Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied"

Transkrypt

1 Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Spoluorganizátori: Katedra techniky a informačních technologií PF UKF v Nitre Katedra techniky a technologií FPV UMB v B. Bystrici Zaklad Dydaktyki techniki i informatyki Instytutu techniki Uniwersytetu Rzeszowskiego Videokonferencia V. InEduTech 2011 INOVÁCIE V EDUKÁCII TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV 24. a 25. november 2011 Zborník príspevkov z EVO/VRVS videokonferencie ako súčasti medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov 2011

2 Názov: V. InEduTech 2011 Editori zborníka: Editori DVD: prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD. Mgr. Dušan Macura, PhD. prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. RNDr. František Franko, PhD. Recenzenti: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. prof. Ing. Michal Šefara, CSc. Vydavateľ: Katedra F - M - T FHPV PU v Prešove Prešovská univerzita v Prešove Rok vydania: 2011 Rozsah: 161 s. Náklad: 50 ks ISBN EAN

3 OBSAH HLAVNÉ REFERÁTY FURMANEK WALDEMAR NADMIAROWOŚĆ INFORMACJI WYZWANIEM DLA EDUKACJI... 6 BLICHA EMIL EVIDENTNÝ VPLYV KVANTITY NA KVALITU...11 PAVELKA JOZEF MÁ SÚČASNÉ VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SYSTÉM?...19 KOŽUCHOVÁ MÁRIA VÝVOJ MULTIMEDIÁLNEJ UČEBNICE "DIDAKTIKA TECHNICKEJ VÝCHOVY" PRÍSPEVKY ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE KOZÍK TOMÁŠ JE SKUTOČNE TECHNICKÉ A PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH POPOLUŠKOU? ĎURIŠ MILAN PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA NA SOŠ A NA FAKULTÁCH PRIPRAVUJÚCICH UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV BÁNESZ GABRIEL SKÚSENOSTI S PREVÁDZKOU WEBOVEJ LOKALITY PRE UČITEĽOV V PRAXI DEPEŠOVÁ JANA ODBORNÉ TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V SYSTÉME CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA JURINOVÁ JANA - DEPEŠOVÁ JANA OBSAHOVÁ NÁPLŇ TEMATICKEJ OBLASTI ELEKTRICKÁ ENERGIA PRE TVORBU MULTIMEDIÁLNEJ EDUKAČNEJ POMÔCKY S PRVKAMI E-LEARNINGU DUCHOVIČOVÁ MARCELA CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE UČITEĽOV TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV FESZTEROVÁ MELÁNIA ZVYŠOVANIE VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV V OBLASTI BOZP HRBÁČEK JIŘÍ MYIMLE SYSTÉM VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ... 76

4 KRAUZ ANTONI EDUKACJA A EWOLUCJA ZAWODÓW KUČERA MARTIN VYUŽITÍ EXTERNÍCH SYSTÉMŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH S FLASH ANIMACEMI K MOTIVACI ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ LUKÁČOVÁ DANKA VYUŽÍVANIE IKT UČITEĽMI TECHNICKÝCH PREDMETOV PIATEK TADEUSZ NEOMEDIALNE UWARUNKOWANIA DYDAKTYKI SZKOŁY WYŻSZEJ WYBRANE ZAPSEKTY ZASTOSOWANIA KOMPUTERA PIECUCH ALEKSANDER TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE W PRACY NAUCZYCIELA SALATA ELZBIETA PRAKTYKI ZAWODOWE W PRZYGOTOWANIU NAUCZYCIELI EDUKACJI TECHNICZNO- INFORMATYCZNEJ RACZYNSKA MÁRIA PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI I INFORMATYKI ŠEBO MIROSLAV VIDEOKONFERENČNÉ SYSTÉMY VO VZDELÁVANÍ ŠOLÉS JAROSLAV VYTVÁRANIE VEDOMOSTÍ, ZRUČNOSTÍ A NÁVYKOV V PROCESE NADOBÚDANIA PSYCHOMOTORICKÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV TOMKOVÁ VIERA VIDEOKONFERENČNÝ SYSTÉM AKO ALTERNATÍVA PEDAGOGICKEJ PRAXE ŠTUDENTOV WALAT WOJCIECH PRZEMIANY SZKOŁY POD WPŁYWEM ICT ZAJAC ANTONI MODELOWANIE UMYSŁU PRZEZ WIZJĘ I CYBERPRZESTRZEŃ SITÁŠ JURAJ VYUŽITIE EDUKAČNÝCH WEBOVÝCH LOKALÍT...156

5 V. INEDUTECH 2011 V roku 2005 začali članovia vtedajšej Katedry techniky a digitálnych kompetencií FHPV PU v Prešove s výraznou pomocou kolegov z Katedry techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, Katedry techniky a technológií FPV UMB v B. Bystrici a Zakładu Dydaktyki Techniki i Informatyki, Instytutu Techniki Uniwersytetu Rzeszowskiego v Rzeszówe prostredníctvom videokonferenčného prostredia VRVS organizovať prvú videokonferenciu s názvom Inovácie v edukácii technických predmetov (I. InEduTech 2005). V spolupráci s uvedenými katedrami, ako aj s ďalšími fakultami vysokých škôl (napr. PF UK v Bratislave, PF OSU v Ostrave, Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej) sa v rokoch 2006 až 2008 darilo jednotlivé ročníky videokonferencie InEduTech kvalitatívne i kvantitatívne rozvíjať a netradičnú formu prezentácií odborných príspevkoch i diskúsií realizovať čoraz v širšom meradle. V rokoch 2009 a 2010 sa videkonferencie InEduTech neuskutočnili z dôvodu nepriaznivých podmienok, ktoré boli na našej katedre postupne vytvárané. Okrem postupného poklesu počtu členov katedry, v roku 2011 z rozhodnutia vedenia fakulty došlo k zlúčeniu Katedry techniky a digitálnych kompetencií s ďalšími dvoma katedrami FHPV PU v Prešove a vznikla spoločná Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Prešove. Imlpulzom na obnovenie a pokračovanie v organizovaní videkonferencie InEduTech bola skutočnosť, že spoločná katedra naplánovala na rok 2011 organizovanie konferencie s názvom Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Návrh členov Oddelenia techniky na zorganizovanie videokonferencie V. InEduTech 2011 ako osobitnej sekcie spoločnej konferencie bol prijatý. Vdaka opätovnej podpore kolegov z pracovísk v Rzesowe, Bratislave, B. Bystrici, Nitre a Trnave sa podarilo obnoviť tradíciu videokonferencií InEduTech. Veríme, že aj tí kolegovia z pracovísk v Brne, Radomy, Ostravy, ktorí avízovali aktívnu účasť na V. InEduTech 2011 a z rôznych dôvodov sa videkonferencie v r nemohli zúčastniť, ako aj ďalšie pracoviská vysokých škol v SR a v zahraničí, budú v tomto roku účastníkmi videokonferencie VI. InEduTech Hlavným cieľom videkonferencií InEduTech je zamerať príspevky a viesť diskusie odbornej komunity v oblasti inovácií cieľov, obsahu, metód... vzdelávania, ale aj pálčivých otázok týkajúcich sa vývoja vzdelávania k technike a technológiám. Uvedený hlavný cieľ je nanajvýš aktuálny aj pre ďalšie obdobie vzhľadom na prebiehajúce reformné zmeny v slovenskom školstve i v školstve v zahraničí. Dovoľujeme si vysloviť presvedčenie, že závery a výzvy, ktoré boli a predpokladáme, že budú prijímané účastníkmi konferencií zameraných na všeobecné technické vzdelávanie, vrátane konferencie InEduTech, budú prijímané a posielané na najvyššie úrovne štátnej správy dovtedy, kým sa jestvujúca nepriaznivá situácia v technickom vzdelávaní v primárnom, nižšom sekundárnom i odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike nezmení. prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. 5

6 NADMIAROWOŚĆ INFORMACJI WYZWANIEM DLA EDUKACJI FURMANEK Waldemar, PL Ważną cechą współczesności jest systematycznie wykładniczo narastający wzrost informacji i wiedzy naukowej. Towarzyszą temu wielkie ułatwienia w dostępie do wszelkiego typu informacji i wiedzy. Koszty dystrybucji informacji, tzn. jej upowszechniania, maleją. Możliwości wykorzystania tych informacji określone są przez właściwości intelektualne człowieka. Mózg człowieka nie ulega powiększaniu. Podobnie jak zakres funkcjonowania zmysłów człowieka określony jest tzw. progami wrażliwości i czułości (dolnym i górnym) możemy przyjąć, iż takie ograniczenia dotyczą także pracy mózgu 1. Tymczasem współcześnie uświadamiamy sobie i doświadczamy lepiej niż dotąd, iż: Pojedyncze wydanie niedzielnego New York Timesa zawiera więcej faktów niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić jeszcze kilkaset lat temu. W roku 1472 najlepsza na świecie biblioteka Uniwersytetu w Queens College w Cambridge była w posiadaniu 199 książek. Obecnie co roku drukuje się na świecie ponad 300tysięcy nowych książek. Światowe zasoby internetowe zawierają ponad dwa miliardy stron WWW, do tego dodać należy 12 tysięcy elektronicznych baz danych. Warto zauważyć, iż w roku 1975 tych baz było zaledwie 301. Tę charakterystykę warto uzupełnić informacją o szerokiej ofercie dostępnych filmów i innych produktów multimedialnych. Oczywistym jest fakt, że ta fala informacji nie jest obojętna dla człowieka. Mówimy za A. Tofflerem (1970) o przeładowaniu informacyjnym (information overload). Gwałtownie narastająca ilość informacji (w języku ekonomii podaż informacji) rodzi zjawisko nadmiaru informacji, zwanego także przeładowaniem informacyjnym (information overload). Odróżnić go należy od tzw. przeładowania sensorycznego (sensory overload), gdy umysł ludzki jest np. bombardowany nadmiarem obrazów, czy dźwięków. Przeładowanie informacyjne jest związane (ujawnia się) w postaci stresu negatywnego spowodowanego faktem, że rozwiązanie określonych problemów (zmiana położenia) człowieka jest istotnie utrudniona z powodu nadmiaru dostępnych informacji. Jednostka nie dysponuje odpowiednimi kompetencjami, nie posiada narzędzi i nie zna metod aby to wrzenie informacyjne przekształcić w wiedzę usprawniająca jego działanie. Przeładowanie informacyjne może mieć charakter incydentalny lub permanentny. W przypadkach incydentalnego przeładowania informacyjnego jednostka zauważą u siebie skokowy spadek sprawności działania i zdolności do podejmowania decyzji. W przypadkach permanentnego występowania tego zjawiska pojawia się związany z tym stres. 1 Wrażliwość i czułość wrażliwość zmysłów wyznaczona jest przez próg górny i dolny. Próg górny jest to maksymalna ilość energii bodźca, przy której reakcja jest jeszcze specyficzna, przekroczenie progu prowadzi do reakcji niespecyficznych typu r. plateau, bólowa, lub zniszczenie receptorów. Próg dolny jest to minimalna ilość energii bodźca zdolna wyzwolić wrażenia. Poziom czułości wyznaczony jest przez próg różnicy» jest to najważniejsza wykrywalna różnica pomiędzy dwoma bodźcami 6

7 Historycy poszukują odpowiedzi na pytanie, kto był ostatnią osobą na świecie, która posiadła pełną wiedze o nim. Niektórzy twierdzą, że był nim Arystoteles, inni, że był to Gottfried Leibnitz. Takie pytanie i pojęcie ostatniego człowieka, który wiedział wszystko jest jedynie pewnym skrótem pojęciowym służącym uzmysłowieniu sobie, że ogarnięcie obecnego stanu rozwoju nauki przekracza możliwości najdoskonalszych umysłów pisze J. Fazlagić 2 Przy obecnym tempie wzrostu zasobów informacji na świecie, które podwajają się co kilka lat, pojawia się także problem definicji profesjonalizmu w danej dziedzinie. Jaki próg zasobów informacji odróżnia eksperta od wybitnego eksperta albo laika od posiadacza wiedzy podstawowej. Dzisiaj magister fizyki absolwent dobrego uniwersytetu posiada większy zasób informacji na temat pewnych obszarów fizyki niż laureaci nagrody Nobla sprzed 100lat 3. Dewaluacja informacji Dewaluacją informacji nazywam obniżenie znaczenia poznawczego i edukacyjnego informacji. Wynika to z kilku powodów. Jednym z nich jest obniżenie zaufania do ich prawdziwości. Nazbyt często w obiegu znajdują się informacje fałszywe. Pojawiają się one jako przypadkowe lub też jako wynik celowego działania niektórych osób czy środowisk tzw. opiniotwórczych (np. jako fakty medialne), bądź też po to aby wymusić decyzje konsumentów. To w konsekwencji powoduje obniżenie siły ufności społecznej, zaufania, które jest miernikiem siły tzw. kapitału społecznego. Jak to zauważa słusznie J. Fazlagić (op. cit. s. 38) informacje niskiej jakości przynoszą większe zyski producentom. To stanowi zachętę do produkowania informacji-klonów. Paradoksalnie więc informacje niskiej jakości stają się bardziej pożądane i dają większe zyski ich dostawcom, ot informacji wysokiej jakości. Prowadzi to w konsekwencji do takiego przetwarzania informacji znaczących, które spowoduje zwiększenie ich wartości rynkowej. Jednocześnie zbiegi takie powodują obniżenie wartości poznawczej i edukacyjnej tych informacji Ważną przyczyną upowszechnienia się zjawiska dewaluacji informacji jest brak w pełni użytecznych technologii filtrowania informacji. Przykłady dewaluacji informacji: a) Ważne i złożone problemy życia społeczno-gospodarczego są podejmowane przez specjalistyczne periodyki lub opracowania naukowe. Rozmaitego rodzaju tzw. wysokonakładowe tabloidy. Aby jednak stały się one atrakcyjne dla kupujących je czytelników maksymalnie się je upraszcza, aż do poziomu ich banalizacji; b) W telewizji redaktor i zaproszeni goście debatują na jakieś ważne tematy a na pasku u dołu ekrany pojawiają się najnowsze wiadomości. W innej sytuacji dziennikarz spiker tzw. breaking news omawia złożony problem maksymalnie w trzech zdaniach wypowiadanych bardzo szybko; c) W systemach edukacji akademickiej upowszechnia się model wykładów oparty na nowych standardach edukacyjnych prezentowania wiedzy w postaci J. Fazlagić, Zjawisko nadmiaru informacji a współczesna edukacja, e Mentor, nr 4(36) 2010, s Pierwsze naukowe nagrody otrzymali w 1901 roku: w dziedzinie fizyki - niemiecki uczony Wilhelm Roentgen, odkrywca promieni X i ich praktycznego zastosowania, w chemii - Holender Jacob Van Hoff, twórca nowoczesnej chemii fizycznej, w medycynie - niemiecki bakteriolog Emil Behring, twórca licznych surowic i szczepionek, m.in. przeciwko tężcowi i błonicy. 7

8 minutowych wystąpień wybitnych naukowców (vide potral Ted.com). O ile można zgodzić się z takim modelem, na tzw. krótką metę, dla popularyzacji wiedzy, o tyle dla rozwijania dyspozycji poznawczych ważnych dla danej dyscypliny naukowej jest to działanie niemożliwe do zaakceptowania. Niskie koszty produkcji informacji W cywilizacji informacyjnej informacje są wartością ale są także czynnikiem produkcji. Są tworzywem do produkcji nowych informacji. Upowszechnienie technologii informacyjnych powoduje, że różnorodne procesy powstawania utworów cyfrowych są względnie tanie, nisko kosztowne. Prowadzi to do obniżki kosztów owych utworów i wytworów cyfrowych. Przykładem może być to, że nakłady pierwszych książek liczyły co najwyżej kilkaset sztuk. Obecnie taki nakład może być wykonany prze powszechnego użytkownika sprzętu informatycznego. Koszty informacji zwiększa to, że człowiek świadomy niepewności co do prawdziwości informacji musi je sprawdzać metodami tradycyjnego wyszukiwania informacji w uznanych źródłach naukowych. W tym celu powstają także rozmaite formy wzajemnej pomocy użytkowników sieci Informacyjnych, tzw. sieci społeczne (społecznościowe). Pomocne są tutaj także różnorodne dostępne programy np. czytniki kanałów (ang. feed reader lub news aggregator). Najbardziej popularne to czytnik RSS (ang. RSS reader), czytnik Atom (ang. Atom reader) program komputerowy do czytania kanałów internetowych w formatach RSS i Atom, opartych na języku XML. RSS Reader to przejrzysty i pozbawiony zbędnych dodatków czytnik RSS, niezależny od przeglądarki lub programu pocztowego. Udostępnia najważniejsze opcje: grupowania kanałów RSS, harmonogramu synchronizacji i przeglądania źródeł bezpośrednio w oknie czytnika. Po instalacji dodaje swoją ikonę do zasobnika systemowego i ostrzega wyskakującą znad paska zadań planszą, jeśli na subskrybowanych kanałach pojawiły się nowe nagłówki. Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek. Warto zauważyć także upowszechniające się zjawisko uczenia się kompetencji informatycznych. Przykładowo wymienić tutaj można program proponowany przez Uniwersytet w Leicester pod nazwą Beyond Google. Jego mottem jest: filtrem, którego potrzebujesz, jest sieć, która powie ci, czego nie wiesz (J. Fazlagić, Zjawisko nadmiaru informacji a współczesna edukacja, e Mentor, nr 4(36) 2010, s. 39). Na poziomie umysłowym człowieka rolę filtrów pełnić mogą modele umysłowe Petera Senge a (Piąta Dyscyplina, Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna Oddział PWP 200, Wyd. 5)). Tytułowa dyscyplina to w istocie jedna z pięciu zasad postępowania w sytuacjach zmian wprowadzanych w organizacji, to myślenie systemowe. Pozostałe zasady to: mistrzostwo osobiste, modele myślowe, budowanie wspólnej wizji zespołowe uczenie się. P. Sange. uważa je za podstawowe czynniki warunkujące sukces w procesie przebudowy organizacji. Na uwagę zasługuje motto wymienionej książki: Jedyna szansa na pozytywne przejście zmian jest związana z umiejętnością uczenia się. Te jednostki, 8

9 które są w stanie uczyć się są także w stanie z sukcesem przechodzić przez wszelkie niemal zmiany. Multiplikowanie się przeładowania informacyjnego Mnożenie informacji może mieć swoje źródło w stylu pracy z informacjami. Otóż osoby, które czują się przeciążone informacyjnie nie filtrują otrzymywanych informacji lecz przekazują je do swoich współpracowników w niezmienionej formie. Często już sam fakt przekazania takiego systemu informacji przez kogoś znaczącego uwiarygodnia przekazane informacje. Obecnie zauważamy tendencję do upowszechniania nowej kategorii tzw. produktów informacyjnych. Jest nią produkt metainformacyjny, informacja o informacji. Przykładem mogą być informacyjne opinie ratingowe (wiarygodności informacyjnej, kredytowej itd.) opracowywane przez wyspecjalizowane firmy. Deficyt uwagi Nadmiar informacji może powodować u ludzi niechęć do interesowania się nimi. Ujawnia się to w trudnościach z koncentracją uwagi na tych informacjach. Zjawisko tzw. infostresu to specyficzny stan psychiczny u człowieka wywołany permanentną niemożnością przetworzenia wszystkich docierających do niego informacji. Dekoncentracja powoduje zwiększoną skłonność do pomijania informacji istotnych dla podejmowanych decyzji, trudności w znajdowaniu powodów do zainteresowaniem informacją przez inne osoby, brakiem czasu na refleksję nad całym bagażem informacji. Przeładowanie informacyjne. Wyzwania dla edukacji Ponieważ zjawisko przeładowania informacyjnego będzie stałym zjawiskiem współczesności wyrastają przed edukacją nowe wyzwania. Szkoła, jakom podstawowa organizacja systemu edukacji, musi być przebudowana w swoich najbardziej fundamentalnych właściwościach. Nowa rzeczywistość potrzebuje nowej szkoły. Jej budowa wymaga przede wszystkim wniosków dostarczanych przez nową futurologię pedagogiczną. Wizja szkoły przyszłości to wizja organizacji ciągle uczącej się, ciągle zmieniającej swoje oblicze. Warto w niej podkreślić t, że doszliśmy już do momentu, w którym rozwój technologii informacyjnych jest zagrożeniem dla jakości procesów edukacyjnych. Systemy edukacyjne muszą przyjąć rolę obrońcy uczniów przed przeładowaniem informacyjnym. Przewodnią ideą przyszłej szkoły musi być wspomaganie rozwoju kompetencji radzenia sobie przez uczniów w sytuacjach pełnego i nieograniczonego dostępu do informacji, istnienia świadomości tego, ze informacje nie są jednakowo ważne, i nie zawsze są prawdziwe; rozwiązywania problemów w określonym czasie (limitowanie czas pracy), korzystania z różnorodnych narzędzi wspomagających filtrowanie informacji, itd. Konieczność opanowania następujących umiejętności: rozróżniania informacji rozrywkowej (infotainment) od ważnej poznawczo; nauczenie się świadomego ograniczania korzystania z informacji rozrywkowej (tzw. dieta informacyjna); 9

10 tworzenie wartościowych informacji, tzw. samo ewaluacja wysyłanych treści) kontrolowanego odcinania się od kanałów informacyjnych filtrowania informacji z wykorzystaniem narzędzi informatyki; nadawanie informacjom etykiet, które ułatwią innym użytkownikom ich katalogowanie, nadawanie rangi informacjom ich organizowanie w struktury; zarządzanie relacjami interpersonalnymi w sieciach społecznościowych; szybkiego czytania ze zrozumieniem; nadawania priorytetów informacjom. Nadmiarowość informacji dostępnych każdemu człowiekowi staje się szczególnie istotnym problemem kulturowym i edukacyjnym. Koniecznością w tej sytuacji jest pilne podjęcie wysiłku pedagogów w kierunku rozwiązania tych problemów. Z tego powodu pojawić się powinny nowe obszary badań dydaktyki, w tym zaś rodzące się obszary teorii wiadomości, nowych teorii uczenia się oraz neurodydaktyki. Bibliografia: Derber Ch., Zaistnieć w społeczeństwie, GWPsychl Fazlagić J., Konw how w działaniu. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Gliwice Fazlagić J., Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie diagnoza i perspektywy zmian. Wyd. UE Poznań Fazlagić J., Zjawisko nadmiaru informacji a współczesna edukacja, e Mentor, nr 4(36) 2010, Furmanek W., Edukacyjne skutki przeładowania informacyjnego. Rzeszów Furmanek W., Wiedza kategorią aksjologiczną społeczeństwa informacyjnego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Pedagogika pracy w społeczeństwie informacyjnym Bydgoszcz - Ciechocinek 2010 Furmanek W., Wyzwania edukacji wobec kolejnych fal przemian cywilizacyjnych, (w:) EDUKAJA TECHNIKA INFORMATYKA, Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej. Rocznik Naukowy Nr 1/2010 cześć 2, s Tadeusiewicz R., W dymie i we mgle... :) 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 MÁ SÚČASNÉ VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SYSTÉM? PAVELKA Jozef, SR Abstrakt Štúdia prezentuje systém všeobecného technického vzdelávania v základnej škole v SR v predchádzajúcom období a poukazuje na súčasné zmeny systému vyvolané prebiehajúcou školskou reformou. V kontexte s uvedeným analyzuje problémy súvisiace s prípravou učiteľov techniky. Abstract This study analyzes a system of general technical education at primary schools in the Slovak Republic in the past and points out current changes of the system influenced by the ongoing school reform. In addition, this paper analyzes the problems related to pre-service technical education teacher training. 1 Úvod Je dobré, že v posledných rokoch aj Slovensko pristúpilo k medzinárodným meraniam a porovnávaniam učebných výkonov žiakov základných škôl, výsledky ktorých v pravidelných intervaloch zverejňuje štúdia PISA. Aby výsledky meraní boli objektívne porovnateľné, potrebné je, aby aj vzdelávacie systémy jednotlivých krajín boli aj napriek rôznym špecifikám vzájomne porovnateľné. Posledné legislatívne zmeny v školskom systéme v SR dávajú podnet na diskusiu, či zavedenie nového systému vzdelávania v ZŠ v SR vytvára podmienky na ďalšie merania a porovnávania výkonov žiakov v medzinárodnom meradle. 2 Systémy, ciele a obsahy všeobecného technického vzdelávania v ZŠ do šk. r. 2008/2009 Systém, ciele a obsah všeobecného technického vzdelávania v ZŠ do r.1989, resp Systém roč roč Názov vyučovacieho predmetu Pracovné vyučovanie Pracovné vyučovanie Ciele Zložky: - technické práce - pestovateľské práce - rodinná príprava Ciele vyučovacieho predmetu a tematických celkov všeobecne formulované, nie v podobe merateľných výkonov žiakov. Koncipované na polytechnickom princípe. 19

20 Obsah - práca s modelovacím materiálom - technológie spracovania technických - práca s drobným materiálom materiálov (drevo, kovy, plasty) - práca s papierom a kartónom - elektromontážne práce - práca s textilom - samostatné tvorivé práce - pestovateľské práce - montážne a demontážne práce Rozsah výučby 1 vyuč. hod. / týž. 2 vyuč. hod. / týž. Systém, ciele a obsah všeobecného technického vzdelávania v ZŠ od r do šk. r. 2007/2008 roč. 1. a 2 / roč Systém Názov vyučovacieho predmetu Pracovné vyučovanie Technická výchova Zložky: - technické práce - pestovateľské práce - rodinná príprava Voliteľné vyučovacie predmety: Práca s počítačom Technická výchova Poznámka: Integrácia Pracovného vyučovania v 1. a 2. roč. do učebných osnov Výtvarnej výchovy. Ciele Ciele vyučovacieho predmetu konkretizované a koncentrované do podoby osvojenia si technickej gramotnosti. V učebných osnovách predmetu ciele tematických celkov neboli formulované v podobe merateľných výkonov žiakov. V r vydaný prvý Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z pracovného vyučovania pre 1. stupeň ZŠ, ktorý uvádza merateľné výkony žiakov v kognitívnej i psychomotorickej oblasti. V r vydaný prvý Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z technickej výchovy pre 2. stupeň ZŠ, ktorý uvádza merateľné výkony žiakov v kognitívnej 20

21 i psychomotorickej oblasti. Obsah - materiály a technológie ich opracovania - človek a technika - základy konštruovania - grafická komunikácia - pracovne orientované vychádzky - technológie spracovania technických materiálov (drevo, kovy, plasty) - elektrotechnika, elektronika, automatizácia - údržba domácnosti, hospodárenie - stroje a mechanizmy - technika v domácnosti - samostatné tvorivé činnosti Rozsah výučby 1 vyuč. hod. / týž. 1 vyuč. hod. / týž. Systém, ciele a obsah všeobecného technického vzdelávania v ZŠ od šk. r. 2008/2009 roč. 1 až 3. / 4. roč. 5. až 9. / 7. a 8. Systém ZÁKON z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (začiatok postupnej školskej reformy) Štátny vzdelávací program (ŠVP) ISCED 1 a 2 Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Vyučovacie predmety Pracovné vyučovanie Technika (PP) (od šk r. 2010/2011) Svet práce Technika (VP) Ciele Hlavný cieľ: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov V rámci ŠVP vydané predmetové vzdelávacie štandardy pre všetky povinné i voliteľné vyučovacie predmety primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v ZŠ, t.j.: (PP) pre povinný vyučovací predmet 21 pre povinný vyučovací predmet

22 Pracovné vyučovanie (4. roč. ZŠ) Technika (7. a 8. roč. ZŠ) i pre voliteľný vyučovací predmet (VP) s rovnakým názvom Technika (5. až 9. roč. ZŠ). Vzdelávací štandard = obsahový štandard (rámcovo vymedzený obsah učivo) + výkonový štandard (rámcovo vymedzené špecifické ciele vyučovania pre stanovené tematické okruhy) Obsah - tvorivé využitie technických materiálov Technika (PP) - základy konštruovania 7. roč.: - starostlivosť o životné prostredie - človek a technika - stravovanie a príprava jedál - grafická komunikácia - ľudové tradície a remeslá - materiály a technológie 8. roč.: - elektrická energia - technika domácnosť bezpečnosť Rozsah výučby Technika (VP) 5. až 9. roč.: - človek a technika - konštruovanie a navrhovateľské činnosti - ako veci fungujú - materiály a technológie 1 vyuč. hod. / týž. Technika (PP) 0,5 vyuč. hod. / týž. v 7. a 8. roč. ZŠ Technika (VP) v ŠkVP podľa rozhodnutia školy (5. až 9. roč. ZŠ) MŠVV a Š SR pre voliteľný predmet Technika predpísalo vzdelávací (obsahový aj výkonový) štandard a zároveň stanovilo, že v rámci Školského vzdelávacieho programu môže škola rozhodnúť, v ktorom z ročníkov 5. až 9. ZŠ sa bude uvedený predmet vyučovať. 22

23 Už na tomto mieste je potrebné dať do pozornosti skutočnosť, že výkonový štandard voliteľného predmetu Technika je jeden a týka sa piatich ročníkov základnej školy. Namieste tu sú otázky: Spĺňa takto stanovený vzdelávací štandard základné didaktické požiadavky napr. požiadavku primeranosti? Môže vzdelávací štandard (rovnaké učivo, rovnaké špecifické ciele vyučovania i rovnaké výkony žiakov) realizovať učiteľ napr. v 5. aj napr. v 9. ročníku ZŠ? Odpoveď: Určite nie. Nutné je konštatovať, že takto stanovený vzdelávací štandard s príslušnými pokynmi nie je systémovým krokom i napriek tomu, že školám a žiakom poskytuje voliteľnú ponuku vzdelávania. Systém, ciele a obsah všeobecného technického vzdelávania v ZŠ od šk. r. 2011/2012 roč. 1 až 3. / 4. roč. 5. až 9. / 7. a 8. Systém Začiatok 4. roka školskej reformy. Štátny vzdelávací program ISCED 1 a 2. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce. V rámci ISCED 1 a ISCED 2 prijatá dôležitá podstatná systémová zmena v Rámcových učebných plánoch (RUP) ZŠ. Dňa 20. mája 2011 (na konci 3. roka prebiehajúcej školskej reformy) MŠVV a Š SR pod č /18674:1-921 schválilo RUP pre ISCED 1 a 2 ako súčasť ŠVP. [1] Historická zmena: Štát v rámci ISCED 1 a 2 nepredpisuje ročníky ZŠ, v ktorých sa majú určené vyučovacie predmety vyučovať. Vyučovacie predmety Pracovné vyučovanie Technika (ako PP a VP) Ciele 23 Svet práce Hlavný cieľ: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Predmetové vzdelávacie štandardy pre všetky povinné i voliteľné vyučovacie predmety primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v ZŠ ostávajú v platnosti, t.j.: pre povinný vyučovací predmet pre povinný vyučovací predmet Pracovné vyučovanie ( roč. ZŠ) Technika (7. a 8. roč. ZŠ) (5. až 9. roč. ZŠ) i pre voliteľný vyučovací predmet s rovnakým názvom Technika (5. až 9. roč. ZŠ).

24 Obsah - tvorivé využitie technických materiálov Technika (PP) - základy konštruovania 7. roč.: (5. až 9. roč. ZŠ): - starostlivosť o životné prostredie - človek a technika - stravovanie a príprava jedál - grafická komunikácia - ľudové tradície a remeslá - materiály a technológie 8. roč.: - elektrická energia - technika domácnosť bezpečnosť Technika (VP) 5. až 9. roč.: - človek a technika - konštruovanie a navrhovateľské činnosti - ako veci fungujú - materiály a technológie Rozsah výučby 1 vyuč. hod. / týž. Technika (PP) 0,5 vyuč. hod. / v niektorom z 1. týž. v 7. a 8. roč. ZŠ. až 4. roč. ZŠ 1 vyuč. hod. / týž. v niektorom z 5. až 9. roč. ZŠ Technika (VP) v ŠkVP podľa rozhodnutia školy (5. až 9. roč.) ZŠ). Už v tejto štúdii sme konštatovali, že vzdelávací štandard s príslušnými pokynmi k voliteľnému vyučovaciemu predmetu Technika, nie sú systémovým krokom i napriek tomu, že školám a žiakom poskytujú voliteľnú ponuku vzdelávania. Tiež sme uviedli, že na konci 3. roka prebiehajúcej školskej reformy MŠVV a Š SR schválilo nové RUP pre ISCED 1 a 2 ako súčasť ŠVP, čím zaviedlo historickú zmenu v slovenskom školstve, t.j. v rámci ISCED 1 a 2 nie sú stanovené ročníky ZŠ, v ktorých sa majú vyučovacie predmety uvedené v RUP (Obr. 1) vyučovať. 24

25 Obr. 1 Rámcový učebný plán platný od šk. r. 2011/2012 Na základe uvedeného v základných školách môžu nastať nasledujúce stavy: - Vzdelávací štandard povinného vyučovacieho predmetu Technika bol platný ešte v šk. r. 2010/2011 a bol vypracovaný pre 7. a 8. roč. ZŠ, čo od šk. r. 2011/2012 už neplatí. Takýto vzdelávací štandard (rovnaký obsahový i výkonový štandard) podľa nového RUP predsa nemôže platiť rovnako pre všetky ročníky 5. až 9. - Rovnaké platí aj pre vzdelávací štandard voliteľného vyučovacieho predmetu Technika. - Povinný i voliteľný vyučovací predmet Technika môže byť v školách vyučovaný podľa rozhodnutia vedenia školy (napr. ľubovoľne, podľa potreby, podľa možností...). Vypracovanie časovo-tematických plánov učiteľmi techniky bude mimoriadne zložité, pretože obsahový a výkonový štandard budú musieť učitelia individuálne rozpracovať pre všetky ročníky 5. až 9. Ak takýto prístup učitelia neuplatnia, v školách sa budú vyučovať obsahy približného zamerania (tematické okruhy) s rôznorodými požiadavkami na výkony žiakov (plnenie špecifických vyučovacích cieľov). Takto legislatívne zavedený akoby systém realizácie obidvoch predmetov Technika v ZŠ sa z hľadiska napĺňania konkrétnych vyučovacích cieľov (napr. merania výkonov žiakov) stáva objektívne nemerateľným a systém realizácie všeobecného technického vzdelávania v ZŠ nefunkčným. V zmysle Slovníka cudzích slov pod pojmom systém sa rozumie: jednotne upravený celok; usporiadaná sústava myšlienok a pod. premyslený, usporiadaný postup, organizácia, dej, vývoj [2]. Aplikujúc uvedené na školský systém výučby 25

26 predmetov Technika v ZŠ konštatujeme, že všeobecné technické vzdelávanie v ZŠ v SR systém nemá. Takýto stav: - môže spôsobiť, že všeobecné technické vzdelávanie v ZŠ bude v ešte menšej miere prispievať k rozvoju prírodovednej gramotnosti slovenských žiakov, čo sa môže následne výraznejšie prejaviť v štúdiách PISA v medzinárodnom umiestnení našich žiakov, - spôsobuje predmetovým didaktikom fakúlt pripravujúcich učiteľov techniky problémy s prípravou denne i externe študujúcich študentov i učiteľov v rámci celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti dlhodobého i krátkodobého plánovania výučby. 3 Záver Keďže odbornej komunite zaoberajúcej sa oblasťou všeobecného technického vzdelávania v ZŠ nie je ľahostajný stav, aký v tejto štúdii uvádzame, dňa vo V. Lomnici v závere vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania, účastníci konferencie prijali materiál Výzva, ktorým žiadajú počnúc poslancami NR SR až po predstaviteľov miestnych samospráv o prehodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu a zosúladeniu všeobecného technického vzdelávania v SR so vzdelávaním v krajinách EÚ a vo vyspelých štátoch sveta. 4 Zoznam bibliografických odkazov 1. Rámcový učebný plán ISCED 1 a 2. MŠVVaŠ SR. [on-line]. [cit ]. Dostupné na internete: <http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/rup2.pdf> 2. Slovník cudzích slov [on-line]. [cit ]. Dostupné na internete: <http://slovnik.dovrecka.sk/vyhladavanie?search_in=3&search=syst%c3%a9m&submit=+h %C 4%BEada%C5%A5> Lektoroval: Ivan Turek, prof., PhDr., Ing., CSc. Kontaktná adresa autora: Jozef Pavelka, doc. PaedDr. CSc., Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, Prešov, 26

27 VÝVOJ MULTIMEDIÁLNEJ UČEBNICE "DIDAKTIKA TECHNICKEJ VÝCHOVY" KOŽUCHOVÁ Mária, SR Abstrakt Autorka príspevku analyzuje prístup, ktorý spolu s autormi aplikovala do multimediálnej učebnice: Kožuchová, Mária a kol Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, Dostupné na: Ide o univerzálny postup, ktorý môže byť aplikovaný na tvorbu ďalších multimediálnych učebníc a didaktických prostriedkov. V príspevku uvádza aj možnosti využívania multimediálnej učebnice. Abstract Teaching support through the multimedia textbook Didactics of technical education The Author in this article analysis the approach together with authors that is applied into the multimedia textbook: Kožuchová, Mária et al Electronic textbook of Didactics of technical education. [online]. Bratislava: Comenius University, Available at: It is an universal approach, that can be applied for the creation next multimedia textbook and didactics facilities. In this article the author also presents possibilities of using the multimedia textbook. 1 Úvod V súčasnosti sme svedkami búrlivého rozvoja techniky, ale k dispozícii máme veľmi málo informácií, o tom, ktoré poznatky sú dôležité pre žiakov, aby pochopili podstatu a význam techniky. Pri súčasných trendoch rozvoja techniky to nie je jasné ani učiteľom, pretože základné fakty, pojmy a procesy, ktoré reprezentujú techniku, sa neustále menia. Tieto pojmy sú sociálnymi reprezentantmi reality a sú premenlivé a pominuteľné v čase. Je známe, že mnohé fakty, pojmy a procesy z oblasti techniky sú veľmi rýchlo prekonané, často vyvrátené a nahradené novými. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa učitelia technicky vzdelávacích predmetov neustále vzdelávali. Elektronická učebnica Kožuchová, Mária a kol Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, Dostupné na: ISBN je vhodnou možnosťou pre sebavzdelávanie učiteľov na všetkých stupňoch školského vzdelávania, počnúc preprimárnym vzdelávaním. Vytvorili ju piati odborníci zaoberajúci sa didaktikou technickej výchovy: prof. PhDr. M. Kožuchová,CSc., doc. PaedDr. M. Vargová, PhD., doc. PaedDr. J. Pavelka, PhD., doc. PaedDr. I. Šebelová, PhD. a PaedDr. Ján Stebila, PhD. Elektronickú podobu učebnice vytvorili poprední odborníci Katedry informatiky Pedagogickej fakulty v Ružomberku. Učebnicu posudzoval prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD. doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc. 2 Strategická schéma postupu tvorby multimediálnej učebnice Tvorba dobrej elektronickej učebnej pomôcky vyžaduje dobrú odbornú znalosť, pedagogické majstrovstvo, znalosť použitej techniky a použitých technológií, ale aj prehľad, 27

28 dobré poznatky a dostatočnú zručnosť v používaní realizačných prostriedkov. Postup tvorby učebnice od prípravy podkladov cez realizáciu, testovanie až po distribúciu vyjadruje vývojový diagram (obr. 1), ktorý možno nazvať aj životným cyklom didaktickej aplikácie Každá fáza tohto procesu je veľmi dôležitá a jej dodržanie je jedným z predpokladov úspešného výsledku. Túto schému uvádzame z toho dôvodu, že bola aplikovaná už pri tvorbe našej multimediálnej učebnice. Strategická schéma vyjadruje postup tvorby takéhoto produktu a tiež interakciu autorského a a realizačného tímu informatikov. Prevzatú schému sme najskôr upravili do podoby, ktorá by mala vyhovovať nášmu tímu. Po úprave bola pre nás vodiacou niťou a dovolím si povedať aj významným predpokladom úspešného výsledku. 2.1 Vyhľadávanie a hodnotenie podobných produktov a plánovanie vlastnej učebnice V súčasnosti každý zodpovedný autor pripravuje podklady takým spôsobom, že vyhľadáva a zhodnocuje existujúce klasické učebnice. Okrem toho zisťuje, či neexistuje podobný produkt v elektronickej podobe a na akej úrovni je. Po zhodnotení dostupných produktov sme si určili ciele vzhľadom na používateľov (učiteľov preprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania). Vymedzili sme si obsah a rozsah učebnice. Toto vymedzenie sme považovali za kľúčový prvok danej fázy. Autori sa museli niekoľkokrát stretnúť a dohodnúť osobnú zodpovednosť za jednotlivé tematické okruhy učebnice. Nasledovala fáza osobných konzultácií s odborníkmi zodpovednými za elektronickú podobu učebnice. Tu bolo dôležité určiť formu učebnice, aby bola významným prínosom pre používateľa. 2.2 Zber, selekcia a tvorba podkladových materiálov V tejto fáze bolo potrebné zhodnotiť podkladové materiály jednotlivých autorov: - vyselektovať informácie, obrázky, príklady a problémové úlohy, ktoré sa považujú za vhodné na zaradenie do plánovanej učebnice, - určiť spoločnú formu jednotlivých častí učebnice, - vhodne zvoliť realizačné prostredie, softvérové prostriedky, podporné prostriedky, médiá a pomôcky, - pripraviť scenár a premyslieť statickú ako aj dynamickú štruktúru programu, - zostaviť logiku riadiacich elementov a zabezpečiť spoľahlivosť produktu. Scenár tvorby učebnice bolo potrebné pripraviť tak, aby bolo zabezpečené aktívne učenie používateľa (študenta, učiteľa technickej výchovy na všetkých stupňoch vzdelávania), správne proporčné rozdelenie učiva a adekvátna spätná väzba. Uvedomovali sme si, že pedagogické majstrovstvo autora sa musí prejaviť aj v riadení učenia s rešpektovaním štýlu učenia, aby používateľ mohol bez problémov budovať svoj vlastný systém poznatkov a vytvárať v ňom správne väzby. Zamýšľali sme sa nad takým scenárom, ktorý by zabezpečil adekvátne využitie elektronickej učebnice vzhľadom na súčasné možnosti multimediálnych počítačov. Teda od autorov sa očakávalo, že okrem didaktických znalostí musia dobre poznať možnosti, ktoré nová technika a nové technológie poskytujú. Uvedomovali sme si, že tu ide o pretransformovanie obsahu, jednotlivých tematických celkov a informačných jednotiek do základných hyperštruktúr. 28

29 2.3 Programovanie Realizačná fáza je dominantná pre spoluriešiteľov-informatikov. V tejto fáze musel tím informatikov zabezpečiť, aby sa predstavy autorov stali skutočnosťou. Informačné jednotky rôzneho typu a formátu sú často vytvorené v rôznych systémoch. Po voľbe realizačných prostriedkov bolo vhodné uvažovať o tom, ako konkrétne realizovať jednotlivé časti informačné jednotky scenára. Na vytvorenie ilustrovaného hypertextu sme použili textový editor v kombinácii s grafickým editorom. V iných prípadoch bolo potrebné prepojiť text s informáciami na internete (napr. so štátnym vzdelávacím programom), resp. vložiť videozáznam z priebehu vyučovacej hodiny. Dôležité bolo, aby sa výsledný produkt skladal z kompatibilných častí a vzájomné prepojenie jednotlivých fragmentov bolo spoľahlivé. 2.4 Testovanie a overovanie Potom, čo bola vytvorená prvá funkčná verzia učebnice, začalo sa testovanie a overovanie autormi. Najprv prebieha kontrola funkčnosti a spoľahlivosti, ktorú robil realizačný tím informatikov. Preverovali správnosť a funkčnosť riadiacich štruktúr podľa scenára. Potom nasledovalo testovanie obsahovej stránky a korekcia scenára v experimentálnych podmienkach (overovanie na vybranej skupine používateľov v našom prípade to boli študenti dennej a externej formy štúdia v Bratislave, Nitre, B. Bystrici a Prešove. Tento proces riadili autori elektronickej učebnice v zimnom semestri v šk. roku 2010/2011. Všetky postrehy a pripomienky študentov sa hodnotili a významné pripomienky boli zapracované. Po vykonaní všetkých opráv, úprav, a zmien v realizačnej a riadiacej štruktúre bola urobená korektúra upravenej verzie. 2.5 Korekcia a vylepšovanie učebnice Pripomienky, postrehy, rady a požiadavky zo strany používateľov boli zapracované, tak ako to už bolo uvedené. Tu bola veľmi dôležitá spolupráca informatikov a autorov učebnice. Každý autor musel úzko spolupracovať s informatikom, ktorý pripravoval jeho zložku. Vyhľadávali sme drobné nedostatky produktu a v spolupráci s informatikmi sme ich odstraňovali. Každý autor monitoroval svoju časť učebnice so zámerom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu pre uspokojenie používateľov. Po vyhodnotení kvality a účinnosti nás čaká záverečná oponentúra a po nej by mala byť učebnica voľne sprístupnená širokej verejnosti na internetovom portále. 3. Záver Výsledným produktom autorov je elektronicky spracovaná učebnica didaktika technickej výchovy. Prioritne je určená študentom pedagogických a prírodovedeckých fakúlt, ktorí vo svojej príprave majú zakomponované technické vzdelávanie (všetci študenti odboru predškolská a elementárna pedagogika a študenti učiteľstva techniky). Učebnica obsahuje všetky bázové prvky didaktiky odborovej didaktiky, ale vychádza z najnovších poznatkov všeobecnej didaktiky a psychodidaktiky, preto môže pomôcť všetkým, ktorí sa zaoberajú otázkami teórie vyučovania. Poslúži im nielen na osvojenie si poznatkov z oblasti technického vzdelávania, ale im poskytuje široký priestor na osvojenie všeobecných didaktických kompetencií (prejavilo sa to pri posudzovaní učebnice študentmi). Jej elektronická verzia umožňuje robiť okamžité zásahy v prípade aktualizácie, resp. doplnkov. Ďalšou jej prednosťou je to, že umožňuje či podporuje jednoduchú tvorbu nových 29

30 doplňujúcich materiálov, umožňuje zakladať diskusné fóra, zber a hodnotenie elektronicky odovzdaných úloh, a rad ďalších činností, ktoré klasická učebnica neumožňuje. 4 Zoznam bibliografických odkazov 1. ČERNÁK, I. - MAŠEK, E Základy elektronického vzdelávania. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 343 s. ISBN ČERNÁK, I. - MAŠEK, E Možné prístupy pri zavádzaní a realizácii elektronického vzdelávania na vysokej škole. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 109 s. ISBN KOŽUCHOVÁ, M. a kol Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, Dostupné na: ISBN STOFFOVÁ, V. - STOFFA, J. - STOFFA, V. (cit ) Počítačom podporované vyučovanie jazykov. [doc]. Nitra: UKF, Olomouc: Univerzita Palackého. Dostupné na: Lektoroval: Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Kontaktná adresa: Prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc., Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 30

31 JE SKUTOČNE TECHNICKÉ A PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH POPOLUŠKOU? KOZÍK Tomáš, SR Abstrakt V ostaných 15-tich rokoch sme svedkami klesajúceho záujmu absolventov základných škôl o štúdium na technických odborných školách a absolventov stredných škôl o pokračovanie v štúdiu technických odborov na vysokých školách. Podobne sa vyvíja aj vzťah zástupcov štátnej správy a riaditeľstiev ZŠ, ktoré zodpovedajú za stratégiu a systém vzdelávania, k podpore výučby technických a prírodovedných predmetov na ZŠ. Prijatý školský zákon v roku 2008 nerieši uspokojivo a dostatočne podporu a kvalitu technického vzdelávania na ZŠ. Zníženie hodinovej dotácie technického predmetu spôsobuje stagnáciu výučby techniky na ZŠ s veľmi nejasnou perspektívou do budúcnosti. K uvedenému stavu dochádza aj napriek všeobecne rozšírenému a akceptovanému názoru o dôležitosti a význame technického a prírodovedného vzdelávania na udržanie hospodárskej stability krajiny a vytvárania predpokladov na jej ekonomický rozvoj v budúcnosti. Abstract In recent 15 years we have seen the declining interest of elementary school pupils to apply for studies at secondary technical and vocational schools, as well as a lack of interest of secondary school graduates for further studies in technical or science fields at universities. Similar is the approach of representatives of municipalities and managements of elementary schools, who are responsible for the strategy and system of education and the support of technical and science education at school. Act on Upbringing and Education (the Schools Act), which came into force in September 2008, has not sufficiently solved and adequately supported quality of technical education at the elementary schools. The reducing number of technical subject lessons has caused stagnation in teaching technical subjects at elementary schools with very unclear future prospects. The above situation has occurred despite the widespread and generally accepted idea of the importance and significance of technical and science education to maintain the economic stability and create prerequisites for the economic development in the future. Kľúčové slová: Vzdelávanie. Vzdelávací systém. Celoživotné vzdelávanie. Key words: Education. Education system. Lifelong learning. 1 Úvod Na začiatku 21. storočia sa krajiny Európskej únie nachádzajú v zaujímavom historickom období: - Završuje sa proces rozširovania Európskej únie o nové krajiny. - Európsky parlament definuje stratégiu hospodárskeho rozvoja v krátkodobom a dlhodobom horizonte. 31

32 - Mení sa filozofia vzdelávania. Ešte donedávna uznávaná a zaužívaná filozofia vzdelávania zameraná na prípravu jednotlivcov pre celoživotné povolanie, mení sa na filozofiu pre celoživotnú zamestnanosť. - Spoločnosť sa stáva informačnou spoločnosťou. Jej charakteristickým znakom je nevídaný rozvoj a využívanie informačných (digitálnych) technológií nielen odborníkmi, ale aj najširšou verejnosťou vo všetkých sférach života spoločnosti. - Okrem dynamického vývoja informačných technológií, naďalej pokračuje pokrok vo vedeckom poznaní, v objavovaní nepredvídaných technických riešení a vo vývoji nových materiálov a technológií. - Prehlbuje sa nerovnomerný hospodársky vývoj vo svete. Objavuje sa reálna hrozba dlhodobej existencie celosvetovej hospodárskej krízy. V týchto vytvárajúcich sa nových spoločenských a hospodárskych podmienkach je potrebné riešiť v jednotlivých európskych krajinách vzdelávacie systémy tak, aby vzdelávanie: - podporovalo a rozvíjalo morálne hodnoty jednotlivcov a celých spoločenstiev, ako jediného možného východiska ďalšieho rozvoja jednotlivých krajín a spoločenstiev a to s uvedomením si podstaty existenčného ohrozenia ľudstva, - bolo kľúčovým a rozhodujúcim prostriedkom na udržanie hospodárskej a ekonomickej stability jednotlivých krajín a spoločenstiev, - zaručovalo potrebný rozvoj ľudských zdrojov a - podporovalo úsilie o zachovanie zdravého životného prostredia. V akademickom prostredí sa stáva stále intenzívnejšie diskutovaná otázka, na ktorú bude potrebné jednoznačne zodpovedať a to ešte pred návrhom každého vzdelávacieho systému. Tou otázkou je: Čo učiť, ako učiť a kedy učiť. Zodpovedanie, tejto, na prvý pohľad jednoduchej otázky nie je však tak ľahké a jednoznačné ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Hľadanie odpovede na uvedenú otázku je predmetom záujmu pedagogickej vedy, ale aj učiteľov pôsobiacich v praxi na všetkých typoch škôl. Niet možno ani jednej krajiny v EÚ, ktorá by sa v poslednom desaťročí 20. storočia a na začiatku 21. storočia nezaujímala a nehľadala novú stratégiu vzdelávania populácie, ktorá by zodpovedala existujúcej úrovni spoločensko-ekonomických vzťahov, a ktorá by jednotlivcom dovoľovala vzdelávaním získať schopnosti umožňujúce im celoživotné uplatnenie. Zložitosť pri rozhodovaní o návrhu stratégie vzdelávania je podmienená a vyplýva z konfrontácie medzi v súčasnosti uplatňovanými formami a obsahom vzdelávania a požiadavkami praxe s ohľadom na predpokladaný vývoj potrieb spoločnosti v blízkej a vzdialenejšej budúcnosti. Pokračujúca globalizácia svetového hospodárstva a jeho ekonomických systémov, ktorú urýchľuje nevídané rozširovanie a uplatňovanie informačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života, ako aj dynamika nárastu nových poznatkov vedy a techniky a ich využívanie v aplikáciách, má priamy vplyv na konanie a postoje nielen jednotlivcov, ale aj celých spoločenstiev. V historicky krátkom časovom období vznikla spoločnosť s dominantným postavením digitálnej techniky a technológií. Spoločnosť, pre ktorú sa už vžilo pomenovanie informačná spoločnosť. V dôsledku revolučného vývoja v technickom zabezpečení medziľudskej komunikácie, ako aj riadenia a ovládania výrobných systémov, mení sa aj filozofia cieľov vzdelávania. Prejavuje sa to aj v inovačných snahách hospodársky vyspelých európskych krajín, ale aj Európskej únie ako celku, modernizovať a meniť školské systémy tak, aby tieto 32

33 zodpovedali požiadavkám súčasnosti. Vo vzdelávaní sa začalo podporovať presadzovanie filozofie celoživotnej zamestnanosti. Podľa tejto filozofie, má jednotlivec/občan získať počas vzdelávania také vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia uplatnenie sa na trhu práce. To je možné zaručiť iba jediným spôsobom a to vytvorením funkčného celoživotného vzdelávania. (Kozík, 2011) 2 Európska únia a vzdelávanie Vzdelávanie a osobitne celoživotné vzdelávania je po roku 1990 v strede pozornosti nadnárodných organizácií, vlád európskych krajín a vrcholných orgánov Európskej únie (EU). Výzvou pre členské krajiny EÚ a ďalšie uchádzajúce sa krajiny o členstvo v EÚ pri ich strategických rozhodnutiach určenia smerovania rozvoja hospodárstva a spoločnosti a teda aj školstva bol dokument EÚ, v ktorom bol na rozhraní tisícročí deklarovaný strategický cieľ rozvoja hospodárstva EÚ. Tento dokument predpokladá ekonomický rozvoj krajín EÚ na základe budovania vedomostnej/učiacej sa spoločnosti, ktorá dokáže, a ktorá bude v budúcnosti schopná poskytnúť jej členom lepšie pracovné príležitosti a sociálnu súdržnosť, istotu. S týmto zámerom, vo februári 2001, Rada pre vzdelávanie EÚ schválila správu s názvom Konkrétne ciele vzdelávania a vzdelávacích systémov, ktorá definovala tri strategické a 13 doplňujúcich cieľov. O rok neskoršie, vo februári 2002, Rada EÚ prijíma detailný pracovný program na implementácie týchto cieľov do vzdelávacích systémov. Po roku 2000 sú vedené intenzívne diskusie v členských štátoch EÚ v Rade EÚ a Komisii pre vzdelávanie EÚ s cieľom (zámerom) definovať základné schopnosti a zručnosti, ktoré by malo celoživotné vzdelávanie poskytovať občanovi štátov EÚ. V roku 2005 Komisia európskych spoločenstiev predložila Európskemu parlamentu a Rade dokument s názvom Návrh odporúčania o kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie (CŽV), ako výsledok uznania globalizačného vývoja vo svete a transformácií spoločnosti na vedomostnú (znalostnú) spoločnosť. (Komisia európskych spoločenstiev, 2005) Osem kľúčových schopností a zručností reprezentujú tie skupiny základných schopností a zručností, ktoré sú dôležité pre každého človeka pri jeho plnohodnotnom začleňovaní sa do sveta práce a dosiahnutia spokojnosti v osobnom živote. Sú to: 1) Komunikatívne zručnosti a) komunikácia v materinskom jazyku b) komunikácia v cudzích jazykoch 2) Informačno-komunikačné (IKT),prírodovedné a technické zručnosti (vedomosti) a) matematické zručnosti a základné zručnosti v oblasti vedy a techniky b) digitálna zručnosť 3) Spoločenské, socio-kultúrne a etické zručnosti a) učenie ako sa učiť b) medziľudské, občianske, medzikultúrne a spoločenské zručnosti c) podnikanie 33

34 d) kultúrna vnímavosť Z nadnárodných dokumentov, ktoré sa týkajú celoživotného vzdelávania sú to predovšetkým tieto: celoživotné učenie pre všetkých, OECD 1996 Hamburská deklarácia (CONFINTEA V) správa o budúcom smerovaní vzdelávania dospelých (1997) Bolonská charta Ciele a snahy pre celoživotné učenie Summit G 8 (1999) Rezolúcia Rady o CŽV z Kodanská deklarácia o rozšírenej európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave (2002) Vzdelávanie a príprava 2010 dokument Európskej komisie z ( Základným materiálom na rokovania, diskusie a prípravu strategických rozhodnutí Európskej komisie sa stala Biela kniha Európskej komisie - Vyučovanie a vzdelávanie Smerom k učiacej sa spoločnosti (1995) (Whipe paper on education and training, 1995). Európska komisia súčasne predložila aj 5 hlavných cieľov budovania učiacej sa (vzdelanostnej) spoločnosti: podpora záujmu o získavanie nových vedomostí, užšia spolupráca škôl a podnikov, boj proti vylúčeniu z dôvodov zdravotného postihnutia alebo sociálne znevýhodneného prostredia, ovládanie troch jazykov Európskeho spoločenstva a rovnocenný prístup k investíciám do odbornej prípravy. K problematike celoživotnému vzdelávaniu boli Európskou komisiou (EK) pripravené a odporúčané tieto základné materiály: Memorandum o celoživotnom vzdelávaní (Brusel november 2000), Správa o realizácii celoživotného vzdelávania v európskom priestore (2002). (Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa, 2000), (Národná správa o realizácii konzultačného procesu k memorandu o celoživotnom vzdelávaní SR), (Lifelong learning for all. OECD, Paris, 1996), (Learning: The treasure within, UNESCO,Paris, 1996) 3 Vývoj vzdelávania v Slovenskej republike po roku 1990 Obdobie po roku 1990 je pre slovenské školstvo obdobím hľadania základnej filozofie a stratégie vzdelávania na úrovni štátnej správy. Bolo vypracovaných viacero rozvojových projektov, ktorých cieľom bolo vytvorenie podmienok na uskutočnenie reformy školstva, v súlade so zmenenými spoločenskými podmienkami v SR po roku 1990 a vo väzbe na vývoj vzdelávania v Európskej únii. Je zaujímavé, že ani jeden z navrhnutých projektov nebol realizovaný v praxi. Týka sa to aj slovenským parlamentom schváleného projektu pod názvom Milénium. (Kozik, 2004) Až v školskom roku bol vládou SR prijatý a následne parlamentom schválený školský zákon Zákon o výchove a vzdelávaní. Schválením zákona bol vytvorený priestor na uskutočňovanie reformy školskej vzdelávacej sústavy a to ako v uplatňovaných formách vzdelávania tak aj v jeho obsahu (Zákon č. 245/2008 Z.z.). Podľa schváleného školského zákona sa výchova a vzdelávanie na školách a v školských zariadeniach od uskutočňuje podľa nových výchovno-vzdelávacích programov. Výchovno-vzdelávací program predpokladá dve úrovne: štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. 34

35 Obsahom štátneho vzdelávacieho programu je vymedzenie základného obsahu učiva, podmienok výchovy a vzdelávania, cieľov výchovy a vzdelávania, vzdelávacích štandardov, profilu absolventa, rámcových učebných plánov, rámcových učebných osnov. Ďalej obsahuje najmä formy výchovy a vzdelávania, organizáciu výchovy a vzdelávania, povinné materiálnotechnické a personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania. Je povinný pre všetky školy a je záväzným východiskom pre tvorbu školského výchovno-vzdelávacieho programu. Percentuálne predstavuje 70 % vzdelávacieho obsahu učiva. Obsahuje vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Školský výchovno-vzdelávací program nadväzuje na základné učivo, určené štátnym vzdelávacím programom a podľa potrieb praxe a záujmu žiakov obsahuje rozširujúce učivo. Vedenie škôl je povinné vypracovať ho v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to v rozsahu zvyšných 30 %. Očakáva sa, že vhodne rozpracovaný školský výchovno-vzdelávací program umožní školám väčšiu voľnosť vo výbere vyučovacích predmetov a vzájomnú odlišnosť. (www.minedu.sk), (www.statpedu.sk). 4 Aktuálne problémy prírodovedného a technického vzdelávania v Slovenskej Skúsenosti z ostatných 15 až 20 rokov ukazujú, že v záujmoch žiakov po roku 1990 pri rozhodovaní sa o ďalšej profesijnej orientácii sú predovšetkým uprednostňované humanitné odbory pred technickými. Pracovníci v školstve, ale nielen oni, vedia, že žiaci/študenti, ktorí sa rozhodujú pokračovať vo svojom štúdiu po absolvovaní základnej alebo strednej školy, ale aj ich rodičia nemajú dostatok informácii o zmenách v obsahu a formách výučby, ku ktorým došlo v ostatných rokoch na jednotlivých typoch škôl a o vývoji a požiadavkách trhu práce v dôsledku vývoja v jednotlivých odborných profesiách. Prijatý Školský zákon, tým, že dostatočne nepodporil a nedocenil výučbu techniky na základných školách a gymnáziách a čiastočne aj prírodovedných predmetov umožňuje, aby tento trend naďalej pokračoval aj v budúcnosti. Dlhodobé zanedbávanie technického vzdelávania na základných školách a gymnáziách v SR sa už v súčasnosti začína prejavovať: - Znižovaním kvality prípravy absolventov odborných stredných škôl. - Nedostatočnou pripravenosťou absolventov gymnázií, ale aj odborných stredných škôl pokračovať v štúdiu na univerzitách s technickým zameraním. - Nedostatkom odborne pripravených kvalifikovaných absolventov z technických odborov a to bez ohľadu na to, či sú to robotnícke profesie alebo profesie s vysokoškolskou kvalifikáciou. Už deti /žiaci v najmladšom veku majú dostupný veľmi silný zdroj informácii a vedia sa v ňom aj orientovať, je to Internet. Učitelia s obľubou využívajú tento zdroj vo výučbe. Žiaci/študenti majú záujem o výučbu s podporou informačných technológií, ktorá je pre nich atraktívna. Prostredie digitálnych technológií je im blízke a bezproblémovo sa v ňom orientujú. Využívanie digitálnych technológií vo výučbe má za následok vytláčanie praktických činností a cvičení z výučby a to aj v takých odboroch a predmetoch, v ktorých ešte donedávna mali dominantné postavenie. V tejto súvislosti považujeme za dôležité, aby na jednej strane učitelia prírodovedných a technických predmetov viedli svojich žiakov/študentov k chápaniu významu digitálnych 35

36 technológií vo vzdelávaní a na druhej ich využívaním v experimentálnych meraniach a cvičeniach učili a viedli ich k nadobudnutiu praktických zručností pri projektovaní a uplatňovaní týchto technológií v technických aplikáciách a vo výrobných technológiách. Narastanie množstva nových poznatkov, ku ktorým dospieva výskum a vývoj prírodných a technických vied sa prejavuje v snahe pedagógov tieto poznatky čo možno v najväčšom rozsahu zaradiť aj do výučby (učebných osnov). Pretože zvyšovanie počtu kontaktných hodín na školách neprichádza z organizačných a legislatívnych dôvodov do úvahy a z pedagogických dôvodov nie je možné zvyšovať tempo výučby, jedinou cestou, ktorou možno dosiahnuť rozšírenie obsahu vzdelávania a to aj pri zachovaní pôvodného obsahu je cesta hľadania a uplatňovania vhodných inovatívnych foriem výučby vo vzdelávaní. Iným problémom, ktorý je vnímaný najmä v technickom vzdelávaní je prílišné zdôrazňovanie teoretickej prípravy (vedomostí) nad praktickou prípravou. Nedocenenie praktickej prípravy v technickom vzdelávaní je predpokladom k tomu, aby sa technické vzdelávanie odklonilo od svojho pôvodného základného cieľa, ktorým je príprava jednotlivcov na úspešné pôsobenie vo svete práce. (Kozík, 2011) Z uvedeného je zrejme, že otázka: Čo učiť, ako učiť a kedy má téma učiť, je aktuálna nielen pre učiteľov a pedagógov, ale aj pre pedagogickú vedu.. Iným významným problémom mládeže pri rozhodovaní sa študovať prírodné alebo technické vedy je motivácia. Vzdelávací úspech učiteľa závisí od jeho schopnosti pritiahnuť a nadchnúť žiakov/študentov do tvorivej cieľavedomej práce. Mladého človeka, teda aj žiaka/študenta priťahujú pozitívne vzory. Je dobré ak takéto vzory nájde medzi svojimi učiteľmi a blízkymi rodičmi. Je veľmi potrebné vo vzdelávaní na pozitívne vzory učiacich sa upozorňovať a so žiakmi/študentmi o nich hovoriť, diskutovať. Je to jeden z motivačných prístupov vyučujúcich a vychovávateľov. Jednou z ďalších možností ako dosiahnuť pozitívny záujem žiakov/študentov o vzdelávanie je systematické organizovanie mimovzdelávacích aktivít, napríklad odborných súťaží. V súčasnosti nie je jednoduché pre pedagógov získať žiakov/študentov pre uvedené činnosti a presvedčiť ich o význame týchto aktivít pre ich budúci profesijný život. (Kozík, 2009) Záver Dynamika nárastu nových poznatkov vo vede a technike má za následok skracovanie periódy obnovy vedomostí v aktívnom živote človeka. Uskutočňovanie tejto poznatkovej obnovy nie je možné zabezpečiť iba cestou formálneho vzdelávania. V súčasnosti rovnako významné ako formálne vzdelávanie je už aj neformálne vzdelávanie. Dôležitým pre jednotlivca a spoločnosť sa stáva celoživotné vzdelávanie. Rozvoj vzdelanosti si v súčasnosti vyžaduje flexibilné vzdelávacie systémy, ktoré budú dovoľovať pružne upravovať obsah vzdelávania a modernizovať jeho formy tak, aby výsledkom vzdelávania bol absolvent schopný uplatniť sa na trhu práce a bol schopný aj ďalej sa individuálne vzdelávať v súlade s meniacimi sa požiadavkami spoločnosti. Každá spoločnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie prosperujúceho hospodárstva a jeho budúceho rozvoja musí riešiť spôsob ako aktívne a čo možno najrýchlejšie uplatňovať najnovšie poznatky vedy a techniky v praxi. Tento stav je možné dosiahnuť iba cestou zvyšovania vzdelanosti občanov, čo znamená neustále modernizovať vzdelávacie systémy. Pokroky vo vede a technike, ktoré počas celého 20. storočia mali narastajúcu tendenciu pokračujú ďalej aj na začiatku 21. storočia. Vedci a výskumní pracovníci nachádzajú 36

37 a verejnosti predkladajú ďalšie neočakávané objavy a snažia sa o ich rýchlu aplikáciu do praxe. Ďalší vedecký pokrok je ovplyvňovaný skracovaním doby aplikovania týchto výsledkov a poznatkov do praxe. Vedecké objavy v prírodných vedách a ich rýchla aplikácia v praxi tvoria podstatu doteraz nevídaného pokroku a rozvoja informatiky. Sú bezprostrednou príčinou vzniku informačnej spoločnosti, v ktorej dominuje všeobecné využívanie IKT v doposiaľ nečakanom rozsahu. Objem nových vedomostí a formy ich sprostredkovania vyvolávajú tlak na zmenu vzdelávacích systémov. Základnou a hlavnou úlohou vzdelávania občanov už nie je získavanie encyklopedických vedomostí absolventov škôl, ale získanie schopnosti, dokázať nadobudnuté vedomostí bezprostredne tvorivo aplikovať pri riešenie každodenných úloh v osobnom a pracovnom živote. Popri formálnych formách vzdelávania, významnými sa stávajú aj ďalšie neformálne formy, ktorým sa jednotlivci podrobujú počas svojho života z dôvodu udržania si schopností aktívnej práce, v rôznych formách celoživotného vzdelávania. Novo koncipované vzdelávacie systémy krajín, ak si nárokujú byť úspešnými pri príprave človeka na celoživotnú zamestnanosť, musia úspešne odpoveď na otázku čo učiť, ako učiť a kedy učiť. Vzdelávacie systémy, vzhľadom na globálny vývoj sveta, musia dosiahnuť takú úroveň, aby vedomostné a zručnostné schopnosti absolventov škôl dovoľovali ich uplatnenie, bez ohľadu na krajinu, v ktorej ich získali. 5 Zoznam bibliografických odkazov Kozik,T.: Technika súčasť všeobecného vzdelania. In: Kozík, T a kol.: Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti. PF UKF Nitra s.404. ISBN Kozík, T. Depešová, J.: technická výchova v Slovenskej republike v kontexte vzdelávania v krajinách Európskej únie. UKF Nitra: s ISBN Kozík, T.: Technické vzdelávanie v kontexte reformy školskej sústavy v Slovenskej republike (Technical education in the context of school reform in the Slovak republic). Zborník medzinárodnej konferencie Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústi nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologii a managementu. Kozík, T.: Aktuálne problémy technického vzdelávania (Topical problems of technical education). Zborník medzinárodnej konferencie Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základných, středních a vysokých školách - Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústi nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologii a managementu. Komisia európskych spoločenstiev, Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady O kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávania. Brusel, COM(2005)548 final 2005/0021 (COD) Proposal for recomendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. Celoživotné učenie pre všetkých, OECD Lifelong learning for all, OECD, Paris, Učenie dosažiteľný poklad Learning: The treasure within, UNESCO, Paris,

38 White paper on education and training - Teaching and learning towards the learning Society, Europan Commission, Biela kniha o vzdelávaní. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa (Pracovný materiál Európskej komisie), Brusel, , SEC (2000) 1832, SOC/COM/00/075, Komisia európskych spoločenstiev celozivotne vzdelavania.doc Národná správa o realizácii konzultačného procesu k memorandu o celoživotnom vzdelávaní. SR Učebné osnovy ISCED2 Nižšie sekundárne vzdelanie, 2008 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a op zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okrem uvedenej literatúry v práci boli použité pramene web stránok MŠ SR Zákon národnej rady SR SR č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotné poradenstvo. Schválila vláda SR uznesením č. 382/2007 z 25. apríla Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. Prijala vláda SR uznesením č. 157/2004 z 25. februára Národný program pre učiace sa regióny, schválený na porade MŠ dňa 15. Mája Poznámka: Podstatná časť príspevku bola prednesená na Applied Natural Sciences 2011 : 3rd International Conferences. Častá-Papiernička, Október 5 7. Trnava: UCM Lektoroval: Danka Lukáčová, doc., PaedDr., PhD. Kontaktná adresa autora: Tomáš Kozík, Prof., Ing., DrSc. Katedra techniky a informačných technológií, PF UKF v Nitre, Dražovska 4, Nitra. 38

39 PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA NA SOŠ A NA FAKULTÁCH PRIPRAVUJÚCICH UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV ĎURIŠ Milan, SR Abstrakt V príspevku autor poukazuje na pretrvávajúce problémy technického a odborného vzdelávania na stredných odborných školách a na fakultách pripravujúcich učiteľov technicky zameraných predmetov v akreditovaných študijných programoch. Abstract In a contribution by pointing out the persistent problems of technical and vocational education in secondary vocational schools and colleges that prepare teachers of technical subjects in accredited degree programs. 1 Úvod Transformačné procesy v národnom hospodárstve, ale najmä v oblasti školstva v Slovenskej republike priniesli na trh práce skupiny občanov, ktorí sú znevýhodnenou pracovnou silou. Ak budeme mať na mysli transformačné procesy v rámci realizovanej školskej reformy, pôjde predovšetkým o absolventov škôl a všeobecne mladých ľudí do 29 rokov, občanov, ktorí sú vedení v evidencii úradov práce dlhšie ako jeden rok, čiže dlhodobo nezamestnaných a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Nepriaznivá situácia v zamestnanosti mladých ľudí je veľmi úzko spojená s ich prechodom zo školského systému na trh práce. Problém absolventov škôl nevzniká ani nie tak ich prechodom na trh práce, ale v dôsledku nedostatku ich pracovných skúseností a neochoty zamestnávateľov zamestnať ľudí bez praxe. Nezamestnanosť mladých ľudí je veľkým problémom so všetkými negatívnymi dôsledkami a spôsobuje neosvojenie si pracovných návykov, vyššiu pravdepodobnosť asociálneho správania, apatiu, stratu sociálnych zručností a pod. Z tohto dôvodu je potrebné tejto skupine pomáhať pri prekonávaní bariér pracovného uplatnenia s cieľom predísť strate motivácie a následne dlhodobej nezamestnanosti. Nezamestnanosť absolventov stredných odborných škôl (SOŠ) rôznych profesií dáva zároveň negatívnu spätnú väzbu pre absolventov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na SOŠ. 2 Problémy absolventov SOŠ s uplatnením na trhu práce Pri analýze uplatnenia absolventov SOŠ na trhu práce budeme pozornosť venovať len okresu Banská Bystrica. Situácia v okrese Banská Bystrica z hľadiska miery evidovanej nezamestnanosti nie je priaznivá. V celoslovenskej štatistike sa okres radí s 9,27 % na tridsiate siedme miesto (1) zo 46-tich okresov. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti má okres Rimavská Sobota (34,21 %), banskobystrický kraj dosiahol k až 19,13 %, najvyššiu v porovnaní s ostatnými krajmi (prešovský, košický, nitriansky, žilinský, trenčiansky, trnavský, bratislavský). 39

40 Z hľadiska štruktúry uchádzačov o zamestnanie je neuspokojivá situácia v skupine so stredoškolským vzdelaním. Každý rok je registrovaný nárast v danej skupine. Ten je spôsobený každoročným príchodom nových absolventov stredných škôl, ktorí po ukončení sústavnej prípravy na povolanie nenašli uplatnenie na trhu práce. Kritická situácia nastáva každoročne v septembri, kde do evidencie prichádza práve táto skupina osôb. Do istej miery to môže byť spôsobené aj tým, že stredné školy sa svojimi odbormi pružne neprispôsobujú aktuálnym potrebám trhu práce. Treba však poznamenať, že nie všetci absolventi si po ukončení školu hľadajú zamestnanie, pretože časť pokračuje v sústavnej príprave na povolanie v sieti vysokých škôl. Často nastáva aj situácia, keď na SOŠ v Banskej Bystrici sa na svoju profesiu pripravujú aj žiaci, ktorí nemajú trvalé bydlisko v okrese Banská Bystrica. V prípade, že nenájdu uplatnenie na trhu práce prichádzajú do evidencie v mieste svojho trvalého bydliska. To sa môže pri analýze odraziť ako určité skreslenie. Treba ešte poznamenať, že v šk.roku 2010/2011 klesol medziročne počet absolventov SOŠ v okrese Banská Bystrica, čo plne korešponduje s demografickým vývojom obyvateľstva. V ďalšej časti našu pozornosť budeme venovať len vybraným SOŠ, v ktorých sa žiaci pripravujú na svoju profesiu v učebných a študijných odboroch. Zaujímavý je prehľad maturantov a počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) danej SOŠ. V tabuľke č. 1 a č. 2 je uvedené prehľadné porovnanie sledovaného parametra (2). Tabuľka 1 Porovnanie počtu maturantov a počtu absolventov v evidencii úradu práce stav k stav k stav k Stredná odborná škola A A 1 B B 1 C C 1 SOŠ stavebná, Kremnička 10, B.Bystrica Spojená škola-soš, Školská 7, B.Bystrica SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, B.Bystrica SPŠ stavebná, Skuteckého 20, B.Bystrica Stredná odborná škola, Školská 5, B.Bystrica Stredná odborná škola, Tajovského 30, B.Bystrica Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, B.Bystrica Stredná odborná škola, Príboj 554, Slovenská Ľupča Vysvetlivky: A - počet maturantov 2008/2009 A 1 - počet UoZ absolventov, rok ukončenia školy 2009 B - počet maturantov 2009/

41 B 1 - počet UoZ absolventov, rok ukončenia školy 2010 C - počet maturantov 2010/2011 C 1 - počet UoZ absolventov, rok ukončenia školy 2011 Tabuľka 2 Podiel absolventov, ktorí po ukončení SOŠ prišli do evidencie UoZ Stredná odborná škola stav k [%] stav k [%] stav k [%] SOŠ stavebná, Kremnička 10, B.Bystrica 11,27 23,33 11,34 Spojená škola-soš, Školská 7, B.Bystrica 34,39 18,33 12,83 SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, B.Bystrica 17,14 6,06 9,09 SPŠ stavebná, Skuteckého 20, B.Bystrica 11,90 15,09 13,79 Stredná odborná škola, Školská 5, B.Bystrica 22,03 28,17 15,97 Stredná odborná škola, Tajovského 30, B.Bystrica Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, B.Bystrica Stredná odborná škola, Príboj 554, Slovenská Ľupča 32,91 31,43 50,00 17,02 5,88 12,86 24,14 17,07 14,81 Údaje uvedené v tabuľkách odrážajú realitu prípravy žiakov SOŠ a ich možnosť uplatnenia sa na trhu práce, inými slovami, dopyt trhu práce o dané profesie. Medzi uvedenými školami najhoršie je v príprave na trh práce Stredná odborná škola, Tajovského 30, kde až 50 % absolventov školy v šk. roku 2010/2011 bolo k v evidencii UoZ. Nie dobre dopadla aj Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, kde v evidencii UoZ je viac ako dvoj násobok absolventov, ako tomu bolo pred rokom, k Dané hodnotenie sa môže javiť ako nepresné, povrchné, z ktorého nie je vidieť o ktoré profesie (odbor) nie je na trhu práce záujem. Aby sme mali lepší prehľad o danej skutočnosti, v tabuľke č. 3 uvádzame informáciu do akej miery majú jednotlivé odbory percentuálny podiel absolventov v evidencii UoZ. Tabuľka 3 Prehľad absolventov v danom odbore a ich počet UoZ Stredná odborná škola - odbor A B C [%] SOŠ stavebná, Kremnička 10, B.Bystrica ,34 - maliar 6-0,0 - mechanik stavebno-inštalačných zariadení ,33 - murár 6-0,0 - operátor stavebnej výroby ,88 41

42 - reprodukčný grafik ,00 - stavebníctvo ,08 - stolár 15-0,0 - tlačiar na polygrafických strojoch ,50 Spojená škola-soš, Školská 7, B.Bystrica Stredná odborná škola automobilová ako súčasť spojenej školy ,83 - autoopravár (elektrikár) 10-0,0 - autoopravár (karosár) 7-0,0 - autoopravár (lakovník) 10-0,0 - autoopravár (mechanik) 20-0,0 - dopravná prevádzka (cestná a mestská doprava) ,67 - manažér predaja a prevádzky autoservisu ,0 - mechanik elektrotechnik ,89 - mechanik nastavovač ,27 - mechanik počítačových sietí ,26 - obchod a podnikanie ,00 - obchodný pracovník ,18 - obrábač kovov 6-0,0 - strojárstvo (vyr.montáž a oprava prístr., stroj.a zariad ,46 SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, B.Bystrica ,09 - elektrotechnika ,09 SPŠ stavebná, Skuteckého 20, B.Bystrica ,79 - staviteľstvo ,79 Stredná odborná škola, Školská 5, B.Bystrica ,97 - čašník, servírka ,24 - hotelová akadémia ,35 - kaderník 17-0,0 - kuchár ,14 - spoločné stravovanie ,69 Stredná odborná škola, Tajovského 30, B.Bystrica ,00 - mechanik elektrotechnik ,26 - mechanik telekom.-informačné komunikačné ,43

43 technol. - poštový manipulant ,67 - technik informačných a telekomunikač. technológií Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, B.Bystrica , ,86 - cukrár, pekár (experiment) 12-0,0 - mäsiar 10-0,0 - podnikateľ pre rozvoj vidieka ,33 - potravinárska výroba ,08 - pracovník marketingu ,00 - včelár, včelárka 10-0,0 Stredná odborná škola, Príboj 554, Slovenská Ľupča ,11 - kozmetik ,29 - operátor farmaceutickej výroby ,69 Vysvetlivky: A - počet maturantov 2010/2011 B - počet UoZ absolventov k C - percentuálny podiel absolventov v evidencii na úrade práce Z prezentovaných údajov vyplýva niekoľko závažných záverov. Možno konštatovať, že niektoré SOŠ v okrese Banská Bystrica pripravujú žiakov v odboroch o ktoré nemá trh práce záujem. Produkujú absolventov jednoducho povedané pre úrady práce. Možno si dať otázku Je to neschopnosť manažmentu jednotlivých škôl pružne reagovať na požiadavky trhu práce, alebo skostnatelosť, pasivita, nezáujem vedenia škôl (je známe, že riaditelia škôl sú vo funkcií viac ako rokov) ponúknuť absolventom základných škôl nové, atraktívnejšie odbory na svojich školách? Na danú otázku by dala odpoveď pravdepodobne dôsledná analýza práce vedenia SOŠ v oblasti spolupráce školy s podnikmi, organizáciami v ktorých sa môžu jej absolventi bez problémov uplatniť. Je to aj monitorovanie možností čo dané organizácie potrebujú a ako by daná škola vedela svojho budúceho absolventa pre požiadavky praxe odborne vhodne pripraviť. Druhou rovinou je oblasť či je vedenie školy odvážne a prebytočných učiteľov prepustí, resp. príjme iných, ktorí by sa podieľali na tvorbe nových zaujímavejších a atraktívnejších odborov v rámci kreovania školských vzdelávacích programov. Veľa krát zásadnému postupu vedenia škôl bránia osobné a dlhoročné prepojenia a kontakty s danými učiteľmi. A tak sa ďalej pripravujú žiaci v neatraktívnych odboroch a často sa vedenie školy i jeho učitelia čudujú, že dochádza k spájaniu a rušeniu škôl, najmä tam, kde na školách sú otvorené rovnaké, alebo príbuzné odbory. Sú ale aj školy, ktorých vedenie rozmýšľa, ako danú školu zatraktívniť v danom regióne, ako pritiahnuť čo najviac absolventov základnej školy pre zaujímavé odbory. To si však 43

44 vyžaduje zo strany školy intenzívnejšie spolupracovať s organizáciami, ako ešte lepšie robiť monitoring a zistiť akých absolventov SOŠ prax a samotný trh práce požaduje. Ako príklad uvedieme zavedenie študijného odboru Informačné a sieťové technológie a študijného odboru Multimédia, ktoré absolvujú žiaci na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici. Jedná sa experimentálne overovanie daných študijných odborov. V odbore Informačné a sieťové technológie študuje celkovo 180 žiakov (1. 3. ročník), v odbore Multimédia je zatiaľ v 1. ročníku 30 žiakov. Jedná sa o žiakov z celého stredoslovenského regiónu. Možnosť uplatnenia absolventa odboru Informačné a sieťové technológie je predovšetkým v oblasti IT špecialistov, správcov počítačových sietí a serverov. Žiak sa naučí využívať IKT zariadenia, ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať a udržiavať informačné, sieťové a serverové systémy. Ďalej dokáže využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardvéru, softvéru a počítačových sietí. Absolvent odboru Multimédia ovláda celý proces spracovania multimediálnych komponentov 2D grafiky a fotografie, audio a videosignálu, syntetickej hudby, webových stránok, 3D modelov a animácií. Vie vytvárať scenáre, filmové triky a videoefekty, hudobné aranžmány a interaktívne prvky webu. Uplatní sa v oblasti tvorby a správy webu, tlače a audiovizuálnych prezentácií, filmu, grafiky, reklamy, v televíznych a rozhlasových štúdiách, interiérovom designe, v internetovom vzdelávaní. Absolventi danej školy sa vo veľkej miere úspešne uplatňujú nielen na trhu práce, svedčí o tom i percentuálny podiel absolventov v evidencii na úrade práce, ale i v prijímacom konaní na vysoké školy. Umiestnenie na trhu práce závisí vo veľkej miere od samotného absolventa, od jeho flexibility, ochoty prijať zamestnanie aj mimo miestna svojho bydliska, od ochoty pracovať na sebe, vzdelávať sa. Vo všeobecnosti však platí, že ich veľká časť prichádza na pracovný trh s odbornými znalosťami, ktoré nedostatočne napĺňajú očakávania budúcich zamestnávateľov. To ale je už výzva pre všetkých učiteľov odborných predmetov, vedenie školy, aby skvalitnili prípravu žiakov. Tá sa však odráža od kvality vyučovacieho procesu a odbornosti učiteľov na danom type SOŠ. 3 Niektoré problémy v príprave učiteľov odborných predmetov Na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici sa realizuje príprava učiteľov odborných predmetov v dennej a v externej forme štúdia v ŠO Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v akreditovanom študijnom programe Učiteľstvo technických odborných predmetov. Nakoľko sa jedná o magisterské štúdium, medzi požiadavky na uchádzačov o dané štúdium možno zaradiť : absolvent bakalárskeho štúdia ŠP Majster odbornej výchovy, alebo ŠP Učiteľstvo praktickej prípravy. Absolventi vlastnej fakulty môžu kontinuálne pokračovať v štúdiu na 2. stupni po úspešnom prijímacom konaní. na Medzi požiadavky na úspešné absolvovanie štúdia je okrem iného uvedené (3, s. 14), že štátnej skúške sa požaduje prehľad zo základných disciplín odborných predmetov v náväznosti na riešenú problematiku v diplomovej práci. Študent robí kolokviálnu skúšku z predmetov Didaktika odborného predmetu, Materiály a technológia 1, Materiály a technológia 2, 3, Stroje a zariadenia, Elektrotechnika. Študent si volí odborný predmet, ktorý korešponduje s riešenou témou v diplomovej práci. V akreditovanom spise sa pri profile absolventa uvádza (3, s.12), že absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej 44

45 prípravy je spôsobilý byť učiteľom odborných predmetov (predmetových skupín) prislúchajúcich jeho špecializácii na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (SOŠ). Dôkladne ovláda obsah nosných disciplín svojej odborovej špecializácie, pozná profesijné profily a činnosti v príslušnom odbore, ako aj širšie teoretické zázemie odboru. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu, ako aj na projektovaní príslušných úsekov celoživotného vzdelávania. Absolvent má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru. Nakoľko sa jedná o akreditovaný študijný program akreditačnou komisiou, zdalo by sa, že s uplatnením absolventov daného študijného programu v pedagogickej praxi by nemal byť problém. Problém však nastáva vtedy, keď úspešného absolventa v zmysle súčasných platných legislatívnych noriem (napr. zákon o pedagogických zamestnancoch) riaditeľ školy nemôže umiestniť na svojej škole s tým, že bude učiť odborný predmet z ktorého absolvent robil štátnu skúšku. Tento problém má dve roviny. Najskôr uvažujme, že sa jedná o absolventa, ktorý má výučný list alebo maturitu z odboru a jeho pracovné zaradenie bolo alebo je Majster odbornej výchovy na SOŠ. Takýto absolvent magisterského štúdia plnohodnotne a kvalifikovane zabezpečuje odborno praktický predmet Odborný výcvik resp. predmet Prax. Ak riaditeľ SOŠ má problém zabezpečiť iný odborný predmet (teoreticky zameraný), pre ktorý by musel prijať nového pracovníka napr. inžiniera pre danú oblasť a nemá pre neho ani základný úväzok, tak ho môže zobrať na dohodu a tak zabezpečí daný predmet. Riaditeľ sa však môže rozhodnúť aj pre alternatívu, kedy daný predmet, pokiaľ nie je profilujúcim, maturitným predmetom, bude učiť ten náš absolvent, pričom jeho úväzok je poskladaný z vyučovania predmetu Odborný výcvik a daného odborného teoreticky zameraného predmetu. Druhá rovina je, že či sa jedná o profilujúci, alebo neprofilujúci predmet v učebnom alebo študijnom odbore na SOŠ, personálne riaditeľ predmet zabezpečí tým, že príjme absolventa napr. technickej fakulty (inžiniera) a ten bude daný predmet odborne učiť. Otázka potom môže znieť Aký odborný predmet potom môže učiť absolvent ŠP Učiteľstvo technických odborných predmetov? Jedna rovina je teda súhlas MŠVVaŠ realizovať daný študijný program a druhá rovina, aké odborné predmety môžu absolventi daného študijného programu učiť na SOŠ. Môže sa formulovať aj otázka Koľko absolventov tohto študijného programu ide alebo má zámer učiť na SOŠ? V každom prípade ak ministerstvo školstva dá súhlas na realizáciu daného študijného programu, tak potom nech rieši aj v legislatívnej rovine uplatnenie týchto absolventov v prostredí stredných odborných škôl. V poslednom období je možné registrovať informácie, že študijné programy zamerané na učiteľstvo by nemalo byť rozdelené na bakalársky a magisterský stupeň, ale malo by sa jednať o magisterské štúdium s dĺžkou trvania päť rokov. Odborné predmety na SOŠ by mali učiť absolventi technických fakúlt, pričom pedagogickú spôsobilosť by mali získať na pedagogických fakultách s dĺžkou trvania dva roky. Nech sú už predstavy akékoľvek, v súčasnosti sa na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici pripravujú v spomínanom študijnom programe študenti denného i externého štúdia. Po absolvovaní štátnych skúšok v máji 2012 a prevzatí diplomu budú nositeľmi požadovanej kvalifikácie minimálne v zmysle akreditovaného študijného programu. Ich uplatnenie na stredných odborných školách od je však otázne. 45

46 4 Záver Na záver len konštatovanie, že spomínané problémy by nemali byť len lokálnymi problémami jednej fakulty, ale mali by sa analyzovať nielen na úrovni fakúlt, kde by mali byť prítomní i garanti daných študijným programov, ale i na úrovni celoslovenskej. V každom prípade sme považovali za potrebné vyvolať diskusiu k daným problémom. 5 Zoznam bibliografických odkazov 1 Štatistika Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny k Údaje za šk.rol 2008/2009 a 2009/2010 poskytol Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, údaje za rok 2010/2011 ÚPSVaR Banská Bystrica získal z prieskumu stredných škôl v júni Študijný program Učiteľstvo technických odborných predmetov. 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Banská Bystrica: FPV UMB, Lektoroval: doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc. Kontaktná adresa autora: prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica. 46

47 SKÚSENOSTI S PREVÁDZKOU WEBOVEJ LOKALITY PRE UČITEĽOV V PRAXI BÁNESZ Gabriel, SR Abstrakt Dňa 2. septembra 2009 bola uvedená do prevádzky webová lokalita EduTech Portal. Táto má slúžiť na komunikáciu medzi katedrami pripravujúcimi budúcich učiteľov predmetu Technika a pedagogickou praxou. Obsahom webovej lokality sú učebné pomôcky, metodické materiály, pracovné listy, animácie, aplety a videá. Katedry sa, v oblasti technického vzdelávania na základných školách, takýmto spôsobom snažia pomôcť učiteľom pri problémoch s technickým a metodickým zabezpečením predmetu počas nastupujúcej školskej reformy. Abstract On the 2nd of September a new web locality EduTech Portal was set up. Its purpose is the communication between departments preparing future teachers of the subject Technics and pedagogical praxis. The website contents teaching aids, methodical materials, jobsheets, animation, aplets and videos. The departments, in the field of technical education at primary schools, are this way trying to help teachers with their problems with the technical and methodical part of the subject during the school reform period. 1 Úvod Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre uviedla 2. septembra 2009 do prevádzky webovú lokalitu EduTech Portal (http://etp.pf.ukf.sk/). Webová lokalita má slúžiť na komunikáciu medzi katedrami pripravujúcimi budúcich učiteľov predmetu Technika a pedagogickou praxou. Obsahom webovej lokality sú učebné pomôcky, metodické materiály, pracovné listy, animácie, aplety a videá. Katedra sa v oblasti technického vzdelávania na základných školách takýmto spôsobom snaží pomôcť učiteľom pri problémoch s technickým a metodickým zabezpečením predmetu počas nastupujúcej školskej reformy v Slovenskej republike. Prezeranie lokality je voľne prístupné. Registrácia je určená pre základné školy vyučujúce predmet Technika, aby si mohli stiahnuť súbory obsahujúce uvedené materiály. 2 Prvé skúsenosti s prevádzkou webovej lokality Celkovú štatistiku o prevzatých súboroch máme k dispozícii z mesiacov február a august K 28. februáru bolo na lokalite k dispozícii spolu 32 súborov a k 31. augustu 39 súborov. Ak zoberieme počet prevzatí v sledovaných obdobiach a porovnáme ich s počtom registrovaných používateľov, tak nám v období mesiacov september - február vychádza priemerný počet prevzatí, na jedného registrovaného, 9,4 súborov a v období marec august priemer 12,4 súborov. Ďalší štatistický prehľad uvádzame spracovaný zvlášť pre súbory, ktoré obsahovali materiály pre tvorbu ŠkVP (štandardy a časovo-tematické plány) a zvlášť pre súbory, ktoré mali charakter metodických materiálov a učebných pomôcok pre prácu učiteľov. V prípade materiálov na tvorbu ŠkVP v období september február vyšiel priemerný počet prevzatí 0,5 súboru a v období marec august 7,4 súborov na jedného registrovaného 47

48 používateľa. Svedčí to o tom, že záujem, zo strany registrovaných používateľov učiteľov, narastá hlavne v období tvorby kurikulárnych dokumentov na školách. Vedenie školy v období máj, jún požaduje vytvorenie štandardov pre jednotlivé predmety. Štandardy sú síce dostupné pre povinné predmety v ŠVP, no len v hrubých rysoch. Preto si školy môžu obsah prispôsobiť z pohľadu napĺňania kľúčových kompetencií, spôsobov hodnotenia, procesu, používaných metód a pod. Dokumenty, zverejňované na EduTech Portale, boli práve v takejto forme pripravované a teda pomáhali učiteľom pri práci a príprave ŠkVP. Ak zoberieme do úvahy, že sa s takouto tvorbou stretli prvýkrát a nemajú žiadne širšie skúsenosti, tak im tieto dokumenty mohli pomôcť. Po prvom roku môžeme uviesť aj prvé reakcie používateľov. Prvú skupinu reakcií môžeme uviesť ako reakcie emotívneho charakteru. Učitelia reagovali a vyjadrovali sa od stavu súčasného školstva, cez financie až po stav technického vzdelávania na základných školách. V prevažnej miere ale reakcie na možnosti webovej lokality boli pozitívne. Rovnako reagovali pozitívne aj na obsah zverejnených materiálov. V jednom prípade sa našla aj negatívna reakcia s názorom, že technické vzdelávanie je zbytočné. Treba na tomto mieste spomenúť, že išlo o učiteľa, ktorý nemal kvalifikáciu pre tento predmet a učil ho neodborne, čo zrejme vnímal ako záťaž. Opačný názor sme zaznamenali ale aj od učiteľov, ktorí učili tento predmet neodborne, no s profesionálnym prístupom. Teda sami si hľadali možnosti ako a čo najlepšie sa pripraviť na vyučovanie a teda privítali takúto ponúkanú možnosť. Druhú skupinu reakcií od používateľov môžeme označiť ako názory vecného charakteru. Išlo hlavne o pripomienky k obsahu zverejnených prezentácií. Hlavne sa vyjadrovali k možnostiam ich zaradenia do vyučovacieho procesu. Rovnako reagovali na tú skutočnosť, že sa im podarilo prezentáciu spustiť na interaktívnych tabuliach. Dokonca sme zaznamenali ponuku vlastných materiálov pre zverejnenie na lokalite. Táto možnosť bola napokon ponúknutá aj ostatným užívateľom od školského roku 2010/2011. Veľká skupina používateľom mala problémy s vlastným používaním lokality. Tu je potrebné podotknúť, že sa znovu potvrdilo to, že ešte nie všetci učitelia v praxi disponujú kompetenciami pre prácu s IKT. Za zmienku stojí ešte spomenúť skutočne unikátne reakcie zo zahraničia. V prvom rade chcem uviesť pani profesorku zo základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, Republiky Srbskej. V škole sa vykonáva dvojjazyčná výučba v slovenskom ako materinskom jazyku a v srbskom jazyku. Na tejto škole pracuje ako profesor predmetu technické a informatické vzdelávanie. Predmet s technickým zameraním je zaradený do ročníkov 5 až 8. Rovnako sme zaznamenali aj reakciu od kolegov z partnerskej katedry technickej a informačnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Títo prejavili záujem o dissemináciu webovej lokality do podmienok výučby v Českej republike. Táto iniciatíva sa pretransformovala do podaného návrhu medzinárodného projektu v Agentúre pre podporu výskumu a vývoja s názvom: Disseminácia nástrojov metodickej podpory pre učiteľov technických predmetov. Prínos webovej lokality vidíme v doposiaľ nevyužívanej možnosti priamej komunikácie odbornej katedry s pedagogickou praxou, ktorá môže mať vzájomne prospešný efekt. Odborná katedra sa viac priblíži praxi a učitelia môžu získavať viac informácií z oblasti výskumu v pedagogike a odborovej didaktike. Lokalita bola už viackrát využitá aj na zber výskumných údajom od učiteľov priamo z praxe. Prvý krát pre projekt KEGA Overenie videokonferenčného systému v aplikáciách, riešený na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre. Tento bol zameraný 48

49 na problematiku zaradenia e-learningových metód a celoživotného vzdelávania prostredníctvom aplikácie videokonferenčného systému a multimediálnych aplikácií v školskej praxi. Učiteľom registrovaným učiteľom bol preto dotazník sprístupnený v elektronickej forme cez EduTech Portal Bolo oslovených 680 učiteľov, ale dotazník vyplnilo iba 148 učiteľov (22 % návratnosť). V každom prípade získané údaje poslúžili na splnenie cieľa projektu (Kozík a kol. 2011) Druhý krát bola lokalita využitá pre výskum ohľadom stavu a technického zabezpečenia predmetu Technika na základných školách, ktorý realizoval doc. Pavelka z Prešovskej univerzity. Svoje výsledky publikoval, pričom uvádza, že: Prostriedkom na realizáciu prieskumu bol elektronický dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý pozostával z 37 položiek s otvorenými a výberovými odpoveďami. Respondentmi prieskumu boli učitelia predmetov Technická výchova a Technika, ktorí vyučujú uvedené predmety v základných školách v celej Slovenskej republike a sú zaregistrovaní na Portali EduTech (http://etp.pf.ukf.sk/index.php/co-je-edutech-portal). Prieskum sa uskutočnil v období od 12. apríla do 4. mája Z celkového počtu registrovaných 640 učiteľov sa do prieskumu zapojilo 179 respondentov, čo predstavuje 28% návratnosť dotazníkov základného súboru. (Pavelka, 2011). Prostredie lokality umožňuje komunikáciu registrovaných používateľov a teda fakticky škôl z celej Slovenskej republiky. Tu si môžu učitelia vymieňať svoje skúsenosti, vyjadrovať sa k obsahu lokality a v neposlednej miere aj k stavu technického vzdelávania. Všetky tieto ponúkané služby sú bezplatné. Po prvom roku prevádzky lokality vnímame aj jej slabé stránky. V prvom rade nerieši praktický charakter predmetu. Síce umožňuje a dáva používateľom námety na praktické činnosti, no rozvoj praktických zručností žiakov je už len a len na učiteľovi. Požívanie webovej lokality môže viesť k potlačeniu osobnej tvorivosti a vlastnej iniciatívy učiteľa v jeho príprave na vyučovanie, čo môže viesť k uniformite vyučovacieho procesu. 3 Záver Webová lokalita EduTech Portal je výsledkom a zároveň pilotným projektom výskumných úloh riešených na Katedre techniky a informačných technológií. Skúsenosti z prevádzky webovej lokality čiastočne sa už ďalej riešia v projekte Kega č UKF- 4/2010 Overenie videokonferenčného systému a dištanančných technológií v aplikáciách. Na záver treba pripomenúť, že krajiny, ktoré patria medzi špičku vo vzdelávaní svojich žiakov (Fínsko, Južná Kórea a pod.), kladú veľký dôraz na poskytovanie zdrojov pre prácu učiteľa. Rovnako podporujú rozvoj schopností a zručností učiteľa v praxi (Barber Mourshed, 2007, s. 19). Naša webová lokalita má plniť hlavne tento cieľ. 5 Zoznam bibliografických odkazov 1. BARBER, M. MOURSHED, M.: How the world s bestperforming schol systems come out on top. [online] Sacramento: California Department of Education, 2007 [cit ] Dostupné na internete: 2. BÁNESZ, G. LUKÁČOVÁ, D. SITÁŠ, J.: Technické vzdelávanie v digitálnom prostredí. Nitra: UKF, ISBN

50 3. PAVELKA, J.: Vyučovacie prostriedky v technickej výchove. Prešov: FHPV PU, s. ISBN PAVELKA, J.: Je technické vzdelávanie na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania na Slovensku v kríze? In. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystria: UMB, 2011 ISBN s KOZÍK, T a kol.: Videokonferenčné systémy v edukačných aplikáciách. Nitra: UKF, 2011 ISBN s LUKÁČOVÁ, D.: K problematike vytvárania kompetencií v pregraduálnej a postgraduálnej príprave učiteľov technických predmetov. In: Trendy technického vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN PIATEK, T.: Ksztalcenie id doksztalcanie nauczycieli w eobie spoleczenstwa. In. Zborník Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: UMB, ISBN TOMKOVÁ, V.: Možnosti využívania multimédií v školskej praxi na základných školách v Slovenskej republike. In. Sborník Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II. diel. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 202 ISBN Lektoroval: Ján Stebila, PaedDr. PhD. Kontaktná adresa autora: Gabriel Bánesz, doc. PaedDr. PhD. Katedra techniky a informačných technológií Pedagogická fakulta UKF v Nitre Dražovská 4, Nitra, 50

51 ODBORNÉ TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V SYSTÉME CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA DEPEŠOVÁ Jana, SR Abstrakt: Vzdelanie národa je deklarované v Ústave Slovenskej republiky ako jedna z najvyšších priorít. Realizuje sa národným vzdelávacím systémom cestou školského a mimoškolského vzdelávania. Školský systém, ktorý v najväčšej miere zabezpečuje vzdelávanie, má presnú legislatívu, vymedzené riadiace štruktúry a kompetencie, presnú organizáciu, formy a obsah vzdelávania a je financovaný z prostriedkov štátu. Obsah, spôsoby a formy vzdelávania sa menia, pretože štát má záujem, aby občania získali kvalitné vzdelanie zodpovedajúce potrebám doby a spoločnosti. Vzdelanie, ktoré získajú má byť flexibilnejšie a vzájomne prepojené s veľkou možnosťou výberu a vysokým stupňom individualizácie. Tým by sa mala dosiahnuť väčšia škála využiteľnosti absolventov na trhu práce. Abstract: Education for all citizens of the nation is declared in the Constitution of the Slovak Republic as one of the fundamental priorities. It is realized in the National Educational System through the school and out-of-school education. The school system that predominantly provides education is ruled by exact legislation, it has particular managing structures and competencies, exactly given organization and forms and content are financed from the state budget. Content, means and forms of education are constantly being changed because the state has an interest in sustainable development in providing first-rate quality education that is adequate for the needs of contemporary society. Knowledge obtained in the educational process should be more flexible and mutually connected to the market demands with high level of individual approach. 1 Úvod Techniku vnímame ako nevyhnutnú a neoddeliteľnú súčasť života človeka, jeho bytia, existencie a kultúry. Výhody využívania techniky v bežnom živote sú nepopierateľné, technika ovplyvňuje život všetkých generácií. V príprave populácie na využívanie techniky zohráva nenahraditeľné miesto predovšetkým vzdelanie a vzdelávanie. Škola sa tak podieľa na formovaní osobnosti žiaka v oblasti poznávania, praktických zručností, ale aj v oblasti formovania postojov k technike. Vzdelávanie k technike a technológiám sa vyznačuje špecifikami, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných bodov: rozvoj technického (aj technického tvorivého) myslenia (predstavivosť, obrazotvornosť, priestorové videnie, technické grafické vyjadrovanie, navrhovateľská činnosť...), rozvoj konštruktérsko technologických zručností a schopností, rozvoj psychomotorických zručností a vzťahu k manuálnej činnosti v oblasti techniky, rozvoj zručností a schopností poznávať produkty techniky (princípy a systémy, nebezpečenstvá, výhody a nevýhody), rozvoj zručností a schopností aplikovať prírodovedné poznatky v konkrétnych produktoch 51

52 techniky a technológiách, rozvoj profesionálnej orientácie a ľudského kapitálu poznávaním výrobnej práce (druhy prác, systémy prác a výrobné systémy, model výrobnej činnosti atď.) (Pavelka, 2007). Prostredníctvom technického vzdelávania človek získa zručnosť uplatňovať a tvorivosť vlastné nápady pri pracovnej činnosti, vynakladať úsilie na dosiahnutie kvalitného výsledku, rozvíjať základné podnikateľské zručnosti, zručnosť získavať, spracovať, integrovať a aplikovať primerané poznatky vied (najmä prírodných a technických) pri chápaní, analýze a tvorbe technických produktov, zručnosť realizovať primerané technické a konštruktérskotechnologické činnosti pri spracovaní materiálov, realizácii technických laboratórnych činností a experimentov, zručnosť vnímať, že nárast poznatkov v oblasti techniky a technológií má obrovské tempo, pozitívny postoj a motivácia k potrebe celoživotného vzdelávania. V oblasti celoživotného technického vzdelávania je na vytvorenie potrebného technického vedomia v spoločnosti dôležité zabezpečenie vysokokvalifikovaných odborníkov pre danú oblasť v rozsahu celoživotného vzdelávania a pre oblasť vzdelávania predovšetkým učiteľov, ktorí by mali vedomie a potrebu rozvíjať technické myslenie, schopnosti, znalosti, zručnosti a boli schopní podnecovať záujem o techniku. 2 Systém celoživotného vzdelávania Nevyhnutnosť dosahovania vysokej efektívnosti pri získavaní nových poznatkov a vedomostí vyžaduje uplatňovanie si celoživotného vzdelávania, v oblasti technického vzdelávania je to zameranie najmä na celoživotné odborné vzdelávanie. Štáty Európskej únie kladú najväčší dôraz na vzájomné vzťahy medzi výchovou a vzdelávaním a zamestnanosťou a tiež na základné otázky zamestnanosti. Od všetkých stupňov vzdelávania sa očakáva určitý prínos. Celoživotné vzdelávanie je chápané ako proces výchovy a vzdelávania pokrývajúci celý život človeka a pohľad na rozvoj výchovy a vzdelávania, ako stratégiu, ktorá je určená na riešenie ekonomických a spoločenských zmien. Celoživotné vzdelávanie je definované ako vzdelávanie pre osobné, občianske, sociálne a pracovné účely občanov, ktoré pozostáva: z formálneho vzdelávania uskutočňuje sa vo výchovno-vzdelávacej inštitúcii, z neformálneho vzdelávania uskutočňuje sa vo výchovno-vzdelávacej inštitúcii mimo národnej výchovno - vzdelávacej sústavy, z informálneho vzdelávania výsledok nezámerného poznávania (Veselková, 2007). V roku 2000 vypracovala Európska komisia v Lisabone Memorandum celoživotného vzdelávania (ďalej len Memorandum), s cieľom vytvoriť ucelenú stratégiu celoživotného vzdelávania v Európe. Ako zdôrazňuje Memorandum celoživotné vzdelávanie sa už nie je len jedným z aspektov vzdelávania a odbornej prípravy, musí sa stať usmerňujúcim princípom pre poskytovanie možností a je možná účasť na vzdelávaní v jeho najrozmanitejších kontextoch. Cieľmi stratégie celoživotného vzdelávania v krajinách európskej únie sú: posilnenie základného vzdelávania, (vrátane vzdelávania dospelých), zlepšenie a uľahčenie prechodu zo vzdelávania do pracovného života, zlepšenie vnútornej previazanosti vzdelávacieho systému, podpora vzdelávania dospelých, diverzifikácia vzdelávania a odbornej prípravy (www.eurydice.com). Celoživotné vzdelávanie sa stalo hlavným princípom vzdelávacej politiky v krajinách 52

53 EÚ a Memorandum o celoživotnom učení základným dokumentom, ktorý v roku 2000 vypracovala a v roku 2001 predložila na celoeurópsku verejnú diskusiu Európska komisia. Memorandum obsahuje návrh stratégie celoživotného učenia v Európskej únii. Obsahuje šesť kľúčových bodov, ktoré sú zamerané na dôležité oblasti vzdelávania. Sú to: nové základné zručnosti pre všetkých. viac investícií do ľudských zdrojov. inovácie vo vzdelávaní. uznávanie výsledkov vzdelávania. nový prístup k odbornému usmerňovaniu a poradenstvu. približovanie vzdelávania čo najbližšie k učiacim sa. Vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí celoživotné vzdelávanie základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný ako: školské vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní (Zákon 568/2009 Z. z. 2 ods.1). Koncepcia celoživotného vzdelávania a výchovy považuje učenie za normálnu a potrebnú činnosť človeka v každom veku jeho života. Zahŕňa v sebe teda možnosť i nutnosť ľudí v akomkoľvek veku získavať, obnovovať, dopĺňať a používať i skôr osvojené vedomosti a zručnosti, stále si rozširovať duševný obzor, zvyšovať kultúrnu úroveň, rozvíjať schopnosti a pozitívne mravné a charakterové vlastnosti, získať odbornosť a sústavne sa v nej zdokonaľovať, poprípade získavať novú odbornosť, kvalifikáciu či špecializáciu (rekvalifikáciu, reprofesionalizáciu). Pojem celoživotné vzdelávanie sa zdôrazňuje časovú stránku, ide o vzdelávanie sa počas celého života, či už nepretržite alebo periodicky. Novovytvorený pojem nás upozorňuje na prerastanie vzdelávania sa do všetkých oblastí života a v ktoromkoľvek štádiu života. Porubská (Porubská - Ďurdiak, 2005, s.26) charakterizuje štyri piliere celoživotného vzdelávania: povinné základné vzdelávanie, stredoškolské vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie, nadväzujúce ďalšie vzdelávanie. Súčasťou tohto systému je aj technické vzdelávanie, ktoré predstavuje systém celoživotného vzdelávania, realizovaného v rámci štruktúry začínajúcej: počnúc predškolskou výchovou, pokračuje na 1. stupni základnej školy v 1. a 2. ročníku v integrovanej podobe v predmete výtvarná výchova, v 3. a 4. ročníku základnej školy ako samostatný predmet pracovné vyučovanie so zložkou technické práce, ďalej sa rozvíja v ročníkoch v rámci 2. stupňa základnej školy, prehlbuje sa prostredníctvom odborného vzdelávania v stredných odborných školách a učilištiach, na vysokých školách najmä technického zamerania, 53

54 podľa ponúk vysokých škôl sa realizuje v rámci celoživotného vzdelávania prostredníctvom Univerzít tretieho veku (Kozík Depešová, 2007). Významné postavenie v tejto štruktúre má ďalšie vzdelávanie ako 4. pilier celoživotnej edukácie, ktorá umožňuje človeku, pripraviť sa na získanie určitého stupňa vzdelania, doplniť, rozšíriť a prehĺbiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti, prípadne zmeniť svoju kvalifikáciu a zároveň uspokojovať svoje záujmy a potreby (Porubská - Ďurdiak, 2005). Ak si chce dospelý človek udržať určitý životný štandard, úroveň rozumových schopností, neustále musí reagovať na zmeny v oblasti vedy, techniky, umenia. V oblasti vzdelávania pedagogických pracovníkov navrhuje Turek (Turek, 2004) nasledovné členenie a druhy ďalšieho - inštitucionálneho vzdelávania: pregraduálne slúži na získanie vysokoškolskej učiteľskej kvalifikácie. doplňujúce pedagogické štúdium slúži na získanie pedagogickej spôsobilosti učiteľov, ktorí majú odbornú spôsobilosť ale nemajú ukončenú vysokú školu učiteľského zamerania. Získanie pedagogickej spôsobilosti by malo byť podmienkou pre vysokoškolských učiteľov na získanie vedecko-pedagogických hodností docent a profesor. priebežné vzdelávanie slúži na udržanie a zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Jeho obsah je diferencovaný podľa jednotlivých kategórií pedagogických pracovníkov. špecializačné štúdium je určené pre prípravu pedagogických pracovníkov na výkon špecializačných činností v škole (výchovný poradca, triedny učiteľ,..). rozširujúce štúdium je určené pre kvalifikovaných učiteľov, ktorí menia alebo rozširujú aprobáciu. aktualizačné štúdium je určené učiteľom, ktorí sa vrátili do školských služieb po dlhšej časovej prestávke. doktorandské štúdium je najvyšším druhom vzdelávania, ktoré je zamerané na prípravu vedeckých pracovníkov. samovzdelávanie je dôležitou formou ďalšieho vzdelávania, pre ktorú by sa mali vytvoriť priaznivé podmienky. Pri vzdelávaní dospelých sa jedná predovšetkým o ďalšie vzdelávanie, ktoré by sa malo zamerať najmä na: záujmové vzdelávanie, ktorého cieľom je skvalitňovanie osobného života človeka, odborné vzdelávanie, ktorého cieľom je vzdelávanie na nadobudnutie nových zručností a vedomostí zamestnancov. Cieľom systému celoživotného odborného vzdelávania je podchytiť potenciál dospelých a zvýšiť kvalitu ich pracovného života, zabezpečiť ich stály prístup ku vzdelávaniu na nadobudnutie a obnovovanie ich zručností, ktoré sú potrebné pre trvalé zapojenie sa do života spoločnosti, založenej na vedomostiach. Cieľovými skupinami by mali byť lektori vzdelávania, sprostredkovatelia v oblasti ďalšieho vzdelávania, dospelí, rôzne združenia, atď. Celoživotné odborné vzdelávanie je v ostatnom období v centre pozornosti nadnárodných organizácií a vlád jednotlivých krajín. Odrazilo sa to v príprave rôznych ideových a koncepčných materiálov aj v Slovenskej republike. Významnými dokumentmi organizovania celoživotného vzdelávania sú: programové vyhlásenie vlády SR, národný akčný plán zamestnanosti (www.minedu.sk), národný plán rozvoja (www.siov.sk). 54

55 V rámci riešenia projektu PHARE s názvom Strategická štúdia odborného vzdelávania a prípravy je odporúčanie: využiť a posilniť prednosti doterajšieho systému odborného vzdelávania, poskytovať vyššiu úroveň všeobecného a širšieho profilovaného odborného vzdelávania a prípravy, dosiahnuť kvalitnú úroveň pracovnej sily ako kľúčového faktora produktívnej spoločnosti, vnímať odborné vzdelávanie ako jeden z prioritných nástrojov zamestnanosti, konkurencieschopnosti, prispôsobiť odborné vzdelávanie požiadavkám jednotného trhu práce (www.education.gov.sk). Záver Jednou z najdôležitejších úloh v súčasnosti sa ukazuje odborné vzdelávanie, čo predpokladá demokratizáciu a komplexnosť vzdelávania, ale hlavne zvýšenie kvality a profesionality vzdelávania. V súčasnosti je vzdelávanie a odborná príprava prioritným záujmom Európskej únie, z čoho vyplýva, že výsledky, ciele, obsah, metódy a celý postup riadenia činnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy musia byť úplne prehodnotené. Európska komisia zabezpečuje posilnenie celoeurópskej spolupráce v tejto oblasti. Za významné v oblasti celoživotného vzdelávania pokladáme odborné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie dospelých z hľadiska systému profesijného vzdelávania a jeho skvalitnenia, čo súvisí so zvyšovaním odbornosti a profesionality. Z uvedeného vyplýva transformácia kurikula odborného vzdelávania a väčšia motivácia pre technické odbory vzdelávania. Rentabilnejšie pre spoločnosti a inštitúcie je investovať do vzdelávania a vyžadovať od zamestnancov zvyšovanie vzdelanostnej úrovne tak, ako to navrhujú medzinárodné, ale aj naše národné dokumenty. Návratnosť takto vynaložených prostriedkov je v tomto smere evidentná a pomôže riešiť aj mnohé problémy, s ktorými sa v stretávame v praxi. Rozvoj vedeckého poznania, konkurenčné prostredie a automatizácia výroby si žiada vzdelávanie v jeho najrozmanitejších kontextoch. Dopyt po pracovných miestach prevyšuje ponuku, čo spôsobuje, že uchádzač o zamestnanie musí v konkurencii preraziť najmä kvalitným vzdelaním, jazykovou vybavenosťou, zručnosťami a praxou. Ak uchádzač o prácu nespĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho povolania, má väčší záujem o získanie odborného vzdelania v rámci výkonu profesie. Zvýšené požiadavky zo strany zamestnávateľa nútia zostávať vo vzdelávacom procese dlhší čas. Individuálna motivácia vzdelávať sa a rozmanitosť vzdelávacích príležitostí sú kľúčmi k realizácii celoživotného vzdelávania. Systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ich ciele sú poznačené zmenami a novými prístupmi. Nielen z pohľadu jednotlivca je adekvátna reakcia na súčasné potreby vzdelávania nutná, ale aj v podnikateľskej praxi. Túto filozofiu je možné realizovať len prostredníctvom ľudí, ich odbornej prípravy, aktivity, flexibility, pozitívnej motivácie a postojov. Ak však chceme riešiť problematiku prepojenia odborného vzdelávania na celoživotné vzdelávanie a následne na prax je potrebné mať na zreteli štandard povolaní, od ktorého sa majú odvíjať jednotlivé prvky plánovania edukačného procesu. V súčasnosti sa reštrukturalizuje u nás počet štandardných profesií, ktorý je zároveň konfrontovaný so štandardmi ostatných európskych krajín. Na základe profesijných štandardov sa môžu následne vytvárať nielen odbory na SOŠ a SOU, ale aj ich obsahová náplň. Celoživotné vzdelávanie je dlhodobý proces. Jeho kvalita súvisí s rozvojom spoločnosti, s jej hodnotami, materiálnym a kultúrnym životom obyvateľov. Vzdelávanie by malo zodpovedať nielen potrebám spoločnosti, ale malo by zohrávať aktívnu úlohu. 55

56 5 Zoznam bibliografických odkazov 1. BÁNESZ, G Ako ďalej s predmetom technika. In: Education and Technics. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nitra, 23. jún Nitra: PF UKF s. ISBN ČAPLOVIČ, D Odborné vzdelávanie na Slovensku: Stav a východiská budúcich zmien. file:///c:/documents%20and%20settings/pipko/plocha/odborne-vzdelavanie-naslovensku%20-stav-a-vychodiska-buducich-zmien.php.htm 3. DELORS, J.(ed.) Learning: The Treasure Withing. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty first Century. Paris: UNESCO Publishing, Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (EKR) Luxemburg: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev ISBN Konzultačný proces k Memorandu o celoživotnom vzdelávaní sa (CŽV): Národná správa o CŽV za Slovenskú republiku. Dostupné na: spr_mem.htm ( ). 6. KOZÍK, T. DEPEŠOVÁ, J Technická výchova v Slovenskej republike v kontexte vzdelávania v krajinách Európskej únie. Nitra: Pedagogická fakulta UKF s. ISBN KOŽUCHOVÁ, M Trendy technického vzdelávania akcentované svetovou organizáciou UNESCO. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. s PF UMB Banská Bystrica: ISBN Memorandum o celoživotním učení Dostupné na: y.ceskaskola.cz/ucitelskelist y/ar.asp?ari=100739&ca I=2154 ( ) 9. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa: Pracovný materiál Európskej komisie Dostupné ( ) na: dokument/konproj/memorand/memorand_nz.htm 10. Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Dostupné na: ( ). 11. National actions to implement Lifelong Learning in Europe Dostupné na: ISBN ( ) 12. PAVELKA, J Zručnosti v oblasti techniky a technológií jako súčasť vzdelávania ku kľúčovým zručnostiam človeka pre celoživotné učenie. In: PAVELKA, J. (ed.) Kľúčové kompetencie a technické vzdelávanie. III. InEduTech s ISBN PORUBSKÁ, G. - ĎURDIAK. Ľ Manažment vzdelávania dospelých. Nitra: SLOVDIDAC, ISBN PORUBSKÁ, G. - HATÁR, C Kapitoly z andragogiky pre pomáhajúce profesie. Nitra: UKF 2009 ISBN

57 15. TUREK, I Inovácie v didaktike. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, prvé vydanie, s. ISBN VESELKOVÁ, J Celoživotné vzdelávanie verzus učitelia základných škôl na Slovensku. In: Zborník Veda - vzdelávanie - prax. PF UKF. Nitra: ISBN ZÁKON NR SR č. 386/97 Z.z. o dalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/96 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/97 Z.z. 18. ZÁKON NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája ZÁKON NR SR č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 1. decembra Koncepcia celoživotného vzdelávania v SR [ ]. Lektoroval: doc. hab. Dr. Henryk Noga, PhD. Kontaktná adresa autorky: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií, Dražovská cesta 4, Nitra, 037/ , 57

58 OBSAHOVÁ NÁPLŇ TEMATICKEJ OBLASTI ELEKTRICKÁ ENERGIA PRE TVORBU MULTIMEDIÁLNEJ EDUKAČNEJ POMÔCKY S PRVKAMI E- LEARNINGU JURINOVÁ Jana, SR - DEPEŠOVÁ, Jana, SR Abstrakt Autorky v príspevku upozorňujú na problémy, ktoré v súčasnosti bránia kvalitnému zabezpečeniu technického vzdelávania na základných školách. Ich cieľom je pozitívne ovplyvniť túto nežiaducu situáciu tvorbou komplexnej multimediálnej edukačnej pomôcky s prvkami e-learningu. Vzhľadom k stanovenému cieľu sa do popredia dostala otázka vyriešiť obsahovú náplň samotnej učebnej pomôcky. Z tohto dôvodu bola zrealizovaná analýza výsledkov výskumov odborníkov v danej oblasti, na základe čoho sme vymedzili tak logicky a štruktúrovane previazaný celok, ktorý sa dlhodobo javí byť pre žiakov a aj učiteľov problematický a z hľadiska materiálneho nedostatočne zabezpečený. Abstract In this paper, the authors call attention to the problems that currently retard ensuring the quality technical education in elementary schools. The aim is to positively influence this unfavourable situation by creating a complex of multimedia teaching aid with elements of e- learning. Considering the defined aim, the need to resolve the contents of the teaching aid has become a priority. Therefore, analysis of the research results of experts in the field was carried out, upon which we defined logically structured and interconnected unit, which has not been adequately covered in educational curricula for a long time, and seems to be crucial for pupils and teachers in terms of the content, as well as the material support. 1 Úvod Vzdelávacia sústava na Slovensku prechádza viacerými transformačnými zmenami, ktoré sa prejavujú v rôznych oblastiach. Jednou z oblastí, ktorej sa koncepčné zmeny vo vzdelávaní na základných školách dotýkajú, je obsah a rozsah jednotlivých vyučovacích predmetov. Od roku 1997 z hľadiska reštrukturalizácie predmetov došlo v rámci technického vzdelávania k viacerým výrazným obsahovým a organizačným zmenám, ktoré si vyžadujú z hľadiska zabezpečenia kvality edukácie venovať zvýšenú pozornosť jednotlivým zložkám vzdelávacieho procesu, najmä zabezpečeniu škôl nevyhnutnými vyučovacími prostriedkami, bez ktorých nemožno efektívne dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele predmetu. Na základe preštudovaných výsledkov medzinárodných štúdií (PISA ), ako aj výskumov a poznatkov viacerých autorov v danej oblasti (Pavelka, Ďuriš, Pavlovkin, Tkáč, Kozík, Bánesz, Lukáčová, Kuzma a pod.) môžeme potvrdiť, že technické vzdelávanie na základných školách sa v súčasnosti stretáva s viacerými ťažkosťami, ktoré je nevyhnutné riešiť. Ide napríklad o nedostatočnú previazanosť učebného procesu s praxou, nevyhovujúce materiálno-technicko-organizačné zabezpečenie škôl, ako aj samotných predmetov (nedostatočný knižný a obrazový materiál, chýbajúce názorné pomôcky, stavebnice, prístroje a pod.), nedostatočná časová dotácia vyučovacieho predmetu Technika, nedostatočná kvalifikovanosť pedagógov, nezáujem žiakov o technické vzdelávanie, ako aj ďalšie vzdelávanie, samovzdelávanie, resp. celoživotné vzdelávanie v tejto oblasti a pod. 58

59 Snaha autoriek o odstránenie dôsledkov, ktoré spôsobujú vyššie uvedené nedostatky je orientovaná na hľadanie a uplatňovanie inovatívnych foriem a metód edukácie a modernizovanie edukačného procesu. Efektívnosť edukácie (Turek, I., 1997) je priamo ovplyvnená procesom odovzdávania informácií, akou metódou, spôsobom, s využitým akých prostriedkov sa učivo vysvetľuje, opakuje, upevňuje a preveruje. Edukáciu treba chápať, ako proces riadeného učenia, ktorý musí byť zameraný na dosiahnutie čo najtrvalejších vedomostí, zručností a schopností žiakov logicky a samostatne riešiť rôzne problémy, ako aj v zabezpečení samotnej aktivity žiakov a v rozvíjaní túžby žiakov po poznaní. Za cieľ si stanovujú dosiahnuť pomocou vytvorenia multimediálnej edukačnej e-learningovej pomôcky (MEEP) zaradenej do vyučovacieho procesu v technickom vzdelávaní lepšie výsledky v kognitívnej oblasti žiakov vo vybraných témach časti Elektrická energia, ako aj zvýšiť názornosť a atraktívnosť učebného procesu. Zároveň predpokladajú, že existencia MEEP umožní skrátiť potrebnú časovú prípravu (príprava obsahovej náplne vyučovacej hodiny vrátane pomôcok), ako aj samotné vysvetľovanie problematiky vyučujúcim vzhľadom na nízku časovú dotáciu predmetu a tým vo vyučovaní vytvoriť časový priestor na realizáciu praktických činností, ktorých realizácia je nosnom časťou technického vzdelávania. 2 Závery analýzy prieskumu realizovaných výskumov autorov v technickom vzdelávaní na Slovensku, zameraného na výber problematických celkov Technické vzdelávanie, jeho obsah ako aj výkonový štandard, materiálno-technickoorganizačné zabezpečenie, možnosti využitia vyučovacích prostriedkov a skúmanie ich vplyvu na vzdelávací proces je problematika analyzovaná viacerými odborníkmi z tejto oblasti. Našim cieľom je vyšpecifikovať problematické oblasti v predmete Technika v rámci ISCED 2 (ŠPÚ, 2011) z pohľadu učiteľov a aj žiakov. Dôvod, pre ktorý sme sa zamerali na tematickú oblasť Elektrická energia potvrdzujú výsledky niekoľkých výskumov. V roku 1998 bol realizovaný výskum Kabinetom technickej výchovy Odboru školstva a telesnej kultúry Krajského úradu v Prešove v spolupráci s Katedrou technickej výchovy FHPV Prešovskej univerzity (Pavelka, J., 1999), kde medzi témy, ktoré robili učiteľom najväčšie problémy, resp. vôbec sa nevyučovali v školskom roku 1997/1998, patrili témy Elektrická energia. Jednoduché elektrické obvody. Elektrické spotrebiče. vyučované vtedy v 5. a 6. ročníku, ako aj priamo súvisiace témy vyučované v 7. ročníku Prvky bytovej inštalácie a Elektromontážne práce. Elektrotechnické automatizačné a regulačné prvky. Všetky zmienené témy sú viac menej vyučované v tematickom celku Elektrická energia, ktorá sa bez pochýb javí problematickou, ako zo strany učiteľov tak aj žiakov. Problematickou sa javila aj oblasť Technické, ekonomické, ekologické a estetické zhodnotenie investícii do domácnosti, ktorá bez pochýb v rámci celku Elektrická energia nachádza svoje uplatnenie. Z výsledkov výskumu Lukáčovej zameraného na zisťovanie stavu technického vzdelávania na základných školách na Slovensku v roku 2008 (Bánesz, G., Lukáčová, D., Sitáš, J., 2010), v rámci ktorého boli realizované a vyhodnocované didaktické testy pre 11-ročných a 15-ročných žiakov zameraných na všetky oblasti realizované v rámci technického vzdelávania, možno opätovne uviesť, že ako najviac problematické oblasti sa javili časti tematického celku Elektrická energia (priemerná úspešnosť žiakov v tomto celku bola 49%) a Technické, ekonomické, ekologické, estetické zhodnotenie investícií do domácnosti (priemerná úspešnosť žiakov v tomto celku bola 26,5%). Podobný výskum bol realizovaný Lukáčovou už v roku

60 Výsledky grantového projektu KEGA č. 3/4112/06 realizovaného v rokoch s názvom Tvorba multimediálnych didaktických programov pre výučbu technických a prírodovedných predmetov v základnej škole pod vedením Pavelku (2008) preukázali, že učebné osnovy vtedajšej technickej výchovy na 2. stupni ZŠ dokáže splniť približne len 1/4 (23,21%) učiteľov a až 76,79% učiteľov nedokáže požiadavky učebných osnov naplniť v plnom rozsahu. Pozitívnym zistením pre nás je, že až 94,64% respondentov zastáva názor, že multimediálne didaktické programy pomôžu zefektívniť vyučovanie technickej výchovy. Vzhľadom na uvádzané výsledky, ako aj potvrdzujúce informácie od samotných učiteľov a žiakov môžeme potvrdiť, že výučba tematického celku Elektrická energia sa dlhodobo stretá s problémami a ťažkosťami, a preto predpokladáme, že nami stanovený model vytvorenie MEEEP, by mohol pri relatívne nízkych nákladoch prispieť k zefektívneniu výučby týchto častí. 3 Zabezpečenie časti Elektrická energia vyučovacími pomôckami Po vymedzení problematického tematického celku Elektrická energia v predmete Technika bolo nutné sa bližšie oboznámiť s jeho obsahovým a výkonových štandardom, ktorý je definovaný v ISCED 2. Tento nie je v danom dokumente konkretizovaný a je formulovaný všeobecne a veľmi rozsiahle vzhľadom na časovú dotáciu predmetu 0,5 hodiny týždenne. Koncepcia celkov nemá jasnú a úplnú líniu, neurčuje počet vyučovacích hodín pre jednotlivé tematické celky a nekonkretizuje prvky učiva. Neodporúča dostatočné množstvo základnej povinnej literatúry (učebníc) a doplnkovej odbornej literatúry, metodických materiálov, pomôcok a pod. Ako uvádza Ďuriš vo svojom príspevku (Kozík, T., 2004), ako doplnková literatúra pre učiteľov technických predmetov a aj to len v obmedzenom množstve bola lokálne vydaná knižná publikácia Ďuriš, M., Pavlovkin, J.: Spotrebiče v domácnosti (2003), Devečka, E.: Drotárstvo I. (2003), Ďuriš, M.: Krátky technický výkladový a náučný slovník pre učiteľov technických odborných predmetov (2004), odhliadnuc od existencie učebnice Krušpán, I. a kol.: Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl (2002). Po hlbšom skúmaní problematiky sme pre podporu procesu výučby celku Elektrická energia z dostupných možností zvolili užitočné webové lokality: 1) Webovú lokalitu zabezpečuje Východoslovenská energetika a.s. (VSE) - energetická spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby spojené s odberom elektrickej energie a zároveň podporuje energetickú efektívnosť. Spoločnosť má záujem zvyšovať informovanosť svojich zákazníkov o možnostiach efektívneho využívania elektriny, šetrného k životnému prostrediu a preto prináša množstvo informácií o tom, ako: efektívne využívať energie v domácnosti či podnikaní, jednoduchými opatreniami znížiť náklady na elektrickú energiu, ponúka tiež porovnania a kalkulačky na výpočet úspor energií pri konkrétnych údajoch o spotrebe vášho odberného miesta. V tejto súvislosti je k dispozícii virtuálny dom a byt s názorným vysvetlením možností šetrenia energie na konkrétnych príkladoch. Jeden tematický celok sa venuje optimálnemu využívaniu spotrebičov s tipmi na úsporu a s možnosťou prerátania si nákladov na domácnosť pri použití energeticky nenáročných spotrebičov (výpočet úspory elektrickej energie pri výmene klasickej žiarovky za kompaktnú žiarivku, porovnanie nákupnej ceny a spotreby elektrickej energie pri dvoch chladničkách s rovnakým objemom vnútorného priestoru, zistenie úspory pri vypínaní elektrického spotrebiča úplne a pri ponechaní v pohotovostnom režime a pod.. Samostatná kapitola Varenie je venovaná tipom šetrenia energie pri varení. 60

61 Webová lokalita tiež poskytuje bezplatnú službu Kontrol, ktorá v prípade záujmu určí spotrebu elektrickej energie jednotlivých spotrebičov vo Vašej domácnosti. Pred nákupom elektrických spotrebičov je dostupná služba Nákupný poradca, ktorá poskytuje základné technické informácie o elektrických spotrebičoch ako: digestor, chladnička, vysávač, televízor, práčka, sporák, žehlička a umývačka riadu. Časť Vykurovanie poskytuje základné informácie o zdrojoch tepla, princípe fungovania tepelného čerpadla, sálového vykurovania a o možnostiach ich využitia pri výbere spôsobu vykurovania, resp. kotla vrátane tipov šetrenia pri vykurovaní. Súčasťou je kalkulačka pre porovnanie nákladov na vykurovanie podľa jednotlivých typov energií. Tipy na šetrenie uvádza aj časť príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia. Lokalita obsahuje aj praktické tipy a usmernenia zamerané na bezpečnosť práce s elektrickou energiou. Prehľadné informácie o úsporách energií sú uvádzané aj v poradenských letákoch Rady pre váš domov, Rady pri výbere spotrebičov a Rady pre vaše podnikanie. Súčasťou webovej lokality je časť Elektrina, ktorá sa venuje základným pojmom, objaveniu elektrickej energie a detailnému spracovaniu zdrojov energie. K efektívnemu využívaniu energií chcú viesť aj žiakov a študentov základných a stredných škôl, preto (Východoslovenská energetika, a.s., c ): sú generálnym partnerom projektu Zelená škola. pre školy v Košickom a Prešovskom kraji pripravili didaktické pomôcky pre učiteľov na tému Energia okolo nás. Pedagógom materiály zaslali v tlačenej forme v priebehu roka 2009, všetky školy majú možnosť stiahnuť si didaktické materiály bezplatne v časti Pre školy, žiakom prinášajú zábavné a edukačné hry v časti Pre školy. Ide o hry zamerané na danú problematiku spracovaných v rôznych formách ako puzzle, bludisko, pexeso, krížovka, nájdenie žrútov energie a pod., pre učiteľov a žiakov sú k dispozícii na stiahnutie pracovné listy zamerané na: o Zdroje energie o História elektriny o Bezpečne s elektrinou o Výroba, prenos a distribúcia elektriny o Úspory energie o Elektromobilita a pod. 2) Webová lokalita Slovenské elektrárne je zabezpečovaná akciovou spoločnosťou Slovenské elektrárne. Pre vzdelávacie účely je zaujímavá interaktívna mapa slovenských elektrární s kompletnou charakteristikou, fotogalériou a flash animáciami znázorňujúcimi princíp výroby energie (jadrovej, slnečnej, tepelnej, veternej, vodnej a geotermálnej elektrárne, ako aj elektrárne na biomasu). Veľkou zaujímavosťou je možnosť virtuálnej prehliadky atómovej elektrárne v Mochovciach (Slovenské elektrárne a.s.). 3) Portál E.O11111N Energia zblízka je rozsiahly projekt určený najmä základným a stredným školám. Učiteľom pomôže sprostredkovať žiakom vedomosti týkajúce sa energie. Žiakom pomôže porozumieť tomu, aké rozmanité zdroje energie využívame a aké sú ich prednosti, aké sú nové možnosti výroby energie a tiež aký vplyv majú v lokálnom aj globálnom meradle. Spoločnosť E.ON chcela ponúknuť skutočne zaujímavý interaktívny nástroj, preto pri tvorbe týchto stránok úzko spolupracovala s učiteľmi a ďalšími odborníkmi. Učitelia tu nájdu podporné materiály, pomocou ktorých môžu obohatiť obsahovú náplň vyučovacích hodín, a tiež odkazy na vedecké a zemepisné zdroje v rámci Slovenska. Mladí 61

62 ľudia od 5 do 16 rokov tu získajú základné informácie a číselné údaje. Čo je však dôležitejšie, sami budú môcť robiť rozhodnutia v simulácii reality výroby, distribúcie a odberu energie a vidieť okamžité dôsledky svojich rozhodnutí (Západoslovenská energetika, a. s., c2009). 4) Z hľadiska zabezpečenia učebného procesu prínosnou môže byť aj česká webová lokalita obsahujúca množstvo informácií o úsporách energie pri nákupe a využívaní domácich elektrospotrebičov. Uvedený je konkrétny návod, ako sa orientovať pri kúpe elektrospotrebičov podľa energetických štítkov, pravidelne aktualizovaná databáza energeticky najúspornejších spotrebičov v predaji v Českej republike, v ktorej je možné vyhľadávať podľa energetickej náročnosti jednotlivých druhov výrobkov a ďalších parametrov (Úsporné spotřebiče v České republice, 2011). 5) V rámci tejto českej webovej lokality je k dispozícii viacero možností. Priamo na lokalite sú uvádzané rôzne informácie v podobe článkov, bleskoviek, noviniek, diskusií týkajúcich sa elektrotechniky. K dispozícii je odkaz na súhrn praktických príspevkov a spôsobov realizácií činností v rámci elektrotechnickej oblasti prístupný na ako aj odkaz na multimediálny zdroj poskytujúci informácie v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky Samostatné diskusné fórum je k dispozícii na (Elektrika.cz, c ). 6) Webová lokalita je k dispozícii vo viacerých jazykových mutáciách (vrátane slovenčiny) a poskytuje voľne použiteľné java aplety pre oblasti fyziky, matematiky a astronómie. Zvlášť významné java aplety pre oblasť elektrickej energie sú Magnetické pole priameho vodiča s prúdom, Generátor a Ohmov zákon (WALTER, F., 2010). 7) Program Zelená škola od roku 2004 pomáha slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť k vplyv školy na životné prostredie. Ich filozofiou je, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale je nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Analýzou súčasnej situácie na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne je možné navrhnúť a realizovať zlepšenia. Škola môže využívať aj rôzne formy bezplatnej metodickej podpory: od metodických príručiek, pracovných listov, ovej konferencie, webstránky až po osobné konzultácie. Súčasťou sú aj vzdelávacie a zážitkové workshopy, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí (Zelená škola, 2011). 8) Z tejto webovej lokality sú zaujímavé najmä materiály spracované na tému Elektrické pole, Vznik striedavého prúdu, Premeny skupenstva látok a Vnútorná energia telesa, ktoré sú 62

63 spracované v interaktívnej multimediálnej forme a zahŕňajú časť teoretickú ako aj testovaciu (Škola hrou, c2011). 9) ortál pre učiteľov, ktorý disponuje širokou paletou informácií, noviniek, spracovaných materiálov z jednotlivých tematických oblastí (Zborovna.sk, c2008). 10) Portál Moderný učiteľ buduje komunitu učiteľov so spoločným záujmom a to zlepšovať vzdelávanie a učenie pomocou moderného využívania informácií a informačnokomunikačných technológií. Portál uľahčuje hľadanie materiálov, pomocou ktorých je možné zmeniť tradičnú školskú triedu na prostredie bohaté na zaujímavé informácie, moderné technológie a najnovšie metódy používané vo vyučovaní (Inovative Teachers NETWORK, cmicrosoft). 4 Záver Vzhľadom na preukázané dostatočné elektronické (upozorňujeme na nejednotnosť a vágnosť terminológie), ako aj knižné spracovanie niektorých častí celku Elektrická energia, ako sú základné zdroje elektrickej energie, jednoduché elektrické obvody, základné elektrické spotrebiče ako aj ich správne používanie, výroba a rozvod elektrickej energie, ekologické aspekty výroby elektrickej energie, ako aj spôsoby jej šetrenia, prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom a pod. sa autorky zamerajú na spracovanie logicky previazanej problematiky, ktorej spracovanie a pokrytie dostupnými materiálmi je neuspokojivé. Hlavné časti sú: Bezpečnosť pri práci na elektrických zariadeniach o Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus o Spôsoby úrazu elektrickým prúdom o Ochrany pred úrazom elektrickým prúdom Prvky a technológie montáže v elektrotechnike o Normalizované schematické značky elektrotechnických súčiastok o Prenos elektrickej energie o Elektroinštalačný materiál o Technológie montáže v elektrotechnike o Bytová elektroinštalácia Každá tematická oblasť bude okrem vysvetľujúceho a objasňujúceho textu doplnená dostatočným množstvom obrazového materiálu, názornými a vysvetľujúcimi interaktívnymi flash animáciami (Jurinová, J., Depešová, J., 2011c) rôznymi modelovými situáciami, vedomostnými hrami, kontrolnými otázkami a úlohami na riešenie a upevňovanie si vedomostí. Pripravovaný materiál bude v súlade s metodickými a didaktickými požiadavkami uplatňovanými pri tvorbe elektronických multimediálnych vzdelávacích kurzov. Tieto materiály autorky publikovali v príspevku Model elektronického multimediálneho kurzu pre tematický celok Elektrická energia (Jurinová, J., Depešová, J., 2011b). Zároveň predpokladáme, že zaradením navrhovanej MEEP do vyučovacieho procesu dôjde k zvýšeniu kognitívnej úrovne žiakov, zlepšeniu názornosti komplikovaných javov a činností, ktorých reálne odskúšanie nie je z hľadiska bezpečnosti, ako aj materiálneho zabezpečenia 63

64 realizovateľné, zvýšeniu motivácie k samoštúdiu a pod.. Prínosom zaradenia didaktickej pomôcky do edukácie bude aj zvýšenie frekvencie zaraďovania e-learningových kurzov do vyučovacieho procesu, ako jednej z možností získavania informácií. 5 Zoznam bibliografických odkazov BÁNESZ, G., LUKÁČOVÁ, D., SITÁŠ, J Technické vzdelávanie v digitálnom prostredí. Nitra: PF UKF s. ISBN Elektrika.cz - elektrotechnika každý den. [online]. Brno, c [cit ]. Dostupné na internete: <http://elektrika.cz/>. Inovative Teachers NETWORK - portál Moderný učiteľ. [online]. cmicrosoft. [cit ]. Dostupné na internete: <http://anon.modernyucitel.net/stranky/welcome.aspx >. JURINOVÁ, J., DEPEŠOVÁ, J. 2011a. Application of electrical engineering in technical education. In: Didmattech XXIV : problemy edukacji nauczycieli. Kraków : Instytut Techniki UP, s ISBN JURINOVÁ, J., DEPEŠOVÁ, J. 2011b. Model elektronického multimediálneho kurzu pre tematický celok elektrická energia, In: Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti : zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra : PF UKF, [CD-ROM]. s ISBN JURINOVÁ, J., DEPEŠOVÁ, J.2011 c: The use of interactive flash animations in technical education, In: International Conference Applied Natural Sciences 2011 : Papiernička - Častá, October Trnava : University of SS. Cyril and Methodius, [CD-ROM]. s ISBN KOZÍK, T. a kol Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2004, 404 s. ISBN KRUŠPÁN, I. a kol Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl. 2. vyd. Bratislava : EXPOL Pedagogika, spol. s r.o., s. ISBN KUZMA, J Vzdelávacie štandardy v technickej výchove In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania, Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch v B. Bystrici, Banská Bystrica : Katedra technickej výchovy FPV UMB, 1998, s. 28. ISBN MOŠNA, F Technické vzdelaní v Austrálii. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania, Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch v B. Bystrici,Banská Bystrica: Katedra technickej výchovy FPV UMB, 1998, s ISBN Národná správa PISA 2000, 2003, 2006, [online]. Bratislava : Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, c2010. [cit ]. Dostupné na internete: <http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5#420,o557>. PAVELKA, J Vyučovacie prostriedky v technickej výchove. Prešov : Prešovská univerzita, s. ISBN PAVELKA, J Tvorba multimediálnych didaktických programov pre výučbu technických a prírodovedných predmetov v základnej škole závery riešenia projektu KEGA. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania: Vedecká monografia z príspevkov 24. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej v dňoch 2. a 3. 64

65 septembra 2008 vo Veľkej Lomnici. Banská Bystrica : Katedra techniky a technológií, FPV, Univerzita Mateja Bela, 180 s ISBN PAVLOVKIN, J IKT v procese vyučovania elektrotechniky. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania: Zborník príspevkov 26. medzinárodnej vedeckoodbornej konferencie. UMB, Banská Bystrica: 490 s. 2010, ISBN Slovenské elektrárne a.s.. [online]. [cit ]. Dostupné na internete: <http://www. seas.sk/>. Škola hrou. [online]. Žilina : Vrana, s.r.o., c2011. [cit ]. Dostupné na internete: <http://www.skolahrou.sk/>. ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV - Štátne vzdelávacie programy a dostupné príbuzné dokumenty. [online]. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, [cit ]. Dostupné na internete: <http://www.statpedu.sk/sk/>. TUREK, I Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 1. vydanie. Bratislava : Metodické centrum, s. ISBN Úsporné spotřebiče v České republice. [online]. Praha : SEVEn, Středisko pro efektivní využívaní energie, o.p.s., c [cit ]. Dostupné na internete: <http://www. uspornespotrebice.cz/>. Východoslovenská energetika a.s.. [online]. [cit ]. c Dostupné na internete: <http://www.setrimeenergiu.sk/>. WALTER, F. Java aplety pre fyziku. [online]. [cit ]. c2010. Dostupné na internete: <http://www.walter-fendt.de/ph14sk/>. Zborovna.sk portál pre učiteľov. [online]. Komensky, c2008. [cit ]. Dostupné na internete: <http://www.zborovna.sk/novinky/index.php>. Lektoroval: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. Kontaktné adresy autoriek: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií, Dražovská cesta 4, Nitra, 037/ , Ing. Jana Jurinová, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Fakulta prírodných vied, Katedra aplikovanej informatiky, Námestie J. Herdu 2, Trnava, 033/ , 65

66 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE UČITEĽOV TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV DUCHOVIČOVÁ Marcela, SR Abstrakt Príspevok sa zaoberá problematikou celoživotného vzdelávania učiteľov, ktorého cieľom je získanie základnej prípravy v oblasti kľúčových kompetencií (napr. ovládanie IKT, komunikácia v cudzom jazyku, schopnosť učiť sa) a získavanie mäkkých zručností pre efektívnu sociálnu komunikáciu (zdokonaľovanie medziľudskej komunikácie, schopnosti prezentovať sa). Dôraz je kladený na vzdelávanie učiteľov vyučujúcich odborné technické predmety na základných školách. Abstract The paper deals with the issues lifelong learning teachers, the main purpose is to obtain basic training in key skills (familiarity with ICT, communication in foreign languages, ability to learn) and the acquisition of soft skills needed for effective social communication (improving interpersonal communication and interpersonal skills, ability to present themselves). Emphasis is placed on training teachers of vocational technical subjects in primary schools. 1 Úvod Celoživotné vzdelávanie v nových politicko-ekonomických podmienkach a v novom prostredí krajín EÚ, bolo v značnej miere živelné, podporované trhovým zákonom dopytu a ponuky. Celoživotné vzdelávanie je riešené v mnohých nadnárodných organizáciách a strategických dokumentoch, ktoré riešia problematiku vzdelávania v úzkej súvislosti s problematikou zamestnanosti. Odrazom toho bola aj príprava a samotná realizácia ideových a koncepčných dokumentov aj v Slovenskej republike. Medzi významné dokumenty celoživotného vzdelávania zaraďujeme Programové vyhlásenie vlády SR, Národný plán rozvoja ako aj Národný akčný plán zamestnanosti, ktorý rieši problematiku vzdelávania v úzkej súvislosti s problematikou zamestnanosti. Okrem iného, ukladá modernizovať a rozšíriť modulovaný systém ďalšieho vzdelávania občanov ako nástroja a rozvoja ekonomiky založenej na vedomostiach. Tento dokument tiež navrhuje opatrenia zamerané na riešenie spolufinancovania celoživotného vzdelávania, vytvorenia informačného systému o možnostiach vzdelávania a prehĺbenia spolupráce medzi jednotlivými subjektmi, zodpovednými za vzdelávanie. Celoživotné vzdelávanie zdôrazňuje časovú stránku, ide o vzdelávanie sa počas celého života, či už nepretržite alebo periodicky. Ide o vzdelávania sa vo všetkých oblastiach života a v ktoromkoľvek štádiu života. Súčasťou tohto systému je aj technické vzdelávanie. 2 Nutnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov Celoživotné vzdelávanie zahŕňa školské vzdelávanie, ktorým sa získava stupeň vzdelania a ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní. 66

67 Môžu ho zabezpečovať vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania a to školy, právnické osoby a fyzické osoby. Je potrebné zamerať vzdelávacie aktivity na udržiavanie, zdokonaľovanie, dopĺňanie a rozširovanie už získaných vedomostí a kompetencií. Pri určovaní obsahu vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v rámci celoživotného vzdelávania zamerať sa na aktuálne regionálne potreby trhu práce. Z nášho pohľadu je dôležité, aby existoval a bol dobre vypracovaný systém permanentného vzdelávania učiteľov s premysleným pregraduálnym, graduálnym a postgraduálnym vzdelávaním. Rozvoj techniky a technológií prináša so sebou požiadavku zmeny a zvýšenia nárokov na všeobecné technické vzdelávanie celej spoločnosti. Aby človek vedel v praktickom živote využívať výdobytky techniky, je potrebné si neustále osvojovať nové poznatky v danej oblasti. Problematikou kvality vyučovacieho procesu a s tým súvisiace aspekty, sa zaoberali mnohí pedagógovia na vysokých školách v rámci riešenia projektov napr. Vargová, 1999, Vargová Tomková, 2002 a ďalší. Bolo zistené, že v minulosti najviac nedostatkov pretrvávalo v nedostatočnom personálnom obsadení kvalifikovaných učiteľov techniky zameraných predmetov na základných školách a nedostatkov, týkajúcich sa materiálneho zabezpečenia daných predmetov. Problém nekvalifikovaných učiteľov Technickej výchovy sa riešil prostredníctvom vzdelávacích projektov. Jedným z nich bol projekt s názvom Ďalšie odborné vzdelávanie učiteľov v odborných zručnostiach na zvýšenie ich kvalifikácie vyučovania predmetu Technická výchova na základných školách (Vargová, M. - Žáček, R. - Školuda, P., 2006). Projekt spolufinancovala EÚ a v 2008 sa uskutočnilo prvé vzdelávanie formou týždňových kurzov. Bolo zistené, že predmet vyučujú síce učitelia s vysokoškolským vzdelaním, ale nie s prislúchajúcou kvalifikáciou. Cieľom projektu ďalšieho odborného vzdelávania učiteľov bolo, aby sa učitelia zdokonalili v zručnostiach pri práci s technickým materiálom so zameraním na drevo a kov. Aktéri projektu mali možnosť získať technickú gramotnosť: z oblasti vlastných materiálov, ich technológií a použitia, vytvoriť si predstavu o konštrukcii a použití nástrojov, pomôcok, meracích prístrojoch, získať prehľad z tvorby technickej dokumentácie a schopnosť aplikovať ju, poznať vzťah vedy a techniky a prakticky ho uplatňovať, získať praktické návyky pri práci s drevom a kovom, poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, protipožiarne predpisy a hygienu práce. Vzdelávací kurz rozvíjal i mimopoznávacie schopnosti, pozitívny vzťah k manuálnej činnosti a zmysel pre sebarealizáciu. Metodický materiál vypracovala Vargová, M. spolu s učiteľmi SOU vodohospodárskeho v Piešťanoch (Vargová, M Žáčok, R. Školuda, P. 2006). Absolventi kurzu získali certifikát, ktorý bol dokladom ich ďalšieho vzdelania. Ďalším projektom bol projekt s názvom Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu, ktorý riešil kolektív na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Jeho cieľom bolo overiť systém celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov (Malá, D. Luprichová, J. 2007). Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania prostredníctvom podpory budovania systému celoživotného vzdelávania. Predkladané aktivity projektu spĺňali požiadavku stimulácie nových programov a ich financovanie, ktoré je prínosom pre rozvoj a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania. Prostredníctvom predkladaných aktivít projektu zvýšili kvalifikáciu a konkurencieschopnosť slovenského učiteľa na slovenskom a európskom trhu. 67

68 Predkladaný projekt mal za cieľ vytvoriť a overiť koncepčne i organizačne systém celoživotného vzdelávania učiteľov, ktorý vychádza z najaktuálnejších strategických i legislatívnych dokumentov a bol zameraný na skvalitnenie a zaktualizovanie pripravenosti učiteľov pre kvalitné a odborné profesijné pôsobenie v zmenených podmienkach krajiny EÚ a vybavenie aktuálne požadovanými kompetenciami zameranými na žiaka, učebný proces a (seba) rozvoj učiteľa. Systém vzdelávania tvorili moduly zamerané obsahovo na okruhy jazykovej a informačno-technologickej prípravy, posilnenie pedagogických a psychologických kompetencií učiteľa a aktuálnych odborných informácií a metodických postupov v kategórii prírodovedných, humanitných a sociálnych vied a výchov. Vytvorený modulárny systém vzdelávania bol kompaktný a pružný, umožnil učiteľom vyberať si z ponuky kurzov podľa vlastných potrieb. Súčasné postavenie a kvalita učiteľov ako hlavných aktérov principiálnej premeny vzdelávania nezodpovedá náročným požiadavkám vedomostnej spoločnosti deklarovanej Európskou úniou (ďalej len EÚ ). Ak budú pokračovať negatívne trendy, ktoré ohrozujú pedagogickú profesiu, napr. znižovanie sociálneho statusu, deprofesionalizácia, únik kvalifikovaných učiteľov zo školstva a iné, môžu byť ohrozené funkcie školy a školské zariadenia ako mnohé z pilierov inštitucionálnej štruktúry spoločnosti. Reformy uskutočňované v krajinách EÚ v posledných dvoch desaťročiach menia tradičné prístupy k profesii a reflektujú zmenu chápania vzdelávania. Kvalita učiteľov a podpora ich práce v rozvinutých demokraciách je jednou z priorít štátnej vzdelávacej politiky. V súčasnosti sa učitelia považujú za nositeľov vzdelanosti v zmysle odovzdávania kultúrnych hodnôt a kultivácie mladej generácie. Zvyšuje sa spoločenská požiadavka na učiteľov ako spoluaktérov realizácie stratégií podporujúcich udržateľný rozvoj, ekonomickú prosperitu a sociálnu spravodlivosť. Neustále sa zvyšujúce požiadavky na výkon učiteľov, aby boli inovátormi, manažérmi, konzultantmi, prieskumníkmi i tvorivými zamestnancami, si vyžadujú nové profesijné kompetencie pri výkone ich dôležitého povolania. Z uvedených teoretických východísk vyplýva, že celoživotné vzdelávanie ako integrálna súčasť profesionálnej dráhy učiteľa má viac významov. Je dôležitým faktorom zvyšovania kvality výkonu, udržiavania a zvyšovania spoločenského statusu profesie, implementácie nových poznatkov do prostredia aktuálnej spoločenskej praxe a umožňuje držať krok s dobou. Z osobného hľadiska je podstatným prvkom prevencie nežiaducich javov v morálnopsychickom stave, napr. rutina, syndróm únavy, neurotické príznaky až vyhorenie učiteľa. 3 Výsledky prieskumu vzdelávania učiteľov odborných technických predmetov Cieľom nášho prieskumu bolo získať informácie o celej škále vzdelávacích aktivít učiteľov odborných technických predmetov jednak v oblasti priamo i nepriamo súvisiacej s učiteľstvom, ako aj v oblasti mimo nej. S dotazníkom sme oslovili celkom šesť škôl. Prieskumnú vzorku tvorili učitelia základných škôl technických odborných predmetov (informatika, technická výchova a technika) v okrese Nitra v počte 111 respondentov. V dotazníku sme uvedeným respondentom položili zatvorené položky, kde mohli využiť možnosť dichotómnej odpovede, v niektorých položkách bola pridaná tretia možnosť odpovede, alebo na jemnejšie vyjadrenie postojov medzi dvoma pólmi sme použili štvrtú a ďalšiu možnosť odpovede, polootvorené položky s možnosťou uzavretej odpoveďovej voľby a tiež formu usporiadaných odpovedí, pri ktorých bolo úlohou učiteľov zoradiť určité hodnotové tvrdenia (Švec et al., 1998). Ako nástroj prieskumu realizovaného v praxi bol zvolený dotazník, ktorý obsahoval 16 položiek. 68

69 Na záver uskutočnenej analýzy si dovolíme úvahu o možných dôvodoch nezáujmu o učiteľské povolanie. Nezáujem môže vyplývať z prílišnej vyčerpanosti učiteľov, z množstva práce, ktorú musia vykonávať často krát po vyučovaní, ako napríklad vypĺňanie triednej agendy, uskutočňovanie triednych rodičovských schôdzok, pohovory s rodičmi, príprava na vyučovanie, organizovanie mimoškolských triednych aktivít so žiakmi a podobne. Toto všetko je mimoriadne vyčerpávajúce a časovo náročné a vyžaduje to aj značnú prípravu, ak chce svoju prácu, čiže prácu učiteľa, vykonávať dobre. Zistené skutočnosti môžeme zhrnúť nasledovne: Prieskumnú vzorku tvorili učitelia vo veku od rokov v počte päť respondentov. Môžeme konštatovať, že sa jedná o mladých učiteľov. Sú medzi nimi aj dvaja absolventi 23 a 24 roční a traja 26, 27 a 29 roční. Pri tejto skupine je logické, že majú sami problém sa zaradiť do pracovného procesu a prijať pracovné návyky za svoje, no práve oni by mali mať záujem o ďalšie vzdelávanie v budúcnosti. Je veľmi pravdepodobné, že absolvent alebo mladý učiteľ, iba pár rokov po ukončení vysokej školy, má ešte čerstvo" v pamäti štátne skúšky a s nimi spojený stres, čo taktiež môže vplývať na ich záujem o ďalšie štúdium. Tento pocit sa však praxou a vekom často mení. Ďalšiu skupinu tvorili učitelia vo veku rokov, v počte traja respondenti. Môžeme usudzovať, že táto skupina učiteľov patrí do kategórie učiteľov, ktorí majú za sebou prvých päť rokov praxe a teda ešte stále sa zoznamujú so všetkým, čo učiteľstvo predstavuje a zahŕňa. Potom skupina vo veku rokov, kde boli dve osoby, ďalej skupina medzi rokmi tu boli tri osoby. V tejto skupine učiteľov môže ich nezáujem prameniť napríklad z toho, že sú to osoby väčšinou produktívneho veku, a teda všetok svoj čas, ktorí im ostáva sa snažia venovať svojej rodine. Veková skupina rokov nebola zastúpená žiadnou osobou, naopak skupina medzi rokmi bola zastúpená siedmimi osobami, čo môže vyplývať z preddôchodkového veku. Títo učitelia už nejavia záujem o ďalšie vzdelávacie aktivity podobného charakteru. Dve osoby neuviedli žiadnu odpoveď v tejto položke, pričom sa jednalo o dve ženy vo veku 45 a 56 rokov. Túto skutočnosť sme sa rozhodli neanalyzovať. Z uvedeného vyplýva, že výsledky nášho prieskumu, ktorý sme realizovali formou dotazníka nám potvrdil, že učitelia venujú cieleným vzdelávacím a rozvojovým aktivitám svojej osobnosti v inej ako profesijnej oblasti podstatne menej času, ako tým ktoré súvisia priamo s ich prácou a kvalifikáciou. V položke č. 8 respondenti uviedli, že iného vzdelávania organizovaného školou sa okrem povinného vzdelávania vyplývajúceho z legislatívy zúčastňujú v minimálnej miere (menej ako 10 %). Položka č. 10 priamo preukázala, že vzdelávacie aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe prevažujú nad aktivitami neprofesijného charakteru. Položka č. 12 bola priamo adresovaná na oblasť, v ktorej sa respondenti v súčasnosti vzdelávajú, kde sa nám jednoznačne podarilo preukázať prevahu vzdelávania profesijného charakteru. To znamená, že vzdelávanie pedagógov v súčasnosti odráža potreby spoločnosti, a preto v ďalších oblastiach vzdelávania dominuje cudzí jazyk a práca s počítačom. Táto tvrdenie bolo rovnako dokázané výsledkami zo spracovania viacerých položiek. Jednak položkou č. 6 o kontinuálnom vzdelávaní, kde dominovalo inovačné, aktualizačné a kvalifikačné vzdelávanie, položkou č. 10 o ďalšom vzdelávaní mimo kontinuálneho, kde najmä počítačové vedomosti a zručnosti mali vysoké skóre a položkou č. 16, pri ktorej najviac respondentov, ktorí špecifikovali slovne svoj záujem o ďalšie vzdelávanie uviedlo cudzí jazyk a informačné technológie. 69

70 Otázka č. 14, zameraná na oblasti, v ktorých by sa učitelia chceli ďalej vzdelávať, potvrdila obe naše tvrdenia, keďže najviac respondentov sa chce vzdelávať v oblasti predmetu, ktorý učia, ako aj v oblasti cudzích jazykov a informačných technológií. Výsledky, ktoré sme zhrnuli nepoukazujú na všetky aspekty ďalšieho vzdelávania učiteľov, pretože nám to neumožňuje rozsah príspevku. 4 Záver V závere možno konštatovať, že učitelia sa vzdelávajú, bez ohľadu na to, či to vyžaduje legislatíva, alebo nie. Ako vyplýva z výsledkov, je dôležité, aby učitelia mali možnosť ďalej sa vzdelávať vo svojej profesii, metodike, didaktike a ďalších oblastiach, ktoré sú súčasťou ich každodennej činnosti, no zároveň by mali mať možnosť rozvíjať sa v oblastiach, ktoré zvyšujú ich spoločenský kredit" a hodnotu na trhu práce. V tejto oblasti v súčasnosti dominujú najmä jazykové a počítačové zručnosti. Vyplýva to však nielen z momentálneho súčasného trendu spoločnosti, ale aj z medzinárodných dohovorov EU a súčasného zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zaujímavou alternatívou sa zdajú byť práve projekty, ktoré tieto požiadavky stmeľujú a učiteľom ponúkajú možnosti vzdelávať sa v cudzom jazyku, prípadne využívať moderné technológie pri vyučovaní (napríklad multimediálne učebnice a pod.). 5 Zoznam bibliografických odkazov 1. DUCHOVIČOVÁ, M. Informačné vzdelávanie v technickom vzdelávaní. In: Trendy ve vzdělávání : mezinárodní vědecko-odborná konference konaná 4. a 5. června 2008 v Olomouci. - Olomouc : Votobia, ISBN , S MALÁ, D. LUPRICHOVÁ, J. Špecifiká pedagogických pracovníkov so záujmom o celoživotné vzdelávania ako cieľovej skupiny projektu Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu. In: Schola Bratislava: STU, ISBN TOMKOVÁ, V: Požiadavka komunikačných zručností pedagóga pri uplatňovaní IKT vo vzdelávaní. In: Nové technológie ve výuce. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN VARGOVÁ, M. Technické vzdelávanie a trh práce. Nitra: PF UKF, s. ISBN VARGOVÁ, M. TOMKOVÁ, V. Pracovné vyučovanie v súvislosti s prácou s počítačom. In: Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka. Zborník I. vydanie, Nitra: PF UKF, s. ISBN VARGOVÁ, M.- ŽÁČEK, R. ŠKOLUDA, P. Technická výchova na základných školách práca s drevom a kovom. Piešťany: SOUV, s. Lektoroval: Ing. Ján Pavlovkin, PhD. Kontaktná adresa autorky: Marcela Dchovičová, PaedDr., PhD., Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra, , 70

71 ZVYŠOVANIE VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV V OBLASTI BOZP FESZTEROVÁ Melánia, SR Abstrakt Dodržiavanie BOZP ako základný predpoklad dobrých výsledkov práce a zachovania kvality života je nevyhnutné vo všetkých oblastiach, či už v škole, na pracovisku ako aj pri voľnočasových aktivitách. Cieľom príspevku je snaha o zvyšovanie a zefektívnenie vzdelávania v oblasti bezpečnej práce a ochrany zdravia študentov prírodovedných predmetov. Príspevok je zameraný nielen na oblasť odbornej terminológie a komunikácie, ale vychádza predovšetkým z praktických skúseností pedagógov prírodovedných predmetov. Abstract Keeping the OHS rules as the basic precondition of good work results and quality of life is inviolable in all fields of school education, work place and leisure time activities. The paper aims at increasing the efficiency of education in the field of work safety and health protection of natural science students. The paper does not deal with the professional terminology and communication only, but it results from practical experience of natural science teachers. 1 Úvod Nevyhnutnosť dodržiavania zásad BOZP je potrebné dostať do povedomia širokej verejnosti. Je to možné len tým spôsobom, že mladá generácia bude plynule vzdelávaná v oblasti bezpečnej práce. Aktívne bude zapájaná do otázok súvisiacich s ich riešením a tak sa bude podieľať na zvyšovaní vedomia osobnej zodpovednosti za výsledky svojej práce, s cieľom väčšej motivácie a pripravenosti k dodržiavaniu bezpečnej práce a ochrany zdravia. Už od útleho veku je potrebné mladú generáciu pripravovať a pozitívne motivovať k dodržiavaniu zásad BOZP príkladmi zo svojho bezprostredného okolia. Vychádzame z toho, že obsah výchovy by mal v hlavných rysoch sledovať aj otázky súvisiace s dodržiavaním bezpečnej práce a ochrany zdravia. Mal by usmerňovať konanie človeka v každej činnosti tak, aby bolo možné predvídať jeho ďalší vývoj vo vzájomných súvislostiach. Rovnako by mal byť zameraný aj na kontrolu dodržiavania zásad bezpečnej práce. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní je neoddeliteľnou súčasťou školskej prípravy (SERAFÍN, 2008). Rastúce nároky na vedomostnú úroveň, zavádzanie poznatkov vedy a techniky do praxe, ale aj zvyšujúce sa požiadavky na praktické skúsenosti a zručnosti sú nevyhnutnou požiadavkou dnešnej doby (TOMKOVÁ, 2007). Prax si vyžaduje nielen kvalitnú prípravu v rámci školského vzdelávania, ale i neustále doplňovanie a rozvíjanie vedomostí z príslušnej profesionálnej oblasti (KRAUSZOVÁ, SZOMBATHYOVÁ, 2009; BIRČÁK, PAVELKA, 2007). 2 Zvyšovanie vzdelávania študentov prírodovedných predmetov zamerané na oblasť BOZP 71

72 Školské vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa uvádza v koncepcii BOZP ako základná forma vzdelávania v danej oblasti. Cieľom je zabezpečiť dostatok vedomostí a zručností a tiež zvýšiť oboznámenosť žiakov a študentov na všetkých typoch a stupňoch škôl s problematikou BOZP (KOZÍK et al., 2009). Školám sa často vyčíta nadmerné teoretizovanie a nedostatočná prax s malým množstvom skúseností (PETLÁK, 2004). Úlohou vyučovania nie je iba osvojenie si u žiakov (študentov) sústavy nových vedomostí a zručností, ale aj ich výchova k bezpečnej práci a ochrane zdravia. Významnú úlohu v učebnom procese zohrávajú motivačné aktivizujúce metódy orientované na oblasť dodržiavania zásad bezpečnej práce, ktoré majú osobitné postavenie vo vyučovaní prírodovedných disciplín. Využívaním týchto metód uskutočňujeme cieľ - rozvíjať tvorivosť pri práci študentov v spojení s BOZP. K jeho splneniu je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky, t. j. tvorivú atmosféru, ktorá sa dá realizovať napríklad v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Technický ráz modernej spoločnosti núti školu v čo najväčšej možnej miere využívať názornosť a osobnú skúsenosť. Názornosť je dôležitá vo vyučovaní, pri teoretickom upevňovaní učiva a má svoj podiel na tom, že si študent dlhodobo zapamätá fakty. Osobnú skúsenosť študenti prírodovedných predmetov získavajú počas praktických cvičení, napr. laboratórnych cvičení. Špecifickosť vzdelávania a výchovy v prírodovedných disciplínach je založená na praktických zručnostiach a skúsenostiach v experimentálnej práci. Dodržiavanie zásad BOZP je základným predpokladom dosiahnutia dobrých experimentálnych výsledkov. Je nutné, aby boli študenti neustále vzdelávaní a vedení k bezpečnej práci. Zvyšujúci sa počet pracovných úrazov, ktoré priamo súvisia s ohrozením zdravia človeka pri práci a bezpečnosťou pri vykonávanej experimentálne činnosti v laboratórnych podmienkach, ako aj rozsiahlosť poznatkov a informácií je dôvodom, prečo si uvedomujeme nevyhnutnosť neustáleho vzdelávania sa a dopĺňania si vedomostí z danej oblasti. 3. Dôležitosť BOZP vo výchove a vzdelávaní Výchova a vzdelávanie k BOZP je nástrojom na systematické utváranie a rozvíjanie odborných vedomostí, schopností a zručností a tiež na kreovanie žiaducich postojov a správanie sa osôb k úlohám v oblasti BOZP. Je v nej obsiahnuté pracovné prostredie, bezpečnosť technických zariadení ako aj optimalizácia pracovných podmienok. Ide o primerané včlenenie problematiky BOZP do systému celoživotného vzdelávania zahrňujúceho najmä odborné vzdelávanie, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, doškoľovanie a získavanie nových spôsobilostí a zručností. Zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci možno zabezpečiť predovšetkým vykonávaním preventívnych opatrení a konkrétnych programov, ktorými sa zlepšia pracovné podmienky a eliminujú sa riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov a iných poškodení zdravia z práce. V súvislosti so vzťahom vzdelávanie prax boli uskutočnené v roku 2011 rôzne podujatia organizované pre študentov Katedry chémie UKF v Nitre orientované na dodržiavanie zásad bezpečnej práce a ochranu zdravia: odborné prednášky Zmeny v legislatíve - globálny harmonizovaný systém (GHS) klasifikácie a označovania chemických látok - odborná prednáška súvisiaca so zmenami, ktoré nastúpili v klasifikácii a označovaní chemických látok. 72

73 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v chemickom laboratóriu - prednáška orientovaná na dodržiavanie zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia v priebehu laboratórnych cvičení, pri práci s chemickými látkami a chemickými zmesami počas chemických experimentov. semináre spojené s praktickými ukážkami Ochrana pred požiarmi a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - odborný seminár s praktickými ukážkami ako správne používať hasiace prístroje. (Obr. 1) Obsahom odborného seminára boli aj právne predpisy súvisiace s BOZP a PO (zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov). Obr. 1 Odborný seminár s praktickými ukážkami správneho používania hasiacich prístrojov Poskytovanie prvej pomoci v chemickom laboratóriu" - odborný seminár orientovaný na dôležitosť výchovy a vzdelávania v oblasti dodržiavania bezpečnej práce a ochrany zdravia v priestoroch chemického laboratória ako aj na názorné ukážky ako správne poskytnúť prvú pomoc v prípade ohrozenia zdravia. panelová prezentácia Študenti KCH UKF v Nitre sa zapojili do podujatia Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pod názvom Bezpečnosť v údržbe", organizovaného pracovníkmi Katedry techniky a informačných technológií UKF v Nitre. (Obr. 2) Spolupracovali pri prezentácií prác orientovaných na analýzu vybraných vzdelávacích edukačných portálov vo vzťahu k výučbovým témam z oblasti BOZP. 73

74 exkurzia Obr. 2 Panelová prezentácia Odborná exkurzia pod názvom Prednemocničná prvá pomoc a systém integrovaného záchranného systému bola zorganizovaná počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku ( ). V rámci tohto týždňa sa uskutočnila návšteva Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému v Nitre. Cieľom bolo oboznámiť prítomných s prioritnými úlohami poskytnúť prvú pomoc postihnutému subjektu pri ohrození života a zdravia (napríklad pri popáleninách, chemickom zamorení, intoxikáciách, poleptaniach, mechanickom poškodení alebo nevyhnutnú pomoc pri záchrane majetku) a to koordinovanou činnosťou účastníkov integrovaného záchranného systému. Súčasťou exkurzie bola aj diskusia prítomných pedagógov a študentov k problematike poskytnutia prvej pomoci v prípade ohrozenia zdravia. Obr. 3 Exkurzia v Koordinačnom stredisku IZS v Nitre 4 Záver Vybudovanie efektívneho systému výchovy a vzdelávania k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je v právnej zodpovednosti a dodržiavaní zásad vo vzťahu k BOZP, dôslednej implementácii predpisov do každodennej praxe, podpore vedy a výskumu v oblasti ochrany práce, ale aj vo vybudovaní efektívneho systému výchovy a vzdelávania k BOZP. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je preferovaná nielen ako protiúrazová prevencia, ale slúži aj na vytváranie a udržiavanie podmienok na zaistenie BOZP. Jej cieľom je orientácia na: znižovanie nehôd a pracovných úrazov, posudzovanie a prevenciu rizík s orientáciou progresívnych opatrení dobrej praxe, vzdelávanie a podporu povedomia so zameraním na komplexný rozvoj pracovnej pohody, zvyšovanie kultúry práce a školskú prípravu. Obsahuje prvky ochrany bezpečnosti a zdravia so zreteľom na všetky aspekty práce, priamo alebo sprostredkovane súvisiace s prácou vrátane sociálnych a psychosociálnych faktorov. To má výrazný pozitívny dosah na verejné zdravie a ochranu environmentu. Vývoj odborného vzdelávania v SR je orientovaný tak, aby sa čo najviac zbližoval s odborným vzdelaním v krajinách EÚ. Úloha zvyšovania kvality a efektívnosti vysokoškolského vzdelávania je v súčasnej dobe prioritnou úlohou. Význam vzdelania je pre človeka možnosťou obstáť po všetkých stránkach v komplikovanom svete. Vzdelanie má 74

75 významnú úlohu pri vývoji ekonomík a spoločenskej prosperity. Ide o snahu koordinovať systém a cieľ odborného vzdelávania pre jednotný trh práce. Odborné prednášky, exkurzie, semináre spojené s praktickými ukážkami dopĺňajú odbornú teóriu a praktickú prípravu. Pomáhajú pri upevňovaní teoretický poznatkov a vedomostí získaných na hodinách a súčasne rozširujú odborný rozhľad budúcich absolventov. Príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 041 UKF-4/2011 Implementácia moderných trendov vzdelávania z oblasti BOZP do celoživotného vzdelávania. 5 Zoznam bibliografických odkazov 1. BIRČÁK, J., PAVELKA, J. Logické opory vo výučbe fyziky. In Stoffa, J., Stoffova, V. (Eds.) XIX. DIDMATTECH 2006, Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, s , ISBN KOZÍK, T., FESZTEROVÁ, M., BÁNESZ, G. Význam vzdelávania v oblasti BOZP pre profesnú prípravu. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce : zborník z XXII. medzinárodnej konferencie BOZP, Štrbské Pleso Bratislava : Národný inšpektorát práce, s ISBN KRAUSZOVÁ, A., SZOMBATHYOVÁ, E. Význam vzdelávania pre rozvoj ľudského potenciálu. In Transfer inovácií 14, Košice: TU, 2009, na CD, ISSN SERAFÍN, Č. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti školství. In XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process : proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: UO, Adresář: 6clanky/1jarosom.pdf. ISBN PETLÁK E. Všeobecná didaktika. 2. vydanie. Bratislava: IRIS, 2004, 316 s. ISBN TOMKOVÁ, V. Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl pomocou tvorivých úloh v technickej výchove. In Furmanek W. (Ed.) Technika-Informatyka- Edukacja. Rzeszow: Universytet Rzeszowski, 2007, s ISBN Lektoroval: Viera Tomková, PaedDr., PhD. Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, Slovensko Kontaktná adresa autorky: Melánia Feszterová, Ing., PhD., Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, Slovensko, tel , 75

76 MYIMLE SYSTÉM VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ HRBÁČEK Jiří, ČR Abstrakt MyIMLE systém vyvinutý na naší katedře umožňuje interaktivní propojení externích systémů k Flash aplikacím. To dává zcela nové možnosti tvorbě studijních a výukových opor. Ukazuje se, že toto propojení má vliv na motivaci žáků, zlepšuje názornost výuky a umožňuje tvorbu studijních opor s vnitřní inteligencí. Lze tedy, mimo jiné, integrovat do studijních opor možnost nejen získávání a ověřování teoretických, ale i praktických znalostí a dovedností. Abstract MyIMLE system developed at our department enables interactive connection of external systems to Flash applications. This gives the possibility of creating an entirely new learning and teaching supports. It turns out that this link has an impact on pupil motivation, improves the clarity of instruction and allows the creation of learning supports with internal intelligence. It can thus, inter alia, to integrate the study supports the possibility of obtaining and verifying not only theoretical but also practical knowledge and skills. 1 Úvod Flash patří v současné době mezi špičkové nástroje umožňující tvorbu interaktivních multimediálních studijních a výukových opor pro prezenční i distanční formu studia. Možnost vytvářet desktopové i webové aplikace, jejich implementace do interaktivních tabulí, LMS i CMS systémů i aplikací vytvářených v různých programovacích jazycích, například v C++, Visual Basic a dalších, skýtá netušené možnosti. Velkou výhodou oproti jiným nástrojům je, že aplikace mohou spolu s programátory vyvíjet i čistí grafici. Ti mohou vytvářet grafickou podobu téměř bez omezení jejich kreativity v návrhu. I nejlepší interaktivní animace, simulace či jiné podobné opory nemohou plně nahradit výuku a práci s reálnými systémy. Jejich přímá integrace do studijních opor způsobem, kdy studijní opora s nimi přímo komunikuje, patří mezi velmi zajímavou a vysoce účinnou formu, která v současné době není zcela běžná. Díky systému MyIMLE a jeho schopnosti komunikovat s Flash aplikacemi je možné její větší rozšíření. Obzvlášť výhodné je toto spojení pro výuku technických předmětů. 2 Komunikace Flash interaktivní animace s externím systémem Komunikace uvnitř Flash aplikace prostřednictvím tříd je snadná. Vývojář HW modul MyIMLE systému komunikuje s Flash aplikací prostřednictvím své vlastní třídy. Třída umožňuje plné ovládání a komunikaci s tímto modulem. Vývojář konkrétní externí aplikace vytvoří pro aplikaci třídu, která je již intuitivně ovládána z Flash animace. Její metody, vlastnosti a události již snadno dokáže využívat i běžný uživatel, autor výukové opory. Je velmi důležité dát tvůrcům studijních opor do ruky nástroj, který je natolik jednoduchý, že se jej snadno naučí používat běžný uživatel. Na tolik výkonný, že umožní 76

77 tvůrci uvolnit fantazii a kreativně navrhnout názornou oporu, bez toho, že by se musel přizpůsobovat jeho omezením. Takovým nástrojem je, podle mého názoru Flash. Jak jsem jej mohl doposud poznat, splňuje všechna výše uvedená kritéria. Obr. 1 Blokové schéma struktury Flash interaktivní animace připojené k externímu systému Je-li aplikací například dálkově řízený průzkumný robot s kamerou, pak metody, ovládající robota, mohou být následující. Obr. 2 Příklad systému ovládajícího robota s mobilní kamerou Pomocí volání metod instance třídy průzkumného robota (robot.goaheard(), robot.stop(),...) můžeme intuitivně a bez nutnosti znalosti podrobností o použitých třídách, HW modulu robota ovládat, vytvořit jeho automatický pohyb, demonstrovat chování v různých situacích apod. Můžeme jej implementovat do výulových opor, kde jeho kamera může zobrazovat místa, kam se člověk pro svou velikost nemůže dostat. Pokud jeden vysílač dálkového ovládáni může řídit víc různých robotů, můžeme pomocí jednoho vysílače a jedné třídy realizovat různé výukové aplikace. Obr. 3 Příklad systému s PWM generátorem 77

78 Jiným příkladem, může být výuková opora, vysvětlující činnost řízení otáček motoru pomocí PWM generátoru. Jde o velmi rozšířený způsob, který využívají například pulsní zdroje, elektronické regulátory výkonu topných těles, regulátory otáček stejnosměrných motorů. Oproti analogovým regulátorům mají tyto regulátory vyšší účinnost, méně se zahřívají a jsou menší. Takto vytvořené studijní opory umožňují nejen názorné vysvětlení činnosti celého systému, ale i jeho jednotlivých částí s možností současného měření na reálném systému. Z toho důvodu je možné jeho využití na různých typech škol i různé odborné úrovni. Uvedené systémy lze s výhodou využít také pro zvýšení motivace žáků pro studium. První výzkum v této oblasti na naší katedře již byl prováděn v rámci diplomové práce Martina Kučery. Cílovou skupinou výzkumu byly žáci s lehkou mentální retardací. Obr. 4 Příklad využití MyIMLE systému s robotem, řízeným IR vysílačem V současné době připravujeme výzkum s kolegy z University of Patras, kde bude MyIMLE systém propojen k matematické aplikaci vytvořené ve Visual Basic a Flash. Bude zkoumán vliv externího systému na motivaci různých cílových skupin. 3 Možnosti, které v současné době nabízí MyIMLE systém Obr. 5 MyIMLE HW Modul 16F628V5 Modul může být k počítači připojen prostřednictvím COM portu, USB portu nebo Bluetooth. Disponuje deseti programovatelnými vstupy/výstupy a jedním vstupem, pracujícími s úrovněmi TTL. Obsahuje, mimo jiné, také osmi i šestnáctibitový asynchronní čítač. Modul lze rozšířit o expander vstupů (16 vstupů) a výstupů (16 výstupů), o rozhraní s 10 výstupy oddělenými optočleny nebo relé schopnými spínat 230V AC nebo AD/DA převodník. V současné době je také vyvíjen bus bridge, který umožní připojovat zařízení komunikující prostřednictvím základních standardních sběrnic I2C, SSI, RS 485 a jednovodičovou Dallas sběrnicí. 78

79 Na obrázku je základní HW modul připojitelný přímo na sběrnici RS232C, nebo USB port. Modul bez rozšíření umožňuje nezávisle nakonfigurovat deset TTL portů na vstup nebo výstup. Lze tak získat maximálně 11 vstupů, nebo 10 výstupů a jeden vstup. Přenos mezi PC a modulem probíhá rychlostí Bd (maximální vzdálenost modulu od PC jsou vzhledem k přenosové rychlosti 3m). Z modulu lze napájet připojené aplikace stabilizovaným napětí 5V. 4 Závěr Výuka technických předmětů v současné době disponuje množstvím kvalitních interaktivních multimediálních studijních opor. IT technologie svými možnostmi však z výuky téměř odstranily styk studenta s reálnými systémy. Ani špičkový virtuální svět, simulace ani animace, však nemohou nahradit reálné systémy, jejich možnosti a názornost. MyIMLE systém, možnost propojení interaktivních multimediálních výukových animací i jednoduchost tvorby aplikací, může být prvním krůčkem k návratu reálných systémů do edukačního procesu. Spolu se způsobem tvorby výukových opor s vnitřní inteligencí může přinést zcela nové možnosti do výuky. Zlepšit především v oblasti výuky technických předmětů její efektivitu a umožnit výrazné zvýšení kvality výuky. 5 Seznam bibliografických odkazů 1. HRBÁČEK, J. Využití distančních studijních opor v prezenční výuce vyd. MSD, spol. s.r.o Brno, s. První. ISBN KUČERA, M, HRBÁČEK, J. Možnosti propojení Flash animací s měřícími systémy pro podporu výuky. In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN KUČERA, M. Využití externích systémů spolupracujících s Flash animacemi k motivaci žáků PdF MU Brno: Diplomová práce. Lektoroval: Ľubica Stuchlíková, doc. Ing. PhD., Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ilkovičova 3, Bratislava, telefón , Kontaktná adresa autora: Jiří Hrbáček, Ing., Ph.D., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, Brno, telefon: , 79

80 Príloha: Obr. 1 Schéma postupu pri tvorbe elektronickej didaktickej aplikácie Zber a príprava podkladov a plánovanie - určenie cieľov a požiadaviek - vymedzenie profilu edukanta, - špecifikácia cieľovej skupiny, - definovanie a analýza obsahu vyučovania, - zber, selekcia. príprava a tvorba podkladových materiálov a informačných zdrojov. Výsledok: podklady na písanie scenára a konkrétne predstavy o výslednom produkte Príprava na písanie, tvorbu a realizáciu - analýza a hodnotenie podkladových materiálov, - selekcia a didaktická transformácia informácií, obrázkov, modelov, príkladov, problémových úloh... do plánovanej učebnice - určenie dynamiky jednotlivých časti aplikácie. Výsledok: dostatočne podrobný scenár s konkrétnymi informačnými jednotkami (items) a opisom ich dynamiky Programovanie - spresnenie výberu realizačných prostriedkov a prostredia, - realizácia scenára podľa predstáv autorov, - optimálne využitie možností realizačných prostriedkov, príp. ich doplnenie o ďalšie. Výsledok: funkčná aplikácia Ladenie, testovanie, overovanie produktu - testovanie a kontrola funkčnosti a spoľahlivosti, - korekcia funkčného prepojenia a zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti, - testovanie korektnosti jednotlivých informačných jednotiek (textu, obrázkov, tabuliek...) a ich korekcia Výsledok: funkčná a dostatočne korektná a spoľahlivá aplikácia Korekcia, prepracovanie a vylepšovanie - zásahy, úpravy a zmeny na základe pripomienok - aktualizácia na základe nových poznatkov. Výsledok: funkčná aplikácia so zvýšenou spoľahlivosťou a s kvalitným a korektným obsahom. 80

81 EDUKACJA A EWOLUCJA ZAWODÓW KRAUZ Antoni, PL Streszczenie W zamieszczonym artykule dokonano krótkiej charakterystyki problematyki współczesnej edukacji i jej wpływu na uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy. Przedstawiono aktualne zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymaganych i oczekiwanych przez pracodawców kompetencji kluczowych rozszerzonych o dodatkowe umiejętności wynikających z Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). Przeprowadzono sondażową ocenę aktualnego stanu zawodów i specjalności występujących na rynku pracy w Polsce, w tym między innymi wykazano zawody, które zanikają, zmieniają profile, zostały ujęte jako nowe. Abstrakt Education and the evolution of occupations. In a given article has short characteristics of modern education and its impact on the graduates the qualifications needed in the labour market. Shows the current recommendations of the European Parliament and of the Council as regards the required and expected by employers competences extended to additional skills arising from the European Qualifications Framework (EQF). Conducted a survey assessing the current state of the occupations involved in the labour market in Poland, including inter alia was demonstrated was that fade, change profiles, have been included as new. Wstęp Współczesny świat ulega szybkim przeobrażeniom niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Dostosowanie się człowieka do jego potrzeb i ciągłych zmian wymaga obecnie bardzo zróżnicowanych działań każdego z nas przez całe życie. Jednym z bardzo istotnych wysiłków obecnego człowieka jest uczenie się przez całe życie. Wymaga to ciągłego dostosowywania swoich kwalifikacji, kompetencji do potrzeb rynku pracy, ze względu na zmianę zawodów, ich zanikanie, zmianę profili. Obecny system kształcenia zawodowego w tym zakresie zmuszony jest do płynnego nadążania za potrzebami rynku pracy. To edukacja, system kształcenia pozaszkolnego ma kształcić w takich zawodach, takich specjalistów, którzy zostaną zatrudnieni. Reformowany system edukacji ma zabezpieczyć rynek pracy, ograniczyć bezrobocie w szczególności wśród młodych ludzi lat. 1. Czynniki rynku pracy wpływające na zmianę systemu edukacji, zawodów Rozwijająca się gospodarka, powstające nowe technologie sprawia, że niektóre zawody zanikają a w ich miejsce pojawiają się nowe zawody dotychczas nieznane. W pierwszej fazie powstawania zawód, specjalność traktowany jest jako dodatkowe zadanie przydzielane pracownikowi. W okresie przybywania zadań o podobnej strukturze wyłania się nowa specjalność, wymagająca określonych kwalifikacji na które składają się: wiedza 81

82 i umiejętności. Pracownicy, którzy wykonują nowy zawód w czasie, gdy ten dopiero się rodzi mają przed sobą możliwości płynnego dostosowania się do potrzeb rynku pracy 4. Zmiany w świecie techniki, ekonomii oraz w strukturze i charakterze społeczeństwa znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach zachodzących na rynku pracy. Struktura zatrudnienia pod ich wpływem ulega zatem dynamicznym przekształceniom. Istotne znaczenie dla kształtowania się rynku pracy w Polsce od r. ma członkostwo w Unii Europejskiej. W sytuacji ciągłych zmian i przekształceń zawodowych na rynku pracy trudno jest obecnie wybrać jedyną ścieżkę edukacyjną oraz ścieżkę rozwoju zawodowego. W świecie globalnej wioski i rewolucji społecznej niestabilność rynku, wymusza nieustanną elastyczność w podejściu do wykonywanego zawodu. Obecnie, co staje się już normą jeden zawód i specjalność lub specjalizacja nie wystarczają na całe życie. Pojawiające się ciągłe zmiany na rynku pracy (rys. 1) by nie zostać wykluczonym zmuszają nas do przekwalifikowania się, co najmniej kilka razy w życiu 5. W dobie globalizacji dotychczasowy system edukacyjny w Polsce zmuszony jest do przeobrażeń we wszystkich trzech formach kształcenia: kształceniu w szkołach (formalne) kształceniu pozaszkolnym (pozaformalne) samokształceniu (nieformalne). Rysunek 1. Czynniki globalizacji wpływające na zmianę systemu edukacji, zawodów Czynniki wpływające na zmiany w treściach pracy i tworzenie oferty usług edukacyjnych XXI w (MEN Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 4 dnia r. 5 Zob. J. Pavelka, K odbornej a pedagogickej sposobilosti absolventov technickej vychovy. Trendy technockeho vzdelavani vyd. Olomouc: UP 2001 [vtlaci]. 82

83 Wymagania współczesnego świata, pojawiająca się cywilizacja wiedzy, rewolucji informacyjnej, społecznej, cyfrowej 6, w którym żyjemy wymaga stosownych alternatyw w edukacji człowieka. Wymaga także poszukiwania nowych reformowalnych systemów dotychczasowych tradycji edukacyjnych 7. Poszukiwanie alternatyw w edukacji jutra 8 coraz silniej przejawia się w aktywności różnych ruchów społecznych celem dostosowanie się do nowych zadań i warunków pracy, do szybkiego postępu technicznego. Obecnie należy przyzwyczaić się do ciągłych zmian w systemie edukacji i pracy, kierować sobą, zarządzać czasem, zarządzać sobą w czasie, pracując edukować się przez całe życie zgodnie z czterema filarami edukacji XXI wieku (rys. 2): uczyć się, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie, być 9. Jednym z poziomów kształcenia, które współcześnie uzyskuje szczególne znaczenie jest system kształcenia pozaszkolnego. Zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) 10 za pozaszkolne kształcenie zawodowe należy rozumieć, jako formę uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach, o których mowa w art.2 pkt. 3a ustawy tj. placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i Rysunek 2. Cztery filary całożyciowej edukacji XXI wieku CZTERY FILARY EDUKACJI UCZENIE SIĘ FORMALNE UCZENIE SIĘ POZAFORMALNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZENIE SIĘ NIEFORMALNE WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE UCZYĆ SIĘ ABY WIEDZIEĆ UCZYĆ SIĘ ABY DZIAŁAĆ UCZYĆ SIĘ ABY ŻYĆ WSPÓLNIE UCZYĆ SIĘ ABY BYĆ KOMPETENCJE KLUCZOWE Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO pod przewodnictwem Jacques a Delorsa. SOP, Warszawa 1998 uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Taki rodzaj kształcenia zawodowego możliwy jest również także w stosunku do osób dorosłych 8 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z października 6 Zob. W. Furmanek, Edukacja a przemiany cywilizacyjne, FOSZE Rzeszów 2010, s Zob. D. Lukacova, G. Banesz, Premeny technickeho vzdelavania, Nitre, 2007, s Por. A. Zając, Ewaluacja jakości pracy szkoły, [W:] Denek K., Zimny T.M. (red.), Edukacja jutra, VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, MENOS, Częstochowa J. Delors j, Edukacja a w niej ukryty skarb, UNESCO Warszawa. 1998, s Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.). 83

84 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz.472) Konteksty nowych wymagań edukacji wobec zmian obecnego świata pracy Współczesne przeobrażenia w Europie, pojawiające się nowe uwarunkowania na światowym rynku pracy, w sposób istotny wpływają na edukację oraz na ewolucję zawodów 12. Powodują zmianę ich profili, zanikanie, pojawianie się nowych. Sytuacja ekonomiczna, pojawiające się kryzysy; finansowe, polityczne, ekonomiczne, gospodarcze dzisiaj swym zasięgiem obejmują Europę, Świat. Sytuacja geopolityczno-gospodarcza Polski jako państwa Unii Europejskiej w tej sytuacji nadaje kontekst nowych wyzwań w każdej dziedzinie życia w tym edukacji. Kontekst europejski wynikający z zaleceń Komisji Europejskiej obejmuje następujące cele: strategię uczenia się przez całe życie (LLL life long learning), odnowionej Strategii Lizbońskiej, wprowadzenie Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (ERK KRK); (EQF/NQF), wdrożenie kompetencji kluczowych, ECVET, EQARF, EUROPASS, mobilność i wzajemne uznawanie kwalifikacji w Unii Europejskiej. Odpowiednio do sytuacji i wymagań Unii kontekst Polski został określony na następujące cele wynikające z 13 : potrzeby gospodarki i rynku pracy, strategii rozwoju: kraju, regionów, edukacji, priorytetów działania MEN najważniejsza jakość, wdrożenia nowych podstaw kształcenia ogólnego, wsparcia w oparciu o projekty EFS (PO RZL, PO KL. Wszystkie wyżej wymienione założenia dotyczące zmian bezpośrednio wiążą się z trendami na rynku pracy XXI wieku, czyli: globalizacją działalności gospodarczej, umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej, obniżaniem się wieku rozpoczęcia pracy (praca, staż, wolontariat, już na studiach), wzrostem poziomu wykształcenia i stałym podnoszeniem kwalifikacji, rozwojem i upowszechnieniem technologii teleinformatycznych, funkcjonowaniem w warunkach ciągłych zmian, zmieniającym się systemem wartości (np. chęcią poświęcenia więcej czasu bliskim), wzrostem znaczenia sektora usług, 11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz.472). 12 Zob. Krauz A., Krauz Ag., Paluch M., Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2011, s Ustawa z kwietnia 2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788); Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. 84

85 zwracaniem większej uwagi na ochronę zdrowia i środowiska naturalnego, częstymi zmianami miejsca i rodzaju wykonywanej pracy, wzrostem samozatrudnienia, czyli koniecznością tworzenia sobie miejsc pracy, płynnością zmian na rynku pracy, pojawianie się nowych zagrożeń, np.: bezrobocia, wykluczenia społecznego, itp., ewolucją zawodów, ich zanikanie, pojawianie się nowych. Pojawiające się potrzeby rynku, aktualne generują nowe zawody w pewnych określonych branżach: informatycznej, wiąże się to ze stałym rozwojem technologii informacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie informatyki, telekomunikacji Internetu; ochronie zdrowia i opiece społecznej, jest to związane z rozwojem metod leczenia, kształtowaniem postaw związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia i opieką nad starzejącym się społeczeństwem oraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu psychoterapii, w związku z pojawiającymi się problemami cywilizacyjnymi; edukacji, związane jest to z potrzebą dokształcania się; obserwować można zapotrzebowanie na trenerów różnych szkoleń, doradców oraz wzrost w kształceniu z wykorzystaniem rozwijających się technologii informatyczno- komunikacyjnych (elearning) oraz Internetu (webeducation); ochronie środowiska, wiąże się z rozwojem usług na rzecz środowiska, takich jak: edukacja, promocja, współpraca międzynarodowa, czy też produkcja w tej branży; usługi, w związku z rozwojem tego sektora potrzebni będą ludzie zajmujący się telepracą, ochroną budynków i mienia, danych komputerowych, zarządzaniem budynkami, pośrednictwem i doradztwem; nowoczesnych operacji finansowych, wiąże się to bezpośrednio z rozwojem sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń, bankowości) oraz rozwojem technologii informatycznych; biotechnologii, to niezwykle ważny obszar, w którym produkcja znacznie wzrośnie, rozwój tego obszaru stanowi strategiczny cel Unii Europejskiej; rozrywki, wiąże się to ogólnie z potrzebą wypoczynku, zagospodarowania czasu wolnego, a więc z rozwojem informacji (środki masowego przekazu), kultury oraz przemysłu rozrywkowego Kompetencje kluczowe nowe wymagania obejmujące współczesnego człowieka Do wszelkich zmian na rynku pracy trzeba będzie się dostosowywać się przez całe życie poprzez podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji, kompetencji kluczowych (rys. 3). Poszukiwani będą pracownicy z wiedzą i doświadczeniem charakterystycznym nawet dla kilku różnych dziedzin, np. dwuzawodowcy, osoby posiadające kilka specjalności itp. Istnieją opracowane na podstawie analiz prognozy mówiące o redukcji zatrudnienia w pewnych zawodach (np. górnicy, hutnicy) oraz wzroście w przyszłości zatrudnienia w pewnych obszarach, branżach jak wyżej, co wiąże się z rozwojem społeczeństwa w dziedzinach związanych z doradztwem, informacją, mediami, oświatą, zdrowiem, czy z badaniami 14 dnia r. 85

86 naukowymi. Podstawą rozwoju współczesnego społeczeństwa XXI wieku jest wiedza, nowoczesne technologie, technologie informacyjne, edukacja 15, itp. Rysunek 3. Kompetencje kluczowe według Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 5. Zdolność uczenia się 2. Porozumiewanie się w językach obcych 6. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne i obywatelskie 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 7. Przedsiębiorczość 4. Kompetencje informatyczne 8. Ekspresja kulturowa Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2005)548 Według zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotychczasowe kompetencje w aktualnym świecie wiedzy, dotychczasowe kwalifikacje zawodowe (wiedza, umiejętności) 16, postawy, już nie wystarczają istnieje potrzeba ich rozszerzenia do ośmiu elementów składowych (rys.3), które nabywa się w uczeniu się przez całe życie. Najbardziej popularnym, obecnie sposobem w Europie i świecie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest uczestnictwo w kursach. Procentowy stan popularnych sposobów tego zjawiska przedstawia się następująco 17 : 84% uczestnictwo w kursach lub konferencjach, 80% lektura materiałów na tematy techniczne, biznesowe, 70%, uczestnictwo w projektach zarządzanie projektami, 70% dyskusje grupowe uczenie się od innych, 57% korzystanie z Internetu lub centrów wiedzy, 55% programy szkoleniowe indywidualne szkolenia przez autorytety, 51% praca badawcza związana z pracą na obecnej posadzie, 45% zdobywanie innych kwalifikacji biznesowych, 15 Zob. Walat W. Konieczność podjęcia badań w zakresie przygotowanie uczniów do pracy zawodowej w szkole ogólnokształcącej [w:] Wartości w pedagogice. Red. W. Furmanek. Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s Zob. Krauz A., Krauz Ag., Paluch M., Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2011, s z dnia r. 86

87 45% członkowstwo w organizacjach gremiach zawodowych, 40% rotacja na stanowiskach lub zastępstwa, 35% prowadzenie kursów i prezentacja nowości w dziedzinie techniki i biznesu, 25% uczestnictwo w kursach edukacyjnych, internetowych na odległość, 20% praca w ośrodkach oceniających, poddawanie się testom kwalifikacji, 20% testy lub zadania do wykonania, 10% badanie własne, pisanie artykułów, 10% członkowstwo w komisjach specjalistycznych. 4. Zawody które zmieniają profile, zanikają Niżej przedstawiona klasyfikacja zawodów i specjalności jest dziesięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym i uporządkowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Nową klasyfikację opracowano w wyniku spotkania Ekspertów ds. Statystyki Pracy dotyczącego aktualizacji Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) w grudniu 2007r., zwołanego przez Organ Wykonawczy Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) zgodnie z postanowieniami Rezolucji z 2003r. z XVII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy (ICLS). Efektem spotkania było podjecie rezolucji o aktualizacji ISCO do końca 2007r. oraz o zwołaniu trójstronnego spotkania ekspertów w celu przyjęcia nowego standardu. Porządkujący zawody w Polsce dokument normatywny R.M.G i P w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (przy stanie 1707 zawodów), które weszło w życie dnia r. Stan zawodów z lipca 2010 przedstawia tabela 1. Aktualna struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Zawód zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności). Kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług 18. Kwalifikacje mogą być uzyskane w ramach systemu: szkolnego, kursowego lub poprzez praktykę. Decydującym czynnikiem dla określenia, jak dany zawód powinien być sklasyfikowany, są wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków, a nie sposób, w jaki te kwalifikacje są osiągane. Jednak 18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004r. nr 265,. poz. 2644, z póź. zm.). 87

88 przyjęte definicje mają zastosowanie, gdy niezbędne kwalifikacje zawodowe są nabywane poprzez formalne wykształcenie lub szkolenie 19. Tabela 1. Wykaz zawodów i specjalności występujących na rynku pracy 20 Struktura klasyfikacji (tabela 1) obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duże (wewnętrzny podział grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział grup dużych) i 393 grupy elementarne (wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne obejmują 2301 zawodów i specjalności 21. Wprowadzone rozporządzenie zmienia dotychczasowa strukturę i ilość zawodów oraz specjalności występujących na rynku pracy. Nowa struktura porządkuje dotychczasowe zawody, niektóre z nich zostają skreślone, nowe wynikające z reform i potrzeb rynku pracy zostają ujęte w ewidencji. Analizując nowy wykaz zawodów należy stwierdzić, że brak zapotrzebowania na niektóre usługi oraz rozwój technologiczny spowodowały, że niektóre usługi i profesje nie są już tak potrzebne, jak to bywało w przeszłości, stąd zniknięcie między innymi takich zawodów jak np.: ceklarz, konwisarz, repasarz, siodlarz, smolarz, snycerz, stelmach, wyoblarz, zecer. Zawody które dotychczas nabywano w systemie kształcenia szkolnego przekwalifikowano na zawody które można było nabyć w systemie kursowym, np. bednarz, flisak, garncarz, kołodziej, ludwisarz, pozłotnik, rymarz, sitarz. W niektórych dotychczasowych zawodach nabywanych w systemie szkoły średniej podwyższono poziom edukacyjny wprowadzając obowiązkowy system kształcenia wyższego, np. pielęgniarka. Wprowadzono do zapisu nowe zawody, np. doradca zawodowy, negocjator. Podsumowanie W sytuacji zmieniającego się rynku pracy, kolejnej rewolucji informacyjno-społecznej, cyfrowej, świecie opartej na wiedzy, zmieniających się zawodów, ich profili, stoi przed edukacją poważne zadanie, przygotowania wykwalifikowanej kadry. Edukacja i jej formy ma nadążać za rozwojem techniki, płynnie reagować na potrzeby rynku pracy o zasięgu europejskim. Ma ściśle współdziałać z przedsiębiorcami, rozwijającym się przemysłem. 19 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004r. nr 265,. poz. 2644, z póź. zm.). 20 Tamże. 21 Tamże. 88

89 Przedstawione w artykule uwarunkowania i zmiany w świecie pracy, kwalifikacji, kompetencji są tego dowodem. Literatura Delors J., Edukacja a w niej ukryty skarb, UNESCO Warszawa Furmanek W., Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy), Toruń Krauz A., Krauz Ag., Paluch M., Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia. Rzeszów Krauz A., Doskonalenie zawodowe współczesną formą uzupełniania kwalifikacji, (w:) T. Piątek, Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej, Wybrane problemy kształcenia zawodowego w Polsce i na Słowacji, Rzeszów Lukacova D., Banesz G., Premeny technickeho vzdelavania, Nitre, Pavelka J., K odbornej a pedagogickej sposobilosti absolventov technickej vychovy. Trendy technockeho vzdelavani vyd. Olomouc: UP 2001 [v tlaci]. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz.472). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2004r. nr 265,. poz z póź. zm.). Ustawa z kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.). Walat W., Konieczność podjęcia badań w zakresie przygotowanie uczniów do pracy zawodowej w szkole ogólnokształcącej [w:] Wartości w pedagogice. Red. W. Furmanek. Uniwersytet Rzeszowski Zając A., Ewaluacja jakości pracy szkoły, [w:] Denek K., Zimny T.M. (red.), Edukacja jutra, VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Częstochowa Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2008r. Lektoroval: prof. dr hab. Marek Paluch Kontaktná adresa autora: Antoni Krauz, dr inż., Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniki, Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki, ul. Rejtana 16A, Rzeszów, tel , , 89

90 VYUŽITÍ EXTERNÍCH SYSTÉMŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH S FLASH ANIMACEMI K MOTIVACI ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ KUČERA Martin, ČR Abstrakt Příspěvek prezentuje některé výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které bylo realizováno v roce 2011 na základní škole speciální. Byl analyzován vliv spojení externího robota řízeného prostřednictvím MyIMLE systému s didaktickou počítačovou hrou Začarovaný byt na motivaci žáků se střednětěžkou mentální retardací. Abstract The paper presents some results of a qualitative research, which was conducted at a special primary school in The aim of the research was to analyse the influence of a robot connected via MyIMLE system to a didactic computer game called "enchanted flat" on the motivation of pupils with mental retardation. 1 Úvod Didaktické počítačové hry nejsou ve světě informačních a komunikačních technologií ničím novým. Své uplatnění nalezly i v rámci výuky nejrůznějších předmětů, neboť oblíbenost her u žáků je všeobecně známá. V současné době je možné tyto hry rozšířit o externí reálné systémy. Na katedře Technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU se již delší dobu zabýváme vývojem externích reálných systémů spolupracujících s PC. Tak také vznikla didaktická počítačová hra Začarovaný byt zaměřující se na cílovou skupinu dětí a žáků s mentální retardací. Provedené výzkumné šetření si kladlo za cíl analyzovat vliv spojení externího reálného systému (robota) spolupracujícího s didaktickou počítačovou hrou na motivaci žáků s mentální retardací a ukázat, zdali tato cesta vývoje aplikací rozšířených o reálný systém může mít pro žáky s mentální retardací nějaký přínos. 2 Didaktická počítačová hra Začarovaný byt Začarovaný byt je první didaktická flashová hra, která využívá možností MyIMLE systému, prostřednictvím kterého řídí reálného robota. Ten plní funkci dalšího motivačního prvku společně se softwarovými možnostmi, jimiž hra disponuje. Robot tedy různými zvuky, světelnými efekty a pohyby reaguje na události ve hře. Vzdělávacím cílem hry je především rozvoj krátkodobé paměti. Nepřímo však rozvíjí např. i prostorovou orientaci, zrakové i sluchové vnímání, jemnou motoriku v souvislosti s obsluhou hry. Vzhledem k zaměření hry na cílovou skupinu dětí a žáků se střednětěžkou mentální retardací patří rozvoj výše jmenovaných oblastí mezi stěžejní pilíře výuky. Děj hry se odehrává v začarovaném bytě, ve kterém se zabydlelo zlé strašidlo. To vždy krátce po příchodu do místnosti přičaruje tmu a všechny věci, které se tam nachází, přesune na hromadu. Hráč postupně prochází celým bytem a vrací věci z hromady zpět na své místo. Jedině tak může strašidlo z bytu vyhnat. To je také, z pohledu hráče, cílem hry. Za odměnu si poté může sám ovládat robota. 90

91 Hra vzhledem ke specifickým potřebám žáků s mentální retardací obsahuje některé netradiční uživatelské prvky a přístupy, které ve hrách nebývají běžně využívány. Jedná se zejména o možnost čtení psaných textů, tzv. zvukový popis, který žáky seznamuje s dějem hry, bubliny s nápovědou, oznamující na co se v daný okamžik soustředit, využívání kontrastních ohraničení objektů kvůli lepší vizuální orientaci apod. Obrázek 1 Vlevo: ukázka první místnosti hry Začarovaný byt - chodba. Vpravo: komerční stavebnice robota Spykee od firmy Meccano, kterého hra ovládá. 3 Popis výzkumného šetření Výzkumné šetření se uskutečnilo v tomto roce, v rámci diplomové práce Vliv externích systémů spolupracujících s flash animacemi na motivaci žáků. Jeho cílem bylo zjistit, jaký vliv má spojení reálného robota s didaktickou flashovou hrou na motivaci žáků s mentální retardací. Byl zvolen kvalitativní výzkum, který se zakládal na technice pozorování, strukturovaném rozhovoru s žáky a analýzou dokumentů. Šetření probíhalo na Základní škole speciální v Brně. Výzkumný vzorek se celkem skládal z 12 žáků. Z celkového počtu bylo 8 chlapců a 4 dívky, přičemž převládala diagnóza střednětěžké mentální retardace. Věk žáků se pohyboval mezi 12 a 18 roky. Žáci byli náhodným výběrem rozděleni do dvou skupin o stejném počtu. Pro účely výzkumu byly použity dvě didaktické počítačové hry: Začarovaný byt a na ni volně navazující Začarovaný byt 2. Obě hry se liší pouze v předmětech umísťovaných zpět na své místo. Tímto se mělo zabránit různorodé atraktivnosti jednotlivých her. Žáci z obou skupin si nejprve hry vyzkoušeli. Zatímco první skupina řídila robota pouze u hry Začarovaný byt, druhá skupina ovládala robota jen u Začarovaného bytu 2. Ve stejný den si žáci vybrali jednu z her a opětovně si ji zahráli. Poté byl proveden strukturovaný rozhovor s žáky. 4 Některé dílčí závěry výzkumného šetření Z výzkumného šetření vyplynulo, že i u žáků se střednětěžkou mentální retardací je možné využít didaktické počítačové hry k učení. Při pozorování žáků bylo patrné velké nadšení a chuť si hry vyzkoušet. Z průběhu hraní her lze usuzovat, že vliv robota na žákovskou motivaci byl částečně závislý na jejich pohlaví. O robota jevili patrnější zájem spíše chlapci než děvčata. Svou roli hrál i stupeň mentální retardace. Čím těžší toto postižení 91

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna w edukacji

Technologia informacyjna w edukacji KRZYSZTOF PYTEL Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska Technologia informacyjna w edukacji Wprowadzenie Rozpowszechnienie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych zmienia edukację, sposoby

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ

METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ NOGA Henryk, PL Resumé Badania pedagogiczne wykonywane są przez nauczyciela, w konkretnym celu, z góry naznaczonym. Wykonuje się je jednorazowo,

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

Badania w dydaktyce chemii (Research in didactics of chemistry)

Badania w dydaktyce chemii (Research in didactics of chemistry) Badania w dydaktyce chemii (Research in didactics of chemistry) redakcja monografii: (the monograph edited by:) Paweł Cieśla, Małgorzata Nodzyńska, Iwona Stawoska Badania w dydaktyce chemii (Research

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

Janusz STRZECHA Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Janusz STRZECHA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Janusz STRZECHA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Działania nauczycieli średnich szkół plastycznych w celu uzyskania i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych dla dalszego rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTAĆ KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUDZI STARSZYCH? 1

JAK WYKORZYSTAĆ KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUDZI STARSZYCH? 1 JAK WYKORZYSTAĆ KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUDZI STARSZYCH? 1 SIROJĆ ZDZISŁAW Abstrakt Pomerne dlhý čas prebiehajú v oblasti vedy i kultúry diskusie, ako čo najúčinnejšie využívať skúsenosti preechádzajúcich

Bardziej szczegółowo

RO NÍK 5 2/2016. Technika a vzdelávanie. zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i aplikovaného výskumu, aplikáciu info

RO NÍK 5 2/2016. Technika a vzdelávanie. zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i aplikovaného výskumu, aplikáciu info RO NÍK 5 2/2016 Technika a vzdelávanie zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i aplikovaného výskumu, aplikáciu info Vážení itatelia, ÚVODNÍK je mi c ou oslovi Vás ako šéfredaktor asopisu,

Bardziej szczegółowo

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach popularnonaukowych

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach popularnonaukowych Dr Maria Raczyńska Monografie, podręczniki, skrypty 1. Raczyńska M.: Technologia informacyjna w metodzie projektów, Wyd. Politechnika Radomska, Monografia Nr 120, Radom 2008, ss. 74 ISSN 1642-52-78 2.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

Vážené Dámy, Vážení Páni

Vážené Dámy, Vážení Páni Vážené Dámy, Vážení Páni EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Idea vytvorenia Siete Miest Karpatského Euroregiónu má niekoľkoročnú tradíciu. Združenie Karpatský Euroregión Poľsko realizuje od roku 2009 aktivity

Bardziej szczegółowo

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve Andrzej CHOCHÓŁ 25. jún 2015 Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability, vážené dámy, vážení páni, Ekonomická univerzita v Bratislave

Bardziej szczegółowo

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 3 (AFPh UP 56/138) 2002 KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTOCH GLOBALIZÁCIE A VÝKONOVEJ

Bardziej szczegółowo

Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020

Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 Program cezhraničnej spolupráce Pol sko Slovenská republika 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Konzultačná konferencia

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem EURYDICE Nowości Wydawnicze Sieci Eurydice Nr 21 lipiec 2011 Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- -komunikacyjnych w szkołach w Europie Wydanie 2011 Technologie

Bardziej szczegółowo

METODA BIOFEEDBACKU W PRRAKTYCE PEDGOGICZNEJ ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW

METODA BIOFEEDBACKU W PRRAKTYCE PEDGOGICZNEJ ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW METODA BIOFEEDBACKU W PRRAKTYCE PEDGOGICZNEJ ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW NOGA Henryk KNYCH Aleksandra, PL Resumé W opracowaniu ukazano przykład zastosowania metody Biofeedback w terapii pedagogicznej.

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T.

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE. Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. 3:2007 Warszawa 2007 Parerga MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Rada Naukowa

Bardziej szczegółowo

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE KWARTALNIK NAUKOWY NR 1(11)/2015 QUARTERLY JOURNAL No 1(11)/2015 Pamięci iprof. Dr. Ing. Waltera E. Theuerkaufai In Memory

Bardziej szczegółowo

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STATUT EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością STANOVY EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY s ručením obmedzeným Związek Euroregion Tatry z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Učíme sa s čarodejníkom Baltíkom - vyučovacie hodiny s využitím detského programovacieho nástroja Baltík

Učíme sa s čarodejníkom Baltíkom - vyučovacie hodiny s využitím detského programovacieho nástroja Baltík Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Siváková Učíme sa s čarodejníkom Baltíkom - vyučovacie hodiny s využitím detského programovacieho nástroja

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Multimedialne środki dydaktyczne ułatwiające naukę w opinii uczniów klas III i VI szkoły podstawowej

Multimedialne środki dydaktyczne ułatwiające naukę w opinii uczniów klas III i VI szkoły podstawowej Multimedialne środki dydaktyczne ułatwiające naukę w opinii uczniów klas III i VI szkoły podstawowej Marzena KIEŁBASA Mirosława SOCHA Abstrakt: Opracowanie jest próbą włączenia się w dyskusję na temat

Bardziej szczegółowo

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave Akadémia Policajného zboru v Bratislave Katedra verejnej správy a krízového manažmentu KRÍZOVÝ MANAŽMENT CRISIS MANAGEMENT ZBORNÍK ROZVOJ TEÓRIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A TVORBA KRÍZOVÝCH SCENÁROV Z konferencie

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. ISSN 2299-9299 PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA Zeszyt 1 Globalizacja. Szanse i inspiracje dla edukacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Fondazione Cantonuovo

Fondazione Cantonuovo slk pol Fondazione Cantonuovo je nezisková súkromná nadácia, ktorej hlavny m cieľom je zbierať, uchovávať, rozvíjať a rozširovať duchovnú skúsenosť jej zakladateľov, ich aktivity a prácu zameranú na posolstvo

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 2, číslo 2, vychádza polročne dátum vydania 31.12.2012, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Zborník I. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom Multidimenzionálny

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY WYŻSZEJ W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI DO PRACY Z MŁODSZYMI DZIEĆMI

ROLA SZKOŁY WYŻSZEJ W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI DO PRACY Z MŁODSZYMI DZIEĆMI ROLA SZKOŁY WYŻSZEJ W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI DO PRACY Z MŁODSZYMI DZIEĆMI (na przykładzie kompetencji autokreacyjnych) dr Ewa Kochanowska Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA DAYS OF PUBLIC LAW DNI VEREJNÉHO PRÁVA DNI PRAWA PUBLICZNEGO DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA DOPLNĚK 1276 Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4430-2 1277 OBSAH ANNA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Pojęcie wychowania Wychowanie w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społ. i przyr. na człowieka, kształtujące jego tożsamość,

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIALNE PROGRAMY DYDAKTYCZNE. EDU-ROM PRÓBA OCENY Piecuch Aleksander

MULTIMEDIALNE PROGRAMY DYDAKTYCZNE. EDU-ROM PRÓBA OCENY Piecuch Aleksander MULTIMEDIALNE PROGRAMY DYDAKTYCZNE. EDU-ROM PRÓBA OCENY Piecuch Aleksander Streszczenie W naturze człowieka leży chęć ciągłego rozwoju, podporządkowywania sobie natury oraz korzystania z wszelkich możliwych

Bardziej szczegółowo

Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti

Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti Publikácia vyšla s podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rizikové súvislosti chudoby

Bardziej szczegółowo

Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and. social gerontology

Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and. social gerontology Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and Vážené dámy, vážení páni, social gerontology srdečne Vás pozývame k publikovaniu štúdií/článkov v monografii s názvom

Bardziej szczegółowo

Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych

Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych Marta CIESIELKA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych Wstęp Analizując zapisy podstawy

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General Monitor Polski Nr 21 1119 Poz. 320, 321 i 322 Lista nr 2 projektów potencjalnych: II. List of possible additional projects: II Spisak br. 2 Potencijalnih projekata: 1. Remont generalny Elektrociep owni

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 28 kwietnia 2013 niedziela 15.00 21.00 20.00 przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie kolacja 29 kwietnia 2013 poniedziałek 8.00 9.00 10.00 10.15 10.30 11.00-14.00 (sala 113) 11.00-11.20 11.20-11.40

Bardziej szczegółowo

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum

Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Kolegium Edukacji Praktycznej Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 3 (3) /2009 Warszawa 2009 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Rada Naukowa: Przewodniczący: bp prof.

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologia informacyjna Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE Zborník z vedeckej

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Cz pierwsza EDUKACJA INFORMATYCZNA I INFORMACYJNA... 13 WALDEMAR FURMANEK Nowoczesne technologie w o wiacie i edukacji... 15

Cz pierwsza EDUKACJA INFORMATYCZNA I INFORMACYJNA... 13 WALDEMAR FURMANEK Nowoczesne technologie w o wiacie i edukacji... 15 Spis tre ci WPROWADZENIE... 9 Cz pierwsza EDUKACJA INFORMATYCZNA I INFORMACYJNA... 13 WALDEMAR FURMANEK Nowoczesne technologie w o wiacie i edukacji... 15 MARIA RACZY SKA Informatyk humanista... 27 ALEKSANDER

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

ÚSTREDNÁ SKÚŠOBNÁ KOMISIA OKRESNÉ SKÚŠOBNÉ KOMISIE INFORMÁTOR O TESTE

ÚSTREDNÁ SKÚŠOBNÁ KOMISIA OKRESNÉ SKÚŠOBNÉ KOMISIE INFORMÁTOR O TESTE ÚSTREDNÁ SKÚŠOBNÁ KOMISIA OKRESNÉ SKÚŠOBNÉ KOMISIE INFORMÁTOR O TESTE V SLOVENSKOM JAZYKU OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2014/2015 Tłumaczenie Informatora na język słowacki: Biuro Tłumaczeń Linguaforum INFORMÁTOR O

Bardziej szczegółowo

Humanum # 16 (1) / 2015

Humanum # 16 (1) / 2015 Humanum # 16 (1) / 2015 Czasopismo indeksowane na liście czasopism punktowanych MNiSW (5 pkt., część B, nr 1401) Czasopismo naukowe Humanum powstało w 2008 roku Członkami Redakcji i Rady naukowej są uznani

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.)

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA (?) (DUCHOVNÉ, ANTROPOLOGICKÉ, FILOZOFICKÉ, PSYCHOLO-

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde dziecko jest zdolne!

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Organization and management in SPA & Wellness centers. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Organization and management in SPA & Wellness centers. Kod Punktacja ECTS* 3 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Organizacja i zarządzanie ośrodkami SPA & Wellness. Organization and management in SPA & Wellness centers. Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Mgr Michał Malarz Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov ANDERSEN, H. CH. 1956. Rozprávky. Bratislava : Mladé letá, 1956, 147 s. ANDERSEN, H. CH. 2004. Rozprávky Hansa Christiana Andersena. Bratislava : Slovart, 2004, 592 s. ISBN

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 2012-2013 cz. 2 poľsko-slovenská

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE Redakcja naukowa M. Grzybowski, J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni GDYNIA 2007 Recenzenci dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating

DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating Mirosława SOCHA 1, Mária PODHÁJECKÁ 2 Abstrakt V poslednom období v materských školách

Bardziej szczegółowo

ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Monika Miňová Zora Syslová (eds.)

ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Monika Miňová Zora Syslová (eds.) ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA Monika Miňová Zora Syslová (eds.) 2014 Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie

Bardziej szczegółowo

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA W ŚWIADOMOŚCI BADANYCH NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW ETI AP W KRAKOWIE Noga Henryk

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA W ŚWIADOMOŚCI BADANYCH NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW ETI AP W KRAKOWIE Noga Henryk PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA W ŚWIADOMOŚCI BADANYCH NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW ETI AP W KRAKOWIE Noga Henryk Resumé Proces selekcji i jego subiektywny odbiór wpisuje się w szeroko pojęte

Bardziej szczegółowo

SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE. red. Dorota Sikora

SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE. red. Dorota Sikora SAMOTNOŚĆ DZIECKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE red. Dorota Sikora CHEŁM 2011 1 Opiniowali do druku: PaedDr., Ivana Rochovská Katolícka univerzita v Ružomberku Prof. doc. dr Włodzimierz Lukiewicz Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Príhovor riaditeľa Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste

Príhovor riaditeľa Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Príhovor riaditeľa Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Spojená škola s organizačnými zloţkami: Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia patrí k základným inštitucionálnym pilierom stredoškolského

Bardziej szczegółowo