ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik Suwa ki ul. Bohaterów 19 tel. kom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik 16-400 Suwa ki ul. Bohaterów 19 e-mail elejniks@onet.eu tel. kom. 604 985 326"

Transkrypt

1 ZAK AD PROJEKTOWO US UGOWY PROJEKT Stanis aw Olejnik Suwa ki ul. Bohaterów 19 tel. kom PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Obiekt: Adres: Zespó Szkó Centrum Kszta cenia Rolniczego BUDYNEK INTERNATU ul. Ogrodowa 49, Suwa ki Inwestor: Zespó Szkó Centrum Kszta cenia Rolniczego Im. Wincentego Witosa w Suwa kach Sporz dzi : Stanis aw Olejnik nr uprawnie projektowych SUW 32/88 Suwa ki, maj 2013

2 ZAWARTO OPRACOWANIA 1) wiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 2) Za wiadczenie cz onkostwa w Podlaskiej Okr gowej Izbie In ynierów Budownictwa. 3) Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 4) Opis techniczny. 4.1 Podstawy opracowania 4.2 Przedmiot i zakres opracowania 4.3 Charakterystyka uk adu 4.4 Zasilanie i rozdzia energii 4.5 G ówny przeciwpo arowy wy cznik pr du 4.6 Rozdzielnica g ówna obiektu RG 4.7 Rozdzielnice pi trowe 4.8 O wietlenie ogólne 4.9O wietlenie awaryjne i ewakuacyjne 4.10 Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 4.11 Prowadzenie instalacji 4.12 Ochrona przeciwpora eniowa 4.13 Ochrona przeciwprzepi ciowa 4.14 Instalacja odgromowa obiektu 5) Uwagi ko cowe 6) Rysunki techniczne: i1 Rzut parteru - wlz, gniazda wtykowe i2 Rzut pi tra +1 - wlz, gniazda wtykowe i3 Rzut pi tra +2 - wlz, gniazda wtykowe i4 Rzut pi tra +3 - wlz, gniazda wtykowe i5 Rzut parteru - o wietlenie i6 Rzut pi tra +1 - o wietlenie i7 Rzut pi tra +2 - o wietlenie i8 Rzut pi tra +3 - o wietlenie

3 i9 Schemat zasilania internatu i10 Schemat rozdzielni RG i11 Schemat rozdzielni RG-1 i12 Schemat rozdzielni RE1 (RP pralnia) i13 Schemat rozdzielni TM-1 i14 Schemat rozdzielni TM-2 i15 Schemat rozdzielni RP 1 i16 Schemat rozdzielni RP 2 i17 Schemat rozdzielni RP 3 i18 Schemat rozdzielni RP 4 i19 Schemat rozdzielni RP 5 i20 Schemat rozdzielni RP 6 i21 Schemat rozdzielni RP 7 i22 Schemat rozdzielni RP 8

4 O WIADCZENIE Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz 2016 z pó niejszymi zmianami ) o wiadczam, e dokumentacja projektowa pn. Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych w budynku INTERNATU Zespo u Szkó Centrum Kszta cenia Rolniczego w Suwa kach zosta a wykonana z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: Stanis aw Olejnik nr uprawnie projektowych SUW 32/88 Podpis maj 2013.

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 4. Opis techniczny 4.1 Podstawy opracowania: - Projekt budowlany sporz dzony podczas inwentaryzacji obiektu - Inwentaryzacja w asna instalacji istniej cych - Obowi zuj ce przepisy i normy 4.2 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Internatu w Zespole Szkó Centrum Kszta cenia Rolniczego w Suwa kach Zakres opracowania obejmuje: - instalacja o wietlenia elektrycznego, - instalacja o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia - ochrona przeciwpora eniowa, - ochrona przeciwprzepi ciowa, - rozdzielnica g ówna budynku i rozdzielnice pi trowe, - g ówny przeciwpo arowy wy cznik pr du 4.3 Charakterystyka uk adu Napi cie zasilania Moc zainstalowana Moc szczytowa Uk ad sieciowy 3 x 400 V 120,0kW 40,0 kw TN-C-S

6 4.4 Zasilanie i rozdzia energii Zasilanie przy czem kablowym pozostaje bez zmian. Rozdzielnica g ówna obiektu RG wspólna dla Szko y i Internatu zlokalizowana jest na parterze w korytarzu cz cym budynki szko y i internatu (zgodnie z rysunkiem). W rozdzielni RG umieszczono uk ady pomiarowe do szko y, internatu i dwóch mieszka znajduj cych si w internacie na pi trze. Z rozdzielnicy RG wyprowadzi zasilanie do rozdzielni RG-1 Internat, RG-2 Szko a i RG Warsztat zgodnie ze schematem zasilania. Lokalizacja rozdzielni g ównych pozostaje bez zmian. 4.5 G ówny przeciwpo arowy wy cznik pr du Przy g ównym wej ciu do budynku umieszczono przycisk w obudowie czerwonej z szybk do st uczenia. Pe ni on funkcj wy cznika g ównego p.po. Po zbiciu szybki i wci ni ciu przycisku zostanie podane napi cie na cewk wybijakow wy cznika g ównego w rozdzielnicy RG. 4.6 Rozdzielnica G ówna internatu RG1 Rozdzielnica g ówna obiektu RG1 zlokalizowana jest na parterze w korytarzu cz cym budynki szko y i internatu obok rozdzielni RG. Zasilanie od do u, odp ywy do góry. W rozdzielnicy znajduj si zabezpieczenia wlz do rozdzielni pi trowych. 4.7 Rozdzielnice pi trowe Rozdzielnice pi trowe zasilaj wydzielon przestrze obiektu zgodnie ze schematami. Wykonane s w obudowach wn kowych. W rozdzielnicach znajduj si g ówne wy czniki pr du, oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Rozdzielnice zasilane s przewodami LY w rurkach winidurowych. Przekroje przewodów podano na rysunkach. 4.8 O wietlenie ogólne wietlenie ogólne realizowane b dzie oprawami o wietleniowymi firmy AgaLight wyszczególnionymi na rzutach instalacji. Za czanie opraw w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia odbywa si b dzie cznikami umieszczonymi przy drzwiach wej ciowych na wysoko ci 1,05 m od poziomu posadzki. W projekcie oznaczono numerami czniki i przynale ne do nich lampy. To samo oznaczenie zawiera tak e przyporz dkowanie do odpowiedniego obwodu zasilania oraz do rozdzielnicy.

7 wietlenie korytarzy i klatek schodowych za czane b dzie z kilku miejsc cznikami przyciskowymi poprzez przeka niki bistabilne. czniki przyciskowe montowa na wysoko ci 1,05 m od poziomu posadzki w miejscach wyszczególnionych na rzutach. Instalacje wietleniowe prowadzi przewodami YDYp 3(4) x 1,5 mm². W azienkach, umywalniach oraz pralni i pomieszczeniu magla stosowa osprz t szczelny o stopniu co najmniej IP44. Oprawy na cienne wyszczególnione na rzutach montowa na wysoko ci 2,30 od poziomu posadzki. 4.9 O wietlenie awaryjne i ewakuacyjne W budynku przewiduje si awaryjne o wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych korytarzach i klatkach schodowych. O wietlenie ewakuacyjne b dzie wykonane zgodnie z Polsk Norm PN-EN 1838 Zastosowanie o wietlenia. O wietlenie awaryjne. Oprawy o wietlenia ewakuacyjnego umieszczone b co najmniej 2 m nad pod og. rednie nat enie o wietlenia na pod odze wzd rodkowej linii dróg ewakuacyjnych b dzie nie mniejsze ni 1 lx, a na centralnym pasie dróg, obejmuj cym nie mniej ni po ow szeroko ci drogi, nat enie o wietlenia b dzie stanowi co najmniej 50 % podanej warto ci. Natomiast nat enie o wietlenia w strefie otwartej dzie wynosi co najmniej 0,5 lx na poziomie pod ogi. Dla urz dze przeciwpo arowych znajduj cych si poza drogami ewakuacyjnymi i poza stref otwart, nat enie o wietlenia na pod odze w obr bie 2 m mierzonych w poziomie od tych urz dze, b dzie wynosi co najmniej 5 lx. W celu zapewnienia odpowiedniego nat enia o wietlenia, oprawy o wietlenia ewakuacyjnego, b usytuowane : przy ka dych drzwiach wyj ciowych przeznaczonych do wyj cia ewakuacyjnego,, przy wyj ciach ewakuacyjnych i znakach bezpiecze stwa, przy ka dej zmianie kierunku, przy ka dym skrzy owaniu korytarzy, na zewn trz i w pobli u ka dego wyj cia ko cowego, w obr bie 2 m mierzonych w poziomie od ka dego urz dzenia przeciwpo arowego i przycisku alarmowego. wietlenie ewakuacyjne b dzie dzia przez co najmniej 1 godzin od zaniku o wietlenia podstawowego. O wietlenie ewakuacyjne uruchamia si automatycznie w przypadku zaniku napi cia lub awarii o wietlenia podstawowego. O wietlenie ewakuacyjne zrealizowano przy u yciu odr bnych opraw o wietlenia awaryjnego LED z modu em wiecenia awaryjnego 1 h. Projektowane oprawy awaryjne posiadaj uk ady autotestu w wykonaniu CNBOP. Rozmieszczenie opraw wyszczególniono na rzutach wietlenie ewakuacyjne i bezpiecze stwa uruchamia si automatycznie w przypadku zaniku napi cia lub awarii o wietlenia podstawowego. O wietlenie awaryjne zrealizowano przy u yciu odr bnych opraw o wietlenia awaryjnego LED z modu em wiecenia awaryjnego 3 h. ( Wymagany norm czas wiecenia wynosi 1godz, w opracowaniu dobrano oprawy z czasem wiecenia 3godz, w czasie d szego zaniku napi cia bez potrzeby

8 ewakuacji uczniowie b mogli korzysta z o wietlonych korytarzy). Oprawy awaryjne i ewakuacyjne posiadaj uk ady autotestu w wykonaniu CNBOP. Rozmieszczenie opraw wyszczególniono na rzutach Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia Obwody gniazd wtykowych wykona przewodem YDY 3 x 2,5mm². Gniazda w salach dydaktycznych, korytarzach, gabinetach montowa na wysoko ci 0,30 m od poziomu posadzki. Gniazda w azienkach, umywalniach, pralni i maglu oraz pomieszczeniach socjalnych montowa na wysoko ci 1,15 m od poziomu posadzki. W azienkach, umywalniach i pomieszczeniu pralni i magla stosowa gniazda szczelne o stopniu ochrony co najmniej IP Prowadzenie instalacji Ca instalacji wykona pod tynkiem. G ówne trasy przewodów wlz i wrysowano na rzutach kondygnacji Ochrona przeciwpora eniowa Jako ochron w warunkach normalnej pracy (podstawow ) przyj to zastosowanie izolacji cz ci czynnych. Jako ochron przy uszkodzeniu (dodatkow ) zastosowano samoczynne wy czenie zasilania zrealizowane przez wy czniki ró nicowopr dowe, wy czniki nadpr dowe oraz bezpieczniki z wk adkami topikowymi. Dodatkow ochron zapewni tak e stosowanie urz dze o izolacji podwójnej lub wzmocnionej. W azienkach i umywalniach wykona miejscowe po czenia wyrównawcze cz c mi dzy sob a nast pnie z przewodem PE wszystkie elementy przewodz ce dost pne i obce. Po czenia wyrównawcze wykona przewodem DY 4. G ówn szyn wyrównawcz nale y zainstalowa przy rozdzielni g ównej. GSW pod czy do uziemienia budynku za pomoc bednarki FeZn 25x4 oraz do przewodu PE projektowanej rozdzielni g ównej RG za pomoc przewodu LY16. Po zamontowaniu rozdzielnic i pod czeniu obwodów odbiorczych nale y sprawdzi skuteczno ochrony przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wy czenie zasilania Ochrona przeciwprzepi ciowa Ochron przeciwprzepi ciow zrealizowano ochronnikami firmy LEUTRON. W rozdzielnicy g ównej obiektu RG montowa ochronniki przepi klasy B + C.

9 4.14 Ochrona odgromowa Ochrona odgromowa budynku nie jest przedmiotem opracowania pozostaje bez zmian. 5) Uwagi ko cowe Ca robót instalacyjno monta owych wykona zgodnie z Normami PN i PN 62305, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dzia 4 Rozdzia 8 Instalacje elektryczne oraz obowi zuj cymi zasadami wiedzy technicznej. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowi zany jest dostarczy inwestorowi dokumentacj powykonawcz, a w szczególno ci: - dokumentacj techniczn z naniesionymi ewentualnymi zmianami, - protokó bada rezystancji izolacji, - protokó bada skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej, - protokó bada o wietlenia, - protokó bada rezystancji uziemienia, - protokó sprawdzenia ci ci przewodów ochronnych, - certyfikaty lub deklaracje zgodno ci wydane dla wyrobów stosowanych w instalacjach elektrycznych opracowa

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI - Strona tytu owa - Spis zawarto ci dokumentacji 1. Spis rysunków 2. Dane wyj ciowe do projektowania 3. Opis techniczny 4. Obliczenia 5. Zestawienie materia ów 6. - Rysunki

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do www.instal-poz.pl 37-200 Przeworsk osiedle Poniatowskiego 12, tel. 501 574 144 fax. (016) 648 3995, email: tomek@instal-poz.pl Temat opracowania: Projekt Instalacji Sygnalizacji Po aru i Instalacji Oddymiania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 Nr 2 Rzut I pi tra. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. - skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo