sabilizatorem jonowymiennym - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszajcych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilociach, zagszczona i stwardniała w wyniku ukoczenia procesu wizania cementu Podłoe gruntowe ulepszone cementem i sabilizatorem jonowymiennym - jedna lub dwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowogruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy Stabilizator jonowymienny - substancja w formie proszku złoonegoz elementów alkalicznych i ziem alkalicznych oraz zwizków kompleksowych. Stabilizator jest produktem przeznaczonym do stabilizacji cementem gruntów i kruszyw naturalnych oraz antropogenicznych o zawartoci czci organicznych do 10%. Stosowany jest przez rozpylenie na stabilizowanej powierzchni na sucho. Zalecana ilo zgodnie z zaleceniami producenta Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M Wymagania ogólne pkt Wymagania dotyczce robót Wymagania dotyczce robót podano w STWiORB D Podbudowy i ulepszone podłoe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

20 hydraulicznymi. Wymagania ogólne pkt Materiały 2.1. Wymagania dotyczce materiałów Wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D Podbudowy i ulepszone podłoe z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne pkt Cement Naley stosowa cement portlandzki CEM l klasy 32,5 wg PN-EN [8]. Wymagania dla cementu przedstawiono w poniszej tablicy : Badania cementu naley wykona zgodnie z PN-EN [9] oraz PN-EN [10]. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bdzie dłuszy od trzech miesicy, mona go stosowa za zgod Inyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka jego przydatno do robót. Właciwoci mechaniczne I fizyczne cementu wg PN-EN Lp Właciwoci Klasa cementu 1 Wytrzymało na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni: - cement portlandzki bez dodatków 16 2 Wytrzymało na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni: 3 Czas wizania: - pocztek wizania, najwczeniej po upływie, min. - koniec wizania, najpóniej po upływie, h Stało objtoci, mm, nie wicej ni Grunty Przydatno gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem i stabilizatorem jonowymiennym naley oceni na podstawie cech przedstawionych w poniszej tablicy. Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoa z gruntów stabilizowanych cementem przy uyciu stabilizatora jonowymiennego mona stosowa róne rodzaje gruntów jak równie mieszaniny odpadów przemysłowych dla których dotychczasowa stabilizacja samym cementem nie dawała pozytywnych wyników. Grunty lub mieszaniny odpadów przemysłowych mona uzna za przydatne do stabilizacji cementem i stabilizatorem jonowymiennym wtedy, gdy wyniki bada laboratoryjnych wyka okrelon wytrzymało na ciskanie oraz mrozoodporno zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego dotyczcymi zachowania parametrów technicznych dla dolnej i górnej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoa. Grunty o granicy płynnoci od 40 do 60 % i wskaniku plastycznoci od 15 do 30 % mog by stabilizowane cementem i stabilizatorem jonowymiennym dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoa pod warunkiem uycia specjalnych maszyn (frezarko-mieszarek drogowych), umoliwiajcych ich rozdrobnienie i odpowiednio dokładne przemieszanie z cementem i stabilizatorem jonowymiennym Do wykonywania warstw ulepszonego podłoa dopuszcza si stosowanie gruntów o zawartoci czci organicznych do 10% m/m. Decydujcym sprawdzianem przydatnoci gruntu do stabilizacji cementem przy uyciu stabilizatora jonowymiennego s wyniki wytrzymałoci na ciskanie oraz mrozoodpornoci próbek gruntu stabilizowanego cementem przy zastosowaniu stabilizatora jonowymiennego ustalone na podstawie bada laboratoryjnych Lp Włciwoci Wymagania Badania wg 1 Uziarnienie ziarn przechodzcych przez sito # 40 mm, % (m/rn), nie mniej ni: ziarn przechodzcych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyej ziarn przechodzcych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyej czstek mniejszych od mm, % (m/m) poniej PN-B Granica płynnoci, % (m/rn\ nie wicej ni: 40 PN-B Wskanik plastycznoci, % (m/m), nie wicej ni: 15 PN-B Odczyn Ph Od 3 do 8 PN-B Zawarto czci organicznych, % (m/m), nie wicej) ni 5 PN-B Kruszywa Do stabilizacji cementem i stabilizatorem jonowymiennym mona stosowa piaski, wiry albo mieszank tych kruszyw, spełniajce wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo mona uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada laboratoryjnych wyka, e wytrzymało na ciskanie i mrozoodporno próbek kruszywa stabilizowanego bd zgodne z wymaganiami okrelonymi w p. 2.6 tablica 5. Do stabilizacji cementem przy zastosowaniu stabilizatora jonowymiennego w warstwach ulepszonego podłoa oraz w warstwach podbudów pomocniczych mona stosowa kruszywa o zawartoci czci organicznych do 10%, a take materiały zakwaszone o ph<5. Mona stosowa róne rodzaje gruntów i ich mieszanin dla których klasyczna stabilizacja samym cementem jest niemoliwa. Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezporednio po dostarczeniu na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno by ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rónych rodzajów kruszyw. Tablica 2 Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem w warstwach podbudów zasadniczych lp właciwoci Wymagania Badania według 32, Uziarnienie a) ziarn pozostajcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej ni: b) ziarn przechodzcych przez sito 0,075 mm, %. nie wicej ni: PN-B-067I4-I5[4J 2 Zawarto czci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni: Wzorcowa PN-B-067l4-26[5] 3 Zawarto zanieczyszcze obcych, %, nie wicej ni: 0,5 PN-B-067I4-I2[6] 4 Zawarto siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniej: I PN-B-067l4-28[7] 2.5. Woda Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada wymaganiom PN-B [l I]. Bez bada laboratoryjnych mona stosowa wodocigow wod pitn. Gdy woda pochodzi z wtpliwych ródeł nie moe by uyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyej podan norm lub do momentu porównania wyników wytrzymałoci na ciskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wod wtpliw i z wod wodocigowa. Brak rónic potwierdza przydatno wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogólne GDDP 2002, z następującymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA ORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ory TEMAT : LOKALIZACJA : Poprawa warunków bezpieczestwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta ory 44-240 ory, Aleja Armii Krajowej dzielnica

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarnoszatniowym w ramach programu Moje boisko Orlik 2012

Budowa boisk sportowych z zapleczem sanitarnoszatniowym w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 1 ZAWARTOŚĆ OPISU ZAWARTOŚĆ OPISU... 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3... 3 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT OST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA OST... 4 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/ ,

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/ , Nazwa i adres Zamawiajcego: GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/8455-215, 8455-216 PROJEKT BUDOWLANY dokumentacja projektowa 1) na wykonanie robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

D - M - 00.00.00 NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY SPIS TREŚCI

D - M - 00.00.00 NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY SPIS TREŚCI Załącznik nr 1.1 SIWZ Sprawa nr: RDWM/ZP-25/2008 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - M - 00.00.00 NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE W 2015 R. INWESTOR: GMINA KRASNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 45.23.31.40-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE D.00.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SSTWiORD. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI 110576D

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI 110576D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI 110576D ULICA ŻWIROWA W JAWORZE LOKALIZACJA INWESTYCJI INWESTOR : DZ. 27/1, 27/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.M SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 1.2. Zakres stosowania ST. 1.3. Zakres robót objętych ST. 1.4. Określenia podstawowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST robót drogowych Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 13 3. SPRZĘT... 14 4. TRANSPORT... 15 5. WYKONANIE ROBÓT... 16 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 16 7. OBMIAR ROBÓT... 21 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. NAD KANIĄ W GOSTYNIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. NAD KANIĄ W GOSTYNIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. NAD KANIĄ W GOSTYNIU D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH "REMONT DROGI GMINNEJ W RASZOWIE - DZ.NR 64/2" INWESTOR Gmina Kamienna Góra AL. WOJSKA POLSKIEGO 10 58-405 Kamienna Góra JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Regon 531005383 tel.kom. +48 505052488 e-mail pup.mi@neostrada.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe MI Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10B/1 47-223 Kędzierzyn-Koźle INWESTOR: Powiat

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Przedmiot S ST...4 1.2. Zakres stosowania SST...4 1.3. Zakres robót objętych SST...4 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. D-M-00.00.00 Roboty drogowe - wymagania ogólne 1

Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. D-M-00.00.00 Roboty drogowe - wymagania ogólne 1 Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych D-M-00.00.00 Roboty drogowe - wymagania ogólne 1 D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 22 D - 01.02.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Przebudowa części wjazdowej do Centralnego Ośrodka Sportu COS-OPO w Giżycku Obiekt usytuowany na działkach nr ewid.: 343, 340/12, 342/4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 0251 T, odcinek KLUCZEWSKO - RUDKA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 0251 T, odcinek KLUCZEWSKO - RUDKA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 0251 T, odcinek KLUCZEWSKO - RUDKA projektant: inż. Ryszard Sidorowicz upr. nr SLK/0096/PWOK/03 LISTOPAD 2008 SPIS TREŚCI D-00.00.00 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00

SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00 SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00 CPV 45233000-9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE OSIR W WĄGROWCU ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.M WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.M WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE STWiORB SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik nr 3 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Remonty elementów odwodnienia ulic w latach 2007-20010 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Zastosowane wyroby i materiały muszą spełniać zapisy poniższych specyfikacji 1. D-M-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.

Zastosowane wyroby i materiały muszą spełniać zapisy poniższych specyfikacji 1. D-M-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Zastosowane wyroby i materiały muszą spełniać zapisy poniższych specyfikacji 1. D-M-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRUS, LACHOWICZ ARCHITEKCI Marcin Brus Paweł Lachowicz 41-800 ZABRZE ul. Wolnoci 345a t e l. / f a x ( 3 2 ) 7 7 7 1 3 0 1 e - m a i l : b r u s l a @ o 2. p l temat : PROJEKT REMONTU OGÓLNODOSTPNEGO BOISKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne D.M

Wymagania ogólne D.M D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach: budowy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Remont drogi dojazdowej do posesji w miejscowoci Wojcieszyn, gmina Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Remont drogi dojazdowej do posesji w miejscowoci Wojcieszyn, gmina Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3 CPV 45112000-5... 21 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 21 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH... 22 D-01.02.01. USUNICIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WEWNĘTRZNEJ w miejscości Jelno ZAKRES ROBÓT: ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I PRZEDMIAREM ROBÓT DATA WYKONANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć 08-110 Siedlce, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 NIP: 821-239-97-90 REGON: 141163721 tel. 607-728-612 e-mail: biuro@darfik.pl Egz. 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE. Budowa kanalizacji deszczowej w Wiśniowej w Siemiatyczach

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE. Budowa kanalizacji deszczowej w Wiśniowej w Siemiatyczach ST-00 Budowa kanalizacji deszczowej w Wiśniowej w Siemiatyczach 3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Budowa kanalizacji deszczowej w Wiśniowej w Siemiatyczach ST-00 Budowa kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zał. 4 do SIWZ D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja techniczna GDDP - Generalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Remont pętli autobusowej w m Krzywe drogi dojazdowe INWESTOR : Urząd Gminy Suwałki Suwałki październik 2006 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

D -M WYMAGANIA OGÓLNE

D -M WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI I. Strona tytułowa...1 II. Spis zawartości...2 III. Wymagania ogólne - D-M-00.00.00...3 IV. Nawierzchnia z kostki brukowej - D.05.03.23...24 V. Podbudowa z kruszyw -wymagania ogólne...30

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wymagania ogólne D-M

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wymagania ogólne D-M SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wymagania ogólne D-M. 00.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY AS HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/17 86-100 Świecie www.as-hs.pl (52) 33-13-849 REGON 093156445 NIP 559-100-77-22 filip@as-hs.pl 663-728-218 Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Róklas - Wesołowo Gmina Wielbark

Przebudowa drogi gminnej Róklas - Wesołowo Gmina Wielbark SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa drogi gminnej Róklas - Wesołowo Gmina Wielbark Spis specyfikacji technicznych: D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Nr STWiORB D -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i Odbioru Robót. Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. ZAGRODOWEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i Odbioru Robót. Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. ZAGRODOWEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i Odbioru Robót Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. ZAGRODOWEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM Inwestor: Gmina Suszec; ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec Kod: 45100000-8 -Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Rozbudowy ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdański

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Rozbudowy ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdański Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Rozbudowy ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdański D-00.00.00. Wymagania ogólne 3 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. : Specyfikacja Techniczna.

Zadanie pn. : Specyfikacja Techniczna. Załącznik Nr 8 do SIWZ Sprawa Nr: PN - 7/2012 Zadanie pn. : Remont drogi Nr 1867K relacji Grojec Zaborze (odcinek m-dzy stawami) Specyfikacja Techniczna. SPIS TREŚCI: D-M- 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu i zakres robót: Przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osiecznej do m. Berdychowo kanalizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. D-00.00.00 Wymagania ogólne 3 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 15 D-01.02.

SPIS TREŚCI str. D-00.00.00 Wymagania ogólne 3 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 15 D-01.02. SPIS TREŚCI str. D-00.00.00 Wymagania ogólne 3 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 15 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 19 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy

Bardziej szczegółowo

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków STWiORB D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Spis treści 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...9 3. sprzęt...10 4. transport...10 5. wykonanie robót...10 6. kontrola jakości robót...11

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1

DT 16/2009 DOMINO S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE...3 I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. TEMAT... 3 2. INWESTOR:... 3 3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWUJCA DOKUMENTACJ TECHNICZN:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Odtworzenie jezdni, chodników, zjazdów, trawników po budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w pasie drogowym ulicy 11. listopada w Żyrardowie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego SPIS TREŚCI D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE... 2 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 Zamawiający: Gmina Spiczyn Spiczyn, sierpień 2013 1 1. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...

D WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... Spis treści D 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 17 D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 17 D 01.02.01. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW... 21 D 01.02.02.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PROJEKTOWANIE NADZORY PRO-NAD Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24 601 200 679 E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Inwestycja: PRZEBUDOWA UL. POPRZECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Międzynarodowe Drogowe Przejście Graniczne w Kuźnicy 3 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE Wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby na odcinku od km 11+282 do km 14+545 o długości 3,263 km

Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby na odcinku od km 11+282 do km 14+545 o długości 3,263 km SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby na odcinku od km 11+282 do km 14+545 o długości 3,263 km Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI DM00.00.000 Wymagania ogólne STR.2 DM o1.00.00 Roboty przygotowawcze str. 26 DM 01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. Wysokociowych str. 27 DM 01.02.01 Usuniecie drzew i krzaków str.

Bardziej szczegółowo

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 2 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 1. D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2. D-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Rozbiórka elementów dróg D-01.02.01 Wycinka drzew i karczowanie pni 3. D-02 ROBOTY ZIEMNE D-02.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0600Z KARSZNO DOBIESZCZYN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0600Z KARSZNO DOBIESZCZYN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0600Z KARSZNO DOBIESZCZYN 1 1. WSTĘP D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

"Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew".

Przebudowa drogi we wsi Chomętowo, gmina Dobiegniew. SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 1 D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 19 D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU... 23 D-01.02.04. ROZBIÓRKA

Bardziej szczegółowo