REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH INFORMATYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, przyjmowania zgłoszeń, kwalifikowania beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie, warunki współfinansowania studiów podyplomowych i kursów informatycznych CISCO CCNA, a także prawa i obowiązki beneficjenta. 2. Projekt Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Jedną z zaplanowanych form wsparcia w ramach Projektu są studia podyplomowe dla 10 pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, na kierunkach określonych w projekcie, wynikających z potrzeb stanowiska pracy oraz kurs informatyczny dla 2 administratorów sieci opcjonalnie CISCO/CCNA/MCSA. 4. W ramach Projektu możliwe są do realizacji następujące kierunki studiów podyplomowych: - audyt wewnętrzny - administracja publiczna/ prawo administracyjne - gospodarka odpadami - zamówienia publiczne - logistyka/ transport - zarządzanie zasobami ludzkimi - zarządzanie w opiece zdrowotnej. 5. Koszt uczestnictwa jednej osoby w studiach podyplomowych obejmuje opłatę czesnego za dwa semestry w roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012, bez opłaty rekrutacyjnej, oraz koszty delegacji (w tym diet, noclegów, przejazdów). Strona 1/5

2 6. Koszt uczestnictwa jednej osoby w kursie informatycznym obejmuje opłaty za kurs w roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012, bez opłaty rekrutacyjnej oraz koszty delegacji (w tym diet, noclegów, przejazdów). 2 Kryteria uczestnictwa w studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne: - posiadają ukończone studia wyższe I lub II stopnia. - zatrudnieni są w Starostwie Powiatowym w Limanowej na czas nieokreślony. - nie ukończyli studiów I/II stopnia lub studiów podyplomowych/ kursów informatycznych w tym samym zakresie, co wnioskowane. 2. Liczba osób, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w studiach/kursie w ramach projektu jest ograniczona. 3. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na poszczególne kierunki studiów/kurs, do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które w ocenie punktowej osiągną najwyższe wartości. 4. Ocena realizowana będzie wg poniższych kryteriów: Kryterium kierunek studiów podyplomowych uzasadniony jest zakresem wykonywanej pracy nie pracuje z tą tematyką pośrednio uczestniczy w zadaniach dotyczących zakresu studiów zakres studiów zawiera się w zadaniach komórki, w której pracuje zakres studiów używany jest na zajmowanym stanowisku pracy lub planowane jest przeniesienie kandydata na w/w stanowisko Kryterium nie zastępuje tak osobę kierująca kieruje zespołem pracowników Kryterium nie tak na moment rekrutacji ukończyły 45 rok życia 0 1 Strona 2/5

3 5. W przypadku studiów podyplomowych na kierunku administracja publiczna, kryterium kierunek studiów podyplomowych uzasadniony jest zakresem wykonywanej pracy rozumie się, jako wydawanie decyzji administracyjnych. 6. W przypadku, gdy ocena zgłoszeń wg zasad ustalonych w 2 pkt 3 i 4 Regulaminu nie rozstrzyga jednoznacznie kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie (tj. będzie kilka zgłoszeń z ta samą liczbą punktów), decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 3 Terminy i wymagane dokumenty 1. Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń to r., r. oraz r 2. Nabór kandydatów do udziału w studiach podyplomowych/kursie w ramach Projektu odbywa się na podstawie złożenia w określonym terminie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) 3. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Projektu. 4. Procedura kwalifikacji uczestników: - sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym. - sporządzenie listy osób kwalifikujących się do udziału w projekcie oraz osób nie spełniających kryteriów formalnych. - ocena punktowa zgodnie z 2 pkt 3 nin. regulaminu. - sporządzenie list podstawowych i rezerwowych. - poinformowanie osób ubiegających się o udział w projekcie o wynikach kwalifikacji za pomocą e-sod. 5. Procedurę kwalifikacji przeprowadza Zespół Projektowy. 6. Z wyboru uczestników studiów/kursu wyłączeni będą członkowie Zespołu Projektowego ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie w zakresie studiów/kursu. 7. Kandydaci spełniający kryteria formalne a nie zakwalifikowani do projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, zostaną wpisani na listę rezerwową, celem uzupełnienia uczestników na wypadek niedopełnienia wymogów formalnych lub ewentualnej rezygnacji osoby zakwalifikowanej. W takiej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba znajdująca się na najwyższej pozycji listy rezerwowej. Strona 3/5

4 4 Zasady uczestnictwa w studiach/kursie 1. Uczestnictwo w Projekcie rozpoczyna się po zakwalifikowaniu uczestnika, z chwilą złożenia w siedzibie Biura Projektu kompletu podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu. 2. Zakwalifikowany pracownik sam dokonuje zgłoszenia się na studia/kurs na uczelni. 3. W terminie 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na uczelni, uczestnik ma obowiązek złożyć w Biurze Projektu pisemne zaświadczenie o przyjęciu na studia/kurs (załącznik nr 2 do Regulaminu). Osoby, które w wymaganym terminie nie złożą stosownego zaświadczenia, zostaną skreślone z listy uczestników Projektu w zakresie uczestnictwa w studiach/kursie. 4. W dniu złożenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, uczestnik ma obowiązek podpisać i złożyć do Biura Projektu następujące dokumenty: - deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu) - zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik Nr 4 do Regulaminu) - ankietę uczestnika Projektu - umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych/kursie informatycznym 5. W ciągu 14 dni od podpisania umowy uczestnik ma obowiązek dostarczyć fakturę VAT z tytułu opłaty za studia/kurs. Wystawcą faktury jest wybrana uczelnia a jej odbiorcą Starostwo Powiatowe w Limanowej. W treści faktury VAT powinno się znaleźć określenie rodzaju kosztu: opłata za dwa semestry studiów podyplomowych w roku akademickim rok/rok; nazwa studiów; imię i nazwisko osoby za którą wniesiona będzie opłata lub opłata za kurs ew. moduł; imię i nazwisko osoby za którą wniesiona będzie opłata 6. Pozostałe zasady rozliczania kosztów dojazdu, diet i noclegów określone zostaną w umowie udziału w studiach/ kursie w ramach Projektu. 7. Koszty studiów/kursu wymienione w 1 finansowane będą wyłącznie do wysokości kwot określonych w budżecie projektu na dane studia/kurs. Strona 4/5

5 5 Prawa i obowiązki uczestnika projektu kierowanego na studia podyplomowe 1. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach studiów/kursu jest obowiązkowy i może podlegać kontroli przez osoby uprawnione 2. Potwierdzeniem ukończenia studiów/kursu jest kserokopia dyplomu/certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów/kursu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię. 3. W przypadku rezygnacji ze studiów/kursu uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić Koordynatora Projektu o tym fakcie, jak również ma obowiązek zwrócić wszystkie koszty poniesione w ramach Projektu z tytułu uczestnictwa w tych studiach/kursie. 4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: a/ wypełniania ankiet i innych dokumentów wymaganych w trakcie realizacji projektu jak i udziału w procesie ewaluacji i monitoringu; b/ poddawania się procesowi kontroli Projektu w okresie wyznaczonym w umowie o dofinansowanie Projektu. 6 Przepisy końcowe 1. W przypadku zaistnienia sytuacji nie określonej niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Zespół Projektowy po ewentualnej konsultacji z IP W przypadku braku chętnych do udziału w studiach, na kierunkach o których mowa w 1 pkt 4 możliwa jest zmiana kierunków studiów podyplomowych oraz ogłoszenie dodatkowego naboru. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje w okresie realizacji projektu tj. do dnia r. 4. W momencie wejścia w życie obecnego regulaminu traci moc regulamin obowiązujący od dnia r. Koordynator Projektu Andrzej Matlęga Strona 5/5

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 1/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach praktycznych realizowanych w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia Projektu UR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU: Nowa jakość administracji publicznej w samorządach woj. podkarpackiego ISO narzędziem zarządzania i badania poziomu www.iso.podkarpacie.com.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo