INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej."

Transkrypt

1 INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Aneks nr 3 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego Indata Software S.A. zatwierdzonego dnia 4 marca 2015 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/25/9/15 ( Prospekt ) Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale Definicje i skróty. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2015 r. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy INDATA za. Emitent niniejszym Aneksem włącza do Prospektu przez odesłanie skonsolidowany raport roczny za rok ( Raport roczny za ). Emitent wyjaśnia, iż zaprezentował skonsolidowane dane finansowe w niniejszym Aneksie zgodnie z danymi opublikowanymi przez Emitenta w przedmiotowym Raporcie rocznym za r. w zakresie aktualizacji odpowiednich tabel w Rozdziale 8 Prospektu. Raport roczny za dostępny jest na stronie internetowej Emitenta ( Ponadto, w dniu 29 kwietnia 2015 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożył p. Piotr Kraska co stanowi informację istotną dla oceny papierów wartościowych Emitenta z uwagi na pełnioną przez p. Piotra Kraskę funkcję członka rady nadzorczej Emitenta. W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu emisyjnego 1. Informacje związane z opublikowaniem Raportu rocznego za rok Str. 8 pkt B.7 oraz str. 44 pkt 7 W pierwszym akapicie po sformułowaniu oraz skonsolidowane narastające dane finansowe za cztery kwartały r. dodano: i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za r. W ostatnim akapicie przed tabelą dodano po sformułowaniu Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za lata , dodano: i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za r. Str. 8-9, pkt B.7 oraz str. 45, pkt 7 Do tabeli z wybranymi danymi finansowymi dodano kolumny: Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz Grupy Tro Media w 2012 r. (, o ile nie wskazano inaczej) Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży

2 EBITDA EBIT (Zysk operacyjny) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto podmiotu dominującego Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy Wydatki Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy 458 Należności handlowe Środki pieniężne i ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe 770 w tym kredyty i inne zobowiązania finansowe 675 Zobowiązania krótkoterminowe w tym kredyty i inne zobowiązania finansowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Średnia ważona liczba akcji (tys. szt.) Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,21 Str. 46, pkt 8.1 W akapicie po sformułowaniu: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za lata , dodano: i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za r. Str , pkt Do tabel w punkcie dodano kolumny i komentarze oraz uzupełniono tytuły tabel Tabela: Wybrane elementy rachunku zysków i strat Grupy w latach i oraz I-IV kw. i Grupy Tro Media w 2012 r. Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży EBITDA EBIT (Zysk operacyjny) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto podmiotu dominującego Przychody Tabela: Przychody Grupy w latach i oraz I-IV kw. i Grupy Tro Media w 2012 r. Sprzedaż produktów i usług

3 Sprzedaż towarów i materiałów Razem przychody ze sprzedaży w tym sprzedaż krajowa w tym eksport W okresie I-IV kwartał r. Grupa osiągnęła przychody w wysokości , tj. o 232% wyższe niż w 2013 r.. Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. Grupa Emitenta w roku zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości , tj. 234% wyższe w stosunku do roku Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał w głównej mierze z przeprowadzonych w roku przez Emitenta akwizycji podmiotów z branży IT: Positive Technology, Cohesiva, InfoLan oraz INDATA Software Division3. Tabela: Przychody Grupy w podziale na segmenty działalności w roku 2013-oraz I-IV kw. i i Grupy Tro Media w 2012 Sprzedaż Usługi agencji interaktywnej Usługi programistyczne, oprogramowanie - Oprogramowanie na zamówienie - Oprogramowanie na bazie licencji własnych - Outsourcing IT Hosting i rejestracja domen Pozostałe usługi IT Towary i materiały Korekty Przychody WDSP Holding S. A. do dnia połączenia Przychody INDATA Software Division 1 (od do ) Przychody GK Tro Media za okres (przejęcie odwrotne) Korekta Grupa Positive Technology (do dnia połączenia) Korekta Cohesiva (do dnia połączenia) Korekta Infolan (do dnia połączenia) Wzajemne obroty Barter Sprzedaż po korektach***, w tym: Usługi agencji interaktywnej Usługi programistyczne, oprogramowanie Oprogramowanie na zamówienie Oprogramowanie na bazie licencji własnych Outsourcing IT Hosting i rejestracja domen Pozostałe usługi IT Towary i materiały ; *** Szacunki Zarządu W okresie I-IV kwartał r. największy udział w strukturze sprzedaży według segmentów Największy udział w strukturze sprzedaży według segmentów w roku, zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za rok, miały usługi programistyczne i sprzedaż oprogramowania (58,9%). W strukturze sprzedaży usług programistycznych i oprogramowania najważniejszą pozycję stanowiło oprogramowanie na zamówienie (65,1% ogółu przychodów realizowanych z tytułu sprzedaży usług programistycznych i oprogramowania). Drugą najważniejszą pozycją w tej grupie była sprzedaż realizowana z tytułu outsourcingu IT, która stanowiła 13,5% przychodów ze sprzedaży usług programistycznych i oprogramowania. Sprzedaż usług agencji interaktywnej stanowiła 21,6% przychodów ze sprzedaży Grupy w roku, zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. Przychody ze sprzedaży usług hostingowych i rejestracji domen świadczonych głównie przez spółkę Domenomania.pl S.A. miały 2,5% udział w strukturze sprzedaży według segmentów po korektach. Koszty działalności operacyjnej 3

4 Poniżej zaprezentowano wielkość kosztów operacyjnych Grupy Emitenta w latach i oraz I-IV kwartał a także Grupy Tro Media w 2012 roku. Tabela: Koszty operacyjne Grupy w latach i oraz I-IV kw. i Grupy Tro Media w 2012 r. Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 413 Usługi obce Podatki i opłaty 157 Wynagrodzenia Ubezpieczenia i inne świadczenia 537 Pozostałe koszty rodzajowe 410 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty operacyjne W okresie I-IV kwartał r. koszty działalności operacyjnej Grupy INDATA wyniosły. Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. koszty operacyjne Grupy poniesione w r. wyniosły łącznie i były o 342% wyższe niż w 2013 r. Główną pozycję kosztów operacyjnych Grupy w r. stanowiły koszty usług obcych w wysokości (67,8% kosztów operacyjnych ogółem), obejmujące koszty usług programistycznych oraz usług agencji interaktywnej świadczonych na rzecz Grupy głównie przez współpracujących programistów bądź podwykonawców. Ponadto Grupa poniosła koszty wynagrodzeń w kwocie oraz koszty amortyzacji w wysokości Wartość towarów i materiałów sprzedanych w r. wyniosła i obejmowała przede wszystkim koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, którego dystrybutorem jest spółka z Grupy Emitenta Infolan. Wzrost kosztów operacyjnych w okresie r. w stosunku do 2013 roku był wynikiem głównie przeprowadzonych przez Emitenta przejęć w roku i uwzględnienia w skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy kosztów operacyjnych przejętych spółek. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Tabela: Pozostałe przychody i koszty operacyjne Grupy w latach i oraz I-IV kw. i Grupy Tro Media w 2012 r. Pozostałe przychody operacyjne Dotacje rządowe 416 Pozostałe Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia majątku trwałego 0 Aktualizacja aktywów niefinansowych 0 Pozostałe Saldo pozostałej działalności operacyjnej Udział w wyniku EBIT 12,3% Pozostałe przychody operacyjne Grupy INDATA w okresie I-IV kwartał r. wyniosły Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. pozostałe przychody operacyjne Grupy w r. wyniosły i obejmowały głównie zysk ze zbycia środków trwałych w kwocie 2 564, na który składała się m.in.: sprzedaż systemów CMS do portali i gier w kwocie oraz sprzedaż serwisu internetowego obmawiam.pl (1 054 ). Przychody z tytułu rozliczenia otrzymanych dotacji z UE wyniosły 416. Pozostałe koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie i obejmowały głównie odpis na należności w kwocie Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było dodatnie i wyniosło 1 600, stanowiąc 12,3% zysku operacyjnego Grupy. Zwiększenie zarówno pozostałych kosztów jak i przychodów operacyjnych w stosunku do okresów wcześniejszych wynikało z ujęcia w wynikach roku danych finansowych spółek przejętych przez Emitenta w I półroczu r. W okresie I-IV kwartał roku zysk na działalności operacyjnej Grupy INDATA ukształtował się na poziomie 4

5 Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r., zysk na działalności operacyjnej Grupy w roku ukształtował się na poziomie i był o 86,9% wyższy niż zysk operacyjny wypracowany w 2013 r. Wzrost zysku z działalności operacyjnej w roku wynikał głównie z uwzględnienia w sprawozdaniu za r. wyników połączonego podmiotu INDATA Software wraz ze spółkami przejętymi w r. Zysk z działalności operacyjnej w 2013 roku dotyczył głównie działalności WDSP Holding S.A. (sprzedaż usług programistycznych w ramach software house), wyniki Tro Media S.A. uwzględnione zostały od momentu połączenia 30 sierpnia 2013 r. Przychody i koszty finansowe Poniżej zestawiono główne pozycje przychodów i kosztów finansowych Grupy w latach i oraz w okresie I-IV kwartał oraz Grupy Tro Media w 2012 roku. Tabela: Przychody i koszty finansowe Grupy w latach i oraz I-IV kw. i Grupy Tro Media w 2012 r. Przychody finansowe 634 Przychody z tytułu odsetek 596 Zysk netto ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych 0 Aktualizacja wartości inwestycji 0 Pozostałe 38 Koszty finansowe 704 Koszty z tytułu odsetek 615 Aktualizacja wartości inwestycji 0 Strata netto ze zbycia aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wartości godziwej przez wynik 0 finansowy Pozostałe 89 Saldo przychodów i kosztów finansowych -70 Przychody finansowe w okresie I-IV kwartał r. wyniosły. W roku przychody finansowe Grupy Emitenta wyniosły 634, zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. Obejmowały one głównie przychody z tytułu odsetek w wysokości 596, a koszty finansowe ukształtowały się na poziomie 704 i stanowiły przede wszystkim koszty odsetek w kwocie 615. Saldo przychodów i kosztów finansowych było ujemne i wyniosło 70. W okresie I-IV kwartał r. wynik netto Grupy osiągnął poziom Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r, wynik netto Grupy osiągnął w roku poziom , a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej odpowiednio Wynik netto Grupy wynikał w głównej mierze ze zrealizowanego wyniku EBIT, a saldo przychodów i kosztów finansowych nie miało znaczącego wpływu na jego wysokość. Efektywna stopa podatku dochodowego w wyniosła 5,8%. Str , pkt Do tabel w punkcie dodano kolumny i komentarz oraz uzupełniono tytuły tabel. Tabela: Aktywa Grupy na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 oraz na dzień 31 grudnia i Grupy Tro Media na dzień 31 grudnia Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Pozostałe aktywa finansowe Aktywa na podatek odroczony 182 5

6 Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją 0 Należności długoterminowe 93 Aktywa obrotowe Zapasy 458 Należności handlowe Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 Pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 29 Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe 717 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM Aktywa Grupy ogółem na dzień 31 grudnia r. wyniosły Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. aktywa Grupy ogółem na dzień 31 grudnia r. wyniosły , z czego aktywa trwałe stanowiły 39,4%. Suma bilansowa na koniec grudnia r. była o 79,5% wyższa w porównaniu z stanem na 31 grudnia 2013 r. Główne pozycje aktywów trwałych obejmowały wartości niematerialne w wysokości oraz wartość firmy w kwocie , w tym w związku z transakcjami nabycia udziałów w spółkach Positive Technology, Cohesiva, InfoLan oraz Indata Software Division 3. Aktywa obrotowe stanowiły 60,6% aktywów ogółem i obejmowały przede wszystkim należności handlowe w wysokości , pozostałe aktywa finansowe w kwocie (w tym weksle ) oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty w kwocie Na końcu akapitu: Należności handlowe Grupy nie są oprocentowane. dodano: Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za rok odpis aktualizujący wartość należności na koniec grudnia wyniósł 133. Opis znaczących środków trwałych Grupy został zamieszczony w punkcie Prospektu. Tabela: Pasywa Grupy na dzień 31 grudnia 2012 i 30 grudnia oraz na dzień 31 grudnia i Grupy Tro Media na dzień 31 grudnia Kapitał własny Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy 447 Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących Zobowiązania długoterminowe 770 Kredyty i pożyczki 112 Pozostałe zobowiązania finansowe 563 Inne zobowiązania długoterminowe 0 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 96 Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe 474 Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 624 Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe przychodów Pozostałe rezerwy 4 PASYWA RAZEM

7 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Grupy Dodano akapity: Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. główne pozycje zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia r. obejmowały zobowiązania handlowe w wysokości 6 998, rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 3 131, które dotyczyły głównie dotacji (2 979 ) oraz pozostałe zobowiązania w wysokości (głównie zobowiązania z tytułu podatków VAT i PIT oraz składek ZUS w kwocie oraz zobowiązania z tytułu nabycia udziałów spółce Immofund S.A. w kwocie 720.). Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Grupy na dzień 31 grudnia r. wyniosły Poniższa tabela prezentuje szczegółowe zestawienie źródeł kapitału Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Kapitał własny Kredyty bankowe Leasing finansowy Zobowiązania handlowe Rezerwy oraz pozostałe zobowiązania Str , pkt Do tabeli w punkcie dodano kolumny i komentarze oraz uzupełniono tytuły tabel. Tabela: Przepływy pieniężne Grupy w latach i oraz w okresie I-IV kw. i Grupy Tro Media w 2012 r. () Działalność operacyjna Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty razem Udział w zyskach jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 72 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw 4 Zmiana stanu zapasów -88 Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 548 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 Zmiana stanu pozostałych aktywów Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony -154 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Działalność inwestycyjna Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 Inne wpływy inwestycyjne Z aktywów finansowych Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne 576 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Działalność finansowa Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe Wydatki Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 609 7

8 Spłaty kredytów i pożyczek 504 Odsetki 257 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Działalność finansowa Grupy w okresie I-IV kwartał r Dodano akapity: Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r., przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy Emitenta w roku były ujemne i wyniosły Zysk Grupy przed opodatkowaniem w wysokości został skorygowany o wzrost stanu należności o (wynikający z dynamicznego rozwoju działalności Grupy w roku, dokonanych przejęć i związanego z tym zwiększenia przychodów), wzrost stanu zobowiązań o 548 (związany ze zwiększeniem przychodów Grupy INDATA, w stosunku do roku poprzedniego), zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych kwocie 1 227, koszt amortyzacji w wysokości oraz inne korekty z działalności operacyjnej w kwocie Saldo środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w r. było ujemne i wyniosło 5 161, zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. Główne pozycje przepływów pieniężnych w tym segmencie obejmowały wpływy w wysokości obejmujące głównie środki pieniężne nabytych w roku spółek (1 107 ), wpływy ze zbycia aktywów finansowych (704 tys. zł), oraz spłaty pożyczek długoterminowych 822. Wydatki w wysokości 7 929, obejmowały głównie wydatki na aktywa finansowe w kwocie 4 262, na które składały się przede wszystkim wydatki związane z nabyciem spółek Positive Technology, InfoLan, Cohesiva oraz Smart Commerce i INDATA Software Division 3 (2 659 ) i udzielone pożyczki (1 470 ) oraz wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w kwocie , obejmujące głównie zakup oprogramowania. Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. działalność finansowa Grupy w r. wykazała dodatnie saldo środków pieniężnych w wysokości Wpływy stanowiły przede wszystkim wpływy z emisji akcji w kwocie 5 020, wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie oraz dotacje w kwocie 1 579, natomiast wydatki w kwocie obejmowały głównie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 504, płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w kwocie 609 oraz zapłaconych odsetek w kwocie 257 Str , pkt Do tabel w punkcie dodano kolumny i komentarze. Wskaźniki rentowności Przychody ze sprzedaży () Rentowność sprzedaży 19,7% Rentowność EBITDA 27,1% Rentowność EBIT 22,4% Rentowność brutto 22,3% Rentowność netto 21,0% Rentowność aktywów (ROA) 17,5% Rentowność kapitałów własnych (ROE) 23,1% Źródło: Spółka na podstawie Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Wskaźniki rentowności Grupy INDATA w okresie I-IV kwartał r. osiągnęły 8

9 Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. wskaźniki rentowności Grupy INDATA w r. osiągnęły niższy poziom w porównaniu ze wskaźnikami w poprzednich okresach. Niższe wskaźniki w r. w stosunku do 2013 roku są pochodną uwzględnienia we wskaźnikach za 2013 roku przede wszystkim wyników finansowych WDSP Holding S.A., wyniki Tro Media S.A. uwzględnione zostały od momentu połączenia 30 sierpnia 2013 r. Dodatkowo WDSP Holding S.A. działała w segmencie o wysokiej rentowności. Wskaźniki rentowności aktywów oraz kapitałów własnych uległy w r. zmniejszeniu w stosunku do okresów poprzednich głównie wskutek znacznego zwiększenia poziomu kapitałów własnych oraz aktywów ogółem Grupy w wyniku dokonywanych przez Emitenta akwizycji. Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,24 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,32 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,95 Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,23 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,01 Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 21,21 Wskaźnik płynności bieżącej 2,62 Wskaźnik płynności szybkiej 2,59 Źródło: Spółka na podstawie Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych W akapicie poniżej tabeli ze wskaźnikami zadłużenia po sformułowaniu: Udział zobowiązań w finansowaniu działalności Grupy, wyrażony wartością wskaźnika ogólnego zadłużenia, wynosił odpowiednio 0,35 i 0,26 w latach oraz 0,26 na koniec grudnia r dodano: i 0,24 na koniec grudnia r., zgodnie z danymi zamieszczonymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za r. Analiza kapitału obrotowego 1. Cykl rotacji zapasów 3,6 2. Cykl rotacji należności handlowych 208,0 3. Cykl rotacji zobowiązań handlowych 54,6 4. Cykl operacyjny (1+2) 211,6 5. Cykl konwersji gotówki (4-3) 157,0 Źródło: Spółka na podstawie Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych W akapicie W 2013 r. cykl konwersji gotówki wyniósł 155,9 dnia na końcu dodano: Zgodnie z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy INDATA za r. cykl konwersji gotówki w r. utrzymywał się na podobnym poziomie do 2013 roku na poziomie 157,0 dnia. Str. 176, pkt 22.1 W akapicie Biegły Rewident przeprowadził badanie dodano akapit: Biegły Rewident przeprowadził również badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za r., które zostało sporządzone według MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską oraz wydał opinię bez zastrzeżeń z tego badania. Str. 176, pkt 22.3 W akapicie Ostatnimi rocznymi informacjami finansowymi sporządzonymi przez Emitenta dodano: W dniu 30 kwietnia 2015 roku Emitent opublikował Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy INDATA za r., które zostały sporządzone według MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską i zbadane przez Biegłego Rewidenta. Str. 176, pkt 22.4 W akapicie Ostatnimi opublikowanymi danymi finansowymi Grupy są dodano: W dniu 30 kwietnia 2015 roku Emitent opublikował Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy INDATA za r., które zostały sporządzone według MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską i zbadane przez Biegłego Rewidenta. Str. 186, pkt 24.2 Na końcu definicji Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych dodano: ( ) oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za r. 9

10 Str. F-1, pkt 25.1 Przed punktem Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy INDATA Software za lata dodano akapity: Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o ofercie i art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych, oraz rozpowszechniania reklam, Emitent zamieścił przez odniesienie w Prospekcie opublikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok. Emitent zamieszcza przez odniesienie następujące informacje finansowe: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok zbadane przez Biegłego Rewidenta i sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które zostało opublikowane raportem okresowym numer 7/2015 w dniu 30 kwietnia 2015 r., Wyżej wymienione informacje finansowe, jak również raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta rok, włączone do Prospektu przez odniesienie, są dostępne na stronie internetowej Emitenta: 2. Informacja związane z rezygnacją p. Piotra Kraski z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej W dniu 29 kwietnia 2015 r. pan Piotr Kraska złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej uzasadniając ją stanem zdrowia. Rezygnacja jest skuteczna na dzień jej złożenia. 10

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie www.airwaymedix.pl zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku Terminy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo