PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE I US UGI INWESTORSKIE mgr in. Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel STADIUM BRAN A ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE INWESTOR rodek Szkolno Wychowawczy w upkach, upki 15 gm.pisz TEMAT Adaptacja cz ci pomieszcze poddasza rodka Szkolno -Wychowawczego na pomieszczenia dydaktyczne, oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.po. PROJEKTANT: mgr in. Piotr Ciotrowski Pisz

2 Str. 2 Zawarto opracowania: 1. wiadectwa i uprawnienia...str Uprawnienia budowlane projektanta...str wiadectwo o przynale no ci do PPIB....str O wiadczenie projektanta w trybie art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane,...str Projekt budowlany...str Opis techniczny...str Rysunki..... str. 17 Nr E-1 Rzut parteru instalacje elektryczne wewn trzne - str.18 Nr E-2 Rzut pi tra instalacje elektryczne wewn trzne - str.19 Nr E-3 Rzut poddasza instalacje elektryczne wewn trzne - str.20 Nr E-4 Schemat ideowy zasilania - str.22 Nr E-6 Widok wyposa enie tablic TG+TL,TP-3 - str.23

3 1. wiadectwa i uprawnienia Str. 3

4 Str. 4

5 Str. 5

6 Str. 6 WIADCZENIE PROJEKTANTA Ja, ni ej podpisany (a) Piotr Ciotrowski legitymuj cy (a) si dowodem osobistym ABD wydanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Pisz jestem cz onkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym WAM/IE/0364/01 (za wiadczenie izby wa ne na dzie sporz dzenia projektu w za czeniu). Po zapoznaniu si z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003r.Dz. U. Nr 207, póz. 2016, z pó n. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o wiadczam, e projekt budowlany : Adaptacja cz ci pomieszcze poddasza O rodka Szkolno-Wychowawczego w upkach na pomieszczenia dydaktyczne oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.po arowych sporz dzony zosta zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... (podpis)

7 Str Projekt budowlany

8 Str. 8 OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P.PO., ORAZ ADAPTACJI I PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ ZE ZMIAN SPOSOBU U YTKOWANIA / Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE / O RODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W UPKACH DANE OGÓLNE : INWESTOR : O rodek Szkolno Wychowawczy w upkach, upki 15. ADRES BUDOWY : O rodek Szkolno Wychowawczy w upkach 15, gmina Pisz, dz.nr 52/1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Powierzchnia zabudowy 592,74 m 2 Powierzchnia u ytkowa 1457 m 2 Kubatura m 3 Wysoko budynku 11,95 m Liczba kondygnacji 3 nadziemne + piwnica nie przeznaczona na pobyt ludzi. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie zamawiaj cego wraz z za eniami wst pnymi, Ekspertyza w trybie 2 ust.2 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, budynku noclegowni dla ludzi bezdomnych. Projekt budowlany adaptacji cz ci pomieszcze poddasza O rodka Szkolno -Wychowawczego na pomieszczenia dydaktyczne, oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.po.. Inwentaryzacja stanu istniej cego Uzgodnienia z Inwestorem rodzaju instalacji oraz ich zakresów, Obowi zuj ce normy, przepisy i zarz dzenia obowi zuj ce w trakcie projektowania, NORMY I PRZEPISY Przy projektowaniu uwzgl dniono wymagania aktualnie obowi zuj cych norm i przepisów a w szczególno ci dotycz cych:

9 Str. 9 warunków zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z ), ochrony przeciwpora eniowej i przeciwpo arowej (PN-IEC , 43, 482), ochrony przeciwprzepi ciowej (PN-IEC ), uziemie ochronnych, roboczych i po cze wyrównawczych (PN-IEC , PN-IEC ), pomiarów powykonawczych (PN-IEC ). ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewn trznych w zakresie : rozdzielnica g ówna RG, wy cznik p. po arowy Rozdzielnice i wewn trzne linie zasilaj ce ( dot. poddasza) Instalacje el. o wietlenia ogólnego i ewakuacyjnego komunikacji i klatki schodowej Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z ogólnego przeznaczenia Instalacja el. si y Instalacja po cze wyrównawczych Instalacja el. przeciwpora eniowa PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WLZ,TABLICE ROZDZIELCZE Zasilanie budynku istniej ce W nowoprojektowanej tablicy TL+TG przewidziano g ówny wy cznik po arowy budynku. Projektowany wy cznik g ówny stanowi wy cznik kompaktowy wy cznik mocy typu DPX 125 z wyzwalaczem napi ciowym 230V. Sterowanie wy cznikiem za pomoc przycisków umieszczonych w skrzynkach P.PO przy wej ciach do budynku.przewód zasilaj cy typu typu GsLGs 750V 4x0,75 Dodatkowe w sk ad systemu technicznego wspomagania ochrony przeciwpo arowej budynków wchodz nast puj ce instalacje : system o wietlenia awaryjnego w zakresie o wietlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych obiektu system oddymiania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatki schodowej ( si owniki zamykaj ce i otwieraj ce okna oddymiaj ce )- wg oddzielnego opracowania

10 Str. 10 Rozdzielnice TP-3 poddasza zaprojektowano jako podtynkow Projektowane rozdzielnie zasilaj poszczególne istniej ce i projektowane odbiorniki zlokalizowano w budynkach w miejscu wskazanym na poszczególnych rzutach, posiadaj komplet zabezpiecze obwodów zasilaj cych wszelkie odbiorniki wyst puj ce w budynku. Schematy i wyposa enie oraz typy tablic oraz trasy i przekroje wlz-ów podano na za czonych do projektu rysunkach i schematach. Na drzwiczkach od strony wewn trznej rozdzielnic naklei schematy aktualnych po cze i zabezpiecze, INSTALACJA O WIETLENIOWA Istniej instalacj nale y zdemontowa w niezb dnym zakresie. Projektuje si instalacj o wietleniow przewodami YDYp 3 (4) x1,5mm2 p.t wg opisu do projektu oraz szczegó owych opisów na planach instalacji W pomieszczeniach poddasza w przestrzeniach wykonanych z p yt gipsowo-kartonowych instalacj uk ada niepalnych rurach peschla. Wielko zabezpiecze oraz przekroje przewodów zasilaj cych poszczególne obwody podano na schematach ideowych zasilania. Zarówno instalacja o wietlenia jak i gniazd wtyczkowych b dzie w uk adzie TN-S tj.; L;N;PE. Wszystkie przewody o izolacji i pow oce polwinitowej 750 V. Oprawy o wietleniowe oraz osprz t w azience oraz pomieszczeniach pomocniczych montowa typu szczelnego. Osprz t instalowa na wysoko ci od posadzki : czniki -1,1 m. Gniazda wtyczkowe w pom. lekcyjnych -1,6m uzgodni z Inwestorem Gniazda wtyczkowe w azienkach - 1,4m. We wszystkich pomieszczeniach nale y instalowa osprz t elektryczny zwyk y i szczelny 16A w wykonaniu p/t zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i rzutach ora za czonym do PT przedmiarze. Poza o wietleniem podstawowym, przewiduje si o wietlenie ewakuacyjne, o którym podaje p niniejszego opisu. Instalacj wykona zgodnie z PBUE + PN/E warunki techniczne dla budynków. OPRAWY O WIETLENIOWE WEWN TRZNE Oprawy montowa zgodnie z wykazem zawartym w legendzie. Zmiany mo na dokona w porozumieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru inwestorskiego bior c pod uwag w ciwe o wietlenie jak

11 Str. 11 równie odpowiedni ich szczelno. Wszelkie zmiany wykonywane przez inwestora na etapie realizacji inwestycji nale y dokona w porozumieniu z projektantem. Wykaz dobranych opraw : WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW L.p. Typ oprawy Indeks Ilo /szt/ 1 LugStar n/t 2x26 DO LugStar n/t 2x26 mod awaryjny DO Jupiter 2 3h GS Jupiter 2 3h GS LugStar n/t 2x26 Pleksa mleczna IP44 z uszczelk DO.004 CS LugClassic New PAR 4x18 BC Atlantyk 3 PC IP65 EVG 2x36 EO.050PC Dekoracyjne oprawy zewn trzne 3 INSTALACJA O WIETLENIA EWAKUACYJNEGO Ze wzgl du na charakter obiektu przewidziano wykonanie instalacji o wietlenia ewakuacyjnego. Na klatkach schodowych oraz na korytarzach poszczególnych kondygnacji przewidziano zainstalowanie kilka opraw z zasilaczami awaryjnymi w obwodach o wietlenia podstawowego - w oprawach z odzysku przeznaczonych do ponownego monta u nale y zamontowa inwertory 2h. Oprawy wyposa one w autonomiczne ród o energii pracuje w trybie SE ( jako podstawowe i awaryjne ) przewidziano zastosowa tego samego typu jak oprawy zasilania podstawowego. Wszystkie oprawy o wietlenia awaryjnego powinny posiada modu awaryjny do podtrzymania o wietlenia na okres 2 godzin. W trybie awaryjnym oprawy powinny za cza si po zaniku napi cia w sieci lub od czeniu instalacji wy cznikiem po arowym. Do opraw z zasilaczami awaryjnymi doprowadzi przewody YDY4xl,5 mm 2. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1- F/Z Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia projektuje si przewodami NYM-J 3x2,5 mm2 (szczegó y na planach instalacji) uk adaj c je w identyczny sposób jak przewody instalacji o wietleniowej opisanejwy ej. Wielko zabezpiecze oraz przekroje przewodów zasilaj cych poszczególne obwody podano na schematach ideowych zasilania. We wszystkich pomieszczeniach nale y instalowa osprz t

12 Str. 12 elektryczny zwyk y i szczelny 16A w wykonaniu p/t zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i rzutach. Wszystkie gniazda instalowa z bolcem ochronnym. Gniazda tz. "porz dkowe" instalowa jako gniazda wtyczkowe pojedyncze, wszystkie pozosta e jako podwójne. INSTALACJA SI OWA I TECHNOLOGICZNA W ramach instalacji si y i technologii nale y zasili : WLZ-ty do poszczególnych tablic obwodowych Typy i tras przewodów podano na poszczególnych rzutach. Odbiorniki technologiczne 230V,400v zasila zgodnie z opisem na rzutach i schematach ideowych OCHRONA ODGROMOWA Istniej ca nie objeta zakresem niniejszego opracowania INSTALACJA PRZECIWPRZEPI CIOWA W remontowanym budynku zaleca si zastosowa ochron przeciwprzepi ciow dla instalacji elektrycznych w ca ym budynku. W tablicy TG zamontowano ograniczniki hybrydowe typ I+II ( B+C) W pozosta ych tablicach pi trowych nale y zastosowa ograniczniki II stopnia (C). INSTALACJA PRZECIWPORA ENIOWA ORAZ PO CZE WYRÓWNAWCZYCH Jako ochron przed po rednim dotkni ciem zastosowa nale y samoczynne wy czenie zasilania. W uk adzie sieciowym TN-S w oparciu o norm PN-INC Nale y przyj zasad, e w z czu kablowym obiektu nast puje rozdzia funkcji przewodu PEN na przewód neutralny N i ochronny PE, a wi c w tym miejscu ko czy si uk ad sieciowy TN-C, a zaczyna TN-S. Pocz wszy od uziemionego punktu rozdzia u przewodów N i PE nie cz si one ze sob w adnym innym punkcje. Uk ad sieciowy w instalacji TN-S (L1,L2,L3,N,PE). Jako urz dzenia wy czaj ce przewidziano wy czniki instalacyjne typu S-300 oraz dodatkowo wy czniki ró nicowopr dowe o pr dzie wy czaj cym 30mA Przewody PE czy ze wszystkimi cz ciami przewodz cymi dost pnymi, a przede wszystkim z bolcami ochronnymi gniazd wtyczkowych. W budynkach nale y zrealizowa po czenia wyrównawcze g ówne oraz miejscowe. Po czenia wyrównawcze g ówne nale y zrealizowa przez umieszczenie w poszczególnych budynkach

13 Str. 13 ównej szyny uziemiaj cej,do której b przy czone: - przewody uziemiaj ce - przewody ochronne, - metalowe rury wody i kanalizacji, - uziemienie sztuczne budynku W azienkach wykona dodatkowe po czenia wyrównawcze miejscowe poprzez pod czenie do przewodu PE wszystkich metalowych elementów znajduj cych si w azience. Nale y zainstalowa miejscowe zaciski wyrównawcze, do których nale y przy czy : przewód ochronny, baseny natryskowe, rury wodne, kanalizacyjne oraz inne cz ci przewodz ce dost pne i obce. Zaciski miejscowe w azienkach musz by po czone z szyn PE w tablicy TG przewodem LgY 4mm 2 w RL18.. UWAGA! Przy pod czaniu do rur stosowa obejmy z podk adami z metalu mi kkiego w celu zapewnienia trwa ego i pewnego po czenia. Po czenia chroni przed korozj. UWAGI Wszelkie roboty wykona zgodnie z niniejszymi za eniami i wytycznymi oraz obowi zuj cymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych". oraz sztuk budowlan Przed oddaniem do eksploatacji wykona niezb dne pomiary tj. rezystancji izolacji przewodów, ci ci, skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej, rezystancji obwodów, rezystancji uziemie itp. wystawiaj c odpowiednie protokó y pomiarów. i sporz dzi z tych pomiarów odpowiednie protoko y, yte do budowy materia y i urz dzenia powinny posiada odpowiednie atesty lub opinie badawcze wydane przez upowa nione jednostki badawcze Uwaga: przed przyst pieniem do realizacji projektu nale y dokona jeszcze raz uzgodnie z ytkownikiem obiektu w sprawie rozmieszczenia gniazd wtyczkowych w pracowniach ( prac. komputerowa). Ta sama uwaga dotyczy równie rozmieszczenia gniazd telefonicznych. Instalacj w budynku wykona w koordynacji z kierownikami robót budowlanych i sanitarnych Opracowa :

14 Str Rysunki Nr E-1 Rzut parteru instalacje elektryczne wewn trzne - str.15 Nr E-2 Rzut pi tra instalacje elektryczne wewn trzne - str.16 Nr E-3 Rzut poddasza instalacje elektryczne wewn trzne - str.17 Nr E-4 Schematy ideowe zasilania TG+TL,TP-3 - str.18

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI - Strona tytu owa - Spis zawarto ci dokumentacji 1. Spis rysunków 2. Dane wyj ciowe do projektowania 3. Opis techniczny 4. Obliczenia 5. Zestawienie materia ów 6. - Rysunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do www.instal-poz.pl 37-200 Przeworsk osiedle Poniatowskiego 12, tel. 501 574 144 fax. (016) 648 3995, email: tomek@instal-poz.pl Temat opracowania: Projekt Instalacji Sygnalizacji Po aru i Instalacji Oddymiania

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 Nr 2 Rzut I pi tra. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. - skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo