Metodologia badań społecznych. mgr Justyna Cieślińska Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologia badań społecznych. mgr Justyna Cieślińska Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Wydział Studiów Edukacyjnych UAM"

Transkrypt

1 Metodologia badań społecznych mgr Justyna Cieślińska Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

2 PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYKA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

3 1) Poziom satysfakcji z 2) Stopień zaangażowania w 3) Stopień zadowolenia z 4) Stopień akceptacji 5) Stosunek wobec PROJEKT ZALICZENIOWY - OBSZARY

4 PROJEKT ZALICZENIOWY 1) Podział na 5 grup 2) Wylosowanie ogólnego obszaru badań 3) Określenie grupy badanej (wiek, płeć, liczebność itd.) 4) Doprecyzowanie obszaru badań, np. Stopień zaangażowania studentów pedagogiki w realizowane studia Poziom satysfakcji kobiet z macierzyństwa Stosunek gimnazjalistów wobec aktywności na portalach społecznościowych

5 BADAWCZO DOSTĘPNE ZAINTERESOWANIE EMOCJONALNE

6 Cele, problemy i hipotezy badawcze Zmienne i wskaźniki

7 CEL BADAWCZY bliższe określenie tego, do czego zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w swoim działaniu (Zaczyński) wymaga uświadomienia sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich wyniki (Skorny) PRZYKŁADY 1) Sprawdzenie poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci 5- letnich. 2) Zbadanie jakości życia polskich emigrantów w Irlandii. 3) Ustalenie czynników wpływających na pogorszenie relacji interpersonalnych w grupie pracowniczej.

8 PROBLEMY BADAWCZE Nie ma nauki bez wyraźnie postawionego problemu (G.Bechearde)

9 WYRÓŻNIAMY: Pytania rozstrzygnięcia - CZY Pytania dopełnienia - JAK, JAKIE

10 OBSZAR: samoocena PYTANIE ROZSTRZYGNIĘCIA: Czy obecność na portalach społecznościowych wpływa na poziom samooceny samotnych kobiet? PYTANIE DOPEŁNIENIA: Jakie są uwarunkowania obniżonej samooceny u nauczycieli stażystów?

11 OBSZAR: relacje interpersonalne PYTANIE ROZSTRZYGNIĘCIA: Czy postęp technologiczny stanowi zagrożenie dla jakości relacji interpersonalnych? PYTANIE DOPEŁNIENIA: Jakie są uwarunkowania pogarszania się relacji interpersonalnych?

12 OBSZAR: bezrobocie PYTANIE ROZSTRZYGNIĘCIA: Czy długotrwałe bezrobocie rodziców wpływa na jakość wyników edukacyjnych dzieci? PYTANIE DOPEŁNIENIA: Jakie są uwarunkowania długotrwałego bezrobocia samotnych matek w Polsce?

13 HIPOTEZY BADAWCZE Według Tadeusza Pilcha: hipotezą nazywa się wszelkie twierdzenia częściowo tylko uzasadnione, przeto także wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego na podstawie danych wyjściowych

14 odpowiedzi na postawione pytania badawcze powinny nam dostarczyć hipotezy Hipoteza jest zdaniem twierdzącym! Oznaczenia ze statystyki: H0 hipoteza zerowa H1 hipoteza alternatywna

15 Hipotezy powinny być o tyle nowe, aby wskazywały na jakieś nieznane dotąd aspekty badanych faktów, procesów, zjawisk, ich uwarunkowań, okoliczności, na tyle ogólne, żeby obejmowały swoim zakresem wszelkie fakty, procesy czy zjawiska, jakich dotyczą, pojęciowo jasne, tzn. wyrażone w jednoznacznych terminach, możliwie dostatecznie ostrych, wolne od sprzeczności wewnętrznych, czyli powinny być tak sformułowane, aby nie zawierały zdań wzajemnie sprzecznych, empirycznie sprawdzalne, czyli dające się zweryfikować, tzn. potwierdzić lub obalić poprzez badania

16 DO PYTAŃ ROZSTRZYGNIĘCIA: hipoteza jest wtedy najczęściej odwróceniem szyku zdania, np. Pytanie rozstrzygnięcia: Czy spożywanie alkoholu przez rodziców ma wpływ na przestępczość u dzieci? H0 = spożywanie alkoholu przez rodziców nie wpływa na przestępczość u dzieci. H1 - spożywanie alkoholu przez rodziców wpływa na przestępczość u dzieci.

17 DO PYTAŃ DOPEŁNIENIA: szeroko pojmowane, poszukiwanie rozwiązań. Wprowadza się tzw. hipotezy robocze, które pozwalają na różne możliwości. Pytanie dopełnienia: Jakie są społeczne skutki przebywania dzieci w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii? Hipotezy robocze: H11: Młodzież cechuje nieufność wobec instytucji, spowodowana doświadczeniami rodzinnymi. H12: Wartościami szczególnie preferowanymi przez młodzież są dobra materialne. H13: Młodzież negatywnie ocenia społeczność ludzi dorosłych.

18 ZMIENNE I WSKAŹNIKI

19 Zmienna zależna jest przedmiotem badania, której związki z innymi zmiennymi chcemy określić (wyjaśnić) Zmienna niezależna to taka, która oddziałuje, wpływa na zmienną zależną, od której zależy zmienna zależna.

20 Wskaźnik jest to właściwość, fakt, zdarzenie, stan lub proces, które są możliwe do zaobserwowania, oraz na podstawie których można poznać, iż wystąpiło dane zjawisko czy cecha.

21 Chcemy zbadać, czy rodzaj prezentowanej muzyki wpływa na szybkość zapamiętywania Hipoteza: rodzaj prezentowanej muzyki ma wpływ na szybkość zapamiętywania. Grupa badana ma do zapamiętania 20 nieznanych wcześniej słówek z języka angielskiego Naszą grupę, dzielimy na trzy mniejsze podgrupy i umieszczamy w osobnych salach (podobne warunki otoczenia (temperatura, oświetlenie itd.) na 15 minut: Grupa 1 przebywa w ciszy Grupa 2 słucha muzyki klasycznej Grupa 3 słucha heavy metalu

22 Zmienna zależna jest przedmiotem badania, której związki z innymi zmiennymi chcemy określić (wyjaśnić) Zmienna niezależna to taka, która oddziałuje, wpływa na zmienną zależną, od której zależy zmienna zależna.

23 Chcemy zbadać, czy pobudzenie energetyczne organizmu wpływa na sprawność umysłową Hipoteza: stopień pobudzenia energetycznego organizmu ma wpływ na sprawność umysłową osób badanych. Grupa badana ma do rozwiązania zadania z fizyki. Naszą grupę, dzielimy na trzy mniejsze podgrupy: Grupa 1 nic nie pije Grupa 2 pije latte macchiato (słaba kawa) Grupa 3 pije espresso (bardzo mocna kawa)

24 KONSTRUOWANIE KWESTIONARIUSZA ANKIETY

25 Definicja Ankieta jest techniką gromadzenia informacji, polegającą na wypełnianiu najczęściej samodzielne przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej nie w obecności ankietera NARZĘDZIE: kwestionariusz ankiety RODZAJE ANKIET: audytoryjna prasowa pocztowa

26 Rodzaje pytań w ankiecie Pytania otwarte to takie, które pozostawiają respondentom całkowitą swobodę wypowiedzi, a więc w sposób nieskrępowany jakimikolwiek dodatkowymi sugestiami ze strony badacza. Pytania zamknięte to takie, którym towarzyszą z góry ustalone możliwe odpowiedzi. Spośród nich respondent dokonuje własnego samodzielnego wyboru.

27 Pytania ankiety powinny być ścisłe, konkretne i jednoproblemowe Pytania zamknięte są zaopatrzone w tzw. KAFETERIE (ITEMY) czyli zestaw wszystkich możliwych odpowiedzi Rodzaje kafeterii: Zamknięte a) tak b) nie c) nie wiem Półotwarte a) podróżuję b) uczę się języków obcych ( ) g) inne jakie?

28 Ankieta składa się z TRZECH CZĘŚĆI: Część formalno organizacyjna to kilkuzdaniowa informacja, która wyjaśnia jaka instytucja lub osoba prowadzi badania, w tej części powinno znaleźć się także zapewnienie o anonimowości badań, nieudostępnianiu wyników osobom trzecim, a także wykorzystaniu uzyskanych wyników wyłącznie do celów naukowych. Metryczka to taka część kwestionariusza, która składa się z pytań dotyczących cech społeczno osobowych respondenta, czyli takich jak: wiek badanych, płeć, pochodzenie społeczne, poziom wykształcenia, warunki materialne, miejsce pracy, stanowisko pracy, przynależność organizacyjna itd. Liczba i rodzaj pytań w tej części jest uzależniona od celu badań, problematyki badawczej, sformułowanych pytań badawczych, stopnia szczegółowości badań. Część zasadnicza kwestionariusza obejmuje natomiast problemy będące przedmiotem badań. To najbardziej obszerna część kwestionariusza, która obejmuje pytania właściwe. Kwestionariusz ankiety najczęściej kończy się podziękowaniem osobie badanej za pomoc, współpracę i poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

29 METODY I TECHNIKI BADAŃ W PEDAGOGICE ORAZ NAUKACH SPOŁECZNYCH METODY BADAŃ W PESPOŁECZNYCH

30 METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW SONDAŻ SKALE OCEN SOCJOMETRIA

31 EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY Tadeusz Pilch: eksperyment pedagogiczny to taka metoda badawcza, która bada określony wycinek rzeczywistości pobudzając go do zmian. Zmiany te dotyczą zachodzących w tej rzeczywistości wychowawczej procesów wychowawczych i dokonują się pod wpływem nowych czynników które są do tej rzeczywistości wprowadzane w trakcie badań. Wincenty Okoń: rozpoznawanie, doświadczanie. To metoda, której podstawową częścią jest wywołanie jakiegoś procesu lub regulowanie warunków na ten proces, wpływających tak, by umożliwić jego dokładniejsze zbadanie. Mieczysław Łobocki: jest to obserwacja prowadzona w specjalnie zorganizowanych warunkach. Postawa eksperymentatora ma charakter interweniujący w badane zjawiska, zaś postawa obserwatora jest bierna w stosunku do badanej rzeczywistości.

32 MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA Metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadzącą do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych

33 Główną cechą tej metody jest jej ścisłe odniesienie do placówek, do instytucji pedagogicznych, takich jak: szkoły, świetlice, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty, przedszkola, zakłady poprawcze, a także do innych form zinstytucjonalizowanych: muzea, domy kultury, kółka zainteresowań, harcerstwo, Caritas, PCK, kluby środowiskowe

34 Wybrane techniki monografii pedagogicznej: Analiza dokumentów Obserwacja uczestnicząca Wywiad ustrukturyzowany Ankieta

35 Metoda indywidualnych przypadków Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych w przedmiocie budowania uogólnień TECHNIKI: - wywiad - obserwacja - analiza dokumentów osobistych

36 SONDAŻ Sondaż jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie niezlokalizowanych posiadających znaczenie wychowawcze w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje TECHNIKI - ankieta - wywiad - analiza dokumentów - techniki statystyczne

37 Metoda szacowania (skale ocen) ocenianie osób badanych pod względem określonych cech zachowania w skali kilkustopniowej Stopnie skali można przedstawić w różnych formach, np. - za pomocą cyfr (1-3, 1-5, 1-10) - według częstości pojawienia się danej cechy/ skala Likerta ( zawsze często rzadko bardzo rzadko nigdy ) - według przysługującej jej jakości ( bardzo dobra, dobra, przeciętna, mniej niż przeciętna zła) - za pomocą nazwisk, znanych dobrze osobom badanym - za pomocą opisu zachowań, przedstawiających różny poziom nasycenia danej cechy.

38 DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY

39 Mieczysław Łobocki - Metody i techniki badań pedagogicznych rozdział III pt. Metoda szacowania (skale ocen)

40 Metoda socjometryczna (socjometria) polega na dokonywaniu wyborów pozytywnych i negatywnych (czyli odrzuceń) spośród członków jakiejś grupy ze względu na ściśle określone kryterium polega na mierzeniu dystansu między jednostkami tworzącymi małą grupę np. rodzinę, grupę koleżeńską, klasy szkolne, zespoły współpracowników pozwala ustalić deklarowane stosunki między członkami danej grupy (liczebnie niewielkiej), niektóre jej cechy np. spoistość, zwartość, integrację, popularność pewnych osób, stosunki sympatii i empatii

41 Wyniki badań socjometrycznych przedstawia się w postaci SOCJOGRAMU

42

43 BADANIA FOCUSOWE / FOCUS / FGI / ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY

44 FOCUS / ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY / FGI metoda badań jakościowych, polegająca na analizie wypowiedzi uczestników uzyskanych podczas prowadzonej dyskusji dyskusja kierowana jest przez moderatora, a jej przebieg rejestrowany na nośnikach audiowizualnych. nieodzownym elementem raportu z badania FGI jest zapis transkrypcji przeprowadzonego badania. cechą badań jakościowych jest subiektywizm podczas interpretacji wyników, dlatego też bardzo ważną rolę odgrywa doświadczony badacz. od moderatora wymaga się podejścia czysto analitycznego, nie wolno mu angażować się emocjonalnie w prowadzoną dyskusję, ponieważ może to wpływać na jego interpretację wyników.

45 METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH metoda statystyczna; metoda monograficzna; metoda eksperymentalna; metoda typologiczna; metoda historyczno-porównawcza; metoda etnograficzna; metoda biograficzna; metoda ekologiczna.

46 ETYKA BADAWCZA

47 Cele badań naukowych Zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji (Jan Such)

48 Czy w naukach społecznych badamy fakty, czy sądy o faktach...?

49 Znajomość metodologii w pracy pedagoga: diagnoza pedagogiczna ewaluacja w placówce oświatowej badania jakościowe i ilościowe ocena pracy własnej pozycja placówki w środowisku lokalnym

50 Relacja badacz osoba badana

51 Obowiązki badacza: Składanie wyłącznie prawdziwych oświadczeń wobec badanych i dotrzymywanie swoich zobowiązań wobec nich. Poszanowanie anonimowości badanych: wszelkie zapisy odnoszące się do tożsamości badanego powinny być przechowywane z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności do czasu ich oddzielenia od danych lub zniszczenia; Troska o to, aby badanie nie miało żadnych negatywnych skutków (w tym nie było przyczyną zakłopotania) dla badanego i jego bliskich. W przypadku badań nad dziećmi badacz obowiązany jest uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

52 Prawa badanych Badany ma prawo poznać cel badania, jeśli udzielanie informacji bez znajomości celu mogłoby przynieść niekorzystne dla badanego skutki; Badany ma prawo wycofać się w dowolnym momencie wywiadu, wszelkie informacje uzyskane od niego do tej pory należy zniszczyć, jeżeli będzie sobie tego życzył; Badany ma prawo wiedzieć, że jego zachowanie będzie obserwowane i rejestrowane, z wyjątkiem obserwacji w miejscach publicznych (w sklepie, na ulicy), w których można oczekiwać, że jest się obserwowanym.

53 Pułapki etyczne: efekt Rosenthala: badacz nastawiony jest na potwierdzenie swojej hipotezy badawczej efekt Galatei: pozytywne nastawienie do osoby, oczekujemy tylko pozytywnych wyników i takie otrzymujemy efekt Golema: negatywne nastawienie do osoby, oczekujemy negatywnych wyników i takie otrzymujemy

54 Wprowadzanie wyników do świadomości społecznej Obowiązki wobec uczestników badania: przekazanie informacji zwrotnych dbałość o utrzymanie anonimowości dbałość o stan psychiczny w trakcie i po badaniu Obowiązku wobec społeczeństwa: ostrożność w formułowaniu wniosków ostrożność w interpretacji ostrożność w generalizowaniu

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia,

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich

Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Paweł Ostaszewski Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich Warszawa 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Specyfika spraw nieletnich... 5 1.2. Opiniowanie diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5 Podstawa teoretyczna programu Równaj w górę, czyli jak praktycznie realizować indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkole podstawowej Teresa Janicka-Panek Spis treści 1. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2007 r.

Warszawa, październik 2007 r. KAPITAŁ SPOŁECZNY IN STATU NASCENDI ROLA LOKALNYCH ORGANIZACJI GRANTOWYCH W ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA PODSTAWIE ANALIZY EFEKTÓW IV EDYCJI PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE KOŃCOWY RAPORT

Bardziej szczegółowo

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE.

PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE. Grudzień 09 PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE. RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH K a t a r z y n a O s i b o r s k a A n n a S z c z u c k a M a g d a T r a g a s z SPIS TREŚCI: SPIS

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo