1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: Lublin, Al. Racławickie 14 tel , , fax www: najlepszepraktyki.eu Regulamin uczestnictwa w ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych dla studentek/studentów IV i V roku kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL 1 Postanowienia ogólne Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt projekt pt. Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL realizowany w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL / Beneficjent Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/KUL. 3. Kandydatka/Kandydat - studentka/student III lub IV roku kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa, Kanonicznego i Administracji KUL (zwanym dalej WPPKiA KUL). 4. Uczestniczka/Uczestnik Projektu studentka/student IV lub V roku kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (zwanym dalej WPPKiA KUL). 5. Komisja Rekrutacyjna osoby prowadzące rekrutację Uczestniczek/Uczestników Projektu do Zadania 6. W skład Komisji wchodzą: Koordynator merytoryczny, Kierownik Projektu oraz Asystent Projektu. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: sprawdzenie kompletności dokumentów przedłożonych przez Kandydatki/Kandydatów, ocena złożonych dokumentów pod kątem spełniania przez Kandydatki/Kandydatów wymogów formalnych, zabezpieczenie tajności dokumentów złożonych przez Kandydatki/Kandydatów, ustalanie list rankingowych, ustalanie list rezerwowych, sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej. 6. Zadanie 6 zadanie pn. Dostosowanie programu studiów na kierunku prawo do wymogów rynku pracy realizowane w okresie od r. do r. 7. Zajęcia ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Zadania Biuro Projektu pomieszczenie zajmowane przez pracowników realizujących Projekt. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta, al. Racławickie 14, Lublin, GG Strona www strona internetowa Projektu: 1

2 10. Regulamin Projektu Regulamin uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach Zadania 6. Regulamin określa kryteria uczestnictwa i warunki udziału w zajęciach oraz zasady ich organizacji. 2 Uczestniczki/Uczestnicy Projektu 1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: a) jest studentką/studentem IV lub V roku kierunku prawo na WPPKiA KUL, b) nie jest osobą zatrudnioną 1, c) jest osobą nieaktywną zawodowo 2, d) jest osobą uczącą się/kształcącą się 3, e) uzyskała zaliczenia i zdała egzaminy objęte programem studiów na kierunku prawo z wszystkich przedmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Projektu. 3 Proces Rekrutacji 1. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie do Biura Projektu, w terminie, o którym mowa w 3 ust 9, sporządzonej na odpowiednich formularzach kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej składającej się z następujących elementów: a) Formularz zgłoszeniowy, b) Oświadczenie Kandydatki/Kandydata, c) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, d) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu, e) Zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej średniej ocen z egzaminów objętych programem studiów na kierunku prawo z wszystkich przedmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Projektu. 2. Wzory formularzy, o których mowa w 3 ust. 1 będą dostępne wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji na stronie www w zakładce: Dla studentów KUL. 3. Dokumenty, o których mowa w 3 ust. 1 w terminie trwania rekrutacji należy czytelnie i kompletnie wypełnić, a następnie wysłać za pośrednictwem a lub dostarczyć osobiście (w godzinach ) lub pocztą na adres: Dział Koordynacji Programów Europejskich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, Lublin. 1 Zatrudniony: oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolników oraz domowników. 2 Nieaktywny zawodowo: oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 3 Osoba ucząca się lub kształcąca: oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego lub nieformalnego. 2

3 4. Dokumenty, o których mowa w 3 ust. 1 można także otrzymać i wypełnić w Biurze Projektu. 5. Dostarczenie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej jest równoznaczne ze zgodą na udział w Projekcie. 6. Na zajęcia zostaną przyjęte osoby, które spełnią wymagania formalne procesu rekrutacyjnego oraz uzyskają kolejno najwyższe pozycje na listach rankingowych. 7. O przyjęciu na zajęcia decyduje średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminów objętych programem studiów na kierunku prawo z wszystkich przedmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Projektu. W przypadku Kandydatek/Kandydatów z tą samą średnią decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina dostarczenia do Biura Projektu dokumentów, o których mowa w 3 ust. 1). 8. W przypadku zmiany składu edycji Uczestniczek/Uczestników Projektu na V roku kierunku prawo, o przyjęciu na zajęcia decyduje średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminów objętych programem trzech lat studiów. 9. Termin rekrutacji zostanie opublikowany na stronie www, nie później niż do końca maja danego roku. 10. Rekrutacja będzie się odbywać raz w roku. 11. Ostateczna kwalifikacja Kandydatek/Kandydatów zostanie dokonana przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o listy rankingowe. 12. Komisja Rekrutacyjna zbierze się w terminie do końca sesji letniej, oceni dokumenty rekrutacyjne i stworzy listy rankingowe: oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 13. Liczba miejsc jest ograniczona. 14. W przypadku, gdy liczba Kandydatek/Kandydatów przekroczy limit miejsc zostaną sporządzone listy rezerwowe: oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 15. Listy, o których mowa w 3 ust 12 i 14 zostaną opublikowane na stronie www w terminie do 20 dni kalendarzowych po zakończeniu sesji letniej. Beneficjent zastrzega sobie prawo korekty list rankingowych w przypadku nie zaliczenia przez Kandydatkę/Kandydata sesji letniej. 16. Na miejsce Uczestniczki/Uczestnika Projektu, który zrezygnował z udziału w zajęciach lub został skreślony z listy, Beneficjent zakwalifikuje kolejną osobę z listy rezerwowej. 4 Organizacja zajęć 1. W ramach Projektu przewiduje się realizację 3 edycji zajęć dla 180 Uczestniczek/Uczestników Projektu. 2. W każdej edycji może wziąć udział maksymalnie 60 Uczestniczek/Uczestników Projektu. 3. W ramach Projektu przewiduje się realizację następujących zajęć dla Uczestniczek/Uczestników Projektu na IV roku kierunku prawo: a) Praktyczne aspekty postępowania cywilnego 30 godz. b) Praktyczne aspekty postępowania karnego 30 godz. 3

4 c) Prawa korporacyjne (notarialne, radcowskie, adwokackie, ustrój sądów powszechnych) 30 godz. d) Prawo prywatne w aspekcie praktycznym sporządzanie umów, rozwiązywanie kazusów 30 godz. 4. W ramach Projektu przewiduje się realizację następujących zajęć dla Uczestniczek/Uczestników Projektu na V roku kierunku prawo: a) Przygotowanie do aplikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego 120 godz. b) Przygotowanie do aplikacji z zakresu prawa i postępowania karnego 120 godz. 5. Zajęcia będą się odbywać zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie www. 6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian w harmonogramie zajęć. Wówczas Uczestniczki/Uczestnicy Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani o zaistniałych modyfikacjach. 7. Istnieje możliwość organizacji zajęć w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych lub w soboty. 8. Miejscem organizacji zajęć będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie Zasady uczestnictwa i monitoringu w Projekcie 1. Uczestniczka/Uczestnik Projektu ma prawo do: a) otrzymania bezpłatnych materiałów pomocniczych (torba, pendrive, długopis, wkład papierowy), b) otrzymania certyfikatu poświadczającego odbycie zajęć. 2. Uczestniczka/Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: a) podpisania Kontraktu Uczestnictwa i Deklaracji Uczestnictwa. Kontrakt Uczestnictwa oraz Deklaracja Uczestnictwa (wysłane do wglądu Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu mailowo) zostaną podpisane na pierwszych zajęciach. b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, c) każdorazowego potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności. 3. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem kursu. 4. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu są zobowiązani do uczestnictwa w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych w trakcie i po zakończeniu udziału w zajęciach. 5. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu są zobowiązani do poddawania się ewaluacji ze strony instytucji zewnętrznych dokonujących ewaluacji Projektu. 6. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu są zobowiązani do informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach osobowych. 6 4

5 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Zadania Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin jest dostępny na stronie www. 5

6 Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: Lublin, Al. Racławickie 14 tel , , fax www: najlepszepraktyki.eu Załącznik nr 1 Przedmioty, z których średnia ocen jest podstawą postępowania rekrutacyjnego: 1. Prawo rzymskie 2. Historia ustroju państw 3. Prawoznawstwo 4. Logika prawnicza 5. Historia prawa 6. Doktryny polityczno - prawne 7. Etyka prawnicza 8. Historia filozofii 9. Prawo cywilne - część ogólna 10. Prawo konstytucyjne 11. Teoria i filozofia prawa 12. Prawo karne 13. Prawo administracyjne z elementami zarządzania 14. Prawo cywilne - zobowiązania 15. Prawo finansów publicznych 16. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej 6

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim 1 Informacje o projekcie Projekt NAUKA i E-BIZNES innowacyjny model

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo