EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA"

Transkrypt

1 entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010

2 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane były cztery odpowiedzi:,,, D. Zdający wybierał poprawną odpowiedź i zaznaczał ją na karcie odpowiedzi. Zadanie 1. Obszar standardów i tworzenie informacji Sprawdzane umiejętności interpretacji geometrycznej wartości bezwzględnej do wskazania zbioru rozwiązań nierówności typu x a b Poprawna odpowiedź (1 p.) Zadanie. Zadanie. Zadanie 4. Zadanie 5. Zadanie 6. Zadanie 7. i tworzenie informacji Zadanie 8. i tworzenie informacji Stosowanie w obliczeniach pojęcia procentu w obliczeniach praw działań na potęgach Stosowanie w obliczeniach wzoru na iloraz logarytmu Wykonanie dodawania wielomianów Rozwiązanie prostego równanie wymiernego, prowadzącego do równania liniowego Sprawdzenie, czy dana liczba spełnia nierówność kwadratową Odczytanie z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej współrzędnych wierzchołka paraboli D D

3 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie 9. Zadanie 10. Zadanie 11. Zadanie 1. Zadanie 1. Zadanie 14. Zadanie 15. Zadanie 16. Zadanie 17. wykorzystanie Zadanie 18. Interpretowanie współczynników we wzorze funkcji liniowej Odczytywanie wartości funkcji z jej wykresu Wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego Wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego własności wielokątów do wyznaczania liczby przekątnych Stosowanie związków między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego do obliczenia wartości wyrażenia Wyznaczanie długości boku kwadratu opisanego na okręgu związków w trójkącie równoramiennym do wyznaczenia wysokości tego trójkąta Posługiwanie się własnościami figur podobnych do obliczania długości odcinków Korzystanie ze związków między kątem wpisanym i środkowym do obliczenia miary kąta

4 4 Zadanie 19. Zadanie 0. i tworzenie informacji Zadanie 1. i tworzenie informacji Zadanie. Zadanie. Zadanie 4. Zadanie 5. Egzamin maturalny z matematyki Obliczanie pola figury płaskiej z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych adanie równoległości prostych na podstawie ich współczynników kierunkowych Odczytanie z równania środkowego okręgu długości promienia Obliczanie odległości punktów na płaszczyźnie Obliczanie pola powierzchni wielościanu własności wielościanów Obliczanie średniej arytmetycznej D D D Zadania otwarte Za prawidłowe rozwiązanie każdego z zadań inną metodą niż przedstawiona w schemacie przyznajemy maksymalną liczbę punktów. Zadanie 6. (0 ) Rozwiązywanie nierówności kwadratowej Rozwiązanie Znajdujemy pierwiastki trójmianu kwadratowego obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego: x1 1 x

5 Egzamin maturalny z matematyki 5 stosujemy wzory Viète a: x1x 1 oraz x1x i stąd x1 1, x zapisujemy nierówność w postaci x1 x 0. Lewą stronę nierówności możemy uzyskać np.: o grupując wyrazy i wyłączając wspólny czynnik, o korzystając z postaci kanonicznej x x x 4 o podając postać iloczynową x1x rysujemy fragment wykresu funkcji kwadratowej z zaznaczonymi miejscami zerowymi, 4 y x -1 - wskazujemy pierwiastki trójmianu x1 1, x Podajemy rozwiązanie nierówności: 1 x. Schemat oceniania Zdający otrzymuje... 1 pkt wyznaczy pierwiastki trójmianu kwadratowego lub zapisze trójmian w postaci iloczynowej i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy. Zdający otrzymuje... pkt poda zbiór rozwiązań nierówności w postaci: 1 x lub 1, lub x 1, sporządzi ilustrację geometryczną (oś liczbowa, wykres) i zapisze zbiór rozwiązań nierówności w postaci: x 1, x

6 6 Egzamin maturalny z matematyki poda zbiór rozwiązań nierówności w postaci graficznej z poprawnie zaznaczonymi końcami przedziałów: -1 x Zadanie 7. (0 ) Rozwiązanie równania wielomianowego I sposób rozwiązania (metoda grupowania) Przedstawiamy lewą stronę równania w postaci iloczynowej stosując metodę grupowania wyrazów lub x x 7 4 x 7 0 x7 x 4 0 x x x Stąd x 7 lub x lub x. Schemat oceniania I sposobu rozwiązania Zdający otrzymuje...1 pkt pogrupuje wyrazy do postaci, z której łatwo można przejść do postaci iloczynowej, np.: xx 47x 40 lub x x7 4 x 7 0 i na tym poprzestanie lub dalej popełni błąd Zdający otrzymuje... pkt wyznaczy bezbłędnie wszystkie rozwiązania równania: x 7 lub x lub x. II sposób rozwiązania (metoda dzielenia) Stwierdzamy, że liczba jest pierwiastkiem wielomianu x 7x 4x 8. Dzielimy wielomian przez dwumian x 5x 14. x x x x. Otrzymujemy iloraz y równanie w postac i x x 5x14 0. Stąd x xx7 0 Zapisujem i x 7 lub x lub x. Stwierdzamy, że liczba jest pierwiastkiem wielomianu x 7x 4x 8. Dzielimy wielomian x 7x 4x8 przez dwumian x. Otrzymujemy iloraz x 9x 14. Zapisujemy równanie w postac i x x 9x14 0. Stąd x xx7 0 i x lub x lub x 7. Stwierdzamy, że liczba 7 jest pierwiastkiem wielomianu x 7x 4x 8. Dzielimy wielomian przez dwumian 7 x 4. x x x Zapisujemy równanie w postac i x 7 x 4 0. St i x 7 lub x lub x. x. Otrzymujemy iloraz ąd x 7 x x 0

7 Egzamin maturalny z matematyki 7 Schemat oceniania II sposobu rozwiązania Zdający otrzymuje... 1 pkt podzieli wielomian przez dwumian x, otrzyma iloraz x x x x 5x 14 i na tym poprzestanie lub dalej popełni błąd podzieli wielo mian przez dwumian x x 9x14 i na tym poprzestanie lub dalej popełni błąd podzieli wielomian przez dwumian x 7 x x x x x x i na tym poprzestanie lub dalej popełni błąd podzieli wielomian przez trójmian np., otrzyma iloraz x x x x x 7, otrzyma iloraz x 4 i na tym poprzestanie lub dalej popełni błąd. Zdający otrzymuje... pkt wyznaczy bezbł ędnie wszystkie rozwiązania równania: x, x, x 7 Zadanie 8. (0 ) Stosowanie prostego rozumowania do rozwiązywania problemów Przeprowadzenie dowodu geometrycznego składającego się z niewielkiej liczby kroków Rozwiązanie Dorysowujemy odcinki D i E. Pokazujemy, że trójkąty D i E są przystające:, bo trójkąt jest równoramienny D E, bo trójkąt DE jest równoramien ny D 90 D E Stosujemy cechę przystawania bkb Schem at oceniania Zdający otrzymuje... 1 pkt napisze, że trójkąty D i E są przystające i wyprowadzi stąd wniosek, że D E zapisze, że, D E i D E Zdający otrzy muje... pkt poprawnie uzasadni, że tró jkąty D i E są przystające i wyprowadzi stąd wniosek, że D E. Wymagamy udowodnienia równości kątów D i E.

8 8 Zadanie 9. (0 ) Użycie strategii do rozwiązywania problemów Egzamin maturalny z matematyki Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego I sposób rozwiązania (jedynka trygonometryczna) sin 5 cos 1 sin cos sin cos 1 cos sin 5 5 cos cos 1 1 sin 5 sin cos cos sin sin cos i cos 0 5 sin i sin cos 5 1 sin i stądcos II sposób rozwiązania (trójkąt prostokątny) c 1x 5x c 1x 5x c 1x 1 cos 1 Schemat oceniania Zdają cy otrzymuje...1 pkt przekształci dane wyrażenie do postaci wyrażenia zawierającego tylko cos 5 5 i wykorzysta jedynkę trygonometryczną, np. sin cos, cos cos i na tym poprzestanie lub dalej popełni błąd przekształci dane wyrażenie do postaci wyrażenia zawierającego tylko sin i wykorzysta jedynk ę trygonometryczną, np. cos sin, sin sin i na tym poprzestanie lub dalej popełni błąd przekształci dane wyrażenie do postaci wyrażenia zawierającego tylko sin np. 5 sin lub 5 5sin 144sin i na tym poprzestanie lub dalej popełni sin błąd

9 Egzamin maturalny z matematyki 9 przekształci dane wyrażenie do postaci wyrażenia zawierającego tylko sin i tg, np. tg cos cos 1 lub cos tg 1 1 i na tym poprzestanie lub dalej popełni błąd obliczy długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 1 i 5 (lub ich wielokrotności) z błędem rachunkowym oraz zapisze sin i na tym zakończy obliczy długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 1 i 5 (lub ich wielokrotności) z błędem rachunkowym i zapisze cos narysuje trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 1 i 5 (lub ich wielokrotności), obliczy długość przeciwprostokątnej i zaznaczy w tym trójkącie poprawnie kąt odczyta z tablic przybliżoną wartość kąta : (akceptujem y wynik ) i na tym zakończy lub dalej popełnia błędy Zdający otrzymuje... pkt 1 obliczy wartość cos : cos 1 obliczy przybliżoną wartość cos : cos 0, 97 lub cos 0,905 Zadanie 0. (0 ) Stosowanie prostego rozumowania do rozwiązywania problemów Wykazanie prawdziwości nierówności I sposób rozwiązania Przekształcamy nierówność w sposób równoważny: a 1 a1 a 1 a1 0 a 1 a 1 a 1a 1 a 1 a1 a 1 a a a 1 a a1 0 a 1 0 co kończy dowód. a a1 0 a 1 a 1 a 1 0 co kończy dowód. 0

10 10 Egzamin maturalny z matematyki II sposób rozwiązania Dla każdej liczby rzeczywistej a prawdziwa jest nierówność a 1 0. Przekształcamy tę nierówność w sposób równoważny: a 1 a 1 a a 1 a a a 1 1 Ponieważ a 0, więc co kończy dowód. 1 a 1 a1 a 1 III sposób rozwiązania (dowód nie wprost) a 1 a1 Przypuśćmy, że dla pewnego a 0 mamy. Przekształcamy tę nierówność a 1 tak, jak w I sposobie rozwiązania do postaci, np. a 1 0 i stwierdzamy, że otrzymaliśmy sprzeczność. Schem at oceniania Zdający otrzymuje...1 pkt a a1 otrzyma nierówność a a 1 0 lub 0 i na tym poprzestanie lub a 1 w dalszej części dowodu popełni błąd stosując metodę dowodu nie wprost otrzyma nierówność a 1 0 i nie zapisze żadnych wniosków lub zapisze błędne wnioski stosując II sposób rozwiązania otrzyma nierówność a a 1 i nie zapisze żadnych wniosków lub zapisze błędne wnioski. Zdający otrzymuje... pkt zapisze nierówność a a10 i uzasadni, że wszystkie liczby dodatnie a spełniają tę nierówność a a1 zapisze nierówność 0 i uzasadni, że wszystkie liczby dodatnie a spełniają a 1 tę nierówność stosując metodę dowodu nie wprost otrzyma nierówność a 1 0 i zapisze, że otrzymana nierówność nie zachodzi dla żadnej liczby rzeczywistej a.

11 Egzamin maturalny z matematyki 11 Zadanie 1. (0 ) Użycie i stosowanie strategii do rozwiązywania problemów związków miarowych w figurach płaskich Rozwiązanie D Prowadzimy wysokość E trójkąta równobocznego. Wówczas E i stąd D E. Następnie zapisujemy, że 6 E 6 oraz D E. Stąd obwód trapezu jest równy Schemat oceniania Zdający otrzymuje... 1 pkt prawidłowo podzieli trapez na trójkąty i poprawnie obliczy długość krótszej podstawy trapezu ( D ) i na tym zakończy lub popełni błędy rachunkowe przy obliczaniu obwodu trapezu prawidłowo podzieli trapez na trójkąty i poprawnie obliczy wysokość trapezu ( h ) i na tym zakończy lub popełni błędy rachunkowe przy obliczaniu obwodu trapezu Zdający otrzymuje... pkt obliczy poprawnie obwód trapezu: 15. Zadanie. (0 4) Użycie i stosowanie strategii do rozwiązywania problemów Obliczanie objętości wielościanu Strategia rozwiązania tego zadania sprowadza się do realizacji następujących etapów rozwiązania: obliczenie długości krawędzi lub podstawy ostrosłupa bądź wysokości DE ściany bocznej D zastosowanie poprawnej metody obliczenia pola podstawy i obliczenie tego pola obliczenie objętości ostrosłupa

12 1 Egzamin maturalny z matematyki I sposób rozwiązania (krawędź podstawy, wysokość E podstawy i zwykły wzór na pole trójkąta ) Z twierdzenia Pitagorasa zastosowanego do trójkąta D wynika, że D D do trójkąta D wynika, że 5. 5, stąd 5. Podobnie z twierdzenia Pitagorasa zastosowanego Rysujemy trójkąt i prowadzimy w nim wysokość E. Trójkąt jest równoramienny ( ), więc E E. Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta E mamy E. E E 16, stąd E Zatem P Objętość ostrosłupa jest równa V Schemat oceniania I sposobu rozwiązania Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania pkt Obliczenie długości krawędzi lub podstawy ostrosłupa: 5, 5. Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp... pkt Obliczenie wysokości E trójkąta : E 4. Zdający nie musi uzasadniać, że E E, wystarczy, że poprawnie stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczenia wysokości E trójkąta. Pokonanie zasadniczych trudności zadania... pkt Obliczenie pola podstawy ostrosłupa: P 1. R ozwiązanie pełne pkt Obliczenie objętości ostrosłupa: V 48. Jeśli zdający przy obliczaniu wysokości trójkąta lub pola tego trójkąta (pola podstawy ostrosłupa) nie stosuje poprawnej metody (co przekreśla poprawność strategii rozwiązania zadania), np. przyjmie, że środkowa F trójkąta jest jego wysokością, to za całe rozwiązanie przyznajemy co najwyżej 1 punkt (zdający nie osiągnął istotnego postępu).

13 Egzamin maturalny z matematyki 1 II sposób rozwiązania (krawędź podstawy, cosinus jednego z kątów trójkąta, wzór z sinusem na pole trójkąta ) Z twierdzenia Pitagorasa zastosowanego do trójkąta D wynika, że D D 5, stąd 5. Podobnie z twierdzenia Pitagorasa zastosowanego do trójkąta D wynika, że 5. Rysujemy trójkąt i prowadzimy w nim wysokość E i oznaczamy. Wariant I obliczenia pola podstawy. Trójkąt jest równoramienny (. E ), więc E E. Stąd cos E 5. Zatem Pole trójkąta jest równe 4 sin 1cos P sin Wariant II obliczenia pola podstawy. Z twierdzenia cosinusów dla trójkąta obliczamy cos : cos, stąd cos Następnie obliczamy sin 1cos Pole trójkąta jest równe P sin Po obliczeniu pola podstawy obliczamy objętość V ostrosłupa V Schemat oceniania II sposobu rozwiązania Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania... 1 pkt O bliczenie długości krawędzi lub podstawy ostrosłupa: 5, 5. Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp... pkt 4 4 Obliczenie sinusa jednego z kątów trójkąta : sin lub sin. 5 5

14 14 Egzamin maturalny z matematyki Pokonanie zasadniczych trudności zadania... pkt Obliczenie pola podstawy ostrosłupa: P 1. Rozwiązanie pełne pkt Obliczenie objętości ostrosłupa: V 48. Jeśli zdający przy obliczaniu wysokości trójkąta lub pola tego trójkąta (pola podstawy ostrosłupa) nie stosuje poprawnej metody (co przekreśla poprawność strategii E rozwiązania zadania), np. zapisze, że sin, to za całe rozwiązanie 5 przyznajemy co najwyżej 1 punkt (zdający nie osiągnął istotnego postępu). III sposób rozwiązania (krawędź podstawy, wzór Herona na pole trójkąta ) Z twierdzenia Pitagorasa zastosowanego do trójkąta D wynika, że D D 5, stąd 5. Podobnie z twierdzenia Pitagorasa zastosowanego do trójkąta D wynika, że 5. Pole trójkąta obliczamy ze wzoru Herona 556 P p pa pb p c, gdzie p 8, pa86, pb pc85. P Objętość ostrosłupa jest równa V P D Schemat oceniania III sposobu rozwiązania Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania...1 pkt Obliczenie długości krawędzi lub podstawy ostrosłupa: 5, 5. Pokonanie zasadniczych trudności zadania pkt Obliczenie pola podstawy ostrosłupa: P 1. Zdający otrzymuje punkty, jeśli poprawnie zastosuje wzór Herona, popełni błąd rachunkowy przy obliczaniu pola trójkąta i na tym zakończy. Rozwiązanie pełne...4 pkt Obliczenie objętości ostrosłupa: V 48.

15 Egzamin maturalny z matematyki 15 IV sposób rozwiązania (wysokość ściany bocznej D, wysokość E podstawy i zwykły wzór na pole trójkąta ) Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku. D E Trójkąt D jest równoramienny, więc środek E boku jest spodkiem wysokości DE tego trójkąta. Z twierdzenia Pitagorasa zastosowanego do trójkąta ED wynika, że DE D E Z twierdzenia Pitagorasa w trójkącie DE obliczamy wysokość E trójkąta E DE D , stąd E 4. 1 Pole trójkąta jest równe P Objętość ostrosłupa jest równa V Schemat oceniania IV sposobu rozw iązania Rozwiązanie, w którym postęp jest n iewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania... 1 pkt Obliczenie wysokości DE ściany bocznej D ostrosłupa (lub kwadratu tej wysokości): DE 410. Zdający nie musi uzasadniać, że E E, wystarczy, że poprawnie stosuje twierdzenia Pitagorasa do obliczenia wysokości DE trójkąta D. Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp... pkt Obliczenie wysokości E trójkąta : E 4. Pokonanie zasadniczych trudności zadania... pkt Obliczenie pola podstawy ostrosłupa: P 1. Rozwiązanie pełne... 4 pkt Obliczenie objętości ostrosłupa: V 48.

16 16 Zadanie. (0 4) Modelowanie matematyczne Egzamin maturalny z matematyki Obliczanie prawdopodobieństwa z zastosowaniem klasycznej definicji prawdopodobieństwa Rozwiązanie (model klasyczny) jest zbiorem wszystkich par 6. ab, takich, że ab, 1,,,4,5,6 Zdarzeniu sprzyjają następujące zdarzenia elementarne:,6, 4,,4,6,6,,6,4,6,6 6 1 Z atem 6 i stąd P Mamy model klasyczny. S chemat oceniania Rozwiązanie, w którym postęp je st niewielki, ale konieczny na drodze do całkowitego rozwiązania zadania...1 pkt Zdający zapisze, że 6 i na tym zakończy lub dalej rozwiązuje błędnie. Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp... pkt Zdający zapisze, że 6oraz, że,6, 4,, 4,6, 6,, 6, 4, 6,6 i na tym zakończy lub dalej rozwiązuje błędnie. Pokonanie zasadniczych trudności zadania... pkt Zdający zapisze, że 6oraz obliczy 6 i na tym zakończy lub dalej rozwiązuje błędnie. Jeżeli zdający wypisze bezbłędnie wszystkie zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu, ale błędnie zapisze ich liczbę (np. 5 7 ) i konsekwentnie rozwiąże zadanie do końca, to otrzymuje punkty. Rozwiązanie bezbłędne pkt 1 Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia : P 6 1 Jeśli zdający ograniczy swoje rozwiązanie do zapisu 6; 6 oraz P, 6 to otrzymuje 1 pkt. Zadanie 4. (0 5) Modelowanie matematyczne Rozwiązanie zadania, umieszczonego w kontekście praktycznym, prowadzącego do równania kwadratowego Rozwiązanie Oznaczmy przez x długość (w metrach) basenu w pierwszym hotelu i przez y szerokość (w metrach) tego basenu. Zapisujemy układ równań: xy 40 x5y50

17 Egzamin maturalny z matematyki 17 Przekształcamy drugie równanie w sposób równoważny: x yx5y10 50, podstawiamy do tego równania xy 40 i wyznaczamy z tak przekształconego równania 100 5y niewiadomą x : x. Wyznaczon ą wartość x podstawiamy do pierwszego równania 100 5y y 40, które następnie przekształcamy do postaci: y 0y96 0. Rozwiązaniami tego ró wnania są: y1 8, y 1. Zatem: jeże li y 8, to x 0 i wtedy basen w pierwszym hotelu ma wymiary: 0 m 8 m, za ś basen w drugim hotelu: 5 m10 m, jeżeli y 1, to x 0 i wtedy basen w pierwszym hotelu ma wymiary: 0 m 1 m, zaś basen w drugim hotelu: 5 m 14 m. Schemat oceniania Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania zadania... 1 pkt Wprowadzenie oznaczeń, na przykład: x, y wymiary basenu w pierwszym hotelu i zapisanie równania xy 40 równan ia x5 y 50. Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp... pkt Zapisanie układu równań z niewiadomymi x i y, np. xy 40 x5y50 Zdający nie musi zapisywać układu równań, może od razu zapisać równanie z jedną niewiadomą. Pokonanie zasadniczych trudności zadania... pkt Zapisanie równania z jedną niewiadomą x lub y, np: x y 50 x y Rozwiązanie prawie całkowite... 4 pkt Doprowadzenie równania wymiernego do równania kwadratowego oraz rozwiązanie równania kwadratowego: x 50x600 0, skąd x 0 lub x 0 y 0y96 0, skąd y 8 lub y 1 Rozwiązanie zadania do końca, lecz z usterkami, które jednak nie przekreślają poprawności rozwiązania (np. błędy rachunkowe)... 4 pkt Zdający popełnia błąd rachunkowy w rozwiązaniu równania (ale otrzymuje dwa rozwiązania) i konsekwentnie do popełnionego błędu oblicza wymiary obu basenów. Rozwiązanie pełne... 5 pkt Zapisanie wymiarów obu basenów: asen w pierwszym hotelu ma wymiary 0 m 8 m i w drugim hotelu 5 m10 m lub basen w pierwszym hotelu ma wymiary 0 m1 m i w drugim 5 m 14 m.

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

maturalna Ka dy ma swój Everest Zakuwanie przez granie Z nami zdasz maturę! str.11 www.matura.operon.pl str.5 dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009

maturalna Ka dy ma swój Everest Zakuwanie przez granie Z nami zdasz maturę! str.11 www.matura.operon.pl str.5 dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009 Z nami zdasz maturę! www.matura.operon.pl maturalna Nieobowiązkowa lektura dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009 str.11 Ka dy ma swój Everest str.5 Zakuwanie przez granie Gang Wąsaczy scen. i rys.: Marek

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo