PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ NR 1 KOMPLET SK ADA SI Z CZTERECH EGZEMPLARZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE Temat: Przebudowa pomieszcze kot owni na sal multimedialn i si owni Obiekt: Pomieszczenia kot owni Lokalizacja: III liceum Ogólnokszta ce w om y ul. Senatorska 13 Inwestor: III liceum Ogólnokszta ce im. nierzy Obwodu om skiego Armii Krajowej w om y ul. Senatorska om a OPRACOWANIE Opracowa : mgr in. Piotr Ciotrowski Upr.nr SUW-105/88 Pisz

2 Str. 2 SPIS TRE CI A. OPIS TECHNICZNY 1.0 Dane ogólne Podstawa opracowania Normy i przepisy 3 3. Zakres opracowania Instalacje elektryczne wewn trzne Roboty obj te oddzielnym opracowaniem Stan istniej cy Projektowane instalacje elektryczne Wlz-ty, tablice rozdzielcze Instalacja o wietleniowa Oprawy o wietleniowe wewn trzne Instalacja o wietlenia ewakuacyjnego Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz Instalacja si owa i technologiczna Instalacja przeciwprzepi ciowa Instalacja przeciwpora eniowa oraz po cze wyrównawczych Uwagi monta owe Uwagi ko cowe 7 B. CZ GRAFICZNA 8 1. Plan instalacji elektr. piwnic Schemat ideowy zasilania TP 10. C. ZA CZNIKI wiadczenie projektanta Kserokopie za wiadcze o przynale no ci do PIIB Przyk adowe rozwi zanie po cze wyrównawczych 14. cznie stron \

3 Str. 3 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. DANE OGÓLNE Obiekt : Przebudowa pomieszcze kot owni na sal multimedialn i si owni Adres : III Liceum Ogólnokszta ce w om y ul. Senatorska 13 Inwestor : III Liceum Ogólnokszta ce im. nierzy Obwodu om skiego Armii Krajowej w om y ul. Senatorska PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie zamawiaj cego wraz z za eniami wst pnymi, Projekt zagospodarowania terenu Projekt budowlano - architektoniczny Uzgodnienia z Inwestorem rodzaju instalacji oraz ich zakresów, Obowi zuj ce normy, przepisy i zarz dzenia, 2.0 NORMY I PRZEPISY Przy projektowaniu uwzgl dniono wymagania aktualnie obowi zuj cych norm i przepisów a w szczególno ci dotycz cych: warunków zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z ), ochrony przeciwpora eniowej i przeciwpo arowej (PN-IEC , 43, 482), ochrony przeciwprzepi ciowej (PN-IEC ), uziemie ochronnych, roboczych i po cze wyrównawczych (PN-IEC , PN-IEC ), zastosowanie osprz tu i sposobów kablowania (PN-IEC , 53, 537), pomiarów powykonawczych (PN-IEC ). 3. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewn trznych w zakresie : 3.1 przebudowy rozdzielnicy elektrycznej w piwnicy w.l.z. zasilaj cy projektowan rozdzielni TP Instalacje el. o wietlenia ogólnego i miejscowego Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z ogólnego przeznaczenia Instalacja el. si y Instalacja po cze wyrównawczych Instalacja el. przeciwpora eniowa

4 Str ROBOTY OBJ TE ODR BNYM OPRACOWANIEM Instalacja telefoniczna wewn trzna, instalacja RTV-Sat ( alternatywa ) Instalacje elektryczne w w le c.o. 4. STAN ISTNIEJ CY Ze wzgl du na zmian lokalizacji w a cieplnego oraz zmian przeznaczenia pozosta ych pomieszcze istniej instalacj elektryczn nale y ze wzgl du na stan techniczny zdemontowa i wykona now zgodna z niniejszym projektem. 5.0 PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 5.1 WLZ,TABLICE ROZDZIELCZE Zasilanie proj. tablicy TP projektuje si z istniej cej tablicy TE ( oznaczenie dla potrzeb projektu ) zlokalizowanej w piwnicy budynku szko y przewodami YDY o5x10 mm 2 w budynku w RL p/t. W tablicy TE nale y w miejsce istniej cego wy. instalacyjnego S303B25A zasilaj cego kot owni zamontowa roz cznik bezpiecznikowy R303 25A. Projektowan rozdzielni TP zasilaj odbiorniki zlokalizowano w przebudowywanych pomieszczeniach nale y zlokalizowa w miejscu wskazanym na rzucie. Rozdzielnic TP zaprojektowano jako podtynkowe wykonana z metalu typu RP36 produkcji firmy SABAJ ( Katalog 2008 ) zamykan na zamek metalowy oraz dodatkowo dostosowana do zamykania na k ódk. Dopuszcza si ka de inne alternatywne rozwi zanie. Schematy i wyposa enie oraz typ tablicy oraz trasy i przekroje wlz-ów podano na rysunkach. Na drzwiczkach od strony wewn trznej rozdzielnic naklei schematy aktualnych po cze i zabezpiecze 5.2 INSTALACJA O WIETLENIOWA Projektuje si instalacj o wietleniow przewodami YDYp 3 (4) x1,5mm2 p.t / pp wg opisu do projektu oraz szczegó owych opisów na planach instalacji Wielko zabezpiecze oraz przekroje przewodów zasilaj cych poszczególne obwody podano na schematach ideowych zasilania. Zarówno instalacja o wietlenia jak i gniazd wtyczkowych b dzie w uk adzie TN-S tj.; L;N;PE. Wszystkie przewody o izolacji i pow oce polwinitowej 750 V. Oprawy o wietleniowe oraz osprz t w azience oraz pomieszczeniach piwnicy montowa typu szczelnego. zgodnie z opisem na poszczególnych rzutach oraz specyfikacj techniczna Osprz t instalowa na wysoko ci od posadzki : czniki -1,6 m.

5 Str. 5 Gniazda wtyczkowe w pokojach zaj i korytarzach -1,6 Gniazda wtyczkowe w pom. obs ugi - 0,3m uzgodni z Inwestorem We wszystkich pomieszczeniach nale y instalowa osprz t elektryczny zwyk y i szczelny 16A w wykonaniu p/t np. firmy ELDA zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i rzutach ora za czonym do PT przedmiarze OPRAWY O WIETLENIOWE WEWN TRZNE Oprawy montowa zgodnie z wykazem zawartym w legendzie. Zmiany mo na dokona w porozumieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru inwestorskiego bior c pod uwag w ciwe o wietlenie jak równie odpowiedni ich szczelno. Wszelkie zmiany wykonywane przez inwestora na etapie realizacji inwestycji nale y dokona w porozumieniu z projektantem Do o wietlenia Sali multimedialnej zastosowano oprawy wietlówkowe typu SD 236 EVG z elektronicznym uk adem zasilania, Do o wietlenia tablicy w Sali j/w zastosowano oprawy asymetryczne SR 136-A Do o wietlenie pom. si owni, komunikacji oraz pozosta ych pomieszcze zastosowano oprawy typu SNTX 236 EVG, SNTX 218 cz opraw zamontowanych na korytarzach nale y wyposa w inwertory 2h oprawy te oznaczono na rys. jako Aw Wszystkie oprawy dobrano firmy ES SYSTEM o/gda sk ul. Bia a 1 Tel/fax 058/ INSTALACJA O WIETLENIA EWAKUACYJNEGO Ze wzgl du na charakter obiektu przewidziano wykonanie instalacji o wietlenia ewakuacyjnego. Na korytarzu przewidziano zainstalowanie kilka opraw z zasilaczami awaryjnymi w obwodach o wietlenia podstawowego- nale y zamontowa inwertory. Oprawy wyposa one w autonomiczne ród o energii pracuje w trybie SE ( jako podstawowe i awaryjne ) przewidziano zastosowa tego samego typu jak oprawy zasilania podstawowego. Wszystkie oprawy o wietlenia awaryjnego powinny posiada modu awaryjny do podtrzymania o wietlenia na okres 2 godzin. W trybie awaryjnym oprawy powinny za cza si po zaniku napi cia w sieci lub od czeniu instalacji wy cznikiem po arowym. Do opraw z zasilaczami awaryjnymi doprowadzi przewody YDY4xl,5 mm 2. Oprawy montowa zgodnie z wytycznymi producentów okre laj cymi równie zasady ich eksploatacji. 5.3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1- F/Z Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia projektuje si przewodami NYM-J 3x2,5 mm2 (szczegó y na planach instalacji) uk adaj c je w identyczny sposób jak przewody instalacji o wietleniowej opisanej wy ej. Wielko zabezpiecze oraz przekroje przewodów zasilaj cych poszczególne obwody podano na schematach ideowych zasilania. We wszystkich pomieszczeniach nale y instalowa osprz t elektryczny zwyk y i szczelny 16A w

6 Str. 6 wykonaniu p/t w ramkach (1,2,3) np. firmy ELDA Szczecinek / seria F / zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i rzutach. Wszystkie gniazda instalowa z bolcem ochronnym. Gniazda tz. "porz dkowe" instalowa jako gniazda wtyczkowe pojedyncze, wszystkie pozosta e jako podwójne. 5.4 INSTALACJA SI OWA I TECHNOLOGICZNA W ramach instalacji si y i technologii nale y zasili : WLZ-ty do tablicy TP Instalacje si owe wykonywa wy cznie przewodami 5- owymi typu YDY- o zasilanie w a c.o. - projektuje si w uk adzie 3L/5L/N/PE przewodem YDY o 5x4mm 2. wg Projektu Technologii w a c.o. W tablicy przewidziano rezerw do pod czenia dodatkowych odbiorników si owych wg potrzeb u ytkownika. 6.0 INSTALACJA PRZECIWPRZEPI CIOWA W remontowanym budynku zaleca si zastosowa ochron przeciwprzepi ciow dla instalacji elektrycznych w ca ym budynku. W tablicy TP proponuje zastosowa ograniczniki typu PowerPro C f-my LEUTRON. 7.0 INSTALACJA PRZECIWPORA ENIOWA ORAZ PO CZE WYRÓWNAWCZYCH Jako ochron przed po rednim dotkni ciem zastosowa nale y samoczynne wy czenie zasilania. W uk adzie sieciowym TN-S w oparciu o norm PN-INC Nale y przyj zasad, e w z czu kablowym obiektu nast puje rozdzia funkcji przewodu PEN na przewód neutralny N i ochronny PE, a wi c w tym miejscu ko czy si uk ad sieciowy TN-C, a zaczyna TN-S. Pocz wszy od uziemionego punktu rozdzia u przewodów N i PE nie cz si one ze sob w adnym innym punkcje. Uk ad sieciowy w instalacji TN-S (L1,L2,L3,N,PE). Jako urz dzenia wy czaj ce przewidziano wy czniki instalacyjne typu S-300 oraz dodatkowo wy czniki ró nicowopr dowe o pr dzie wy czaj cym 30mA Przewody PE czy ze wszystkimi cz ciami przewodz cymi dost pnymi, a przede wszystkim z bolcami ochronnymi gniazd wtyczkowych. W budynkach nale y zrealizowa po czenia wyrównawcze g ówne oraz miejscowe. Po czenia wyrównawcze g ówne nale y zrealizowa przez umieszczenie w poszczególnych budynkach g ównej szyny uziemiaj cej,do której b przy czone: - przewody uziemiaj ce - przewody ochronne, - metalowe rury wody i kanalizacji, - uziemienie sztuczne budynku 9.0 UWAGI MONTA OWE Do wszystkich odbiorników 1-no fazowych (opraw, silników, itp.) i wszystkich gniazdek wtyczkowych 230V,

7 Str. 7 doprowadzi przewody 3- owe (L+N+PE), a do odb.3-fazowych przewody 5-cio owe (L1+L2+L3+N+PE). Przy oprawach o wietleniowych porcelanowych lub z tworzywa izolacyjnego, 3-cia a zielono ta PE, której nigdzie nie przy cza, stanowi b dzie rezerw do ewentualnego wykorzystania w przysz ci przy zmianie typu oprawy. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowa z bolcami i o obci alno ci 16A. Przewód fazowy przy cza w gniazdku 230 V z jego lewej strony (patrz c na nie), natomiast w oprawach arówkowych przewód fazowy przy cza zawsze na stopk (poprzez wy cznik!), a na gwint oprawki przewód neutralny N o niebieskiej barwie izolacji. W pomieszczeniach sanitarnych, techniczno-gospodarczych, stosowa osprz t w ca ci hermetyczny w obudowach izolacyjnych, wpuszczony do pokrywek w cian (glazur ). Gn. w tych pomieszczeniach mog by w puszkach p/t fi 60, lecz o zwi kszonej szczelno ci tj. min. IP UWAGI KO COWE Wszelkie roboty wykona zgodnie z niniejszymi za eniami i wytycznymi oraz obowi zuj cymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych". oraz sztuk budowlan Przed oddaniem do eksploatacji wykona niezb dne pomiary tj. rezystancji izolacji przewodów, ci ci, skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej, rezystancji obwodów, rezystancji uziemie itp. wystawiaj c odpowiednie protokó y pomiarów i sporz dzi z tych pomiarów odpowiednie protoko y, yte do budowy materia y i urz dzenia powinny posiada odpowiednie atesty lub opinie badawcze wydane przez upowa nione jednostki badawcze Uwaga: przed przyst pieniem do realizacji projektu nale y dokona jeszcze raz uzgodnie z u ytkownikiem obiektu w sprawie rozmieszczenia gniazd wtyczkowych w Sali multimedialnej i si owni. Ta sama uwaga dotyczy równie rozmieszczenia gniazd telefonicznych. Instalacj w budynku wykona w koordynacji z kierownikami robót budowlanych i sanitarnych. Opracowa :

8 Str. 8 CZ GRAFICZNA

9 - 0,02 + 0,09 ZE KOMPAKTOWY Ø ,10 Ø150 odga nik natynkowy w obudowie izolacyjnej do 16mm2 - pod czenie ist. z projeltowanym zasileniem tablicy TW SNTX 218 Aw SNTX 218 4xSNTX 236 EVG Aw 2xCO1 236 TW 24V 230V Aw 9xSD 236 EVG 2xSR 136-A a a a SNTX 236 Aw SNTX 236 EVG SNTX 236 Aw 1 x SNTX 218 TP YDY o 5x10 w RL p/t LgY o 1x16 w RL p/t Aw 1 x SNTX x SNTX 218 Aw FeZn 25x4 inst. elektryczne w pompowni oraz po czenia wyrównawcze wykona wed ug oddzielnego opracowania zgodnie z Proj. Technologii Pompowni istn. tablice elektryczne TE - gn.1-fazowe p/t - cznik schodowy podwójny p/t - cznik schodowy jednobiegunowy p/t - cznik 1-bieg. p/t - cznik 1-bieg. swiecznikowy p/t - inst.gniazd wtyczkowych 1-faz. - inst. o wietleniowa - inst. si owa om a ul. kowa 2 Projekt Budowlany ELEKTRYCZNA Pomieszczenia kot owni Przebudowa pomieszczenia kot owni na sal multimedialn i si owni r III liceum Ogólnokszta ce w om y ul. Senatorska 13 mgr in. Piotr Ciotrowski 1:75 E-1

10 TP RP 36Z Nr rysunku Gn. 1-faz. p/t - klasa Gn. 1-faz. p/t - si ownia Gn. 1-faz. p/t - pokój trenera Gn. 1-faz. - porz dkowe komunikacja YDY o3x2,5 p/t YDY o3x2,5 p/t YDY o3x2,5 p/t YDY o3x2,5 p/t wietlenie - obw.nr 1 Temat Inwestor Rysunek Schemat idowy zasilania TP Autorzy mgr in. Piotr Ciotrowski Nr. upr.suw-105/88 Bran a Faza Data Rozdzielnia "TP" FR A 3xL303 PowerPro C P304 25A/30mA 4xS301B16A P304 25A/30mA 3xS301C6A TP36Z Nr str. 9 YDYzo 5x10mm w RL p/t 2 LY16 wietlenie - obw.nr 2 wietlenie - obw.nr 3 Przebudowa pomieszczenia kot owni na sal multimedialn i si owni III liceum Ogólnokszta ce w om y ul. Senatorska 13 UNITECH Biuro Projektowo-Inwestycyjne Andrzej Zarzycki om a ul. kowa 2 FeZn 25x4 fragment istn. tablicy elektrycznej TE SAMOCZYNNE WY CZENIE ZASILANIA W UK ADZIE TN-S

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI - Strona tytu owa - Spis zawarto ci dokumentacji 1. Spis rysunków 2. Dane wyj ciowe do projektowania 3. Opis techniczny 4. Obliczenia 5. Zestawienie materia ów 6. - Rysunki

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 Nr 2 Rzut I pi tra. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. - skala 1:100

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do www.instal-poz.pl 37-200 Przeworsk osiedle Poniatowskiego 12, tel. 501 574 144 fax. (016) 648 3995, email: tomek@instal-poz.pl Temat opracowania: Projekt Instalacji Sygnalizacji Po aru i Instalacji Oddymiania

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo