Z ZAGADNIEŃ METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z ZAGADNIEŃ METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH"

Transkrypt

1 Z ZAGADNIEŃ METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH WYKŁAD 2 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1. Przedmiot i cele badań naukowych 2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 3. Formułowanie problemów i hipotez badawczych 4. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych 5. Dobór próby w badaniach pedagogicznych i jej wielkość 6. Etapy badań pedagogicznych 7. Etyczne ograniczenia i wymogi wobec badań pedagogicznych 1

2 Typy badań naukowych Zdaniem J. Sztumskiego we wszystkich naukach można wyróżnić dwa zasadnicze typy badań: teoretyczne (podstawowe, poznawcze) ich rezultatem są nowe twierdzenia i teorie; praktyczne podejmowane są w celu weryfikacji istniejących twierdzeń i teorii pod kątem ich przydatności do rozwiązywania konkretnych problemów, jakie pojawiają się w działaniach ludzi (1995, s ). Przedmiot i cele badań naukowych Przedmiotem badań jest wszystko to, co składa się na rzeczywistość społeczną (Sztumski, 2005, s. 18). Najistotniejszymi składnikami tej rzeczywistości są: zbiorowości i zbiory społeczne, instytucje społeczne oraz procesy i zjawiska społeczne (tamże, s ). 2

3 Przedmiot i cele badań naukowych Zdaniem T. Pilcha celem badań jest poznanie umożliwiające działanie skuteczne (1995, s. 19). Wg J. Gniteckiego (1993, s. 128) w pracach badawczych można wyróżnić cele poznawcze, teoretyczne i praktyczne. Przedmiot i cele badań naukowych Cel poznawczy związany jest głównie z opisem, wyjaśnieniem i przewidywaniem zjawisk pedagogicznych Cel teoretyczny związany jest m.in. z podejmowaniem zadań teoretycznych, które mogą zmierzać do opracowania założeń teoretycznego lub empirycznego modelu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, który następnie będzie weryfikowany w pracy badawczej może stanowić ogólne, teoretyczne założenie prowadzenia zajęć, koncepcję programowo-metodyczną oddziaływań dydaktycznowychowawczych lub szczegółowy model lekcji itp. Cel praktyczny związany jest m.in. z realizacją zadań praktycznych, np. opracowaniem dyrektyw pedagogicznych, czyli praktycznych wskazówek kierowanych pod adresem nauczycieli, rodziców i uczniów 3

4 Metody, techniki i narzędzia badawcze Cele poznawcze przykłady: Zbadanie osiągnięć szkolnych uczniów w wybranej dziedzinie działalności szkolnej. Ustalenie poziomu prospołecznej aktywności uczniów na etapie wiedzy o potrzebach drugiego człowieka, gotowości niesienia mu pomocy oraz realizacji konkretnych jego potrzeb. Ustalenie poziomu zaspokajania potrzeb dziecka w rodzinie jako instytucji wychowawczej. Ustalenie czynników subiektywnych i obiektywnych, które różnicują osiągnięcia szkolne uczniów. Ustalenie czynników kształtujących postawy młodzieży wobec zagrożeń AIDS. Zbadanie wpływu muzykoterapii na łagodzenie zachowań agresywnych młodzieży. Ustalenie czynników, które umożliwiają i ograniczają uczestnictwo młodzieży niepełnosprawnej w kulturze. Ustalenie czynników mających wpływ na funkcjonowanie rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Wyjaśnienie, jakie czynniki różnicują poziom i przejawy zachowań seksualnych wśród młodzieży. Metody, techniki i narzędzia badawcze Cele teoretyczne przykłady: Opracowanie modelu lekcji stymulującej aktywność twórczą i odtwórczą uczniów w procesie kształcenia. Opracowanie teoretycznego modelu programu kształcenia stymulującego i wspierającego rozwój dziecka z nerwicą. Opracowanie modelu lekcji uwzględniającego strategię podającą i poszukującą. Opracowanie modelu rodziny jako instytucji wychowawczej realizującej potrzeby dziecka. Opracowanie teoretycznych propozycji uczestnictwa młodzieży niepełnosprawnej w kulturze. Opracowanie strategii pomocy dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Sformułowanie teoretycznego modelu zajęć dydaktycznowychowawczych, uwzględniającego różne strategie nauczania i uczenia się. 4

5 Metody, techniki i narzędzia badawcze Cele praktyczne przykłady: Ustalenie dyrektyw pedagogicznych kierowanych pod adresem nauczyciela, który zamierza rozwijać i wspierać aktywność twórczą i odtwórczą uczniów w procesie kształcenia. Sformułowanie dyrektyw pedagogicznych pod adresem rodziny jako instytucji wychowawczej, która chciałaby realizować potrzeby dziecka. Ustalenie wskazówek pedagogicznych kierowanych pod adresem pedagoga, który zamierza pracować z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Sformułowanie wskazówek pedagogicznych kierowanych pod adresem wychowawców, którzy specjalizują się w pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Opracowanie wskazówek pedagogicznych dla rodziców wychowujących dzieci przejawiające zachowania agresywne. Ustalenie dyrektyw psycho-pedagogicznych kierowanych pod adresem terapeuty pragnącego wspomagać prawidłowy rozwój dziecka z nerwicą. Metody, techniki i narzędzia badawcze Metoda badawcza zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego (Kamiński, 1974 za: Pilch, Bauman, 2001, s. 71). Metoda badań odnosi się do ogólnych dyrektyw czy norm (reguł) postępowania badawczego, tj. obowiązujących bez względu na cel, jakiemu ma ona służyć, i warunki, w jakich się ją stosuje (Łobocki, 2007, s. 231). 5

6 Metody, techniki i narzędzia badawcze Technika badawcza czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów (Kamiński, 1974 za: Pilch, Bauman, 2001, s. 71); czynności określone przez dobór odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowane. Technika badań jest tożsama z bliżej skonkretyzowanymi wskazaniami, określającymi możliwie dokładnie i szczegółowo przebieg organizowanego z jej pomocą procesu badawczego. Podporządkowana jest z reguły określonej metodzie badań i pełni wobec niej rolę służebną. Jest zawsze pewną uszczegółowioną odmianą metody badań (Łobocki, 2007, s. 231). Metody, techniki i narzędzia badawcze Narzędzie badawcze przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badań (Pilch, Bauman, 2001, s. 71). 6

7 Metody, techniki i narzędzia badawcze Metody badawcze (wg T. Plicha): 1. Eksperyment pedagogiczny 2. Monografia pedagogiczna 3. Metoda indywidualnych przypadków 4. Metoda sondażu diagnostycznego Eksperyment pedagogiczny DEFINICJA jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości (wychowawczej), polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem CEL wykrycie związków przyczynowo-skutkowych między zmienną niezależną a elementami badanego układu TECHNIKI technika grup równoległych (porównawczych), technika czterech grup (technika Solomona), technika rotacji (technika podziału krzyżowego), technika jednej grupy 7

8 Monografia pedagogiczna DEFINICJA to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych CEL rozpoznanie sposobów funkcjonowania danej placówki lub instytucjonalnej formy działalności wychowawczej, ukazanie przyczyn ich dotychczasowych osiągnięć lub niepowodzeń wraz ze społeczno-kulturowym ich kontekstem oraz opracowanie koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych TECHNIKI badanie dokumentacji, elementy obserwacji uczestniczącej, ankieta, wywiad i rozmowa, analiza dokumentów, elementy eksperymentu wychowawczego Metoda indywidualnych przypadków DEFINICJA jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych CEL ukazanie funkcjonowania poszczególnych osób badanych diagnoza różnego rodzaju zaburzeń, ich przyczyny i szerszy kontekst środowiskowy TECHNIKI wywiad i rozmowa, obserwacja, analiza dokumentów osobistych, analiza wytworów, techniki projekcyjne, testy psychologiczne 8

9 Metoda sondażu diagnostycznego DEFINICJA jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych posiadających znaczenie wychowawcze w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje CEL poznanie opinii badanych na temat podjętych problemów badawczych TECHNIKI wywiad, ankieta, analiza dokumentów osobistych, techniki statystyczne Wybrane techniki badawcze Obserwacja jest czynnością badawczą polegającą na gromadzeniu danych drogą postrzeżeń (Pilch, Bauman, 2001, s. 86). 9

10 Wybrane techniki badawcze Wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz (Pilch, Bauman, 2001, s ). Wybrane techniki badawcze Ankieta jest techniką gromadzenia informacji, polegającą na wypełnianiu, najczęściej samodzielnie przez badanego, specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera (Pilch, Bauman, 2001, s. 96). 10

11 Wybrane techniki badawcze Badanie dokumentów i materiałów jest techniką badawczą służącą do gromadzenia wstępnych, opisowych, także ilościowych informacji o badanej instytucji czy zjawisku wychowawczym. Jest także techniką poznawania biografii jednostek i opinii wyrażonych w dokumentach (Pilch, Bauman, 2001, s. 98). Formułowanie problemów i hipotez Problem badawczy to pytanie o naturę badanego zjawiska, o istotę związków między zdarzeniami lub istotami i cechami procesów, cechami zjawiska, to mówiąc inaczej uświadomienie sobie trudności z wyjaśnieniem i zrozumieniem określonego fragmentu rzeczywistości, to mówiąc jeszcze inaczej deklaracja o naszej niewiedzy zawarta w gramatycznej formie pytania (Pilch, Bauman, 2001, s. 43). 11

12 Formułowanie problemów i hipotez Problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie (Nowak, 1970, s. 214). Problem badawczy uważa się za swoiste pytanie, określające jakość i rozmiar pewnej niewiedzy (pewnego braku w dotychczasowej wiedzy) oraz cel i granicę pracy naukowej (Pieter, 1967 za: Łobocki, 2007, s. 109). Formułowanie problemów i hipotez Zaleca się, aby formułować problemy badawcze w sposób w miarę prosty, jasny i wyczerpujący. Problemy zbyt ogólne i sformułowane w sposób nieprecyzyjny są na ogół bezużyteczne, ponieważ nie poddają się badaniom. 12

13 Formułowanie problemów i hipotez Z dobrze postawionego problemu powinna jasno wynikać hipoteza (lub hipotezy) badawcza, jako odpowiedź na pytanie zawarte w problemie (Brzeziński, 2003, s. 225). Hipotezy stanowią stwierdzenia, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że są trafną odpowiedzią na sformułowany uprzednio problem badawczy. Są jednak zawsze tylko świadomie przyjętymi przypuszczeniami czy założeniami, wymagającymi potwierdzenia lub odrzucenia w wyniku badań naukowych (Łobocki, 2007, s. 132). Formułowanie problemów i hipotez Wysuwanie hipotez jest niezbędne w przypadku problemów dotyczących współzależności pomiędzy określonymi zmiennymi (np. Jaka istnieje zależność między poziomem aktywności twórczej i odtwórczej uczniów a uzyskiwanymi przez nich osiągnięciami szkolnymi?). W przypadku problemów badawczych dotyczących samego opisu badanych faktów lub zjawisk (bez ukazywania związków między nimi), nie ma konieczności ich formułowania (np. Jaki jest poziom osiągnięć szkolnych uczniów w nauce języka polskiego?). 13

14 Zmienne i wskaźniki Zmienne są próbą uszczegółowienia głównego ich przedmiotu, czyli problemów badawczych, jakie zamierza się rozwiązać, i hipotez roboczych, jakie pragnie się potwierdzić lub odrzucić (Łobocki, 2007, s. 139). Zmienne i wskaźniki Zmienna jest właściwością, która przybiera różne wartości (Kerlinger, 1986 za: Brzeziński, 2003, s. 184). Zmienna zależna (Y) to zmienna, która jest przedmiotem naszego badania i której związki z innymi zmiennymi chcemy określić lub wyjaśnić. Natomiast zmienne, od których ona zależy i które na nią oddziałują, to zmienne niezależne (X) (Brzeziński, 1978, s. 24). Przykład: badamy poziom kultury rodzin robotniczych; przyjęliśmy zmienne: wydatki na życie kulturalne (zmienna???) i poziom dochodów (zmienna???). 14

15 Zmienne i wskaźniki Na ogół wyodrębnienie zmiennych w badaniach wymaga dalszego ich uszczegółowienia. Chodzi tu przede wszystkim o poddanie ich tzw. operacjonalizacji, czyli przełożenie zmiennych na wskaźniki poddające się badaniom empirycznym. Wskaźnikami są mierzalne cechy lub właściwości badanych faktów czy zjawisk lub czynniki mające na nie wpływ albo skutki, jakie pociągają one za sobą (Łobocki, 2007, s. 146). Zmienne i wskaźniki Wskaźnikiem jakiegoś zjawiska Z nazywać będziemy takie zjawisko W, którego zaobserwowanie pozwoli nam (w sposób bezwyjątkowy lub z określonym czy choćby wyższym od przeciętnego prawdopodobieństwem) określić, iż zaszło zjawisko Z (Nowak, 1965 za: Łobocki, 2007, s. 146). 15

16 Zmienne i wskaźniki Przykład: badamy kryzys rodziny; przyjęliśmy zmienną rozwody; wskaźniki: liczba rozwodów na 10 tys. mieszkańców i/lub liczba rozwodów na 1000 małżeństw i/lub liczba rozwodów na każde 100 zawieranych małżeństw Zmienne i wskaźniki Przykład: badamy kompetencje emocjonalne dzieci; przyjęliśmy zmienną samokontrola emocjonalna; wskaźniki: umiejętność rozpoznawania (werbalizowania) własnych emocji lub emocji innych osób, uświadamianie sobie źródeł emocji, uświadamianie sobie konsekwencji emocji, uświadamianie sobie obowiązujących zasad postępowania w rozpoznanej sytuacji 16

17 Dobór próby i jej wielkość Koniecznym warunkiem trafnych i rzetelnych badań pedagogicznych obok m.in. poprawnego sformułowania problemów i hipotez badawczych jest właściwy dobór osób do badań. Przez dobór próby rozumie się wyselekcjonowanie dla celów badawczych np. pewnej liczby osób wchodzących w skład ściśle określonej zbiorowości nazywanej populacją, którą badacz jest w szczególny sposób zainteresowany, po to, by na podstawie badań na próbie móc wyciągać wnioski o właściwościach całej populacji. Dobór próby i jej wielkość Sposoby dokonywania doboru próby: dobór losowy, probabilistyczny (prosty, systematyczny, warstwowy, grupowy, wielostopniowy dobór próby), dobór celowy, nieprobabilistyczny (badacz decyduje o doborze próby, która nie zapewnia w sposób wystarczający reprezentatywności; tzw. próba kwotowa), dobór na podstawie ochotniczych zgłoszeń (Łobocki, 2007, s ). 17

18 Dobór próby i jej wielkość Przyjmuje się, że próba powinna liczyć co najmniej 30 osób. Większą wiarygodność wnioskowania z opisu i analizy materiału badawczego zapewnia duża próba (więcej niż 100 osób). Jeśli dobrana próba przewiduje próby podzielone ze względu na różny przedział wieku, rodzaj wykształcenia czy zawodu, stan posiadania itp., to w obrębie każdej grupy osób zaleca się uwzględnić nie mniej niż 10 osób (Łobocki, 2007, s. 182). Etapy badań pedagogicznych 1. Zaistnienie sytuacji problemowej 2. Formułowanie problemów i hipotez badawczych 3. Wyłonienie zmiennych i dobór wskaźników 4. Wybór i konstruowanie narzędzi badawczych 5. Dobór osób badanych 6. Przeprowadzenie badań 7. Opracowanie wyników badań (por. Łobocki, 2007, s. 187) 18

19 Etyczne ograniczenia i wymogi Szczególny status etyczny badań pedagogicznych wynika stąd, że obiektem i celem poznania naukowego pedagoga jest bardzo często dziecko i młody człowiek. Także wtedy, gdy pedagog bada instytucje, poznaje procesy i zjawiska społeczne, to najczęściej w ich kontekst uwikłany jest los dziecka, ucznia, wychowanka lub jego rodziców, wychowawców, nauczycieli (Pilch, Bauman, 2001, s. 59). Etyczne ograniczenia i wymogi Główne błędy etyczne: nie przestrzeganie tajemnicy zawodowej wywoływanie stanów stresowych i zmęczenia u badanych podczas zbierania nadmiaru danych wywoływanie poczucia zagrożenia u badanych, stosowanie sytuacji przymusowej stosowanie wywiadu ukrytego w klasycznej postaci stosowanie pozornej anonimowości badanych uleganie sugestiom z przeszłości w ocenach stanu aktualnego etykietowanie osób badanych (Mazurkiewicz, 1987, s ). 19

20 Etyczne ograniczenia i wymogi Proponowane zalecenia ( dekalog badacza rzeczywistości społecznej ): I. Przy podejmowaniu badań bierz pod uwagę nie tylko spodziewane pożytki lub zyski, ale także koszty i straty. II. Przyjmij osobistą odpowiedzialność za prowadzone badania i ich skutki. III. Bądź otwarty i uczciwy wobec uczestników badań. IV. Informuj uczestników badań o celach i założeniach badań na tyle, na ile jest to możliwe ze względu na dobro badań. V. Staraj się jak najlepiej współpracować z dobrowolnymi uczestnikami badań, ponieważ od tego zależy wiele przy realizacji twoich zamierzeń badawczych. Etyczne ograniczenia i wymogi VI. Nie wykorzystuj badanych pod żadnym względem. Szanuj także ich czas i cierpliwość. VII. Zapewnij badanym ochronę przed wszelkimi szkodami możliwymi do przewidzenia. Jeżeli zaś dostrzeżesz, że badanym zagrażają jakieś nieprzewidziane skutki negatywne, to staraj się temu natychmiast przeciwdziałać. VIII. Bądź zawsze gotowy do uczciwego wyjaśnienia badanym wszelkich wątpliwości, jakie mogą się u nich pojawić. IX. Dbaj o to usilnie, aby uczestnicy badań darzyli ciebie zaufaniem. 20

21 Etyczne ograniczenia i wymogi X. Pamiętaj, że zasadniczym celem badań powinno być uzyskanie danych zebranych w sposób metodologicznie zasadny, solidny i sine ira et studio, które mają przyczynić się do rozwijania nauki, a nie do zaspokajania niegodziwych zamierzeń (Sztumski, 1999 za: Pilch, Bauman, 2001, s. 66). Bibliografia Brzeziński J. (1978). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Brzeziński J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Gnitecki J. (1993). Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Łobocki M. (2007). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Mazurkiewicz E. (1987). Teoretyczne podstawy diagnostyki pedagogicznej. W: I. Lepalczyk, J. Badura (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s Nowak S. (1970). Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Pilch T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Żak. Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. Sztumski J. (1995, 2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk. 21

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA GDYNIA 2002 APANOWICZ J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, s. 154, rys. 16, tab. 2, literatura 35 poz., zał.8. Opracowanie zawiera elementarną wiedzę z zakresu metodologii.

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych. mgr Justyna Cieślińska Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Metodologia badań społecznych. mgr Justyna Cieślińska Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Wydział Studiów Edukacyjnych UAM Metodologia badań społecznych mgr Justyna Cieślińska Zakład Metodologii Nauk o Edukacji Wydział Studiów Edukacyjnych UAM PROGRAM ZAJĘĆ www.metodologia.amu.edu.pl DYDAKTYKA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1) Poziom

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Partnerzy. Publikacja dofinansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jagoda Latkowska Partnerzy Redakcja: Dominika Cieślikowska Skład: Grzegorz Zaraska Zdjęcie na okładce: 123RF Wydawca: Fundacja Praesterno 00-023 Warszawa Ul. Widok 22 lokal 30 www.profnet.org.pl www.praesterno.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT DO WYBORU ) Łódź Spis treści Blok 1/ Moduł 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5 Podstawa teoretyczna programu Równaj w górę, czyli jak praktycznie realizować indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkole podstawowej Teresa Janicka-Panek Spis treści 1. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia,

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

Ossowski O osobliwościach nauk społecznych Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych [s. 145-159]

Ossowski O osobliwościach nauk społecznych Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych [s. 145-159] [1.] Socjologia wobec potocznych i naukowych sposobów myślenia. Ossowski O osobliwościach nauk społecznych Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych [s. 145-159] Socjologia empiryczna

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 11. MODEL PRACY Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM POZIOM DIAGNOSTYCZNY mgr Joanna Moleda, mgr Katarzyna Mirosław Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo